ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

В сила от 09.09.2000 г. Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.96от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:

1. организацията и управлението на животновъдството;

2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) развъдната дейност в животновъдството;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) производството на селскостопански животни, сперма, яйцеклетки и ембриони;

4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) предлагането на пазара на живи животни, сперма, яйцеклетки и ембриони;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) статута, дейността и подпомагането на животновъдните организации;

6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) правата и задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с дейностите по т. 2, 3 и 4.

Чл. 2. Законът има за цел да създаде условия и предпоставки за:

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) устойчиво развитие на животновъдството;

2. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) управление на генетичните ресурси и използването им за ефективно производство на животински продукти;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) създаване, съхраняване и усъвършенстване на популации от селскостопански животни, адаптирани за отделните агроекологични райони на страната;

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните;

5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) ефективно управление и контрол на качеството при производството и предлагането на пазара на живи животни, сперма, яйцеклетки и ембриони.

 

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в областта на животновъдството.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) При изпълнение на своите правомощия министърът на земеделието и храните се подпомага от:

1. специализирана дирекция в Министерството на земеделието и храните;

2. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;

3. областните дирекции "Земеделие";

4. Съвета по животновъдство - като консултативен орган;

5. животновъдни организации.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Специализираната дирекция в Министерството на земеделието и храните организира дейността и създава условия за осъществяване на държавната политика в областта на животновъдството, като разработва стратегии и програми за неговото развитие и за изготвянето на нормативни актове в областта на животновъдството.

(2) Структурата и дейността на специализираната дирекция се определят с Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.

Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството:

1. подпомага министъра на земеделието и храните при провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси;

2. управлява и поддържа националната генетична банка;

3. управлява държавните станции за изкуствено осеменяване и предоставя услуги, свързани с репродукцията на селскостопанските животни;

4. управлява държавните лаборатории за анализ на качествените показатели на животинските продукти за нуждите на селекцията и предоставя услуги на фермери, развъдни и други организации;

5. управлява Националната референтна лаборатория за генетични анализи в животновъдството;

6. осъществява контрол върху дейността на развъдните организации и развъдната дейност;

7. изпълнява и други функции, възложени от министъра на земеделието и храните.

(2) При осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 3 - 5 Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

Чл. 3в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Областните дирекции "Земеделие" провеждат на територията на областта държавната политика по отношение на отглеждането и възпроизводството на селскостопанските животни, производството и предлагането на пазара на живи животни, животински продукти, сперма, яйцеклетки и ембриони.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Създава се Съвет по животновъдство като консултативен орган към министъра на земеделието и храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Съветът по животновъдство подпомага министъра на земеделието и храните при осъществяването на държавната политика в областта на животновъдството.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните определя състава и издава Правилник за организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Животновъдни организации по смисъла на този закон са развъдните организации по чл. 8.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Развъдните организации са сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Те се създават за съхраняване и/или усъвършенстване на породи, линии и хибриди селскостопански животни, защита и контрол на произхода и автентичността на животните и произвежданите от тях продукти.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Развъдна организация се учредява въз основа на свободна инициатива на физически и юридически лица за извършване на развъдна дейност по породи, линии или хибриди животни. Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни, собственост на нейните членове.

(2) Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни от един вид. Тя може да се сдружава с други развъдни организации, които извършват развъдна дейност със същия вид животни.

(3) Развъдната дейност се извършва от развъдни организации, получили разрешение по чл. 29б, ал. 3.

(4) Развъдните организации осъществяват развъдната дейност въз основа на развъдна програма.

(5) Развъдната програма се разработва от специалисти - зооинженери.

(6) За финансиране на дейността си развъдните организации набират средства от:

1. членски внос;

2. целеви вноски;

3. дарения и помощи;

4. международни финансови институции, програми и организации;

5. други приходи.

(7) Министърът на земеделието и храните осъществява цялостен надзор върху развъдната дейност в животновъдството.

(8) Условията и редът за извършване на развъдната дейност се определят с наредби на министъра на земеделието и храните.

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министерският съвет, областните управители и общинските съвети могат да предоставят на животновъдните организации за безвъзмездно ползване помещения - частна държавна или частна общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността им, по реда наЗакона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Безвъзмездно право на ползване на имоти - частна държавна собственост, може да се учреди на животновъдните организации от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Имотите и вещите, предоставени за ползване на животновъдните организации, не могат да се:

1. отдават под наем;

2. преотстъпват за ползване;

3. ползват съвместно по договор с трети лица;

4. включват в имуществото на търговски дружества;

5. използват не по предназначение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) При нарушаване на забраните по ал. 2 предоставените имоти и вещи на животновъдните организации по реда на ал. 1 се отнемат със заповед на министъра на земеделието и храните, а сключеният договор за ползване се прекратява.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Животновъдните организации носят отговорност за опазване на имуществото по ал. 1. Те са длъжни да го застраховат.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Животновъдните организации могат да извършват дейности, свързани с изпълнението на функциите им по този закон, по възлагане от Министерския съвет, министерствата, агенциите и от други държавни органи по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 11д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 11е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) Физико-химичен и микробиологичен анализ на суровото мляко и млечните продукти се извършва от независими акредитирани лаборатории.

(2) Лабораториите по ал. 1 трябва да са акредитирани и да работят в съответствие с БДС ЕN ISO/IEC 17025 "Общи изисквания към компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) В Министерството на земеделието и храните се води публичен регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко, в който се вписват:

1. наименованието, седалището и адресът на управление на лабораторията;

2. ръководителят на лабораторията и телефон за връзка;

3. регистрационен номер на сертификата за акредитиране, дата на акредитация и валидност.

Чл. 11ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 11з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 11и. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 11к. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 11л. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

 

Глава трета.
ПРОИЗВОДСТВО, РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, СПЕРМА, ЯЙЦЕКЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 18 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 26 ОТ 2010 Г.) 

Раздел I. Производство

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) (1) Производството обхваща дейностите, свързани с отглеждането, храненето и възпроизводството на селскостопански животни и с производството на животински продукти, предназначени за продажба.

(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Животинските продукти, предназначени за пазара, се окачествяват и класифицират съгласно изискванията на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Обектите за отглеждане на селскостопански животни подлежат на вписване в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните с уникален номер във връзка с осъществяване на епизоотичния контрол.

