ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
 
 
 
 

Обн., ДВ, бр. 79 от 10.07.1998 г., изм. и доп., бр. 22 от 11.03.2003 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) - изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 100 от 21.11.2008 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 61 от 25.07.2014 г.

 
 
 
 

Сборник закони - АПИС, кн. 8/98 г., стр. 66; кн. 4/2003 г., стр. 114; кн. 10/2005, стр. 335

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 1, р. 6, № 685

 
 
 
 

(*) (Бел. ред. - относно влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника с ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., виж § 56 от преходните и заключителните разпоредби на ЗТР)

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп., бр. 74 от 2005 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с пускането на пазара, регистрирането, пускането в употреба, спирането от работа, контрола по техническото състояние и безопасността на земеделската и горската техника и придобиването на правоспособност за работа с нея.

 
 
 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Законът има за цел да осигури използване на безопасна земеделска и горска техника при работа с нея и при движение по пътищата.

 
 
 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., бр. 43 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Законът се прилага за земеделска техника, горска техника и машини за земни работи, наричани по-нататък "техниката".

(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.).

 
 
 
 

Глава втора
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

 
 
 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът на земеделието и храните осъществява контрол на дейностите по чл. 1 самостоятелно или съвместно с Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Главната инспекция по труда и с други ведомства или администрации, на които са възложени контролни функции по силата на закон.

 
 
 

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп., бр. 100 от 2008 г., изм., бр. 28 от 2011 г.) Контролно-техническата инспекция е специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните.

 
 
 

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., бр. 100 от 2008 г.) Контролно-техническата инспекция осъществява дейностите по:

1. регистрация на техниката;

2. контрол на техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, както и по придобиването на правоспособност за работа с нея;

3. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Контролно-техническата инспекция е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на земеделието и храните със седалище София и с регионални служби в страната.

(3) Министърът на земеделието и храните определя с правилник устройството и дейността на Контролно-техническата инспекция.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Контролно-техническата инспекция създава и поддържа информационна система с база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея.

 
 
 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., бр. 100 от 2008 г., отм., бр. 28 от 2011 г.).

 
 
 

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.).

 
 
 
 

Глава трета
БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНИКАТА

 
 
 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., бр. 74 от 2005 г.) (1) На пазара се пуска само техника, която отговаря на изискванията за одобрение на типа.

(2) Изискванията за одобрение на типа се отнасят за нови:

1. колесни трактори;

2. верижни трактори;

3. ремаркета;

4. сменяема прикачна техника;

5. системи, компоненти и отделни технически възли за техниката по т. 1 - 4;

6. двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) За издаване на сертификат за одобрение на всеки тип от техниката по ал. 2, т. 1 - 5 производителят или негов представител подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническата инспекция, придружено със съответната документация съгласно наредбите по ал. 8. Към заявлението се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., доп., бр. 100 от 2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или единен идентификационен код;

2. когато заявителят е представител - нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;

3. техническа документация съгласно изискванията на съответната наредба по ал. 8;

4. копия на сертификати, издадени съгласно изискванията на наредбите по ал. 8, приложими за съответната категория техника, когато има такива;

5. протоколи, издадени от техническата служба, извършила изпитванията и проверките за приложимите технически изисквания по наредбите по ал. 8, за които няма представени сертификати по т. 4, включително проверки на монтажа на отделни технически възли, когато това е необходимо; към протоколите заявителят прилага техническата документация по ал. 4;

6. документ за платена държавна такса за издаване на сертификат за одобрение на типа по тарифа, одобрена от Министерския съвет;

7. (нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) декларация от заявителя, че не са подадени документи за същия тип техника до компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство за одобрение на типа.

(4) Производителят или неговият представител е длъжен да предостави техническата документация и образци от техниката и частите на техниката, които са необходими за извършване на изпитванията и проверките.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 3 изпълнителният директор на Контролно-техническата инспекция издава или отказва издаване на сертификат за одобрение на типа техника.

(6) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по ал. 3, изпълнителният директор на Контролно-техническата инспекция писмено уведомява заявителя със съответните указания за отстраняването им. Срокът по ал. 5 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Изпълнителният директор на Контролно-техническата инспекция е компетентният орган по одобрение на типа и издава сертификат за одобрение, когато типът техника:

1. съответства на данните, посочени в техническата документация;

2. отговаря на техническите изисквания по ал. 8, приложими за съответната категория техника.

(8) Министърът на земеделието и храните определя с наредби условията и реда за одобрение на типа на техниката по ал. 2, т. 1 - 5.

(9) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.

(10) Издаването на сертификат за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители се извършва по реда на ал. 3 - 7 и в съответствие с техническите изисквания на наредбата по ал. 9.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Изпълнителният директор на Контролно-техническата инспекция отказва да издаде сертификат за одобрение, когато типът техника:

1. не съответства на данните, посочени в техническата документация;

2. не отговаря на техническите изисквания по ал. 8, приложими за съответната категория техника.

(12) Отказът по ал. 11 се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(13) За всеки тип техника, за който е подадено заявление за одобрение на типа, се съставя техническо досие, което съдържа техническата документация, протоколите от извършените проверки и изпитвания и други документи, предоставени във връзка с процедурата за одобрение на типа.

