ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

В сила от 03.10.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.103от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.31от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., попр. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г.,изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.61от 9 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 30 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори;

2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества;

3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) мерките по прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества, Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите и Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005, наричани по-нататък съответно "Регламент 273/2004", "Регламент 111/2005" и "Регламент 1277/2005";

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Целта на този закон е да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна и на регламентите на Европейския съюз.

Чл. 3. (1) Законът се прилага:

1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;

2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва:

1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина;

2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина;

3. Списък III - Рискови вещества.

(3) (Новa - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) С наредбата по ал. 2 се определят и редът и условията за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им в съответните списъци по ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху пускането на пазара, са посочени в Приложение I на Регламент 273/2004.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху вноса и износа, са посочени в Приложението на Регламент 111/2005.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Списъците по чл. 3, ал. 2 съдържат общоприетото международно непатентно наименование на веществата (INN) и други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови и/или наименования съгласно номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC).

(2) За препаратите и за аналозите се прилагат същите мерки за контрол, както за наркотичните вещества.

(3) Препаратите, които съдържат две или повече наркотични вещества под различни мерки за контрол, се подчиняват на мерките за най-строго контролираното наркотично вещество.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, вписани в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) лекарственият продукт да е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;

2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) За наркотичните вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, за техните препарати и аналози се прилага законодателството, свързано с хуманната и ветеринарната медицина, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) По този закон се заплащат такси за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация и промяна на удостоверенията за регистрация, включващи разходи за подготовката им.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Приходите от таксите се изразходват за обезпечаване на дейността по ал. 1 и контролиране изпълнението на издадените лицензии, разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация. Приходите от таксите, администратор на които е министърът на икономиката, енергетиката и туризма, се разходват и за съхраняване и унищожаване на отнети в полза на държавата прекурсори, предадени за разпореждане на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Размерът на таксите и начинът на плащането им се определят в тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването е администратор на:

1. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии и разрешения и за издаване на разрешителни за дейности с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3;

2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на здравеопазването.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма е администратор на:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация за дейности и промяна на удостоверенията за регистрация, свързани с прекурсори;

2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните е администратор на:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) приходите от таксите за издаване на лицензии за дейности почл. 35, ал. 1;

2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на земеделието и храните.

 

Глава втора.
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Чл. 10. (1) Създава се Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.

(2) Националният съвет по наркотичните вещества осъществява своята дейност съгласно правилник, приет от Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният съвет по наркотичните вещества е колективен орган, който се състои от председател, трима заместник-председатели, секретар и членове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Председател на съвета е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели са главният секретар на Министерството на вътрешните работи, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", заместник-министър на правосъдието. Членове на съвета са представители на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура, на Националната следствена служба и на заинтересованите министерства и ведомства, определени от Министерския съвет.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета участват и представители на юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения и други организации.

Чл. 11. Националният съвет по наркотичните вещества:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като изготвя и предлага на Министерския съвет да приеме национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок 5 години;

2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) предлага на Министерския съвет да приеме национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

3. предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област;

4. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;

5. дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;

6. дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им;

7. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) определя и утвърждава националните координатори по наркотиците и националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

Чл. 12. (1) Председателят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. представлява съвета;

2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;

3. внася за разглеждане в Министерския съвет предложения и въпроси от компетентността на Националния съвет по наркотичните вещества;

4. подписва протоколите от заседанията на съвета;

5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя служителите на Министерството на здравеопазването, които ще изпълняват функциите на секретар и секретариат на съвета.

(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 13. (1) Секретарят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. организира подготовката на заседанията на съвета;

2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения;

3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) координира работата на експертните групи по чл. 14;

4. координира дейността на съветите по чл. 15.

(2) Секретарят на съвета се подпомага от секретариат.

Чл. 14. (1) За изпълнение на своите функции Националният съвет по наркотичните вещества може да създава експертни групи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Към Националния съвет по наркотичните вещества се създава експертен съвет, който изготвя становище за всяко предложение за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от един списък в друг.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Създават се общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините, които са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите и центровете се определят с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

(2) Съветите по наркотични вещества по ал. 1 разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

(3) Превантивните информационни центрове по ал. 1 осъществяват превантивни дейности и програми, събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите по ал. 2.

(4) Съветите по наркотичните вещества по ал. 1 и превантивните информационни центрове се финансират със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети като делегирани от държавата дейности.

(5) Общинските съвети на общините, които не са административни центрове на области, могат да създават комисии по наркотичните вещества, които се финансират със собствени средства от общинските бюджети.

(6) Общинските съвети по ал. 1 могат да извършват методическа дейност за развитие на превенцията на употребата на наркотични вещества в общините по ал. 5, в които няма създадени комисии по наркотични вещества.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният съвет по наркотичните вещества контролира дейността на съветите по наркотичните вещества по чл. 15, ал. 1.

(2) В края на всяка година съветите по чл. 15, ал. 1 отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.

 

Глава трета.
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, както и върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Контролните функции по ал. 1 и 2 се подпомагат от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката и министърът на здравеопазването осъществяват контрол върху превенцията на употребата на наркотични вещества.

(2) Министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика осъществяват контрол върху психосоциалната рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества.

(3) При осъществяване на контрола по ал. 1 и 2 министърът на здравеопазването се подпомага от длъжностни лица от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.

Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Контролът на територията на страната по чл. 16 се осъществява от инспектори по наркотичните вещества към регионалните здравни инспекции. Дирекция в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването координира и ръководи методически тяхната дейност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Инспекторите по ал. 1 са лица с висше фармацевтично или висше медицинско образование.

(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Контролът на територията на страната върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества, се осъществява от служители на регионалните здравни инспекции с висше медицинско образование.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създава Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите, която е национален компетентен орган по смисъла на чл. 11 от Регламент 273/2004 и на чл. 27 от Регламент 111/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Председател на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е министърът на икономиката, енергетиката и туризма, а членове са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Агенция "Митници" към министъра на финансите, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 осъществява контрол върху пускането на пазара на прекурсорите от първа и втора категория на Приложение I на Регламент 273/2004, както и върху вноса и износа на прекурсори от Приложението на Регламент 111/2005.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1:

1. осъществява контрол по изпълнението на чл. 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (приета от конференцията на 19 декември 1988 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 60 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 89 от 1993 г.; попр., бр. 58 от 2001 г.);

2. изготвя и предоставя на Международния съвет за контрол на наркотиците годишен отчет по чл. 12, т. 12 от конвенцията по т. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 събира и предоставя информацията по чл. 13 от Регламент 273/2004 и по чл. 32 от Регламент 111/2005.

(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 изпълнява задълженията по чл. 9(3) от Регламент 273/2004 ичл. 10(3) от Регламент 111/2005.

(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите, както и редът за подаване на документи и информация, свързани с прилагането на Регламент 273/2004, Регламент 111/2005 и Регламент 1277/2005, се определят в наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(8) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма предвижда ежегодно необходимите бюджетни средства за дейността на комисията по ал. 1.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава и отказва издаване на лицензии и допълнения към тях, отнема и временно прекратява лицензии по смисъла на чл. 3(2) от Регламент 273/2004, чл. 6 от Регламент 111/2005, чл. 8, чл. 10(2 и 3) и чл. 11 от Регламент 1277/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма извършва регистрация по смисъла на чл. 3(6) от Регламент 273/2004 ичл. 7(1) от Регламент 111/2005. За извършената регистрация и за промени в регистрираните обстоятелства министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър издава в срок до 10 работни дни удостоверения за регистрация и допълнения към тях.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава, отказва издаване, отнема и временно прекратява разрешителни за износ и внос по смисъла на чл. 12, 15, 16, 20, 23 и 24 от Регламент 111/2005.

(4) Заявлението за регистрация и документите, прилагани към заявленията за издаване на лицензия, удостоверение за регистрация и разрешителни за износ и внос, както и съдържанието и формата на записите, водени от операторите по смисъла на чл. 5(4) от Регламент 273/2004, и формата за предоставяне на информацията по чл. 8(2) от Регламент 273/2004 и чл. 9(2) от Регламент 111/2005 се определят в наредбата по чл. 18, ал. 7.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя длъжностни лица от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, които подпомагат работата на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(2) Длъжностните лица по ал. 1:

1. приемат и обработват постъпилите заявления за издаване на лицензии, удостоверения за регистрация и разрешителни за износ и внос на прекурсори;

2. осъществяват инспекции на лицензираните и регистрираните оператори, на водената от тях документация и на работните помещения; при необходимост вземат проби от веществата и от смесите, намиращи се в работните помещения;

3. осъществяват взаимодействие с администрациите на другите министерства и ведомства и с операторите във връзка с наблюдението и контрола на химически вещества, които могат да бъдат използвани за незаконно производство на наркотични вещества;

4. обменят официална информация с международни организации и с администрациите в други държави във връзка с предварително уведомяване при износ на прекурсори, както и във връзка с международни операции за наблюдение на търговията с прекурсори;

5. осъществяват взаимодействие с органите на изпълнителната и съдебната власт при унищожаване на иззети прекурсори, за които Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е взела решение за унищожаване.

