ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО
Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.26от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със:

1. организацията, управлението, селекцията и репродукцията на пчеларството;

2. собствеността, регистрирането и настаняването на пчелните семейства;

3. условията за отглеждане, производство и търговия с пчелни майки, семейства и рояци;

4. производството, преработката и окачествяването на пчелни продукти и търговията с тях;

5. условията за създаване и опазване на медоносната растителност;

6. опазването на пчелите.

Чл. 2. Законът има за цел да създаде условия за развитието на пчеларството като подотрасъл на животновъдството за създаване и поддържане на необходимия брой пчелни семейства, за поддържане на биологичното разнообразие и екологичното равновесие в природата, получаване на нормални добиви от културните растения и производство на качествени пчелни продукти.

 

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в областта на пчеларството.

Чл. 4. Научноизследователската и образователната дейност в областта на пчеларството се извършват от научни институти, опитни станции, лаборатории и висши училища.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При провеждане на държавната политика в областта на пчеларството министърът на земеделието и храните се подпомага от национален браншови пчеларски съюз.

(2) Националният браншови пчеларски съюз е юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Национален браншови пчеларски съюз е този, който има структури във всички области и в повече от 50 на сто от общините в страната.

(4) Националният браншови пчеларски съюз обединява и представлява пчеларите, преработвателите и търговците на пчелни продукти, производители на пчеларски инвентар и лекарствени средства, научни работници и други лица, свързани с пчеларството, и има за цел да подпомага и защитава общите и индивидуалните интереси на своите членове и да съдейства на държавните органи при провеждане на политиката в областта на пчеларството.

Чл. 6. Националният браншови пчеларски съюз:

1. участва в изготвянето и изпълнението на Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) изготвя годишен доклад за състоянието на пчеларството и го представя на министъра на земеделието и храните;

3. участва в разработването на проекти за нормативни актове, стандарти и стандартни методи за анализ, свързани с пчеларството и пчелните продукти;

4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) предлага на министъра на земеделието и храните начини за разпределяне на средства за развитие и подпомагане на пчеларството;

5. участва в разработването на програми с Министерството на околната среда и водите във връзка с поддържането на екологичното равновесие в природата, свързани с пчелоопрашването;

6. създава и поддържа база данни за производителите и търговците на пчели, пчелен мед и други пчелни продукти; организира и координира дейността по пчелоопрашването;

7. участва в обсъждане на устройствени проекти и технологични планове за залесяване на подходящи медоносни растения на общински, държавни и частни терени;

8. организира ежегоден конкурс за образцов пчелин на общинско, областно и национално равнище;

9. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) участва в организиране и провеждане на курсове за квалификация и обучение в областта на пчеларството съвместно с Националната служба за съвети в земеделието, Селскостопанската академия, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и други заинтересовани;

10. съдейства за организиране на биологично производство на пчелни продукти;

11. изпълнява и други функции, възложени със закон.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министерството на земеделието и храните изготвя годишни национални програми в областта на пчеларството в съответствие с регламентите на Европейската общност.

 

Глава трета.
РЕГИСТРИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Чл. 8. (1) В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.

(2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В едномесечен срок от регистрацията по ал. 1 кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции "Земеделие" и Българската агенция по безопасност на храните.

(4) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по ал. 2 собственикът поставя на оградата табелка с регистрационен номер на пчелина съгласно наредба на министъра на земеделието и храните.

(6) Собственикът заявява за вписване в регистъра по ал. 1 промени на данните, подлежащи на регистрация, в 15-дневен срок от настъпването им.

(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Българската агенция по безопасност на храните публикува на интернет страницата си списък, който съдържа информация за разположението на пчелните семейства по кметства и данни за собствениците им.

Чл. 9. (1) Собственици на пчелини могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Регистрацията по чл. 8, ал. 1 обхваща:

1. данни за собственика на пчелните семейства - име (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ);

2. регистрационен номер на пчелина;

3. адрес на пчелина;

4. брой на отглежданите пчелни семейства;

5. брой новозакупени семейства и отводки към 30 август на съответната година;

6. брой продадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;

7. брой новосъздадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;

8. брой зазимени пчелни семейства.