(14) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., бр. 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 100 от 2008 г., изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 88 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат за превозни средства, предназначени за въоръжените сили, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, службите за защита на националната сигурност и опазване на обществения ред, и в случаите и при условията, предвидени в наредбите по ал. 8, когато превозните средства:

1. са произведени в малки серии;

2. са последни от дадена производствена серия;

3. се отклоняват от едно или няколко от техническите изисквания по наредбите по ал. 8 и на които по изключение може да бъде издаден временен сертификат за одобрение на типа.

(15) За издаване на сертификат за одобрение на типа заявителят заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет. Копие от сертификата се съхранява от Контролно-техническата инспекция.

(16) Колесните трактори може да бъдат съоръжени за превоз на товари и придружаващ персонал.

 
 
 

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) За одобрението на типа колесните трактори се делят на следните категории, означени с латински букви:

1. категория Т1 - колесни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h, при които най-близката до водача ос има колея не по-малка от 1150 mm, маса без товар в готовност за движение повече от 600 kg и пътен просвет до 1000 mm; при колесни трактори с възможност за промяна на мястото на водача най-близката до водача ос трябва да бъде тази, на която са монтирани гумите с най-голям диаметър;

2. категория Т2 - колесни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h с колея, по-малка от 1150 mm, с маса без товар в готовност за движение над 600 kg и с пътен просвет до 600 mm; когато отношението между височината на центъра на тежестта на трактора, измерена от земята, и средния минимален размер на колеята на всички оси превишава 0,9, максималната конструктивна скорост не трябва да е по-голяма от 30 km/h; центърът на тежестта се определя в съответствие с български стандарт, въвел ISO 789-6;

3. категория Т3 - колесни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h и с маса без товар в готовност за движение не повече от 600 kg;

4. категория Т4 - колесни трактори със специално предназначение с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h;

5. (в сила от 1.01.2006 г.) категория Т5 - колесни трактори с максимална конструктивна скорост, по-голяма от 40 km/h.

 
 
 

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) За одобрението на типа верижните трактори се делят на следните категории, означени с латински букви:

1. категория С1 - верижни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h, с колея, не по-малка от 1150 mm, с допустима маса без товар в готовност за движение над 600 kg и с пътен просвет до 1000 mm;

2. категория С2 - верижни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h, с колея, по-малка от 1150 mm, с маса без товар в готовност за движение над 600 kg и с пътен просвет до 600 mm; когато отношението между височината на центъра на тежестта на трактора, измерена от земята, и средния минимален размер на колеята на всички оси превишава 0,9, максималната конструктивна скорост не трябва да е по-голяма от 30 km/h; центърът на тежестта се определя в съответствие с български стандарт, въвел ISO 789-6;

3. категория С3 - верижни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h и с маса без товар в готовност за движение не повече от 600 kg;

4. категория С4 - верижни трактори със специално предназначение с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h;

5. категория С5 - други верижни трактори с максимална конструктивна скорост, по-голяма от 40 km/h.

 
 
 

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) (1) За одобрението на типа ремаркетата се делят на следните категории, означени с латински букви:

1. категория R1 - ремаркета, при които сумата от технически допустимите маси на ос не превишава 1500 kg;

2. категория R2 - ремаркета, при които сумата от технически допустимите маси на ос превишава 1500 kg, но не превишава 3500 kg;

3. категория R3 - ремаркета, при които сумата от технически допустимите маси на ос превишава 3500 kg, но не превишава 21 000 kg;

4. категория R4 - ремаркета, при които сумата от технически допустимите маси на ос е по-голяма от 21 000 kg.

(2) Всяка категория по ал. 1 включва и индекс "а" или "b", нанесен след буквата R, в съответствие с конструктивната скорост на ремаркетата, както следва:

1. индекс "а" - за ремаркета с максимална конструктивна скорост, по-малка или равна на 40 km/h;

2. индекс "b" - за ремаркета с максимална конструктивна скорост, по-голяма от 40 km/h.

 
 
 

Чл. 9г. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) (1) За одобрението на типа сменяемата прикачна техника се дели на следните категории, означени с латински букви:

1. категория S1 - сменяема прикачна техника, при която сумата от технически допустимите маси на ос не превишава 3500 kg;

2. категория S2 - сменяема прикачна техника, при която сумата от технически допустимите маси на ос превишава 3500 kg.

(2) Всяка категория по ал. 1 включва и индекс "а" или "b", нанесен след буквата S, в съответствие с конструктивната скорост на техниката, както следва:

1. индекс "а" - за сменяема прикачна техника с максимална конструктивна скорост, по-малка или равна на 40 km/h;

2. индекс "b" - за сменяема прикачна техника с максимална конструктивна скорост, по-голяма от 40 km/h.

 
 
 

Чл. 9д. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 4 се извършва само въз основа на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип. Когато сертификатът за съответствие с одобрения тип е издаден на чужд език, той се придружава от превод на български език.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Пускането на пазара или пускането в употреба на нови компоненти или отделни технически възли за техниката по ал. 1 се извършва с нанесено търговско наименование или марка и тип и/или, когато наредба по чл. 9, ал. 8 го изисква - с маркировка или номер за одобрение на типа.

(3) Пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нова техника и компоненти за нея, извън случаите по ал. 1 и 2, се извършва при наличие на маркировка за съответствие и/или на издадена декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, а за извънпътната техника - и въз основа на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип.

(4) Пускането на пазара на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна техника, се извършва въз основа на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип.

