ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

В сила от 01.01.2008 г. Обн. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със:

1. условията и реда за определяне на териториалния обхват на Черноморското крайбрежие и на крайбрежната плажна ивица, изискванията, правилата и нормативите за тяхното устройство, ползване, застрояване и опазване;

2. правомощията и координацията на дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление, както и взаимоотношенията им с физическите и юридическите лица при осъществяване на държавната политика по устройство на Черноморското крайбрежие.

3. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) условията и реда за провеждане на процедурите за определяне на концесионери и на наематели на морските плажове.

Чл. 2. Основните цели на закона са:

1. създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие;

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) осигуряване на свободен и безплатен достъп до морските плажове;

3. опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси;

4. предотвратяване и намаляване на замърсяването на Черноморското крайбрежие;

5. защита на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;

6. възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.

Чл. 3. Черноморското крайбрежие обхваща частта от:

1. територията на страната, попадаща в обхвата на охранителните зони по чл. 9 и островите във вътрешните морски води и териториалното море;

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) акваторията на Черно море, с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Гражданите имат право на свободен и безплатен достъп до морските плажове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Достъпът на гражданите до морските плажове се осигурява чрез предвижданията на устройствените планове, включително на парцеларните планове за изграждане на обектите на техническата инфраструктура, обслужваща тези територии.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За части от територията на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5достъпът на гражданите може да бъде ограничен само в случаите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, охраната и контрола на държавната граница, опазването на защитени територии и обекти, при опасност за здравето или живота им, както и в други случаи, определени със закон.

Чл. 5. (1) Физическите и юридическите лица имат право на информация за предвижданията на устройствените планове и за инвестиционните дейности, осъществявани на територията на Черноморското крайбрежие. Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация и чрез интернет страницата на съответната община.

(2) Актовете и действията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление, свързани с развитието и устройството на Черноморското крайбрежие, са публични и не представляват класифицирана информация, с изключение на тези, които са свързани с националната сигурност и отбраната на страната.

 

Глава втора.
КРАЙБРЕЖНА ПЛАЖНА ИВИЦА. ПОЛЗВАНЕ

Чл. 6. (1) Крайбрежната плажна ивица е обособена територия, съставена от отделни морски плажове, представляваща част от морския бряг към прилежащата му акватория.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Морският плаж е територия, представляваща обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата. Към територията на морския плаж се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж.

(3) Морските плажове са изключителна държавна собственост.

(4) Публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна, са:

1. морските плажове;

2. брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места;

3. прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони;

4. пясъчните дюни;

5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) островите, включително и създадените в резултат на човешка дейност.

(5) Публична общинска собственост, която не може да бъде обявена за частна, са брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, с изключение на тези по ал. 4, т. 2.

(6) Границите на обектите по ал. 4 и 5 се определят чрез преки геодезични измервания и се отразяват в кадастралната карта и в имотния регистър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За обектите по ал. 4 и 5 се изработват специализирани карти, регистър и информационна система по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. Условията и редът за възлагането, създаването и поддържането на специализираните карти, регистъра и информационната система се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Когато в резултат на естествени процеси на взаимодействие на морето със сушата се образуват морски плажове, засягащи един или повече имоти - частна собственост, частта от засегнатите имоти се отчуждава по реда наглава трета от Закона за държавната собственост по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(9) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За създаването на специализираните карти и регистри по ал. 7 органите, на които със закон са възложени опазването и контролът на защитените територии и на защитените зони, са задължени да предоставят информация и/или да посочват очертанията на обектите по ал. 4, т. 3 и 4.

(10) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове.

(11) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава актовете за изключителна държавна собственост въз основа на изменените кадастрална карта и кадастрални регистри на морските плажове.

Чл. 7. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория могат да се поддържат и управляват чрез предоставяне на концесия за услуга при условията и по реда на този закон за срок до 20 години. Широчината на прилежащата акватория, включена в обекта на концесия, не може да бъде повече от 200 м.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Концесията се предоставя срещу задължението на концесионера да извършва концесионно плащане към концедента, да осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж, да осъществява задължителните дейности и да постави указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.)

(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Морските плажове или части от тях, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителните дейности.

(6) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството със заповед може да предоставя правомощията си по ал. 5 на съответния областен управител.

(7) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Морските плажове, които не са предоставени на концесия или под наем, се обявяват със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за неохраняеми морски плажове ежегодно до 31 май. Заповедта се публикува на официалната интернет страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(8) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Морските плажове с прилежащата им акватория в границите на защитените територии, включени в приложение № 2 към Закона за защитените територии, могат да се поддържат и управляват чрез предоставяне на концесия или чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, ако с плановете за управление, утвърдени по Закона за защитените територии, се допуска осъществяване на дейности, свързани с използването им за рекреационни нужди.

(9) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)

(10) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) По реда на Закона за концесиите се предоставят концесии за изграждане на изкуствени морски плажове върху имоти - държавна собственост.

(11) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Морските плажове не се предоставят на концесия или под наем при наличието на някое от обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 от Закона за концесиите.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) извършва подготвителните действия за предоставяне на концесии за морски плажове при условията и по реда на този закон;

2. внася в Министерския съвет предложения за предоставяне на концесии за морските плажове;

3. организира процедурите за определяне на концесионер;

4. сключва концесионните договори;

5. провежда процедури за отдаване под наем на морски плажове и сключва наемните договори;

6. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) организира контрола по изпълнение на задълженията по сключените концесионни договори и договорите за наем.

(2) (В сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Минималният размер на концесионното плащане, съответно на наемната цена, за морски плажове се определя по методика, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Петдесет на сто от сумата на концесионното плащане, съответно на наемната цена, се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответният плаж, при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Размерът на концесионното плащане, съответно на наемната цена се определя във всеки конкретен случай, като се отчитат специфичните особености и характеристики на морския плаж:

1. степента на урбанизация на прилежащите територии, прилежащата туристическа инфраструктура и изградената техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до морския плаж и местоположението на морския плаж - в близост до национални курорти, курортни комплекси, ваканционни, вилни и туристически селища, населени места, къмпинги и вилни зони или неурбанизирани територии;

2. природно-климатичните и екологичните характеристики, площта и характерните особености на морския плаж, на морския бряг и на прилежащата акватория.