(3) В кметствата се води и регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство, в който се вписват:

1. трите имена на собственика и ЕГН, съответно за юридическото лице - наименованието на фирмата и БУЛСТАТ;

2. постоянният адрес по местоживеене на собственика, съответно адресът на управление на юридическото лице;

3. постоянното местонахождение на пчелина;

4. регистрационният номер на пчелина;

5. броят на пчелните семейства;

6. мястото, откъдето са придвижени (кметство), с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство;

7. мястото на настаняване;

8. мястото (кметството), закъдето заминават, с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство.

Чл. 10. (1) Собственикът на пчелното семейство е и собственик на излезлия от него пчелен рояк.

(2) Когато пчелният рояк е заседнал в чужд имот, собственик на пчелния рояк е собственикът на имота. Във всички останали случаи собственик на пчелния рояк е лицето, което го е намерило.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.

(2) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да учредяват право на ползване.

(3) Правото на ползване се прекратява:

1. в случай че лицето, в полза на което е учредено, преустанови отглеждането на пчелните семейства;

2. със смъртта на лицето, съответно прекратяването на юридическото лице, в полза на което е учредено; в този случай правото на ползване се учредява в полза на наследниците, съответно правоприемниците, които продължават отглеждането на пчелните семейства, или на лицето, придобило собствеността върху тях.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Когато общината продава земи - частна общинска собственост, които са ползвани за пчелини над 20 години и върху които и в момента се отглеждат над 10 пчелни семейства, собственикът на пчелина има право да закупи при равни други условия ползваните от него земеделски земи или горски територии в размер не по-малко от 3 декара - за ниви, 2 декара - за ливади, и 1 декар - за овощни градини и гори.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) За учредяване право на ползване върху земеделски земи и върху горски територии - държавна собственост за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се прилагат разпоредбите на Закона за горите,Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

Чл. 13. (1) Право на ползване по чл. 12 може да се учреди в полза на заявителите, когато:

1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус 2,5 км;

2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;

3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района от органите на Българската агенция по безопасност на храните.

(2) Алинея 1, т. 1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно нектароотделяне - акациеви, липови гори и масиви, засети с културни медоносни видове.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата при наличие на изискванията на чл. 13, ал. 1, а за поземлените имоти в горски територии - по реда на Закона за горите.

Чл. 15. Постоянни и временни пчелини не се устройват на:

1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;

2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;

3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;

4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.

Чл. 16. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

Чл. 17. За опрашване на земеделски култури земеделският производител заплаща на съответния пчелар услугата по договаряне.

 

Глава четвърта.
ОТГЛЕЖДАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЧЕЛНИ МАЙКИ, СЕМЕЙСТВА И РОЯЦИ

Чл. 18. (1) В Република България се отглеждат само местни отродия пчели и/или вътрелинейните им и междулинейните кръстоски.

(2) Селекцията и репродукцията в пчеларството се извършва от развъдни асоциации, получили разрешение по чл. 29, ал. 1 от Закона за животновъдството.

(3) Развъдните асоциации по ал. 2 извършват дейностите си под контрола на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба правилата за производство и търговия с елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Производството на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) се извършва в племенни и репродуктивни пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие", при условията и по реда на ал. 3 - 7.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) За регистрацията по ал. 2 лицата подават в областната дирекция "Земеделие" по местонахождение на пчелина:

1. заявление, съдържащо данни за местонахождението на пчелина;

2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) положително становище за регистрация за съответния вид дейност, издадено от развъдната организация, в която членуват лицата, подали заявлението;

3. документ, удостоверяващ професионалната квалификация на кандидата или на наетите от него лица за съответния вид дейности.

(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Положителното становище по ал. 3, т. 2 се издава, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. наличие на апаратура и прилагане на инструментално осеменяване на елитните пчелни майки или осигурена 10-километрова изолация при естественото им съешаване в племенните пчелини;

2. наличие на 5-километрова изолация за репродуктивни пчелини;

3. наличие на оборудвана лаборатория при производството на елитни и/или племенни пчелни майки;

4. разплодният материал отговаря на приетите стойности за расова принадлежност съгласно приетата Развъдна програма;

5. спазена е заявената от производителя и утвърдена от Развъдната организация технология за съответния вид дейност;

