ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.98от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

Чл. 3. (1) Органите на изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните търговци организират защита при бедствия в изпълнение на възложените им функции с този закон и с другите нормативни актове, регламентиращи тяхната дейност.

(2) Действията на органите и лицата по ал. 1 се координират в единна спасителна система за защита при бедствия.

Чл. 4. Основните принципи на защитата при бедствия са:

1. право на защита на всяко лице;

2. предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите дейности по защитата;

3. публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите на органите на изпълнителната власт по защитата при бедствия;

4. приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата;

5. отговорност за изпълнението на мерките за защита;

6. поетапно предоставяне на сили и ресурси за защита.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Защитата при бедствия се извършва на национално, областно и общинско ниво и се осъществява чрез:

1. провеждане на превантивна дейност;

2. провеждане на дейности по защитата при възникване на бедствия;

3. подпомагане и възстановяване;

4. ресурсно осигуряване;

5. предоставяне и приемане на помощи.

 

Глава втора.
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Превантивната дейност се извършва с цел намаляване на риска от бедствия и включва:

1. анализ и оценка на рисковете от бедствия;

2. картографиране на рисковете от бедствия;

3. категоризиране на населените места в зависимост от броя на потенциално засегнатото население;

4. установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях;

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) мерки за защита на критичните инфраструктури;

6. планиране на защитата при бедствия;

7. спазване на изисквания за устройственото планиране на територията, инвестиционното проектиране, изграждането и експлоатацията на строежите;

8. изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване;

9. осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;

10. обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволните формирования и населението;

11. приемане и изпълнение на Национална програма за защита при бедствия;

12. превантивен контрол.

(2) Условията, редът и органите за извършване на дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Категоризацията по чл. 6, ал. 1, т. 3 е следната:

1. урбанизирани територии от особена важност - гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Русе и гр. Бургас;

2. урбанизирани територии от първа група - населени места и селищни образувания с население над 80 000 души;

3. урбанизирани територии от втора група - населени места и селищни образувания с население над 30 000 души;

4. урбанизирани територии от трета група - населени места и селищни образувания с население над 10 000 души;

5. урбанизирани територии от четвърта група - населени места и селищни образувания с население под 10 000 души.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Установяването на критичните инфраструктури и обектите им, оценката на риска за тях и мерките за защитата им се определят с наредба на Министерския съвет.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Мерките за защита на критичните инфраструктури са с приоритет при определяне на дейностите в плановете по чл. 18, ал. 3.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Планирането на защитата при бедствия се извършва на общинско, областно и национално ниво.

(2) Плановете за защита при бедствия се изготвят по части за всяка от опасностите, специфични за съответната територия, като частите за земетресение, наводнение и ядрена и радиационна авария са задължителни.

(3) Плановете за защита при бедствия задължително съдържат:

1. анализ и оценка на риска от бедствия;

2. мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия;

3. мерките за защита на населението;

4. разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки;

5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите по т. 2, 3 и 4;

6. начина на взаимодействие между съставните части на единната спасителна система;

7. реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на единната спасителна система и населението при опасност или възникване на бедствия;

8. информация за екипите и средствата на съставните части на единната спасителна система;

9. време за готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна система.

(4) Министърът на вътрешните работи разработва Националния план за защита при бедствия съвместно с представители на министерствата, ведомствата, Българския Червен кръст и местната власт.

(5) Националният план за защита при бедствия се приема от Министерския съвет.

(6) Органите на централната изпълнителна власт разработват планове за защита при бедствия за изпълнение на задълженията им, предвидени в Националния план за защита при бедствия.

(7) Плановете по ал. 6 се утвърждават със заповед на съответния ръководител след съгласуване с министъра на вътрешните работи.

(8) Областният управител организира разработването на областен план за защита при бедствия съвместно с териториалните структури на централната изпълнителна власт и кметовете на общини.

(9) Областният план за защита при бедствия се утвърждава със заповед на областния управител след съгласуване с министъра на вътрешните работи.

(10) Кметът на общината разработва общински план за защита при бедствия съвместно с представители на ведомства и юридически лица, имащи отношение по защитата при бедствия на територията на общината.

(11) Общинският план за защита при бедствия се приема от общинския съвет.

(12) Частта "Наводнение" от плановете за защита при бедствия се изготвя, като се съобразява и с плановете за управление на риска от наводнения, разработени при условията и по реда наЗакона за водите.

(13) Предвидените мерки в плановете за управление на риска от наводнения по ал. 12 се включват в годишните планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия.

(14) При възлагане или допускане на подробните устройствени планове по Закона за устройство на територията органите, изготвящи планове за защита при бедствия, предоставят информация за предвидимите бедствия, застрашаващи териториите в обхвата на подробните устройствени планове, и за необходимите превантивни мерки за защитата им, включени в плановете за защита при бедствия.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.)

Чл. 11. (1) Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основават на:

1. информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции;

2. информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и явления;

3. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112;

4. хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от Националния институт по метеорология и хидрология, Агенцията за проучване и поддържане нивото на река Дунав и други;

5. международен обмен на информация и данни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Информацията по ал. 1 се предоставя безвъзмездно на МВР и на министрите в рамките на тяхната компетентност.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Колективните средства за защита са инженерни съоръжения - скривалища и противорадиационни укрития, чието основно предназначение е укриване на населението при въздушно нападение от бойни и промишлени отровни вещества, радиоактивни вещества и биологични агенти.

(2) Метрополитени и подземни етажи в производствени сгради и сгради за обществено обслужване в урбанизираните територии от особена важност се проектират и изграждат и като колективни средства за защита.

(3) Колективните средства за защита са имоти - публична държавна, публична общинска или частна собственост, и се поддържат и управляват от ведомствата, на които са предоставени, от кметовете на общини или от собствениците им.

