ЗАКОН за професионалното образование и обучение
(редакция от 24.12.2014 г.)
 
 
 
 

Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., бр. 108 от 29.12.2000 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 103 от 5.11.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., доп., бр. 29 от 31.03.2003 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., попр., бр. 63 от 4.08.2006 г., изм. и доп., бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 8.02.2008 г., изм., бр. 26 от 7.03.2008 г., изм. и доп., бр. 36 от 15.05.2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., бр. 70 от 9.08.2013 г., изм. и доп., бр. 61 от 25.07.2014 г., изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.

 
 
 
 

Сборник закони - АПИС, кн. 8/99 г., стр. 456; кн. 12/2002 г., стр. 215; кн. 5/2003 г., стр. 206; кн. 5/2005 г., стр. 194; кн. 10/2005, стр. 326

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 4, р. 1, № 1

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 
 

Цел и обхват на закона

 
 
 
 

Чл. 1. (1) Този закон регулира обществените отношения, свързани със:

1. осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;

2. задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда;

3. осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори;

4. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

(2) Законът регламентира организацията, институциите, управлението и финансирането на системата на професионалното образование и обучение.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Основното и средното образование, придобивани съответно в професионалните училища и в професионалните гимназии, се регламентират със Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и с държавните образователни изисквания, доколкото в този закон не е предвидено друго.

 
 
 
 

Цел на системата на професионалното образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 2. Системата на професионалното образование и обучение подготвя гражданите за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот, като създава условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното непрекъснато усъвършенстване.

 
 
 
 

Задачи на системата на професионалното образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Основните задачи на системата на професионалното образование и обучение са:

1. придобиване на професионална квалификация;

2. (нова - ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм., бр. 77 от 2005 г.) придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава, включително и за упражняване на регулирани професии;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) формиране на обща култура на основата на националните и общочовешките ценности.

(2) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Задачите по ал. 1 се осъществяват при спазване на изискванията за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение.

 
 
 
 

Структура на системата на професионалното образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Системата на професионалното образование и обучение включва:

1. професионално ориентиране, професионално обучение и професионално образование;

2. валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

 
 
 
 

Същност на системата на професионалното образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Професионалното ориентиране осигурява информирането, консултирането и съветването на ученици и на други лица относно избора на професия и кариерно развитие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Професионалното обучение осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия, както и усъвършенстването й. При условия, определени с този закон, със Закона за народната просвета и Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, то осигурява и завършването на основно образование или на класове от средното образование. Професионалното обучение включва:

1. начално професионално обучение - придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия;

2. непрекъснато професионално обучение - усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или по част от професия.

(3) Професионалното образование осигурява усвояването на общообразователния минимум за средно образование и придобиването на квалификация по професия.

(4) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуално обучение). Обучението чрез работа (дуално обучение) е форма на партньорство между професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение и един или няколко работодатели, която включва:

1. практическо обучение в реална работна среда, и

2. обучение в професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение.

(5) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е признаване на придобити знания, умения и компетентности по професия или част от нея, получени чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с цел достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация и улесняване на достъпа до пазара на труда.

 
 
 
 

Глава втора
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА В СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 
 
 
 

Раздел I
Професии и степени на професионална квалификация

 
 
 
 

Списък на професиите за професионално образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Професионалното ориентиране, професионалното обучение, професионалното образование и валидирането на професионални знания, умения и компетентности се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Списъкът по ал. 1 се утвърждава от министъра на образованието и науката след съгласуване с министъра на труда и социалната политика, както и със съответните отраслови министри и с представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Структурните елементи на списъка по ал. 1 са професии и специалности.

 
 
 
 

Защитени професии

 
 
 
 

Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) (1) Определени професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 може да се утвърждават като защитени от държавата професии на областно ниво.

(2) Списъкът със защитените от държавата професии, както и критериите за определянето им се приемат с акт на Министерския съвет.

(3) Списъкът по ал. 2 се актуализира ежегодно до края на месец октомври на съответната година.

 
 
 
 

Списък на регулираните професии в Република България

 
 
 
 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Списъкът на регулираните професии в Република България се приема с решение от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката след съгласуване с министъра на труда и социалната политика, както и със съответните отраслови министри и с представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

(2) Структурни елементи на списъка по ал. 1 са:

1. наименованието на професиите, които са регулирани съгласно българското законодателство;

2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г.) нормативният акт, който определя изискванията за упражняване на професията;

3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., бр. 13 от 2008 г.) органът, компетентен за признаване на право за упражняване на съответната регулирана професия.

(3) Министерският съвет определя условията и реда за поддържане на списъка по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г.) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник".

 
 
 
 

Класификационни признаци на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Професиите и специалностите се класифицират в професионални направления и по степен на професионална квалификация.

(2) Степените на професионална квалификация, придобивани по този закон, са първа, втора, трета и четвърта.

(3) За съответните степени на професионална квалификация се изисква:

1. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) за първа степен - придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия;

2. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) за втора степен - придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия;

3. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) за трета степен - придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други лица;

4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 61 от 2014 г.) за четвърта степен - придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи широк кръг дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на управленски отговорности за работата на други лица и за разпределяне на ресурси.

(4) Входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответните степени на професионална квалификация е:

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) за първа степен:

а) завършен VI клас - за ученици;

б) (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове - за лица, навършили 16 години;

2. за втора и трета степен - завършени VII клас или основно образование;

3. за четвърта степен - завършено средно образование.

(5) Изходящото образователно равнище за придобиване на съответните степени на професионална квалификация е:

1. за първа степен:

а) основно образование - за ученици;

б) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., бр. 70 от 2013 г.) начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове - за лица, навършили 16 години;

2. за втора степен - завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование;

3. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) за трета степен - средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(6) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Степента на професионална квалификация за всяка професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 се определя в съответствие с Националната квалификационна рамка, приета с акт на Министерския съвет.

 
 
 
 

Раздел II
Условия и ред за придобиване на професионална квалификация

 
 
 
 

Обучение за придобиване на професионална квалификация

 
 
 
 

Чл. 9. (1) Право за осъществяване на обучение за придобиване на професионална квалификация имат:

1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата и центрове за професионално обучение;

2. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) спортни училища;

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., предишна т. 2, изм., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) прогимназиални, основни, средни общообразователни, специални училища, гимназии и профилирани гимназии в отделни паралелки в тях - въз основа на заповед на министъра на образованието и науката, ако отговарят на условията, определени с държавните образователни изисквания.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., бр. 61 от 2014 г.) Обучение за придобиване на професионална квалификация могат да осъществяват министерства, общини, висши училища, университетски и многопрофилни болници, организации на работодатели, организации на работници и служители и отделни работодатели.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Професионални знания, умения и компетентности могат да се придобият и чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

 
 
 
 

Качество на професионалното образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) (1) Качеството е съвкупност от характеристики на професионалното образование и обучение, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността и на обществото.

(2) Институциите по чл. 9 осигуряват качество на професионалното образование и обучение чрез изграждане на вътрешна система за осигуряване на качеството при спазване на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство.

(3) Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството по ал. 2 се определят в правилника за дейността на обучаващата институция.

(4) Обучаващите институции разработват вътрешната си система за осигуряване на качеството по ал. 2 при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на труда и социалната политика, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на културата, министъра на младежта и спорта и министъра на земеделието и храните.

(5) С наредбата по ал. 4 се определят принципите за осигуряване на качеството, изискванията към институциите по чл. 9 за усъвършенстване на процесите за управление на качеството, показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

 
 
 
 

Рамкови програми за придобиване на професионална квалификация (Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.)

 
 
 
 

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Придобиването на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение се регламентира с рамкови програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

(2) Програмите по ал. 1 определят възрастта и входящото образователно и квалификационно равнище на кандидатите, както и съдържанието и продължителността на професионалното образование и на професионалното обучение.

(3) Програмите по ал. 1 са:

1. програми А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация;

2. програми Б за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация;

3. програми В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация;

4. програми Г за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация;

5. програми Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия;

6. (изм. и доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) програми Е за продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация след придобита квалификация съответно по част от професия, първа или втора степен на професионална квалификация.

 
 
 
 

Програми за ученици

 
 
 
 

Чл. 11. Програмите, по които могат да се обучават ученици, са:

1. програми А с продължителност до 3 г. за ученици със завършен най-малко VI клас;

2. програми Б с продължителност до 4 г. за ученици със завършено основно образование или със завършен клас от средното образование;

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 36 от 2009 г., в сила от учебната 2009 - 2010 г., доп., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) програми В с продължителност 4 г. за ученици със завършено основно образование или 5 г. за ученици със завършен VII клас, а в училищата по изкуствата и спортните училища - до 4 г. след основно образование или завършен клас от средното образование;

4. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) програми Д:

а) с продължителност до 1 г. – за ученици със завършено основно образование или със завършен клас от средното образование;

б) за ученици със специални образователни потребности със завършен клас от прогимназиалния етап на основното образование, като продължителността се определя с конкретната документация.

