print this pageЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.,изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата, както и с управлението на безопасността на пътната инфраструктура в Република България.

(2) Този закон не се прилага за:

1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;

2. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;

3. горските пътища;

4. частните пътища, неотворени за обществено ползване.

Чл. 2. (1) Пътищата образуват единна пътна мрежа и служат основно за превоз на пътници и товари.

(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията в нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

Чл. 3. (1) Пътищата са републикански и местни.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) Републикански пътища са автомагистралите, скоростните пътища и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват държавната пътна мрежа. Отделни републикански пътища са включени в трансевропейската пътна мрежа.

(3) Местните пътища са общински и частни, отворени за обществено ползване, които осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Списъците на републиканските и общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с кметовете на общините.

(5) Класификацията на републиканските пътища се извършва при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(6) Промяната на републикански пътища в общински се утвърждава от Министерския съвет след съгласие на общинските съвети на съответните общини.

(7) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Автомагистралите са национални обекти. Те са специално изградени и означени пътища за движение само на моторни превозни средства с високи скорости и притежават следните характеристики:

1. имат самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение и със специална лента за аварийно спиране;

2. пресичането с други пътища, улици, железопътни и трамвайни линии е само на различни нива;

3. вливането и отливането на движението е само на определени места;

4. нямат директни връзки към съседните прилежащи територии;

5. (нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) имат площадки за краткотраен отдих;

6. (нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) имат предпазна телена ограда.

(8) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) Скоростните пътища са национални обекти. Те са специално изградени и означени за движение пътища само на моторни превозни средства с високи скорости и притежават следните характеристики:

1. имат самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение;

2. пресичането с други пътища, улици, железопътни и трамвайни линии е само на различни нива;

3. вливането и отливането на движението се осъществява само от пътни възли на различни нива;

4. връзките към прилежащи територии са чрез локално платно, отделено от директно трасе с разделителна ивица с широчина не по-малко от два метра;

5. имат предпазна телена ограда;

6. имат площадки за принудително спиране;

7. имат площадки за краткотраен отдих.

(9) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) За изместване на участъци от мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, засегната при проектирането и изграждането на автомагистрали и скоростни пътища, се прилагат условията и редът на Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията, Закона за горите и Закона за опазване на земеделските земи за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Участъците от републиканските и общинските пътища в границите на урбанизираните територии и селищните образувания имат ограничени връзки с уличната мрежа и движението по тях се осъществява с предимство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Трасетата на републиканските и общинските пътища по уличната мрежа на населените места и селищните образувания се определят с общия устройствен план.

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Пътищата (пътната инфраструктура) имат следните основни елементи:

1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) обхват на пътя;

2. пътни съоръжения;

3. пътни принадлежности.

(2) Обхватът на пътя е площта, върху която са разположени земното платно и ограничителните ивици от двете му страни, заедно с въздушното пространство над него на височина, определена с нормите за проектиране на пътищата.

(3) Обхватът на пътя по дължината на пътните съоръжения за преместване на препятствия и над тунелите включва хоризонталната проекция на съоръжението върху терена и ограничителните ивици от двете страни на тази проекция.

(4) Ограничителните ивици по ал. 2 и 3 са с широчина до 2 м всяка.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Широчината на обхвата на пътя извън населените места и в границите на урбанизираните територии с нерегулирани съседни терени се определя с проекта на пътя.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Широчината на обхвата на първостепенните улици, които са част от републиканските или общинските пътища, в границите на урбанизираните територии се определя с подробен устройствен план.

(6а) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) При изграждане на нови пътища или реконструкция на участъци от съществуващи, с изключение на автомагистралите и скоростните пътища, успоредно на платното за движение от двете страни могат да се изграждат велосипедни алеи в участъци и с габарити, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. При реконструкция на съществуващите пътища велосипедните алеи се изграждат върху стабилизиран банкет. При строителство на нови пътища велосипедните алеи се включват в обхвата на пътното платно. Велосипедните алеи се отделят от платното за автомобилно движение с открит бордюр и/или предпазна ограда.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Пътните съоръжения и пътните принадлежности се разполагат в обхвата на пътя, с изключение на базите за поддържане на републиканските пътища, енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени и снегозащитните съоръжения, които могат да се разполагат извън него.

Чл. 6. (1) Републиканските и общинските пътища имат от двете си страни ограничителна строителна линия, която се разполага на 50 м при автомагистралите, на 25 м при останалите републикански пътища и на 10 м при общинските пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.

(2) Когато ограничителната строителна линия попада в обхвата на пътя, тя се измества и се разполага по външния край на ограничителната ивица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) В границите на урбанизираните територии ограничителната строителна линия се определя с устройствените и застроителните планове.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Републиканските пътища извън границите на урбанизираните територии и селищните образувания имат от двете си страни обслужващи зони.

(2) Обслужващата зона обхваща ивицата земна площ с широчина 100 м при автомагистралите и 50 м при другите републикански пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на неговия обхват.

(3) По дължината на пътните съоръжения за преместване на препятствия, на специално уширените пътни участъци и на тунелите обслужващата зона по ал. 2 е с широчина 1000 м.

(4) Промяната на широчината на обслужващата зона се извършва плавно на дължината 1000 м преди началото и след края на участъка по ал. 3.

 

Глава втора.
СОБСТВЕНОСТ

Чл. 8. (1) Пътищата са публична и частна собственост.

(2) Републиканските пътища са изключителна държавна собственост.

(3) Общинските пътища са публична общинска собственост.

(4) Частните пътища са собственост на отделни юридически или физически лица.

(5) Собствеността на пътищата се разпростира върху всички основни елементи по условията на чл. 5.

 

Глава трета.
ПОЛЗВАНЕ

Чл. 9. (1) Пътищата са отворени за обществено ползване при спазване на реда и правилата, установени със Закона за движението по пътищата.

(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществени интереси, по инициатива на съответния общински съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията. В договора задължително се включват клаузи, определящи вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.

(3) Собствениците или администрацията, управляващи пътищата, могат да въвеждат временни забрани за обществено ползване на отделни пътища или участъци от тях при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Агенция "Пътна инфраструктура" въвежда забрани за обществено и специално ползване на отделни пътища за някои видове пътни превозни средства, когато това е необходимо за осигуряване на безопасността на движението.

(5) Забрани по ал. 3 и 4 се въвеждат след съгласуване с органите на Министерството на вътрешните работи, а за специално уширените пътни участъци - и с Министерството на отбраната.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Контролът на организацията на движението и на дейностите по ал. 3 се осъществява от оправомощени длъжностни лица на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи и на собственика на пътя (улицата, която едновременно е участък от републикански или общински път) или на администрацията, управляваща пътя, в съответствие с изискванията, определени с наредбата по чл. 3, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) За преминаване по републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци, Министерският съвет може да въвежда само една от следните такси:

1. такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса; заплащането на винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци; размерът на винетните такси, включително административните разходи, за всички категории превозни средства се определя от Министерския съвет, така че да не е по-висок от максималните размери, посочени вприложение № 1;

2. такса за изминато разстояние - ТОЛ такса; заплащането на ТОЛ таксата дава право на едно пътно превозно средство да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство и се определя за всеки отделен път или пътен участък; в тези случаи администрацията, управляваща пътя, задължително осигурява и сигнализира дублиращ път.

(2) Въвеждането на една от таксите по ал. 1 за преминаване по републикански пътища, които са извън трансевропейската пътна мрежа или по техни участъци, с цел управление на пътните потоци по паралелни (алтернативни) направления на трансевропейската пътна мрежа, не трябва да води до дискриминация по отношение на международния трафик и до нарушаване на конкуренцията между отделните превозвачи.

(3) Списъкът на пътищата за преминаване на пътни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация, по които може да се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, или такса за изминато разстояние - ТОЛ такса, се приема с решение на Министерския съвет. Списъкът се обнародва в "Държавен вестник".

(4) За ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища по ал. 1 - мостове, тунели и/или планински проходи, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в "Държавен вестник", може да се въвежда такса за ползване на съответното съоръжение и/или проход. Тази такса не се въвежда за пътищата, за които се събира такса по ал. 1, т. 2.

(5) За специално ползване на републиканските пътища или на части от тях се събират отделни такси.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Размерът на таксите по ал. 1, 4 и 5 се определя от Министерския съвет с тарифа, а условията и редът за тяхното събиране - с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)

(2) Винетните такси се диференцират в зависимост от вида на пътното превозно средство, за което са предназначени, и от срока, за който е платена винетната такса.

(3) В зависимост от срока винетните такси биват годишна, месечна, седмична и дневна.

(4) Винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) При заплащане на винетната такса се издава ценна книга, наречена "винетка", която удостоверява правото на ползване на републиканските пътища, като:

1. винетката се състои от две части; първата част е оформена за еднократно залепване в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство и е осигурена срещу фалшифициране със защитни знаци; тя има и предназначението да удостоверява плащането на винетната такса пред контролните органи; втората част във вид на талон се съхранява от водача на пътното превозно средство и служи за доказателство за платена винетна такса при издаване на безплатен винетен стикер в случаите на счупване или кражба на предното стъкло на автомобила, както и при производствен дефект на винетния стикер;

2. собственикът или ползвателят на пътното превозно средство има право да ползва републиканските пътища на Република България, като преминава по тях или по техните участъци с пътното превозно средство само когато е заплатена винетна такса за съответния период и категория на пътното превозно средство и в долния десен ъгъл на предното стъкло на пътното превозно средство е залепен валиден винетен стикер;

3. при унищожаване на залепената част от годишния винетен стикер вследствие на производствен дефект на винетката, счупване или кражба на предното стъкло, след представяне на втората част от годишната винетка се издава безплатен годишен винетен стикер, валиден до изтичането на срока на първоначално издадения винетен стикер;

4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) счупването или кражбата на предното стъкло се удостоверяват съответно със служебна бележка или с констативен акт на Главна дирекция "Охранителна полиция", а производственият дефект на винетката - при оглед, извършен от представители на съответното областно пътно управление на Агенция "Пътна инфраструктура";

5. безплатен годишен винетен стикер се издава на собственика или ползвателя на пътното превозно средство след представяне в съответното областно пътно управление на заявление за безплатна винетка, към което се прилагат копие от документа за собственост или ползване на пътното превозно средство, актът за констатиране на счупването, кражбата или производствения дефект, втората част на годишния винетен стикер и частта, която е била залепена на счупеното стъкло, или частта с фабричния дефект; при кражба на предното стъкло не се изисква представянето на първата част на винетния стикер.