(4) Колективните средства за защита или части от тях могат да имат и друго предназначение, което да не възпрепятства ползването им за укриване на населението.

(5) Колективните средства за защита или части от тях могат да се отдават под наем само по предназначение, което не възпрепятства ползването им за укриване на населението.

(6) Редът за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита се определя с наредба на Министерския съвет.

Чл. 13. (1) Индивидуалните средства за защита са предназначени за предпазване на дихателните органи, очите и кожата от отровни и радиоактивни вещества, пари и аерозоли, от високи температури и изгаряния, от взривове и други механични въздействия.

(2) Запасите от индивидуалните средства за защита се създават, съхраняват, обновяват, поддържат, предоставят и отчитат от:

1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министерството на вътрешните работи - за оперативен резерв;

2. кметовете на общините - за служителите от общинските администрации и за населението в общината;

3. органите на изпълнителната власт - за работниците и служителите от съответната администрация;

4. собствениците, управителите или изпълнителните членове на търговски дружества и еднолични търговци - за работниците и служителите им.

(3) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Индивидуалните средства за йодна профилактика на населението се планират, закупуват, подновяват и предоставят в собственост на общините от МВР.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Редът за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуалните средства за защита се определя с наредба на Министерския съвет.

Чл. 14. (1) Органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и населението се обучават за защита при бедствия.

(2) Обучението на органите на изпълнителната власт е задължително.

(3) Органите по ал. 1 организират обучение на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по защитата.

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 16. (1) В системата на народната просвета и във висшите училища се провежда обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ.

(2) При обучението за придобиване на основно образование се осигуряват основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, а при обучението за придобиване на средно и висше образование - познания за защита, съответстващи на профила и специалността на обучението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката след съгласуване с министъра на вътрешните работи утвърждава програми за обучение, учебни материали и помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета.

Чл. 17. Обучението на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общините като обучение по желание.

Чл. 18. (1) Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и задачите за защитата при бедствия за срок от 5 години. Финансирането на програмата се осъществява съобразно параметрите, заложени в бюджетната прогноза.

(2) Националната програма за защита при бедствия съдържа:

1. анализ на състоянието на защитата при бедствия;

2. степента на изпълнение на целите и задачите от предходната програма;

3. насоки за научноизследователска дейност;

4. насоки за съдържанието на образователни програми;

5. приоритети за развитието и ресурсното осигуряване на единната спасителна система;

6. източници за финансиране.

(3) За изпълнение на Националната програма за защита при бедствия се приемат годишни планове.

(4) Финансирането на дейностите от годишните планове по ал. 3 се осъществява в рамките на одобрения бюджет на компетентните органи и от други източници за финансиране.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът на вътрешните работи разработва Националната програма за защита при бедствия и годишните планове за изпълнението й съвместно с министерствата, ведомствата, Националното сдружение на общините в Република България и Българския Червен кръст.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Установяването на потенциална Европейска критична инфраструктура (ЕКИ) на територията на Република България се извършва от съответния министър.

(2) Съответният министър уведомява собственика/оператора на инфраструктурата за нейното означаване като ЕКИ. Информацията относно означаването на дадена инфраструктура като ЕКИ е със съответното ниво на класификация по Закона за защита на класифицираната информация и правото на Европейския съюз.

(3) Редът за установяването и означаването на ЕКИ на територията на Република България и мерките за тяхната защита се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Собственикът/операторът на означена ЕКИ в тримесечен срок от уведомяването по чл. 18а, ал. 2 изготвя операторски план за сигурност на ЕКИ, с който се установяват елементите на ЕКИ и мерките за защита.

(2) Съдържанието на операторския план по ал. 1 се определя с наредбата по чл. 18а, ал. 3.

(3) Собственикът/операторът на означената ЕКИ съгласува операторския план по ал. 1 в едномесечен срок от изготвянето му с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавната агенция "Национална сигурност".

(4) Съгласуваният операторски план по ал. 1 се утвърждава от съответния министър.

(5) Собственикът/операторът на означена ЕКИ в срок до една година от утвърждаването по ал. 4 въвежда в действие мерките на утвърдения операторски план по ал. 1 и ежегодно го актуализира.

(6) Операторският план по ал. 1 представлява класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Собственикът/операторът на означена ЕКИ определя служител за връзка по сигурността, който е и лице за контакт между него и съответния министър.

(2) В едномесечен срок след утвърждаването на операторския план по чл. 18б, ал. 1собственикът/операторът на означена ЕКИ информира съответния министър за лицето, определено за служител за връзка по ал. 1.

(3) Информацията, предавана между служителя за връзка по ал. 1, собственика/оператора на означена ЕКИ и съответния министър, е със съответното ниво на класификация съгласноЗакона за защита на класифицираната информация и правото на Европейския съюз.

(4) Служителят за връзка по ал. 1 информира незабавно съответния министър при установяване на рискове и заплахи за съответната ЕКИ.

Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице е органът за контакт на Република България по защитата на ЕКИ.

(2) Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице координира въпросите по защитата на ЕКИ в Република България с останалите държави - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия.

(3) Органът за контакт по ал. 1 ежегодно информира Европейската комисия за:

1. броя на означените ЕКИ по сектори и броя на държавите - членки на Европейския съюз, зависими от всяка означена ЕКИ;

2. броя на инфраструктурите по сектори, за които са проведени обсъждания относно праговете на междусекторните критерии.

Чл. 18д. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) В срок една година след означаването на ЕКИ съответният министър извършва оценка на заплахите в подсекторите с ЕКИ.

(2) На всеки две години съответният министър чрез органа за контакт по чл. 18г, ал. 1представя на Европейската комисия доклад относно видовете уязвими места, заплахи и рискове, открити за секторите с ЕКИ.