 

Глава втора.
"а" ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИЯ ПЛАЖ (НОВА - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г.)

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) Концесия за морски плаж се предоставя при условията и по реда на този закон чрез провеждане на процедура - конкурс за определяне на концесионер.

(2) Дейностите по предоставяне на концесията по ал. 1 включват:

1. изготвяне на обосновка на концесията;

2. провеждане на процедура за предоставяне на концесия;

3. сключване на концесионен договор.

(3) Процедурата за предоставяне на концесия за морски плаж включва:

1. приемане на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия;

2. провеждане на конкурс за определяне на концесионер;

3. приемане на решение за определяне на концесионер.

(4) Срокът на концесията започва да тече от деня на влизане в сила на концесионния договор и не може да се продължава.

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) Обект на концесия, предоставена по реда на този закон, са морските плажове с прилежащата им акватория, която е с широчина до 200 м.

(2) Обектът на концесия може да включва и принадлежности, определени в решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията.

Чл. 8в. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) Концесионер е лицето, на което чрез сключване на концесионния договор се предоставя концесията.

(2) Концесията се предоставя на участника, спечелил конкурса и определен за концесионер.

(3) Когато участникът, определен за концесионер, е юридическо лице или обединение, което не е търговец, концесията се предоставя на новоучредено търговско дружество, в което юридическото лице е едноличен собственик на капитала, съответно участниците в обединението притежават целия капитал в съотношението от договора им за обединение. Когато участникът, определен за концесионер, е търговец, концесионният договор може да се сключи с новоучредено търговско дружество, в което участникът притежава целия капитал, ако това е предвидено в конкурсната документация.

(4) Когато участникът, определен за концесионер, е физическо лице, концесията се предоставя на новоучредено търговско дружество, в което участникът е едноличен собственик на капитала, или на новорегистриран от него едноличен търговец.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 лицето, което сключва концесионния договор, е обвързано от офертата на участника, определен за концесионер.

Чл. 8г. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството осигурява изготвянето на обосновка на концесията и внася в Министерския съвет предложение за предоставяне на концесия за морски плаж.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него длъжностно лице възлага със заповед изготвянето на обосновка на концесията за морски плаж на експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и/или на експерти от други министерства и ведомства, съобразно тяхната компетентност, и/или на външни консултанти.

(3) Заповедта по ал. 2 съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) срок за изработване на обосновката на концесията, който не може да бъде по-дълъг от един месец;

2. експертите, на които се възлага изготвянето на обосновката при условията и по реда за определяне на външните експерти;

3. максимален размер на средствата за изработване на обосновката, който се разходва от утвърдените разходи за концесионна дейност за съответната година.

(4) Обосновката на концесията за морски плаж съдържа:

1. цели и срок на концесията;

2. правно основание за предоставяне на концесията;

3. основни технически и други характеристики на обекта на концесията, включително описание на принадлежностите му;

4. описание на услугите и дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията, и условията за извършването им;

5. анализ на ефективността на концесията от гледна точка на концедента;

6. други особености на обекта на концесията;

7. изводи и препоръки;

8. приложения, въз основа на които е изготвена обосновката.

Чл. 8д. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия за морски плаж съдържа:

1. предмета и обекта на концесията;

2. принадлежностите - когато такива се включват в обекта на концесията;

3. максималния срок на концесията;

4. условията за осъществяване на концесията;

5. основните права и задължения по концесионния договор;

6. условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията му на подизпълнители;

7. вида и размера на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения;

8. условията и формата за извършване на концесионното плащане, включително:

а) размера на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията;

б) реда за извършване на концесионното плащане;

9. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;

10. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;

11. други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени;

12. критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест;

13. размера и начина на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия;

14. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) оправомощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството изцяло да организира и провежда процедурата за предоставяне на концесия на морския плаж.

(2) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от обнародването по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 решението на Министерския съвет по ал. 1 се изпраща от длъжностното лице, определено от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който организира провеждането на конкурса, за вписване в Националния концесионен регистър.

Чл. 8е. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) Концесионерът на морски плаж се определя чрез конкурс.

(2) В конкурса може да участва всяко физическо или юридическо лице или обединение от такива лица.

(3) В конкурса не може да участва самостоятелно или като член на обединение юридическо лице:

1. което е обявено в несъстоятелност;

2. което е в процедура по ликвидация;

3. на което управител или член на управителния орган, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган, е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група.

(4) В процедурата за предоставяне на концесия не може да участва самостоятелно или като член на обединение физическо лице, което е:

1. осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по ал. 3, т. 3;

2. лишено от правото да осъществява търговска дейност.

(5) От участие в процедурата за предоставяне на концесия може да бъде отстранен участник, който:

1. е в производство по несъстоятелност;

2. има задължения за публични вземания на държавата или община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

3. има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател;

4. е бил концесионер и концесионният договор е прекратен по негова вина;

5. е виновен за професионални нарушения, за които комисията, която организира и провежда конкурса, разполага с писмени доказателства, издадени от компетентен орган;

6. не е представил цялата информация, изискваща се от участниците в процедурата за предоставяне на концесия, или предоставената от него информация е невярна или непълна.

(6) Обстоятелствата по ал. 2 - 5 се удостоверяват с документи и декларации.

(7) Участникът, чието заявление с оферта са класирани на първо място, се определя за концесионер.

Чл. 8ж. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Министър-председателят в 7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 8д назначава комисия за организацията и провеждането на конкурса, наричана по-нататък "конкурсната комисия" или "комисията", в състав: председател, заместник-председател и петима членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Председател на конкурсната комисия е министърът на регионалното развитие и благоустройството или длъжностно лице от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а за заместник-председател и членове се включват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, на специализираната администрация на Министерския съвет и на Министерството на вътрешните работи.

(3) Министър-председателят може да прави промени в състава на конкурсната комисия при смърт, продължително заболяване или друга обективна причина, водеща до невъзможност на неин член да изпълнява задълженията си, както и по негова молба за освобождаване.

(4) Председателят, заместник-председателят и членовете на конкурсната комисия са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на конкурса информация, за което при назначаването си попълват декларация.

(5) Конкурсната комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й.

(6) Решенията на комисията се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите.