 
 
 

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., бр. 74 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм., бр. 28 от 2011 г., бр. 61 от 2014 г. ) Безопасността на употребявана техника се удостоверява след извършване на изпитване и оценка за съответствие с националните изисквания на Контролно-техническата инспекция.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г. ) Министърът на земеделието и храните определя с наредба реда за пускане на пазара на техниката по ал. 1.

(4) За изпитвания на техниката по ал. 1 заявителят заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

 
 
 

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм., бр. 74 от 2005 г.) Лицата, които работят с техника, са длъжни да:

1. (предишен текст на част от чл. 10а - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) не изхвърлят, оставят или разпиляват предмети или материали, замърсяващи околната среда или създаващи опасност за произшествие с други лица или техника;

2. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) използват само технически изправна и безопасна техника;

3. (нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) не използват техника под въздействието на алкохол или други упойващи вещества;

4. (нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) използват техника, оборудвана със светлоотразители, светлоотразителни триъгълници, табели и знаци съгласно изискванията на наредбата по чл. 16, ал. 1.

 
 
 

Чл. 10б. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. ) (1) Оборудването за прилагане на продукти за растителна защита по смисъла на Закона за защита на растенията, което се употребява, подлежи на задължителна проверка по отношение на безопасността и опазване здравето на хората и околната среда.

(2) Проверките по ал. 1 са периодични и се извършват от Контролно-техническата инспекция.

(3) Новото оборудване за прилагане на продукти за растителна защита подлежи на проверка до 5 години след закупуването му.

 
 
 

Чл. 10в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. ) (1) Редът за извършване на периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита, системата за сертифициране и контрол на проверките на оборудването и признаването на сертификати, издадени от други държави – членки на Европейския съюз, се определят в наредба на министъра на земеделието и храните.

(2) За извършваните проверки на оборудването по чл. 10б, ал. 1 се заплаща такса съгласно тарифа, определена от Министерския съвет.

 
 
 
 

Глава четвърта
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА

 
 
 

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 34 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г.) Собствениците регистрират самоходната техника с мощност на двигателя над 10 kW, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите, в 30-дневен срок от придобиване на собствеността в съответната регионална служба на Контролно-техническата инспекция (РС на КТИ) по постоянен адрес - за физическите лица, или по адреса на съдебната, съответно търговската регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) Първоначалната регистрация, промяната на регистрацията и отчисляването на техниката се извършват от РС на КТИ въз основа на подадено заявление от собственика до ръководителя на РС на КТИ и се вписват в служебен регистър. При поискване от съответната община РС на КТИ предоставя справка за извършените дейности по регистрация на територията на общината.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) При първоначална регистрация се извършват идентификация и технически преглед на техниката. Когато се регистрира нова техника, която е придружена от сертификат за съответствие с одобрения тип, технически преглед не се извършва.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) При първоначална регистрация на техниката собственикът представя пред РС на КТИ следните документи:

1. заявление до ръководителя на РС на КТИ за заверка относно извършена идентификация;

2. документ за собственост с данни за марката, модела и фабричните номера на рамата;

3. протокол за изпитване от акредитирана лаборатория при промяна на конструкцията, при собствена конструкция и при закупена техника от ремонтен завод след обезличен основен ремонт;

4. квитанция за платена застраховка "Гражданска отговорност" за техника с мощност на двигателя над 10 kW, когато техниката се пуска в действие;

5. копие от документа за самоличност на собственика;

6. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., доп., бр. 100 от 2008 г.) копие от съдебно решение за създаване на юридическото лице, когато не е търговец, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или единен идентификационен код - за търговците;

7. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.);

8. валиден сертификат за съответствие с одобрения тип за нова техника по чл. 9, ал. 2;

9. издадена декларация за съответствие за техниката по чл. 9д, ал. 3, когато такава се изисква.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) Промяна на регистрацията на техниката се извършва при:

1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) промяна на постоянния адрес или на адреса по съдебна, съответно търговска регистрация на собственика;

2. промяна на собствеността и/или името на собственика;

3. промяна на данните за техниката, посочени в свидетелството за регистрация;

4. изгубване или унищожаване на документите или на регистрационната табела за регистрация.

(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) Отчисляване на техниката се извършва при:

1. бракуване;

2. унищожаване вследствие на произшествие, природно бедствие или пожар;

3. напускане на страната;

4. регистрация на техниката в друга област;

5. промяна в регистрацията по ал. 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) Собствениците заявяват в съответната РС на КТИ обстоятелствата по ал. 5 или 6 в 15-дневен срок от настъпването им.

(8) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) На собственика се издава свидетелство за регистрация, талон за технически преглед и се предоставят табели с регистрационен номер при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 9.

(9) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) Регистрация на техника се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

(10) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) Отказът за извършване на регистрация може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(11) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) Лицата са длъжни да работят само с регистрирана техника.

 
 
 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп., бр. 100 от 2008 г.) Договорите за прехвърляне правото на собственост на регистрираната в страната самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

 
 
 

Чл. 13. (1) С техника могат да работят само лица, притежаващи съответната правоспособност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техника и регистрирането на учебни форми за обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника се извършват по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.

(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Свидетелствата за правоспособност за работа със земеделска или горска техника се издават и подменят от Контролно- техническата инспекция, за което заявителят заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17, ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Правоспособността на лицата за работа с техниката се дели на следните категории:

1. категория Твк - колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;

2. категория Твк-З - специализирана и специална самоходна земеделска техника;

3. категория Твк-Г - специализирана и специална самоходна горска техника;

4. категория Твк-М - специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;

5. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) категория Тпс - преносима и стационарна земеделска и горска техника.