(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация, се определят като лично стопанство и собствениците им нямат право да предлагат на пазара произведените в обекта суровини и храни.

(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, които се предлагат на пазара, се определят като ферми и се регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Зоотехническото обслужване на производството по смисъла на ал. 1 се осъществява от специалисти - зооинженери.

(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ветеринарното обслужване на животните се извършва по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност от ветеринарен лекар.

(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Условията и редът за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 13а. (1) (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., предишен текст на чл. 13а - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Обектите почл. 13, ал. 3 трябва да отговарят на нормативно установените условия, специфични за всеки вид селскостопански животни съгласно зоотехническите, зоохигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания, както и на нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда.

(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Собственик, който отглежда селскостопански животни в обект по чл. 13, ал. 5, трябва да има необходимата квалификация за това. Когато собственикът няма необходимата квалификация, е длъжен да сключи договор за изпълнение на задълженията по отглеждането на животните с лице, което притежава необходимата квалификация.

(2) Лицата по ал. 1, които нямат специализирано селскостопанско образование, трябва да са преминали курс на квалификационно обучение и да са получили документ за професионална квалификация от обучаваща институция.

(3) Лицата по ал. 1 притежават и съхраняват документите, удостоверяващи собствеността или правото на ползване на сградния фонд и животните в определен животновъден обект.

(4) Селскостопанска дейност в една ферма се извършва само от едно лице.

(5) Лицето по ал. 4 може да упражнява селскостопанска дейност в повече от една ферма.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 14г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 14д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 14е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 14ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) (1) Отглеждането и възпроизводството на селскостопанските животни се осъществяват в обекти с достатъчна по площ земя за оползотворяване на биологичните отпадъци.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 14з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За изграждане на животновъдни ферми и стопанства на пасищна основа за подпомагане изхранването на животните се отдават държавни пасища и мери под наем или аренда при условията и по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за арендата в земеделието.

(2) Пасищата и мерите, включени в държавния горски фонд, се отдават под наем по реда наЗакона за горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните предоставя за безвъзмездно ползване слабопродуктивни земи и земи в обезлюдени райони съгласно чл. 26 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредби правилата за производство и предлагане на пазара на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине, зайци и птици и реда за водене на регистър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) Производството на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине, зайци и птици се извършва в развъдни ферми и стопанства, които членуват в развъдни организации и са регистрирани съгласно изискванията на ал. 3 - 5.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Развъдни ферми и стопанства могат да бъдат юридически лица и еднолични търговци. Регистрацията по ал. 2 се извършва от директорите на областните дирекции "Земеделие" към министъра на земеделието и храните въз основа на заявление, което съдържа: фирма, седалище и адрес на управление на търговеца; вид дейност, направление и капацитет; вид, порода, линия или хибрид на отглежданите животни; местонахождение и вид на фермата или стопанството (племенно или репродуктивно). Областните дирекции "Земеделие" предоставят ежемесечно в Министерството на земеделието и храните информация за регистрираните развъдни ферми и стопанства.

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) удостоверение от Развъдната организация с вписан идентификационен номер от родословния регистър или зоотехническата книга на развъдното стопанство или ферма;

5. сертификат за произход, породата или линията за съответния вид (свине, зайци или птици);

6. производствено-технологична и профилактична програма на фермата или стопанството.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) В 14-дневен срок от получаване на заявлението директорът на областната дирекция "Земеделие" или упълномощено от него длъжностно лице може да поиска от заявителя писмено допълване или уточняване на документите по ал. 3 и 4.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) В срока по ал. 5 от получаване на заявлението и документите по ал. 3 и 4 или от получаване на допълнителните данни по ал. 5 директорът на областната дирекция "Земеделие" или упълномощено от него длъжностно лице извършва регистрация на развъдната ферма или стопанство или прави мотивиран отказ.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Собствениците или управителите на регистрираните развъдни ферми и стопанства са длъжни да заявят в областната дирекция "Земеделие" всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3 и 4 в едномесечен срок от настъпването й.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Регистрацията е валидна за срок 5 години, като срокът може да бъде подновен въз основа на заявление, придружено от документите по ал. 4, т. 4 - 6. Регистрацията може да се заличи със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие":

1. по молба на производителя;

2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;

3. при спиране на производството за период 12 месеца;

4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била декларирана в срока по ал. 5.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 6, както и заповедта по ал. 8, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Производството на бубено семе се извършва от юридически лица, еднолични търговци и/или научни институти след регистрация в областната дирекция "Земеделие" по местонахождението на предприятието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) За извършване на дейностите по ал. 1 лицата подават заявление до директора на областната дирекция "Земеделие", към което прилагат:

1. копие от диплома за завършено висше образование със специалност "Бубарство" на лицата по ал. 1 или на лицата, наети за извършване на дейността;

2. сертификат от Патентното ведомство за собственост на хибрид/хибриди бубено семе или договор със собственик на такъв хибрид за покупко-продажба на суперелитно и/или елитно бубено семе;

3. опис на технологията за производство по категории бубено семе, съоръженията за приемане, разполагане и обработване на пашкулите, зареждане на какавидите и пеперудите и на апаратурата за произвеждане, контролиране и съхраняване на бубеното семе.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В едномесечен срок от постъпване на заявлението и на документите по ал. 2 директорът на областната дирекция "Земеделие" или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация или прави мотивиран отказ. В този срок при необходимост може да се поиска от заявителя писмено допълване или уточняване на документите по ал. 2. Областните дирекции "Земеделие" предоставят в Министерството на земеделието и храните информация за регистрираните предприятия.

(4) Регистрацията важи за срок 5 години, като срокът може да бъде подновен при условията и по реда на ал. 2.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Собствениците или управителите на регистрираните предприятия заявяват в областната дирекция "Земеделие" всяка промяна в обстоятелствата по ал. 2 в едномесечен срок от настъпването й.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Регистрацията се заличава със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие":

1. по молба на производителя;

2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;

3. при смърт на физическото лице;

4. при спиране на производството за период 12 месеца;

5. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била заявена в срока по ал. 5.