 
 
 
 

Програми за лица, навършили 16 години

 
 
 
 

Чл. 12. Програмите, по които могат да се обучават лица, навършили 16 г., са:

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г.) програми А:

а) с продължителност до 1 г. за лица със завършен най-малко начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове;

б) за лица със специални образователни потребности със завършен VIII клас по индивидуална образователна програма, с продължителност, определена с конкретната документация;

2. програми Б с продължителност 1 г. за лица със завършен клас от средното образование или със завършено средно образование;

3. (нова - ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм., бр. 36 от 2009 г., в сила от учебната 2009 - 2010 г.) програми В с продължителност 4 г. за лица със завършено основно образование;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) програми Г с продължителност до 2 г. за лица със завършено средно образование;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) програми Д с продължителност, определена с конкретната документация за професионално обучение;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) програми Е с продължителност, определена с конкретната документация за професионално обучение.

 
 
 
 

Документация за професионалното образование и за професионалното обучение

(Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.)

 
 
 
 

Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм., бр. 61 от 2014 г.) (1) Програмите по чл. 10, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4 се конкретизират за всяка професия от списъка по чл. 6, ал. 1 с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(2) Програмите по чл. 10, ал. 3, т. 5 и 6 се конкретизират с документацията за професионално обучение – учебни планове и учебни програми, които се разработват въз основа на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(3) Документацията по ал. 2 се разработва от обучаващата институция или от заявителя на професионалното обучение. При придобиване на степен на професионална квалификация документацията се разработва в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(4) Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии определят:

1. изисквания към кандидатите;

2. описание на професията;

3. единици резултати от учене;

4. изисквания към материалната база;

5. изисквания към обучаващите.

(5) Във основа на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии се разработват учебни планове и учебни програми.

(6) Документацията по ал. 5 може да се разработва като модулни учебни планове и модулни учебни програми.

(7) Професионалното обучение за учениците и за лицата над 16 години със специални образователни потребности може да се осъществява и по индивидуални учебни програми.

(8) Учебните планове за обучение на ученици по програмите А, Б, В и Д и за обучение по програми Г се утвърждават от министъра на образованието и науката, за училищата по изкуствата – от министъра на културата, а за спортните училища – от министъра на младежта и спорта.

(9) Учебните планове за обучение на лица над 16 години по програмите А, Б, Д, Е се разработват от обучаващата институция или от заявителя на професионалното обучение и се утвърждават от директора на обучаващата институция.

 
 
 
 

Изисквания към кандидатите

 
 
 
 

Чл. 14. (1) Изискванията към кандидатите, желаещи да се включат в програмите за професионално образование и професионално обучение, се отнасят за минимална възраст, здравословно състояние, входящо образователно равнище и входящо квалификационно равнище.

(2) Минималната възраст на кандидата в годината на кандидатстването е 13 г. за училищата и 16 г., когато обучението се извършва в друга обучаваща институция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Изискванията се определят с наредба на министъра на здравеопазването след съгласуване с министъра на образованието и науката.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., бр. 70 от 2013 г.) Входящото образователно равнище на кандидата е завършен клас от основното или средното образование, завършена степен на образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

(5) Входящото квалификационно равнище на кандидата е придобитата степен на професионална квалификация, изисквана за включване в програма Е.

 
 
 
 

Условия и ред за приемане на кандидатите

 
 
 
 

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Условията и редът за приемане на кандидатите в държавните и общинските училища, в които се извършва професионално образование и обучение, се определят с наредба на министъра на образованието и науката, в училищата по изкуствата - с наредба на министъра на образованието и науката и на министъра на културата и в спортните училища - с наредба на министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта.

(2) Условията и редът за приемане на кандидати в институции, различни от посочените в ал. 1, се определят от обучаващата институция при спазване изискванията на този закон и другите нормативни актове, уреждащи професионалното образование и обучение.

 
 
 
 

Раздел III
Организация на учебния процес

 
 
 
 

Организация на учебния процес в професионалното образование

 
 
 
 

Чл. 16. (1) Формите на обучение, организационните форми и учебното време за програмите В са в съответствие със Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

(2) Организацията на учебния процес за всяка професия от списъка по чл. 6, ал. 1 се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

 
 
 
 

Организация на учебния процес в професионалното обучение

 
 
 
 

Чл. 17. (1) Формите на обучение, организационните форми и учебното време за програмите А, Б и Д за ученици са в съответствие със Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

(2) Организационната форма за програмите А, Б, Г, Д и Е за лица, навършили 16 г., е квалификационен курс. Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те могат да се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

(3) Организацията на учебния процес по програмите А, Б и Г се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, а по програмите Д и Е - с документацията по чл. 13, ал. 2.

 
 
 
 

Организация на обучение чрез работа (дуално обучение)

 
 
 
 

Чл. 17а. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) (1) Обучението чрез работа (дуално обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между институциите по чл. 5, ал. 4 и един или няколко работодатели.

(2) Обучението чрез работа (дуално обучение) се организира и осъществява в съответствие с този закон, Кодекса на труда и наредбата по ал. 5.

(3) Обучението по ал. 1 се осъществява въз основа на прием, заявен от работодателя пред директора на съответната институция, която извършва обучението.

(4) В професионалните гимназии и професионалните училища формата на обучение по ал. 1 се организира в ХІ и ХІІ клас за ученици, които са навършили 16 години.

(5) Условията и редът за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) по ал. 1 се определят с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на труда и социалната политика.

 
 
 
 

Глава трета
ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 
 
 
 

Институции

 
 
 
 

Чл. 18. Институциите в системата на професионалното образование и обучение са:

1. професионални училища;

2. професионални гимназии;

3. (нова - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) училища по изкуствата;

4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) спортни училища;

5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 103 от 2002 г., предишна т. 4, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) професионални колежи;

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 103 от 2002 г., предишна т. 5, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) центрове за професионално обучение;

7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 103 от 2002 г., предишна т. 6, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) центрове за информация и професионално ориентиране;

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) центрове за квалификация на обучаващите.

 
 
 
 

Професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата и спортни училища

(Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм. и доп., бр. 50 от 2010 г.,

в сила от учебната 2011 - 2012 г.)

 
 
 
 

Чл. 19. (1) Професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните колежи са държавни, общински и частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни и се откриват, преобразуват и закриват по реда, предвиден в Закона за народната просвета.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Професионалните училища осъществяват начално професионално обучение с придобиване на първа и втора степен на професионална квалификация и на квалификация по част от професията с продължителност до четири години. В тях се приемат ученици със завършен най-малко VI клас. В професионалните училища може да се осъществява и професионално образование въз основа на заповед на министъра на образованието и науката, ако отговарят на условията, определени с държавните образователни изисквания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 36 от 2009 г., в сила от учебната 2009 - 2010 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Професионалните гимназии осъществяват професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация с продължителност четири години или на трета степен на професионална квалификация с продължителност четири или пет години. В тях се приемат ученици със завършено основно образование или със завършен VII клас. Професионалните гимназии могат да осъществяват и професионално обучение с придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация и на квалификация по част от професията. Професионалните гимназии могат да осъществяват и професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация въз основа на заповед на министъра на образованието и науката, ако отговарят на условията, определени с държавните образователни изисквания.

(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Професионалните училища и професионалните гимназии могат да организират обучение и на лица, навършили 16 години, по програмите по чл. 12.

(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм., бр. 36 от 2009 г., в сила от учебната 2009 - 2010 г.) Училищата по изкуствата осъществяват професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност до четири години след основно образование.

(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Спортните училища осъществяват професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност до 4 години след основно образование.

(7) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., предишна ал. 6, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Професионалните колежи осъществяват професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация с продължителност до две години в зависимост от притежаваната степен на професионална квалификация. В тях се приемат лица със завършено средно образование.

 
 
 
 

Центрове за професионално обучение

 
 
 
 

Чл. 20. Центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години.

 
 
 
 

Центрове за информация и професионално ориентиране

 
 
 
 

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Центровете за информация и професионално ориентиране осъществяват професионално ориентиране на ученици и на други лица.

 
 
 
 

Статут на центровете за професионално обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране

 
 
 
 

Чл. 22. (1) Центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране са държавни, общински или частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Държавните и общинските центрове се откриват от юридическите лица, които са получили лицензия за осъществяване на професионално обучение или на професионално ориентиране.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Частните центрове се откриват от едноличните търговци или юридическите лица, учредени като търговски дружества, кооперации, сдружения и фондации, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение или на професионално ориентиране.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Българските центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране с чуждестранно участие се откриват от регистрираните в Република България сдружения между български и чуждестранни физически и/или юридически лица, получили лицензия за професионално обучение или за професионално ориентиране.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Чуждестранните центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране се откриват от чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейността си в Република България в съответствие с международни спогодби и са получили лицензия за професионално обучение или за професионално ориентиране.

(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране не могат да се управляват и представляват от лица, които са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., предишна ал. 6, бр. 36 от 2009 г.) Лицензията за професионално обучение или за професионално ориентиране се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение.

(8) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., нова, бр. 36 от 2009 г.) До 31 януари на всяка календарна година центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране са длъжни да представят в Националната агенция за професионално образование и обучение информация за извършената дейност през предходната календарна година.

(9) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Националната агенция за професионално образование и обучение определя индикатори за предоставяне на годишната информация по ал. 8.

 
 
 
 

Центрове за квалификация на обучаващите

 
 
 
 

Чл. 23. (1) Центровете за квалификация на обучаващите са държавни или общински обслужващи звена от системата на народната просвета и се откриват, преобразуват и закриват по реда, предвиден в Закона за народната просвета.

(2) Центровете за квалификация на обучаващите осъществяват актуализиране и разширяване на квалификацията на учители и други лица, извършващи професионална подготовка.