Чл. 8з. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Председателят на комисията в тридневен срок от назначаването й свиква заседание.

(2) На първото си заседание комисията:

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) определя датата, мястото и часа на провеждане на конкурса и датата, до която се приемат заявления с оферти за участие в конкурса; срокът за подаване на заявленията с оферти не може да бъде по-дълъг от 30 дни;

2. одобрява конкурсната документация, определя цената и сроковете за закупуването й;

3. одобрява образец на декларацията за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация;

4. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) при необходимост комисията може да привлече експерти, както и служители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които да подпомагат нейната дейност, при спазване на изискванията за опазване тайната на сведенията;

5. подготвя съобщение за провеждане на конкурса, което съдържа най-малко:

а) датата, мястото и часа на провеждане на конкурса;

б) описание на обекта на концесията;

в) цената и начина на плащане на конкурсната документация и мястото на получаването й;

г) изискванията към участниците в съответствие с конкурсната документация;

д) друга информация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съобщението за провеждане на конкурса по ал. 2, т. 5 се публикува на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в деня, следващ провеждането на първото заседание на конкурсната комисия по чл. 8ж, ал. 1.

(4) За заседанията на комисията се води протокол.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) В своята работа комисията може да се подпомага от определени от нейния председател на първото заседание служители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(6) Председателят, заместник-председателят, членовете на комисията, привлечените експерти и служителите по ал. 5 са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди обнародването в "Държавен вестник" на решението на Министерския съвет за определяне на спечелилия конкурса участник, за което попълват декларация.

Чл. 8и. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Когато в срока, определен в съобщението по чл. 8з, ал. 2, т. 5, не постъпи заявление с оферта, комисията има право с решение еднократно да удължи срока за подаването им до 15 дни от датата на публикуване на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на съобщението за новия срок.

(2) Конкурсът се провежда и когато има само един кандидат.

(3) Конкурсът не се провежда, ако няма заявили участие кандидати.

Чл. 8к. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Конкурсната документация съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) основни технически и други характеристики на обекта на концесията, включително описание на принадлежностите му;

2. изисквания относно съдържанието на разработките по условията на конкурса;

3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) описание на услугите и дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията, и условията за извършването им;

4. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)

5. проект на концесионен договор;

6. размера на гаранцията за участие в конкурса и начина на плащането й в съответствие с решението по чл. 8д, ал. 1;

7. други изисквания към съдържанието на заявлението и офертата.

Чл. 8л. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Кандидатите в конкурса представят в срока, определен от комисията, заявление с оферта в запечатан плик в изпълнение на конкурсните условия. Подадените заявления с оферти се завеждат в деловодството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и се вписват в регистър по поредността на подаването им.

(2) Заявлението за участие съдържа приложение и документи, подробно описани в одобрената от комисията конкурсна документация.

(3) Към офертата си кандидатите прилагат декларация, в която посочват коя част от съдържащата се в офертата информация представлява търговска тайна.

(4) При сключването на договора за концесия определеният за концесионер участник е обвързан от съдържанието на представената оферта.

(5) Допълнения и изменения в предадените вече заявления с оферти не се допускат. Заявления с оферти, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат.

Чл. 8м. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) В обявените ден и час за провеждане на конкурса комисията на открито заседание отваря пликовете по реда на тяхното вписване в регистъра и проверява дали са спазени изискванията на конкурсната документация.

(2) В деня по ал. 1 на закрито заседание комисията извършва оценка и класиране на заявленията с офертите при спазване на критериите за оценка, определени в решението на Министерския съвет за откриване на процедурата, и конкурсната документация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) По изключение при повече предложения или при по голяма сложност и/или обем на офертите председателят на комисията определя срок до три дни за запознаване на комисията с всички оферти.

Чл. 8н. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Комисията изготвя доклад, проект на решение на Министерския съвет и протокол за резултатите от конкурса в тридневен срок от приключването му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерският съвет приема решение за определяне на спечелилия конкурса участник, което се обнародва в "Държавен вестник". С решението се оправомощава министърът на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за концесия от името на концедента със спечелилия участник, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на Закона за концесиите в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3 решението на Министерския съвет по ал. 2 се изпраща от длъжностното лице, определено от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който организира провеждането на конкурса, за вписване в Националния концесионен регистър.

Чл. 8о. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и спечелилият конкурса участник сключват договор за концесия в едномесечен срок от влизане в сила на решението по чл. 8н, ал. 2.

(2) При отказ за сключване на договора спечелилият конкурса участник губи гаранцията за участие в конкурса.

(3) За неуредените случаи по сключването, изпълнението и прекратяването на договора за концесия се прилагат съответно разпоредбите на Закона за концесиите и правилника за прилагането му.

 

Глава трета.
ЗОНИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА

Чл. 9. На територията на Черноморското крайбрежие се създават следните охранителни зони:

1. зона "А" с режим на особена териториалноустройствена защита;

2. зона "Б" със специфични характеристики на територията и специален режим за опазване на териториалните и акваториалните ресурси.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Зона "А" обхваща частта на акваторията на Черно море по чл. 3, т. 2, крайбрежната плажна ивица и част от територията, попадаща в ивица с широчина 100 м извън териториите на населените места, измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове.

(2) В зона "А" се забраняват:

1. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.)

2. строителството на плътни огради;

3. поставянето на заграждения, ограничаващи свободния пешеходен достъп до обектите почл. 6, ал. 4 и 5, освен в случаите по чл. 4, ал. 3;

4. търсенето, проучването и експлоатацията на природни богатства, с изключение на дейностите, свързани с добива на лечебна кал, сол, минерални води и с изграждането на геозащитни, брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения;

5. заустването на непречистени отпадъчни води, като количеството и качеството на пречистените води трябва да отговаря на изискванията за индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване, издадено съгласно изискванията наЗакона за водите;

6. изграждането и експлоатацията на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

7. употребата на продукти за растителна защита и минерални торове, с изключение на регистрираните биологични продукти за растителна защита и торове;

8. развитието на производства, отделящи замърсяващи вещества, посочени в приложение I наКонвенцията за опазване на Черно море от замърсяване.