(7) Отказът за регистрация и заповедта по ал. 6 може да се обжалват по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Предлагането на пазара на бубено семе се извършва във вид на партиди, като всяка партида се придружава със следните документи:

1. сертификат за произход;

2. ветеринарномедицински сертификат за липса на болестта "пебрина";

3. фактура за закупеното бубено семе или договор с притежателя на сертификата по т. 1, когато търговецът не е производител на семената.

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Всички породи животни в Република България формират генетичните ресурси в животновъдството.

(2) Породите селскостопански животни се класифицират, както следва:

1. местни;

2. локално адаптирани и новосъздадени;

3. трансгранични;

4. интродуцирани;

5. синтетични популации.

(3) В зависимост от рисковия статус местните и локално адаптираните породи селскостопански животни се класифицират, както следва:

1. изчезнали породи;

2. изчезващи породи;

3. застрашени от изчезване;

4. незастрашени от изчезване.

(4) Най-ценната в развъдно отношение част от всяка порода формира нейния генофонд, а съвкупността от генофонда на всички породи формират националния генофонд.

(5) Националният генофонд се структурира по видове и породи селскостопански животни.

(6) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството поддържа регистър на мъжките разплодни животни и регистър на развъдните стада от националния генофонд, който ежегодно се актуализира по предложение на развъдните организации и се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Управлението и съхранението на генетичните ресурси в животновъдството се осъществяват от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

(2) Национален координатор по генетичните ресурси в животновъдството е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

(3) Към националния координатор по генетичните ресурси в животновъдството се създава национален съвет от представители на неправителствени организации, определени от тях съгласно устава им.

(4) Работата на националния съвет по ал. 3 се урежда с правилник, издаден от министъра на земеделието и храните.

Чл. 19. Ветеринарномедицинското обслужване и контрол и профилактиката в животновъдството се осъществяват по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Раздел II. Развъдна дейност в животновъдството (Загл. изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Развъдната дейност в животновъдството включва:

1. идентификация и регистрация на животните за нуждите на селекцията;

2. контрол на биологичните, стопанските и продуктивните признаци - обект на селекция, като качественият им анализ се определя в независими акредитирани лаборатории;

3. определяне на развъдната стойност на животните;

4. отбор на животни за разплод;

5. подбор с прилагане на различни методи на развъждане;

6. водене на зоотехнически регистър, развъдна книга и друга зоотехническа документация;

7. водене на родословна книга;

8. издаване на сертификат за произход и зоотехнически сертификат;

9. репродукция.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Дейностите по чл. 20 имат за цел:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) съхранение на генофонда и генетично усъвършенстване на породи, популации, линии и хибриди селскостопански животни;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) отглеждане, развъждане и устойчиво развитие на съществуващите породи, популации, линии и хибриди селскостопански животни;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

4. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) създаване на нови породи.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Дейностите по чл. 20, т. 3 - 9 се извършват от специалисти - зооинженери.

(2) Дейностите по чл. 20, т. 1 и 2 могат да се извършват и от лица, упълномощени от развъдните организации.

(3) Условията и редът за извършване на дейности по чл. 20 се определят с наредбите по чл. 8, ал. 8.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството изгражда и поддържа информационна система за осъществяване на контрола по чл. 47, т. 3.

(2) За изграждането и функционирането на информационната система по ал. 1 развъдните организации представят информация в определен от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството срок и вид.

(3) Развъдните организации са длъжни да заявят в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството всяка промяна в обстоятелствата по ал. 2 в едномесечен срок от настъпването им.

Чл. 25. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) Чистопородните разплодни животни и изходните линии при птици се идентифицират и вписват в родословни книги.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) Кръстоските, хибридите, репродуктивните стада свине и родителските стада при птиците се вписват в зоотехнически регистри или книги.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., предишен текст на чл. 27, изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Родословните книги и зоотехническите регистри се водят от развъдни организации, получили разрешение по реда на чл. 29б, ал. 2, а зоотехническите книги - от специалисти или фермери в развъдните стопанства.

(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) При чистокръвните и полукръвните чуждестранни породи коне, за които важат общи международни изисквания, родословните книги се водят от организации, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Развъдните организации и организациите по ал. 2 не могат да откажат вписването в родословните книги на чистопородни разплодни животни и регистрирани еднокопитни, ако те произхождат от друга държава - членка на Европейския съюз, при условие че животните отговарят на изискванията, определени от Постоянния комитет по зоотехника за вписване в родословната книга.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Критериите, на които трябва да отговарят чистопородните, чистолинейните и регистрираните еднокопитни животни за разплод, за да бъдат вписани в родословните книги, се определят по недискриминационен начин и са:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) произход, определен в съответствие с правилата за водене на родословната книга;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) идентифициране след раждане или излюпване съгласно правилата за водене на родословната книга.

3. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Условията и редът за вписване в родословните книги, както и в зоотехническите регистри и книги, за определянето на развъдната стойност на животните за разплод, се определят с наредбите по чл. 8, ал. 8.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За получаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации се подава заявление до министъра на земеделието и храните, придружено със следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) заверено копие от съдебно решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел, придружено от:

а) (отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

б) заверено копие от удостоверение за вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) развъдна програма за всяка отделна порода, линия или хибрид, съдържаща задължително:

а) характеристика на породата;

б) ясно формулирана развъдна цел;

в) селекционни (контролирани) признаци;

г) развъдна и генеалогична структура на породата;

д) фактори на развъдната политика;

е) методи за контрол на признаците - обект на селекция;

ж) методи за оценка на развъдната стойност;

з) методи на развъждане;

и) схема за селекция на отделните категории родители;

3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) списък и местонахождение на стадата и отделни животни, включени в развъдната програма;

4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) доказателства, че:

а) извършват дейността ефективно;

б) могат да извършват необходимите проверки за регистриране на родословие;

в) регистрират произхода на животните;

г) работят с достатъчна по обем популация за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстване на породата или че работят с достатъчна по обем популация за запазване на породата, когато това се смята за необходимо;

д) могат да използват данните за качествата на животните, необходими за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстването на породата или за запазването й;

5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) набор от правила (инструкция), които обхващат:

а) начините на определяне на характеристиките на породата;

б) системата за идентифициране на животните;

в) системата за регистриране на животните;

г) извършването на контрола на продуктивните качества и признаци - обект на развъдната програма;