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министерството на вътрешните работи чрез специализираните си служби и Държавна агенция "Национална сигурност" предотвратяват, разкриват и противодействат на престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Министерството на финансите чрез митническата администрация контролира вноса, износа и транзита от и към трети страни на наркотичните вещества и прекурсорите и осъществява дейностите за предотвратяване и разкриване на незаконния им трафик, както и осъществява контрол по изпълнението на чл. 29д.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., предишен текст на чл. 22 – ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Министерството на земеделието и храните осъществява контрол по изпълнението на чл. 29 и 35.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните към министъра на земеделието и храните осъществява контрол върху дейностите по продажба и преработка на семената от коноп, непредназначени за посев, с цел производство на храна за животни, както и върху последващата й продажба.

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 24. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да осъществяват вътрешен контрол върху извършваните от тях дейности с цел предотвратяване на кражби или присвоявания и всякакви други начини за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да уведомяват контролните органи за съмнителни сделки и опити за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерският съвет определя цените на наркотичните вещества за целите на наказателното производство.

 

Глава четвърта.
ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ СПИСЪКА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 1 (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 61 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.11.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2012 Г.)

Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), освен в случаите на чл. 29, ал. 1.

(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Незаконно засетите растения опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа (канабис) се изземват и унищожават при условия и по ред, предвидени в този закон.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп, хашиш и хашишово масло.

Чл. 29. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се извършват само след разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява само от лица, получили лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев. Лицензията се издава от министъра на земеделието и храните.

(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) В Министерството на земеделието и храните се поддържа регистър на вносителите по ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Вносители на семена от коноп, непредназначени за посев, могат да бъдат:

1. юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

2. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите;

3. дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получили регистрация като производители и/или търговци на фуражи съгласно изискванията на Закона за фуражите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Условията и редът за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, и за осъществяване от вносителите на дейностите по преработка и продажба на семената се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) (1) За издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, ежегодно в срок до 10 януари лицата подават заявление до министъра на земеделието и храните при условията и по реда на наредбата почл. 29, ал. 5.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага документ, удостоверяващ, че заявителят разполага със собствен или нает склад за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, осигурен с I категория системи за физическа защита на строежа.

(3) Заявленията по ал. 1 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните. Комисията писмено уведомява заявителя за установени в заявлението и представените към него документи непълноти и/или неточности. В срок до 14 работни дни от получаване на уведомлението заявителят отстранява непълнотите и/или неточностите.

(4) След разглеждане на заявлението и представените към него документи комисията изготвя предложение до министъра на земеделието и храните за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, или за постановяване на отказ.

(5) Въз основа на предложението по ал. 4 министърът на земеделието и храните издава:

1. лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев;

2. заповед за отказ.

(6) Заповедта по ал. 5, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

(7) Срокът на валидност на лицензията на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, е една година от датата на издаването й.

Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Лицата, получили лицензия по чл. 29, ал. 2, са длъжни:

1. да съхраняват документите за вноса на семената от коноп, непредназначени за посев, и за реализацията им до крайния потребител за срок 5 години от датата на вноса;

2. да пускат на пазара семена от коноп, непредназначени за посев, като фуражна суровина само когато към датата на формиране на пратката в трета страна съответната суровина е включена в Каталога на фуражните суровини на Европейския съюз;

3. да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до складовите помещения почл. 29а, ал. 2;

4. за всяка внесена партида семена от коноп, непредназначени за посев, в едномесечен срок след осъществяване на преработката и/или реализацията й до краен клиент да предоставят на Българската агенция по безопасност на храните информация за:

а) начина на преработката на семената;

б) количествата семена, реализирани като фуражна суровина;

в) количествата комбинирани фуражи, произведени от семената, както и реализираните количества от тези фуражи.

Чл. 29в. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) При пускане в свободно обращение вносителите представят пред митническите органи лицензия за внос на коноп по образец съгласно Приложение I от Регламент (ЕО) № 507/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (ОВ, L 149/38 от 7 юни 2008 г.). Лицензията се издава от министъра на земеделието и храните на вносители:

1. получили разрешение по чл. 29, ал. 1 - за продуктите по чл. 157, параграф 1, букви "а" и "б" от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") (ОВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1234/2007";

2. притежаващи лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, по чл. 29, ал. 2 - за продуктите по чл. 157, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2) За издаване на лицензия за внос на коноп лицата по ал. 1 подават заявление до министъра на земеделието и храните.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:

1. единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ;

2. оригинал и легализиран превод на документ за произход на конопа и на семената от коноп, както и на свидетелството за анализ на съдържанието на тетрахидроканабинол, удостоверяващо, че съдържанието му в растенията, от които са добити семената, е под 0,2 тегловни процента;

3. оригинал на техническо описание на процеса на преработка при внос на семена от коноп, непредназначени за посев, заедно със съдържанието им в крайния продукт (съотношението на семена в смеските);

4. копие на документ от извършен лабораторен анализ, издаден от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), за действителната кълняемост на семената от коноп, непредназначени за посев;

5. декларация по образец, с която вносителят се задължава в 6-месечен срок от датата на издаване на лицензията по ал. 1 внесените семена от коноп, непредназначени за посев, да бъдат смесени със семе, което не е конопено, в смес, предназначена за храна на животни, като след смесването количеството на конопеното семе не надвишава 15 на сто от общата смес;

6. нотариално заверено пълномощно - когато документите се подават от упълномощено лице.

(4) Лицензията по ал. 1 се издава в срок до един месец от датата на подаване на заявлението.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

(6) Когато вносителят не отговаря на изискванията на чл. 29 и/или приложените към заявлението документи по ал. 3 са непълни и/или неточни, министърът на земеделието и храните мотивирано отказва да издаде лицензия за внос на коноп. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) (1) Не се допуска пускането в свободно обращение на семена от коноп, непредназначени за посев, с кълняемост над 10 на сто.

(2) При внос на семена от коноп, непредназначени за посев, ИАСАС извършва лабораторен анализ на семената за проверка на действителната им кълняемост. За извършения лабораторен анализ на вносителя се издава документ и за резултатите писмено се уведомява Агенция "Митници".

(3) За извършване на анализа по ал. 2 Агенция "Митници" допуска представители на ИАСАС за вземане на проба от партидата, намираща се под режим митническо складиране.

(4) В случай че резултатът от лабораторния анализ показва кълняемост на семената над 10 на сто, вносителят се задължава за своя сметка да подложи партидата на:

1. термична обработка за понижаване на кълняемостта;

2. унищожаване под митнически контрол;

3. реекспорт за трета страна.

(5) Вземането на проби за определяне кълняемостта на семената в съответствие с изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал и обработката на партидата се извършват под митнически контрол до изпълнение на изискването за кълняемост по ал. 1, като след всяко понижаване на кълняемостта се изготвя протокол за промяната на теглото на партидата.

Чл. 29д. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Вносът на семена от коноп, непредназначени за посев, се допуска само през гранични инспекционни пунктове, одобрени с Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (ОВ, L 296/1 от 12 ноември 2009 г.).

Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Забраната по чл. 27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания.

 

Глава пета.
КОНТРОЛ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 2 И 3, КАКТО И НА ПРЕКУРСОРИТЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 07.10.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 22 ОТ 2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 61 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.11.2011 Г.) 