Чл. 18е. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Писмена или устна информация за защитата на критичните инфраструктури, която е представена на други държави - членки на Европейския съюз, или на Европейската комисия, се използва само за целите на защита на критичните инфраструктури.

 

Глава трета.
ЕДИННА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

Раздел I. Общи правила

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Дейностите по защитата на населението в случай на опасност или възникване на бедствия са:

1. предупреждение;

2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;

3. оповестяване;

4. спасителни операции;

5. оказване на медицинска помощ при спешни състояния;

6. оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на спасителните екипи;

7. овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;

8. защита срещу взривни вещества и боеприпаси;

9. операции по издирване и спасяване;

10. радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии с опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и биологични оръжия;

11. ограничаване и ликвидиране на пожари;

12. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на индивидуални средства за защита;

13. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

14. ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;

15. други операции, свързани със защитата.

(2) Защитата на населението при обявяване на режим "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение" се осъществява в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани), ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г. (ДВ, бр. 62 от 1989 г.).

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Дейностите по чл. 19 се изпълняват от единната спасителна система, която включва структури на:

1. министерства и ведомства;

2. общини;

3. търговски дружества и еднолични търговци;

4. центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения;

5. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) юридически лица с нестопанска цел, включително доброволни формирования по чл. 41;

6. въоръжените сили.

(2) Звената, службите и другите оперативни структури по ал. 1 са съставни части на единната спасителна система при запазване на институционалната или организационната им принадлежност и определените им функции или предмет на дейност.

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Основни съставни части на единната спасителна система са Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, областните дирекции на МВР и центровете за спешна медицинска помощ.

(2) Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Структурата на основните съставни части на единната спасителна система се изгражда на територията на цялата страна в съответствие с административно-териториалното деление.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при поискване съгласно плановете за защита при бедствия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи с разрешение на министъра на отбраната въз основа на искане от съответния държавен орган съгласно плановете по ал. 1.

Раздел II. Планиране и подготовка

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за защита при бедствия.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Плановете за защита при бедствия уреждат взаимодействието между частите на единната спасителна система и осигуряват възможност за поетапно привличане на сили и средства в съответствие с развитието на бедствието.

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

Чл. 28. (1) Подготовката на съставните части на единната спасителна система се извършва чрез провеждане на тренировки и учения.

(2) Целта на тренировките е установяване състоянието на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реагиране при бедствия.

(3) Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на вътрешните работи, областния управител или на кмета на общината.

Раздел III. Координация и ръководство на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи в района на бедствието

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява чрез оперативните центрове на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР."

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Оперативните центрове:

1. приемат и оценяват информация за възникнали бедствия;

2. уведомяват компетентните съставни части на единната спасителна система и координират по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури;

3. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при бедствия;

4. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител организират включване на предвидените в плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

(4) Получената и предадената гласова информация в и от оперативните комуникационно-информационни центрове се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Стандартните оперативни процедури по ал. 2, т. 2 се разработват от главния секретар на МВР съгласувано с ръководителите на структурите почл. 20, ал. 1.

Чл. 30. (1) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да съдействат на МВР за осъществяване на комуникациите при бедствия и на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

Чл. 31. (1) Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на бедствието, наричано по-нататък "място на намеса", се извършва от ръководителя на място.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Ръководител на място е ръководителят на териториалното звено на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице, освен в случаите на епидемии и епизоотии.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) В случаите на епидемии или епизоотии ръководител на място е ръководителят на регионалната здравна инспекция или на областната дирекция по безопасност на храните.

Чл. 32. Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи има право да:

1. забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;

2. нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;

3. разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие;

4. поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или материална помощ;

5. създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи от единната спасителна система;

6. раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях.

 

Глава четвърта.
УЧАСТИЕ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ ПРИ БЕДСТВИЯ

Раздел I. Права и задължения на физическите лица

Чл. 33. (1) Всяко физическо лице има право на:

1. информация за мерките за осигуряване на защитата;

2. обучение за начините на поведение и действие при бедствия;

3. средства за защита;

4. неотложна и възстановителна помощ;

5. обезщетение за реално причинени вреди при или по повод на нормативно установените действия за защита при бедствия.

(2) Помощта по ал. 1, т. 4 и обезщетението по ал. 1, т. 5 се предоставят при условия, по ред и в размери, определени с правилника по чл. 54, ал. 6.

Чл. 34. Всяко физическо лице е длъжно да:

1. понесе ограниченията във връзка с обявено бедствено положение, произтичащи от мерките, приложени от компетентните служби при провеждане на дейностите по защитата;

2. помогне на всяко друго физическо лице, чийто живот или здраве са поставени на риск вследствие на бедствие, при условие че не рискува своя живот или здраве;

3. информира съответния център за спешни повиквания или по друг начин да търси възможност за предоставяне на помощ, когато не е в състояние да предостави необходимата помощ лично;

4. окаже съдействие в съответствие с възможностите си или материална помощ по искане на кмета на община или ръководителя на място;

5. допусне при необходимост от провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи влизането на спасителни екипи и техника, извършване на теренни преустройства, изграждане на съоръжения за защита от рискови фактори, разчистване на поземлен имот и отстраняване на сгради или техни части, съоръжения и насаждения, когато е собственик, ползвател или управител на недвижимия имот;

6. предостави на ръководителя на спасителния екип информация за опасностите, които биха могли да застрашат живота и здравето на спасителите или на населението;

7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) допусне безвъзмездно разполагането на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване в недвижимите имоти, които са негова собственост, и да осигури достъп до тях за експлоатацията им;

8. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) не възпрепятства достъпа на оправомощени длъжностни лица до колективните средства за защита за контрол, профилактика и ремонт.

