ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

В сила от 25.01.2011 г. Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Създава се Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към министъра на земеделието и храните.

(2) Българската агенция по безопасност на храните е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище град София.

Чл. 2. Българската агенция по безопасност на храните е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към дейностите по чл. 3, ал. 1.

 

Глава втора.
ФУНКЦИИ

Чл. 3. (1) Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специалните закони, по отношение на изискванията към:

1. фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;

2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;

3. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;

4. фуражите;

5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;

6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.

(2) Българската агенция по безопасност на храните осъществява и:

1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;

2. лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;

3. оценка и комуникация на риска;

4. обучение и квалификация.

(3) Българската агенция по безопасност на храните осъществява и други дейности, предвидени в закон.

(4) За дейностите по ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3 БАБХ събира такси съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.

(5) Българската агенция по безопасност на храните извършва услуги на физически и юридически лица и дейности извън тези по ал. 4 съгласно ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор, който се публикува на интернет страницата на БАБХ.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Българската агенция по безопасност на храните се състои от:

1. централно управление;

2. двадесет и осем областни дирекции по безопасност на храните;

3. специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност;

4. Център за оценка на риска (ЦОР).

(2) Структурата, функциите, съставът и числеността на БАБХ се уреждат с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Чл. 5. (1) Българската агенция по безопасност на храните се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.

(2) За изпълнителен директор се назначава лице с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", с професионален опит в област, свързана с дейността на БАБХ, и/или професионален опит на ръководна длъжност.

(3) Изпълнителният директор назначава и освобождава служителите в БАБХ.

Чл. 6. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от трима заместник изпълнителни директори.

(2) Заместник изпълнителните директори се назначават от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните. За заместник изпълнителен директор се назначава лице, отговарящо на изискванията на чл. 5, ал. 2.

(3) Изпълнителният директор със заповед може да делегира правомощия на заместник-изпълнителните директори.

Чл. 7. Областните дирекции по безопасност на храните по чл. 4, ал. 1, т. 2 са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната, не са юридически лица и се ръководят от директори.

Чл. 8. (1) Специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност по чл. 4, ал. 1, т. 3 са:

1. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - София;

2. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) - София;

3. Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) - София;

4. Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) - София.

(2) Структурите по ал. 1 не са юридически лица и се ръководят от директори.

Чл. 9. (1) Центърът за оценка на риска е самостоятелно юридическо лице в структурата на Българската агенция по безопасност на храните, третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

(2) Органи на управление на ЦОР са директорът и управителният съвет.

(3) Директорът на ЦОР се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните и е пряко подчинен на изпълнителния директор на БАБХ.

(4) За директор на ЦОР се назначава хабилитирано лице в област, свързана с дейностите на БАБХ по чл. 3, ал. 1.

(5) В състава на управителния съвет се включват изпълнителният директор на БАБХ или предложен от него заместник изпълнителен директор, както и по един представител от Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването, предложени от съответните министри.

(6) Членовете на управителния съвет се одобряват с решение на Министерския съвет за срок три години, като член на управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

(7) Членовете на управителния съвет не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1, т. 1от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(8) Управителният съвет приема многогодишна и годишна програма за работата на ЦОР, предложение и план за разпределение на утвърдения годишен бюджет и приема отчет за тяхното изпълнение.

(9) Управителният съвет представя доклад за изпълнението на годишната програма и бюджета на ЦОР пред Министерския съвет.

Чл. 10. (1) Центърът за оценка на риска извършва независима научна оценка на риска по отношение на безопасността на храните, здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, добавките в храните и фуражите, генетично модифицираните организми, диетичните продукти, храненето и алергените, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни вещества, биологични опасности, замърсители, здравето на растенията и растителната защита.

(2) Центърът за оценка на риска извършва независима научна оценка чрез пряко възлагане от Европейския орган по безопасността на храните (EFSA) и по възлагане от други държавни органи и физически и юридически лица срещу заплащане съгласно ценоразписа по чл. 3, ал. 5.

(3) Към директора на ЦОР се създава Консултативен съвет, който се състои от 15 постоянни членове, представители на организации, включени в списъка на ЦОР, изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 2230/2004 на Комисията от 23 декември 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежата от организации, които работят в областите, включени в мисията на Европейския орган за безопасност на храните. При необходимост се привличат представители и на други организации, имащи отношение към безопасността на храните.

(4) Съставът на Консултативния съвет, както и правилата за неговата работа се определят със заповед на директора на ЦОР след решение на управителния съвет. Списъкът на членовете на съвета се публикува на интернет страницата на ЦОР.

(5) Консултативният съвет предоставя научни становища на директора на ЦОР при изпълнение на функциите по ал. 1.

(6) За участие в заседанията членовете на Консултативния съвет получават възнаграждение. Размерът на възнагражденията се определя по методология, предложена от директора на ЦОР и утвърдена от министъра на земеделието и храните.

(7) При осъществяване на дейността си ЦОР може да възлага изготвяне на научни становища относно рисковете, свързани с дейностите по чл. 3, ал. 1, на научни групи и експерти, за което заплаща възнаграждение.

(8) Изготвянето на независимата научна оценка по ал. 1 и 2 се основава на принципите за прозрачност, обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, което да попречи на реалната преценка при изготвянето й.

Чл. 11. (1) Органите на изпълнителната власт и местното самоуправление, обществените организации, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват съдействие на служителите от БАБХ при изпълнение на служебните им задължения.

(2) Служителите в БАБХ могат да извършват научна, преподавателска дейност или дейност, свързана с упражняване на авторски и сродни права.