(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., отм., бр. 74 от 2005 г.).

 
 
 

Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп., бр. 74 от 2005 г.) Собственикът на самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW и на тракторно ремарке е длъжен да сключи договор за застраховка "Гражданска отговорност".

(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Лицата при работа с техниката са длъжни да носят и представят при проверка:

1. свидетелство за правоспособност за работа със съответната техника;

2. свидетелство за регистрация на техниката;

3. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за самоходната техника и тракторните ремаркета.

 
 
 
 

Глава пета
КОНТРОЛ

 
 
 

Чл. 15. Контролно-техническата инспекция извършва контрол на:

1. регистрацията на техниката по чл. 11;

2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) правоспособността на лицата, които работят с техниката;

3. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) техническото състояние и безопасността на техниката;

4. въздействието на техниката върху околната среда;

5. (нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) състоянието на материалната база в учебните форми за придобиване на правоспособност за работа с техниката;

6. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) наличието на сертификат за одобрение на типа;

7. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) наличието на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобрение на типа;

8. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) съответствието на техниката с одобрения тип;

9. (нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) настъпилите изменения в одобрението на типа и наличие на сертификат за изменение на одобрен тип, както и отразяването на промените в сертификата за съответствие с одобрения тип.

 
 
 

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) (1) При осъществяване на контрола по чл. 15 служителите на Контролно-техническата инспекция имат следните правомощия:

1. да извършват проверки в производствени помещения, складове, търговски и изложбени площи, стопански сгради, лични стопанства, при работа в земеделието и в горите;

2. да изискват за проверка от притежателя на сертификат за одобрение на типа техническа документация, която е включена в техническото досие;

3. да изискват валиден сертификат за съответствие с одобрения тип;

4. да проверяват за наличие на необходимите маркировки и обозначения върху компоненти, системи или отделни технически възли за техника по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 4;

5. да извършват проверка на техниката относно наличието на регистрация, преминат технически преглед, безопасност, техническо състояние;

6. да извършват проверки в учебните форми относно състоянието на материалната база;

7. да спират за проверка техниката при работа или движение, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за правоспособност на лицето, работещо с техниката;

8. да издават задължителни предписания по реда на глава шеста;

9. да съставят актове при констатирани нарушения по реда на глава седма.

(2) Служителите на Контролно-техническата инспекция са длъжни да:

1. установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;

2. не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват получената при проверките информация извън предназначението й;

3. уведомяват Комисията по търговия и защита на потребителите в случаите, когато е констатирано нарушение на изискванията към нови системи, компоненти или отделни технически възли за нови моторни превозни средства;

4. ползват акредитирани лаборатории при констатиране на нарушения и извършване на проверки за изследване съответствието на нови системи, компоненти или отделни технически възли за техника по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 4 с одобрения тип.

(3) Служителите на Контролно-техническата инспекция при изпълнение на служебните си задължения носят униформено облекло със съответните отличителни знаци при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

(4) При извършване на контрола по този закон служителите на Контролно- техническата инспекция са длъжни да се легитимират със служебна карта и да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които представляват производствена или търговска тайна.

 
 
 
 

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) Лицата, които пускат на пазара нова техника, са длъжни да:

1. оказват съдействие на служителите на Контролно-техническата инспекция при осъществяване на контрола;

2. осигуряват на служителите на Контролно-техническата инспекция пълен достъп до местата, където се осъществяват производството, съхраняването, продажбата на техника или работа с нея;

3. представят за проверка техническа документация, която е включена в техническото досие.

 
 
 

Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16, изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп., бр. 74 от 2005 г.) Контролно-техническата инспекция извършва сезонни, годишни и тематични прегледи на регистрираната техника. Условията и редът за извършване на техническите прегледи и идентификацията на техниката се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп., бр. 74 от 2005 г.) Регистрираната техника подлежи на задължителен годишен или сезонен преглед за проверка на техническата й изправност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Техниката по ал. 2 се представя на годишен преглед за проверка на техническата й изправност през месеца, определен в знака за технически преглед. При прегледа се представят следните документи:

1. свидетелство за регистрация на техниката;

2. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) застраховка "Гражданска отговорност" за самоходната техника и тракторните ремаркета.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) Ръководителите на РС на КТИ изготвят месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) Графикът се изпраща до кмета на съответната община, който е длъжен да уведоми собствениците на техника за предвидените прегледи по начин, доказващ уведомлението.

(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) Лицата са длъжни да работят само с техника, която е преминала на задължителен преглед.

 
 
 

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) Собствениците на техника заплащат такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет, за:

1. извършване на идентификация;

2. извършване на регистрация;

3. технически прегледи, с изключение на тематичните;

4. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.);

5. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.);

6. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.).

(2) Приходите по ал. 1 се разходват от Контролно-техническата инспекция за усъвършенстване на дейността по контрола.

 
 
 
 

Глава шеста
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.)

 
 
 

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Контролно-техническата инспекция спира временно от работа техниката, която:

1. не е регистрирана - до регистрирането й;

2. технически е неизправна или не е обезопасена - до отпадане на основанието за това;

3. не е преминала на годишен технически преглед - до преминаването й.