д) система за използване на зоотехническите данни;

е) начините за водене на родословната книга, ако има различни изисквания за вписване на животните или ако има различни процедури за класифициране на животните, вписани в книгата;

6. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) процедурен правилник, приет съгласно устава на развъдната организация, определящ и принципа на недискриминация между членовете;

7. декларация за вписване на животните и водене на родословна книга;

8. декларация, че животните, обект на селекционната програма, ще се идентифицират;

9. декларация за спазване на принципа на равнопоставеност между членовете на развъдната организация, който гарантира възможност за участие на всеки животновъд, който живее и/или работи в района на дейността на организацията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните не допуска дискриминация при издаване на разрешенията по ал. 1.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните назначава със заповед комисия, която в 4-месечен срок от подаване на заявлението по чл. 29, ал. 1 разглежда приложените към него документи и представя доклад на министъра на земеделието и храните с предложение за издаване или отказ за издаване на разрешение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Комисията по ал. 1 включва представители на Министерството на земеделието и храните, на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и научни работници - експерти в областта на развъждането на съответния вид животни.

(3) Комисията по ал. 1 може да извършва и проверки на място относно декларираните обстоятелства и селекционната програма.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните издава правилник за организацията и дейността на комисията по ал. 1.

Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните отказва издаването на разрешение, когато:

1. не са представени документите по чл. 29, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) развъдната програма застрашава запазването и развитието на породата или в случаите, когато са налице обстоятелства, които застрашават изпълнението на развъдната програма на съществуваща организация или сдружение;

3. при проверка на място от комисията по чл. 29а, ал. 1 се установи несъответствие между представените документи по чл. 29, ал. 1 и фактическите обстоятелства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните издава или мотивирано отказва издаването на разрешение в 10-дневен срок от представянето на доклада на комисията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Разрешението се издава за срок 10 години. Подновяване на разрешението се извършва при условията и по реда на чл. 29, 29а и на този член.

(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Развъдна организация, на която е отказано издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност, може да кандидатства отново една година след уведомяването за отказа.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс за решението по чл. 29б, ал. 2 в 14-дневен срок от вземането му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

Чл. 31. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) В Министерството на земеделието и храните се води публичен регистър на издадените разрешения по чл. 29б, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват:

1. наименование и координати за връзка с развъдната организация;

2. дата на одобрение и номер на разрешението;

3. наименование на породата или породите, за които се осъществява развъдната програма.

(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Председателите на развъдните организации са длъжни да заявят в Министерството на земеделието и храните всяка промяна в обстоятелствата по ал. 2, т. 1 в едномесечен срок от настъпването й.

(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министерството на земеделието и храните изпраща на Европейската комисия и на официалните органи на държавите - членки на Европейския съюз, регистъра по ал. 1 и на организациите по чл. 27, ал. 2.

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва проверка на дейността на развъдната организация и дава препоръки за отстраняване в тримесечен срок на допуснатите пропуски и нарушения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) При констатиране липса на дейност, нарушения, свързани с невъзможност за изпълнение на развъдната програма, или неотстраняване на допуснатите пропуски и нарушения Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството изготвя доклад до министъра на земеделието и храните с предложение за отнемане на разрешението.

(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните отнема разрешението на развъдната организация за извършване на развъдна дейност, когато развъдната организация:

1. не е започнала да осъществява развъдна дейност;

2. застрашава съществуването на породата;

3. не предоставя информация на контролните органи;

4. дискриминира своите членове;

5. неправомерно изразходва финансовите средства, предоставени й от държавата;

6. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) извършва дейност в нарушение на чл. 8, ал. 1 или 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Отнемането на разрешението се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд. Обжалването на акта не спира изпълнението му.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) В случаите по ал. 2 и 3 министърът на земеделието и храните може със заповед да заличи развъдната организация от регистъра и да отнеме правото на субсидиране, както и правото на ползване и управление върху предоставеното за осъществяване на дейността имущество.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Получаването, обработката и съхранението на сперма, трансплантацията на яйцеклетки и ембриони се извършват само в центрове за изкуствено осеменяване, в центрове за съхранение на сперма и в центрове за трансплантация на ембриони, одобрени и регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) За нуждите на селекцията и репродукцията Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството използва информацията от регистъра съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Продуктите по ал. 1 се използват само при наличието на зоотехнически сертификат за разплодника, от който са получени.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Мъжки разплодници се използват за естествено покриване при наличие на ветеринарномедицински и зоотехнически сертификат.

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)

Раздел III. Предлагане на пазара на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони (Загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 38в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 38г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 38д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 38е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 38ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 38з. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 38и. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 39. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Предлагането на пазара на живи животни се извършва на пазари и тържища, във ферми и стопанства при спазване изискванията на този закон и на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Предлагането на пазара на чистопородни разплодни животни, хибриди, регистрирани еднокопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони не може да се забранява или ограничава на зоотехнически и генеалогични основания, освен на основанията, произтичащи от този закон и наредбите по чл. 8, ал. 8.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Предлагането на чистопородни разплодни животни, хибриди, сперма, яйцеклетки и ембриони на територията на Република България се извършва при наличие на зоотехнически сертификат или сертификат за произход. При предлагане на пазара на регистрирани еднокопитни те се придружават от идентификационен документ (паспорт).

(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Условията и редът за предлагане на пазара на еднокопитни, предназначени за състезания, и редът за участието им в тези състезания се определят с наредба по чл. 8, ал. 8.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Документите по ал. 3 се издават от развъдните организации, а при чистокръвните породи коне - от организации, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Когато се застрашава съществуването на породите животни по чл. 18, ал. 3, т. 2 и 3, министърът на земеделието и храните по предложение на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството със заповед може да забрани или ограничи износа.