 

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 12. Финансовите средства за дейността на БАБХ се осигуряват ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните, както следва:

1. субсидия (трансфери) от републиканския бюджет;

2. собствени приходи от:

а) таксите по чл. 3, ал. 4;

б) приходите по чл. 3, ал. 5;

в) имуществените санкции и глобите, налагани по реда на специалните закони;

г) наеми от движимо и недвижимо имущество;

д) дарения;

е) национални и международни проекти и програми;

ж) други източници.

Чл. 13. Финансовите средства по чл. 12 се разходват за:

1. обезпечаване дейността на БАБХ;

2. изпълнение на мерките срещу болестите, включени в държавната профилактична програма и списъка по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, и изпълнение на мерките срещу вредители по чл. 6, т. 3 от Закона за защита на растенията;

3. обезщетения на собствениците на животни съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и на собствениците на унищожени растения и растителни продукти съгласно чл. 6, т. 3 от Закона за защита на растенията;

4. акредитация, поддържане на акредитацията, оборудване и консумативи за лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните;

5. изпълнение на мониторингови програми;

6. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти и обучение;

7. създаване и поддържане на регистрите, които се водят съгласно специалните закони;

8. създаване и поддържане на компютризирани информационни системи;

9. дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация;

10. издателска и просветна дейност;

11. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

12. членство на БАБХ в международни организации и участие в международни мероприятия, програми и договори;

13. участия в международни и национални междулабораторни тествания и обезпечаване дейността на националните референтни лаборатории;

14. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

15. възнаграждения за извършване на експертизи от външни експерти по реда на специалните закони.

 

Глава пета.
ИМУЩЕСТВО

Чл. 14. (1) За изпълнение на дейността й на БАБХ се предоставят имоти и вещи - държавна собственост.

(2) Изпълнителният директор на БАБХ управлява предоставените имоти и вещи по ал. 1 в съответствие с предназначението им и за нуждите, за които са предоставени.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Българската агенция по безопасност на храните е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната ветеринарномедицинска служба и на Националната служба за растителна защита, с изключение на Института по растителна защита.

(2) Българската агенция по безопасност на храните е правоприемник на съответната част от активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната служба по зърното и фуражите, на регионалните здравни инспекции и на областните дирекции "Земеделие", свързана с дейността й по чл. 3, ал. 1.

(3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в службите по ал. 1 и 2 се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

(4) Имуществото на Националната служба по зърното и фуражите, използвано за осъществяване на дейността по контрола на фуражите, както и имуществото на Главна дирекция "Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи" се предоставят на БАБХ със заповед на министъра на земеделието и храните.

(5) Движимото имущество на областните дирекции "Земеделие", използвано за осъществяване на дейността по контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци, се предоставя на БАБХ със заповед на министъра на земеделието и храните.

(6) Движимото имущество на регионалните здравни инспекции, използвано за целите на контрола по храните, с изключение на контрола на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се предоставя на БАБХ със заповед на министъра на здравеопазването.

§ 2. (1) Издадените до влизането в сила на закона удостоверения, лицензи, разрешителни и други документи от Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, Националната служба по зърното и фуражите, областните дирекции "Земеделие", както и издадените от министъра на здравеопазването и от регионалните здравни инспекции, свързани с дейността на БАБХ по чл. 3, ал. 1, запазват действието си за срока, за който са издадени.

(2) Започнатите до влизането в сила на закона производства за издаване на документи по ал. 1 се довършват по досегашния ред от изпълнителния директор на БАБХ, съответно от директорите на областните дирекции по безопасност на храните, съобразно установените в закон компетенции.

§ 3. (1) В срок до 6 месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет приема тарифата по чл. 3, ал. 4, а изпълнителният директор на БАБХ утвърждава ценоразписа по чл. 3, ал. 5.

(2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните събира таксите, определени в съответните тарифи, издадени до влизането в сила на закона.

§ 4. (1) Издадените до влизането в сила на закона подзаконови нормативни актове се прилагат, доколкото не му противоречат.

(2) Определените в актовете по ал. 1 дейности, с изключение на контрола върху бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършват от Българската агенция по безопасност на храните, съответно от нейните поделения.

§ 5. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните.

(2) До влизането в сила на правилника по ал. 1 съответните административни структури осъществяват дейността си по досегашния ред.

§ 6. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона промяната в статута на акредитираните лаборатории, преминаващи в структурата на БАБХ, се извършва служебно от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".

(2) До издаване на новите сертификати за акредитация лабораториите по ал. 1 продължават да работят по досегашния ред.

§ 7. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г. и бр. 25 и 41 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3 думите "Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)" се заменят с "Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ)".

2. В чл. 4:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Официалният компетентен орган за осъществяване, управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност е Българската агенция по безопасност на храните.";

б) алинея 2 се отменя.

3. Член 5 се отменя.

4. Член 6 се изменя така:

"Чл. 6. Изпълнителният директор на БАБХ определя главен ветеринарен санитарен инспектор."

5. Член 13 се отменя.

6. В чл. 14:

а) алинея 1 се отменя;

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) За осъществяване на дейностите по този закон се заплащат такси съгласно тарифата по Закона за Българската агенция по безопасност на храните."

7. Член 15 се отменя.

8. В чл. 26, ал. 3 думите "директора на РВМС" се заменят с "директора на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)".

9. В чл. 30:

а) в ал. 1 абревиатурата "РВМС" се заменя с "ОДБХ";

б) в ал. 2, т. 5 думите "и становище на заявлението за регистрация, издадено от съответната областна комисия по контрол и професионална етика" се заличават;

в) в ал. 4 и 7 абревиатурата "РВМС" се заменя с "ОДБХ".