(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Контролно-техническата инспекция временно отнема свидетелството за правоспособност за работа с техника на водач, който работи с техника с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда или е под въздействието на друго упойващо вещество, за срок 6 месеца. Редът за отнемане и съхранение на свидетелството за правоспособност се определя с наредбата по чл. 13, ал. 2.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Контролно- техническата инспекция дава задължителни предписания, когато установи, че техниката уврежда или замърсява продукцията или околната среда, и представя копие от предписанието на съответните компетентни органи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) Контролно-техническата инспекция дава задължителни предписания, когато се установи липса на сертификат за одобрение на типа или на сертификат за изменение на одобрен тип, на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип или на несъответствие на техниката с данните, посочени в сертификата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) Контролно-техническата инспекция дава задължителни предписания, когато се установи, че техниката не е регистрирана, не е безопасна, не е технически изправна или работата с нея създава опасност от произшествия.

 
 
 

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) (1) Принудителните административни мерки по чл. 18, ал. 1 и 2 се налагат с мотивирана заповед от ръководителите на регионалните служби на Контролно-техническата инспекция.

(2) Обжалването на заповедите по ал. 1 се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Подадената жалба не спира изпълнението на наложената принудителна административна мярка.

 
 
 
 

Глава седма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., бр. 100 от 2008 г.) Собственик, който не е регистрирал придобитата техника съгласно чл. 11, ал. 1 или не е изпълнил задълженията си по чл. 11, ал. 7, както и лице, което в нарушение на чл. 11, ал. 11 работи с нерегистрирана техника, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. Когато нарушението е повторно, лицето се наказва с глоба в размер 300 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм., бр. 100 от 2008 г.) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер 300 лв. Когато нарушението е повторно, имуществената санкция е в размер от 500 до 1000 лв.

 
 
 

Чл. 20. (1) Който работи с техника, която е технически неизправна или не е обезопасена, се наказва с глоба от 50 до 250 лв. Когато нарушението е повторно, лицето се наказва с глоба от 250 до 1000 лв.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв. Когато нарушението е повторно, имуществената санкция е от 2000 до 5000 лв.

 
 
 

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Който не изпълни предписание на Контролно-техническата инспекция по чл. 18, ал. 3, се наказва с глоба от 100 до 250 лв.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция от 250 до 1000 лв.

 
 
 

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 74 от 2005 г., бр. 100 от 2008 г.) Който пуска на пазара техника в нарушение на чл. 9, ал. 1 и 2 , чл. 9д или чл. 10, се наказва с глоба от 1000 до 2500 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 74 от 2005 г., бр. 100 от 2008 г.) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.

 
 
 

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) (1) Наказва се с глоба в размер от 20 до 50 лв. лице, което в нарушение на чл. 14, ал. 2 и чл. 10а при работа с техниката:

1. не носи свидетелство за правоспособност за работа с техниката, свидетелство за регистрация на техниката или документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

2. създава опасност за произшествия с други лица или техника.

(2) Когато нарушението е повторно, глобата е в размер от 50 до 100 лв.

 
 
 

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Наказва се с глоба в размер от 50 до 150 лв. лице, което работи с техника:

1. без да притежава свидетелство за работа със съответната техника или то е отнето по реда на чл. 18, ал. 2;

2. която не е представена на задължителен годишен преглед за проверка на техническата изправност;

3. която е спряна от работа съгласно чл. 18, ал. 1;

4. и в нарушение на чл. 10а изхвърля, оставя или разпилява предмети или материали, замърсяващи околната среда;

5. (нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) която в нарушение на чл. 10а, т. 4 не е оборудвана със светлоотразители, светлоотразителни триъгълници, табели и знаци;

6. (нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. ) която не е преминала проверка по чл. 10б.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г. ) Собственик, който не е представил техниката на технически преглед по реда на чл. 16 и на проверка по чл. 10б, се наказва с глобата по ал. 1.

 
 
 

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Наказва се с глоба в размер от 50 до 150 лв. лице, което работи с техника с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда или е под въздействието на друго упойващо вещество. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 100 до 250 лв. и лишаване от право за работа със земеделска и горска техника от 6 месеца до 2 години. За възстановяване на правоспособността след изтичане на срока на наказанието лицето е длъжно да се яви на проверочен изпит.

 
 
 

Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) (1) Който провежда подготовка за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника в нарушение на чл. 13, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв. Когато нарушението е повторно, глобата е в размер от 1000 до 4000 лв.

(2) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2500 лв. Когато нарушението е повторно, имуществената санкция е в размер от 2000 до 5000 лв.

 
 
 

Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) (1) Който пречи за извършване на проверка от служителите на Контролно-техническата инспекция при изпълнение на контролните им функции по чл. 15, се наказва с глоба от 50 до 200 лв. Когато нарушението е повторно, глобата е в размер от 100 до 500 лв.

(2) Който наруши или не изпълни законно разпореждане на служителите на Контролно-техническата инспекция във връзка с изпълнение на служебните им задължения, се наказва с глоба от 50 до 100 лв. Когато нарушението е повторно, глобата е в размер от 100 до 200 лв.

(3) Когато длъжностно лице, на което са възложени функции по изпълнението на този закон и на нормативните актове по прилагането му, откаже съдействие на служителите на Контролно-техническата инспекция, се наказва с глоба в размер 100 лв. Когато нарушението е повторно, глобата е в размер 200 лв.

