gttp

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Издател: Европейски информационен център "Европа Директно"
при Габровската търговско-промишлена палата
Габрово 5300, ул. “Брянска” № 30, Тел.:(+359 66) 803142; факс: (+359 66) 804183, e-mail: europedirect@chamber-gabrovo.com

ED_GabrovoУВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Публикуваните текстове имат за цел да ориентират гражданите и фирмите за основните закони и подзаконови актове в България, регламентиращи изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа в почти всички сфери, където се организира и провежда трудова дейност. Добавени са и основни нормативни актове на европейското законодателство и международни актове, които са ратифицирани от България.
Данните са актуални към 31.12.2014.
В случай на несъответствие между текста на нормативния акт в настоящото издание и текста на печатното издание на "Държавен вестник", правно значение има текстът на печатното издание на "Държавен вестник".
wЗАКОНИ

gПРАВИЛНИЦИ


rНАРЕДБИ, ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ

bМЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Тoзи раздел съдържа пълните текстове на основните закони, определящи   изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа
Разделът съдържа пълните текстове на правилници на министерства и други институции, имащи правомощия в областта на безопасността и здравето при работа, както и правилници с широк обхват, имащи значение за няколко икономически отрасъла едновременно.

Този раздел съдържа пълните текстове на основните 516 наредби, инструкции и указания на съответните министерства и ведомства, определящи норми и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа.
Те са подредени по реда на законите, по чиято делегация са издавани.
 

Разделът съдържа текстовете на основни нормативни актове на международното и европейско законодателство по осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа и списъци на останалите, разпределени в два раздела: "Законодателство на Международната организация на труда" и  "Законодателство на ЕС". 
ПРОДЪЛЖИ >
ПРОДЪЛЖИ >
ПРОДЪЛЖИ >
ПРОДЪЛЖИ >

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.