10. В чл. 31, ал. 1:

а) в текста преди т. 1 абревиатурата "НВМС" се заменя с "БАБХ";

б) точка 1 се отменя.

11. В чл. 51:

а) в ал. 1 абревиатурата "НВМС" се заменя с "БАБХ";

б) в ал. 3 думите "Националната ветеринарномедицинска служба е официалната компетентна служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните е официалният компетентен орган", а думата "която" се заменя с "който";

в) в ал. 4 думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

12. Членове 110, 111, 112, 113 и 114 се отменят.

13. В чл. 152, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. разработване и производство на безопасни лекарствени продукти за ветеринарната и хуманната медицина, на храни и хранителни добавки и на фуражи и фуражни добавки;".

14. В чл. 234, ал. 1 думите "Регионалните ветеринарномедицински служби" се заменят с "областните дирекции по безопасност на храните".

15. В чл. 328 се правят следните изменения:

а) в ал. 4 думите "генералния директор на НВМС" се заменят с "изпълнителния директор на БАБХ";

б) в ал. 6 думите "генералният директор на НВМС" се заменят с "изпълнителният директор на БАБХ", а думите "въз основа на становище от Националната ветеринарномедицинска служба" се заличават;

в) в ал. 7 думите "генералният директор на НВМС" се заменят с "изпълнителният директор на БАБХ".

16. В останалите текстове на закона:

а) думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", а абревиатурата "НВМС" се заменя с "БАБХ";

б) абревиатурата "РВМС" се заменя с "ОДБХ";

в) думите "генералния" и "генералният" се заменят съответно с "изпълнителния" и "изпълнителният".

§ 8. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г. и бр. 41 и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 1, т. 7 думите "компетентните органи" се заменят с "компетентният орган".

2. В чл. 14б:

а) в ал. 1 думите "Националната служба по зърното и фуражите" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) алинея 2 се отменя.

3. В чл. 16:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят със "съответната областна дирекция по безопасност на храните", а думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 10 думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".

4. В чл. 17:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Областната дирекция по безопасност на храните";

б) алинеи 3 и 4 се изменят така:

"(3) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национални списъци на обектите по чл. 15, ал. 1 и 2, които съдържат данните от списъците на областните дирекции по безопасност на храните. Националните списъци се публикуват на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.

(4) За регистрацията по чл. 16, ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 51а, ал. 1."

5. В чл. 18:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят със "съответната областна дирекция по безопасност на храните";

б) в ал. 2 думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Областната дирекция по безопасност на храните";

в) в ал. 3 думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят със "съответната областна дирекция по безопасност на храните".

6. В чл. 19:

а) в ал. 1, 3, 4, 5, 6 и 8 думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят със "съответната областна дирекция по безопасност на храните";

б) алинеи 12 и 13 се изменят така:

"(12) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на одобрените обекти, който съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.

(13) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 18, ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 51а, ал. 1."

7. В чл. 25, ал. 2 в текста преди т. 1 думите "Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита и Националната служба по зърното и фуражите" се заменят с "и Българската агенция по безопасност на храните".

8. В чл. 32:

а) в ал. 1 думите "съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 прилага" се заменят с "инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните прилагат";

б) в ал. 2 думите "съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 установи" се заменят с "инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните установят";

в) в ал. 3 думите "съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 разпорежда" се заменят с "инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните разпореждат".

9. В чл. 34:

а) в ал. 1 думите "Националната ветеринарномедицинска служба и Националната служба за растителна защита, които са компетентни органи" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните, която е компетентният орган";

б) в ал. 2 думите "Националната служба по зърното и фуражите" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

в) в ал. 3 в текста преди т. 1 думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

г) в ал. 4 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните" и след думата "контрол" се добавя "и".

10. В чл. 45:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "компетентните органи по чл. 34, ал. 3 или 4" се заменят с "инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 2 думите "Компетентните органи провеждат дейностите по контрола" се заменят с "Дейностите по контрола се провеждат";

в) в ал. 3 думите "служителите на компетентните органи" се заменят с "инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните";

г) в ал. 4 думите "Компетентните органи предприемат" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните предприема";

д) в ал. 5 думите "компетентните органи" се заменят с "инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните".

11. В чл. 48, ал. 1, т. 1 и 2 думите "компетентните органи" се заменят с "инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните".

12. В чл. 49:

а) в ал. 1 думите "зърно и зърнени продукти" се заличават, а думите "Националната служба по зърното и фуражите или на Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 2 думите "Националната служба по зърното и фуражите или генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба сключват" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните сключва";

в) в ал. 5 думите "зърно и зърнени продукти" се заличават, а думите "Националната служба по зърното и фуражите или на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба в зависимост от контрола, който упражняват по този закон и" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

13. В чл. 50:

а) в ал. 1 думите "Компетентните органи могат да делегират" се заменят с "Компетентният орган може да делегира";

б) в ал. 3 думите "Компетентните органи отнемат" се заменят с "Компетентният орган отнема";

в) в ал. 4 думите "компетентните органи уведомяват" се заменят с "компетентният орган уведомява".

14. В чл. 51а, ал. 1 думите "тарифи, приети от Министерския съвет" се заменят с "тарифата за таксите по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните".

15. В чл. 53а:

а) в ал. 1 думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните";

б) в ал. 3 думите "генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните";

в) в ал. 7 думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".