Раздел I. Лицензия за дейности

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 се извършват с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър при условия, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Лицензия по ал. 1 се издава само в случаите, когато веществата се използват за медицински цели.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) Лицензия за медицински цели се издава само на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство или разрешение за търговия на едро по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лицензии не се изискват за ограничени количества растения и вещества, използвани за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания по глава пета, раздел VII.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия по чл. 32, ал. 1, подават в Министерството на здравеопазването заявление по образец, към което прилагат:

1. копие от разрешението за производство или разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

2. свидетелство за съдимост на заявителя - едноличен търговец, или на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице - заявител, и на магистър-фармацевта по чл. 34;

3. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя - едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, което е заявител, и срещу отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

4. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, както и регистрация по БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, се посочва единен идентификационен код;

5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя - търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

6. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя - юридическо лице, че той не се намира в ликвидация;

7. удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;

8. копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в който ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

9. одобрен от главния архитект на съответната община архитектурен проект на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества;

10. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) копие от договора за охрана с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение;

11. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)

12. инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, одобрена от лицата по т. 2;

13. заповед на едноличния търговец или управляващия дружеството за определяне на лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества;

14. диплома за завършено висше образование по специалността "Фармация" на магистър-фармацевта по чл. 34;

15. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;

16. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

(2) Производителите на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, прилагат освен документите по ал. 1 и:

1. копие от разрешенията за употреба на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, които съответният производител произвежда;

2. описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества) и кратко описание на машините и съоръженията, които ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

3. копие от материално-разходния норматив от технологичния регламент за производство на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества;

4. (нова - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) списък на наркотичните вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) В 5-дневен срок от подаване на заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества Министерството на здравеопазването служебно изисква от инспекторите по наркотични вещества към съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намират сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности по търговия на едро, да извършат проверка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.

(5) Протоколът от проверката по ал. 4 се изпраща служебно в Министерството на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В проверката по ал. 4 могат да участват и експерти от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.

(7) Експертите от дирекцията по ал. 6 извършват проверка на място на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите по производство и съхраняване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени в наредбата по чл. 32, ал. 1 при извършване на проверките по ал. 4 и 7, директорът на специализираната администрация уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им.

(9) В случаите по ал. 8 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняването на недостатъците и/или несъответствията.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Министърът на здравеопазването въз основа на предложение от специализираната администрация издава лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия на едро в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества и/или лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или прави мотивиран отказ за издаването й в срок до два месеца от датата на подаване на заявлението.

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В лицензията по чл. 32, ал. 1 се вписват:

1. основанието и датата на издаване/подновяване;

2. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията, ЕИК;

3. видът на дейностите и срокът на лицензията;

4. адресът на сградите и видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват, съхраняват или търгуват на едро наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, както и изискванията за тяхната безопасност;

5. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)

6. видът на отчетност;

7. трите имена на магистър-фармацевта - ръководител на съответния склад по чл. 197, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

8. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г.) трите имена на отговорното лице по чл. 34.

(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В лицензията по ал. 1, издадена на производителите на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се вписва списък на наркотичните вещества, с които се извършват дейностите.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В Министерство на здравеопазването се води специален регистър на издадените лицензии по чл. 32, ал. 1.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В регистъра по ал. 3 се вписват данните по ал. 1 и данни от документа за самоличност на отговорното лице по чл. 34.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, се извършват с лицензия, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър при условия, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1.

(2) Лицензията по ал. 1 се издава на лице, получило разрешение за откриване на аптека по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия за търговия на дребно по чл. 33, ал. 1, подават в Министерството на здравеопазването заявление по образец, към което прилагат:

1. свидетелство за съдимост на заявителя - едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице и на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34;

2. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя - едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, което е заявител, и срещу отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

3. копие от съдебното решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, както и регистрация по БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, се посочва единен идентификационен код;

4. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя - търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя - юридическо лице, че той не се намира в ликвидация;

6. удостоверение, издадено от съответната данъчна служба относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;

7. диплома за завършено висше образование по специалността "Фармация" на магистър-фармацевта по чл. 34;

8. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) копие от договора за охрана с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение;

9. инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества, одобрена от лицата по ал. 1, т. 1;

10. заповед за определяне на лицето или лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества;

11. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;

12. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) В 5-дневен срок от подаване на заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, Министерството на здравеопазването служебно изисква от инспекторите по наркотични вещества към съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира аптеката, да извършат проверка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.

(4) Протоколът от проверката по ал. 3 се изпраща служебно в Министерството на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1 при извършване на проверката по ал. 3, специализираната администрация уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им.

(6) В случаите по ал. 5 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняването на недостатъците и/или несъответствията.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.)

(8) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Министърът на здравеопазването издава лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или мотивирано отказва издаването й в срок до два месеца от постъпване на заявлението.

Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В лицензията по чл. 33, ал. 1 се вписват:

1. основанието и датата на издаване;

2. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията, ЕИК;

3. видът на дейностите, които ще се извършват;

4. местонахождението на аптеката, в която се извършва търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

5. видът на отчетност;

6. името на магистър-фармацевта - ръководител на аптеката;

7. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г.) името на магистър-фармацевта по чл. 34.

(2) В Министерство на здравеопазването се води специален регистър на издадените лицензии по чл. 33, ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г.) В регистъра по ал. 2 се вписват данните по ал. 1 и данни от документа за самоличност на магистър-фармацевта по чл. 34.

Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В срок до 10 дни от всяка промяна на обстоятелствата, посочени в лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, лицензиантът подава заявление по реда на чл. 32а, съответно на чл. 33а, като прилага свързаните с промяната документи.

(2) Заявлението и документите към него по ал. 1 се разглеждат по реда на чл. 32а и 33а.

(3) Министърът на здравеопазването издава лицензия с отразена промяна или мотивирано отказва издаването й в срок до два месеца от постъпване на заявлението по ал. 1.

(4) При промяна на магистър-фармацевта по чл. 34, вписан в лицензията по чл. 33, ал. 1, титулярят на лицензията спира търговията на дребно с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, от момента на преустановяване на изпълнението на задълженията почл. 34 от вписания в лицензията магистър-фармацевт.

Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) За подновяване на лицензията по чл. 32, ал. 1 лицата подават заявление в Министерството на здравеопазването в срок до три месеца преди изтичане на срока й на валидност, като прилагат документите по чл. 32а, ал. 1.

(2) При подновяване на лицензията, в случай че не са настъпили промени, лицата подават и декларация по образец, утвърден от министъра на здравеопазването, без да подават документите по чл. 32а, ал. 1, т. 8 и 9.

(3) Подновяването на лицензията се извършва в сроковете и по реда на чл. 32а.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 се издават на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, при условие че дейностите с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, както и с лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършват под ръководството на магистър-фармацевт, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Производството, преработването, съхранението, търговията, вносът и износът на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 за ветеринарномедицински цели се извършват след издаване на лицензия от министъра на земеделието и храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лицензиите по ал. 1 се издават на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, при условие че дейностите с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, както и с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършват под ръководството на ветеринарен лекар, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.

(3) Изискванията и условията за извършване на дейностите по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Лицата, кандидатстващи за лицензия по чл. 35, ал. 1, подават до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните заявление по образец, което съдържа:

1. името и адреса или наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя;

2. местонахождението на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

3. вида на дейностите, които ще се извършват;

4. името и данните от документа за самоличност на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2;

5. единен идентификационен код (ЕИК).

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. копие от лицензията за производство или лицензията за търговия на едро или дребно с ветеринарномедицински продукти, издадени по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност;

2. свидетелство за съдимост на заявителя - едноличен търговец, или на управителя или изпълнителния директор на юридическото лице - заявител, и на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2;

3. копие от дипломата на ветеринарния лекар по т. 2;

4. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя - едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, или срещу ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя - търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

6. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя - юридическо лице, че той не се намира в ликвидация;

7. удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;

8. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, както и регистрация по БУЛСТАТ, а лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, посочват ЕИК;

9. копие от акта за въвеждане в експлоатация на обекта, в който ще се извършват дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

10. копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

11. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) копие от договора за охрана с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение;

12. списък на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението;

13. копие от инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, утвърдена от заявителя по т. 2;

14. копие от заповед на едноличния търговец или управляващия дружеството за определяне на лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

15. документ, удостоверяващ, че на отговорния ветеринарен лекар са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;

16. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

(3) Лицата, които извършват производство по чл. 35, ал. 1, прилагат към документите по ал. 2 и:

1. описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества) и кратко описание на машините и съоръженията, които ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

2. копие от материално-разходния норматив от технологичния регламент за производство на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед определя комисия, която разглежда документите по чл. 36, извършва проверка на място за установяване на съответствието с изискванията на закона и наредбата по чл. 35, ал. 3 и съставя протокол в два екземпляра.

(2) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 35, ал. 3, комисията уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им.

(3) В случаите по ал. 2 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняване на недостатъците и/или несъответствията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Комисията по ал. 1 изготвя становище до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните въз основа на становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за издаване на лицензия или за мотивиран отказ за издаването й.

(6) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 5 издава лицензия за производство, преработване, съхранение, търговия на едро или дребно, внос и/или износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или мотивирано отказва издаването й в срок до три месеца от датата на подаване на заявлението.