 
 
 

Чл. 23. (1) Нарушенията по предходните членове се установяват с актове на служителите на Контролно-техническата инспекция.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Контролно-техническата инспекция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., бр. 100 от 2008 г.) Наложените по закона глоби и имуществени санкции се внасят по сметката на Контролно-техническата инспекция.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., отм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.).

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) По смисъла на този закон:

1. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Валиден сертификат за съответствие" е документ, издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, удостоверяващ пълното съответствие на колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника с одобрения тип.

2. "Земеделска и горска техника" са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите.

3. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Извънпътна техника" е всяка подвижна машина, подвижно (транспортируемо) промишлено оборудване или превозно средство със или без каросерия, които не са предназначени за превоз на пътници или товари по шосе, но са предназначени или пригодени за движение или да бъдат придвижвани по земя независимо от наличието или липсата на шосе и независимо от това, дали се употребяват за превоз на стоки и хора, и в които е монтиран или е предвиден за монтиране двигател с вътрешно горене.

4. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Трактор" е моторно превозно средство, проектирано за работа в земеделието или в горите, с минимум две оси, което се движи самостоятелно с пневматични гуми или вериги, с конструктивна скорост не по-малка от 6 km/h, чиято основна функция е в неговата теглителна сила и което е специално конструирано да тегли, бута, транспортира или да задвижва определени работни органи, техника или ремаркета, използвани в земеделието или в горите. При работа тракторът може да бъде приспособен да превозва товар и/или да бъде оборудван със седалки за пътници.

5. "Компонент" е устройство, за което има технически изисквания, предназначено е да бъде част от превозното средство и отделно от него може да бъде одобрен типът му.

6. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Маркировка за съответствие с одобрения тип" е означение съгласно изискванията на наредбите по чл. 9, ал. 8 и 9, което се поставя от производителя върху компонент, отделен технически възел или двигател с вътрешно горене за извънпътна техника, произведени в съответствие с одобрения тип.

7. "Нова техника" е техника, която предстои да премине от етапа на производство към етапа на пускане на пазара.

8. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Одобрен тип" е типът колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника, както и системи, компоненти или отделни технически възли за тях, или типът двигател (фамилия двигатели) за извънпътна техника, преминали през процедура за одобряване на типа и притежаващи сертификат за одобрен тип.

9. "Одобрение на типа" е процедура за удостоверяване, че:

а) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) даден тип колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника, както и системи, компоненти или отделни технически възли за тях отговарят на техническите изисквания на наредбите по чл. 9, ал. 8;

б) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) даден тип двигател или фамилия двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника отговарят на техническите изисквания, определени в наредбата по чл. 9, ал. 9.

10. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Пускане в употреба" е моментът, при който продуктът преминава в етап на първо ползване от крайния потребител в съответствие с неговото предназначение, без да е необходимо монтиране или регулиране от производителя или от негов представител.

11. "Пускане на пазара" е предоставянето на земеделска и горска техника или на системи или компоненти за тази техника, или на двигатели за извънпътна техника безплатно или срещу заплащане за първи път, при което те преминават от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или на използване.

12. "Самоходна техника" са:

а) колесни трактори;

б) верижни трактори;

в) специализирани самоходни машини;

г) всякакъв друг вид самоходни машини за земеделското и горското стопанство.

13. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Фамилия двигатели" е група от двигатели, определена от производителя, които по своята конструкция се очаква да показват сходни характеристики на емисиите отработени газове и които съответстват на изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 9.

14. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Система" е съвкупност от компоненти за изпълнение на определени функции в превозното средство и за която има технически изисквания.

15. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Ремарке" е всяко теглено превозно средство:

а) което е предназначено основно за превоз на товари и което е конструирано така, че да бъде теглено от трактор за извършване на земеделска или горска работа, включително превозно средство, при което част от товара се поема от трактора;

б) което е прикачено към трактор и към което трайно е прикачено допълнително оборудване, когато съотношението между технически допустимата обща маса и масата без товар на превозното средство е равно или по-голямо от 3,0 и когато превозното средство не е конструирано да обработва материали.

16. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Сменяема прикачна техника" е:

а) всяко съоръжение, използвано в земеделието или в горите, което е проектирано да бъде теглено от трактор и което променя или допълва неговите функции; то може да включва товарна платформа, конструирана по начин, който позволява да бъде снабдена с всички необходими инструменти и приспособления, предназначени за работа, и върху която временно могат да се съхраняват всички материали, които са произведени или са необходими за работа;

б) всяко превозно средство, предназначено да бъде теглено от трактор и към което трайно е прикачено допълнително оборудване или което е проектирано да обработва материали, когато съотношението между технически допустимата обща маса и масата без товар на превозното средство е по-малко от 3,0.

17. (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Отделен технически възел" е устройство, предназначено да бъде част от превозното средство, типът на което може да бъде одобрен отделно, но само във връзка с един или повече определени типове превозни средства.

18. (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Категория" е група превозни средства по чл. 9, ал. 2, т. 1, 2, 3 или 4, които имат еднакви конструктивни особености.

19. (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Двигател с вътрешно горене за извънпътна техника" е:

а) двигател, предназначен за монтиране на извънпътна техника, който може да бъде:

аа) двигател с компресионно запалване с ефективна мощност, по-голяма от 18 kW, но по-малка или равна на 560 kW;

бб) двигател с принудително запалване с ефективна мощност, по-малка или равна на 19 kW;

б) допълнителен двигател, предназначен за монтиране на моторни превозни средства, използвани за превоз на пътници или товари по пътищата.