16. В чл. 53е думите "по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност" се заменят с "по чл. 51а, ал. 1".

17. Членове 54 и 55 се отменят.

18. В чл. 56, ал. 2, т. 5 думите "компетентните органи" се заменят с "компетентният орган".

19. В чл. 57, ал. 1 думите "компетентните органи" се заменят с "компетентният орган".

20. В чл. 78:

а) в ал. 1 думите "генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, а за нарушения при първичното производство - от генералния директор на Националната служба за растителна защита" се заменят с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.";

б) в ал. 2 думите "регионалните ветеринарномедицински служби, съответно от директорите на регионалните служби за растителна защита" се заменят с "областните дирекции по безопасност на храните".

21. В останалите текстове на закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", а думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".

§ 9. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (ДВ, бр. 84 от 2007 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 20, ал. 2 т. 8 се отменя.

2. В чл. 21, ал. 12 думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".

3. В чл. 23, т. 2 думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "директора на областната дирекция по безопасност на храните".

4. В чл. 25, ал. 2 думите "регионална ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".

5. В § 1 от допълнителната разпоредба навсякъде думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

6. Навсякъде в закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".

§ 10. В Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г.) навсякъде думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", думите "регионална ветеринарномедицинска служба" и "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят съответно с "областна дирекция по безопасност на храните" и "областната дирекция по безопасност на храните", а думата "генералния" се заменя с "изпълнителния".

§ 11. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г. и бр. 73 и 89 от 2010 г.) в чл. 42, ал. 1 думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

§ 12. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.) в чл. 30, ал. 4, т. 3 думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

§ 13. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г. и бр. 61 и 73 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 27, т. 2 думите "регионалните ветеринарномедицински служби" се заменят с "областните дирекции по безопасност на храните".

2. В чл. 28а, ал. 1 думите "Земеделие и гори" се заменят със "Земеделие".

3. Навсякъде в закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

§ 14. В Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г.) в чл. 7, ал. 4 думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

§ 15. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде в закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", а думите "генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба" и "генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят съответно с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните" и "изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните".

2. В чл. 65б:

а) в ал. 3 думите "регионална ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областна дирекция по безопасност на храните";

б) в ал. 4 думите "регионалните ветеринарномедицински служби" се заменят с "областните дирекции по безопасност на храните".

§ 16. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г. и бр. 54 от 2010 г.) в т. 9 от приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 думите "Национална ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българска агенция по безопасност на храните".

§ 17. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г. и бр. 61, 88 и 98 от 2010 г.) в чл. 31, ал. 3думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".

§ 18. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4, ал. 1, т. 2 думите "генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните".

2. В чл. 18, ал. 2 думите "генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните".

§ 19. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; изм., бр. 20 и 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. - бр. 48 от 1993 г.; изм., бр. 64 и 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г., Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г., Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94, 99 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.) в чл. 37о, ал. 3 думите "местната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".

§ 20. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 70 и 105 от 2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г. и бр. 41, 63 и 98 от 2010 г.) в чл. 107, ал. 1, т. 4, буква "в" думите "заведения и ветеринарни служби" се заменят с "и ветеринарни заведения".

§ 21. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 25 и 41 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3 думите "Националната служба за растителна защита (НСРЗ)" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)".

2. В чл. 10:

а) в ал. 1 абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "БАБХ";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) За проверката по ал. 1 ИАСАС събира такси в размери, определени с тарифата по чл. 6, ал. 7, а БАБХ събира такси в размер, определен с тарифата по Закона за Българската агенция по безопасност на храните.";

в) в ал. 3 навсякъде абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "БАБХ".

3. В чл. 31, ал. 9 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните".

4. В чл. 34, ал. 3 абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "лабораториите на БАБХ".

5. В чл. 38 ал. 2 се изменя така:

"(2) Извършването на лабораторни анализи от БАБХ за определяне здравното състояние на семената се заплаща по ценоразписа по чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните."

6. В чл. 42:

а) в ал. 5 абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "БАБХ";

б) в ал. 6 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните".

7. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:

"(2) Извършването на лабораторни анализи от БАБХ за определяне на здравното състояние на овощния посадъчен материал се заплаща по ценоразписа по чл. 38, ал. 2."

8. В чл. 45:

а) в ал. 5 абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "БАБХ";

б) в ал. 6 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните".

9. В чл. 46 ал. 2 се изменя така:

"(2) Извършването на лабораторни анализи от БАБХ за определяне на здравното състояние на посадъчния материал от медицински и ароматни растения се заплаща по ценоразписа по чл. 38, ал. 2."

10. В чл. 48:

а) в ал. 1, т. 3 абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "лабораториите на БАБХ";

б) в ал. 2 и 3 абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "БАБХ";

в) в ал. 5 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

г) в ал. 6 абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "БАБХ".

11. В чл. 49:

а) в ал. 5 абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "БАБХ";

б) в ал. 6 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните".

12. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:

"(2) Извършването на лабораторни анализи от БАБХ за определяне на здравното състояние на лозовия посадъчен материал се заплаща по ценоразписа по чл. 38, ал. 2."

13. В останалите текстове на закона думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните" и абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "БАБХ".

§ 22. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 26 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 19, ал. 4 думите "районната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".

2. В чл. 33, ал. 2 думите "регионалната служба за растителна защита" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".

3. В чл. 36, ал. 1 думите "регионалната ветеринарномедицинска служба, на регионалната служба за растителна защита" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".