(3) В зона "А" извън територията на морските плажове се разрешават:

1. изграждането на пристанища и пристанищни съоръжения, на брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни съоръжения, на пречиствателни станции, както и на други обекти на техническата инфраструктура, необходима за обслужване на урбанизираните територии, непопадащи в забраните по ал. 2;

2. строителството на други обекти, извън посочените в т. 1, при спазване на следните нормативи за всеки поземлен имот:

а) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 16.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 16.03.2015 г.) плътност на застрояване (П застр.) - до 20 на сто;

б) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 16.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 16.03.2015 г.) интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,5;

в) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 16.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 16.03.2015 г.) минимална озеленена площ (П озел.) - най-малко 70 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;

г) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 16.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 16.03.2015 г.) характер на застрояването - ниско, с височина до 7,5 м;

3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) поставянето на:

а) преместваеми обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности, като в урегулираните поземлени имоти не могат да се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и не се намалява определената минимална озеленена площ;

б) елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и часовници;

в) рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, при условия и по ред, определени в наредба на общинския съвет;

4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) осъществяването на дейностите по ал. 4, т. 5 - 8, както и на други дейности, непопадащи в забраните по ал. 2;

5. изграждането на подводни или плаващи обекти в акваторията по чл. 3, т. 2, свързани с туристическата функция на крайбрежието.

(4) На територията на морските плажове се разрешават:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) поставянето на плажни принадлежности, като се осигурява не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите;

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) поставянето на преместваеми обекти и съоръжения за:

а) осъществяване на задължителните дейности на морския плаж;

б) спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване;

3. изграждането на техническа инфраструктура, необходима за използване на обектите по т. 2, както и за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната и за осигуряване безопасността на корабоплаването;

4. изграждането на брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни съоръжения;

5. реализирането на ландшафтноустройствени и паркоустройствени мероприятия;

6. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) извършването на специализирани дейности по опазване на единични и групови културни ценности;

7. извършването на изследвания, свързани с опазване на околната среда;

8. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) изграждането на подземни проводи, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Зоната на активната плажна площ по ал. 4, т. 1 за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите е равностойна като достъп до морето със зоните с разположени от концесионера или наемателя плажни принадлежности, които той предоставя възмездно на посетителите на морския плаж. Зоната се обозначава на морския плаж и на указателните табели, поставяни от концесионера или от наемателя на съответния морски плаж.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Обектите по ал. 4, т. 2, буква "б" могат да заемат общо до 2 на сто от площта на морския плаж.

(8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Към обектите за бързо обслужване по ал. 4, т. 2, буква "б" се допуска ползването на допълнителна търговска площ на морския плаж извън площта по ал. 7, която не може да заема повече от 2 на сто от площта на морския плаж.

(9) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) В случаите по ал. 7 и 8 в площта на плажа не се включва площта на подвижни (бели) дюни, на неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и на облесени дюни.

(10) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 27 от 2013 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Териториите от зона "А", попадащи в границите на защитени територии или на защитени зони, запазват режимите си на опазване, ползване и управление, определени по реда наЗакона за защитените територии и на Закона за биологичното разнообразие.

Чл. 11. (1) Зона "Б" обхваща териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на зона "А", с изключение на урбанизираните територии на населените места, определени към датата на влизане в сила на закона.

(2) В зона "Б" се забраняват:

1. изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

2. заустването на непречистени отпадъчни води, като количеството и качеството на пречистените води трябва да отговарят на изискванията за индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване, издадено съгласно изискванията наЗакона за водите;

3. употребата на продукти за растителна защита и минерални торове, с изключение на регистрираните биологични продукти за растителна защита и торове;

4. развитието на производства, отделящи замърсяващи вещества, посочени в приложение I наКонвенцията за опазване на Черно море от замърсяване.

(3) Териториите от зона "Б", попадащи в границите на защитени територии или на защитени зони, запазват режимите си на опазване, ползване и управление, определени по реда наЗакона за защитените територии и на Закона за биологичното разнообразие.

Чл. 12. В зона "Б" се разрешава осъществяване на дейности, непопадащи в забраните по чл. 11, ал. 2 и 3, и строителство, свързано със:

1. създаване на нови или разширяване на границите на населени места, курорти и курортни комплекси при спазване на следните нормативи за всеки урегулиран поземлен имот:

а) плътност на застрояване (П застр.) - до 30 на сто;

б) интензивност на застрояване (К инт.) - до 1,5;

в) минимална озеленена площ (П озел.) - 50 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;

г) характер на застрояването - средно, с височина до 15 м;

2. създаване на нови или разширяване на границите на ваканционни селища при спазване на следните нормативи за всеки урегулиран поземлен имот:

а) плътност на застрояване (П застр.) - до 30 на сто;

б) интензивност на застрояване (К инт.) - до 1,2;

в) минимална озеленена площ (П озел.) - 50 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;

г) характер на застрояването - ниско, с височина до 10 м;

3. създаване на нови или разширяване на границите на вилни зони при спазване на следните нормативи за всеки поземлен имот:

а) плътност на застрояване (П застр.) - до 40 на сто;

б) интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,8;

в) минимална озеленена площ (П озел.) - 50 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;

г) характер на застрояването - ниско, с височина до 7,0 м;

4. изграждане на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, непопадащи в забраните по чл. 11, ал. 2.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Устройството и застрояването на поземлени имоти, части от които попадат едновременно в охранителни зони "А" и "Б", се определят с подробен устройствен план - план за регулация и застрояване. В съответствие с устройствената зона, в която попада частта от поземления имот, с плана за регулация и застрояване в границите на урегулирания поземлен имот се определят подзона в обхвата на охранителна зона "А" с пределно допустими показатели на застрояване съгласно чл. 10, ал. 3 и подзона в обхвата на охранителна зона "Б" с пределно допустими показатели за застрояване съгласно чл. 12. Допустимото застрояване във всяка една от зоните се определя на базата на площта от поземления имот, попадаща в съответната подзона.

Чл. 13. (1) Разрешенията за строеж за изграждане на разрешените обекти в зона "А" и в зона "Б" се издават при наличие на необходимата техническа инфраструктура за енергоснабдяване, водоснабдяване, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и за събиране и обезвреждане на битови и строителни отпадъци.

(2) При липса на техническа инфраструктура по ал. 1 тя може да бъде изградена при условията и по реда на чл. 69 от Закона за устройство на територията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове, в т.ч. ползваната допълнителна търговска площ по чл. 10, ал. 8, и на територията на селищните образувания с национално значение се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема, одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) В зона "Б" се допуска поставянето на:

1. преместваеми обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности, като в урегулираните поземлени имоти не могат да се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и не се намалява определената минимална озеленена площ;

2. елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и часовници;

3. рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи при условия и по ред, определени в наредба на общинския съвет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Преместваемите обекти и съоръжения по ал. 3 се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки, които се вписват в разрешението за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Преместваемите обекти и съоръжения, поставени на територията на морските плажове, както и тези в зона "А" и зона "Б" на националните курорти, които не отговарят на условията по ал. 3 и 4 и по чл. 10, ал. 3, т. 3, се премахват от органите на Дирекцията за национален строителен контрол по ред, определен с наредба на министъра на инвестиционното проектиране. В останалите случаи преместваемите обекти и съоръжения, които не отговарят на разпоредбите на този закон, се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията.

(7) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Разрешенията за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения на морските плажове се издават еднократно за срока на концесията или наема и са валидни до изтичане срока на концесията, съответно наема, или до промяна на схемата по ал. 3.

Чл. 14. (1) Държавата и общините осигуряват транспортни връзки с републикански или местни пътища, както и пешеходни и велосипедни алеи до морските плажове, в съответствие с разпоредбите на Закона за пътищата.

(2) Обектите за транспортна връзка и за пешеходно и велосипедно движение се определят с подробен устройствен план за съответната територия на общината.

(3) Собствениците на недвижими имоти, през които подробният устройствен план предвижда преминаване на обекти за пешеходно движение, учредяват право на преминаване в полза на съответната община по реда на чл. 192, ал. 1 от Закона за устройство на територията в тримесечен срок от влизането в сила на плана.

(4) При отказ на собствениците да учредят право на преминаване в срока по ал. 3 имотът или част от него се отчуждава в полза на съответната община при условията и по реда на Закона за общинската собственост.

Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) Забранява се извършването на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври.

(2) Извън случаите по ал. 1 периодът и териториите по Черноморското крайбрежие, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Решенията на общинския съвет се приемат ежегодно не по-късно от 1 март на съответната година и се обявяват на интернет страницата на общината.

(3) В случай че общинският съвет не приеме решение в срока по ал. 1, извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси, ваканционните селища (вилни и туристически селища) и къмпингите по Черноморското крайбрежие се забранява от 15 май до 1 октомври.

(4) Изключение по ал. 1, 2 и 3 се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Подробните устройствени планове за територии, попадащи в зона "А" и в зона "Б", се приемат от общинския експертен съвет по устройство на територията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) В състава на съвета по ал. 1 задължително се включват представители на регионалните служби на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на съответния областен управител, по един представител на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и представители на общинската администрация, определени със заповедта на кмета на общината по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.)

Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Промяна на предназначението на земеделски земи и на поземлени имоти в горските територии, попадащи в зона "А" и в зона "Б", за създаване или за разширяване на урбанизирани територии или за застрояване на отделни или на група поземлени имоти се разрешава само ако това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината и одобрен по реда на Закона за устройство на територията подробен устройствен план.

(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Извън случаите по ал. 1, промяна на предназначението на земеделски земи и поземлени имоти в горските територии се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план за:

1. обекти с национално значение;

2. национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

3. обекти с регионално значение;

4. общински обекти от първостепенно значение;

5. обекти - публична собственост;

6. (обявена за противоконституционна с РКС № 12 от 2013 г. - ДВ, бр. 105 от 2013 г.) обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите;

7. обекти на техническата инфраструктура;

8. специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

9. обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по Закона за регионалното развитие въз основа на решение на общинския съвет;

10. недвижими културни ценности.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Забранява се строителството и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", освен в случаите, когато с влязъл в сила подробен устройствен план е предвидено изграждане на:

1. обекти с национално значение;

2. (обявена за противоконституционна с РКС № 12 от 2013 г. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) подземни линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи в т. 1 и 3 - когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно;

3. специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

(2) Забраните по чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2 се прилагат и за обектите по ал. 1.

 

Глава четвърта.
УСТРОЙСТВО НА КРАЙБРЕЖИЕТО

Чл. 18. (1) Устройството и развитието на Черноморското крайбрежие се извършват въз основа на:

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) концепциите и схемите за пространствено развитие по Закона за регионалното развитие;

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) общи устройствени планове за цялата територия на общините по чл. 3, т. 1;

3. подробни устройствени планове на общините по чл. 3, т. 1 за:

а) съществуващи урбанизирани територии;

б) нови урбанизирани територии, предвидени по съответния общ устройствен план, включващи територии от зони "А" и "Б";

4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) специализирани подробни устройствени планове по чл. 111 от Закона за устройство на територията.

(2) Плановете по ал. 1, т. 2 - 4 съдържат правила и нормативи за прилагането им.

(3) Плановете по ал. 1, т. 2 и 3 се съобразяват с правилата и нормативите на Закона за устройство на територията и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му, доколкото не противоречат на този закон.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) Изискванията за обема, съдържанието, техническото изпълнение и оформяне на плановете по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 117 от Закона за устройство на територията.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) Обхватът и съдържанието, както и условията и редът за възлагане, изработване, приемане и прилагане на концепциите и схемите за пространствено развитие се определят в Закона за регионалното развитие.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Възлагането на изработването на общите устройствени планове по чл. 18, ал. 1, т. 2, както и на техните изменения се извършва от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от кмета на общината след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Общите устройствени планове по ал. 2 се приемат от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика по предложение на съответния общински съвет и се одобряват със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в "Държавен вестник". Заповедта за одобряване на плана е окончателна и не подлежи на обжалване.

(4) Създаването, съгласуването, съобщаването, приемането и одобряването на подробните устройствени планове по чл. 18, ал. 1, т. 3, както и на техните изменения се извършват при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) Одобряването на плановете по ал. 2 и 4 се извършва след провеждане на процедурите за екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Екологичната оценка е част от съответния план.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.)

Чл. 21. (1) С общите устройствени планове за териториите на общините по чл. 3, т. 1, както и с правилата и нормативите за тяхното прилагане се определят:

1. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) общата структура на територията и устройствените изисквания към развитието на територията и акваторията;

2. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) териториите за извършване на стопанска дейност;

3. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) обектите на техническата инфраструктура с национално и регионално значение;

4. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) мероприятията за опазване на околната среда, биологичното разнообразие, природните ресурси и културните ценности;

5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) териториите и акваториите с ограничителни режими на устройство и застрояване;

6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) общият режим за използване на водните, горските, поземлените и рекреационните ресурси;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) пределно допустимите рекреационни капацитети на курортните населени места и селищни образувания, курортите, курортните комплекси, ваканционните селища и вилните зони по критерии, определени с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

8. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) необходимите мероприятия за брегозащита, опазване, възстановяване и подобряване естетическите качества на териториите, мерките за опазване и възстановяване на характера на ландшафта и на културните ценности;

9. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) териториите и зоните, в които не се допуска ново строителство и разширяване на строителните граници на съществуващите урбанизирани територии;

10. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) устройствените правила и нормативи за застрояване на съществуващи и бъдещи урбанизирани територии;

11. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) урбанизираните, земеделските, горските и нарушените територии;

12. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) териториите, които ще се устроят като крайбрежни паркове и градини;

13. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) специфичните изисквания, правила и нормативи за устройство на територията и акваторията.

(2) В общите устройствени планове за териториите на общините по чл. 3, т. 1 се отразяват:

1. границите на крайбрежната плажна ивица, определени по реда на чл. 6;

2. границите на зоните по чл. 10, 11 и 12;

3. териториите на защитените и рекреационните гори;

4. териториите на защитените територии и защитените зони;

5. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) териториите и участъците от акваторията със статут на културни ценности;

6. границите на териториите с ограничителен режим, подчинен на изисквания, свързани със сигурността и отбраната на страната, включително охраната и контрола на държавната граница.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Към общите и подробните устройствени планове по чл. 18, ал. 1, т. 2 и 3 се изработват специализирани схеми за прилежащата акватория.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Със схемите по ал. 1 се определят зоните за:

1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) санитарна охрана;

2. развитие на водни спортове;

3. подводна археология и подводен туризъм;

4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни съоръжения, както и за други съоръжения или обекти, свързани с туристическата функция на крайбрежието и стопанския риболов;

5. осъществяване на дейности, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Схемите по ал. 1 се приемат и одобряват като част от общите и подробните устройствени планове по реда на чл. 19, ал. 3 и 4.

 

Глава четвърта.
"а" ФИНАНСИРАНЕ И КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г.)

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) Приходите от концесионни плащания и от наеми на морски плажове се разпределят, както следва:

1. петдесет на сто от сумата на концесионното плащане и петдесет на сто от наемната цена се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответният плаж; общината отчита по бюджета си преведената сума на концесионното плащане като приходи от концесии;

2. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) десет на сто от наемната цена, съответно от концесионното плащане се превежда по бюджета на областта, на чиято територия се намира съответният плаж.

(2) Паричните постъпления от концесионни плащания и наеми на морски плажове, както и от неустойки, гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие постъпват като приход по бюджета на съответното министерство или ведомство.

(3) Постъпилите приходи по ал. 1, т. 1 се разходват за:

1. благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове;

2. осигуряване на транспортни връзки с местни пътища, както и пешеходни и велосипедни алеи до морските плажове в изпълнение на чл. 14, ал. 1;

3. поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове, разположени на територията на съответната община;

4. принудително премахване на преместваеми обекти и съоръжения на морските плажове почл. 57а от Закона за устройство на територията;

5. почистване и извозване на отпадъците от морските плажове, обявени за неохраняеми.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Постъпилите приходи по ал. 1, т. 2 се разходват за:

1. провеждане на процедури за отдаване под наем на морски плажове;

2. контрол по изпълнението на сключените договори за наем на морските плажове;

3. поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове, разположени на територията на община от областта, за която няма постъпили приходи по ал. 1, т. 1;

4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) обезпечаване с водноспасителна дейност на обявените за неохраняеми морски плажове през съответния летен сезон съгласно одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството схема, предложена от областния управител.

(5) Финансирането на дейностите по предоставяне на морските плажове на концесия се извършва съгласно Закона за концесиите.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) Текущият контрол по изпълнението на договорите за наем на морските плажове включва периодичен контрол на изпълнението на условията на наема и на задълженията на наемателя по договора за наем в съответствие с предвиденото в него.

(2) Текущият контрол за изпълнение на сключените договори за наем се осъществява от органа, който е сключил съответния договор за наем.

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) В зависимост от броя на контролираните договори за наем, от вида на обектите на наем и от териториалното им местоположение органът, който организира контрола по изпълнението им, назначава една или повече комисии за контрол.

(2) Органът по ал. 1 издава заповед, с която определя:

1. председателя и заместник-председателя на комисията;

2. поименния състав на останалите членове на комисията.

(3) В състава на комисията не може да участва лице, което:

1. има материален интерес от наема - предмет на контрола на комисията;

2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с наемател, който е страна по договор - предмет на контрола на комисията, или с негов подизпълнител.

Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) Комисията за контрол приема правила за своята работа, които се утвърждават от органа, който я е назначил.

(2) Комисията за контрол провежда заседания по график, утвърден от органа, който я е назначил.

(3) Комисията за контрол заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й, и приема решенията си с мнозинство от повече от половината от членовете й.

Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) Комисията за контрол има следните функции:

1. извършва проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на наемателя, определени в договора за наем;

2. прави планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. прави извънредни проверки на място - при възникнала необходимост от това;

4. прави предложения до органа, който организира контрола по договора за наем;

5. приема решения относно други въпроси, имащи отношение към изпълнението, изменението и прекратяването на договори;

6. сезира компетентните органи - при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания;

7. предлага на органа, който организира контрола по изпълнението на договора за наем, възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

(2) При осъществяване на своята дейност членовете на комисиите за контрол имат право:

1. на свободен достъп до подлежащите на контрол обекти на наема;

2. да изискват и проверяват документи, данни, сведения и справки, свързани с изпълнението на договор за наем;

3. да изискват от проверяваните лица писмени обяснения във връзка с изпълнението на договора за наем.

 

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За нарушаване на разпоредбите на чл. 10, 11, 12,15, 17 и на § 3 физическите лица се наказват с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., а на едноличните търговци и на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.