 
 
 
 

Глава четвърта
ДЪРЖАВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 
 

Съдържание на държавното образователно изискване за професионално образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) С държавното образователно изискване за професионално образование и обучение по чл. 16, т. 6 от Закона за народната просвета се определят организацията на приема на кандидатите и на професионалното образование и обучение, структурата и съдържанието на рамковите програми за професионално образование и обучение и организацията на практическото обучение за училищното професионално образование и обучение.

 
 
 
 

Прием в професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи, в училищата по изкуствата и в спортни училища

(Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.)

 
 
 
 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) (1) Професионалното образование и професионалното обучение по държавен план-прием се организират в държавните и общинските училища.

(2) Държавният план-прием се утвърждава по училища и професии за всяка учебна година.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Държавните и общинските училища, с изключение на училищата по изкуствата и спортните училища, в съответствие със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на съответната община, правят предложение за държавен план-прием по професии до регионалните инспекторати по образованието.

(4) Инспекторатът по образованието съгласува направените предложения по ал. 3 със съответните финансиращи органи, с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие и с регионалните структури на работодателите.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Държавният план-прием за държавните и общинските училища се утвърждава от министъра на образованието и науката по предложение на началниците на регионалните инспекторати по образованието след съгласуване с министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Държавният план-прием за училищата по изкуствата се утвърждава от министъра на културата. Условията и редът за утвърждаване на държавния план-прием се определят с наредба на министъра на културата и на министъра на образованието и науката.

(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Държавният план-прием за спортните училища се утвърждава от министъра на младежта и спорта по реда на Закона за физическото възпитание и спорта.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Частните, българските с чуждестранно участие и чуждестранните професионални училища определят самостоятелно план-приема си.

 
 
 
 

Организация на професионалното обучение на лица, навършили 16 години, в държавните и общинските училища (Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 61 от 2014 г.)

 
 
 
 

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Държавните и общинските училища могат да осъществяват и професионално обучение на лица, навършили 16 години, финансово осигурено от юридически или физически лица.

(2) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) В случаите по ал. 1 държавните и общинските училища самостоятелно определят приема си.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Организацията, провеждането, материалното и финансовото осигуряване на професионалното обучение се уреждат с договор между директора на училището и финансиращото обучението лице.

 
 
 
 

Раздел II
Съдържание на професионалното образование и на професионалното обучение

 
 
 
 

Структура и съдържание на рамковите програми за професионално образование

(Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.)

 
 
 
 

Чл. 27. (1) Структурата на програмите за професионално образование включва общообразователна подготовка, задължителна професионална подготовка - обща, отраслова и специфична за всяка професия, задължителна чуждоезикова подготовка по професията и избираема подготовка - задължителноизбираема и свободноизбираема.

(2) Общообразователната подготовка осигурява общообразователния минимум, необходим за средно образование.

(3) Общата задължителна професионална подготовка е единна за всички професионални направления при отчитане на спецификата им. Тя включва теоретично обучение и практическо обучение - учебна практика.

(4) Отрасловата задължителна професионална подготовка е единна за всички професии от професионалното направление при отчитане на спецификата на всяка професия. Тя включва теоретично обучение и практическо обучение - учебна практика.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Специфичната за всяка професия задължителна професионална подготовка включва теоретично обучение и практическо обучение - учебна и производствена практика.

(6) Общообразователната подготовка се определя съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 61 от 2014 г.) Задължителната професионална подготовка и задължителната чуждоезикова подготовка по професията се определят съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(8) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.).

(9) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Най-малко 40 на сто от броя на учебните часове за задължителна професионална подготовка са за практическо обучение.

 
 
 
 

Структура и съдържание на рамковите програми за професионално обучение (Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.)

 
 
 
 

Чл. 28. (1) Структурата на програмите за професионално обучение включва:

1. общообразователна подготовка, задължителна професионална подготовка и избираема подготовка за програмите за придобиване на професионална квалификация със завършване на основно образование или на клас от средното образование;

2. задължителна и избираема професионална подготовка за програмите за придобиване на професионална квалификация.

(2) Задължителната професионална подготовка включва теоретично обучение и практическо обучение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) За задължителната професионална подготовка броят на учебните часове за практическо обучение е не по-малък от броя на учебните часове за теоретично обучение.

(4) Общообразователната подготовка се определя съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Задължителната професионална подготовка се определя съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(6) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Задължителната професионална подготовка и избираемата професионална подготовка се придобиват чрез обучение по учебни предмети или модули.

 
 
 
 

Раздел III
Практическо обучение

 
 
 
 

Видове практическо обучение

 
 
 
 

Чл. 29. (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика или като обучение чрез работа по чл. 5, ал. 4, т. 1.

 
 
 
 

Места за провеждане на практическото обучение

 
 
 
 

Чл. 30. (1) Практическото обучение се провежда във:

1. учебно-производствени бази на училищата;

2. учебно-производствени бази на сродни училища или центрове за професионално обучение в Република България и в чужбина;

3. предприятия на юридически и физически лица;

4. учебно-производствени бази към предприятията;

5. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) учебно-тренировъчни бази на училищата, спортни зали, стадиони и плувни басейни.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Учебно-производствените бази и учебно-тренировъчните бази на училищата се обзавеждат съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(3) В местата за провеждане на практическото обучение се осигуряват условия съгласно държавното образователно изискване за безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

 
 
 
 

Организация на практическото обучение

 
 
 
 

Чл. 31. (1) Практическото обучение се провежда като учебно- тренировъчни, учебно-производствени и производствено-учебни дейности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) За провеждане на практическото обучение в местата по чл. 30, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 училищата сключват договори.

(3) Училищата могат да организират самостоятелно и/или кооперирано с юридически или физически лица производство на продукция и услуги, като се изпълняват държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии или документацията за професионално обучение на училището или на заявителя на професионалното обучение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Организацията и финансирането на практическото обучение се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на финансите.

 
 
 
 

Раздел IV
Професионално образование и професионално обучение за ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, за ученици от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и за лица с девиантно поведение
(Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.)

 
 
 
 

Професионално образование и професионално обучение за ученици със специални образователни потребности

 
 
 
 

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) (1) За учениците със специални образователни потребности се организира професионално образование и професионално обучение, съобразено със съответното им увреждане.

(2) За учениците със сензорни увреждания се организира професионално образование или професионално обучение по професии или по част от професия, обучението и упражняването на които са подходящи за здравословното им състояние.

(3) За учениците с умствена изостаналост се организира професионално обучение по част от професия или по професии за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

 
 
 
 

Професионално образование и професионално обучение за ученици с хронични заболявания

 
 
 
 

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) За учениците с хронични заболявания и с физически увреждания се организира професионално образование или професионално обучение по професии или по част от професия, обучението и упражняването на които са подходящи за здравословното им състояние.

 
 
 
 

Професионално образование и професионално обучение за ученици от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

 
 
 
 

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) За учениците от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, се осигурява професионално образование и професионално обучение.

 
 
 
 

Професионално образование и професионално обучение на ученици с девиантно поведение в социално-педагогическите интернати и във възпитателните училища интернати (Загл. доп. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.)

 
 
 
 

Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2002 г., доп., бр. 61 от 2014 г.) За учениците с девиантно поведение в социално-педагогическите интернати и във възпитателните училища интернати се организира професионално образование или професионално обучение по професия или по част от професия.

 
 
 
 

Професионално образование и професионално обучение на лишените от свобода

 
 
 
 

Чл. 32г. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) За лишените от свобода се организира професионално образование и професионално обучение по професия или по част от професия.

 
 
 
 

Организация на професионалното образование и професионалното обучение

 
 
 
 

Чл. 32д. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Професиите по чл. 32 и 32а се определят от Министерството на образованието и науката и от Министерството на здравеопазването, по чл. 32б и 32в - от Министерството на образованието и науката, а по чл. 32г - от Министерството на образованието и науката и Министерството на правосъдието.

(2) В професионалните училища и в професионалните гимназии се приемат в паралелка до 5 ученици със сензорни увреждания, с хронични заболявания и/или с физически увреждания, както и ученици от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

 
 
 
 

Раздел V
(Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г.)
Кредити в професионалното образование и в професионалното обучение

 
 
 
 

Натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и в професионалното обучение

 
 
 
 

Чл. 32е. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) (1) Професионална квалификация по професия се придобива, когато след оценяване или валидиране се установи, че са постигнати всички единици резултати от учене, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по съответната професия.

(2) Могат да се оценяват или валидират отделни единици резултати от учене, определени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по съответната професия, за което се присъждат кредити.

(3) Кредитът е измерител на постигната единица резултати от учене от държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по съответната професия.

(4) Кредитите се присъждат от институциите по чл. 9, ал. 1 и се удостоверяват с документ по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

(5) Кредити могат да се натрупват с цел придобиване на професионална квалификация по професия и/или да се прехвърлят за придобиване на професионална квалификация по друга професия от същото професионално направление.

(6) Кредити, присъдени на единици резултати от учене по обща професионална подготовка, могат да се пренасят и натрупват за придобиване на професионална квалификация по всички професии от списъка на професиите по чл. 6, ал. 1.