Раздел II. Задължения на юридически лица и еднолични търговци

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие, разработват авариен план на обекта, който съдържа:

1. максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария в обекта;

2. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;

3. мерките за защита на персонала;

4. разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки;

5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;

6. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4;

7. реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Съдържанието на аварийния план може да бъде различно от посоченото в ал. 1, ако е определено в специален закон или в издадените въз основа на него подзаконови актове.

(3) Лицата по ал. 1:

1. утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана по ал. 1;

2. организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно;

3. предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за защита при бедствия относно:

а) източниците на рискове от дейността им;

б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;

в) възможните въздействия върху населението и околната среда;

г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;

4. при възникнала авария в обекта са длъжни:

а) незабавно да започнат провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

б) незабавно да съобщят за аварията на съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, и на кмета на непосредствено застрашената община;

в) да предоставят на съставните части на единната спасителна система информация за взривни вещества, опасни химически вещества, източници на йонизиращо лъчение, както и друга информация за опасности за живота и здравето на хората;

г) при участие на екипи от единната спасителна система да им сътрудничат при отстраняване на аварията;

д) да осигурят безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и нейното ликвидиране;

5. изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;

6. създават, подготвят и поддържат в готовност сили и средства за защита на работещите на територията на обекта;

7. провеждат обучение на работещите за защита при бедствия.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Юридическите лица и едноличните търговци с изключение на тези по чл. 35, осъществяващи дейност в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и в училища и детски градини от по-ниска категория, изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа:

1. рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия;

2. мерките за защита на пребиваващите;

3. разпределението на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение на предвидените мерки;

4. ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;

5. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 3;

6. начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

(2) Лицата по ал. 1:

1. утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана по ал. 1;

2. организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана по ал. 1 най-малко веднъж годишно;

3. изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;

4. създават и поддържат в готовност средства за защита на пребиваващите на територията на обекта;

5. провеждат обучение на персонала за защита при бедствия.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Юридическите лица и едноличните търговци, включени в плановете за защита при бедствия, са длъжни да предоставят при поискване планираната помощ.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Юридическите лица и едноличните търговци - оператори на радио- и телевизионни програми, при поискване от оперативните центрове на единната спасителна система излъчват незабавно и без изменение на съдържанието и смисъла неотложна информация, необходима за защитата на населението.

(2) Информацията по ал. 1 се излъчва безвъзмездно.

Раздел III. Доброволни формирования

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Доброволец е лице, което участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

(2) Лицето по ал. 1 може да придобие качеството доброволец независимо от трудовото или служебното си правоотношение.

(3) Правата и задълженията на доброволците се определят с този закон и със сключения от всеки от тях договор за участие в доброволно формирование.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) На всеки доброволец и на лицата по ал. 4 се определя персонален идентификационен номер.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.

Чл. 42. (1) Кметът е длъжен да:

1. сключи договор с доброволеца;

2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) осигури обучение и екипировка на доброволеца;

3. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) застрахова доброволеца срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните му задължения, както и лицата по чл. 40, ал. 4 за времето на обучение;

4. осигури доброволеца за всички осигурени социални рискове;

5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) подаде до директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР заявление за вписване в регистъра по чл. 47, ал. 1 на доброволното формирование;

6. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) предложи сключването на договор по т. 1 на лице по чл. 40, ал. 4, при условие че то е завършило обучение и отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1.

(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на републиканския бюджет като делегирана от държавата дейност.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволецът се смята в неплатен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, който му се признава за служебен или трудов стаж.

(2) За времето на участие в мероприятията по ал. 1 лицето получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет.

Чл. 44. (1) (Предишен текст на чл. 44 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Кметът е длъжен:

1. да уведоми работодателя или органа по назначаването на доброволеца за участие в мероприятията по чл. 43, ал. 1;

2. да издаде документ, удостоверяващ участието на доброволеца, не по-късно от три дни след приключване на мероприятието;

3. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) да осигури за доброволните формирования безвъзмездно ползване на помещения, специализирана техника и оборудване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Редът за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования се определя с наредба на Министерския съвет.

Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Доброволецът не е длъжен да изпълнява задълженията си в случаите, когато той или членове на неговото домакинство са непосредствено засегнати от бедствия, пожар или извънредна ситуация, като своевременно уведоми кмета.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Доброволецът, който не е в трудови или служебни правоотношения към момента на неговото повикване за обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) В Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, се води регистър на доброволните формирования.

(2) Редът за създаване, поддържане и водене на регистъра по ал. 1 се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.

 

Глава пета.
ОБЯВЯВАНЕ НА БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48 - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Бедствено положение е режим, който се въвежда в зоната на бедствието от определените в закона органи, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Режимът бедствено положение се обявява след въвеждането в изпълнение на съответния план за защита при бедствия.

Чл. 49. (1) Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща незабавно на областния управител и на министъра на вътрешните работи.

Чл. 50. (1) Областният управител обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на областта:

1. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща незабавно на министъра на вътрешните работи.

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на вътрешните работи обявява с решение бедствено положение на територията на повече от една област или на територията на цялата страна.

Чл. 51. (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) В заповедта по чл. 49, ал. 1 и по чл. 50, ал. 1 и в решението по чл. 50а се посочват:

1. обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото положение;

2. обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;

3. границите на територията, на която се обявява бедственото положение;

4. мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите;

5. органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки;

6. началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, но не повече от 30 дни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) При необходимост срокът на действие на бедственото положение може да бъде удължен:

1. от кмета на общината след съгласуване с областния управител;

2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) от областния управител след съгласуване с министъра на вътрешните работи;

3. по решение на Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Актовете по ал. 2 и 3 влизат в сила незабавно и се разгласяват чрез средствата за масово осведомяване.