6. спазени са изискванията за водене на зоотехническата документация.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) В 10-дневен срок от подаването на документите по ал. 3 длъжностните лица от областните дирекции "Земеделие" получават становище от областната дирекция по безопасност на храните за епизоотичната обстановка в района на пчелина и за здравословния статус на пчелните семейства. В същия срок длъжностните лица могат да извършат и проверка на място.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) В срока по ал. 5 директорът или упълномощено от него длъжностно лице от съответната областна дирекция "Земеделие" може да поиска от заявителя писмено допълване или уточняване на документите по ал. 3.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) В 7-дневен срок от получаване на становището по ал. 5 и 6 директорът на областната дирекция "Земеделие" или упълномощено от него длъжностно лице регистрира или отказва регистрацията на пчелина. Отказът може да се обжалва по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Регистрацията е валидна за срока на валидност на становището по ал. 3, т. 2. След изтичането на срока на валидност нова регистрация се извършва при условията и по реда на ал. 3 - 7.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Собствениците или управителите на регистрираните пчелини са длъжни да заявят в областната дирекция "Земеделие" всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3 и 5 в едномесечен срок от настъпването й.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Регистрацията може да се заличи със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие":

1. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) по молба на производителя с копие до развъдната организация;

2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;

3. при смърт на физическото лице;

4. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) при постъпило предложение от председателя на развъдната организация поради промяна в условията, въз основа на които е издадено становището по ал. 3, т. 2.

5. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.)

(11) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Заповедта по ал. 10 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) (1) В Министерството на земеделието и храните се води публичен списък на лицата, регистрирани по чл. 19, ал. 7.

(2) В списъка по ал. 1 се вписват:

1. име на физическото лице/наименование на юридическото лице - търговец, и координати за връзка;

2. дата на последна регистрация в областната дирекция "Земеделие";

3. вид дейност - производство.

(3) Областните дирекции "Земеделие" са длъжни да заявят в Министерството на земеделието и храните всяка промяна в обстоятелствата по ал. 2, т. 2 в едномесечен срок от настъпването й.

Чл. 20. (1) Забраняват се:

1. вносът, разпространението и отглеждането на пчелни майки, семейства и рояци извън определените по чл. 18, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) търговията и превозването на пчелни майки и рояци без сертификат за произход, издаден от развъдна организация, получила разрешение по смисъла на чл. 29а от Закона за животновъдството;

3. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) търговията и превозването на пчелни майки, семейства и рояци без ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните може по изключение да разреши внос на пчелни майки, извън определените по чл. 18, ал. 1, за научноизследователски цели при следните условия:

1. вносителят е научен институт или опитна станция;

2. вносът е за не повече от 20 пчелни майки;

3. при положително становище на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Националната развъдна асоциация по пчеларство.

 

Глава пета.
ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И КОНТРОЛ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 21. Производството на пчелни продукти обхваща получаването, преработката, пакетирането и съхранението на пчелен мед, цветен пчелен прашец, пчелно млечице, пчелен восък, прополис (пчелен клей) и пчелна отрова.

Чл. 22. (1) Забранява се влагането на примеси, подправянето, имитирането и фалшифицирането на пчелния мед и пчелните продукти и продажбата на пчелен мед, който не отговаря на условията на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека (ДВ, бр. 85 от 2002 г.).

(2) Забранява се употребата на захар и други подсладители за подхранване на пчелните семейства по време на медосбора и в периода, когато подхранването би довело до наличие на остатъци в пчелния мед, предназначен за продажба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти се одобряват и регистрират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 23. Добивът, транспортирането, преработката и съхранението на пчелен мед и пчелни продукти се извършват в амбалаж, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2002 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2002 г.) и Наредба № 24 от 2001 г. за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр. 56 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2002 г.).

Чл. 24. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Забранява се използването на антибиотици и сулфонамиди при отглеждането и лекуването на болестите по пчелите и пчелното пило с изключение на пчелините, регистрирани по чл. 19, ал. 7.

Чл. 25. При констатиране на заразни заболявания по пчелите и пчелното пило се прилагаНаредба № 30 от 2002 г. за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (ДВ, бр. 78 от 2002 г.).

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Националният браншови пчеларски съюз подпомага извършването на контрол върху качеството на предлаганите на вътрешния пазар пчелни продукти и информира министъра на земеделието и храните за констатирани нарушения.

Чл. 27. С наименованието "Пчелен мед" се обозначават само продукти, отговарящи на изискванията на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.

Чл. 28. Продукт, различен от пчелен мед, не може да се добавя към пчелния мед, предназначен за продажба.

Чл. 29. (1) Покупко-продажбата, окачествяването и съхранението на пчелните продукти се осъществяват по партиди на отделни производители.