(7) Отказът по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В лицензията по чл. 35, ал. 1 се вписват:

1. основанието и датата на издаване/подновяване;

2. името и адресът или наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията;

3. видът на дейностите, които ще се извършват, и срокът на лицензията;

4. местонахождението на сградите и помещенията, в които се произвеждат, преработват, съхраняват или търгуват на едро или дребно наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

5. видът на отчетност;

6. името на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2.

(2) Към лицензията по ал. 1 се прилага списък на наркотичните вещества и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението.

Чл. 36в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лицензията се връчва лично на заявителя или на упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

Чл. 36г. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Притежателят на лицензия за дейности по чл. 35, ал. 1 или упълномощено от него лице подава заявление до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните при всяка промяна на обстоятелствата, посочени в лицензията, по реда на чл. 36.

(2) Към заявлението се прилагат документите, свързани с промяната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед определя комисия, която при промяна на обстоятелства:

1. по чл. 36б, ал. 1, т. 2, 5 и 6 извършва проверка на представената към заявлението документация по реда на чл. 36а, ал. 1 - 4 без проверка на място;

2. по чл. 36б, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 извършва проверка по чл. 36, ал. 1 - 4, включително и проверка на място.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните въз основа на становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за издаване на допълнение към лицензията или за мотивиран отказ за издаването й.

(5) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 4 издава допълнение към лицензията или прави мотивиран отказ за издаването й в срок до:

1. два месеца от подаване на заявлението - за промени на обстоятелствата по ал. 3, т. 1;

2. три месеца от подаване на заявлението - за промени на обстоятелствата по ал. 3, т. 2.

Чл. 36д. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За подновяване на лицензията лицата подават заявление до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните в срок до три месеца преди изтичане на срока й на валидност, като прилагат документи по чл. 36а, ал. 2, т. 1 - 8, 11 и 16.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Подновяването на лицензията се извършва от министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните след проверка по реда на чл. 36а, ал. 1 - 4.

Чл. 36е. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В Българската агенция по безопасност на храните се води регистър на издадените лицензии за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данните по чл. 36б и данните, свързани с промените на обстоятелства в първоначално издадената лицензия.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 се издават за срок три години, считано от датата на издаването, а лицензията по чл. 33, ал. 1 е безсрочна.

(2) Лицензията и удостоверението за регистрация по чл. 18а, ал. 2 са лични и не могат да се прехвърлят или преотстъпват.

(3) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 се връчват лично на заявителя или на упълномощено от него лице след представяне на нотариално заверено пълномощно.

Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се водят публични регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.

(2) Регистърът на издадени лицензии за дейности с прекурсори от първа категория съдържа:

1. име на лицензираната фирма;

2. адрес;

3. номер на лицензията;

4. срок на валидност на лицензията.

(3) Регистърът на издадените удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от втора и трета категория съдържа:

1. име на регистрираната фирма;

2. адрес;

3. номер на регистрацията;

4. дата на издаване на удостоверението за регистрация.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) До 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, представят в съответната регионална здравна инспекция декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 41, ал. 1.

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Физическите и юридическите лица, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1, могат да придобиват, преотстъпват или разпределят наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 само на лица, притежаващи лицензия по този закон.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Министърът на здравеопазването може да издаде заповед за отнемане на лицензията по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 в следните случаи:

1. при нарушаване изискванията на закона;

2. при неспазване на условията, определени в лицензията;

3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването й;

4. след издаване на заповед по чл. 99 за забрана на дейности;

5. при повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице - едноличен търговец, или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34;

6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.

(2) Заповедта за отнемане на лицензията се издава независимо от наложените административни наказания.

(3) След изтичане на една година от отнемане на лицензията по ал. 1, т. 1 - 4 лицето може да кандидатства отново за получаване на лицензията по реда на чл. 32а и 33а.

(4) Когато лицата по ал. 1, т. 5 са реабилитирани, те могат да кандидатстват отново за получаване на лицензия по реда на чл. 32а и 33а.

(5) След прекратяване на наказателното производство по ал. 1, т. 5, както и при отпадане на основанията по ал. 1, т. 6 министърът на здравеопазването възстановява по искане на лицето лицензията по ал. 1.

(6) При отнемането на лицензията по ал. 1 или при изтичането на срока на нейното действие по отношение на складовите наличности се прилага редът по чл. 45.

(7) Не се отнема издадената на юридическо лице по чл. 32, ал. 1 лицензия за производство и съхранение, когато възникне основанието по ал. 1, т. 5. В случай на влязла в сила присъда управителните органи на юридическото лице в 7-дневен срок от уведомяването предприемат действия за смяна на управителя/изпълнителния директор и/или на отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.

(8) Не се отнема лицензията по чл. 33, ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанията по ал. 1, т. 5. Ръководителят на лечебното заведение в 7-дневен срок предприема действия за смяна на ръководителя на аптеката.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При установяване на основание по чл. 41, ал. 1, т. 1 - 4 и 6, когато лицензията е издадена от министъра на земеделието и храните, контролните органи от Българската агенция по безопасност на храните правят предложение до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за отнемането й.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При установяване на основание по ал. 1 от друг държавен орган той незабавно уведомява писмено изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В случаите по ал. 2 изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед определя комисия, която извършва проверка на обстоятелствата, посочени в уведомлението.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За резултатите от проверката по ал. 3 комисията представя становище на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Въз основа на данните по ал. 1 или становището на комисията, с което се потвърждава наличие на основание по ал. 1, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните прави предложение до министъра на земеделието и храните за отнемане на лицензията.

(6) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 5 издава мотивирана заповед за отнемане на лицензията.

(7) Заповедта за отнемане на лицензията може да се обжалва по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Отказът и отнемането на издадената лицензия по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 подлежат на обжалване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лицензиите по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 се прекратяват:

1. с изтичането на срока, за който са издадени, и в случай че притежателите им не подадат молба за подновяването им;

2. по молба на притежателите им, подадена до органа, който ги е издал;

3. при смърт на магистър-фармацевта, регистриран като едноличен търговец и получил лицензия по реда на чл. 33, ал. 1;

4. при прекратяване на разрешението за производство на лекарствени продукти или на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти, или на разрешението за откриване на аптека, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

5. при прекратяване дейността на едноличния търговец или на юридическото лице и заличаване на регистрацията им.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В 14-дневен срок от прекратяването на лицензията по чл. 44, както и от отнемането на лицензия или прекратяването на лицензия или регистрация за дейности с прекурсори от първа и втора категория по молба на оператор до Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите или при смърт на физическото лице - едноличен търговец, контролните органи извършват инспекция на сградите и помещенията, в които са осъществявани дейности с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и прекурсори от първа и втора категория, както и на водената документация. Специалните регистри се предават за съхраняване на държавния орган, издал лицензията.

(2) В тримесечен срок от приключването на инспекцията физическите лица или техните наследници, както и юридическите лица могат да предоставят складовите си наличности на лица, получили лицензия по реда на този закон, като уведомят за това съответно Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните или Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) Притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да предоставят по реда на ал. 2 складовите си наличности само на лица, получили лицензия по реда на този закон, в срок не по-късно от два месеца от приключването на инспекцията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 складовите наличности от наркотични вещества по списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 се унищожават по реда на чл. 97, а складовите наличности на прекурсори от първа и втора категория се унищожават под контрола на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 2.

Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Раздел II. Изисквания при внос, износ и транзит на наркотични вещества (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Внос и износ на наркотични вещества могат да извършват само лица, получили лицензия по реда на чл. 32, ал. 1 и чл. 35, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лицензии не се изискват в случаите на внос и износ на ограничени количества за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензия не се изисква и в случаите на внос и износ на наркотични вещества за нуждите на разрешаването за употреба на лекарствен продукт или за клинично изпитване, както и при предоставянето на хуманитарна помощ, по ред, определен от министъра на здравеопазването.

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Вносът и износът на наркотични вещества по списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 за всяка пратка се извършват с разрешително, издадено от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от специализираната администрация при Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Разрешителното се изготвя по образец, одобрен от Комисията по наркотиците към Икономическия и социален съвет при ООН.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Разрешителното по ал. 1 е лично и не може да се преотстъпва.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Срокът на действие на разрешителното за внос и износ по ал. 1 е три месеца считано от датата на издаването му.

(7) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) За износ на веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и на техните препарати се изисква и разрешително за внос, издадено от компетентния орган на държавата вносител.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Срокът на разрешителното за износ, издавано от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице от специализираната администрация, е не по-голям от срока, посочен в разрешителното за внос, издадено от компетентните органи на държавата вносител.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Транзитът през територията на страната на наркотични вещества, посочени в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, се забранява, с изключение на транспортирани през въздушното пространство на Република България пратки без приземяване или чрез плавателни съдове през териториалните води на Република България без акостиране на българско пристанище.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Търговските посредници са длъжни да вземат необходимите мерки с цел предотвратяване използването на транспортните средства за незаконен трафик на растенията, наркотичните вещества и препаратите, включени в списъците по чл. 3, ал. 2.