4. Навсякъде в закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните" и думата "продоволствието" се заменя с "храните".

§ 23. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 30, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и 43 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Министерството на земеделието и храните чрез Българската агенция по безопасност на храните осъществява контролните, диагностичните, научноизследователските, научно-приложните и разпоредителните функции по този закон.";

б) алинеи 2 и 3 се отменят.

2. Член 3 се изменя така:

"Чл. 3. За извършване на дейностите по този закон се събират такси съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните."

3. Член 4 се отменя.

4. В чл. 8б:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) При изпълнение на служебните си задължения контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните се легитимират със служебна карта, а фитосанитарните инспектори, работещи на граничните инспекционни фитосанитарни пунктове (ГИФП), носят и униформено облекло.";

б) в ал. 2 думата "продоволствието" се заменя с "храните".

5. В чл. 13а:

а) в ал. 1 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", запетаята след думата "вещества" се заличава, а думите "препарати и продукти" се заменят с "и смеси";

б) в ал. 3 думата "продоволствието" се заменя с "храните".

6. В чл. 14:

а) в ал. 1 думите "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 2 думите "генералният директор на Националната служба за растителна защита" се заменят с "изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице".

7. В чл. 15:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "министърът на земеделието и продоволствието" се заменят с "изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 2 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

8. В чл. 15а:

а) в ал. 1 думата "продоволствието" се заменя с "храните";

б) в ал. 2 навсякъде думата "продоволствието" се заменя с "храните";

в) в ал. 3 думата "продоволствието" се заменя с "храните";

г) в ал. 4 в текста преди т. 1 думите "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните";

д) в ал. 7:

аа) точка 1 се изменя така:

"1. от Българската агенция по безопасност на храните - на физикохимичните свойства на активното вещество и продукта за растителна защита, биологичните характеристики и остатъчните вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход на продукта за растителна защита;"

бб) в т. 3 след думата "защита" се добавя "и съдба и поведение в околната среда на продукта за растителна защита";

е) създава се ал. 8:

"(8) Експертните оценки по ал. 5 могат да се извършват и/или от външни експерти, които се определят съгласно изискванията на наредбата по чл. 14, ал. 5."

9. В чл. 15б:

а) в текста преди т. 1 думите "Министърът на земеделието и продоволствието" се заменят с "Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните";

б) в т. 10 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

10. В чл. 15в:

а) в ал. 1 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", а думите "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят с "изпълнителния директор";

б) в ал. 2 и 3 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

11. В чл. 15г:

а) в ал. 3, т. 1 навсякъде думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 7 думата "ведомствата" се заменя с "лицата" и след думите "ал. 7" се добавя "и 8";

в) в ал. 8 думите "Министърът на земеделието и продоволствието" се заменят с "Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните", а думите "Закона за Върховния административен съд" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

12. В чл. 15д:

а) в ал. 4 думата "ведомствата" се заменя с "лицата" и след думите "ал. 7" се добавя "и 8";

б) в ал. 5 думите "Министърът на земеделието и продоволствието" се заменят с "Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните", а думите "Закона за Върховния административен съд" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

13. В чл. 15ж:

а) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 3 думите "Национална служба за растителна защита прави" се заменят с "лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8 извършват";

в) в ал. 5 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

г) в ал. 6 думите "Министърът на земеделието и продоволствието" се заменят с "Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните", а думите "Закона за Върховния административен съд" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс";

д) в ал. 7 думите "генералният директор на Националната служба за растителна защита" се заменят с "изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице".

14. В чл. 15з:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 2 думата "ведомствата" се заменя с "лицата" и след думите "ал. 7" се добавя "и 8";

в) в ал. 3 думите "Министърът на земеделието и продоволствието" се заменят с "Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните", а думите "Закона за Върховния административен съд" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

15. В чл. 15и:

а) в ал. 2 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 4 думата "ведомствата" се заменя с "лицата" и след думите "ал. 7" се добавя "и 8";

в) в ал. 5 думите "Министърът на земеделието и продоволствието" се заменят с "Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните", а думите "Закона за Върховния административен съд" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

16. В чл. 15л:

а) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 4 думите "Националната служба за растителна защита прави" се заменят с "Лицата по чл. 15а, ал. 7 извършват";

в) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

г) в ал. 9:

аа) в изречение първо думата "ведомствата" се заменя с "лицата" и след думите "ал. 7" се добавя "и 8";

бб) в изречение второ думите "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните".

17. В чл. 15н:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "генералният директор на Националната служба за растителна защита" се заменят с "изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице";

б) в ал. 2 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

18. В чл. 15п:

а) в ал. 1, 2 и 3 думите "министърът на земеделието и продоволствието" се заменят с "изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 4 думите "Закона за Върховния административен съд" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

19. В чл. 15с:

а) в ал. 1 думите "Министерството на земеделието и продоволствието, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването" се заменят с "Всички лица, извършващи експертни оценки по чл. 15а, ал. 7 и 8";

б) в ал. 2 и 7 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

в) в ал. 8, т. 2 думата "препарати" се заменя със "смеси".

20. В чл. 16:

а) в ал. 1 думите "Министърът на земеделието и продоволствието" се заменят с "Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 3 след думите "ал. 7" се добавя "и 8";

в) в ал. 5 думите "регионална служба за растителна защита" се заменят с "областна дирекция по безопасност на храните".

21. В чл. 17, ал. 2 думата "препарати" се заменя със "смеси".

22. В чл. 19:

а) в ал. 2 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 3 навсякъде думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

в) в ал. 4 думата "продоволствието" се заменя с "храните";

г) в ал. 6 думите "генералния директор на Националната служба за растителна защита" се заменят с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице".