20. (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Допълнителен двигател" е двигател, предназначен за монтиране във или на моторно превозно средство, който не се използва за задвижване на превозното средство.

21. (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което носи отговорност по всички въпроси, свързани с процедурата на одобрение на типа, и което осигурява съответствието на продукцията, независимо дали това лице е пряко свързано с всички етапи от производствения процес на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел. Производител е също и:

а) всяко физическо или юридическо лице, което е проектирало, произвежда или е произвело за собствена употреба превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

б) всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за осигуряване на съответствие с наредбите по чл. 9, ал. 8 по времето, когато превозно средство, система, компонент или отделен технически възел се пуска на пазара или в употреба.

22. (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Представител" е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, упълномощено писмено от производителя да извършва действия по наредба по чл. 9, ал. 8 и 9. След влизането в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз представител е и всяко физическо или юридическо лице, което в съответствие със законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, е упълномощено писмено от производителя да извършва действия по наредба по чл. 9, ал. 8 и 9.

23. (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Резервни части" са компоненти или отделни технически възли, за които не се прилагат изискванията на чл. 9, ал. 2, използвани за равностойна замяна на функционални и сменяеми части на земеделска и горска техника.

24. (Нова - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) "Сертификат за одобрение на типа" е документ, издаден от министъра на земеделието и храните, удостоверяващ, че типът техника по чл. 9, ал. 2 отговаря на съответните технически изисквания по наредбите по чл. 9, ал. 8 и 9.

25. (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) "Машини за земни работи" са самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, имащи екипировка или оборудване (работни средства), конструирани да извършват изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване/сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 
 

§ 2. Техниката, придобита преди влизането на този закон в сила, се регистрира при условията на чл. 11 в 3-месечен срок от влизането на закона в сила.

 
 
 

§ 3. Контролно-техническата инспекция е правоприемник на Контролно-техническата инспекция за селскостопанска техника, създадена с Разпореждане № 6 на Бюрото на Министерския съвет от 1990 г. (ДВ, бр. 20 от 1990 г.).

 
 
 

§ 3а. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. ) (1) Периодичността на проверките на оборудването по чл. 10б, ал. 1 е:

1. една проверка до 26 ноември 2016 г.;

2. проверка на всеки 5 години до 2020 г.;

3. проверка на всеки три години след 2020 г.

(2) След 26 ноември 2016 г. се използва само оборудване за прилагане на продукти за растителна защита, което успешно е преминало проверката по чл. 10б, ал. 1.

 
 
 
 

§ 4. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 53 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 22 от 1976 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 55 и 73 от 1987 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 32 от 1991 г., бр. 21 и 34 от 1994 г., бр. 45 от 1996 г., бр. 87 от 1997 г. и бр. 11 от 1998 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 35, ал. 1 след думите "Министерството на транспорта" се добавя "и Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа".

2. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби след думите "министъра на транспорта" се поставя запетая и се добавя "министъра на земеделието, горите и аграрната реформа".

 
 
 
 

§ 5. В чл. 14, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 10:

"10. глоби и имуществени санкции по глава седма на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;".

2. Досегашната т. 10 става т. 11.

 
 
 

§ 6. В чл. 93 от Закона за горите (ДВ, бр. 125 от 1997 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 20:

"20. глоби и имуществени санкции по глава седма на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;".

2. Досегашната т. 20 става т. 21.

 
 
 
 

§ 7. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за деноминация на лева

(ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.

(2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 7. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

(ДВ, бр. 22 от 2003 г.)

 
 
 
 

§ 29. Навсякъде в закона:

1. думите "над 18 kW" се заменят с "над 10 kW";

2. думите "министърът/министъра на земеделието, горите и аграрната реформа" и "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят съответно с "министърът/министъра на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите".

 
 
 
 

§ 30. Техниката с мощност от 10 kW до 18 kW, придобита преди влизането в сила на този закон, се регистрира при условията на чл. 11 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

 
 
 
 

§ 31. Член 9, ал. 1, 2 и 4 от § 9 и чл. 22 от § 21 влизат в сила от 1 януари 2005 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

(ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм., бр. 100 от 2008 г.)

 
 
 
 

§ 18. До влизането в сила на § 6 регистрацията на техниката се извършва по досегашния ред.

 
 
 
 

§ 19. До 1 януари 2006 г. за нуждите на одобрението на типа и контрола на пазара колесните трактори се делят на следните категории, означени с латински букви:

а) категория Т1 - колесни трактори, чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 40 км/ч, с минимум една ос с колея не по-малка от 1150 мм, с допустима маса в ненатоварено състояние над 600 кг и с пътен просвет до 1000 мм;

б) категория Т2 - колесни трактори, чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 40 км/ч, с колея под 1150 мм, с допустима маса в ненатоварено състояние над 600 кг и с пътен просвет до 600 мм; когато височината на центъра на тежестта на трактора (измерен от земята), разделена на средния минимален размер на колеята за всяка ос, надхвърля 0,9, конструктивната максимална скорост е ограничена на 30 км/ч;

в) категория Т3 - колесни трактори, чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 40 км/ч и с допустима маса в ненатоварено състояние до 600 кг;

г) категория Т4 - други колесни трактори, чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 40 км/ч.