Чл. 52. (1) При обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:

1. правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;

2. правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;

3. свободата на движение и пребиваване в определена част на територията, застрашена или засегната от бедствието;

4. правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.

(2) При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:

1. временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;

2. забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии;

3. незабавно извършване на строежи, строителни работи, теренни преустройства или отстраняване на строежи за намаляване или предотвратяване на заплаха, произтичаща от бедствието;

4. грижи за децата и хората в неравностойно положение, ако тези грижи не могат да бъдат осъществявани в условията на бедствено положение от хората, които обичайно ги полагат;

5. приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и спасителните екипи;

6. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) евакуация и/или разсредоточаване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Условията и редът за провеждане на евакуация и разсредоточаване се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.)

 

Глава шеста.
ПОДПОМАГАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Създава се Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, наричана по-нататък "комисията". Комисията се ръководи от министъра на вътрешните работи.

(2) За членове на комисията се определят министри и ръководители на ведомства или техни заместници, които имат отношение към дейността на комисията. В заседанията на комисията участват с право на съвещателен глас представители на Националното сдружение на общините в Република България и областни управители.

(3) Поименният състав на комисията се определя със заповед на министър-председателя.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Комисията се подпомага от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.

(5) При необходимост комисията може да привлича експерти от министерствата и ведомствата, както и от други организации.

(6) Министерският съвет приема правилник за организацията и дейността на комисията, в който се определят и редът за заявяване на финансовите средства и критериите за оценка на постъпилите искания за финансиране.

Чл. 55. (1) Подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.

(2) Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кметовете на общините и включва:

1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;

3. предприемане на други необходими мерки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, при условия, по ред и в размери, определени с правилника по чл. 54, ал. 6, и не може да превишава стойността на данъчната оценка на жилището.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Възстановителната помощ се предоставя за:

1. частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни елементи на строежа, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на разрешение за строеж;

2. премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината съгласно чл. 195, ал. 6 ЗУТ, поради природно явление с геологичен (геофизичен, геоложки) или хидрометеорологичен произход са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или заздравят.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Неотложните възстановителни работи след бедствие се организират от органите на изпълнителната власт в съответствие с функциите им, определени в този закон, в специални закони и в подзаконови нормативни актове.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото им разходване. Средствата се предоставят за финансиране на:

1. превантивни дейности от националната програма по чл. 18, включени в годишния план за нейното изпълнение като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници;

2. непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система;

3. неотложни възстановителни работи;

4. възстановителна помощ по чл. 55, ал. 3;

5. контролни проверки по изпълнението на решенията на комисията;

6. проверки по жалби и сигнали;

7. обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените им вреди при или по повод извършването на нормативно установени действия за защита при бедствия при условия, по ред и в размери, определени с правилника по чл. 54, ал. 6.

(2) Комисията координира предоставянето и разпределението на помощи и дарения.

Чл. 57. (1) Предоставените средства се използват по предназначение в съответствие с решението на комисията.

(2) Промяна на предназначението на предоставените средства се допуска само след решение на комисията по искане на органите на изпълнителната власт.

(3) Отчитането на предоставените средства се извършва в съответствие с указанията на министъра на финансите и решенията на комисията.

(4) При етапно финансиране на неотложни възстановителни работи предоставянето на допълнителни средства за следващ етап се извършва след представяне на отчети за извършените разходи пред комисията и пред министъра на финансите.

Чл. 58. Областните управители упражняват контрол по изпълнението на решенията на комисията на територията на областта.

 

Глава седма.
РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 59. Финансовото и материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия включва:

1. текуща издръжка на силите и средствата на единната спасителна система;

2. производство, ремонт, доставки на техника, оборудване и друго имущество, необходимо за защитата при бедствия;

3. проектиране и извършване на капитално строителство, изграждане и поддържане на системи за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия;

4. управление на недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени на министерства и ведомства за защита при бедствия;

5. осъществяване на международно икономическо и научно-техническо сътрудничество в областта на защитата при бедствия;

6. социални и обслужващи дейности;

7. контрол върху производството, сертификацията и атестирането на техниката и друга специална продукция за защита при бедствия;

8. създаване и поддържане на кризисни запаси от материални средства и горивно-смазочни материали за осигуряване защитата на населението при бедствия;

9. предоставяне на държавни и общински имоти и движими вещи за целите на защитата;

10. други дейности, свързани с осигуряването на защита при бедствия.

Чл. 60. При управлението на финансовите средства се упражнява единен контрол върху тяхното законосъобразно използване.

Чл. 61. Финансовото и материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия се осигурява от:

1. бюджетите на министерствата и ведомствата;

2. общинските бюджети;

3. търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им.

 

 

 

Глава осма.
ФУНКЦИИ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПО ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Чл. 62. (1) Министерският съвет формира държавната политика в областта на защитата при бедствия.

(2) Министерският съвет:

1. осъществява общото ръководство на защитата при бедствия;

2. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) приема стратегия за намаляване на риска от бедствия;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) приема Национална програма за защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) приема Национален план за защита при бедствия;

5. (нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) въвежда Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и определя с наредба условията и реда за функционирането й по предложение на министъра на вътрешните работи.

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) предвижда финансови средства за защита при бедствия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) За подпомагане на дейността по ал. 1 към Министерския съвет се създава Консултативен съвет.

(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Консултативният съвет по ал. 3 включва представители на министерствата, ведомствата, Българската академия на науките, висши училища, научно-изследователски институти, Националното сдружение на общините в Република България и юридически лица, имащи отношение към защитата от бедствия.

(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Министерският съвет приема правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет по ал. 3.

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Компетентният с оглед характера на бедствието орган предоставя на президента на Република България и на председателя на Народното събрание еднаква по обем и съдържание информация за възникнали бедствия на територията на страната.

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Министър-председателят на Република България въвежда със заповед Националния план за защита при бедствия.

(2) Със заповедта по ал. 1 се създава национален щаб с поименно определени ръководител и членове: министри, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни заместници и други, представляващи институции, които имат задължения за изпълнението на Националния план за защита при бедствия.

(3) Дейността на Националния щаб се обслужва логистично, комуникационно и административно от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, както и от компетентните с оглед характера на бедствието министерства, ведомства и институции.

(4) За подпомагане дейността на националния щаб се създават работни групи от експерти, чийто поименен състав е предварително определен и въведен в групи за оповестяване в Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия. При необходимост ръководителят на националния щаб със заповед може да привлича и други експерти.

(5) Към националния щаб със заповед на ръководителя му се създава междуведомствена информационна група за извършване на информационна дейност с поименен състав, предложен от членовете на щаба.

(6) Националният щаб извършва следните основни дейности:

1. анализ и оценка на обстановката при бедствие;

2. взема решения за необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население;

3. организира и координира действията на министрите, ръководителите на ведомствата, областните управители, кметовете на общини, на юридическите лица и едноличните търговци, на които са възложени функции за защита при бедствия;

4. осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието;

5. информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприеманите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия;

6. докладва на министър-председателя, президента на Република България и на председателя на Народното събрание за хода на провежданите защитни мероприятия.

Чл. 63. (1) Министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията в рамките на своята компетентност:

1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) предприемат мерки за намаляване на риска от бедствия;

2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) участват в разработването на Националния план за защита при бедствия и планират и осигуряват неговото изпълнение;

3. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) поддържат в готовност сили и средства и осигуряват участието на подчинените си структури като съставна част на единната спасителна система в съответствие с Националния план за защита при бедствия;

4. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) извършват контрол за изпълнението на мерките по защитата в съответствие с делегираните им от законите правомощия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) За изпълнение на задълженията си по Националния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб органите по ал. 1 създават със заповед ведомствени щабове.

(3) Работата на щаба се подпомага от съответното министерство или ведомство.

Чл. 64. (1) Областният управител:

1. организира и ръководи защитата при бедствия в областта;

2. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

4. организира и отговаря за обучението на областната администрация за начините на поведение и действие при бедствия и изпълнение на необходимите защитни мерки;

5. координира и контролира подготовката за бедствия, извършвана от областната администрация, териториалните звена на министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в областта;

6. организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия;

7. предоставя данни за изготвянето на Националния план за защитата при бедствия;

8. създава организация за оповестяване при бедствия;

9. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) представя в МВР ежегоден доклад за дейността по защитата при бедствия;

10. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) създава със заповед щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб.

(2) При възникване на бедствие на територията на областта областният управител:

1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) въвежда със заповед в изпълнение областния план за защитата при бедствия;

2. може да обяви бедствено положение на територията на областта или на част от нея;

3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

4. организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия;

5. координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това;

6. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

Чл. 65. (1) Кметът на община:

1. организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината;

2. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

3. организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия;

4. осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие;

5. планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението;

6. представя на областния управител ежегоден доклад за дейността по защитата при бедствия;

7. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал. 2,чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, т. 10.

(2) При възникване на бедствие на територията на общината кметът:

1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;

2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

3. може да обяви бедствено положение на територията на общината;

4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;

5. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;

6. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;

7. може да поиска координация от областния управител;

8. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица;

9. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;

10. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия.

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Областният управител и кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, са длъжни да изпращат на МВР писмена информация за тяхното протичане.

 

Глава девета.
МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2008 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 25.12.2009 Г.)

Раздел I. Министър на извънредните ситуации (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Раздел II. Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" (отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 79. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 80. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 81. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Раздел III. Правомощия на органите на Министерството на извънредните ситуации (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 84. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 85. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 86. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

 

Глава десета.
КОНТРОЛ

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Контролът по спазването на закона се осъществява от министъра на вътрешните работи и от оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Министърът на вътрешните работи издава заповеди за преустановяване или за временно ограничаване на дейности, ако те застрашават населението.

(2) Заповедите по ал. 1 се издават при възникнала опасност от бедствия.

(3) Заповедите по ал. 1 се изпълняват незабавно.

(4) За заповедите по ал. 1 се уведомява незабавно кметът на общината. Заповедите се разгласяват чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват от заинтересованите лица и организации в 7-дневен срок чрез министъра на вътрешните работи пред Върховния административен съд. Съдът разглежда жалбата в открито заседание и се произнася в тридневен срок от нейното постъпване. Решението не подлежи на обжалване.

(6) Действието на заповедите се прекратява с изтичането на техния срок, с решението на съда по ал. 5 или след отпадане на основанията за издаването им.

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) При осъществяване на контрол по спазването на този закон или на подзаконовите нормативни актове по прилагането му министърът на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица дават предписания.

 

Глава единадесета.
МЕРКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА

Раздел I. Принудителни административни мерки

Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с изпълнението на задълженията по този закон, както и за отстраняване на вредните последици от тях, министърът на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица могат да спират строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, инсталации, уреди и съоръжения, както и да спират други дейности, които създават опасност за населението при бедствия.

Чл. 91. (1) Заповедта за прилагане на принудителни административни мерки се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

Раздел II. Административнонаказателни разпоредби

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.

Чл. 93. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Длъжностно лице, което не изпълни задължение, възложено му с този закон или с издаден въз основа на него подзаконов нормативен акт, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Който не изпълни задължение по чл. 18б, ал. 1 и 3 или ал. 5, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 15 000 до 25 000 лв.

(2) Който не изпълни задължение по чл. 18в, ал. 1 и 2 или ал. 4, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.