(2) Всяка партида се придружава от сертификат за съответствие на качеството, издаден от акредитирана лаборатория.

(3) Вземането на проби и окачествяването на пчелните продукти се извършва при условия и по ред, определени с Наредба № 2 от 1997 г. за вземане на проби от хранителни продукти (ДВ, бр. 10 от 1997 г.).

Чл. 30. Пчелният мед и пчелните продукти се предлагат за продажба в опаковки, отговарящи на изискванията на чл. 7 от Закона за храните.

Чл. 31. Вносът на пчелен мед и пчелни продукти се осъществява при наличие на сертификат за произход и качество и ветеринарномедицински сертификат, издадени от компетентните ветеринарномедицински органи на страната износител.

 

Глава шеста.
ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИНИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Чл. 32. (1) Физически и юридически лица, които провеждат дезинфекционни и дезинсекционни дейности с използване на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция, задължително предвиждат мерки за опазване на пчелите от отравяне.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 33. (1) Забранява се употребата на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция върху земеделски и горски култури, трайни и крайпътни насаждения и медоносна растителност, намиращи се във фаза на цъфтеж и през периода на отделяне на мана.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При масово проявление на вредители и авиационно третиране на земеделски и/или горски култури с продукти и/или препарати за растителна защита по ал. 1 в райони, в които има пчелини, собственикът на земеделската и/или горската култура осъществява третирането след писмено разрешение на областната дирекция по безопасност на храните.

Чл. 34. При механизираната коситба на цъфтяща медоносна растителност в дневните часове техниката трябва да е снабдена със специални устройства за прогонване на пчелите.

Чл. 35. Разрешава се използването на система кошери "тръвна" за отглеждането на пчелни семейства. Не се разрешава придвижването и използването им при подвижно пчеларство.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне със заповед на ръководителя на областната дирекция "Земеделие" към общините се създават постоянни комисии в състав: представител на съответната общинска служба по земеделие, на съответната община, на областната дирекция по безопасност на храните, на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, както и пчелар проверител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните издава правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по ал. 1.

(3) Членове на постоянните комисии по ал. 1 извършват пролетен и есенен профилактичен преглед на пчелните семейства.

(4) В рамките на работното време членовете на постоянните комисии, притежаващи документ по утвърден образец, определен в правилника по ал. 2, имат право да влизат във всеки личен и обществен пчелин и да извършат преглед на пчелните семейства и пчеларския инвентар.

 

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. (1) Който не регистрира пчелни семейства или не постави регистрационен номер на пчелина в нарушение на чл. 8, ал. 1 или ал. 5, се наказва с глоба от 50 до 100 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 300 лв.

Чл. 38. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 15, т. 1 и 4, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., а за нарушения по чл. 15, т. 2, 3 и 5 - от 500 до 700 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.

Чл. 39. При нарушения на чл. 18, ал. 1 и 2 пчелинът се отнема в полза на държавата.

Чл. 40. (1) Лице, което произвежда и/или търгува с елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) в нарушение на правилата по чл. 19, ал. 1, се наказва с глоба от 1500 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Лице, което произвежда елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци), без да е регистрирано по чл. 19, ал. 2, се наказва с глоба 500 лв.

(3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2500 до 3000 лв.

Чл. 41. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 20, ал. 1, се наказва с глоба от 800 до 1000 лв. Внесените пчелни майки, рояци и пчелни семейства се отнемат в полза на държавата.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1300 до 1500 лв.

Чл. 42. (1) Който наруши разпоредбите по чл. 22, ал. 1 и чл. 24, се наказва с глоба 500 лв., като подправената, имитирана или некачествена продукция се отнема в полза на държавата.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв., като подправената, имитирана или некачествена продукция се отнема в полза на държавата.

Чл. 43. (1) Който наруши правилата, определени по реда на чл. 22, ал. 3, се наказва с глоба в размер 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер 7000 лв.

Чл. 44. (1) Който не спазва мерките за опазването на пчелите от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, определени по реда на чл. 32, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 10 000 лв.

Чл. 45. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 33, се наказва с глоба от 4000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 10 000 лв.

Чл. 46. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 34, се наказва с глоба от 400 до 500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 800 до 1000 лв.

Чл. 47. За повторно нарушение по чл. 37, 38 и чл. 40 - 46 предвидените глоби или имуществени санкции се налагат в двоен размер.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 32, 33, 42 - 46 се съставят от контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или от оправомощени от него длъжностни лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 37 и 38 се съставят от оправомощени от директорите на областните дирекции "Земеделие" длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от директорите на областните дирекции "Земеделие".