Чл. 50. Износът или вносът под формата на пратки, адресирани до пощенска кутия или до банка на сметката на лице, различно от лицето, получило разрешително по чл. 47, се забранява.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Пратките, включително и тези по пощенски път, с наркотични вещества, влизащи във или излизащи от територията на страната без разрешително по чл. 47, се задържат от митническите органи до доказване на законността на пратката.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Забранява се износът и вносът на наркотични вещества в свободните зони и в свободните складове.

Чл. 53. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Изискванията на този закон по отношение на вноса, износа и транзита на наркотични вещества се прилагат при всички видове митнически режими, както и при митническо направление реекспорт.

Раздел III. Режим на определяне на количествата наркотични вещества за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания (Загл. доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)

Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър утвърждава ежегодно до 31 май максималните количества, необходими за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания за следващата година от:

1. упойващи вещества;

2. психотропни вещества.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Ежегодно до 30 април производителите и търговците на едро, получили лицензия, както и лицата, осъществяващи внос и износ на наркотични вещества за нуждите на разрешаването за употреба на лекарствен продукт или за клинично изпитване, заявяват в Министерството на здравеопазването количествата наркотични вещества по списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и техните препарати, необходими за дейността им през следващата календарна година, по ред, определен с наредбата по чл. 47, ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Изискванията по ал. 2 се отнасят и за физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 73 за дейности с наркотични вещества за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Не се допуска задържане на наркотични вещества в количества, по-големи от разрешените за производствената и търговската дейност.

Раздел IV. Изисквания при търговията и съхраняването на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, предписването, отпускането и притежаването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (Загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Право да закупуват и съхраняват наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и да отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, имат само лицата, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1.

(2) Снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в специалните складове на държавния медицински резерв и във военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се извършват след издаване на разрешение по ред, определен с наредба на Министерския съвет.

Чл. 56. (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Плавателни съдове, вписани в регистъра на корабите на Република България, и въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, могат да съхраняват минимални количества лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица могат да притежават лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 само за лечение в количества, не по-големи от необходимите за 30 дни лечение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В случаите по ал. 1 чуждестранните граждани следва да притежават документ, издаден от компетентните органи на страната, откъдето е назначено лечението.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната, които пътуват зад граница, могат да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3за лечение до 30 дни.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В случаите по ал. 1 пътуващият гражданин следва да притежава разрешение, издадено от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Разрешението по ал. 2 се издава на лицето след представяне в специализираната администрация на:

1. заявление;

2. документ за самоличност;

3. документ, удостоверяващ дневната доза и курса на лечение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по ал. 1, могат да се носят само от лицата, на които са предписани.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, се предписват по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Предписването се извършва на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, които подлежат на специален отчет.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Редът за предписване, отпечатване и разпределяне на бланките, за отпускане и отчитане на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества се определя с наредба на министъра на здравеопазването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Право да предписват лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 имат само правоспособни лекари и лекари по дентална медицина при условията на наредбата по ал. 3.

Раздел V. Документация и отчетност

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Всички лица, извършващи производство, преработване, търговия, внос, износ, транзит, реекспорт и съхраняване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 62. За дейностите по чл. 61 се използват специални формуляри и регистър, заверен от контролните органи, определени в закона.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Начинът за водене на регистъра на наркотичните вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, както и видът на специалните формуляри се определят от министъра на здравеопазването.

(2) Регистрите се съхраняват за срок 10 години от датата на вписване на последната операция и се предоставят на контролните органи при поискване.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Производителите и търговците на едро са длъжни да изготвят баланс за всяко тримесечие и в края на всяка календарна година за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества.

Чл. 65. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие производителите представят в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването отчет за произведените, преработените, продадените, внесените, изнесените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.

Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на едро представят в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването отчет за получените, доставените, внесените, изнесените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.

Чл. 65б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно представят на инспектора по наркотичните вещества към съответната регионална здравна инспекция отчет за получените, продадените и наличните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) В срок до 20 дни след края на всяко тримесечие инспекторите по наркотичните вещества обобщават отчетите по ал. 1 и представят отчет в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването.

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В срок 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно с ветеринарномедицински продукти представят на съответната областна дирекция по безопасност на храните отчет за получените, продадените и наличните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В срок 20 дни след края на всяко тримесечие областните дирекции по безопасност на храните обобщават отчетите по ал. 3 и представят отчет в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването.

Чл. 65в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие лицата, осъществяващи внос и износ на наркотични вещества по чл. 46, ал. 3 и 4, представят отчет за внесените и изнесените наркотични вещества в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.

Чл. 65г. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В срок до 30 дни след края на всяка календарна година Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната представят отчет в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването за съхраняваните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от специалните складове на държавния медицински резерв и от военновременните запаси.

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Производителите и търговците на едро с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са длъжни всяка година до 28 февруари да представят в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването обобщен отчет за дейностите и веществата, за които са получили лицензия.

Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.)

Раздел VI. Маркировка и реклама

Чл. 68. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Върху потребителските опаковки на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието на веществата съгласно списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) За лекарствени продукти, съдържащи упойващи вещества, опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за лекарствени продукти, съдържащи психотропни вещества - с две сини ленти. На опаковката задължително да е написано, че се употребяват само по лекарско предписание.

(3) Наименованието на опаковката следва да съответства на съдържащите се в нея наркотични вещества.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 69. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Забранява се пренасянето и превозването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, които не отговарят на изискванията по чл. 68.

Чл. 70. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Забранява се пряката и непряката реклама пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Забранява се предоставянето на безплатни проби (мостри) от наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и на техните препарати на физически и юридически лица, които не притежават лицензия, с изключение на безплатни проби (мостри), необходими за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания.

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Раздел VII. Медицински и научни изследвания и обучение

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) За медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания, както и за поддържане на работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и техни препарати и от прекурсори.

(2) Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал. 1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Чл. 74. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лицата, получили разрешение по чл. 73, са длъжни да спазват условията за съхранение, използване и унищожаване на растения и наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и на прекурсори, както и на изискванията за документация и отчетност.

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

 

Глава шеста.
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 76. (1) Контролните органи по изпълнение на закона съобразно своите функции и задачи осъществяват международно сътрудничество със съответните служби, които извършват контрол върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях.

(2) Контролните органи по ал. 1 си сътрудничат и във връзка с контрола върху прекурсорите и незаконния трафик с тях.

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Министерството на здравеопазването чрез специализираната администрация за контрол върху наркотичните вещества, от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците:

1. годишни статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества наркотични вещества;

2. годишни статистически отчети за количествата иззети и унищожени растения и наркотични вещества - обект на незаконен трафик;

3. годишни планови оценки на количествата наркотични вещества за медицински и научни цели;

4. тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотичните вещества.

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерството на правосъдието предоставя на международните контролни органи информация относно:

1. нормативните актове, свързани с контрола върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях;

2. предоставената правна помощ при разследване, наказателно преследване и съдебната процедура за деяния, свързани с наркотични вещества и злоупотребата или незаконния трафик с тях;

3. екстрадицията на лица, извършили деяния, за които могат да бъдат екстрадирани съгласно международни актове, по които Република България е страна;

4. осъществяването на програми за подготовка на кадри за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с тях.

Чл. 80. (1) (Предишен текст на чл. 80 - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В дейността си по намаляване на търсенето на наркотични вещества Националният център по наркомании си сътрудничи с международните организации, работещи в тази област.

(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В Националния център по наркомании се създава Национален фокусен център като част от Европейската информационна мрежа за наркотици и наркомании, подпомагаща Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании.

(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният фокусен център по ал. 2 изгражда и поддържа публична информационна система за наркотици и наркомании, както и информационна система за ранно предупреждение за нови наркотични вещества като част от Европейската система за ранно предупреждение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Функциите и задачите на Националния фокусен център се определят с правилника за устройството и дейността на Националния център по наркомании.

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Министерството на финансите чрез Агенция "Митници" осъществява сътрудничество със Световната митническа организация и нейните специализирани звена, с чуждестранни митнически администрации на основата на многостранни и двустранни договори, по които Република България е страна, както и с други специализирани международни служби.

Чл. 82. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" чрез своите органи на управление осъществяват международно сътрудничество със специализираните международни органи в областта на наркотичните вещества и със съответните служби на други държави.