 
 
 
 

§ 20. До 1 януари 2006 г. пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови колесни трактори, системи или компоненти за тях се извършват въз основа на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип съгласно категориите по § 19.

 
 
 
 

§ 21. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.).

 
 
 
 

§ 22. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 3, относно чл. 9а, т. 5, чл. 9б, чл. 9в и чл. 9г, и § 6, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Административнопроцесуалния кодекс

(ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 112. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

(*)ЗАКОН за изменение на Закона за търговския регистър

(ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от 3.10.2006 г.)

 
 
 
 

§ 1. В § 56 от преходните и заключителните разпоредби думите "1 октомври 2006 г." се заменят с "1 юли 2007 г.".

.......................................................................

 
 
 
 

(*)ЗАКОН за изменение на Закона за търговския регистър

(ДВ, бр. 53 от 2007 г., в сила от 30.06.2007 г.)

 
 
 
 

§ 1. В § 56 от преходните и заключителните разпоредби думите "1 юли 2007 г." се заменят с "1 януари 2008 г.".

........................................................................

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на

Закона за рибарството и аквакултурите

(ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

........................................................................

 
 
 
 

§ 101. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г. и бр. 53 от 2007 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "министърът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "министърът на земеделието и продоволствието".

........................................................................

 
 
 
 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

(ДВ, бр. 100 от 2008 г.)

.......................................................................

 
 
 
 

Допълнителни разпоредби

 
 
 
 

§ 18. Навсякъде в закона думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

 
 
 
 

§ 19. Навсякъде в закона единиците за измерване "км/ч", "мм" и "кг" се заменят съответно с "km/h", "mm" и "kg".

 
 
 
 

Преходни и заключителни разпоредби

 
 
 
 

§ 20. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните извършва необходимите промени в подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона.

........................................................................

 
 
 
 

ЗАКОН за изменение и допълнение на

Закона за Министерството на вътрешните работи

(ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.12.2009 г.)

........................................................................

 
 
 
 

Допълнителна разпоредба

 
 
 
 

§ 59. (В сила от 24.11.2009 г. - ДВ, бр. 93 от 2009 г.) Този закон въвежда:

1. Конвенцията за създаване на Европейската полицейска служба (Европол), приета на 26 юли 1995 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) (необнародвана), и Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност.

2. Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите - членки на Европейския съюз.

 
 
 
 

Преходни и заключителни разпоредби

 
 
 
 

§ 60. С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители в МВР се запазват съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител.

 
 
 
 

§ 61. С влизането в сила на този закон заварените трудови правоотношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, не се прекратяват съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

 
 
 
 

§ 62. (В сила от 24.11.2009 г. - ДВ, бр. 93 от 2009 г.) Заварените разследващи полицаи, които не отговарят на изискванията на чл. 217, ал. 1, изпълняват възложените им функции по разследване в срок до две години от влизането в сила на този закон.

 
 
 
 

§ 63. (В сила от 24.11.2009 г. - ДВ, бр. 93 от 2009 г.) Министерството на вътрешните работи е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Министерството на извънредните ситуации, закрито с Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), както и на документите, които не подлежат на архивиране по реда на Закона за Националния архивен фонд.

 
 
 
 

§ 64. (В сила от 24.11.2009 г. - ДВ, бр. 93 от 2009 г.) Държавни служители в служебни правоотношения и служители по трудови правоотношения с министъра на извънредните ситуации, които осъществяват функции, свързани със защита при бедствия и осигуряване на гражданите на достъп до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешно повикване с единен европейски номер 112 към датата на влизане в сила на Решението на Народното събрание за приемане на структурата на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), с което Министерството на извънредните ситуации се закрива, се назначават в МВР без провеждане на конкурс и без да са налице специфичните изисквания на чл. 179, ал. 1, т. 4 и ал. 3.

 
 
 
 

§ 65. (В сила от 24.11.2009 г. - ДВ, бр. 93 от 2009 г.) До 31 декември 2009 г. на служителите по § 64 се изплащат възнагражденията, добавките и парите за облекло, определени по досегашния ред.

 
 
 
 

§ 66. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Специалната куриерска служба, не се прекратяват, а се преобразуват съответно в служебни или трудови правоотношения на служители на Министерството на вътрешните работи, като служителите се назначават на длъжностите, които заемат към момента на преобразуване на правоотношенията.

........................................................................

 
 
 
 

§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и 91, които влизат в сила от деня на обнародването му.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение нa Закона за Министерството на вътрешните работи

(ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 9.11.2010 г.)

...................................................................

 
 
 
 

§ 101. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 82 и 102 от 2006 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.) в чл. 9, ал. 14 думите "Главна дирекция "Гражданска защита", Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" се заменят с "Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

...................................................................

 
 
 
 

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1 - 23,

 
 
 
 

§ 25, § 27 - 30,

 
 
 
 

§ 32 - 34, § 40,

 
 
 
 

§ 41, § 43 - 55,

 
 
 
 

§ 63 - 89 и § 91 - 114, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

...................................................................

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на

Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

(ДВ, бр. 28 от 2011 г.)

 
 
 
 

§ 6. Контролно-техническата инспекция е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив.

 
 
 
 

§ 7. Трудовите и служебните правоотношения на служителите в центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител

(ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":

1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;

2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

(2) С акта за назначаването на държавния служител се:

1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;

2. определя индивидуална основна месечна заплата.

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:

1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;

2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".