(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 40 и 41 се съставят от оправомощени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от директора на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда наЗакона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Ентомофилни растения" са диворастящи и културни растения, които се нуждаят от опрашване от пчели и други насекоми.

2. "Пчелен мед" е хранителен вискозен, течен или кристализирал продукт, произвеждан от медоносни пчели от нектара на цветовете или секрециите от или върху живите части на растенията, които пчелите събират, трансформират, комбинират с конкретни вещества, които те отделят, складират и оставят да узреят във восъчни пити.

3. "Подвижно пчеларство" е придвижването и временното настаняване на пчелни семейства в близост до медоносна растителност за ползването й като пчелна паша и за опрашване на ентомофилните култури и дивите растения.

4. "Пчеларство" е дейност, свързана с отглеждане, развъждане и използване на медоносните пчели за опрашване на ентомофилни култури и производство на пчелни продукти.

5. "Пчелен рояк" е част от пчелното семейство, състоящ се от една пчелна майка, пчели-работнички и търтеи (сезонно).

6. "Пчелно семейство" е цялата биологична и производствена единица (колония), състояща се от пчелна майка, определено количество пчели-работнички и търтеи (сезонно), настанени в кошери с необходимото количество восъчни пити. Пчелното семейство се смята за едно и когато основното семейство се подпомага от помощно, настанено в същия кошер.

7. "Пчелин" е място, върху което са настанени пчелни семейства заедно с наличното оборудване.

8. "Пчелни продукти", получени при отглеждане на пчели, са пчелен мед, пчелен восък, цветен пчелен прашец, прополис (пчелен клей), пчелно млечице и пчелна отрова.

9. "Пчелно пило" са яйцата, ларвите и какавидите на пчелите-работнички, майки и търтеи в различен стадий от развитието им до излюпването на възрастното насекомо.

10. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) "Пчелар проверител" е опитен пчелар, притежаващ удостоверение за квалификация "пчелар проверител".

11. "Имитиран" или "подправен" е всеки продукт, който не отговаря на понятието "пчелен мед", определено в т. 2.

12. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за нарушение от същия вид.

13. "Тръвна" е неразборен, плетен, конусовиден кошер със сламена покривка.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и горите издава наредбите по чл. 19, ал. 1, чл. 22, ал. 3 и чл. 32, ал. 2, както и правилника по чл. 36, ал. 2.

(2) До приемането на наредбата по чл. 32, ал. 2 се запазва действието на Наредба № 5 от 1985 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне при пръскането и прашенето на растителността (ДВ, бр. 75 от 1985 г.).

§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на закона собствениците на пчелини са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 2.

§ 4. Система кошери "тръвна" по чл. 35 се използва за отглеждане на пчелни семейства в срок до 31 декември 2006 г.

§ 5. Собствениците на пчелни семейства подават заявление за регистрация по чл. 8, ал. 1 в тримесечен срок от влизането в сила на закона.

§ 6. Законът за пчеларството (обн., ДВ, бр. 102 от 1983 г.; изм., бр. 11 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.) се отменя.

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 10 юни 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 02.05.2006 Г.)

§ 27. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 22, който влиза в сила от 26 октомври 2005 г. ;

2. членове 259 - 275, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.;

3. членове 56, 61 и 192, които влизат в сила от 1 октомври 2006 г.;

4. членове 52 - 54, чл. 60, чл. 67 - 76, чл. 77, ал. 3, чл. 78 - 100, чл. 112, 175, чл. 195, ал. 3, т. 2 - 4, чл. 199, ал. 4, т. 2 - 4, чл. 269, 289, 330 - 339, 342, чл. 343, ал. 5, чл. 382, ал. 1, чл. 401 и410 и § 18, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 110. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107,§ 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2,§ 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2007 Г.)

§ 69. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 74. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 51 от 2007 г.) навсякъде думите "министърът на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ 
(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

§ 90. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите "Земеделие и гори" се заменят със "Земеделие", а думите "по земеделие и гори" се заменят с "по земеделие".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 22. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 26 от 2010 г.) се правят следните изменения:

4. Навсякъде в закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните" и думата "продоволствието" се заменя с "храните".

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г.)

§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 3, § 9, ал. 9 - 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.