Чл. 83. (1) Министерствата по предходните членове подготвят годишния доклад на правителството на Република България за прилагане на международните договори и националното законодателство по наркотичните вещества.

(2) Министерският съвет по предложение на Националния съвет по наркотичните вещества утвърждава и изпраща годишния доклад по ал. 1 на генералния секретар на ООН в определения от него срок.

 

Глава седма.
ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА, ЛЕЧЕНИЕ И ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 22 ОТ 2010 Г.)

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната, Министерството на младежта и спорта и Държавната агенция за закрила на детето в съответствие със своята компетентност осигуряват, разработват и изпълняват програми за намаляване търсенето на наркотични вещества, които съответно включват: превенция на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) На лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се осигурява достъп до програми за лечение, психосоциална рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) При изпълнението на програмите по ал. 1 могат да участват и юридически лица с нестопанска цел и лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Програмите се изпълняват на национално и местно равнище.

Чл. 84а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Условията и редът за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

Чл. 84б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Условията и редът за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Всеки български гражданин има право на лечение и психосоциална рехабилитация при зависимост или злоупотреба с наркотични вещества.

(2) Министерството на здравеопазването създава система за събиране, обработка, анализ и разпространение на информация за програмите за лечение и психосоциална рехабилитация.

Чл. 85а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Към министъра на здравеопазването се създава Експертен съвет по лечение на зависимости, който обсъжда и дава становища по:

1. основните насоки и приоритети в областта на лечение на зависимости;

2. проекти на стандарти за добра практика в лечението на зависимости и по предложения за промени в действащите стандарти за добра практика в лечението на зависимости;

3. проекти на нормативни актове в областта на лечението на зависимости;

4. нови методи и програми за лечение;

5. предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (опиеви агонисти и агонист-антагонисти), в списъка на използваните за лечение на зависимости в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти;

6. включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости;

7. клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с приложението на стандартите за добра практика и работата на лечебните програми.

(2) Експертният съвет по лечение на зависимости се състои от 11 членове и включва: заместник-министър на здравеопазването, който е председател на съвета, двама представители на Министерството на здравеопазването, директора на Националния център по наркомании, най-малко едно хабилитирано лице, работещо в областта на лечение на зависимости, най-малко четирима лекари, работещи в областта на лечение на зависимости и други специалисти.

(3) Министърът на здравеопазването определя със заповед състава на съвета по ал. 2.

(4) Функциите и организацията на дейността на експертния съвет по ал. 1 се определят с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се извършват от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.

(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Специализираният контрол на лечебната дейност се извършва от Националния център по наркомании, като на територията на страната се подпомага от регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании се определят с постановление на Министерския съвет.

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, се осъществяват с разрешение, издадено от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) Министърът на здравеопазването може да откаже издаването на разрешение при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.

(3) Отказът на министъра на здравеопазването за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 87а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Разрешението по чл. 87, ал. 1 се прекратява:

1. с изтичането на срока, за който е издадено, в случай че притежателят не е подал молба за подновяването му;

2. по молба на притежателя, подадена до министъра на здравеопазването.

Чл. 87б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, издал разрешението по чл. 87, ал. 1, може да го отнеме в следните случаи:

1. при констатирани системни нарушения на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти, определени с наредбата по чл. 87, ал. 1;

2. при констатирани системни нарушения на стандартите за добра практика за лечение на синдром на зависимост към опиоиди с агонисти и агонист-антагонисти;

3. при неспазване на условията, определени в разрешението;

4. при установяване на неверни данни, посочени при издаването му.

Чл. 87в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Националният център по наркомании създава и поддържа служебна база данни на лицата, включени в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти.

(2) Базата данни по ал. 1 съдържа:

1. уникален идентификационен код на лицето;

2. лекарствен продукт, използван при лечението на лицето;

3. дата на постъпване и наименование на лечебното заведение, осъществяващо програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти;

4. дата на изписване от програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти.

(3) Условията и редът за създаване и използване на служебната база данни по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 87, ал. 1.

Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Участието на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, в програми за лечение, за психосоциална рехабилитация и за намаляване на вредите се основава на принципите на доброволност и поверителност, като информация се предоставя на лица и служби само в предвидените в закон случаи.

(2) Лечението е доброволно и в случаите на изтърпяване на наказанията, предвидени вНаказателния кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лечението на лицата по ал. 1 се осъществява само в лечебни заведения, създадени по реда на Закона за лечебните заведения, а на лицата по ал. 2 - в специализирани лечебни заведения към местата за лишаване от свобода.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лечението на малолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва със задължителното съгласие на родителите, настойниците или предвидените в закон институции.

(5) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лечението на непълнолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва с тяхното информирано съгласие и със съгласието на родител или попечител.

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Програмите за психосоциална рехабилитация за лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, се осъществяват:

1. от институциите и лицата по чл. 18 от Закона за социално подпомагане;

2. от амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика за специализирана медицинска психиатрична помощ и групова практика за специализирана медицинска психиатрична помощ, медицински център и диагностично-консултативен център, когато се провеждат в домашна среда;

3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и в центрове за психично здраве, когато се провеждат в извъндомашна среда.

(2) Условията и редът за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

 

Глава осма.
ИЗЗЕМВАНЕ, КОНФИСКАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ

Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и органите на досъдебното производство и митническите органи извършват изземване на растения от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1, които са незаконно засети, наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и прекурсори от Приложение I на Регламент 273/2004 и Приложението на Регламент 111/2005, незаконно произведени, преработени, придобити, пренасяни, превозвани, съхранявани, използвани, внесени или предназначени за износ и реекспорт.

(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и митническите органи задържат пратки с прекурсори, които не отговарят на изискванията на Регламент 273/2004 и Регламент 111/2005.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) От всеки вид иззето вещество или растение над 1 кг се взема представителна проба от органите по ал. 1 при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Научноизследователските и научноприложните институти и лаборатории към Министерството на вътрешните работи, Агенция "Митници" и Министерството на здравеопазването имат право да извършат експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., предишен текст на чл. 91 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Иззетите наркотични вещества, растения и техните представителни проби се предават за съхранение на Агенция "Митници" към министъра на финансите по ред, определен с наредба на Министерския съвет, и след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Остатъкът от иззетите наркотични вещества, получен след отделянето на представителните проби, се предава в Агенция "Митници" по реда на наредбата по ал. 1 с постановление за унищожаване, издадено от съответния наблюдаващ прокурор.

Чл. 92. (1) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Представителните проби и наркотичните вещества до 1 кг се съхраняват до приключване на наказателното производство по съответния ред, след което се унищожават.

Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) На унищожаване подлежат всички незаконно засети растения от опиев мак, кокаинов храст и растения от рода на конопа (канабис).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Растенията се унищожават на място по реда на наредбата почл. 91, ал. 1.

(3) Представителната проба се предава за съхраняване по реда на чл. 91.

Чл. 94. От подлежащите на унищожаване наркотични вещества могат да се предоставят минимални количества за образователни цели и за поддържане работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) Унищожаването по ал. 1, извън случаите по чл. 93, се извършва от комисия, съставена от представители на Националната следствена служба, Агенция "Митници" и специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.

(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Всички документи, свързани с унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби, се съхраняват 4 години от датата на извършване на унищожаването.

Чл. 96. (1) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) За целите на унищожаването наблюдаващите прокурори, издали постановления за прекратяване или отказ за образуване на досъдебно производство за престъпления, свързани с наркотични вещества, в едномесечен срок от издаването им изпращат копия от тях на Агенция "Митници".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., предишен текст на чл. 96 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) За целите на унищожаването съдебните органи, издали присъди за престъпления, свързани с наркотични вещества, изпращат копие от тях на Агенция "Митници" в едномесечен срок от влизане на присъдата в сила.

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Законно произведените, придобитите и съхраняваните наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба, се унищожават при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 98. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Иззетите количества прекурсори над 1 кг се предават на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за разпореждане с тях.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Представителните проби от иззетите количества прекурсори и иззетите количества прекурсори до 1 кг се предават за съхранение на Агенция "Митници" при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите наНаказателно-процесуалния кодекс.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Представителните проби и иззетите количества прекурсори до 1 кг се съхраняват до прекратяване на наказателното производство, влизане в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават по реда на чл. 95.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) До предаването на иззетите прекурсори с тегло над 1 кг за разпореждане от комисията по ал. 1 те се съхраняват от специализираните органи по чл. 90, ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 взема решение за всеки конкретен случай на предадените й за разпореждане иззети прекурсори, за които има влязла в сила присъда или постановление от съответния прокурор.

Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Унищожаването на прекурсорите по чл. 98, ал. 1 се извършва в присъствието на комисия в състав, определен със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Глава девета.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 99. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, създаващи опасност за обществото и свързани с изпълнението на задълженията по този закон, както и на международните конвенции по наркотичните вещества, министърът на здравеопазването забранява със заповед дейности, свързани с наркотичните вещества.

(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се уведомяват международните контролни органи.

Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Жалбата не спира прилагането на мерките, освен ако органът, който ги е наложил, не разпореди друго.

Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Който не спазва изискванията на чл. 29 и 29в, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.

Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Който не спазва реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, определен с наредбата по чл. 60, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - с глоба 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 102а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за определяне на отговорен служител по чл. 3(1) от Регламент 273/2004 и по чл. 3 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба 5000 лв.

Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спазва изискванията за документация и отчетност, предвидени в глава пета, раздел V, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 103а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за документиране по чл. 4 и 5 от Регламент 273/2004 и по чл. 3 и 4 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 104. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спази изискванията за маркировка на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 30 000 до 50 000 лв.

Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за етикетиране на прекурсорите по чл. 7 от Регламент 273/2004 и по чл. 5 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 20 000 до 50 000 лв.

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не осигурява достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 105а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за предоставяне на информация по чл. 8 от Регламент 273/2004, чл. 9 от Регламент 111/2005 и по чл. 17, 18 и 19 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спазва изискванията на чл. 25 и 26, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 107. Който не уведоми контролните органи за наличие на наркотични вещества или техни препарати, станали негодни за употреба, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 107а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който допусне загуба или липса на прекурсори, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 107б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който осъществява дейност в нарушение на чл. 89, ал. 1, се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лв.

Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спазва изискванията на чл. 70, се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

Чл. 108а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон или от нормативен акт по прилагането му, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Когато нарушенията по предходните членове са извършени от юридически лица, на тях им се налагат имуществени санкции в размер от 50 000 до 150 000 лв.

Чл. 110. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от контролните органи по глава трета.

(2) Наказателните постановления се издават от съответния министър или упълномощено от него лице или от председателя на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Конопено растение" означава всяко растение от рода на конопа Cаnnabis (Канабис).

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Коноп" означава листата и/или цветните и плодните връхчета на конопеното растение.

3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашиш" означава отделената по механичен път смола от конопеното растение или конопеното растение, подложено на механична обработка, в резултат на която не могат да се разграничат отделните му части.

3а. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашишово масло" означава смолист сок от конопено растение, извлечен по химичен път.

4. "Опиев мак" означава растението от вида Papaver somnipherum L (Папавер сомниферум Л).

5. "Опиум" означава сгъстен сок от опиев мак.

6. "Макова слама" означава всички части (с изключение на семената) на опиевия мак след окосяване.

7. "Кокаинов храст" означава всеки вид храст от рода Erythroxylon (Еритроксилон).

8. "Листа от кока" означава листата от кокаинов храст с изключение на листа, чийто екгонин, кокаин и всички други екгонинови алкалоиди са извлечени.

9. "Упойващо вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.

10. "Психотропно вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, или всеки естествен материал, включени в Списък I, Списък II, Списък III и Списък IV на Конвенцията за психотропните вещества.

11. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3. Наркотично вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.

12. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Препарат" означава всеки разтвор, смес или материал, в което и да е физическо състояние, съдържащи едно или няколко наркотични вещества в терапевтични или нетерапевтични дози.

12а. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) "Зависимост от наркотични вещества" е психическо или физическо състояние, което възниква в резултат на взаимодействието на организма и наркотичното вещество и което се характеризира с определено поведение или друга реакция, които винаги включват необходимостта от постоянно или периодично приемане на наркотичното вещество.

13. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Злоупотреба с наркотични вещества" означава употреба на забранени наркотични вещества или употреба без лекарско предписание на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, поставени под контрол.

14. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) "Прекурсор" е "включено в списъка вещество" по смисъла на чл. 2, буква "а" от Регламент 273/2004 и чл. 2, буква "а" от Регламент 111/2005.

15. "Производство" означава всяка дейност, свързана с получаване на наркотични вещества и прекурсори.

16. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Незаконен трафик" означава всякакъв вид незаконна дейност или действия, свързани с растения, съдържащи наркотични вещества, с наркотични вещества и прекурсори, невключващи производство.

17. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) "Аналог" означава всяко вещество, което не е включено в списъците по чл. 3, ал. 2, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква аналогично действие върху човешкия организъм.

18. "Представителна проба" е такова количество от иззетото растение, наркотично вещество или прекурсор, което при изследване може да даде обективна и пълна оценка на цялото количество иззето растение, наркотично вещество или прекурсор и обхваща всичките им разновидности по отношение на външния вид, физическото състояние и вида на опаковката.

19. "Безплатна проба (мостра)" представлява част от растение, наркотично вещество или прекурсор без търговска стойност, взета по определена процедура, така че да бъде представителна за по-голямо количество материал.

20. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти" означава предписване на лекарствени продукти (опиеви агонисти или агонист-антагонисти) в съчетание с широк спектър от медицински и психосоциални услуги за облекчаване на неблагоприятните медицински, психологични и физиологични ефекти, присъщи на опиоидната зависимост, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

21. "Пренасяне" означава дейност, извършвана на територията на страната или през границите й, с използване на превозни средства, животинска тяга, човешки усилия или колетна пратка.

22. "Превозване" означава вид пренасяне, което се извършва по сухоземен, железопътен, воден или въздушен транспорт.

23. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) "Календарна година" е периодът от 1 януари до 31 декември на същата година.

23а. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Внос на наркотични вещества" е всяко физическо въвеждане на наркотичното вещество на територията на Република България.

23б. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Износ на наркотични вещества" е всяко физическо напускане на наркотично вещество на територията на Република България.

24. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

25. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

26. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

27. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

28. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

29. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Пряка реклама" е всяка форма на търговско послание, съобщение или препоръка, която цели популяризирането на наркотични вещества и/или употребата им чрез използване на самите вещества или на действия, свързани с тяхната употреба, производство и/или разпространение.

30. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., попр. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) "Непряка реклама" е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.

31. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Системни нарушения" са три или повече нарушения на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти, определени с наредбата по чл. 87, ал. 1, или на стандартите за добра практика за лечение на синдром на зависимост към опиоиди с агонисти и агонист-антагонисти.

32. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Специален регистър" е регистър, данните от който са предназначени за служебно ползване.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г.; бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 3 т. 6 се отменя;

б) създава се ал. 4:

"(4) При производство на наркотични вещества и лекарствени форми, които съдържат такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

2. В чл. 54 се създава ал. 3:

"(3) При търговия на едро с наркотични вещества, както и с лекарствени форми, съдържащи такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

3. В чл. 56 т. 7 се отменя.

4. В чл. 74 се създават ал. 4 и 5:

"(4) При дейности с лекарствени средства, които съдържат наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

(5) За откриване на аптека, в която ще се отпускат и продават лекарства, съдържащи наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

5. В чл. 83 се създава ал. 5:

"(5) Вносът и износът на наркотични вещества и на лекарствените средства, които ги съдържат, се извършват при условията и по реда, определени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 14 се отменя.

§ 3. В Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г.; попр., бр. 92 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 89 от 1988 г., бр. 87 и 99 от 1989 г., бр. 15 от 1991 г.; попр., бр. 24 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г., бр. 12, 87 и 124 от 1997 г., бр. 21, 70, 71 и 93 от 1998 г.) глава единадесета "Контрол върху наркотиците" се отменя.

§ 4. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; бр. 29 от 1998 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г.) навсякъде думите "наркотици и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества"."

§ 5. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 201, ал. 2 думите "наркотични и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества".

2. В чл. 229, ал. 3 думите "чл. 83 от Закона за народното здраве" се заменят със "Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите".

3. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова т. 21:

"21. "Контролирана доставка" означава методите, чрез които се допуска изнасяне от, преминаване през или внасяне на територията на една или няколко страни на незаконно изпратени или предизвикващи подозрение, че са незаконно изпратени наркотични вещества и прекурсори и техните аналози или вещества, които ги заменят, със знанието и под контрола на компетентните органи на тези страни с цел да бъдат разкрити лицата, участващи в извършването на незаконен трафик.";

б) досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 22 и 23.

§ 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) В срок един месец след влизането на закона в сила комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Националната служба "Полиция" и Научния институт по криминология и криминалистика, Софийската градска прокуратура и Софийската следствена служба взема представителни проби от всички наркотични вещества над 1 кг, съхранявани като веществени доказателства по неприключени наказателни производства, след което останалите количества се унищожават по реда на този закон.

(2) Взетите по ал. 1 представителни проби, количествата наркотични вещества под 1 кг и документацията, свързана с тяхното съхранение, се предават от Националната служба по наркотичните вещества на Агенция "Митници".

§ 7. Този закон влиза в сила шест месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

§ 8. (1) В срок един месец след влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредбите за изпълнението му.

(2) Министърът на здравеопазването, министърът на земеделието, горите и аграрната реформа и министърът на финансите издават наредбите за изпълнението на закона в предвидения по ал. 1 срок.

§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 19 март 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2000 Г.)

§ 57. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите навсякъде думите "Главното управление на митниците" се заменят с "Агенция "Митници".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г.)

§ 60. (1) Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа", "министъра на земеделието, горите и аграрната реформа" и "министърът на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "министърът на земеделието и горите".

(2) Навсякъде в закона думите "Министерството на търговията и туризма", "министъра на търговията и туризма" и "министърът на търговията и туризма" се заменят съответно с "Министерството на икономиката", "министъра на икономиката" и "министърът на икономиката".

(3) Навсякъде в закона думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция" и "заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството на правосъдието" и "заместник-министър на правосъдието".

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2006 Г.)

§ 61. Молбите за издаване на лицензии по чл. 32 и 33, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.

§ 62. Министерският съвет определя условията и реда за набавяне, съхраняване и обновяване на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, които се съхраняват от Министерството на здравеопазването в държавния резерв и като неприкосновени запаси на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта.

§ 63. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с прекурсори от трета категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.

§ 64. Заварените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 34 и 35 са валидни за срока, за който са издадени.

§ 65. Копия от издадените след 1996 г. постановления на прокуратурата за отказ от образуване или прекратяване на наказателни производства за престъпления с предмет наркотични вещества и техните препарати се изпращат в Агенция "Митници" в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 66. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) В срок три месеца след получаване на информация по § 65комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Национална служба "Полиция", Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества, за които няма образувани наказателни производства.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г.)

§ 49. (1) Навсякъде в закона думите "вещества/веществата от приложение № 4" се заменят съответно с "прекурсори/прекурсорите".

(2) Навсякъде в закона думите "вещества/веществата от първа и втора категория на приложение № 4" се заменят съответно с "прекурсори/прекурсорите от първа и втора категория на приложение № 4".

(3) Навсякъде в закона думите "веществата от първа и втора категория на приложение № 4, както и смесите, в които те се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и смеси, в които се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4 и смеси, в които се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и на смеси, в които се съдържат" се заменят съответно с "прекурсорите/прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4".

(4) Навсякъде в закона думите "вещества от трета категория на приложение № 4" се заменят с "прекурсори от трета категория на приложение № 4".

(5) Навсякъде в закона думите "Министерство на икономиката", "министърът на икономиката", и "министъра на икономиката" се заменят съответно с "Министерство на икономиката и енергетиката", "министърът на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката".

 

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г.)

§ 50. Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с прекурсори от втора категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по новия ред като заявления за регистрация.

§ 51. Издадените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 35 са валидни за срока, за който са издадени.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 69. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107,§ 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2,§ 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 13.10.2006 Г.)

§ 77. Този закон влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.04.2007 Г.)

§ 37. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 22, който влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 07.10.2007 Г.)

§ 51. Навсякъде в закона думите "Националната служба по наркотичните вещества" се заменят с "Дирекция "Наркотични вещества", а думите "районните центрове по здравеопазване" и "районен център по здравеопазване" се заменят съответно с "регионалните центрове по здравеопазване" и "регионален център по здравеопазване".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 07.10.2007 Г.)

§ 52. В срок една година от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Дирекция "Наркотични вещества", Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Национална служба "Полиция", Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества.

§ 53. Законът влиза в сила три месеца след деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 71. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г. и бр. 31 и 55 от 2007 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и горите", "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2009 Г.)

§ 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. параграфи 3, 5, 6 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.;

2. параграфи 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88,89 и 90, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;

3. параграф 21, който влиза в сила от 1 юни 2010 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА (ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 34. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 41 и 74 от 2009 г.) навсякъде думите "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  (ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 25.12.2009 Г.)

§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и91, които влизат в сила от деня на обнародването му.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2010 Г.)

§ 94. Областните съвети по наркотичните вещества в общините, които са административни центрове на области, продължават да осъществяват дейността си и се преименуват в общински съвети по наркотичните вещества.

§ 95. Изпратените в Агенция "Митници" наркотични вещества, растения и препарати не по установения ред, за които не е съставен предавателно-приемателен протокол и наказателното производство е приключило по съответния ред, се унищожават в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 96. В срок една година от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез дирекция "Наркотични вещества" на Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез съответната компетентна структура, Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества.

§ 97. (1) В срок 4 месеца от влизането в сила на този закон компетентните органи издават нормативните актове по прилагането му.

(2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 издадените нормативни актове по прилагането на закона се прилагат, доколкото не му противоречат.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.04.2010 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2010 Г.)

§ 77. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграфи 9 (относно чл. 19, ал. 4), 53, 60 и 66 (относно чл. 98, ал. 5 и 6), които влизат в сила от 1 януари 2011 г.;

2. параграф 75, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.12.2010 Г.)

§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:

1. параграфи 1, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 44, § 56, т. 1 и 2, § 65, 68, 70, 76, 80, 81, 90,92, 96, § 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8, § 105, т. 1, 3 и 5, § 107, т. 1, 2, 3, 4, 6, буква "а", т. 7, 10, 11, 13 и 15, буква "а", § 109, 110, 112, 113, § 115, т. 5, § 116, т. 4 и 6, § 117, т. 5 и 7 и § 118, т. 1, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. параграф 102, т. 1, 2 и 6, които влизат в сила от 1 март 2011 г.;

3. параграфи 22, т. 1 (относно чл. 36, ал. 1, изречение второ), § 37, § 48, т. 2, § 51 и 59, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;

4. параграф 107, т. 15, буква "б", който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 15. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде в закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", а думите "генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба" и "генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят съответно с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните" и "изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните".

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2011 Г.)

§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2011 Г.)

§ 84. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 65, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.11.2011 Г.)

§ 50. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез дирекция "Наркотични вещества", Министерството на финансите, чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция "Криминална полиция" и Софийската градска прокуратура унищожава останалите и неунищожени наркотични вещества по § 96 от Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), съхранявани от Министерството на здравеопазването.

§ 52. В срок три месеца от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник" Министерският съвет приема наредбата по чл. 3, ал. 2.

§ 53. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон.

§ 54. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2012 Г.)

§ 9. Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 29, ал. 5 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

§ 138. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 9, т. 1, буква "а", § 29 - 36, § 38 - 43, § 44 относно чл. 167а, 167б, 167в, 167г,167д,чл. 167е, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 167з, § 65 - 76, § 98, т. 1 и 2, § 101, т. 1, букви "а" и "б", § 102, 103,106 - 108, 111, 116, § 117, т. 1, букви "а", "е", "ж" и "л", които влизат в сила от 2 януари 2013 г.;

2. параграфи 20 и 117, т. 2, които влизат в сила от 1 април 2013 г.;

3. параграф 44 относно чл. 167е, ал. 2, т. 2 и ал. 3 и чл. 167ж, който влиза в сила от 2 юли 2013 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 14.06.2013 Г.)

§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА (ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)

 

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)

 

Приложение № 4 към чл. 3, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

 

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

 

Приложение № 6 към чл. 35, ал. 6 (Ново - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

 

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 2001/8/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2001 година за замяна на приложението към Директива 92/109/ЕИО на Съвета за производството и реализацията на някои вещества, използвани за незаконно производство на наркотици и психотропни вещества

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/109/ЕИО от 14 декември 1992 година за производство и пласиране на пазара на някои вещества, използвани при незаконното производство на наркотици и психотропни вещества

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 260/2001 от 8 февруари 2001 година заменящ Приложението към Регламент на Съвета (ЕИО) № 3677/90 за въвеждане мерки за прекратяване отклоняването на определени субстанции с цел незаконно производство на наркотични средства и психотропни вещества

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3769/92 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 1992 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕИО) № 3677/90 на Съвета относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3677/90 НА СЪВЕТА от 13 декември 1990 година относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества

РЕШЕНИЕ 2001/419/ПВР НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година за предаване на проби от контролирани вещества

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 22 декември 1994 година за сертификата по член 75 за пренасяне на наркотици и/или психотропни вещества

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ от 29 ноември 1996 година прието от Съвета на основание член K.3 от Договора за Европейски съюз относно обмена на информация за химическия профил на наркотиците с оглед улесняване на сътрудничеството между държавите-членки в борбата срещу незаконния трафик на наркотици.