(3) Който не изпълни задълженията по чл. 34, т. 7 и 8, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(4) Който откаже да предостави или възпрепятства, или отказва достъп до обектите по чл. 12, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв.

(5) Който не изпълни предписание по чл. 89, се наказва с глоба от 1500 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 15 000 лв.

(6) При повторно нарушение по ал. 1 - 5 се налага глоба или имуществена санкция в троен размер.

Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., нов - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Който не изпълни задължение по чл. 35, 36или 37, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в троен размер.

Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 97. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 98. Ръководител на търговско дружество, ръководител на организация или едноличен търговец, който при обявено бедствено положение откаже на компетентен орган доставка или услуга с предимство, ако тя е обективно възможна, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.

Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Който изразходва не по предназначение финансови или материални средства, предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв. и дължи възстановяване на средствата.

Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица, оправомощени от министъра на вътрешните работи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Актовете за установяване на административни нарушения по чл. 99 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от съответния областен управител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица, а в случаите по ал. 2 - от съответния областен управител.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Природни явления" са явления с геологичен (геофизичен, геоложки), хидрометеорологичен и биологичен произход, като земетресения, наводнения, движения на маси (свлачища, потоци от отломки, лавини), бури, градушки, големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари, масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия на вредители и други подобни, причинени от природни сили.

2. "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда.

3. "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на човека.

4. "Промишлена авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и материали в производството, обработката, използването, съхраняването, натоварването, транспорта или продажбата, когато това води до опасност за живота или здравето на хора, животни, имущество или околната среда.

5. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

6. "Зона на бедствието" е територията, засегната от бедствие.

7. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

8. "Неизбежно необходим обем и продължителност" са тези, при които в минимална степен, за минимален период от време се засягат правата по чл. 52, за да се позволи предприемането на необходимите мерки за защита при бедствия.

9. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

11. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) "Опасност" е природно явление или събитие, причинено от човешката дейност, което може да причини вредни последици за населението и имуществото му, околната среда, икономиката и културните и материалните ценности.

12. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) "Уязвимост" е показател за степента на податливост на дадена територия или обект на различните опасности.

13. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) "Риск" е вероятност от възникване на вредни последици за населението и имуществото му, икономиката и околната среда в резултат на опасността и уязвимостта за дадена територия/обект.

14. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) "Анализ и оценка на риска" е определяне същността и размера на риска като функция на опасността, уязвимостта и вероятността.

15. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) "Критична инфраструктура" е система или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции.

16. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) "Европейска критична инфраструктура" е критична инфраструктура, разположена на територията на Република България, чието повреждане или разрушаване би довело до негативни последици за поне две държави - членки на Европейския съюз. При оценката на негативните последици се прилагат критерии - брой загинали или ранени, икономически и социални последици, като се отчита и влиянието на повреждане или разрушаване на тази критична инфраструктура върху други видове инфраструктури.

17. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) "Информация, свързана със защитата на критичните инфраструктури" е всеки факт относно дадена критична инфраструктура, който, ако бъде оповестен и разкрит, може да бъде използван за планиране и/или за извършване на действия с цел причиняване на повреди или унищожаване на обекти, елементи или инсталации от критичната инфраструктура.

18. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) "Защита" е съвкупност от дейности, целящи гарантиране на нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните инфраструктури с цел възпиране, намаляване, смекчаване или неутрализиране на заплахите, рисковете или уязвимостта им.

19. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) "Собственици/оператори на европейски критични инфраструктури" са физически лица, юридически лица или организации, които отговарят за инвестирането или за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта на определена система или част от нея, означена като ЕКИ.

20. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) "Евакуация" е организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и настаняването и осигуряването им в безопасни места.

21. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) "Разсредоточаване" е организирано изнасяне на културни и материални ценности от застрашени райони и преместването и опазването им в безопасни места.

 

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Този закон въвежда изискванията на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (ОВ, L 345/75 от 23 декември 2008 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 97, т. 1 и 2 думите "бедствия, аварии" се заличават.

2. В чл. 110, ал. 2 думите "и по чл. 37, 38 и 39 от Закона за управление при кризи" се заличават.

3. В чл. 150, ал. 2 т. 3 се отменя.

§ 3. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 50, 86, 95 и 112 от 2003 г., бр. 93 и 111 от 2004 г., бр. 27, 38, 76, 88, 102 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36, 56, 82 и 91 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 30, ал. 3 след думите "министъра на регионалното развитие и благоустройството" се добавя "министъра на държавната политика при бедствия и аварии".

2. Създава се чл. 44а:

"Чл. 44а. Министърът на държавната политика при бедствия и аварии организира и координира изпълнението на задачите по гражданска отбрана от Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани), ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г. (ДВ, бр. 62 от 1989 г.)."

§ 4. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 82 и 95 от 2006 г.) в чл. 69 се създава ал. 4:

"(4) Служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, изпълняващи някоя от дейностите по чл. 71, ал. 1, т. 3 - 6 от Закона за защита при бедствия, при прекратяване на правоотношението придобиват право на пенсия, независимо от възрастта, при 25 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита, или ако са прослужили 15 години на длъжност "водолаз"."

§ 5. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36 и 82 от 2006 г.) в чл. 42, ал. 4, т. 4 след думите "Министерството на вътрешните работи" се добавя "териториалните звена на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

§ 6. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33 и 48 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 2 думите "Държавната агенция "Гражданска защита" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

2. В чл. 20, ал. 2 думите "председателя на Държавна агенция "Гражданска защита" се заменят с "министъра на държавната политика при бедствия и аварии".

§ 7. В Закона за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г., бр. 35 от 1998 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г., бр. 42, 67, 95 и 112 от 2003 г., бр. 36, 37, 53, 70 и 108 от 2004 г., бр. 43, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17 и 63 от 2006 г.) в чл. 19, ал. 2, т. 1 накрая се добавя "порционните пари съгласно чл. 75 от Закона за защита при бедствия".