(6) Винетната такса се заплаща за следните пътни превозни средства:

1. моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници, моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, които имат най-малко четири колела, както и такива моторни превозни средства с повишена проходимост;

2. моторните превозни средства с най-малко два моста, конструктивно предназначени за теглене, бутане, носене или задвижване на определени инструменти, прикачен инвентар, машини или ремаркета; към тях се отнасят колесните трактори, които могат да бъдат съоръжени за превоз на товари (самоходни шасита) и придружаващ персонал, и ремаркетата, включително полуремаркетата;

3. специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите;

4. колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата;

5. специализираните пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени за движение извън републиканските пътища, включително руднични и кариерни превозни средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението.

(7) Пътните превозни средства по ал. 6 се разделят на следните категории:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) пътни превозни средства по ал. 6, т. 1, предназначени за превоз на товари, както и превозни средства по ал. 6, т. 2, 3, 4 и 5 с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона;

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, както и пътните превозни средства по ал. 6, т. 3, 4 и 5 с 2 (две) оси и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

(8) Винетната такса се определя за всяко конкретно пътно превозно средство. Винетката, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена.

(9) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Когато пътно превозно средство от категория по ал. 7, т. 3 тегли едно или няколко ремаркета с технически обща допустима максимална маса над 3,5 т на едното или общо на състава от ремаркета, за състава се заплаща винетна такса като за пътно превозно средство по ал. 7, т. 2.

(10) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) За намаляване на вредното въздействие върху околната среда от пътните превозни средства при определяне размера на таксите в тарифата по чл. 10, ал. 6 Министерският съвет определя по-ниски такси за пътните превозни средства по ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на екологична категория "ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V", "EEV" и по-висока.

(11) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на екологична категория "ЕВРО 0", "ЕВРО I", "ЕВРО II", както и пътните превозни средства, за които не може да бъде доказана екологична категория по ал. 10, заплащат общия размер на таксите по чл. 10, ал. 6.

(12) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Правото да се заплати по-ниската такса съгласно ал. 10 за пътните превозни средства по ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на категория "ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V", "EEV" и по-висока, се доказва с представяне на оригинал или нотариално заверено копие на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство - Част I, когато в т. V9 е вписано с думи "ЕВРО/EURO III, IV, V" или "EEV", и/или със сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9 Final, Резолюция СЕМТ/СМ(2005)9 FINAL, Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12 и валиден сертификат за техническа изправност. При условие че в свидетелството за регистрация не е вписана категорията ЕВРО/EURO на пътното превозно средство и то не притежава валиден сертификат за съответствие, за всички пътни превозни средства с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 г. се приема, че отговарят най-малко на категория "ЕВРО III" и могат да се ползват от правото да се заплаща по-ниска такса съгласно ал. 10.

(13) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Председателят на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" одобрява със заповед графичното оформление на различните групи и видове винетки. Заповедта за графичното оформление на различните групи и видове винетки за съответната година се обнародва в "Държавен вестник" в срок до 30 ноември на предходната година.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) За движение по републиканските пътища на пътни превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция "Национална сигурност", на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените сили не се заплащат такси по чл. 10.

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил - негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.) по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) При условията на ал. 1 от заплащане на винетна такса се освобождават лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 39 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) За пътни превозни средства с чуждестранна регистрация не се събира винетна такса, ако това е предвидено в международен договор или конвенция, по които Република България е страна.

Чл. 10д. (Нов. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) За колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, не се заплаща винетна такса.

Чл. 10е. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Контролът на граничните контролно-пропускателни пунктове по изпълнение на задължението на пътните превозни средства с българска и чуждестранна регистрация за заплащане на таксите по чл. 10 се осъществява от длъжностни лица на Агенция "Митници".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление да напусне територията на Република България, без да притежава валиден винетен стикер, може да напусне страната само след заплащане на винетна такса за съответната категория съгласночл. 10а, ал. 7 в специализираното звено на Агенция "Митници" на съответния граничен контролно-пропускателен пункт и залепяне на валиден винетен стикер.

Чл. 10ж. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) За пътно превозно средство, с което се извършва комбиниран транспорт по смисъла на чл. 56 от Закона за железопътния транспорт, не се заплаща винетна такса при придвижването му от границата до най-близкия интермодален терминал и обратно, ако за конкретния превоз има издадено удостоверение за вътрешен комбиниран превоз на територията на Република България по образец, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Концесия върху републиканските и общинските пътища или върху отделни участъци или пътни съоръжения от тях се предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите.

(2) С решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията се определят условията и редът, при които концесионерът може да събира концесионна ТОЛ такса и/или да получава други плащания включително от страна на концедента.

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Концесионната територия обхваща конкретен републикански път или отделен негов участък и съответстващите им площи по чл. 5.

(2) В случаите, когато обект на концесия е автомагистрала, концесионната територия обхваща и площите, необходими за изграждане на крайпътни обслужващи комплекси, определени с техническата документация за изграждане на автомагистралата.

(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Обектът на концесия се определя въз основа на одобрен проект по чл. 126, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 18. (1) Специалното ползване на пътищата се осъществява с разрешение на собственика или на администрацията, управляваща пътя.

(2) Физическите и юридическите лица заплащат такси за специалното ползване на пътищата, освен когато в международен договор, по който Република България е страна, е предвидено друго.

(3) Размерът на таксите по ал. 2 се определя от:

1. Министерския съвет - за републиканските пътища;

2. общинските съвети - за общинските пътища;

3. собствениците - за частните пътища.

(4) Лицата, получили разрешение за специално ползване, отстраняват за своя сметка всички причинени от тях повреди и нанесени щети по пътищата или възстановяват разходите за това, направени от администрацията, управляваща пътя.

(5) Специалното ползване на пътищата се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

 

Глава четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19. (1) Пътищата се управляват, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) републиканските пътища - от Агенция "Пътна инфраструктура" и от Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", в случаите, предвидени в закона;

2. общинските пътища - от кметовете на съответните общини;

3. частните пътища - от техните собственици.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Управлението на пътищата включва:

1. оперативно планиране на изграждането - проектиране и строителство, и поддържането на пътищата;

2. осигуряване на проекти и строителство на пътища, включително възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии за тези дейности;

3. организиране, възлагане, финансиране и контрол на дейностите, свързани непосредствено с проектирането, изграждането, управлението, ремонта и поддържането на пътищата;

4. организиране и осъществяване защитата на пътищата, включително на пътните съоръжения и на принадлежностите на пътя;

5. осигуряване на общественото ползване на пътищата чрез регулиране и контрол на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на забрани за ползване на пътищата;

6. упражняване на контрол на превозните средства с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване;

7. осигуряване на информация и на прогнози за пътния трафик;

8. други дейности, определени с този закон и с правилника за прилагането му, които не са свързани с ползване и разпореждане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Агенция "Пътна инфраструктура", съответно с Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" за пътищата по чл. 28б, ал. 1, проектите за изграждане и свързване на тези пътища с републикански пътища.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) Министерският съвет определя държавната политика за планирането, изграждането, управлението и поддържането на пътната инфраструктура в Република България.

(2) В изпълнение на държавната политика по ал. 1 Министерският съвет:

1. приема:

а) стратегия за развитие на пътната инфраструктура;

б) средносрочна оперативна програма за изпълнение на стратегията;

2. предоставя концесии за републиканските пътища и за пътните съоръжения - държавна собственост (мостове и тунели).

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) осъществяват държавната политика за развитието и за управлението на безопасността на пътната инфраструктура;

2. предлагат на Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението й;

3. внасят в Министерския съвет проекти на закони и на подзаконови нормативни актове, уреждащи ползването и управлението на пътищата, съобразно техните компетентности.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията поддържа и развива международните инициативи и сключва международни договори за изграждането на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството поддържа и развива международните инициативи, сключва и осигурява изпълнението на международни договори в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на републиканските пътища.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговарят за изготвянето на проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Ръководителите на управляващите органи на Оперативна програма "Транспорт" и Оперативна програма "Регионално развитие" сключват оперативни споразумения с председателя на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" за изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт", Оперативна програма "Регионално развитие", Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Националната агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет се преобразува в Агенция "Пътна инфраструктура" към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Агенция "Пътна инфраструктура", наричана по-нататък "агенцията", е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на регионалното развитие и благоустройството, със седалище София и със специализирани звена: областни пътни управления и Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти.

(3) Агенцията:

1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при разработването на проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика;

2. осъществява управлението на републиканските пътища в съответствие със средносрочните оперативни програми;

3. проучва, анализира и прогнозира развитието на автомобилното движение по републиканските пътища;

4. изпълнява проекти, финансирани чрез оперативните програми "Транспорт" и "Регионално развитие";

5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) организира провеждането на обществените поръчки за проектиране, оценки на въздействието върху пътната безопасност и одити за пътна безопасност, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата;

6. организира извършването на подготвителните действия, провеждането на процедурите, сключването на концесионните договори и контрола по тяхното изпълнение за републиканските пътища;

7. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

8. съгласува инвестиционни проекти, свързани с управлението на пътищата, както и за изграждане на пътни връзки с републиканските пътища, както и проекти, които налагат изместване на пътя или при реализацията на които се изискват допълнителни мерки за безопасността на движението по републиканските пътища;

9. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) подготвя списък и промени на републиканските пътища;

10. издава разрешения за специално ползване на републиканските пътища;

11. организира или контролира събирането на винетни такси, ТОЛ такси и другите такси, предвидени в този закон;

12. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.)

14. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи, други компетентни органи и Българската армия за осигуряване на движението по пътищата при стихийни бедствия, крупни промишлени аварии и положение на война;

15. осъществява функциите на държавна пътна администрация, представлява държавата в международните пътни организации и участва в разработването и изпълнението на международни договори във връзка с изграждане, поддържане и ползване на пътищата;

16. издава документи в рамките на своята компетентност;

17. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) организира планирането и възлагането на оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на пътя и при неговата начална експлоатация в случаите, предвидени с този закон;

18. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) одобрява план за пътна безопасност и докладите на одиторите за пътна безопасност и взема съответните решения за всяка конкретна пътна инфраструктура;

19. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) извършва периодични инспекции за безопасност на пътната инфраструктура с оглед проверка на характеристиките, свързани с пътната безопасност, и установяване на несъответствията с тях, които налагат предприемане на мерки за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия по пътищата от републиканската пътна мрежа, в случаите, предвидени с този закон.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява контрол върху дейността на агенцията, като:

1. утвърждава бюджета на агенцията;

2. приема отчета за изпълнение на бюджета на агенцията;

3. осъществява контрол върху изпълнението на бюджета на агенцията в рамките на своите компетенции;

4. приема годишния отчет за дейността на агенцията;

5. (нова - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) одобрява тригодишна програма на агенцията за управление на пътищата и развитие на пътната инфраструктура в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и годишен план за изпълнение на програмата от агенцията и контролира изпълнението им;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) осъществява и други контролни функции в рамките на правомощията му, предвидени в нормативен акт.

Чл. 21а. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) (1) Агенцията се ръководи от управителен съвет.

(2) Управителният съвет се състои от председател и двама членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури.

(3) Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Договорите с председателя и членовете на управителния съвет се сключват, изменят и прекратяват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) (1) Председател и член на управителния съвет на агенцията не може да бъде лице, което:

1. е поставено под запрещение;

2. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

3. заема длъжност или извършва дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията;

4. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с търговец или съдружник или акционер в търговец, който участва в процедури за обществени поръчки или за концесии, провеждани от агенцията;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. е лишавано от правото да осъществява търговска дейност;

7. не е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

(2) Председателят и членовете на управителния съвет подават декларация за липса на обстоятелствата по ал. 1 при встъпване в длъжност и текущо на всеки 6 месеца. В тридневен срок от промяна на декларираните обстоятелства лицето подава декларация за това.

(3) При възникване на обстоятелство, което е несъвместимо с изискванията за заемане на длъжността по ал. 1, договорът на съответното лице се прекратява.

Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) (1) Управителният съвет взема решения за:

1. организиране на разпределението и разходването на средствата за изпълнение на дейностите по планирането, изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища;

2. приемане на проекта на бюджет на агенцията;

3. извършване на разпоредителни сделки или отдаване под наем на имоти и вещи - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията;

4. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за промени в списъка на републиканските пътища;

5. предложения за проекти на нормативни актове, уреждащи управлението, проектирането, строителството и поддържането на пътища;

6. одобряване на технически спецификации, технически указания и методически документи, свързани с изграждането, управлението, експлоатацията и поддържането на пътищата;

7. възлагане на обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за управление на проекти, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата;

8. изработване на проектите на решения за откриване на процедури за предоставяне на концесия, на обосновка, на обявление, на документация за участие и на концесионни договори за концесии на републикански пътища;

9. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) изготвяне, приемане и предоставяне на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегодно в срок до 31 март на годишен отчет за дейността на агенцията за предходната година;

10. (нова - ДВ, бр. 55 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) изработване, приемане и представяне на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване проект на тригодишна програма на агенцията за управление на пътищата и развитие на пътната инфраструктура, с изключение на пътищата по чл. 28б, ал. 1, в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и годишен план за изпълнение на програмата от агенцията; програмата и планът се представят на министъра за одобряване в срок до 31 януари за предстоящия тригодишен период, съответно за предстоящата година.

(2) Управителният съвет взема и други решения, свързани с оперативното ръководство и дейността на агенцията.

(3) Управителният съвет взема решения с мнозинство от неговите членове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Правилата за работата на управителния съвет се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на управителния съвет.

Чл. 21г. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Председателят на управителния съвет на агенцията:

1. организира дейността на агенцията;

2. назначава и освобождава служителите на агенцията;

3. сключва договорите за обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за управление на проекти, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата, след решение на управителния съвет;

4. сключва концесионните договори за републикански пътища и представлява концедента по тях, включително като извършва контрола по изпълнение на концесионните договори;

5. сключва други договори и споразумения, необходими за дейността на агенцията;

6. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;

7. решава други въпроси, предвидени в нормативен акт, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.

Чл. 21д. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Агенцията прилага Закона за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Правоотношенията на служителите с агенцията се уреждат при условията и по реда на Закона за държавния служител и наКодекса на труда. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Структурата, дейността и организацията на работа на агенцията и на нейната администрация се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 21е. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Помощен орган на агенцията е Експертният технико-икономически съвет, който разглежда, приема и предлага на управителния съвет за утвърждаване разработки и проекти за изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Експертният технико-икономически съвет изпълнява функциите на държавно-обществен орган в областта на пътищата в случаите, определени с решение на управителния съвет на агенцията.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Агенцията осъществява своята дейност чрез централна администрация и чрез специализираните звена по чл. 21, ал. 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Дейността на централната администрация и на администрацията на областните пътни управления се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Ръководителите на звената по ал. 1 или упълномощени от тях длъжностни лица представляват агенцията във връзка с дейността, която осъществяват.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Ръководителите на звената по ал. 1 или упълномощени от тях длъжностни лица представляват агенцията по съдебни дела, възникнали по правоотношения, свързани с тази дейност.

Чл. 23. Правомощията на кметовете по управлението на общинските пътища се определят с наредба на общинския съвет.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Имоти и вещи - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията, могат да се отдават под наем с решение на управителния съвет на агенцията чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(2) Помещения и земи в границите на опорните пунктове могат да се предоставят за ползване по специален режим от служители на пътните управления при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2000 г.) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия по чл. 6 се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези, които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението и са разрешени по реда на чл. 26.

(2) В обхвата на пътя се забранява:

1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;

2. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;

3. движението на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и железни грайфери, гуми с шипове по пътища с асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;

4. превозването на мокри товари, които наводняват пътното платно;

5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;

6. влаченето на дървета, слама и други подобни по пътното платно;

7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за рекламна дейност под каквато и да е форма.

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Забранява се изграждането на крайпътни обекти и на пътни връзки към тях преди входа на тунела минимум на 300 м преди зоната на предупредителната вертикална сигнализация, както и изграждането на рекламни съоръжения преди входа на тунела минимум на 300 м преди зоната на предупредителната вертикална сигнализация над и около портала на тунела.

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) В обхвата и обслужващата зона на автомагистралите и скоростните пътища се разрешава изграждането и експлоатацията само на крайпътни обслужващи комплекси и на пътни връзки към тях. Забранява се изграждането на такива обекти на отстояние, по-малко от 3 км преди и след пътните възли.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) За дейности извън специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват:

1. в обхвата на пътя:

а) засаждането или изсичането и изкореняването на дървета и храсти;

б) косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове;

в) поставянето на пътни знаци;

г) поставянето на възпоменателни плочи и знаци;

2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:

а) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията им;

б) добиването на кариерни и други материали;

в) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и горски територии.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват:

1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:

а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;

б) изграждането на рекламни съоръжения;

в) експлоатацията на рекламни съоръжения;

г) изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;

д) експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;

е) временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя;

2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:

а) изграждането на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях;

б) експлоатацията на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Разрешенията по ал. 1 и 2 се издават от управителния съвет на агенцията или от упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията - за републиканските пътища, и от кметовете на съответните общини - за общинските пътища:

1. в 15-дневен срок от подаване на заявлението - за разрешенията по ал. 1, освен ако се налага допълнително проучване, но не по-късно от един месец;

2. в 30-дневен срок от подаване на заявлението - за разрешенията по ал. 2, т. 1, буква "г" и т. 2, буква "а", освен ако се налагат допълнителни проучвания, но не по-късно от три месеца, като за удължаването на срока заинтересуваното лице се уведомява писмено;

3. в 15-дневен срок от подаване на заявлението - за всички останали случаи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Разрешенията по ал. 1 и 2 за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 се издават от изпълнителния директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти". Разрешенията по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се издават след съгласие на управителния съвет на компанията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителните работи, като уведоми за това най-близкото поделение на агенцията за републиканските пътища, съответно Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 и съответната техническа служба на общината за общинските пътища при условия, че е гарантирана безопасността на движението.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Управителният съвет на агенцията, съответно управителният съвет на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1, съгласува проекти - пътна част за изграждане на пътни връзки, след представяне на писмено становище за проект за организация на движението от органите на пътната полиция при Министерството на вътрешните работи.

(7) Разрешенията се издават при следните условия:

1. да съществуват реални възможности за преминаване на тежкото и/или извънгабаритното превозно средство;

2. да са спазени изискванията на Закона за движението по пътищата, този закон, подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и нормите за проектиране на пътища;

3. при временното ползване на части от пътно платно:

а) този закон и Законът за движението по пътищата да не забраняват дейността, свързана с временното ползване на части от пътното платно;

б) за временното пресичане на пътя да има одобрен проект за пресичането.

4. (нова - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) да е подадена декларация от собственика или ползвателя на пътното превозно средство по т. 1 или от лицето, което извършва превоза, съдържаща информация за габаритните размери, общата маса и натоварването на ос.

(8) Срокът на валидност на разрешенията е, както следва:

1. при превоз на тежки и извънгабаритни товари - 30 дни;

2. при извършване на строителство - една година;

3. при временното ползване на части от пътното платно и другите видове специално ползване на пътищата - по преценка на разрешаващия орган, съобразена с искането на заявителя;

4. (нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) при експлоатация на рекламни съоръжения, издадени при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 5 - десет години.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) Разрешенията се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, и/или при неспазване на изискванията за извършване на съответната дейност, определени в наредбата по чл. 18, ал. 5.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Обжалването на отнемането на разрешенията и на отказите за тяхното издаване е при условията и по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

(11) Министерският съвет определя с тарифа размера на таксите за издаване на разрешенията по ал. 1 и 2.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Агенция "Пътна инфраструктура" проучва интензивността на движението и контролира теглото, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства чрез разполагане на определени места на устройства за отчитане на тези характеристики с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване, като събира такси при превишаване на допустимите стойности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) На граничните контролно-пропускателни пунктове теглото, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства се контролират от длъжностни лица на Агенция "Митници", като при превишаване на допустимите стойности се събират такси.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол по спазване на правилата за движение на пътищата са задължени да оказват съдействие на органите на Агенция "Пътна инфраструктура" при извършване на проверки по ал. 1.