23. В чл. 22 думата "препарати" се заменя със "смеси".

24. В чл. 23:

а) в ал. 1 думите "генералния директор на Националната служба за растителна защита" се заменят с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице";

б) в ал. 3 думите "регионална служба за растителна защита" се заменят с "областна дирекция по безопасност на храните", а думата "генералния" се заменя с "изпълнителния";

в) в ал. 5, т. 2, буква "а" думите "генералния директор на Националната служба за растителна защита" се заменят с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице";

г) в ал. 6 думата "продоволствието" се заменя с "храните".

25. В чл. 23а:

а) в ал. 1 думите "регионалната служба за растителна защита" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните";

б) в ал. 3 думите "регионалната служба за растителна защита" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните", а думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

в) в ал. 4 думите "Националната служба за растителна защита генералният директор" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните изпълнителният директор";

г) в ал. 6 думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

26. В чл. 23б, ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите "Генералният директор на Националната служба за растителна защита" се заменят с "Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните";

б) в т. 2 думите "от генералния директор на Националната служба за растителна защита" се заменят със "за извършени нарушения по този закон".

27. В чл. 24а:

а) в ал. 1 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) в ал. 4 думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", а думите "тарифа, одобрена от Министерския съвет" се заменят с "тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните";

в) в ал. 5 думата "продоволствието" се заменя с "храните".

28. В чл. 33:

а) в ал. 1 думата "продоволствието" се заменя с "храните";

б) в ал. 2 думите "Министерството на земеделието и продоволствието или от Министерството на здравеопазването" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

29. В чл. 37, ал. 1 в текста преди т. 1 думата "продоволствието" се заменя с "храните", а думите "Националната служба за растителна защита съвместно със специализираните институти и звена" се заменят със "специализираните администрации по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника:".

30. В чл. 47, ал. 1 след думите "се съставят от" се добавя "съответните", думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните" и думите "министъра на земеделието и продоволствието или от упълномощени от него лица" се заменят с "директорите на съответните областни дирекции по безопасност на храните".

31. В § 1 от допълнителната разпоредба:

a) в т. 30 думата "продоволствието" се заменя с "храните";

б) в т. 36, 41 и 47 навсякъде думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

в) създава се т. 52:

"52. "Гранични инспекционни фитосанитарни пунктове" са специално обособени места в зоната на ГКПП за извършване на фитосанитарен контрол."

32. В останалите текстове на закона думите:

а) "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) "продоволствието" и "регионална служба за растителна защита" се заменят съответно с "храните" и "областна дирекция по безопасност на храните".

§ 24. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 26 от 2010 г.) в чл. 13, ал. 3 и в чл. 33, ал. 1 думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

§ 25. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г. и бр. 26 и 80 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 25, ал. 4 думите "Органите на официалния контрол" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

2. В чл. 25а:

а) в ал. 1 думите "органите на официалния контрол" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";

б) алинея 2 се отменя;

в) в ал. 3 думите "органите на официалния контрол имат" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните има";

г) в ал. 4 думите "Органите на официалния контрол по ал. 2 представят" се заменят с "Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните представя", а думите "са упражнили" се заменят с "е упражнен".

3. В чл. 25б думите "и министърът на здравеопазването определят" се заменят с "определя".

4. В чл. 40:

а) в ал. 1 думите "Министърът на земеделието и храните" се заменят с "Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните";

б) алинея 6 се изменя така:

"(6) За издаване на сертификата по ал. 4 се събира такса в размер, определен в тарифата по Закона за Българската агенция по безопасност на храните."

5. В чл. 41 думите "Министерство на земеделието и храните" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

6. В чл. 42, ал. 3 думите "Министерство на земеделието и храните" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

7. В чл. 65 ал. 3 се изменя така:

"(3) Актовете за установяване на нарушение по ал. 1 и 2 се съставят от инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните съгласно чл. 28 от Закона за храните. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или от оправомощени от него длъжностни лица."

8. В чл. 74:

а) в ал. 1 думите "чл. 63, 64, 66 - 68 и 73" се заменят с "чл. 63, 64 и 73";

б) създава се нова ал. 2:

"(2) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 66 - 68 се съставят от оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от директорите на областните дирекции по безопасност на храните.";

в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 26. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г. и бр. 25 от 2010 г.) в чл. 109, ал. 1 думите "Националната служба за растителна защита, Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба по зърното и фуражите" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

§ 27. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 32, ал. 1 думите "в храни и" се заличават.

2. В чл. 116б, ал. 2 думите "държавния ветеринарномедицински контрол" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

3. В § 1 от допълнителните разпоредби:

а) в т. 9:

аа) в буква "м" думите "автомобили за превоз на храни" се заличават;

бб) буква "н" се изменя така:

"н) обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;"

б) в т. 10 буква "а" се изменя така:

"а) бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;"

в) в т. 11 се създават букви "н" и "о":

"н) спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;

о) спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене."

§ 28. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2а думите "Министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и храните" се заменят с "Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването".

2. В чл. 3, ал. 2 думите "Националния съвет по безопасност на храните или на" се заличават.

3. В чл. 6 се създава ал. 12:

"(12) Министерството на здравеопазването уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 5 заявления."

4. В чл. 6а, ал. 2 в текста преди т. 1 след думата "здравеопазването" се добавя "съгласувано с министъра на земеделието и храните".