(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Копие от документите по ал. 3, издадени извън територията на Република България, се предоставят на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) Внасянето от трети страни на чистопородни разплодни животни, хибриди и регистрирани еднокопитни се допуска, при условие че животните са:

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) вписани в родословна книга или в зоотехнически регистър на страна износител, които се водят от развъдна организация, отговаряща на изискванията начл. 44а;

2. придружени със зоотехнически сертификат, идентификационен документ (паспорт) при еднокопитните, доказващ произхода и продуктивните им качества;

3. придружени с ветеринарномедицински сертификат съгласно чл. 56, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

4. придружени с документ, доказващ, че чистопородните разплодни животни, хибриди и регистрирани еднокопитни ще бъдат вписани в родословна книга или в зоотехнически регистър, водени в Европейската общност, след изтичането на карантинния период.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) Внасянето на яйцеклетки и ембриони в страната от трети страни се осъществява при спазване на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) яйцеклетките и ембрионите да произхождат от животно, което е вписано в родословна книга или в зоотехнически регистър на страната износител, които се водят от развъдна организация, отговаряща на изискванията на чл. 44а;

2. яйцеклетките и ембрионите да са придружени от зоотехнически и ветеринарномедицински сертификати.

(2) Внасянето на сперма в страната от трети страни се осъществява при спазване на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) да произхожда от животно, което е вписано в родословна книга или в зоотехнически регистър на страната износител, които се водят от развъдна организация, отговаряща на изискванията на чл. 44а;

2. да произхожда от животно, което е било предмет на контрол на продуктивните качества и има определена развъдна стойност;

3. да е придружена от зоотехнически и ветеринарномедицински сертификати.

(3) Вносителят организира съхраняването на внесените сперма, яйцеклетки и ембриони при спазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Вносът по чл. 43 и 44 е възможен, когато развъдната организация, контролираща животните, е в списъка, съставен от компетентните органи на третата страна и представен на Европейската комисия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните може да отправи мотивирано искане до Европейската комисия за въвеждане на допълнителни изисквания за внасяне от трети страни на чистопородни разплодни животни, хибриди, регистрирани еднокопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони освен определените вчл. 43 и 44.

Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството контролира внасянето на разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони от трети страни и изнасянето на застрашени от изчезване и изчезващи породи от територията на страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Условията и редът за провеждане на контрола по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

 

Глава четвърта.
КОНТРОЛ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Органите на държавния контрол в животновъдството осъществяват контрол върху производството, развъдната дейност и предлагането на пазара на селскостопански животни, сперма, яйцеклетки и ембриони.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) На контрол подлежат развъдните организации и обектите по чл. 14ж, чл. 15, ал. 2, чл. 33, ал. 1.

Чл. 46. Контролът включва:

1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) проверка на състоянието и начина на използване на сградите, инсталациите и техническото оборудване, свързани с производството, развъдната дейност и предлагането на пазара на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони;

2. вземане на проби за извършване на анализи и изследвания;

3. проверка на документацията по извършваната дейност;

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.);

5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) проверка на съответствието на храненето и технологията на отглеждане с потребностите на съответния вид, порода и категория селскостопански животни;

6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) проверка на състоянието на животните.

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Контролът върху развъдната дейност включва проверка за спазване изискванията на наредбите по чл. 8, ал. 8, чл. 39а и чл. 44б, ал. 2.

Чл. 47. Контролът се осъществява от:

1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) областните дирекции "Земеделие" - за обектите почл. 14ж и чл. 15, ал. 2;

3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството - за развъдните организации и дейностите по чл. 46 и 46апри условия и по ред, определени с наредби на министъра на земеделието и храните;

4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) органите на държавен контрол по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 48. Контролните органи имат право:

1. на свободен достъп и проверки в контролираните обекти;

2. да изискват данни за контрола на селекционните показатели и установените развъдни стойности, в това число за методите на постигането им;

3. да изискват данни за условията за отглеждане на животни и за производство на животинска продукция;

4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) да получават информация и да анализират спазването на изискванията за разделно изкупуване на чистопородни разплодни животни и хибриди;

5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) да осъществяват контрол върху качеството на получаваните сперма, яйцеклетки и ембриони, да контролират условията за тяхното съхраняване и реда за използване на мъжки разплодници за естествено покриване;

6. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) да дават задължителни предписания за отстраняване на допуснатите нарушения;

7. да съставят актове за констатираните административни нарушения.

Чл. 49. Лицата, подлежащи на контрол, са длъжни да осигуряват на органите по чл. 47достъп до контролираните обекти, да им съдействат и да изпълняват техните предписания.

 

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 51б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 51в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Лице, което произвежда и/или предлага на пазара чистопороден и хибриден разплоден материал в нарушение на правилата по чл. 15, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.

(2) Лице, което произвежда чистопороден и хибриден разплоден материал, без да е регистрирано, в нарушение на чл. 15, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.

Чл. 51г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Лице, което произвежда и/или предлага на пазара чистопородни и хибридни яйца на копринената пеперуда в нарушение на правилата по чл. 15а, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв.

(2) Лице, което произвежда чистопородни и хибридни яйца на копринената пеперуда, без да е регистрирано по чл. 15а, ал. 2, се наказва с глоба от 500 лв.

(3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) Лице, което предоставя сперма за изкуствено осеменяване, яйцеклетки, ембриони и мъжки разплодници за производство на свежа сперма в нарушение на изискванията на чл. 33, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 800 лв.

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Лице, което допусне използването на мъжки разплодници за естествено покриване без наличие на ветеринарномедицински и зоотехнически сертификат в нарушение на чл. 33, ал. 4, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 600 до 900 лв.

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 54. (1) Лице, което отказва или препятства изпълнението на дейностите на държавния контрол по чл. 46, се наказва с глоба от 300 до 400 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 800 до 1200 лв.

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Чл. 56. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Лице, което укрива или предоставя невярна информация на контролните органи в нарушение на изискванията на чл. 24, ал. 2 и 3 и чл. 48, т. 2 - 4, се наказва с глоба от 400 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) При повторно извършване на нарушенията по чл. 51а - 56 предвидените глоби или имуществени санкции се налагат в двоен размер.

Чл. 58. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от лицата по чл. 47.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от упълномощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

3. "Възпроизводство" е поддържане и увеличаване на определен брой селскостопански животни.

3а. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Животински вид" е популация от индивиди със сходни биологични качества, отделена от другите популации чрез една от формите на репродуктивна изолация.

5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) "Животински продукти" са месо, мляко, яйца, вълна и пашкули.

5а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

6. (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Зоотехнически сертификат" е документ за произхода, продуктивността и генетичната стойност на регистрираното животно, който се изисква при предлагането на пазара на селскостопански животни за разплод.