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2000 г.)

 

Глава четвърта.
"а" НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" (НОВА - ДВ, БР. 55 ОТ 2011 Г.)

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) (1) Създава се Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

(2) Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", наричана по-нататък "компанията", е юридическо лице със седалище София.

(3) Държавата предоставя на компанията имущество - публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на дейността й.

(4) Компанията не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.

(5) За компанията не може да се открива производство по несъстоятелност.

Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) (1) Основният предмет на дейност на компанията е финансиране, проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на автомагистрала "Струма", автомагистрала "Хемус" и автомагистрала "Черно море".

(2) При проектирането и изграждането на обектите по ал. 1 компанията:

1. организира, възлага, финансира, управлява и контролира дейностите, свързани непосредствено с проектирането и изграждането на пътищата, включително с извършването на всички необходими предпроектни проучвания, финансови анализи, анализи "разходи-ползи", прогноза за трафика, провеждане на необходимите процедури съгласно действащото екологично законодателство и други, необходими за реализиране на проектите;

2. извършва дейности, свързани с принудително отчуждаване на имоти за задоволяване на държавни нужди за изграждане на пътищата като инвеститор в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост;

3. изготвя проектни предложения за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи от Оперативна програма "Транспорт" и от други източници на финансиране във връзка с изпълнение на проектите и изграждане на пътищата;

4. провежда обществените поръчки за реализация на проектите;

5. възлага оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на обектите по ал. 1 и при началната им експлоатация.

(3) Компанията управлява автомагистралите по ал. 1 след изграждането и въвеждането им в експлоатация.

(4) При управлението на автомагистралите по ал. 1 компанията:

1. организира, възлага, финансира и контролира дейностите по поддържане и ремонт, включително на пътните съоръжения и на пътните принадлежности;

2. осигурява отстраняването на изоставени превозни средства и други препятствия от автомагистралите и предоставя услуги за пътна помощ на увредени превозни средства;

3. издава разрешителни за специално ползване и събира таксите за специално ползване на автомагистралите;

4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) отговаря за изпълнение на задълженията и предоставя услуги на физически и юридически лица и еднолични търговци, експлоатиращи крайпътни обслужващи комплекси, в съответствие с чл. 12 от Закона за управление на отпадъците;

5. осигурява обществено ползване и информация и прогнози за пътния трафик за пътищата по ал. 1.

Чл. 28в. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) (1) Финансирането на дейността на компанията се извършва от:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

2. такси за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1;

3. преотстъпени такси по чл. 10, ал. 1 в размер, определен със закона за държавния бюджет за съответната година;

4. собствени приходи;

5. дарения;

6. привлечени средства от финансови институции;

7. други източници.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:

1. осъществяване предмета на дейност на компанията, включително за проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1;

2. издръжка на компанията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За средствата, постъпили в компанията от субсидия от държавния бюджет, за средствата, предоставени от фондовете на Европейския съюз, и за таксите за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1се прилагат разпоредбите на чл. 520, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 28г. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) (1) Органи на управление на компанията са:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) министърът на регионалното развитие и благоустройството;

2. управителният съвет;

3. изпълнителният директор.

(2) Компанията се представлява от изпълнителния директор, който по право е член на управителния съвет.

Чл. 28д. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. упражнява правата на собственост на държавата в компанията и провежда политиката на държавата в областта на управлението, планирането и изграждането на републиканските пътища;

2. одобрява програма на компанията за реализация на проектите в съответствие с разпоредбите на закона и с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и годишен план за изпълнение на програмата на компанията, както и техните изменения;

3. контролира компанията за изпълнението на програмата и плана;

4. назначава и освобождава членовете на управителния съвет и изпълнителния директор на компанията;

5. сключва договори за възлагане на управлението с всеки от членовете на управителния съвет и с изпълнителния директор, с които се определя и тяхното възнаграждение;

6. разрешава участието на компанията в търговски и граждански дружества, с изключение на такива, които осъществяват сходни дейности;

7. издава правилник за устройството, функциите и дейността на компанията след съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на финансите и с министъра по управление на средствата от Европейския съюз;

8. утвърждава решенията на управителния съвет за участие на компанията в международни организации;

9. одобрява годишния доклад за дейността на компанията;

10. взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти по предложение на управителния съвет в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост.

Чл. 28е. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) (1) Управителният съвет се състои от трима членове, включително изпълнителния директор.

(2) За член на управителния съвет може да бъде назначено лице с висше образование и професионален опит не по-малко от 5 години общо в областта на управлението, планирането и изграждането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури, финансово управление и контрол на проекти, финансирани от фондовете и програмите на Европейския съюз.

(3) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което:

1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;

2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет;

3. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

4. е лишавано от правото да осъществява търговска дейност;

5. упражнява търговска дейност с предмет, сходен с този на компанията.

(4) Не може да бъде изпълнителен директор лице, за което са налице обстоятелствата по ал. 3, т. 1 - 4, както и ако упражнява търговска дейност или е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.

(5) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно.

(6) Заседанията на управителния съвет се организират и ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Правилата за работата и свикване на управителния съвет се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на управителния съвет.

(8) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от всички членове. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(9) За заседанията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. прекратява договора за управление с член на управителния съвет:

а) при възникване на обстоятелствата по ал. 3, а с изпълнителния директор - и на обстоятелствата по ал. 4;

б) който нарушава или не изпълнява задълженията, предвидени в закона или в договора за управление;

в) който е подал писмено заявление за освобождаване;

г) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

д) при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;

2. може да прекрати договора за управление с член на управителния съвет по свое решение без предизвестие.

(11) Управителният съвет:

1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател;

2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на компанията и го предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) приема решения за изработване, приемане и изменение на проект на програма на компанията за реализация на проектите, предвидени с този закон, в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и на годишен план за изпълнение на програмата на компанията; програмата и планът се представят на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване в срок до 31 януари за предстоящия тригодишен период, съответно за предстоящата година;

4. приема годишния финансов план на компанията;

5. приема структурата и щата на компанията и одобрява средствата за работна заплата в съответствие с годишния финансов план;

6. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) приема годишния финансов отчет на компанията и го представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване;

7. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) приема годишния доклад за дейността на компанията и го представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване;

8. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;

9. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) приема проекти на решения за участие на компанията в международни организации и ги предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване;

10. приема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност над 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;

11. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) прави предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството за участие на компанията в програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, от държавния бюджет и други финансови източници и програми;

12. приема решения за одобряване на докладите на одиторите за пътна безопасност и за отстраняване на опасните и/или критични характеристики на проектите по чл. 28б, ал. 1преди края на съответния етап съгласно чл. 36г;

13. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) изпълнява и други функции, свързани с управлението на компанията, в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(12) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 28ж. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) (1) Изпълнителният директор на компанията:

1. представлява компанията пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;

2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на компанията;

3. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;

4. взема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност до 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;

5. сключва договори за дейностите, извършвани от компанията;

6. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в компанията;

7. отчита своята дейност пред управителния съвет и пред министъра;

8. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечни отчети за напредъка по проектите;

9. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството годишен отчет за дейността на компанията;

10. организира възлагането на оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на обектите по чл. 28б, ал. 1 и при началната им експлоатация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) При ползване на законоустановен отпуск или командировка функциите на изпълнителния директор се изпълняват от служител на компанията, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 28з. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) (1) Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" води счетоводна отчетност на касова и начислена основа по реда, предвиден за бюджетните предприятия.

(2) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите и разходите на предприятието се консолидират по реда на чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството.

(3) Паричните средства на предприятието се събират, съхраняват, разходват и отчитат по отделна банкова сметка в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.

Чл. 28и. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Годишният финансов отчет на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" се одитира от Сметната палата.

 

Глава пета.
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ, ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г.) 

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Агенцията и общините поддържат републиканските и общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазването на околната среда.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Агенцията осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища.

(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Агенцията, съответно Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии при условията и по реда, определени с правилника за прилагането на закона. Агенцията осъществява дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от съответната община.

Чл. 31. Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините.

Чл. 32. Изграждането, ремонтът и поддържането на частните пътища се осъществяват от техните собственици.

Чл. 33. Изместването на отделни пътища или техни участъци във връзка с изграждането или реконструкцията на нови или съществуващи обекти е за сметка на инвеститора, който го е предизвикал.

Чл. 34. Изграждането, реконструкцията и ремонтът на пътните възли и кръстовища се извършват:

1. на новите пътни възли и кръстовища - със средства на собствениците на новите пътища;

2. на съществуващите пътни възли и кръстовища - съвместно от собствениците на пътищата по основното и второстепенното направление, като размерът на средствата за всеки от тях се определя по ред, установен в правилника за прилагането на закона;

3. на пътните връзки към крайпътните обекти за обслужване на пътници и превозни средства - от собствениците на тези обекти.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Изграждането и поддържането на железопътните прелези по пътищата се извършва по ред, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Проектирането, строителството, ремонтът и поддържането на пътищата се извършват при спазване на техническите норми и правила, определени с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Управлението на безопасността на пътната инфраструктура включва задължително провеждането на следните процедури: оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, управление на безопасността на пътната мрежа и периодични инспекции за безопасност, възлагани или извършвани от агенцията.

(2) Процедурите, свързани с управлението на безопасността на пътната инфраструктура, се прилагат за републикански пътища (автомагистрали и пътища от първи и втори клас), които са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, независимо дали се намират в етап на планиране, проектиране, строителство или експлоатация.

(3) Администрациите, управляващи пътя, могат да прилагат изискванията на ал. 1 за републиканските пътища, които не са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, и за общинските пътища.