5. В чл. 8:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думата "водите" се добавя "съгласувано с министъра на земеделието и храните";

б) създава се ал. 10:

"(10) Министерството на здравеопазването уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 3 заявления."

6. В чл. 12:

а) в ал. 1, т. 2 след думата "обекта" се добавя "или прилагат национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни, с изключение на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта.";

в) създава се нова ал. 3:

"(3) Регистрацията на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва от регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението на обекта.";

г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

"(4) За извършване на регистрацията лицата по ал. 1 подават заявление по образец, в което се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.";

д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "ал. 3" се заменят с "ал. 4";

е) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "Алинея 4" се заменят с "Алинея 5";

ж) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите "ал. 3 и 4" се заменят с "ал. 4 и 5";

з) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите "ал. 3 и 4" се заменят с "ал. 4", а думите "ал. 6" се заменят с "ал. 7";

и) досегашната ал. 8 се отменя;

к) в ал. 9 думите "ал. 7" се заменят с "ал. 8";

л) в ал. 10 думите "съответният директор на РЗИ или на РВМС" се заменят с "директорът на ОДБХ или на РЗИ";

м) алинея 11 се изменя така:

"(11) Регионалните здравни инспекции информират ОДБХ за регистрираните аптеки по чл. 229а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Областните дирекции по безопасност на храните вписват аптеките в регистъра по чл. 14, ал. 1."

7. В чл. 12а:

а) в ал. 1 думите "Регионалната здравна инспекция, съответно РВМС" се заменят с "Областната дирекция по безопасност на храните, съответно РЗИ";

б) в ал. 2 и 3 думите "РЗИ, съответно РВМС" се заменят с "ОДБХ, съответно РЗИ".

8. В чл. 13:

а) в ал. 1 думите " чл. 12, ал. 6" се заменят с "чл. 12, ал. 7", а думите "чл. 12, ал. 7 органът по чл. 12, ал. 2" се заменят с "чл. 12, ал. 8 съответният орган по чл. 12, ал. 2 или ал. 3";

б) в ал. 2 думите "органа по чл. 12, ал. 2" се заменят със "съответния орган по чл. 12, ал. 2 или ал. 3".

9. В чл. 14:

а) в ал. 1:

аа) в текста преди т. 1 думите "Регионалната здравна инспекция, съответно РВМС" се заменят с "Областната дирекция по безопасност на храните, съответно РЗИ", а думите "по чл. 12, ал. 2" се заменят с "по чл. 12, ал. 2 и 3";

бб) в т. 5 думите "по чл. 12, ал. 4" се заменят с "по чл. 12, ал. 5";

вв) в т. 6 думите "вписани в регистъра на РВМС" се заменят със "за които се изисква такъв";

б) алинея 2 се отменя;

в) в ал. 3 думите "РЗИ и РВМС в Министерството на здравеопазването, съответно в Министерството на земеделието и храните" се заменят с "ОДБХ и РЗИ в БАБХ, съответно в Министерството на здравеопазването".

10. В чл. 14а думите "регионалните служби по чл. 14, ал. 1" се заменят с "ОДБХ, съответно РЗИ".

11. В чл. 15, ал. 1 думите "РЗИ, съответно РВМС" се заменят с "ОДБХ, съответно РЗИ".

12. В чл. 16:

а) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите "РЗИ, съответно на РВМС" се заменят с "ОДБХ, съответно на РЗИ";

б) алинея 3 се отменя;

в) в ал. 5 думите "съответния орган" се заменя със "съответните органи по чл. 12, ал. 2 и 3".

13. В чл. 17:

а) в ал. 3 думите "Националния съвет по безопасност на храните" се заменят с "министъра на земеделието и храните, съответно от министъра на здравеопазването - за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води";

б) в ал. 4 в текста преди т. 1 думите "Националният съвет по безопасност на храните" се заменят със "съответният министър", а думите "експертния съвет по чл. 36а" се заменят с "Центъра за оценка на риска".

14. В чл. 21а, ал. 5 думите "чл. 12, ал. 4" се заменят с "чл. 12, ал. 5".

15. В чл. 21б ал. 2 се изменя така:

"(2) С наредбата по ал. 1 се уреждат специфичните изисквания при:

1. директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител, на малки количества:

а) първични продукти - сурово мляко, пчелен мед, яйца от кокошки и пъдпъдъци и прясна и охладена морска и сладководна риба;

б) прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата;

в) отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен дивеч;

2. доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно до краен потребител или до други обекти за търговия на дребно, като странична, локална и ограничена дейност."

16. В чл. 22б:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) За получаване на регистрация за извършване на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения може да кандидатства дееспособно физическо лице и юридическо лице, регистрирано в Република България, което подава до министъра на здравеопазването заявление по образец, съдържащо име и адрес на физическото лице, съответно наименование, седалище и адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта:

1. заверено копие от лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

2. вид на източника на йонизиращо лъчение;

3. стандартизирани методи за определяне на общата средна погълната доза на полето и в облъчената храна.";

б) създава се нова ал. 9:

"(9) Министърът на здравеопазването уведомява писмено министъра на земеделието и храните за извършените и прекратените регистрации.";

в) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея след думата "здравеопазването" се добавя "съгласувано с министъра на земеделието и храните".

17. В чл. 22в:

а) създава се нова ал. 5:

"(5) Министърът на здравеопазването уведомява писмено министъра на земеделието и храните за издадените разрешения за облъчване на храна.";

б) досегашната ал. 5 става ал. 6.

18. В чл. 23г се създава ал. 13:

"(13) Министърът на здравеопазването уведомява писмено министъра на земеделието и храните за издадените разрешения по ал. 7."