Чл. 24. (1) Физическо лице, което ограничава свободния достъп до морски плаж или определя такси за това, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., а при повторно нарушение - до 12 000 лв.

(2) За нарушения по ал. 1, извършени от юридически лица или еднолични търговци, се налага имуществена санкция в размер от 6000 до 12 000 лв., а при повторно нарушение - до 24 000 лв.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За добив на пясък от морските плажове и пясъчните дюни физическите лица се наказват с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 10 000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Актовете за установяване на нарушенията по този закон, освен ако в закон е предвидено друго, се съставят от:

1. длъжностни лица от съответните общински администрации, определени от кмета на общината;

2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) длъжностни лица, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) длъжностни лица, определени от областните управители, в случаите, в които областните управители са оправомощени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Наказателните постановления се издават от:

1. кмета на общината;

2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощени от него длъжностни лица;

3. областните управители - в случаите, в които актовете за установяване на административни нарушения са съставени от длъжностните лица по ал. 1, т. 3.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Задължителни дейности на морския плаж" са дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж.

2. "Морски бряг" е тясна ивица от земната повърхност на контакта и взаимодействието между сушата и морето. Състои се от подводна и надводна част и се характеризира с разнообразен напречен профил, развит непосредствено от бреговата линия, навътре във водата и сушата.

3. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) "Брегова линия" е линията на пресичане на повърхността на сушата с нивото на водата към момента на измерването.

4. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) "Пясъчни дюни" са образувания, формирани от насипване на пясъци в резултат от взаимодействието на море, суша и вятър. Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни.

5. (нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) "Активна плажна площ" е площта от морския плаж, която се ползва:

а) за осъществяване на задължителните дейности;

б) (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) за поставяне на преместваеми обекти;

в) от посетителите на плажа за: разполагане на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности; свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки; удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания.

6. (нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) "Плажни принадлежности" са чадъри, шезлонги, постелки, плажни дюшеци и други, използвани от посетителите на морския плаж.

7. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) "Допълнителна търговска площ" е част от площта на морския плаж около преместваеми обекти за бързо хранене по чл. 10, ал. 4, т. 2, на която се допуска разполагане на преместваеми подиуми с тенти, чадъри, шатри и други слънцезащитни устройства с маси и столове за консумация.

8. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) "Водноатракционни услуги" са услугите, свързани с използване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения срещу заплащане и предоставени по реда на чл. 5, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

§ 2. За неуредените в глави трета, четвърта и пета въпроси се прилагат разпоредбите наЗакона за устройство на територията.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Ръководителите на търговските дружества и предприятията по чл. 1, ал. 3 от Търговския закон на територията на Черноморското крайбрежие, които при производствената си дейност отделят вредни вещества, включени в приложения I и II на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, предприемат необходимите мерки за ограничаване на отделянето им в съответните норми, като разработват програми, които се представят за утвърждаване от министъра на околната среда и водите или по реда на глава седма, раздел IIна Закона за опазване на околната среда, не по-късно от една година от влизането в сила на този закон.

§ 4. Действащите общи устройствени планове, в обхвата на които попадат устройствените зони по този закон, се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 10, 11, 12 и 21 в срок две години от влизането в сила на закона.

§ 5. (1) Забраните по чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2 не се прилагат за законно изградените и разрешени обекти, както и за одобряване на инвестиционни проекти по действащи подробни устройствени планове.

(2) Незаконно изградените обекти на територията на морските плажове и на обектите по чл. 4, ал. 2, т. 1 се премахват от лицата, които са ги изградили, в едномесечен срок от влизането в сила на закона, като строителните площадки се рекултивират от тях след премахването на обектите.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 обектите се премахват в 6-месечен срок от органите на Дирекцията за национален строителен контрол при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

§ 6. Одобряването на плановете по чл. 18, ал. 1, т. 3, които към датата на влизането в сила на този закон са внесени за съобщаване, приемане и одобряване по реда на чл. 128 от Закона за устройство на територията, се довършва по досегашния ред, но при спазване на изискванията на този закон.

§ 7. Сключените до влизане в сила на този закон концесионни договори за части от крайбрежната плажна ивица, се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон и наЗакона за концесиите, както следва:

1. за морските плажове, които са извън строителните граници на урбанизираните територии и за които няма влезли в сила подробни устройствени планове, концесионните договори се привеждат в съответствие с условията на концесията за услуга;

2. за морските плажове, които попадат изцяло или частично в строителните граници на урбанизираните територии, за които има влезли в сила подробни устройствени планове и в чиито граници са включени и други територии, концесионните договори се привеждат в съответствие с условията на концесията за услуга, а предвижданията на подробните устройствени планове се включват по реда на чл. 70, ал. 3, т. 3 от Закона за концесиите като задължение за допълнителна инвестиция от страна на концесионера, която включва извършване на частични строително-монтажни работи, необходими за реализиране на подробния устройствен план;

3. (нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) за морските плажове с действащи концесионни договори, които включват пясъчни дюни, площта на дюните остава в концесионната площ до прекратяване на концесионния договор;

4. (нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) извън случаите по чл. 7, ал. 3 срокът на всички действащи концесионни договори се удължава при съгласие на концесионера до 31 декември на годината, в която изтича договореният срок на концесията.

§ 8. Границите на зона "А" и зона "Б", определени в чл. 10 и 11, се отразяват служебно в 6-месечен срок от влизането в сила на закона върху кадастралните карти - по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър, или върху кадастралните планове, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България(обн., ДВ, бр. 35 от 1979 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 104 от 1996 г.; отм., бр. 34 от 2000 г.) и Закон за териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 29 от 1973 г.; попр., бр. 32 от 1973 г.; изм., бр. 87 от 1974 г., бр. 3 и 102 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 3 от 1980 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 14 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г.; попр., бр. 32 от 1990 г.; изм., бр. 15 от 1991 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 104 от 1996 г., бр. 41 и 79 от 1998 г.; попр., бр. 89 от 1998 г.; изм., бр. 124 и 133 от 1998 г., бр. 26 и 86 от 1999 г., бр. 14 и 34 от 2000 г.; отм., бр. 1 от 2001 г.), и върху плановете и картите, одобрени по реда наЗакона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд - по реда на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър.