Чл. 36в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Оценката на въздействието върху пътната безопасност за инфраструктурни проекти се извършва задължително на етап планиране преди одобряване на инвестиционните проекти за пътна инфраструктура или на съществено изменение на съществуващата пътна мрежа. Оценката на въздействието върху пътната безопасност включва извършването на стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено изменение на съществуващата пътна мрежа върху безопасността на пътната мрежа.

Чл. 36г. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) Одитът за пътна безопасност на инфраструктурен проект е неразделна част от процеса на инвестиционното му проектиране и се извършва задължително на следните етапи: преди съгласуване и одобряване на инвестиционния проект - идеен и/или технически/работен, при въвеждане в пробна експлоатация на пътя и при неговата начална експлоатация.

Чл. 36д. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Одиторът по пътна безопасност трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да притежава диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер";

2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) да е преминал обучение за пътна безопасност по програма, утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

3. да притежава сертификат за професионална квалификация, издаден от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование и провеждащи обучение по специалността "строителен инженер", въз основа на преминато обучение по т. 2 и успешно положен изпит.

(2) Одиторът по ал. 1 няма право да извършва одити на инфраструктурен проект, в случай че е участвал при неговото планиране, проектиране, строителство или експлоатация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Одиторите по пътна безопасност преминават периодични курсове за допълнително обучение при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с министъра на вътрешните работи.

(4) Обхватът и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и редът за извършването им и за придобиване и признаване на професионалната квалификация на одиторите за пътна безопасност се определят с наредбата по ал. 3.

Чл. 36е. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Одиторът за пътна безопасност проверява съответствието на проектните характеристики на инфраструктурния проект с изискванията за пътна безопасност на всеки етап съгласно чл. 36г.

(2) Когато при проверката на съответния етап по ал. 1 се установи, че проектните характеристики на инфраструктурния проект отговарят на изискванията за пътна безопасност, одиторът изготвя доклад и заверява с подписа си проектната и/или екзекутивната документация.

(3) Когато при проверката на съответния етап по ал. 1 се установи, че проектните характеристики на инфраструктурния проект не отговарят на изискванията за пътна безопасност, одиторът изготвя доклад, в който посочва опасните и/или критични характеристики на проекта.

(4) Възложителят отговаря за отстраняване на опасните и/или критични характеристики на проекта преди края на съответния етап.

(5) Наличието на предпоставките по ал. 2 е основание за одобряване на проектите и за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Чл. 36ж. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Преди сключването на договор за одит одиторът застрахова професионалната си отговорност за конкретен обект за вреди, причинени на участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

(2) Застраховката се сключва за срока на договора за одит и при продължаването му се подновява до завършването на одита. Неподновяването на застраховката е основание възложителят да спре всички плащания, които дължи на одитора, или да прекрати договора за одита.

(3) Условията и редът за задължително застраховане на одитора по ал. 1,включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и премии, се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 36з. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Агенция "Пътна инфраструктура" чрез териториалните си звена и съответните служби за контрол на безопасността на движението по пътищата на Министерството на вътрешните работи установяват и обезопасяват ежегодно участъците с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия.

(2) Органите по ал. 1 извършват категоризиране на участъците от пътя с висока концентрация на произшествия и на безопасността на пътната инфраструктура най-малко веднъж на всеки три години въз основа на извършен тригодишен анализ от проведените инспекции при експлоатацията на пътната инфраструктура.

(3) Условията, редът и критериите за установяване и обезопасяване на участъците с висока концентрация на произшествия и за категоризиране безопасността на пътната инфраструктура се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2 от Закона за движението по пътищата. С наредбата се определят и изискванията към протокола, съставян от службите за контрол на Министерството на вътрешните работи за всяко пътно произшествие, настъпило на пътната инфраструктура и предизвикало смърт.

(4) Пътните участъци с по-голям приоритет съгласно съставения списък в резултат на категоризирането на пътната инфраструктура с висока концентрация на произшествия и категоризирането на безопасността на пътната мрежа се оценяват от експертни екипи чрез инспекция на място, като най-малко един от членовете на експертния екип трябва да отговаря на изискванията на чл. 36д, ал. 1 и 2.

Чл. 36и. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Агенция "Пътна инфраструктура" чрез областните пътни управления извършва периодични инспекции на пътищата в експлоатация с оглед установяване на свързаните с пътната безопасност характеристики и предотвратяването на произшествия, както и за проучване на възможното въздействие на ремонтни работи по пътя върху безопасността на пътния поток. Инспекциите се извършват най-малко два пъти годишно с оглед гарантиране на достатъчни равнища на безопасност на конкретната пътна инфраструктура.

(2) Условията и редът за създаване на организация за безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътната инфраструктура, видът и начинът на поставяне на пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализация се определят с наредбата по чл. 3, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

(3) Условията и редът за използване на пътните светофари, пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят с наредбата по чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

(4) Контролът върху дейностите по ал. 2 се осъществява от оправомощени длъжностни лица на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи и на Агенция "Пътна инфраструктура".

 

Глава шеста.
ОТЧУЖДАВАНЕ И ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ПЪТИЩА

Чл. 37. (1) Недвижимите имоти - собственост на физически или юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на републиканските пътища, се отчуждават при условията и по реда на Закона за държавната собственост, а за общинските пътища - при условията и по реда на Закона за общинската собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Предназначението на земеделските земи, необходими за изграждане и реконструкция на пътища, се променя по реда на Закона за опазване на земеделските земи, а за горските територии - по реда на Закона за горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Имоти в границите на урбанизираните територии се отчуждават при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Земи извън границите на урбанизираните територии - собственост на физически или юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на републиканските и общинските пътища, при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.

(2) Временното ползване на земи по ал. 1, които са земеделски, се урежда при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи и правилника за неговото прилагане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Временното ползване на горски територии по ал. 1 се урежда при условията и по реда на Закона за горите.

(4) За временното ползване на земи по ал. 1 собственикът сключва договор със:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) управителния съвет на агенцията или упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията или изпълнителния директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" или упълномощено от него длъжностно лице - за републиканските пътища;

2. кмета на съответната община - за общинските пътища.

(5) В договора по ал. 4 се определят условията и срокът за ползване на земята, размерът на наема и дължимото обезщетение, ако такова се предвижда.

(6) Временното ползване на земи по ал. 1 се допуска за срок до 5 години, след което земите, възстановени съобразно тяхното предназначение, се връщат на собственика.

Чл. 39. (1) При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се завземат преди започване на процедурата по чл. 38.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) Временното завземане на земи в случаите по ал. 1 се извършва въз основа на решение на управителния съвет на агенцията или заповед на упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията - за републиканските пътища, и на кмета на общината - за общинските пътища, като на собствениците се дължи обезщетение.

Чл. 40. (1) Паричните обезщетения за отчуждени или временно използвани земи се изплащат от съответния инвеститор - при изграждане на нов път, или от собственика на пътя - при реконструкция или ремонт на съществуващ път.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Обезщетенията за отчуждените за нуждите на републиканските пътища недвижими имоти в границите на урбанизираните територии по чл. 37, ал. 1 се изплащат съвместно от агенцията или Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" и общините в частта, отнасяща се до платното за движение. Обезщетенията за частта извън платното за движение се изплащат от съответната община.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Не се дължат обезщетения за отчуждаване или за временно ползване на земи - собственост на държавата, за нуждите на републиканските пътища, с изключение на горски територии - държавна собственост, а на земи - общинска собственост, за нуждите на общински пътища.

Чл. 41. Собствениците или наемателите на имоти, намиращи се по-ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.

Чл. 42. В земи, съседни на пътни участъци с интензивни снегонавявания, могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения по реда на чл. 38.

 

Глава седма.
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 43. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на републиканските и общинските пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджетите на общините, с безвъзмездно предоставени средства и със заеми от международни финансови институции.

(2) Бюджетните средства за финансиране на дейностите по ал. 1 се определят със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Източниците на финансиране на агенцията са:

1. субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

2. такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3, т. 1;

3. лихви;

4. дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

5. други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Средствата по ал. 1 се разходват за:

1. изграждане на нова пътна инфраструктура;

2. експлоатация, поддържане, ремонт и реконструкция на републиканските пътища;

3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) административно-стопански и други разходи, свързани с дейността на агенцията.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.)

Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Приходите от винетни такси по този закон постъпват в приход по бюджета на агенцията.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Приходите от винетни такси по чл. 44, ал. 1, т. 2 не могат да се използват за финансиране изграждането на нова пътна инфраструктура.

Чл. 44в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) (1) В бюджета на агенцията се предвиждат и извършват разходи за финансиране на дейностите по експлоатацията, поддържането, ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, за които се заплащат винетни такси, включително:

1. експлоатация, поддържане, ремонт, възстановяване, модернизация, реконструкция, инвестиции за подобряване на качеството и пропускателната способност на републиканските пътища, когато това не представлява изграждане на нова пътна инфраструктура;

2. административни разходи, свързани с поддържането на винетната система, включително производството и организацията за разпространение и продажба на винетни стикери и сигнализиране на републиканските пътища с платено преминаване;

3. публикации и информационни кампании чрез средствата за масово осведомяване с цел информиране на потребителите относно правата и задълженията им по заплащането на винетна такса за ползване на републикански пътища;

4. дейности по установяване и отстраняване на причините и условията за възникване на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и за публикации и информационни кампании за подобряване безопасността на движението;

5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) управление и администриране на дейността на агенцията.

(2) Разходите по ал. 1 се извършват чрез обособяване на отделен платежен код в системата за електронни бюджетни разплащания.

(3) Неусвоената част от постъпилите по чл. 44б средства, включително средства от минали години, са неделима част от единната сметка и се изразходват само в съответствие с разпоредбите на този закон.

(4) Средствата по ал. 3 се управляват в рамките на контрола и управлението на ликвидността на системата на единна сметка.

Чл. 44г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 44д. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.)

Чл. 44е. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.)

Чл. 44ж. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.)

Чл. 44з. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) От бюджета на агенцията се финансират разходи при спазване на следните приоритети:

1. изплащане на българско дялово участие по финансиране на програми въз основа на сключени международни договори, по които Република България е страна;

2. изплащане на главница, лихви и такси по заеми, отпуснати от международни финансови институции по т. 1;

3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) погашения на главница, лихви и такси по вътрешни заеми, които агенцията е получила;

4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища, включително местата на пресичането им с железопътната мрежа;

5. изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища;

6. проучвателни, проектни и научноизследователски разработки по т. 4 и 5;

7. национални и общински програми за повишаване на безопасността на движението по републиканските и общинските пътища.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Строителството, ремонтът и поддържането на общинските пътища се финансират със собствени бюджетни средства, целеви субсидии от централния бюджет и други източници.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Общините финансират програми за повишаване безопасността на движението по общинските пътища.

Чл. 51. Частните пътища се финансират със средства на техните собственици.

 

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:

1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя;

2. паша на добитък и опожаряване на растителността;

3. движение с непочистени от кал машини;

4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;

5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;

6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя;

7. влачене на дървета и други предмети;

8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 25, чл. 26, ал. 1, т. 1, букви "в" и "г", т. 2, ал. 2 и ал. 5 и чл. 41 или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:

1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя;

3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;

4. извършване в обхвата на пътя на:

а) дейности, застрашаващи безопасността на движението, или използване на пътищата извън тяхното предназначение;

б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на движението;

5. извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на администрацията, управляваща пътя, на:

а) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) строителни и ремонтни работи по пътищата;

б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи, напоителни и други канали;

в) (отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

г) (отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

6. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява пътя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв.

(3) При нарушение по ал. 1, т. 4 и 5 администрацията, управляваща пътя, уведомява писмено районната дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на строителните работи при условия и по ред, определени в закон.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) При нарушения по чл. 52 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл. 53 - в размер от 3000 до 8000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) При повторно нарушение по чл. 52имуществената санкция е в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл. 53 - в размер от 4000 до 12 000 лв.

(3) Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от тях щети.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Невнесените такси по чл. 10 и таксите по чл. 18, с изключение на винетните такси, се събират от териториалните поделения на Националната агенция за приходите заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 26, ал. 7, т. 4, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 2000 до 6000 лв.

Чл. 56. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от:

1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) длъжностните лица на Агенция "Пътна инфраструктура" и на Агенция "Митници" - за нарушения по републиканските пътища;

2. длъжностните лица, определени от кмета на общината - за нарушенията по общинските пътища и по молба на собственика - за частните пътища.

(3) Наказателните постановления се издават:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) за републиканските пътища - от управителния съвет на агенцията или от упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията, съответно от директора на Агенция "Митници" или от упълномощено от него длъжностно лице от агенцията;

2. за общинските и частните пътища - от кмета на съответната община или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора за възбуждане наказателно преследване.

Чл. 57. (1) За нарушение по чл. 52, ал. 1 и по чл. 53, ал. 1 освен наложените санкции нарушителят се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 последиците се отстраняват от администрацията, управляваща пътя, за сметка на нарушителя. За вземането си от нарушителя администрацията може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги.

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Стойността на извършените работи за отстраняване на последиците от нарушението се установява със счетоводни документи и/или извлечения от счетоводните книги.

(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2004 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) При извършване на дейности, определени от този закон като специално ползване на пътищата без разрешение на собственика на пътя или на администрацията, управляваща пътя, както и при неплащане на дължимите такси, се налагат следните санкции:

1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) при извършване на строителни работи без разрешение, едновременно с прилагането на ал. 1 и 2 и на чл. 56 собственикът или администрацията, управляваща пътя, със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи, прекъсва достъпа до обекта или демонтира изграденото рекламно или друго съоръжение в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия;

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) в случаите на извършено строителство без разрешение администрацията, управляваща пътя, прекъсва достъпа до обекта или демонтира съоръжението;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) при забавяне плащането на дължимите годишни такси по чл. 18, ал. 3 и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя, администрацията, управляваща пътя, отнема издаденото разрешение и за сметка на нарушителя прекъсва достъпа до обекта или демонтира съответното рекламно или друго съоръжение;

4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) демонтираните рекламни и други съоръжения се съхраняват в областните пътни управления и ако в срок до един месец от демонтирането не бъдат потърсени или не бъдат уредени взаимоотношенията по реда на този закон, те стават собственост на агенцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Демонтираните и съхранявани в областните пътни управления рекламни и други съоръжения, ако бъдат потърсени в срока по ал. 4, т. 4, се връщат на заинтересованото лице след заплащане на разходите за демонтаж и съхранение и след заплащане на предвидената санкция.

Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Път" е ивицата от земната повърхност, която е специално пригодена за движение на превозни средства и пешеходци и отговаря на определени технически изисквания.

2. "Земно платно" е част от повърхността в обхвата на пътя, върху която са разположени: платното (платната) за движение; разделителните ивици; банкетите; тротоарите; разделителните и направляващите острови; зелените площи; крайпътните отводнителни и предпазни окопи; откосите; бермите и другите конструктивни елементи на пътя.

3. "Пътни съоръжения" са: водостоците; мостовете; виадуктите; естакадите; надлезите; подлезите; тунелите; подпорните и декоративните стени; укрепителните и водоотвеждащите устройства и пречиствателните съоръжения.

4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) "Пътни принадлежности" са: базите за поддържане на републиканските пътища; пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; автономните телефонни колонки; крайпътните насаждения; аварийните площадки; крайпътните чешми и площадките за краткотраен отдих; енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени; предпазните огради, направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения; защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението.

5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2000 г.) "Ограничителна строителна линия" е линията, която определя площта от всяка страна на пътя, в която се въвежда разрешителен режим.

6. "Обслужваща зона" е земната повърхност встрани от края на обхвата на пътя, в която се въвежда разрешителен режим на ползване на имотите от техните собственици или от лицата с предоставено право на ползване.

7. "Обществено ползване на пътищата" е обичайното използване на пътищата за превоз на пътници и товари с общоприетите пътни превозни средства или за придвижване на пешеходци.

8. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) "Специално ползване на пътищата" е използването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица.

9. "Крайпътни обслужващи комплекси" са всички земни повърхности в близост до пътя заедно с разположените върху тях сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства, като площадки за отдих, къмпинги, мотели, бензиностанции, заведения за хранене, магазини, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за помощ на аварирали по пътя автомобили.

10. "Опорен пункт за поддържане" е сграда с прилежащ терен извън обхвата на пътя, която се използва от администрациите на пътните управления при изпълнение на дейностите, свързани с поддържането на републиканските пътища.

11. "Изграждане на пътищата" е дейност по създаването на нови материални активи, която включва проучването, проектирането и строителството на нови или реконструкцията на съществуващи пътища.

12. "Реконструкция на пътища" е дейност по разширяването и модернизирането на съществуващите материални активи, която включва цялостно преустройство на пътя и пътните съоръжения при запазване на основното направление на съществуващото трасе.

13. "Ремонт на пътищата" е дейност по възстановяването или подобряването на транспортно-експлоатационните качества на пътищата и привеждането им в съответствие с изискванията на движението.

14. "Поддържане на пътищата" е дейност по осигуряване на необходимите условия за непрекъснато, безопасно и удобно движение през цялата година, предпазване на пътищата от преждевременно износване, охрана и защита на пътищата, водене на техническата отчетност на пътищата.

15. "Пътно дело" включва изграждането, ремонта и поддържането на пътищата, както и дейностите по създаването и актуализирането на нормативната база, таксовата политика и научното обслужване на пътищата.

16. "Повторно" е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което извършителят е наказан за нарушение от същия вид.

17. (нова - ДВ, бр. 88 от 2000 г.) "Стабилизиран банкет" е банкет с покритие, което не позволява затревяване.

18. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) "Концесионна ТОЛ такса" е такса, събирана от концесионера в съответствие с концесионния договор.

19. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) "Превозно средство с екологична категория "ЕВРО 0", "ЕВРО I", "ЕВРО II", "ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V", "EEV" е превозно средство, което отговаря на ограниченията за емисии съгласно приложение № 2.

20. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) "Трансевропейска пътна мрежа" е дефинирана в част 2 от Приложение I към Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за изграждането на трансевропейската транспортна мрежа, допълнено с Регламент 1791/2006 г. на Съвета.

21. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "Инфраструктурен проект" е проект за изграждане на нова пътна инфраструктура или за съществено изменение (реконструкция, основен ремонт/рехабилитация) на съществуваща пътна мрежа, която оказва въздействие върху пътния поток.

22. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "Оценка на въздействието върху пътната безопасност" е стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено изменение на съществуващата пътна мрежа върху безопасността на пътната мрежа.

23. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "Одит за пътна безопасност" е независима, подробна систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект, която обхваща всички етапи от планирането до началната експлоатация.

24. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "Пробна експлоатация" е необходимият технологичен срок до един месец преди въвеждането на пътя в експлоатация за проверка на проектните характеристики.

25. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "Начална експлоатация" е необходимият технологичен срок до един месец след въвеждането на пътя в експлоатация за проверка на проектните характеристики при експлоатационни условия.

26. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "Категоризиране на участъци с висока концентрация на произшествия" е метод за установяване, анализиране и категоризиране на участъци с висока концентрация на произшествия от пътната инфраструктура, които са били в експлоатация повече от три години и по които са настъпили голям брой произшествия, предизвикали смърт, в съотношение с пътния поток.

27. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "Категоризиране безопасността на пътната инфраструктура" е метод за установяване, анализиране и класифициране на части от съществуващата пътна мрежа чрез целенасочени инвестиции в пътните участъци с най-висока концентрация на произшествия и/или при които съотношението на ползите и разходите е най-високо (с най-висок потенциал) за намаляване на произшествията.

28. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "Инспекция за безопасност" е обичайна периодична проверка на характеристиките и недостатъците, които налагат работи по поддръжка от съображения за безопасност.

29. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "Пътна безопасност" е съвкупност от проектни и експлоатационни характеристики на републиканската пътна инфраструктура, които осигуряват безопасност на всички участници в движението.

30. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "Лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст" са:

а) родител/родители (осиновител/осиновители);

б) семейство на роднини и близки или приемно семейство, в което децата са настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

в) настойник или попечител, в случаите, когато и двамата родители са неизвестни, починали или лишени от родителски права.