19. В чл. 23е се създава ал. 15:

"(15) Министерството на здравеопазването уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 2 заявления."

20. В чл. 27, ал. 4:

а) създава се нова т. 10:

"10. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган;"

б) досегашната т. 10 става т. 11.

21. Член 27б се отменя.

22. В чл. 28:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва официален контрол върху всички храни с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.";

б) създават се нови ал. 2 и 3:

"(2) Българската агенция по безопасност на храните извършва и оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, и технологични документации.

(3) Официалният контрол върху бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се провежда от органите на РЗИ към Министерството на здравеопазването.";

в) досегашната ал. 2 става ал. 4;

г) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите "ал. 2, т. 5" се заменят с "ал. 4, т. 5";

д) досегашната ал. 4 се отменя.

23. Членове 29, 29а и 29б се отменят.

24. В чл. 29в:

а) в ал. 1 думите "съгласно наредба на министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните" се заличават;

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Официалният контрол върху храните се извършва по процедури в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.";

в) алинеи 3 и 4 се отменят.

25. Член 29е се отменя.

26. В чл. 29ж ал. 3 се изменя така:

"(3) Планът по ал. 1 и докладът по ал. 2 се изготвят в съответствие с Решение на Комисията 2007/363/ЕЕС от 21 май 2007 г. относно насоките за подпомагане на държавите членки при изготвянето на единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 138/24 от 30 май 2007 г.) и Решение на Комисията 2008/654/ЕЕС от 24 юли 2008 г. относно насоките за подпомагане на държавите членки при изготвянето на годишния доклад за единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 214/56 от 9 август 2008 г.)."

27. В чл. 30б:

а) в ал. 1 думите "Министерството на здравеопазването и" се заличават, а думите "изграждат и поддържат" се заменят с "поддържа";

б) създава се нова ал. 2:

"(2) Министерството на здравеопазването и БАБХ са компетентни контактни точки по системата за бързо съобщаване по ал. 1.";

в) досегашната ал. 2 става ал. 3;

г) досегашната ал. 3 се отменя;

д) в ал. 4 и 5 думите "по чл. 29 и 29а" се заменят с "по чл. 28".

28. В чл. 32:

а) в ал. 1 думите "министъра на здравеопазването, съответно на министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието и храните, съответно на министъра на здравеопазването - за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води";

б) алинея 4 се изменя така:

"(4) Министърът на земеделието и храните, съответно министърът на здравеопазването - за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, определя национални референтни лаборатории за изпитване на храни."

29. В чл. 32а ал. 2 се отменя.

30. Членове 34, 35, 36 и 36а се отменят.

31. В чл. 36в, ал. 1 думите "по реда на Закона за здравето, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на растенията" се заменят с "по тарифата за таксите по Закона за Българската агенция по безопасност на храните и такси по реда на Закона за здравето по отношение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води".

32. В чл. 37, ал. 1 думите "министърът на здравеопазването и/или министърът на земеделието и храните" се заменят с "министърът на земеделието и храните и/или министърът на здравеопазването".

33. В чл. 37а, ал. 2, т. 8 думите "Националния съвет по безопасност на храните" се заменят с "Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването".

34. Член 38в се отменя.

35. В чл. 46 думата "държавен" се заменя с "официален".

36. В чл. 49, ал. 1 думата "държавния" се заменя с "официалния".

37. Член 49а се отменя.

38. В чл. 51:

а) в ал. 1 думите "ръководителя на съответния компетентен орган" се заменят с "директора на ОДБХ или на РЗИ";

б) в ал. 2:

аа) точка 2 се изменя така:

"2. изпълнителния директор на БАБХ или главния държавен здравен инспектор, когато стойността на храните е от 10 000 лв. до 100 000 лв.";

бб) в т. 3 думите "министъра на здравеопазването или министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието и храните или министъра на здравеопазването".

39. В чл. 52 думите "РВМС и РЗИ" се заменят с "ОДБХ, съответно РЗИ".

40. В допълнителните разпоредби:

а) в § 1:

аа) точка 26 се изменя така:

"26. "Компетентни органи" по този закон са Българската агенция по безопасност на храните и регионалните здравни инспекции.";

бб) в т. 31 думите "на храните" се заменят с "по хранителната верига";

б) параграфи 1а и  се отменят.

§ 29. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 55, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г. и бр. 88 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 1 думите "и фуражите" се заличават;

б) в ал. 2:

аа) в текста преди т. 1 думите "и фуражите" се заличават;

бб) в т. 5 думите "зърно, зърнени продукти и фуражи" се заменят със "зърно и зърнени продукти";

вв) точка 8 се отменя;

в) в ал. 4 и 5 думите "и фуражите" се заличават.

2. В чл. 4а:

а) в ал. 1:

аа) в текста преди т. 1 думите "и фуражите" се заличават;

бб) в т. 2:

ааа) в буква "б" думите "зърното, зърнените продукти и фуражите" се заменят със "зърното и зърнените продукти";

ббб) буква "в" се отменя;

ввв) в буква "д" думите "и фуражите" се заличават;

ггг) в буква "ж" думите "и по Закона за фуражите" се заличават;

ддд) буква "з" се отменя;

б) в ал. 2 думите "и фуражите" се заличават.

3. В останалите текстове на закона думите "Националната служба по зърното и фуражите" се заменят с "Националната служба по зърното".

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 януари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":

1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;

2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

(2) С акта за назначаването на държавния служител се:

1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;

2. определя индивидуална основна месечна заплата.

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:

1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;

2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".