§ 8. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г., бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68 и 75 от 2006 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 144, т. 2 след думата "кризи" се добавя "или бедствия".

2. В чл. 157, ал. 1, т. 7 думите "реагиране при кризи" се заменят със "защита при бедствия".

3. В чл. 218, ал. 1 и 2 след думата "криза" се добавя "или бедствие".

§ 9. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24 и 30 от 2006 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 62, ал. 1, т. 8 думите "реагиране при кризи" се заменят със "защита при бедствия".

2. В чл. 77, ал. 1 и 2 след думата "криза" се добавя "или бедствие".

§ 10. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 82 и 85 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 91, ал. 3 думите "Държавна агенция "Гражданска защита" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

2. В чл. 140, ал. 4 думите "Държавна агенция "Гражданска защита" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

§ 11. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81 и 95 от 2006 г.) в чл. 114, ал. 2 думите "с Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет" се заличават, а думите "Държавна агенция "Гражданска защита" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

§ 12. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85 и 92 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 89, ал. 2, т. 4, буква "б" думите "Държавна агенция "Гражданска защита" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

2. В чл. 89а, ал. 3, т. 2 думите "Държавната агенция "Гражданска защита" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

§ 13. В Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 97 от 1995 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г., бр. 120 от 1997 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г., бр. 98 от 2000 г. - Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59 и 75 от 2006 г.) в чл. 195, ал. 3 думите "Държавна агенция "Гражданска защита" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

§ 14. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65 и 82 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 23, ал. 1 думите "Държавната агенция "Гражданска защита" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

2. В чл. 110а, ал. 2 думите "председателя на Държавна агенция "Гражданска защита" се заменят с "министъра на държавната политика при бедствия и аварии".

3. В чл. 157а, ал. 2 думите "Държавната агенция "Гражданска защита" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

§ 15. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34 и 82 от 2006 г.) в чл. 9, ал. 14 думите "Държавна агенция "Гражданска защита" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

§ 16. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30 и 65 от 2006 г.) в чл. 18, ал. 1, т. 3 думите "Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи" се заменят с "министъра на държавната политика при бедствия и аварии".

§ 17. В Закона за пътищата (обн., ДВ., бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6, 14, 88 и 104 от 2004 г., бр. 30, 36 и 64 от 2006 г.) в чл. 21, ал. 3, т. 5 думите "Държавна агенция "Гражданска защита" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

§ 18. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г.) в чл. 3, ал. 2, т. 4 думите "Държавната агенция "Гражданска защита" към Министерския съвет" се заменят с "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

§ 19. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 от 2006 г.) в приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 т. 12 "Държавна агенция "Гражданска защита" се заличава.

§ 20. (1) Министерският съвет в срок три месеца от влизането в сила на закона приема правилника по чл. 54, ал. 6.

(2) Подзаконовите нормативни актове, издадени на основание отменения Закон за подпомагане при обществени бедствия (обн., ДВ, бр. 304 от 1948 г.; попр., бр. 308 от 1948 г.; изм., Изв., бр. 17 от 1955 г.; ДВ, бр. 63 от 1976 г.; отм., бр. 19 от 2005 г.) запазват действието си до приемането на правилника по ал. 1.

§ 21. Министерският съвет в срок 6 месеца от влизането в сила на закона приема наредбите по чл. 10, ал. 2, чл. 12, ал. 4 и чл. 13, ал. 3.

§ 22. Министърът на държавната политика при бедствия и аварии в срок четири месеца от влизането в сила на закона издава правилника по чл. 15, ал. 2, наредбата по чл. 47, ал. 2 и инструкциите по чл. 71, ал. 2.

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 6 декември 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2008 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 113 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г. с изключение на § 5, т. 1, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112 (ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 28.11.2008 Г.)

§ 10. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.) навсякъде думите "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии", "Министерство на държавната политика при бедствия и аварии", "министърът на държавната политика при бедствия и аварии" и "министъра на държавната политика при бедствия и аварии" се заменят съответно с "Министерството на извънредните ситуации", "Министерство на извънредните ситуации", "министърът на извънредните ситуации" и "министъра на извънредните ситуации".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  (ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2009 Г.)

§ 46. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г.)

§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2,21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и 91, които влизат в сила от деня на обнародването му.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НA ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  (ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2010 Г.)

§ 98. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г. и бр. 61 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

9. В останалите текстове на закона думите "Главна дирекция "Гражданска защита" се заменят с "Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1 - 23, § 25, § 27 - 30, § 32 - 34, § 40, § 41, § 43 - 55, § 63 - 89 и § 91 - 114, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.12.2010 Г.)

§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:

1. параграфи 1, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 44, § 56, т. 1 и 2, § 65, 68, 70, 76, 80, 81, 90,92, 96, § 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8, § 105, т. 1, 3 и 5, § 107, т. 1, 2, 3, 4, 6, буква "а", т. 7, 10, 11, 13 и 15, буква "а", § 109, 110, 112, 113, § 115, т. 5, § 116, т. 4 и 6, § 117, т. 5 и 7 и § 118, т. 1, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. параграф 102, т. 1, 2 и 6, които влизат в сила от 1 март 2011 г.;

3. параграфи 22, т. 1 (относно чл. 36, ал. 1, изречение второ), § 37, § 48, т. 2, § 51 и 59, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;

4. параграф 107, т. 15, буква "б", който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.10.2011 Г.)

§ 50. Необходимите средства за 2012 г. за закупуване на индивидуалните средства за йодна профилактика се предоставят на МВР чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

§ 51. Регистрираните доброволни формирования в 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 44, ал. 2 се пререгистрират съобразно новите изисквания.

§ 57. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА (ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".