§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Този закон отменя Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1969 г.; изм., бр. 37 от 1978 г., бр. 35 от 1996 г., бр. 87 от 1997 г., бр. 33 и 147 от 1998 г. и бр. 61 от 1999 г.).

§ 4. В § 7, т. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г. и бр. 67 и 69 от 1999 г.) думата "местните" се заменя с "общинските".

§ 5. В чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г. и бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г.) думата "местните" се заменя с "общинските".

§ 6. Закрива се фонд "Републиканска пътна мрежа", създаден със Закона за таксите върху течните горива за фонд "Републиканска пътна мрежа" и за Националния фонд за опазване на околната среда. Наличните средства се прехвърлят от фонд "Републиканска пътна мрежа" по бюджета на Изпълнителната агенция "Пътища".

§ 7. В Закона за таксите върху течните горива за фонд "Републиканска пътна мрежа" и за Националния фонд за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 16 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 51 и 87 от 1997 г., бр. 147 от 1998 г. и бр. 26 и 61 от 1999 г.) се правят следните изменения:

1. Заглавието се променя на "Закон за таксите върху течните горива за Националния фонд за опазване на околната среда".

2. В чл. 1 се правят следните изменения:

а) алинея 1 се отменя;

б) алинея 3 се изменя така:

"(3) Тридесет на сто от таксите, набрани по този закон в Националния фонд за опазване на околната среда, се разходват в планинските райони целево за финансиране на екологични проекти.";

в) алинеи 4, 4а и 6 се отменят.

3. Членове 3 и 4 се изменят, както следва:

"Чл. 3. Производителите и вносителите на течни горива начисляват такси, които се внасят в Националния фонд за опазване на околната среда, върху:

1. автомобилните безоловни бензини - в размер 24 лв. на тон;

2. дизеловото гориво - в размер 14 лв. на тон;

3. котелното гориво и мазута с над 1 на сто сяра - в размер 22 лв. на тон;

4. автомобилните оловни бензини, както следва:

а) бензин А-91 - в размер 37 лв. на тон;

б) бензин А-98 - в размер 48 лв. на тон;

5. промишления газьол - в размер 13 лв. на тон.

Чл. 4. (1) Производителите на автомобилни бензини, дизелово гориво, промишлен газьол, котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра начисляват таксите по този закон за реализираните от тях количества в страната.

(2) Вносителите на течните горива по ал. 1 внасят в Националния фонд за опазване на околната среда или обезпечават таксите по този закон преди митническото им оформяне.

(3) Митническите органи упражняват контрола по ал. 2.

(4) Производителите на течни горива извършват доставки само след заплащане от купувачите на таксите по сметките на Националния фонд за опазване на околната среда.

(5) Купувачите на течни горива по ал. 1 внасят преди доставките дължимите такси по сметките на Националния фонд за опазване на околната среда."

4. Членове 7 и 8 се изменят така:

"Чл. 7. (1) Актът за установяване на административните нарушения се съставя от длъжностни лица, определени от министъра на околната среда и водите.

(2) Наказателното постановление се издава от министъра на околната среда и водите или от упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 8./span>. Събраните глоби и имуществени санкции по чл. 6, ал. 2 се внасят в Националния фонд за опазване на околната среда."

5. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

"§ 3. Министерският съвет приема наредба за набирането, разходването и управлението на средствата по Националния фонд за опазване на околната среда."

§ 8. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9 и 12 от 2000 г.) в чл. 34 ал. 1 се изменя така:

"(1) Заинтересуваното учреждение прави мотивирано искане до министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имота. Областният управител по местонахождение на имота в 14-дневен срок дава мнение по основателността на искането."

§ 9. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 20 се създава ал. 6:

"(6) При строителство на нови пътища процедурата за определяне на трасе и за промяна на предназначението на земеделските земи може да започне след издаване на положително решение по ОВОС, взето въз основа на предварителен доклад за ОВОС."

2. В чл. 24 се създава ал. 4:

"(4) За строителство на нови републикански пътища, при наличие на утвърден генерално-застроителен план или парцеларен план, предложението за промяна на предназначението на земеделски земи може да се внесе едновременно с предложението за утвърждаване на окончателно трасе по чл. 19."

§ 10. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1992 г., бр. 31 и 63 от 1995 г., бр. 13, 85 и 86 от 1997 г., бр. 62 от 1998 г., бр. 12 и 67 от 1999 г.) се правят следните допълнения:

1. В приложението към чл. 20, ал. 1, т. 1 "Проекти, подлежащи на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) по глава четвърта":

а) в т. 26.1 след думите "Строителство на" се добавя "нови";

б) в т. 26.2 след думите "Строителство на" се добавя "нови".

2. В чл. 23а се създава ал. 3:

"(3) За строителство на пътища компетентният орган организира обсъждане само на резултатите от предварителния доклад за оценка на въздействието върху околната среда."

§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 12. Министерският съвет приема правилник и наредби за прилагането на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила.

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 16 март 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2003 Г.)

§ 3. Законът по чл. 10, ал. 4, както и съответстващите промени в Закона за местните данъци и такси и Закона за движението по пътищата се приемат в срок до 30 септември 2003 г.

§ 4. До три години след въвеждане на таксата по чл. 10, ал. 3 размерът на таксата за регистрирани в страните - членки на Европейския съюз, и в Република България моторни превозни средства се изравнява.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2006 Г., ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г.)

§ 15. От 1 април 2004 г. за преминаване по републикански пътища или пътни участъци от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 с българска или с чуждестранна регистрация могат да се събират само таксите по чл. 10, ал. 2 - 5, с изключение на таксите за ползване на пътни принадлежности.

§ 16. От 1 април 2004 г. за преминаване по републикански пътища или пътни участъци от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 2 с българска или с чуждестранна регистрация могат да се събират само таксите по чл. 10, ал. 2 - 5, с изключение на таксите за ползване на пътни принадлежности.

§ 17. От 1 януари 2005 г. за преминаване по републиканските пътища или пътни участъци от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 3 с българска или с чуждестранна регистрация могат да се събират само таксите по чл. 10, ал. 2 - 5, с изключение на таксите за ползване на пътни принадлежности.

§ 18. Винетните такси се заплащат за всички превозни средства, посочени в този закон - с българска и с чуждестранна регистрация, както следва:

1. от 1 април 2004 г. се въвежда винетна такса (годишна, месечна и седмична) за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2;

2. от 1 януари 2005 г. се въвежда винетна такса (годишна, месечна и седмична) за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 3;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) от 1 януари 2007 г. се въвежда и дневна винетна такса за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2.

§ 19. До 1 януари 2005 г. вместо предвидените в този закон винетки могат да се издават заместващи удостоверителни документи на хартиен носител, издадени от Изпълнителната агенция "Пътища", по ред, определен с наредбата по чл. 10, ал. 7.

§ 20. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) До 1 януари 2007 г. контролът по спазване на задължението за движение на пътните превозни средства с чуждестранна регистрация по републиканските пътища след заплащане на винетна такса се осъществява само на граничните контролно-пропускателни пунктове от специализираните звена на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура".

§ 21. Пътните съоръжения по чл. 10, ал. 4 са тези, които са построени и въведени в експлоатация след 1 януари 2004 г.

§ 22. Разпоредбата на чл. 10, ал. 4 от § 2 не се прилага за Дунав мост Русе - Гюргево.

§ 23. Министерският съвет по предложение на министъра на финансите извършва произтичащите от измененията на този закон промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на общините за 2004 г.

§ 24. Навсякъде в закона думите "чертите на населените места" и "границите на населените места" се заменят с "границите на урбанизираните територии".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107,§ 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2,§ 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 23. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г., с изключение на чл. 42, ал. 3 и чл. 58, ал. 4, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2006 Г.)

§ 30. Закрива се фонд "Републиканска пътна инфраструктура" - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Наличните средства на закрития фонд "Републиканска пътна инфраструктура" се прехвърлят по бюджета на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура", създаден с този закон.

§ 31. (1) Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на преобразуваната Изпълнителна агенция "Пътища" по баланса и отчета към датата на влизане в сила на този закон.

(2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в преобразуваната Изпълнителна агенция "Пътища" се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

(3) Служебните правоотношения със служителите в преобразуваната Изпълнителна агенция "Пътища" се преобразуват в трудови в 14-дневен срок от датата на влизане в сила на този закон. Придобитите от тях рангове и неизползваните отпуски се запазват.

(4) Преобразуването на служебното правоотношение в трудово се извършва въз основа на писмено заявление, подадено в тридневен срок от получаването на уведомление, че служителят е на длъжност, определена за заемане по трудово правоотношение съгласно утвърдено длъжностно разписание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.  (ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:

1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";

2. параграф 2, ал. 4;

3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;

4. параграф 4, ал. 2;

5. параграф 24;

6. параграф 60,

които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

§ 16. Този закон въвежда изискванията на Директива 1999/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно заплащането на такси от товарни автомобили за използване на определени инфраструктури, изменена с Директива 2006/38/EC на Европейския парламент и на Съвета.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

§ 17. Министерският съвет определя таксите по чл. 10а, ал. 10 за пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на екологична категория "ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V", "ЕЕV" и по-висока, не по-късно от 2010 г.

§ 22. Параграф 4, относно чл. 10в, влиза в сила от 1 януари 2009 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г.)

§ 32. Закрива се фонд "Републиканска пътна инфраструктура", второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите. Наличните средства на закрития фонд "Републиканска пътна инфраструктура" се прехвърлят по бюджета на Национална агенция "Пътна инфраструктура", създадена с този закон.

§ 33. (1) Национална агенция "Пътна инфраструктура" е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на закрития с този закон фонд "Републиканска пътна инфраструктура" по баланса и отчета към датата на влизане в сила на този закон.

(2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в закрития фонд "Републиканска пътна инфраструктура" се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г., ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2009 Г.)

§ 68. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65,66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник" и § 2 - 10, § 12, т. 1 и 2 - относно ал. 3, § 13 - 22, § 24 - 35, § 36, ал. 1 - 4, § 37 - 51, § 52, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 7, буква "е" - относно ал. 10 и 11, т. 8, буква "а", т. 9 и 12 и § 53 - 64, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2009 Г.)

§ 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. параграфи 3, 5, 6 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.;

2. параграфи 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88,89 и 90, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;

3. параграф 21, който влиза в сила от 1 юни 2010 г.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА (ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2009 Г.)

§ 28. Навсякъде в закона думите "министъра на транспорта" се заменят с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2009 Г.)

§ 29. (1) Бюджетните кредити от бюджета на Национална агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет, преобразувана с този закон, се прехвърлят по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Агенция "Пътна инфраструктура" към министъра на регионалното развитие и благоустройството е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията, включително на правата и задълженията по сключените договори на Национална агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет по баланса и отчета към датата на влизане в сила на този закон.

(3) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в Национална агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, с изключение на тези по ал. 4.

(4) Трудовите правоотношения с работниците и служителите от Управление "Пътни такси и разрешителни" в Национална агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет се прекратяват при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда от влизането в сила на измененията в Устройствения правилник на Агенция "Митници".

§ 30. Правомощията на надзорния съвет, на изпълнителния директор и на заместник изпълнителните директори на Национална агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет се прекратяват от датата на влизане в сила на този закон.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  (ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г.)

§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и91, които влизат в сила от деня на обнародването му.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г.)

§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 3, § 9, ал. 9 - 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г.)

§ 16. Този закон въвежда изискванията на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (ОВ, L 319/59 от 29 ноември 2008 г.).

§ 17. Изискванията и процедурите по този закон, свързани с управлението на безопасността на пътната инфраструктура, не се прилагат за тунелите по републиканските пътища, които са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, определени в Наредба № 1 за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм., бр. 58 от 2007 г. и бр. 102 от 2008 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г.)

§ 18. Разпоредбата на § 11 относно чл. 36г влиза в сила от 1 юли 2012 г.

§ 19. Наредбата по чл. 36д, ал. 3 се приема в тримесечен срок след влизането в сила на този закон.

§ 20. Наредбата по чл. 36ж, ал. 3 се приема в 6-месечен срок след влизането в сила на този закон.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2011 Г.)

§ 11. (1) Ръководителят на управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт" и изпълнителният директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" подписват оперативно споразумение за изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт", Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз след включване на компанията като бенефициент по Оперативна програма "Транспорт".

(2) Правата и задълженията на Агенция "Пътна инфраструктура" по подготовката и изграждането на автомагистрала "Струма", на неизградената част от автомагистрала "Хемус" в участъка от град Ябланица до пресичането северно от град Шумен с път І-7 "Граница Румъния - о.п.Силистра - о.п.Шумен - Върбица - о.п.Ямбол - Лесово - Граница Турция" и на автомагистрала "Черно море" се прехвърлят от Агенция "Пътна инфраструктура" на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" в едномесечен срок от подписването на оперативното споразумение по ал. 1.

(3) Агенция "Пътна инфраструктура" продължава да осъществява дейностите по управление, поддържане и ремонт на изградените от нея и въведени в експлоатация участъци от автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 до въвеждането в експлоатация на останалите участъци от тях, изграждани от Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", след което автомагистралите преминават под управлението на компанията. Отделните участъци от автомагистралите по чл. 28б, ал. 1, изграждани от Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", се управляват от компанията след въвеждането им в експлоатация.

§ 12. В едномесечен срок от подписването на оперативното споразумение по § 11, ал. 1Агенция "Пътна инфраструктура" предава на компанията цялата налична документация за проектите по чл. 28б, ал. 1.

§ 13. Агенция "Пътна инфраструктура" и Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" изработват, приемат и представят на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване проект на програмите си в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 100. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 76, който влиза в сила от 15 декември 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":

1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;

2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения,Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

(2) С акта за назначаването на държавния служител се:

1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;

2. определя индивидуална основна месечна заплата.

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:

1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;

2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 54. (1) Създадената с този закон Главна дирекция "Национална полиция" е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Главна дирекция "Криминална полиция" и на Главна дирекция "Охранителна полиция".

(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция "Криминална полиция" и Главна дирекция "Охранителна полиция" се осъществява от директора на Главна дирекция "Национална полиция".

§ 55. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция "Криминална полиция" и в Главна дирекция "Охранителна полиция", се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция "Национална полиция".

§ 56. Издадените подзаконови нормативни актове преди влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат.

§ 57. Стажът, придобит по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда от служителите по § 64 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 93 от 2009 г.), се зачита за работа при един и същ работодател, съответно орган по назначаване.

§ 70. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2012 Г.)

§ 5. Издадените до влизането в сила на този закон безсрочни разрешения за експлоатация на рекламни съоръжения остават валидни за срок до 5 години от датата на влизане в сила на този закон.

§ 6. (1) Неприключилите производства по подадените преди влизането в сила на този закон заявления/искания за издаване на разрешения за специално ползване на пътя чрез изграждане на крайпътни обслужващи комплекси и пътни връзки към тях в обхвата и в обслужващите зони на автомагистралите се приключват при условията, действали преди влизането в сила на този закон.

(2) Разрешения за експлоатация на крайпътни обслужващи комплекси в обхвата и в обслужващите зони на автомагистралите, за които до влизането в сила на този закон има издадени разрешения за специално ползване на пътя чрез изграждане на обекта и на пътна връзка към него, се издават при условията, действали преди влизането в сила на този закон.

§ 7. Министерският съвет приема измененията в наредбата по чл. 18, ал. 5 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2012 Г.)

§ 35. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на:

1. член 10, ал. 3 и 6, чл. 11, ал. 1, чл. 19, ал. 5, чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3, които влизат в сила две години след влизането в сила на закона;

2. член 33, ал. 4 и чл. 34, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.;

3. член 49, ал. 8, която влиза в сила от 1 януари 2015 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ (ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 56. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г. и бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:

2. В останалите текстове на закона думите "Министерството на регионалното развитие и благоустройството", "министъра на регионалното развитие и благоустройството" и "министърът на регионалното развитие и благоустройството" се заменят съответно с "Министерството на регионалното развитие", "министъра на регионалното развитие" и "министърът на регионалното развитие".

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА 

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2014 Г.)

§ 5. Този закон въвежда разпоредбите на чл. 1, параграф 2, чл. 7а от Директива 2011/76/EС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ, L 269/1 от 14 октомври 2011 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 56. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г. и бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения:

2. В останалите текстове на закона думите "Министерството на регионалното развитие", "министъра на регионалното развитие" и "министърът на регионалното развитие" се заменят съответно с "Министерството на регионалното развитие и благоустройството", "министъра на регионалното развитие и благоустройството" и "министърът на регионалното развитие и благоустройството".

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 (Ново - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.)


 

Максимални размери на таксите за ползване на инфраструктура в евро, включително административните разходи

1. Годишни

 

 

Максимум

Минимум

 

три оси

четири оси

ЕВРО 0

1 332

2 233

ЕВРО I

1 158

1 933

ЕВРО II

1 008

1 681

ЕВРО III

876

1 461

ЕВРО IV и по-малко

 

 

замърсяващи

797

1 329

2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 са пропорционални на продължителността на ползване и имат валидност за ден, седмица, месец или година. Месечният размер не надвишава 10 на сто от годишния размер, седмичният размер не надвишава 5 на сто от годишния размер, а дневният размер не надвишава 2 на сто от годишния размер.

3. Максималната дневна такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 е 11 евро.

 

Приложение № 2 към § 1, т. 19 (Ново - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)


 

Екологични категории на моторните превозни

средства

Превозно средство ЕВРО 0

 

Маса на

Маса на

Маса на

въглеродния

въглеводородите

азотните

оксид

(HC), g/kWh

оксиди

(СО), g/kWh

 

(NOx), g/kWh

12,3

2,6

15,8

 

 

Превозно средство ЕВРО I и II

 

 

Маса на

Маса на

Маса на

Маса на

 

въгле-

въгле-

азот-

прахо-

 

родния

водо-

ните

вите

 

оксид

родите

оксиди

частици

 

(СО),

(HC),

(NОx),

(РТ),

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

ПС

 

 

 

 

"ЕВРО I"

4,9

1,23

9,0

0,4 (1)

ПС

 

 

 

 

"ЕВРО II"

4,0

1,1

7,0

0,15

(1) Коефициент 1,7 се прилага към емисионните ограничения на прахови частици при двигатели с мощност 85 kW или по-малка

Превозни средства "ЕВРО III" / "ЕВРО IV"/ "ЕВРО V"/ "EEV"

Специфичната маса на въглеродния оксид, общата маса на въглеводородите, азотните оксиди и праховите частици, определени чрез ESC тест, и непрозрачността на отработилия газ, определена с ELR тест, не трябва да превишават следните стойности: (1)

 

 

Маса

Маса

Маса

Маса

Отра-

 

на въг-

на въг-

на азот-

на пра-

ботен

 

лерод-

лево-

ните

ховите

газ, m(-1)

 

ния

доро-

оксиди

части-

 

 

оксид

ите

(NOx),

ци

 

 

(СО),

(HC),

g/kWh

(РТ),

 

 

g/kWh

g/kWh

 

g/kWh

 

ЕВРО

 

 

 

 

 

III

2,1

0,66

5,0

0,10(2)

0,8

ЕВРО

 

 

 

 

 

IV

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

ЕВРО

 

 

 

 

 

V

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

EEV

1,5

0,25

2,0

0,02

0,15

(1) Един цикъл на изпитване се състои от последователност от точки, определени при изпитването, като всяка точка се определя на основание на скорост и въртящ момент, когато двигателят е в установен режим на работа (ESC изпитване) или при неустановени работни условия (ЕТС и ELR изпитвания).

(2) 0,13 за двигатели с работен обем на цилиндъра, по-малък от 0,7 dm3, и номиналната честота на въртене надвишава 3000 min-1.

 

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 1999/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 1999 година относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1108/70 НА СЪВЕТА от 4 юни 1970 година относно въвеждане на счетоводна система за разходи по инфраструктурата във връзка с железопътния, автомобилния и вътрешноводен транспорт

РЕГЛАМЕНТ № 2598/70 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 1970 година относно определяне на позициите, които да се включат по различните рубрики в счетоводните форми, показани в приложение I към Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 година.