§ 9. Наредбите по чл. 6, ал. 7 и по чл. 21, ал. 1, т. 1 се издават в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.

§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 1 юни 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2008 Г.)

§ 53. Започнатите подготвителни действия и откритите процедури за предоставяне на концесия към датата на влизане в сила на този закон се довършват по досегашния ред.

§ 55. Действащите концесионни договори за морски плажове се привеждат в съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал. 4, т. 1 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие в срок три месеца от влизането в сила на този закон.

§ 56. Разпоредбата на § 54, т. 2, относно чл. 8, ал. 2, изречение второ, влиза в сила от 1 януари 2009 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2009 Г.)

§ 44. Законът влиза в сила от 10 април 2009 г., с изключение на чл. 114, ал. 2 и чл. 126, които влизат в сила от 10 април 2010 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА (ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2009 Г.)

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО (ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10 и § 13, които влизат в сила от 1 септември 2012 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.11.2012 Г.)

§ 149. Законът влиза в сила в 30-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 16, § 35, т. 2 и § 39, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.)

§ 24. (1) Общите и подробните устройствени планове за територията по чл. 3, т. 1, одобрени до влизането в сила на този закон, запазват действието си.

(2) До влизане в сила на нормативите по чл. 10, ал. 3, т. 2, букви "а" - "г" съгласно § 9, т. 3, буква "а" от този закон проектите за общи и подробни устройствени планове, чието изработване е разрешено по реда на Закона за устройство на територията или на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и проектите за изменения на действащи подробни устройствени планове за територията по чл. 3, т. 1, чието изработване е допуснато с предписание от компетентния орган, се довършват съгласно действащите разпоредби.

(3) Спира се прилагането на подробни устройствени планове, предвиждащи застрояване в поземлени имоти в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а.

§ 25. (1) Започнатите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж се одобряват при досегашните условия и по досегашния ред.

(2) За дата на започване на производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се смята датата на внасянето на инвестиционния проект за съгласуване и одобряване от компетентния орган. За започнато производство се смята и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект към датата на влизане в сила на този закон.

(3) До отразяване на границите на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7 съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти и издаването на разрешения за строеж се извършват след писмено становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат пясъчни дюни.

(4) Не се съгласуват и одобряват инвестиционни проекти и не се издават разрешения за строеж за строителство в поземлени имоти в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а.

§ 26. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)

§ 27. Започнатите към влизането в сила на този закон подготвителни действия и откритите процедури за предоставяне на концесия се довършват по досегашния ред.

§ 28. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)

§ 29. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за концесиите иправилника за прилагането му.

§ 30. Границите на зона "А" и зона "Б", определени в чл. 10 и 11, се отразяват върху кадастралните карти по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър или върху кадастралните планове, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България (обн., ДВ, бр. 35 от 1979 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 104 от 1996 г.; отм., бр. 34 от 2000 г.) и Закон за териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 29 от 1973 г.; попр., бр. 32 от 1973 г.; изм., бр. 87 от 1974 г., бр. 3 и 102 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 3 от 1980 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 14 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г.; попр., бр. 32 от 1990 г.; изм., бр. 15 от 1991 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 104 от 1996 г., бр. 41 и 79 от 1998 г.; попр., бр. 89 от 1998 г.; изм., бр. 124 и 133 от 1998 г., бр. 26 и 86 от 1999 г., бр. 14 и 34 от 2000 г.; отм., бр. 1 от 2001 г.), и върху плановете и картите, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд - по реда на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър.

§ 31. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на околната среда и водите предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация за отразяване на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7. В 6-месечен срок след предоставянето на информацията границите на пясъчните дюни се отразяват в кадастралната карта и специализираните карти и регистри.

§ 42. Параграф 9, т. 3, буква "а" влиза в сила две години след обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 59. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г. и бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27 и 28 от 2013 г.) навсякъде думите "министъра на регионалното развитие и благоустройството", "министърът на регионалното развитие и благоустройството" и "Министерството на регионалното развитие и благоустройството" се заменят съответно с "министъра на регионалното развитие", "министърът на регионалното развитие" и "Министерството на регионалното развитие".

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.)

§ 20. (1) Одобрените до влизането в сила на този закон схеми за преместваеми обекти в зона "А" и зона "Б" се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

(2) Преместваемите обекти, разрешени по досегашния ред, които не отговарят на изискванията на този закон и на одобрените нови схеми по ал. 1, се премахват от собствениците на поземлените имоти в едномесечен срок след одобряване на новите схеми по ал. 1. След този срок обектите се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията, съответно от органите на Дирекцията за национален строителен контрол по реда на наредбата по чл. 13, ал. 6.

§ 21. Сключените до влизане в сила на този закон концесионни договори и договори за наем на морски плажове се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон в шестмесечен срок от влизането му в сила.

§ 22. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по предоставяне на концесия или отдаване под наем на морски плажове се довършват по досегашния ред.

§ 23. (1) Министерският съвет приема нова методика по чл. 8, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Министърът на инвестиционното проектиране издава наредбата по чл. 13, ал. 6 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 24. До приключване от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на дейностите почл. 6, ал. 7 процедурата по предоставяне на концесия или отдаване под наем на морски плаж се провежда въз основа на акт за изключителна държавна собственост и/или приета специализирана карта за съответния морски плаж, и/или влязло в сила изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

§ 25. (1) Решенията на общинските съвети по чл. 15, ал. 2 за 2014 г. се приемат не по-късно от 15 май.

(2) В случай че общинският съвет не приеме решение в срока по ал. 1, извършването на строителни и монтажни работи в териториите по чл. 15, ал. 2 се забранява от 31 май до 1 октомври 2014 г.

§ 26. Територии на населените места по чл. 10, ал. 1 са териториите по § 5, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, определени с влязъл в сила подробен устройствен план към деня на влизане в сила на този закон.

§ 29. Параграф 12, т. 2, буква "а" влиза в сила от 16 март 2015 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 59. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г. и бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 105 от 2013 г.; изм., бр. 40 от 2014 г.) навсякъде думите "министъра на регионалното развитие", "министърът на регионалното развитие" и "Министерството на регионалното развитие" се заменят съответно с "министъра на регионалното развитие и благоустройството", "министърът на регионалното развитие и благоустройството" и "Министерството на регионалното развитие и благоустройството".

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".