6а. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Зоотехнически регистър" е книга, регистър или електронен регистър, който се води от развъдна организация, получила разрешение за извършване на развъдна дейност със селскостопански животни и птици, и съдържа идентификационен номер на животното, дата на раждане, пол, порода, майка и баща на животното, собственик на фермата и населеното място (местоположението).

7. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Категория" е група индивиди от една порода, разграничима на възрастов, физиологичен или развъден признак.

8. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Контрол на продуктивните качества" е процедура за определяне на величината на признаци, характеризиращи дадени продуктивни характеристики на едно животно при определени условия на отглеждане.

9. "Кръстоски" са индивидите, получени при кръстосване на животни от различни породи.

10. "Линия" е структурна единица на породата, която носи нейните особености, но има и собствени характерни белези.

11. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Отглеждане" е комплекс от зоотехнически мероприятия, които осигуряват оптимален растеж, развитие и продуктивност на животните в съответствие с биологичните им особености.

12. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

14. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

14а. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Племенно стадо" е стадо с чистопородни животни, в което се извършва развъдна дейност.

15. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

15а. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

16. "Повторно извършване на нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за нарушение от същия вид.

17. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

18. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Порода" е група животни от един вид с общ произход и еволюция, създадена от човека в определени еколого-стопански условия, притежаваща уникални биологични и стопански качества, които устойчиво се предават по наследство.

18а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Представителни пазари" са пазари, където се извършва предлагане на живи селскостопански животни и/или продукти от тях.

18б. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

18в. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Застрашена от изчезване порода" е порода, при която общият брой на разплодните женски животни е между 100 и 1000 или общият брой на разплодните мъжки животни е по-малък или равен на 20 и по-голям от 5; или общият популационен размер е близък или малко над 100 и съществува тенденция на увеличаване и процентът на чистопородните женски животни е над 80 на сто; или общият популационен размер е близък или малко над 1000 и съществува тенденция към намаление и процентът на чистопородните женски животни е под 80 на сто.

18г. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Изчезваща порода" е порода, при която общият брой на разплодни женски животни е по-малък от 100, а броят на разплодните мъжки животни е по-малък или равен на 5; или общият популационен размер е близък или малко над 100 и съществува тенденция към намаление и процентът на чистопородните женски е по-малък от 80 на сто.

18д. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Незастрашена от изчезване порода" е порода, при която общият брой на разплодните женски животни е по-голям от 1000 или общият брой на разплодните мъжки животни е по-голям от 20.

18е. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

18ж. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Местни породи", наричани още "автохтонни", са породи, произхождащи от приспособени към и използвани в определен географски район на страната.

18з. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Локално адаптирани породи" са породи, създадени по определени развъдни схеми, които са били в страната достатъчно дълго време (повече от 5 генерации), за да могат да се адаптират към една или повече от традиционните производствени системи или географски район.

18и. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Новосъздадени породи" са породи, създадени по определени развъдни схеми и признати от съответен компетентен орган в страната. Преобладаващият брой от животните, съставляващи породата, са в рамките на последните 5 генерации.

18к. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Трансгранични породи" са местни породи, които съществуват в две или повече съседни страни в даден регион (на континента).

18л. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Интродуцирани породи" са породи, които са внесени в страната с развъдна цел.

18м. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Синтетични породи" са популации от даден вид селскостопански животни, получени в резултат на кръстосване на съществуващи породи по определена и призната развъдна схема с цел обединяване на специфични признаци от различни породи.

18н. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Изчезнала порода" е порода, за която не съществува голяма възможност да бъде възстановена като жива популация. Изчезването е абсолютно, когато няма разплодни мъжки животни (сперма), разплодни женски животни (яйцеклетки), нито останали ембриони.

19. "Развъдни ферми и стопанства" са ферми и стопанства за производство на чистопородни разплодни животни и хибриди, изпълняващи определени селекционни програми.

20. "Развъдна стойност" е сумата от средния ефект на гените, които индивидът носи.

21. "Разплодно животно" е животно, завършило своето физиологично и пълно развитие и годно за разплод.

22. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Родословна книга" е всяка книга, регистър или информационен носител, която се води от развъдна организация, получила разрешение по чл. 29 - 29б, и в която се вписват чистопородните разплодни животни и регистрирани еднокопитни с цел да се удостоверят произходът, продуктивността и развъдната им стойност, като се посочват всички известни техни родственици по възходяща линия.

23. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Развъдна програма" е специализирана програма, регламентираща методите на селекция и определяне на развъдната стойност на отделните видове, породи и линии животни.

24. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Селскостопански животни" са говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, зайци, пчелни семейства и копринена пеперуда, отглеждани и развъждани със стопанска цел, както и каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани със селскостопанско предназначение.

25. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Сертификат за произход" е документ за удостоверяване произхода на животни, определени за развъдни цели, който се издава от развъдна организация и съдържа следната информация: име и печат на развъдната организация, издаваща документа, входящ номер на животното в зоотехническия регистър (индивидуален номер) и идентификационен номер (ветеринарен номер) на животните, дата на раждане, пол, порода, майка и баща на животните, вписани в сертификата, собственика на фермата и населеното място. Сертификат за произход може да бъде издаден както за единични животни, така и за група животни от дадено стадо, включено в развъдна програма.

25а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

26. "Стопанство" е производствена единица за отглеждане на животни и за производство на животинска продукция.

27. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Трансплантация на ембриони" е прехвърляне и трансплантиране на ембриони от едно женско животно на друго за доразвитие.

28. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Животновъдна ферма" е технически и икономически отделна стопанска единица, която има самостоятелно управление и чиято продукция се категоризира като животинска.

29. "Хибриди" са кръстоски, получени в резултат на проведена хибридизация.

30. "Хибридизация" е кръстосване на животни от специално създадени и изпитани по комбинативна способност породи и линии.

31. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Ценни породи" са породи с национална значимост, които имат стопанска и генетична стойност.

32. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Чистопороден и хибриден разплоден материал за развъждане" са чистопородни животни под селекционен контрол, които се използват за възпроизводство и снабдяване на стоковите стопанства с разплоден материал.

33. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Чистопородно разплодно животно" е контролирано разплодно животно, чиито родители, прародители и самото то са вписани или регистрирани в родословната книга на съответната порода и което отговаря на изискванията да бъде регистрирано в родословната книга.

34. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Чистопородно развъждане" е възпроизводство на животни в рамките на породата.

35. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) "Биологично производство" е специален начин на земеделско производство, опазващо околната среда и нейните компоненти чрез намаляване и забрана за използване на вещества и процедури, които имат отрицателно въздействие върху нея или увеличават риска от замърсяване на хранителната верига и осигуряват спазването на специално установени правила и стандарти при отглеждането на животните.

36. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Зоотехническа книга" е книга, дневник или друг носител на информация, в който се вписват данни за ражданията, запложданията и движението на животните в стада, включени в развъдни програми. Зоотехническата книга се води от собственика или от определено от него лице по образец, утвърден от развъдната организация.

37. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Развъдна организация" е организация или сдружение на животновъди, получили разрешение за дейност по реда на чл. 29 - 29б и водят родословната книга или зоотехническия регистър за дадена порода селскостопански животни.

38. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Вписани еднокопитни" са еднокопитните, регистрирани вече в една родословна книга и включени в друга такава книга според целите на селекционната програма.

39. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Генеалогични основания" са основания, доказващи произхода на чистопородните животни и хибриди.

40. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

41. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Трета страна" е всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.

42. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

43. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Независима акредитирана лаборатория" е лаборатория, която не е собственост на млекопроизводител или млекопреработвател или на свързани с тях лица по смисъла на § 1 от Търговския закон.

44. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

45. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Животновъден обект" е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат селскостопански животни.

46. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Ферма" е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за предлагане на пазара.

47. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Лично стопанство" е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация.

48. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Собственик на селскостопански животни" е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху животните.

49. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Собственик на животновъден обект" е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността и/или правото на ползване върху обекта.

50. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Национална генетична банка" е националният генетичен ресурс, включващ сперма, яйцеклетки, ембриони, тъканни култури и носители на генетична информация от породи селскостопански животни, съхранявани в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Този закон въвежда разпоредбите на чл. 2, 4 и 8 отДиректива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (ОВ, L 219/40 от 14 август 2008 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В срок две години от влизането на закона в сила заварените станции за изкуствено осеменяване и станциите за трансфер на ембриони привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона.

§ 3. В срок шест месеца от влизането на закона в сила заварените развъдни асоциации привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните може да предоставя на животновъдни организации безвъзмездно право на ползване и управление върху имуществото, останало след приключване на ликвидацията на Националната служба за селекция и репродукция в животновъдството.

§ 5. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните.

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 26 юли 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО (ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2007 Г.)

§ 48. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите определя състава и издава Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство.

§ 49. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Националната ветеринарномедицинска служба и регионалните ветеринарномедицински служби предоставят на областните дирекции "Земеделие и гори" към министъра на земеделието и горите данни от регистрите на обектите по чл. 55 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за създаването на регистър по чл. 13, ал. 2.

§ 50. В срок една година от влизането в сила на този закон развъдните ферми, стопанства и гренажните предприятия привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон.

§ 51. (1) За покриване на разходите по създаването на Националния млечен борд Министерството на земеделието и горите осигурява средства в размер на 300 000 лв.

(2) За покриване на разходите по създаването на регионалните млечни бордове Министерството на земеделието и горите осигурява средства в размер на 550 000 лв.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2005 г.

§ 52. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите издава наредбите по чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 15а, ал. 1, чл. 23, ал. 4, чл. 38а, ал. 2, чл. 38б, ал. 6, чл. 38ж и чл. 44а, ал. 2.

§ 53. В срок две години от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите издава наредбите по чл. 38е, ал. 1.

§ 54. (1) С влизането в сила на този закон "Кабиюк" - ЕАД, Шумен, се преобразува в юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, с основен предмет на дейност: поддържане на автохтонните и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и съхраняването им като национално богатство.

(2) Държавното предприятие "Кабиюк" може да осъществява и други дейности, свързани с основния предмет на дейност.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) Имуществото на държавното предприятие "Кабиюк" не може да бъде обект на принудително изпълнение и се състои от имущество, предоставено му по вид, обем и стойност от министъра на земеделието и горите, и от имущество, придобито от него в резултат на дейността му.

(4) Държавното предприятие "Кабиюк" не може да бъде приватизирано и срещу него не може да се открива производство по несъстоятелност.

(5) Дейността по ал. 1 на държавното предприятие "Кабиюк" се подпомага от държавата чрез бюджета на Министерството на земеделието и горите.

(6) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите и на министъра на финансите в тримесечен срок от влизането в сила на този закон приема оздравителна програма за държавното предприятие "Кабиюк", както и правилник за устройството и дейността му.

§ 59. Този закон влиза в сила в едномесечен срок след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 38а - 38е от § 34, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ (ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 02.05.2006 Г.)

§ 27. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 22, който влиза в сила от 26 октомври 2005 г. ;

2. членове 259 - 275, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.;

3. членове 56, 61 и 192, които влизат в сила от 1 октомври 2006 г.;

4. членове 52 - 54, чл. 60, чл. 67 - 76, чл. 77, ал. 3, чл. 78 - 100, чл. 112, 175, чл. 195, ал. 3, т. 2 - 4, чл. 199, ал. 4, т. 2 - 4, чл. 269, 289, 330 - 339, 342, чл. 343, ал. 5, чл. 382, ал. 1, чл. 401 и410 и § 18, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 48. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107,§ 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2,§ 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР (ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО  (ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 26 ОТ 2010 Г.)

§ 62. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За стимулиране развитието на животновъдството по предложение на съответната животновъдна организация министърът на земеделието и храните - за земите от държавния поземлен фонд, и общинският съвет - за земите от общинския поземлен фонд, предоставят под наем или аренда земи за дългосрочно ползване. Срокът за предоставяне на земите не може да бъде по-кратък от 5 години.

§ 63. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 77/504/ЕИО на Съвета относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък, Директива 94/28/ЕО на Съвета относно определяне на принципите, отнасящи се до зоотехническите и генеалогичните условия, приложими към вноса от трети страни на животни, на техните сперма, яйцеклетки и ембриони и за изменение на Директива 77/504/ЕИО относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък, Директива 91/174/ЕИО на Съвета относно определяне на зоотехническите и генеалогичните изисквания за търговията с чистопородни животни и за изменение на директиви 77/504/ЕИО и 90/425/ЕИО, Директива 88/407/ЕИО на Съвета относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък.