(7) Условията и редът за присъждане, натрупване и трансфер на кредити се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

 
 
 
 

Глава пета
ЗАВЪРШВАНЕ, УДОСТОВЕРЯВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

 
 
 
 

Завършване на професионалното образование и професионалното обучение

 
 
 
 

Чл. 33. (1) Професионалното образование се завършва с полагане на:

1. държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план;

2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - теория на професията и практика на професията.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Професионалното обучение по програмите А, Б, В и Г се завършва с полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - теория на професията и практика на професията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Професионалното обучение по програмите Д и Е се завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация. Когато се придобива степен на професионална квалификация по програми Е, изпитите са държавни - по теория на професията и по практика на професията.

 
 
 
 

Организация и съдържание на изпитите за придобиване на професионална квалификация

 
 
 
 

Чл. 34. (1) При завършване на програмите А, Б, В и Г организацията на изпитите се определя съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване, а съдържанието им - съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(2) При завършване на програмите Д и Е организацията и съдържанието на изпитите се определят от обучаващата институция след съгласуване с представителите на работодателите и на работниците, а когато се придобива степен на професионална квалификация - и съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

 
 
 
 

Комисии за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация

 
 
 
 

Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм. и доп., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., бр. 61 от 2014 г.) В състава на комисиите за провеждане на изпитите се включват представители на обучаващата институция, на работодателите и на работниците и служителите, за училищата по изкуствата - и представители на съответните висши училища по изкуствата с равни квоти, а за спортните училища - и представители на Националната спортна академия и на лицензираните спортни организации. За обучението чрез работа (дуално обучение) в състава на комисиите се включва и представител на работодателите по чл. 5, ал. 4.

(2) Представителите на обучаващата институция са учители или други лица, извършващи професионална подготовка.

(3) Представителите на работодателите са с квалификация от съответната професионална област, а на работниците и служителите - с квалификация и трудов стаж не по-малко от четири години по съответната професия.

(4) Комисиите за провеждане на изпит се назначават от ръководителя на обучаващата институция.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 61 от 2014 г.) В случай, че организациите на работодателите или на работниците и служителите, както и висшите училища по изкуствата, Националната спортна академия и лицензираните спортни организации не предложат свои представители за включване в състава на изпитните комисии, ръководителят на обучаващата институция допълва състава на комисията с определени от него членове.

 
 
 
 

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование

 
 
 
 

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) (1) Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Националните изпитни програми се утвърждават от министъра на образованието и науката, за училищата по изкуствата - от министъра на културата, а за спортните училища - от министъра на младежта и спорта.

 
 
 
 

Изпити за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение

 
 
 
 

Чл. 37. (1) Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат съгласно чл. 36.

(2) Изпитите за придобиване на квалификация по част от професията, както и за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се провеждат по задания, определени от обучаващата институция след съгласуване с представителите на работодателите и на работниците.

 
 
 
 

Удостоверяване на професионалното образование и на професионалното обучение

 
 
 
 

Чл. 38. (1) Завършено професионално образование се удостоверява със:

1. диплома за завършено средно образование;

2. свидетелство за професионална квалификация;

3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии.

(2) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;

2. свидетелство за професионална квалификация;

3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии.

(3) За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

(4) Съдържанието на документите по ал. 1 и 2 се определя съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиване на квалификация по професии, а по ал. 3 - с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и конкретната документация по чл. 13, ал. 2.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Условията и редът за издаване на свидетелство за правоспособност се определят с наредби на министъра на образованието и науката, освен ако в закон е предвидено друго.

(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., бр. 13 от 2008 г., нова, бр. 61 от 2014 г.) Придобилият свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение по свое желание може да получи Европейско приложение.

 
 
 
 

Право за издаване на документи за професионална квалификация

 
 
 
 

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., предишен текст на чл. 39, изм., бр. 61 от 2014 г.) Право за издаване на документи за професионална квалификация по чл. 38 имат професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните колежи и центровете за професионално обучение. Право за издаване на документи за професионална квалификация имат и училищата по чл. 9, ал. 1, т. 3.

(2) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Право за издаване на документи за професионална квалификация по чл. 38, ал. 2, т. 2 и ал. 3 имат и центровете за професионално обучение, създадени към органите, организациите и другите юридически лица по чл. 9, ал. 2.

 
 
 
 

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности

 
 
 
 

Чл. 40. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) (1) Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, и на съответствието им с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(2) Право да извършват валидиране на професионални знания, умения и компетентности имат институциите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2.

(3) Право на валидиране на професионалните им знания, умения и компетентности имат лица, които притежават образователно равнище:

1. за първа, втора и трета степен – необходимото образователно равнище по чл. 8, ал. 5 за съответната степен на професионална квалификация;

2. за четвърта степен – завършено средно образование;

3. за квалификация по част от професия – необходимото образователно равнище по чл. 8, ал. 4 за съответната професионална квалификация.

(4) Установяването на придобити професионални знания, умения и компетентности се извършва чрез:

1. предварително съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с резултатите от ученето, включени в съответното държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия;

2. полагане на изпити по теория на професията и по практика на професията.

(5) След предварителното съпоставяне по ал. 4, т. 1 лицето може да бъде насочено към допълнително обучение или да бъде допуснато до полагане на изпит по ал. 4, т. 2.

(6) За признаване на степен на професионална квалификация изпитите по ал. 4, т. 2 са държавни и се организират в съответствие с чл. 36, а за признаване на професионална квалификация по част от професия изпитите по ал. 4, т. 2 се организират в съответствие с чл. 37, ал. 2.

(7) На лицата, успешно положили изпитите по ал. 4, т. 2, се издават следните документи:

1. свидетелство за валидиране на професионална квалификация – когато са установени всички единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия;

2. удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия – когато са установени част от единиците резултати от учене, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.

(8) Лицата, получили свидетелството по ал. 7, т. 1, ползват правата на лицата, получили свидетелство за професионална квалификация по чл. 38, ал. 2, т. 2, а лицата, получили удостоверението по ал. 7, т. 2, ползват правата на лицата, получили удостоверение за професионално обучение по чл. 38, ал. 3.

(9) Съдържанието на документите по ал. 7 се определя с държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета.

(10) Условията и редът за валидиране на професионални знания, умения и компетентности се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

(11) За разходи за установяване, документиране, оценяване и признаване на опита на лицата, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, направени от институциите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2, се заплащат суми в размер, определен от тези институции, като сумите не могат да надвишават действителния размер на разходите.

(12) Сумите по ал. 11 не се събират, когато дейностите се финансират със средства от програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове.

 
 
 
 

Глава шеста
УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 
 
 
 

Раздел I
Национална агенция за професионално образование и обучение

 
 
 
 

Статут на Националната агенция за професионално образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 41. (1) Към Министерския съвет се създава Национална агенция за професионално образование и обучение като юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Националната агенция за професионално образование и обучение е държавен орган за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, както и за координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование.

(3) Националната агенция за професионално образование и обучение осъществява дейността си в съответствие с този закон и по правилник, утвърден от Министерския съвет.

 
 
 
 

Функции на Националната агенция за професионално образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Националната агенция за професионално образование и обучение:

1. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.);

2. издава и отнема лицензии за професионално обучение и професионално ориентиране;

2а. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм., бр. 61 от 2014 г.) осъществява контрол на дейността и оценка на качеството на обучението в лицензираните институции в системата на професионалното обучение;

3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) разработва и предлага на министъра на образованието и науката:

а) списъка на професиите за професионално образование и обучение;

б) държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии;

4. участва при разработването на държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за системата за оценяване в частта им за професионалното образование и обучение;

5. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., бр. 36 от 2009 г.);

6. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) въз основа на анализ на дейността на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране прави предложения за усъвършенстване на системата на професионалното образование и обучение;

7. възлага провеждането и внедряването на научни изследвания в областта на професионалното образование, обучение и ориентиране;

8. координира дейностите по разработване на стратегии за развитие и усъвършенстване на професионалното образование и обучение;

9. съдейства за международното признаване на документите за професионално образование и професионално обучение;

10. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) създава и поддържа регистър на центровете за професионално обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране и за издадените и отнетите лицензии;

11. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., нова, бр. 61 от 2014 г.) създава и поддържа регистър на документите по чл. 38 и чл. 40, издадени от центровете за професионално обучение;

12. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) определя индикатори за предоставяне на годишната информация по чл. 22, ал. 8;

13. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) разработва и утвърждава формуляри и образци на документи за лицензиране;

14. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) методически подпомага центровете за професионално обучение, които извършват валидиране на професионални знания, умения и компетентности в системата на професионалното образование и обучение.

 
 
 
 

Органи за управление и изпълнителни органи

 
 
 
 

Чл. 43. (1) Органите за управление на Националната агенция за професионално образование и обучение са управителният съвет и неговият председател.

(2) Управителният съвет създава експертни комисии за изпълнение на своите функции.

 
 
 
 

Състав на управителния съвет

 
 
 
 

Чл. 44. (1) Управителният съвет се състои от председател и 24 членове, от които:

1. осем представители на министерства;

2. осем представители на организациите на работодателите;

3. осем представители на организациите на работниците и служителите на национално равнище.

(2) Представителите по ал. 1 се определят по реда, предвиден в Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Министър-председателят назначава председател на управителния съвет по предложение на министъра на образованието и науката.

(4) Председателят на управителния съвет е с висше образование и поне пет години стаж в системата на професионалното образование и обучение.

(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Не може да бъде председател на Националната агенция за професионално образование и обучение лице, което:

1. заема друга държавна длъжност;

2. упражнява търговска дейност или е управител, търговски посредник, ликвидатор или синдик;

3. е член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация с изключение на дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение;

4. упражнява свободна професия с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права.

 
 
 
 

Мандат на управителния съвет

 
 
 
 

Чл. 45. (1) Мандатът на председателя и на членовете на управителния съвет е четиригодишен. Едно лице не може да бъде член на управителния съвет за повече от два последователни мандата.

(2) Половината от членовете на управителния съвет се обновява по квоти на всеки две години.

(3) Член на управителния съвет се освобождава преди изтичането на мандата:

1. по писмено предложение на институциите по чл. 44, ал. 1;

2. при системно неизпълнение на задълженията си;

3. при фактическа невъзможност да изпълнява длъжността, продължила повече от шест месеца;

4. по негово писмено искане.

(4) Решението за освобождаване по ал. 3, т. 2 и 3 се взема с обикновено мнозинство от списъчния състав на съвета.

(5) Попълването на управителния съвет с нов член се извършва по реда, предвиден в Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение.

(6) Определените нови членове по ал. 5 имат мандат до края на мандата на освободения член.

(7) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение се освобождава преди изтичането на мандата:

1. при системно неизпълнение на задълженията;

2. при фактическа невъзможност да изпълнява длъжността, продължила повече от 6 месеца;

3. по негово писмено искане;

4. при възникване на някое от обстоятелствата по чл. 44, ал. 5;

5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 
 
 
 

Организация на дейността на управителния съвет

 
 
 
 

Чл. 46. (1) Управителният съвет провежда своите заседания най-малко веднъж на три месеца. Неговите заседания са редовни, ако присъстват поне две трети от членовете му.

(2) Управителният съвет взема решение с явно гласуване и обикновено мнозинство от списъчния състав на съвета.

 
 
 
 

Функции на управителния съвет

 
 
 
 

Чл. 47. Управителният съвет:

1. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.);

2. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.);

3. създава експертни комисии по професионални направления и експертна комисия по професионалното ориентиране и определя техния състав и задачи;

4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 36 от 2009 г.) приема индикатори за предоставяне на годишната информация по чл. 22, ал. 8;

5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 61 от 2014 г.) изготвя конкретни изисквания по чл. 49а, ал. 2 за издаване на лицензия и одобрява формуляри и образци на документи за лицензиране;

6. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) прави предложение пред Министерството на образованието и науката за развитие и усъвършенстване на системата на професионално образование и обучение;

7. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., доп., бр. 61 от 2014 г.) одобрява проект на правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение както и предложения за неговото изменение или допълнение.

 
 
 
 

Председател на управителния съвет

 
 
 
 

Чл. 48. (1) Председателят на управителния съвет е и председател на Националната агенция за професионално образование и обучение.

(2) Председателят на управителния съвет:

1. представлява Националната агенция за професионално образование и обучение;

2. ръководи дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение;

3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;

4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) предлага на министъра на образованието и науката:

а) Списъка на професиите за професионално образование и обучение;

б) проекти на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии;

5. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) утвърждава формулярите и образците на документите за лицензиране след одобряването им от управителния съвет;

6. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) издава или отказва издаването на лицензии за извършване и удостоверяване на професионално обучение или за извършване на информиране и професионално ориентиране въз основа на доклади на експертните комисии;

7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) отнема издадените лицензии в случаите и по реда, определени в този закон, въз основа на доклади на експертните комисии;

8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) утвърждава индикаторите за предоставяне на годишната информация по чл. 22, ал. 8;

9. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) предлага на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет проект на правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение;

10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) назначава държавните служители и сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на Националната агенция за професионално образование и обучение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) При изпълнение на своите правомощия председателят на управителния съвет издава заповеди.

 
 
 
 

Експертни комисии

 
 
 
 

Чл. 49. (1) Експертните комисии се създават по професионални направления от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, както и по професионалното ориентиране.

(2) Експертната комисия се състои от 9 членове, от които:

1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) по един представител от Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и на съответното отраслово министерство;

2. трима представители на организации на работодателите от съответния отрасъл;

3. трима от браншовите синдикални организации на работниците и служителите от съответния отрасъл.

(3) Експертните комисии:

1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 36 от 2009 г.) изготвят доклади до председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение с предложения за издаване, отказ или отнемане на лицензии на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране;

2. участват в разработването и актуализирането на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии от съответното професионално направление, както и на държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за системата за оценяване в частта им за професионалното образование и обучение;

3. участват в разработването и актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение;

4. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.);

5. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.).

(4) Редът за определяне на представителите по ал. 2 и организацията на дейностите на експертните комисии се уреждат в Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение.

 
 
 
 

Лицензия

 
 
 
 

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 36 от 2009 г.) (1) Лицензията дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или за извършване на информиране и професионално ориентиране.

(2) Лицензия се издава на лицата по чл. 22, ал. 2 - 5, когато заявената от тях дейност отговаря на държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по съответната професия или на изискванията за извършване на информиране и професионално ориентиране относно:

1. осигуряване на качествено и ефективно провеждане на професионалното обучение и/или информиране и професионално ориентиране, включително чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;

2. ресурсно осигуряване - материални и човешки ресурси, с които се гарантира качествено провеждане на професионалното обучение и/или информиране и професионално ориентиране.

(3) За удостоверяване на изискванията по ал. 2 към заявлението по чл. 49б, ал. 1 се прилагат документи, определени в правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение.

(4) Лицензията съдържа:

1. името, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или на юридическото лице, получили лицензията; единен идентификационен код - за търговците, или код по БУЛСТАТ - за лицата, които не са търговци;

2. наименование и адрес на центъра за професионално обучение или на центъра за информация и професионално ориентиране;

3. предмет на лицензията;

4. професиите, за които е издадена лицензията за извършване и удостоверяване на професионално обучение;

5. дата на издаване на лицензията.

(5) Правата по издадената лицензия не могат да се прехвърлят или преотстъпват.

 
 
 
 

Ред за издаване на лицензията

 
 
 
 

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) (1) Лицензията се издава по подадено писмено заявление на лицата по чл. 22, ал. 2 - 5.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. формуляр по образец;

2. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) удостоверение, издадено от съответния съд по регистрацията, удостоверяващо актуалното състояние на заявителя – за юридически лица, които не са търговци;

3. единен идентификационен код - за търговците, или код по БУЛСТАТ - за юридическите лица, които не са търговци;

4. свидетелство за съдимост на лицето, което ще представлява и управлява центъра;

5. правилник за устройството и дейността на центъра;

6. документация за професионално обучение - учебни планове и учебни програми за обучение по професиите, съгласно чл. 13;

7. документи за собственост или други документи, доказващи наличието на материално-техническа база, в която ще се извършва професионално обучение или дейността по професионално ориентиране;

8. документи, издадени от компетентните органи, за съответствието на материалната база със здравните изисквания и с изискванията за пожарна и аварийна безопасност;

9. справка за преподавателския състав, към която се прилагат и копия от документите за завършено образование и професионална квалификация и декларации за съгласие;

10. документ за платена такса.

(3) За издаване на лицензия на чуждестранни юридически лица по чл. 22, ал. 5 освен документите по ал. 2, т. 1, 4, 6 - 10 към заявлението се прилагат и документи за идентификация на юридическото лице съгласно законодателството на държавата, в която е регистрирано. Когато документите са на чужд език, те се представят заедно със заверен превод на български език.

(4) До три месеца от постъпването на документите по ал. 2 председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение издава или отказва да издаде лицензията въз основа на докладите на съответните експертни комисии.

(5) Когато в подадените документи за лицензиране се установят непълноти или нередовности, председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение уведомява заявителя да ги отстрани или да предостави допълнителна информация. Заявителят може да отстрани нередовностите и/или да предостави допълнителна информация най-късно в едномесечен срок от получаване на уведомлението.

(6) Срокът за произнасяне по ал. 4 спира да тече до отстраняването на несъответствията от заявителя или до изтичането на срока по ал. 5.

(7) Ако заявителят не отстрани несъответствията в срок, председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение отказва издаването на лицензия.

(8) Председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение отказва издаването на лицензия, когато:

1. не са представени всички документи по ал. 2 или 3, представените документи са непълни или не са в определения вид или форма и нередовностите не са били отстранени в срок;

2. когато не са спазени изискванията на чл. 49а, ал. 2.

(9) Отказът за издаване на лицензия може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Условията и редът за издаване на лицензията по ал. 1, както и изискванията по чл. 49а, ал. 2 се конкретизират в правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение.

 
 
 
 

Последващ контрол

 
 
 
 

Чл. 49в. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Националната агенция за професионално образование и обучение осъществява последващ контрол относно изпълнението на изискванията по чл. 49а, ал. 2 и представяне на информацията по чл. 22, ал. 8 от центровете за професионално обучение и от центровете за информиране и професионално ориентиране. Контролът е текущ и периодичен и се извършва при условия и по ред, определени в този закон и в правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение.

(2) Контролът по спазване на изискванията на този закон и за извършване на дейностите по професионално обучение или професионално ориентиране в съответствие с условията на получената лицензия се осъществява от длъжностни лица на Националната агенция за професионално образование и обучение, определени със заповед на нейния председател.

(3) За осъществения контрол по ал. 1 и 2 се съставя констативен протокол, който съдържа препоръки и срок за изпълнението им.

(4) При установени нарушения по реда на ал. 2 председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение издава мотивирана заповед за временно или за окончателно отнемане на издадената лицензия по чл. 49а, ал. 1 при условията и по реда на този закон.

 
 
 
 

Прекратяване и отнемане на лицензията

 
 
 
 

Чл. 49г. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) (1) Издадената лицензия е безсрочна.

(2) Правата по лицензията се прекратяват със:

1. смъртта на физическото лице - едноличен търговец, или с прекратяването на юридическото лице;

2. отнемането на лицензията.

(3) Лицензията се отнема временно за срок от три до 12 месеца, когато съответният център:

1. допусне нарушение на изискванията на този закон;

2. извършва професионално обучение или професионално ориентиране в нарушение на условията на получената лицензия;

3. не представя в Националната агенция за професионално образование и обучение информацията по чл. 22, ал. 8;

4. откаже достъп или съдействие за извършване на проверка на длъжностните лица по чл. 49в, ал. 2.

(4) В случаите, когато бъдат установени нарушения по ал. 3, издадената лицензия за професионално обучение или професионално ориентиране се отнема временно, когато те не бъдат отстранени в срока по чл. 49в, ал. 3.

(5) След изтичане на срока на отнемането по ал. 3 отнетата лицензия се връща, ако съответният център е отстранил нарушението.

(6) Лицензията се отнема окончателно, когато съответният център:

1. не е започнал да осъществява разрешената дейност не по-късно от 12 месеца от издаването на лицензията;

2. преустанови извършването на разрешената дейност за повече от 12 месеца;

3. извършва съществени нарушения на изискванията на този закон;

4. извършва професионално обучение или професионално ориентиране при съществено нарушение на условията на получената лицензия;

5. не отстрани констатираните нарушения по ал. 3 в определения по чл. 49в, ал. 3 срок;

6. допусне повторно нарушение по ал. 3;

7. е представил неверни данни, въз основа на които е издадена лицензията.

(7) В заповедта за окончателно отнемане на лицензията се определя срок, в който лицето не може да се кандидатира за нова лицензия и който не може да бъде по-малък от една година.

(8) Лицензията се отнема със заповед на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение въз основа на доклади на експертните комисии и на констативните протоколи по чл. 49в, ал. 3 в случаите по ал. 3, т. 1 и 2 и по ал. 6, т. 3 - 6.

(9) Лицето, представляващо съответния център за професионално обучение или центъра за информиране или професионално ориентиране, на който е отнета временно или окончателно лицензията по чл. 49а, ал. 1, е длъжно в 7-дневен срок от уведомяването за издадената заповед по ал. 8 да преустанови извършваната дейност и да върне в Националната агенция за професионално образование и обучение издадената лицензия, за което се съставя протокол.

(10) Заповедта за отнемане на лицензията може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 
 
 
 

Информационна дейност на Националната агенция за професионално образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 50. (1) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г., доп., бр. 61 от 2014 г.) Националната агенция за професионално образование и обучение поддържа публичен регистър за центровете за професионално обучение, за центровете за информиране и професионално ориентиране и за издадените и отнетите лицензии, който се публикува на интернет страницата й.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., предишен текст на чл. 50, бр. 36 от 2009 г., изм., бр. 61 от 2014 г.) Националната агенция за професионално образование и обучение на интернет страницата си:

1. поддържа информационна система, която обработва и обобщава информацията по чл. 22, ал. 8;

2. публикува изискванията, процедурите, формулярите и образците на документи, необходими за лицензиране, както и реда за осъществяване на последващ контрол на центровете за професионално обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране;

3. публикува Списък на професиите за професионално образование и обучение, както и Списък на защитените от държавата професии;

4. публикува държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

 
 
 
 

Раздел II
Функции на министерствата, общините и на социалните партньори, отнасящи се до професионалното образование и обучение

 
 
 
 

Функции на Министерството на образованието и науката (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.)

 
 
 
 

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката провежда държавната политика в областта на професионалното образование и обучение, като:

1. приема държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии;

2. утвърждава Списъка на професиите за професионално образование и обучение;

2а. (нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) предлага за приемане от Министерския съвет Списък на регулираните професии в Република България;

3. поддържа регистъра по § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета по отношение на институциите в системата на професионалното образование и обучение;

4. утвърждава държавния план-прием в държавните и общинските училища;

5. осигурява условия за изпълнението на държавните образователни изисквания за системата на професионалното образование и обучение;

6. утвърждава програми за квалификация в системата на професионалното образование и обучение;

7. организира професионалното ориентиране;

8. (изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) определя самостоятелно или съвместно със съответното компетентно министерство професиите за ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания и за лица с девиантно поведение;

9. разпределя утвърдените по бюджета му финансови средства за професионално образование и обучение и контролира тяхното използване;

10. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) анализира качеството в системата на професионалното образование и обучение;

11. определя свои представители в управителния съвет и в експертните комисии на Националната агенция за професионално образование и обучение;

12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., отм., бр. 13 от 2008 г.);

13. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) предлага за приемане от Министерския съвет Списък със защитените от държавата професии.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Регионалните инспекторати по образованието на Министерството на образованието и науката провеждат държавната политика в областта на професионалното образование и обучение в съответния регион, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) координират взаимодействието между училищата, центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране с регионалните служби по заетостта и бюрата по труда, с регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, с органите на местното самоуправление и с регионалните структури на социалните партньори;

2. съгласуват предложенията на училищата за държавния план-прием;

3. участват в организирането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

 
 
 
 

Функции на Министерството на труда и социалната политика

 
 
 
 

Чл. 52. Министерството на труда и социалната политика участва в провеждането на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение, като:

1. определя потребностите от професионално образование и обучение чрез анализиране на тенденциите в развитието на пазара на труда;

2. участва в разработването, съгласуването и актуализирането на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии;

3. участва в съгласуването на Списъка на професиите за професионално образование и обучение;

4. определя изискванията за здравословни и безопасни условия при практическото обучение и контролира изпълнението им чрез регионалните инспекции по труда;

5. участва в съгласуването на държавния план-прием в училищата чрез регионалните служби по заетостта;

6. участва в организирането на професионалното ориентиране;

7. определя свои представители в управителния съвет и в експертните комисии на Националната агенция за професионално образование и обучение;

8. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) участва в разработването и актуализирането на Списъка на защитените от държавата професии и изготвя предложения за включване на професии в него;

9. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) осигурява условия за информирането и мотивирането на работодателите и гражданите за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;

10. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) анализира качеството в системата на професионалното обучение.

 
 
 
 

Функции на Министерството на здравеопазването

 
 
 
 

Чл. 53. Министерството на здравеопазването:

1. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) участва в съгласуването и актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение и изготвя предложения за включване на професии в Списъка на защитените от държавата професии, както и за неговото актуализиране;

2. определя хроничните заболявания и физическите увреждания, които са противопоказни при професионалното образование и професионалното обучение, по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение;

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) определя съвместно с Министерството на образованието и науката професиите, по които професионалното образование и професионалното обучение е подходящо за здравословното състояние на обучаемите с хронични заболявания и физически увреждания, със сензорни увреждания и с умствена изостаналост;

4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) определя изискванията за здравословни условия при практическото обучение и здравно-физиологичните изисквания към седмичните разписания, както и контролира изпълнението им чрез органите на Държавния здравен контрол;

5. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) определя свои представители в управителния съвет и в експертната комисия по професионално ориентиране на Националната агенция за професионално образование и обучение;

6. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) участва със свои представители при осъществяване на контрола по чл. 49в на дейността на центровете за професионално обучение, извършващи обучение по специалностите от област на образованието "Здравеопазване" от Списъка на професиите по чл. 6, ал. 1.

 
 
 
 

Функции на отрасловите министерства

 
 
 
 

Чл. 54. Отрасловите министерства:

1. участват в разработването, съгласуването и актуализирането на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии;

2. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) изготвят предложения за включване на нови професии и специалности в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и участват в неговото разработване, съгласуване и актуализиране;

2а. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) изготвят предложения за включване на професии в Списъка на защитените от държавата професии;

3. предлагат промени в регистъра по § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета по отношение на институциите в системата на професионалното образование и обучение;

4. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) участват в съгласуването на държавния план-прием в училищата, които финансират;

5. разпределят утвърдените по бюджета им финансови средства за професионално образование и професионално обучение и контролират тяхното използване;

6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) определят свои представители в управителния съвет и в експертните комисии по професионални направления на Националната агенция за професионално образование и обучение.

 
 
 
 

Функции на общините

 
 
 
 

Чл. 55. (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Общините участват във формирането и реализирането на политика в областта на професионалното образование и обучение на територията им по отношение на:

1. потребностите от кадри;

2. професионалното ориентиране на ученици, безработни, както и на други лица;

3. промените в регистъра по § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета по отношение на институциите в системата на професионалното образование и обучение;

4. разпределянето на утвърдените по бюджета им финансови средства за професионално образование, обучение и ориентиране и контролира тяхното използване;

5. развитието на материално-техническата база на училищата, центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране чрез финансови средства от общинските бюджети;

6. определянето на държавния план-прием в училищата.

 
 
 
 

Функции на организациите на работодателите

 
 
 
 

Чл. 56. (1) (Предишен текст на чл. 56 – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Организациите на работодателите:

1. участват в разработването, актуализирането и съгласуването на Списъка на професиите за професионално образование и обучение;

2. предлагат промени в регистъра по § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета по отношение на институциите в системата на професионалното образование и обучение;

3. участват в разработването, съгласуването и актуализирането на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии;

4. участват в организирането и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация и предлагат представители за участие в изпитните комисии;

5. определят своите представители в управителния съвет и в експертните комисии на Националната агенция за професионално образование и обучение;

6. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) изготвят предложения за включване на професии в Списъка на защитените от държавата професии;

7. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) осигуряват условия за реализиране на партньорство между работодателите и институциите, които провеждат обучение чрез работа (дуално обучение);

8. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) участват в разработването на наредба за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение.

(2) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Освен функциите по ал. 1, браншовите и отрасловите организации на работодателите:

1. участват в разработването и актуализирането на учебните планове и на учебните програми за професионално образование и обучение;

2. участват в разработването на националните изпитни програми;

3. участват в осигуряването на учебната и производствената практика на учениците и предлагат промени в организацията им;

4. осигуряват условия за провеждане на обучението по чл. 5, ал. 4, т. 1 в предприятията;

5. участват в обучение на учители и обучаващи;

6. информират членовете на своите организации относно възможностите и процедурите за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;

7. предлагат на представителните организации на работодателите на национално ниво свои представители за експертните комисии на Националната агенция за професионално образование и обучение;

8. участват в оценката на качеството на професионалното образование и обучение.

 
 
 
 

Функции на организациите на работниците и служителите на национално равнище

 
 
 
 

Чл. 57. Организациите на работниците и служителите на национално равнище:

1. участват в актуализирането на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии;

2. участват в разработването, актуализирането и съгласуването на Списъка на професиите за професионално образование и обучение;

3. определят свои представители в управителния съвет и в Експертната комисия по професионалното ориентиране на Националната агенция за професионално образование и обучение;

4. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) съдействат за подобряване на качеството на практическото обучение;

5. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) информират членовете на своите организации за възможностите за валидирането на професионални знания, умения и компетентности и съдействат за неговото провеждане;

6. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) участват в разработването на наредбата по чл. 9а, ал. 4 за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение.

 
 
 
 

Функции на браншовите синдикални организации

 
 
 
 

Чл. 58. Браншовите синдикални организации:

1. защитават интересите на обучаемите пред работодателите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения при провеждане на практическото обучение в предприятията;

2. участват в организирането и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация и предлагат представители за участие в изпитните комисии;

3. определят свои представители в експертните комисии по професионални направления на Националната агенция за професионално образование и обучение;

4. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) съдействат за подобряване на качеството на практическото обучение;

5. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) информират членовете на организациите си за възможностите и процедурите за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;

6. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) участват в оценяване на качеството на професионалното образование и обучение.

 
 
 
 

Глава седма
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ

 
 
 
 

Източници на финансиране

 
 
 
 

Чл. 59. (1) Държавните и общинските училища, центрове за професионално обучение, центрове за информация и професионално ориентиране и центрове за квалификация на обучаващите се финансират от:

1. държавния бюджет;

2. бюджетите на общините;

3. спонсорства, дарения, завещания;

4. собствени приходи;

5. национални и международни програми;

6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) други източници.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) Средствата от държавния бюджет и от бюджетите на общините осигуряват финансирането на:

1. издръжката на професионалното образование и професионалното обучение в държавните и общинските училища;

2. административно-финансовото обслужване на държавните и общинските центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране, както и на центровете за квалификация на обучаващите;

3. издръжката на професионалното ориентиране в държавните и общинските центрове за информация и професионално ориентиране;

4. издръжката на квалификацията на лицата, извършващи професионална подготовка в центровете за квалификация на обучаващите.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.).

(4) Държавните и общинските институции в системата на професионалното образование и обучение съставят бюджет.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) Собствените приходи се използват за издръжка и за развитие на материално-техническата база.

(6) Професионалните колежи и центровете за професионално обучение събират такси за обучение от физически и юридически лица.

(7) Държавните и общинските центрове за информация и професионално ориентиране се финансират и от допълнителни дейности, определени с правилника им.

(8) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) За защитените от държавата професии се осигуряват допълнителни средства при условия и по ред, определени с акта на Министерския съвет по чл. 6а, ал. 2.

(9) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Обучението по чл. 5, ал. 4 се финансира, както следва:

1. практическото обучение по чл. 5, ал. 4, т. 1 – със средства от работодателя;

2. обучението по чл. 5, ал. 4, т. 2 – със средства от държавния бюджет за държавните и общинските институции.

(10) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Обучението по ал. 9 може да се финансира и със средства от европейските структурни фондове.

 
 
 
 

Финансиране на Националната агенция за професионално образование и обучение

 
 
 
 

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Националната агенция за професионално образование и обучение се финансира със средства от държавния бюджет, от собствени приходи, спонсорства, дарения, завещания и др.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) За издаването, изменението или допълнението на лицензията по чл. 49а, ал. 1 Националната агенция по професионално образование и обучение събира такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.).

 
 
 
 

Финансиране на професионално обучение извън държавните образователни изисквания

 
 
 
 

Чл. 61. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Финансирането на професионалното обучение извън държавните образователни изисквания, както и на практическото обучение на лицата, обучавани по реда на чл. 9, ал. 2 и 3, организирани в държавните и общинските училища и центрове за професионално обучение, се извършва с финансови средства, заплащани от физически и юридически лица съгласно сключени договори.

 
 
 
 

Практическо обучение в чужбина

 
 
 
 

Чл. 62. Практическото обучение в чужбина, организирано от държавните и общинските училища и центрове за професионално обучение, се финансира от училището или центъра въз основа на сключен договор с чуждестранни институции за професионално образование и обучение.

 
 
 
 

Глава осма
(Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., отм., бр. 13 от 2008 г.)
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ ВЪЗ
ОСНОВА НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИДОБИТА В ЧУЖДА ДЪРЖАВА
(Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г.)

 
 
 
 

Раздел I
(Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.)
Признаване на право за упражняване на регулирана професия въз основа на професионална квалификация, придобита в държава членка

 
 
 
 

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 69. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Раздел II
(Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.)
Признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения, въз основа на професионален стаж, придобит в държава членка

 
 
 
 

Чл. 70. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 71. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 72. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 73. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Раздел III
(Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.)
Признаване на право за упражняване на регулирана професия въз основа на професионална квалификация, придобита в трета държава
(Загл. попр. - ДВ, бр. 63 от 2006 г.)

 
 
 
 

Чл. 74. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., попр., бр. 63 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 75. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Раздел IV
(Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.)
Други разпоредби

 
 
 
 

Чл. 76. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 77. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 78. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 79. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 
 

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Професионално направление" е съвкупност от професии в определен в Националната отраслова класификация отрасъл на икономиката или от друга сфера на обществения живот, съобразена със съответната област на образованието по Международната стандартна класификация на образованието.

2. "Професия" е вид трудова дейност, за която се организира професионално образование и професионално обучение.

3. "Част от професия" е обособена трудова дейност в рамките на една професия, за която може да се организира професионално обучение.

4. "Специалност" е самостоятелно обособена трудова дейност в рамките на дадена професия.

5. "Професионална квалификация" е квалификация по професия или по част от професия, която включва съвкупността от професионални компетенции и необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения.

6. "Професионални компетенции" са качества на личността, формирани на основата на придобити знания и умения, които способстват за проявяване на инициатива, за работа в екип и за качествено упражняване на определена професия според държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.

7. "Степен на професионална квалификация" е обемът и съдържанието на професионални компетенции и необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения.

8. "Девиантно поведение" е поведение, което противоречи на обществените норми и подлежи на морални и правни санкции.

9. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.).

10. "Правоспособност" е признато притежаване на задължителен обем от професионални компетенции, което дава право за упражняване на конкретни трудови дейности.

11. (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп., бр. 62 от 2006 г.) "Регулирана професия" е дейност или съвкупност от дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората, и правото за упражняване на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.

 
 
 
 

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г., нов, бр. 61 от 2014 г.) За целите на този закон:

1. "Професионални знания" са съвкупност от теории и практики, свързани с определена сфера на работа, които са усвоени в процеса на обучение или учене.

2. "Професионални умения" са способностите за прилагане на усвоените професионални знания при изпълнение на задачи и решаване на проблеми.

3. "Професионални компетентности" е доказана способност за използване на професионални знания, професионални умения и личностни качества, необходими за упражняване на професия, в съответствие с Националната квалификационна рамка.

4. "Резултати от ученето" са професионалните компетентности, придобити от индивида след приключване на процеса на формално или неформално обучение или на самостоятелно учене, които той е способен да демонстрира.

5. "Единица резултати от учене" е част от професионална квалификация, състояща се от набор от взаимнозависими резултати от учене, който може да бъде самостоятелно оценен или валидиран.

6. "Модул" е самостоятелно обособено учебно съдържание за постигане на една или няколко единици резултати от ученето, определени в държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и свързани с извършване на конкретна професионална дейност.

7. "Неформално обучение" е обучение, което е организирано от институции извън системата на професионалното образование и обучение.

8. "Самостоятелно учене" е неинституционализирано и несистематизирано натрупване на знания, умения и компетентности.

9. "Формално обучение" е организирана форма на учене за придобиване на знания, умения и компетентности, като за резултатите от това обучение се издава държавно признат документ.

10. "Защитена професия" е професия, която е от значение за икономическото развитие на съответната област и за която има доказана потребност от квалифицирани кадри на пазара на труда.

 
 
 
 

§ 2. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение включва и списъка по чл. 42, ал. 6 от Закона за народната просвета.

 
 
 
 

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) В обучаващите институции от системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта този закон се прилага, доколкото друго не е предвидено в актовете за създаването им и в разпоредбите на специалните закони, отнасящи се до устройството и дейността им.

 
 
 
 

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 
 

§ 4. Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката в срок шест месеца от влизането в сила на този закон приема Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение и определя общата численост на персонала й.

 
 
 
 

§ 5. В срок една година от влизането в сила на този закон министърът на образованието и науката по предложение на Националната агенция за професионално образование и обучение съгласувано с министъра на труда и социалната политика преобразува в центрове за информация и професионално ориентиране или закрива съществуващите педагогически консултационни кабинети и професионални информационни центрове.

 
 
 
 

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2000 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г.) Министърът на образованието и науката до началото на учебната 2004/2005 г. определя със заповед държавните и общинските професионални училища, професионални гимназии и професионални колежи в съответствие с чл. 18. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".

 
 
 
 

§ 7. До приемането на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии се прилагат утвърдените от министъра на образованието и науката учебни планове и програми по съответните професии и специалности.

 
 
 
 

§ 7а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) (1) Учениците, постъпили през учебната 1998 - 1999 г. в I курс или VIII клас с прием след VII клас с интензивно изучаване на чужд език в техникуми, средни професионално- технически училища, професионални гимназии или в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и гимназии, придобиват професионална квалификация при условията и по реда на този закон и получават свидетелство по чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета, без да полагат държавните изпити по чл. 36, ал. 1.

(2) Учениците, постъпили през учебната 1999 - 2000 г. в IX клас с прием след основно образование в техникуми, средни професионално-технически училища, професионални гимназии или в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища, гимназии и специални училища, придобиват професионална квалификация при условията и по реда на този закон и получават свидетелство по чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета, без да полагат държавните изпити по чл. 36, ал. 1.

(3) Учениците по ал. 1 и 2 полагат изпитите за придобиване на професионална квалификация, посочени в учебните планове съгласно § 7:

1. за придобиване на втора степен на професионална квалификация - по теория по обобщен конспект и по практика, съгласно задание, определено от училището и след успешно завършен XII клас;

2. за придобиване на трета степен на професионална квалификация - по теория по обобщен конспект или защита на дипломна работа и по практика, съгласно задание, определено от училището и след успешно завършен XIII клас.

 
 
 
 

§ 7б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) (1) Учениците, постъпили през учебната 1998 - 1999 г. в VIII клас с прием след VII клас в училища по изкуствата, придобиват професионална квалификация при условията и по реда на този закон и получават свидетелство по чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета, без да полагат държавните изпити по чл. 36, ал. 1.

(2) Учениците по ал. 1 полагат изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация - по теория по обобщен конспект или защита на дипломна работа и по практика, съгласно задание, определено от училището и след успешно завършен ХII клас.

 
 
 
 

§ 7в. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) (1) Лицата, които завършват през учебната 2002 - 2003 г. обучението си по професии и специалности с прием след завършено средно образование, не полагат държавните изпити за придобиване на професионална квалификация по чл. 36, ал. 1.

(2) Лицата по ал. 1 полагат изпити за придобиване на втора и/или трета степен на професионална квалификация, посочени в учебните планове съгласно

 
 
 
 

§ 7:

1. за придобиване на втора степен на професионална квалификация - по теория по обобщен конспект и по практика, съгласно задание, определено от училището;

2. за придобиване на трета степен на професионална квалификация - по теория по обобщен конспект или защита на дипломна работа и по практика, съгласно задание, определено от училището.

 
 
 
 

§ 8. Половината от членовете на управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение през първия мандат се обновява с по четирима представители от квотите на организациите на работодателите и от организациите на работниците и служителите на национално равнище по жребий и с четирима представители от квотата на министерствата.

 
 
 
 

§ 9. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г. и бр. 36, 124 и 153 от 1998 г.) в чл. 26, ал. 1 т. 7 и 8 се изменят така:

"7. професионални гимназии - от VIII или IХ клас до ХII или ХIII клас включително;

8. професионални - от VII или VIII клас с продължителност на обучението до три години, от IХ клас - с продължителност на обучението до четири години, и професионални колежи след завършено средно образование - с продължителност на обучението до две години;".

 
 
 
 

§ 10. В Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 155 от 1998 г., бр. 26 и 50 от 1999 г.) раздел I на глава шеста "Професионална квалификация" и § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби се отменят.

 
 
 
 

§ 11. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на образованието и науката.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

(ДВ, бр. 103 от 2002 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 40. Навсякъде в закона думите "държавното образователно изискване за степен на образование, общообразователен минимум и учебен план" се заменят със "Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план", а думите "инспекторатите по образованието" се заменят с "регионалните инспекторати по образованието".

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на

Закона за туризма

(ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 1.04.2005 г.)

 
 
 
 

§ 14. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за филмовата индустрия, издадени от или съвместно с министъра на културата преди влизането в сила на този закон, запазват действието си.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

(ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 16. Подзаконовите нормативни актове, които уреждат признаването на професионална квалификация и/или правоспособност за упражняване на регулирана професия, придобити в държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, се издават или допълват в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

 
 
 
 

§ 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 8, § 9, т. 2 и 3 и § 10, т. 2 и т. 3, буква "б", които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на

Закона за туризма

(ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

.......................................................................

 
 
 
 

§ 69. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за филмовата индустрия, издадени от или съвместно с министъра на културата и туризма преди влизането в сила на този закон, запазват действието си.

.......................................................................

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за признаване на професионални квалификации

(ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 8.02.2008 г.)

........................................................................

 
 
 
 

§ 15. (1) Подзаконовите и другите актове по прилагането на закона се издават в едномесечен срок от влизането му в сила.

(2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 издадените актове по прилагането на отменените с § 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 разпоредби се прилагат, доколкото не му противоречат.

........................................................................

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на

Закона за професионалното образование и обучение

(ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. и доп., бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)

 
 
 
 

§ 18. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учениците, постъпили в VIII клас през учебната 2004 - 2005 г. и 2005 - 2006 г. за обучение по програма "В" за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 6 години след завършен VII клас, и учениците, постъпили в IХ клас през учебната 2005 - 2006 г. и 2006 - 2007 г. за обучение по програма "В" за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 5 години след завършено основно образование, се обучават и завършват XIII клас в самостоятелна или задочна форма на обучение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учениците, постъпили в VIII клас през учебната 2006 - 2007 г. за обучение по програма "В" за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 6 години след завършен VII клас, и учениците, постъпили в VIII или IХ клас през учебните 2007 - 2008 г. и 2008 - 2009 г. за обучение по програма "В" за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 5 или 6 години, завършват обучението си за придобиване на професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация в ХII клас.

(3) Учениците по ал. 2 продължават и завършват обучението си по училищни учебни планове, разработени за всеки випуск.

(4) В училищните учебни планове по ал. 3 се преразпределя годишният и/или седмичният брой учебни часове при запазване на наименованието на учебните предмети/модули в утвърдения от министъра на образованието и науката учебен план за професията.

 
 
 
 

§ 19. Заварените процедури за лицензиране, които не са приключили към датата на влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

........................................................................

 
 
 
 

§ 23. Разпоредбите на § 2, 3, 4 и 21 влизат в сила от учебната 2009 - 2010 г.

 
 
 
 

ЗАКОН за изменение и допълнение на

Закона за професионалното образование и обучение

(ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)

........................................................................

 
 
 
 

Допълнителна разпоредба

 
 
 
 

§ 2. Навсякъде в закона думите "министърът на образованието и науката", "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министърът на образованието, младежта и науката", "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

Заключителни разпоредби

........................................................................

 
 
 
 

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на

Закона за физическото възпитание и спорта

(ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

........................................................................

 
 
 
 

§ 62. Параграфи 20, 21, § 48, т. 1, § 52, т. 1 и 3 и

 
 
 
 

§ 56 влизат в сила от учебната 2011 - 2012 г.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение на Закона за младежта

(ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.)

........................................................................

 
 
 
 

§ 5. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г. и бр. 50 и 97 от 2010 г.) навсякъде думите "министърът на образованието, младежта и науката", "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката" се заменят съответно с "министърът на образованието и науката", "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" и думите "министъра на физическото възпитание и спорта" се заменят с "министъра на младежта и спорта".

........................................................................

 
 
 
 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

(ДВ, бр. 61 от 2014 г.)

 
 
 
 

........................................................................

 
 
 
 

Допълнителна разпоредба

§ 41. Лицата, които са завършили клас от помощно училище, или учениците със специални образователни потребности, които имат завършен клас от средното образование по индивидуална образователна програма, могат да се обучават:

1. по програми Д с продължителност до 1 година за ученици със завършен прогимназиален етап или завършен клас от средното образование;

2. по програма А с продължителност, определена в съответната документация – за лица със завършен клас на помощно училище, или за лица със специални образователни потребности със завършен клас по индивидуална образователна програма.

 
 
 
 

Заключителни разпоредби

§ 42. Министърът на образованието и науката в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон издава наредбите по чл. 9а, ал. 4, чл. 17а, ал. 5, чл. 32е, ал. 7 и чл. 40, ал. 10.

 
 
 
 

§ 43. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с изискванията на този закон правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение.

........................................................................