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО  (ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2007 Г.)

§ 64. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон животновъдните организации почл. 5, Националният млечен борд и регионалните млечни бордове свикват общи събрания и привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон.

§ 65. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите определя състава на Съвета по животновъдство и издава правилника за организацията и дейността му.

§ 69. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 82. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г. и бр. 51 и 53 от 2007 г.) навсякъде думите "министърът на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

§ 85. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите "Земеделие и гори" се заменят със "Земеделие".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО (ОБН. - ДВ, БР. 26 от 2010 Г.)

§ 60. В останалите текстове на закона:

1. Думата "асоциация" се заменя с "организация".

2. Думите "министъра на земеделието и продоволствието" и "министърът на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министъра на земеделието и храните" и "министърът на земеделието и храните".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО (ОБН. - ДВ, БР. 26 от 2010 Г.)

§ 61. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните издава наредбите по прилагането му.

§ 62. В 6-месечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" развъдните организации привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  (ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 94/28/ЕО НА СЪВЕТА от 23 юни 1994 година относно определяне на принципните зоотехнически изисквания и изискванията за родословие, които се прилагат при внос от трети страни на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, изменяща Директива 77/504/ЕИО относно чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 25 март 1991 година относно определяне на зоотехническите и генеалогичните изисквания за търговията с чистопородни животни и за изменение на Директиви 77/504/ЕИО и 90/425/ЕИО (91/174/ЕИО)

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 26 юни 1990 година относно зоотехническите и генеалогичните условия за търговия с еднокопитни в Общността

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 5 март 1990 година относно приемането за развъждане на чистокръвни свине за разплод

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 5 март 1990 година относно развъждането на хибридни свине за разплод

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 30 май 1989 година относно чистокръвните породи овце и кози за разплод

ДИРЕКТИВА 88/661/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 декември 1988 година относно приложимите зоотехнически стандарти за животните за разплод от вида свине

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 18 юни 1987 година относно одобрението за развъждане на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 25 юли 1977 година относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1868/77 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 1977 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2782/75 относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 2782/75 от 29 октомври 1975 година за производството и търговията с яйца за люпене и домашни пилета, отглеждани в птицеферми

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 октомври 1993 година относно идентификационния документ (паспорт), придружаващ регистрираните еднокопитни (93/623/ЕИО)

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 23 юли 1996 година относно определяне на референтния орган, отговарящ за сътрудничеството при унифицирането на методите за тестване и на оценяването на резултатите за чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 януари 1996 година относно установяване на образеца на сертификатите за произход на яйцеклетките на разплодни животни от едър рогат добитък и на данните, които следва да се впишат в тези сертификати

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 януари 1996 година относно определяне на зоотехническите сертификати за сперма, яйцеклетки и ембриони от регистрирани еднокопитни

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 януари 1996 година за определяне на критериите за вписването и регистрацията на еднокопитни "Еквиде" в родословната книга за расови коне за целите на развъждането

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 11 юни 1992 година относно определяне на някои правила, имащи за цел осигуряването на координация между организациите и сдруженията, които водят или създават родословни книги на регистрирани еднокопитни животни (92/354/ЕИО)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 11 юни 1992 година относно определяне критериите за одобряване или признаване на организации и сдружения, които водят или създават родословни книги за регистрирани еднокопитни (92/353/ЕИО)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 26 март 1992 година за събиране на данни относно състезанията за еднокопитни животни, посочени в член 4, параграф 2 от Директива 90/428/ЕИО на Съвета (92/216/ЕИО)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 май 1990 година за определяне на зоотехническите сертификати за чистопородни овце и кози за разплод, техните сперма, яйцеклетки и ембриони

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 май 1990 година за определяне на критериите за допускане за целите на разплода на чистопородни овце и кози за разплод и използването на техните сперма, яйцеклетки или ембриони

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 май 1990 година за определяне на методи за контрол на продуктивните качества и оценяване на генетичната стойност на чистопородни овце и кози за разплод

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 май 1990 година за определяне на критериите, регулиращи вписването в родословни книги на чистопородни овце и кози за разплод

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 май 1990 година относно определяне на критериите за одобрение на организациите и сдруженията на животновъди, които създават или водят родословни книги за чистокръвни породи овце и кози за разплод

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юли 1989 година относно определяне на методите за наблюдение и контрол на продуктивността и за оценка на генетичната стойност на чистокръвни и хибридни свине за разплод

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юли 1989 година относно сертификата на хибридните свине за разплод, тяхната сперма, яйцеклетки и ембриони

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юли 1989 година относно определяне на критериите за вписване в регистри на хибридни свине за разплод

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юли 1989 година относно определяне на критериите за одобрение и контрол на сдруженията на животновъди, развъдните организации и частните предприятия, които създават или водят регистри за хибридни породи свине за разплод

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юли 1989 година относно сертификата за чистопородни свине за разплод, тяхната сперма, яйцеклетки и ембриони

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юли 1989 година относно определяне на критериите за вписване в родословни книги на чистокръвни свине за разплод

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юли 1989 година относно определяне на критериите за одобрение и контрол на сдруженията на животновъди и развъдните организации, които създават или водят родословни книги за чистокръвни породи свине за разплод

РЕШЕНИЕ 88/124/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 21 януари 1988 година относно определяне на образците на сертификатите за чистопородност (зоотехническите сертификати) на семенната течност и ембрионите от чистопородни животни за разплод от рода на едрия рогат добитък и подробните сведения, които трябва да се впишат в тези сертификати

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 юли 1986 година относно определяне на образците и подробните данни, които трябва да се съдържат в сертификатите за родословие на чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 11 март 1986 година относно определяне на методи за мониторинг на продуктивността и методи за оценка на генетичната стойност на чистокръвни животни за разплод от рода на едрия рогат добитък

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 юли 1984 година относно определяне на критериите за вписване на добитък в родословни книги

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 27 април 1984 година относно определяне критериите за признаване на животновъдни организации и сдружения, които поддържат или създават родословни книги за чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък.