ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Обн. ДВ. бр.58 от 9 Юли 1996г., изм. ДВ. бр.53 от 4 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., попр. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г.,изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 Март 2014г., доп. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с физическото възпитание и спорта в Република България.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Целта на физическото възпитание и спорта е подобряване на здравето и физическата активност на нацията чрез системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти.

(2) Създаването на необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт, както и за издигане на спортния престиж на нацията, е приоритетно направление от социалната политика на държавата и общините.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Физическото възпитание и спортът осъществяват образователни, здравни, социални, културни и възстановителни функции.

Чл. 3. Основните принципи на системата за физическото възпитание и спорта, установени в този закон, са:

1. взаимодействие и съгласуване усилията на държавните и обществените институции за изграждане и ефективно функциониране на системата за физическо възпитание и спорт;

2. комплексно обвързване на физическото възпитание и спорта със здравеопазването и почивното дело, образованието и културата в единна функционална система за увеличаване на нейното балансирано въздействие върху всички слоеве от населението;

3. осигуряване на демократичност и самоуправление при сдружаването на гражданите и избора на средства и начини за занимания с физически упражнения, спорт и туризъм;

4. прилагане на системност, научност и диференциран подход при заниманията с физически упражнения и спорт през целия жизнен цикъл на човека;

5. спазване на общоприетите в света принципи на физическото възпитание и спорта и на международното спортно сътрудничество.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Държавата насърчава развитието на физическото възпитание и спорта, като:

1. признава заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм за вътрешно присъща потребност и право на всички български граждани да поддържат и усъвършенстват своите двигателни възможности;

2. осигурява възможности и подходящи условия на гражданите, независимо от тяхната възраст, социално и обществено положение, да спортуват за здраве и дълголетие;

3. създава нормативна уредба за физическото възпитание и спорта в страната;

4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) създава условия и подпомага спорта за всички, детско-юношеския спорт, ученическия спорт, студентския спорт, както и цялостната общественополезна спортна дейност за подобряване здравословното състояние на нацията;

5. създава условия за развитието на спорта за високи постижения и осигурява подготовката и участието на национални и олимпийски отбори в международни състезания и олимпийски игри;

6. изгражда, поддържа, модернизира и управлява спортни обекти и съоръжения - държавна собственост, контролира условията и реда на тяхното използване по предназначение;

7. подпомага, координира, регулира и контролира дейността на спортните организации;

8. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) предприема мерки за спазване на антидопинговите правила в борбата срещу използването на допинг, за сигурността на спортните обекти, както и мерки срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали;

9. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) подпомага и насърчава юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна спортна дейност чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните нормативни актове;

10. подготвя спортни специалисти и подпомага повишаването на тяхната квалификация;

11. провежда научноизследователска, информационна и рекламна дейност;

12. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) финансира одобрените по съответния ред програми и проекти за общественополезна спортна дейност;

13. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) създава условия за развитие на публично-частното партньорство.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Общините насърчават развитието на физическото възпитание и спорта, като:

1. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) приемат нормативна уредба, утвърждават и финансират програми за развитието на местната спортна дейност в съответствие с националната програма по чл. 7, т. 3;

2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) изграждат, поддържат и модернизират спортни обекти, съоръжения и обекти за социален туризъм - общинска собственост;

3. съдействат за организирането на спортни състезания на територията на общината;

4. осъществяват финансови, стопански и контролни функции на общинската спортна дейност;

5. (нова - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) подпомагат дейността на спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които предоставят безплатни занимания с двигателна активност и спорт на деца, ученици, студенти и на лица в неравностойно положение, чрез финансиране на техни дейности, програми и ползване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост;

6. (нова - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) самостоятелно и/или в сътрудничество със спортни организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, могат да създават детско-юношески спортни школи и ученически спортни школи на територията на съответната община;

7. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) създават условия за развитие на публично-частното партньорство.

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

Чл. 5. Гражданите участват във физическото възпитание и спорта индивидуално или чрез спортни организации.

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Процесът на обучението и тренировките в системата на физическото възпитание и спорта, както и предоставянето на спортни услуги се извършват от лица, притежаващи професионална правоспособност и квалификация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) В Министерството на младежта и спорта се води регистър на лицата по ал. 1.

(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта издава наредба за професионалната правоспособност и квалификацията на лицата по ал. 1, с изключение на преподавателите по спорт във висшите училища и учителите по физическо възпитание и спорт в системата на народната просвета, която включва и училищата по изкуствата и културата. В наредбата се определя и редът за водене на регистъра по ал. 2.

 

Глава втора.
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 

Чл. 7. Министерският съвет:

1. утвърждава основни насоки на националната политика в областта на физическото възпитание и спорта;

2. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) предлага за приемане от Народното събрание Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта за период от 10 години;

3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) приема национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта за срок 4 години, съвпадащ с олимпийския цикъл, и отчита нейното изпълнение, като внася за приемане от Народното събрание доклад за изпълнението й;

4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) ежегодно осигурява необходимите средства за развитието на физическото възпитание и спорта чрез закона за държавния бюджет на Република България.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта ръководи и представлява Министерството на младежта и спорта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта:

1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) изготвя и предлага на Министерския съвет национална стратегия за период от 10 години и национална програма за развитието на физическото възпитание и спорта за срок от 4 години;

1а. (нова - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) приема годишни национални програми за изпълнение на националната програма по т. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) взаимодейства с държавните и общинските органи за развитие на физическото възпитание и спорта;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) взаимодейства със спортните организации при осъществяването на националната стратегия и националните програми по т. 1 и 1а и координира тяхната дейност с държавните и общинските органи;

4. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

5. осъществява надзора върху дейността на спортните организации за спазването на този закон;

6. в изпълнение на националната програма за развитието на физическото възпитание и спорта съвместно със спортните федерации и Българския олимпийски комитет осъществява финансирането на програма за подготовка и участие на българските спортисти на олимпийски игри;

7. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) подпомага дейността на спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, за изпълнение на държавната политика в областта на спорта и социалния туризъм;

8. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) управлява спортните обекти и съоръжения - държавна собственост, предоставени по съответния ред на министерството, съобразно нуждите, за които са предоставени, и подготвя и предлага за утвърждаване от Министерския съвет на програми за изграждане и модернизиране на спортната инфраструктура;

9. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговски дружества в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, в които държавата е акционер или съдружник;

10. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) упражнява контрол по спазването на режима за ползване на обектите, включени в приложения № 1 и 2 за нуждите на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм;

11. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) назначава изпълнителния директор на Антидопинговия център, органите на управление на Българския спортен тотализатор и прави предложение до Министерския съвет за приемане на устройствените им правилници;

12. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) издава, отказва, подновява и отнема лицензии на спортните федерации и на националните спортни организации за извършване на спортна дейност;

13. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) представлява Република България пред чужди държави и международни организации за договаряне и сключване на международни договори за сътрудничество в спортната дейност в рамките на предоставената му от Министерския съвет компетентност;

14. в съответствие с изискванията на международните спортни организации, след съгласуване с други държавни и общински органи, разрешава провеждането на регионални, европейски и световни първенства на територията на Република България;

15. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) организира дейността по провеждане на допингов контрол, превенция и борба срещу използването на допинг в спорта чрез Антидопинговия център;

16. подпомага и взаимодейства с компетентните държавни и общински органи, както и с техните администрации в борбата против насилието в спорта;

17. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) приема и подпомага програми за повишаване на квалификацията, професионалната реализация и преквалификацията на спортно-педагогическите кадри;

18. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) организира и подпомага дейността на органите на държавната и местната власт и спортните организации по проблемите на физическото възпитание и спорта за реализирането на държавната и местната политика;

19. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) утвърждава критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, спортни специалисти и деятели, както и на талантливи деца и младежи в областта на физическото възпитание и спорта;

20. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) предлага на министъра на образованието и науката откриването, преобразуването и закриването на държавните спортни училища и назначава директорите им;

21. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) предоставя статут на високоразряден спортист на спортисти с високи спортни резултати.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта е първостепенен разпоредител с бюджет и:

1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) съгласувано с министъра на финансите утвърждава схема за разпределение на постъпленията от Българския спортен тотализатор;

2. разпределя средствата от постъпленията на Българския спортен тотализатор за развитие на физическото възпитание и спорта в съответствие с приетата от Министерския съвет национална програма.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Към министъра на младежта и спорта се създава консултативно звено - Експертен съвет по физическо възпитание и спорт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Експертният съвет по физическо възпитание и спорт включва представители на Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Министерството на труда и социалната политика, Българската академия на науките, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Националното сдружение на общините в Република България, висшите училища, Националната спортна академия, Българския олимпийски комитет, спортните училища, спортни организации и други юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, както и изявени специалисти в тези области.

(3) Експертният съвет по физическо възпитание и спорт обсъжда и дава становища по:

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) националната стратегия и националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и по националните програми по чл. 8, ал. 3, т. 1а;

2. проекти на нормативни актове в областта на физическото възпитание и спорта;

3. научноизследователската, методологичната, експерименталната и внедрителската дейност в системата на физическото възпитание и спорта;

4. изработването и утвърждаването на критерии за обществено внедряване на видовете спорт и социалния туризъм за ефективност на системата на физическото възпитание и спорта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Организацията на дейността на Експертния съвет по физическо възпитание и спорт се определя с акт на министъра на младежта и спорта.

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишен чл. 8а, изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Министерството на младежта и спорта може да създава свои териториални структури съобразно териториалното деление на страната.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министрите и другите държавни органи разработват, съгласуват и утвърждават програми в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм с министъра на младежта и спорта.

 

Глава трета.
СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 10. (1) Спортните организации са юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.)Спортните организации са: спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации.

(3) Държавата поощрява създаването и функционирането на спортните организации.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Спортните организации приемат и изпълняват програми за развитие на спорта, изготвени в съответствие с националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Спортните федерации и националните спортни организации в тримесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице подават документи за лицензиране в Министерството на младежта и спорта при условията и по реда, определени в този закон.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Спортните клубове в едномесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице подават документи за членство в съответните лицензирани спортни федерации.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Спортните клубове са доброволни сдружения на граждани, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един или по няколко вида спорт.

(2) За постигане на своите цели спортните клубове:

1. подпомагат спортните занимания на гражданите и ги организират за практикуване на физически упражнения и спортни дейности;

2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) организират и провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност;

3. организират и администрират спортни състезания;

4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) изграждат, управляват, поддържат и ползват спортни обекти и съоръжения;

5. извършват подготовка на състезатели;

6. осъществяват и други дейности, свързани с развитие и насърчаване на спорта.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Спортните клубове по различните видове спорт могат да се сдружават в обединени спортни клубове - юридически лица с нестопанска цел.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.)

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт, могат да се регистрират като акционерни дружества - професионални спортни клубове, или като сдружения с нестопанска цел - професионални спортни клубове.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Професионалните спортни клубове трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:

1. в наименованието им изрично да е посочено, че са "професионален спортен клуб";

2. да са регламентирали чрез договори правата и задълженията на професионалните спортисти съгласно определения им статут;

3. едно физическо или юридическо лице да не притежава мажоритарните дялове или контрола на два и повече професионални спортни клубове, участващи в едно състезание или първенство;

4. професионалните спортни клубове - акционерни дружества, да издават само поименни акции.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Вливането, разделянето, отделянето и сливането на професионалните спортни клубове по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел не води до подмяна на класирането на отборите в съответните шампионати и преминаването им от една в друга група.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г., предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) След придобиване на членство в съответната спортна федерация спортните клубове по чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 имат право:

1. (нова - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) да реализират дейностите по чл. 11, ал. 2;

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) да предлагат на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) да извършват трансфер на спортисти;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) да притежават правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от тях, при условия и по ред, определени от съответната спортна федерация;

5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) да предоставят спортни услуги.

Чл. 14. (1) Спортните федерации са доброволни сдружения на спортни клубове по един или сходни видове спорт, които координират развитието, практикуването и администрирането на съответния вид спорт на национално ниво на територията на страната и ги представляват пред държавата и международните спортни организации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Клубовете, развиващи спортно-туристически, военно-технически, моторни, ловни и риболовни спортове, както и спортните клубове на хора с увреждания, ветерани и създадените на ведомствен и отраслов принцип клубове могат да се сдружават в многоспортови федерации.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) За подпомагане развитието на ученическия, студентския и военизирания спорт могат да се създават многоспортови федерации и асоциации при условия и по ред, определени от съответните министри съгласувано с министъра на младежта и спорта.

(4) (Предишен текст на ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Спортните федерации се регистрират като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) Националните спортни организации са доброволни сдружения на спортни клубове и/или спортни федерации, които координират дейността им в определена предметна област от системата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и взаимодействат с държавата и международните спортни организации при формирането и осъществяването на националната спортна политика.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.)

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Националните спортни организации се регистрират като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Националните спортни организации участват в разработването, реализацията и отчитането на резултатите от изпълнението на националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта почл. 7, т. 3.

Чл. 16. (1) Българският олимпийски комитет е юридическо лице с нестопанска цел, което упражнява правомощията и компетенциите, свързани с развитието на олимпийското движение и разпространяването на олимпийските идеи в страната.

(2) В своята дейност Българският олимпийски комитет се ръководи от разпоредбите на българското законодателство и от нормите на Хартата на Международния олимпийски комитет.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавата подпомага подготовката и участието на български спортисти в олимпийските игри и олимпийските игри за хора с увреждания.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Олимпийските символи и знаци могат да се използват само с разрешение на Българския олимпийски комитет.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта издава, подновява, отказва и отнема спортна лицензия на спортни федерации и национални спортни организации при условията на този закон и по ред, определен с издадена от него наредба.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Спортна лицензия се издава на организация по ал. 1, която отговаря на следните изисквания:

1. за спортна федерация:

а) регистрирана е като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с предмет на дейност организиране и провеждане на тренировъчен и състезателен процес по определен вид спорт, по сходни видове спорт или развиваща спортове по чл. 14, ал. 2 или 3;

б) има изградена структура като сдружение на поне 7 спортни клуба, регистрирани в не по-малко от три административни области на Република България;

в) има приети правила за провеждане на състезанията, включени в държавния спортен календар по спорта или по сходните видове спорт, който ще развива и управлява;

г) приела е правила за категоризация на членуващите в нея спортни клубове по критерии, определени с правилника за прилагане на закона;

2. за национална спортна организация:

а) регистрирана е като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

б) в нея членуват най-малко две трети от спортните федерации, осъществяващи дейност в съответната предметна област на системата за физическо възпитание, спорт и социален туризъм;

в) има приета програма за развитие в съответната предметна област, съобразена с действащата национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Спортната лицензия се издава за срок 2 години и включва:

1. признаване от страна на държавата, че съответната спортна организация има компетенциите да осъществява дейностите, определени в този закон;

2. правото на спортната организация да бъде подпомагана от държавата и общините за извършваните от нея общественополезни дейности;

3. разрешение за спортната организация да изпълнява административни функции, свързани с регламентиране на съответния вид спорт;

4. правото на спортната организация да организира и провежда състезания, да регистрира спортни резултати, да присъжда титли и да определя съставите на националните отбори.

(4) Спортна лицензия може да се издаде само на една спортна федерация по определен или сходни видове спорт и една многоспортова федерация, изградена по съответния обединяващ признак.

(5) Спортна лицензия може да се издаде само на една национална спортна организация в съответната предметна област на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Заявлението за издаване на спортна лицензия и документите, които се прилагат към него, се подават до министъра на младежта и спорта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Министърът на младежта и спорта в двумесечен срок от подаване на заявлението с мотивирана заповед издава или отказва издаването на спортна лицензия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта отказва издаване на спортна лицензия, когато спортната организация:

1. не отговаря на изискванията на този закон или не е спазила определения с наредбата почл. 17, ал. 1 ред за подаване на заявление и документи към него;

2. извършва спортна дейност, за която друга спортна организация има издадена спортна лицензия;

3. извършва дейност, която не може да бъде определена като спортна;

4. няма приет спортен календар;

5. няма приет бюджет;

6. има просрочени задължения към държавата и/или общините;

7. е в производство по несъстоятелност или ликвидация или е обявена в несъстоятелност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Спортна организация, на която е отказано издаването на спортна лицензия, може да подава заявление по реда на ал. 1. Заявлението се подава след изтичане на една година от влизането в сила на заповедта, с която е отказано издаването на спортна лицензия, и отстраняване на причините за отказа.

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Лицензираните спортни организации подлежат на атестация за подновяване на лицензията. Заявлението за подновяване на спортната лицензия и документите към него се подават не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на действащата лицензия по ред, определен с наредбата по чл. 17, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Атестацията по ал. 1 се извършва от комисия, назначена от министъра на младежта и спорта, при следните изисквания:

1. за спортна федерация:

а) при организирането и провеждането на тренировъчната и състезателната дейност през оценявания период е спазвала приетите от нея правила и действащото законодателство;

б) ежегодно е провеждала държавни първенства по ръководените от нея определен или сходни видове спорт;

в) достигнала е степен на обществено внедряване на съответните видове спорт, измерена чрез система от показатели за спортно развитие: брой спортисти по възрастови групи, участващи в тренировъчната и състезателната дейност, треньори, спортни специалисти, спортни съдии, изградени спортни клубове, проведени състезания, спортни постижения и развита мрежа от спортни услуги за гражданите;

г) предприела е конкретни мерки за развиване на детско-юношеския спорт, включително за откриване и подпомагане на спортни таланти;

д) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) спазвала е и е популяризирала хуманните принципи на спорта и спортната етика и е осъществила необходимите действия за недопускане използването на допинг и насилие преди, по време на и след провеждане на спортни мероприятия;

2. за национална спортна организация:

а) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) броят на членуващите в нея спортни федерации е в съответствие с изискването на чл. 17, ал. 2, т. 2, буква "б";

б) изпълнила е програмата за спортно развитие по съответната предметна област на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм;

в) осъществявала е взаимодействие с държавните органи, общините и международните спортни организации за защита на интересите на нейните членове и разрешаване на възникнали спорове;

г) спазвала е и е популяризирала хуманните принципи на спорта и спортната етика и е осъществила необходимите действия за недопускане употребата на допинг и насилие преди, по време на и след провеждане на спортни мероприятия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Спортната лицензия се подновява за срок от 4 години.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта може да откаже подновяване на спортна лицензия, когато за спортната организация са налице едно или повече от следните условия:

1. не е подала заявление за подновяване на спортна лицензия в срока по ал. 1, освен ако е имала уважителни причини за това, определени в наредбата по чл. 17, ал. 1;

2. не е подала необходимите документи, които се прилагат към заявлението;

3. при неизпълнение на едно или повече от изискванията по ал. 2;

4. няма приет спортен календар;

5. няма приет бюджет;

6. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) има просрочени задължения към държавата и/или общините, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

7. има просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и съоръжения - собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

8. е в производство по несъстоятелност или ликвидация или е обявена в несъстоятелност.

Чл. 17в. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта отнема спортната лицензия, ако констатира, че спортната организация:

1. не спазва или нарушава изискванията на този закон;

2. не спазва или нарушава определените с наредбата по чл. 17, ал. 1 условия и ред за лицензиране на спортни организации;

3. няма приет спортен календар;

4. няма приет бюджет;

5. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) има просрочени задължения към държавата и/или общините, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

6. има просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и съоръжения - собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

7. е в производство по несъстоятелност или ликвидация или е обявена в несъстоятелност;

8. нарушава устава си;

9. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) незаконосъобразно е разходвала средства, предоставени по реда на този закон;

10. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) не е изпълнила едно или повече от изискванията по чл. 17б, ал. 2.

(2) Действието на спортната лицензия се прекратява:

1. при писмено изразено желание от страна на спортната организация;

2. при прекратяване на юридическото лице;

3. с изтичане на срока на лицензията, ако тя не е подновена.

Чл. 17г. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) (1) Заповедите, с които се издава, подновява, отказва или отнема спортна лицензия, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Обжалването не спира изпълнението на заповедите по ал. 1.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) (1) Министърът на младежта и спорта организира създаването и води публичен национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.

(2) Спортните клубове, членуващи в лицензирана спортна федерация, придобиват права да участват в държавни първенства и в международни състезания, да организират аматьорски и професионални отбори, да получават държавна подкрепа и да ползват спортни обекти и съоръжения - държавна и общинска собственост, по установения за това ред и след вписване в регистъра по ал. 1.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) Спортните федерации, получили спортна лицензия, имат право да:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) регламентират и организират държавните първенства на страната по съответния вид спорт;

2. излъчват шампионите за съответните възрастови групи;

3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) удостояват със звания спортисти, треньори и спортни деятели;

4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) предлагат на министъра на младежта и спорта да предоставя статут на високоразряден спортист на спортисти с високи спортни резултати;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) разработват и прилагат специфични нормативно-методически и административни наредби по съответния вид спорт;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) селекционират и организират подготовката на националните отбори и представляват Република България на международни спортни състезания и форуми;

7. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) подготвят специализирани технически и административни кадри по съответния вид спорт;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) санкционират спортисти и длъжностни лица, допуснали използване на забранени субстанции или забранени методи;

10. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) осъществяват спортно правосъдие и спортен арбитраж, приемат правила за дейността на арбитражен орган към тях, който се произнася по възникването, спирането, отнемането и прекратяването на състезателните права и по спорове, определени в правилниците на федерациите;

11. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) предоставят, прекратяват и отнемат състезателните права на спортистите и притежават правата за реклама, за телевизионно- и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от тях, като предоставят на договорна основа процент от постъпленията на спортните клубове - участници в състезанието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) Спортните федерации не могат да поставят изисквания в държавните първенства на страната да участват само спортисти професионалисти и/или професионални отбори.

(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Предоставянето на статут на високоразряден спортист и удостояването със звания на спортисти, треньори и спортни деятели се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на младежта и спорта.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министерството на младежта и спорта взаимодейства със спортните организации при формирането и осъществяването на националната политика за развитие на физическото възпитание и спорта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Взаимните отговорности на Министерството на младежта и спорта, държавните ведомства и общините и спортните организации, свързани с реализацията на националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта, се уреждат с годишни договори за спортно развитие.

 

Глава четвърта.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩАТА, ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2002 Г.)

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Физическото възпитание, спортът и туризмът в предучилищните детски заведения, общообразователните, специалните и професионалните училища са неразделна част от образователния и възпитателния процес и се осъществяват по програми на Министерството на образованието и науката съгласувано с Министерството на младежта и спорта.

(2) Броят на учебните занимания във всяка училищна степен, както и оценъчната система за тяхната ефективност се определят в учебни планове и държавните образователни изисквания в зависимост от възрастовите групи и критериите за функционалното състояние на учащите се.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., в сила от учебната 2003 - 2004 г.) Часовете, определени за физическо възпитание и излети сред природата, не могат да бъдат по-малко от три часа седмично и не могат да се използват за други цели.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Училищата създават условия за занимания с физически упражнения и спорт с лечебна цел, както и условия за занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за ученици със специални образователни потребности.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Спортните клубове към висшите и средните училища се създават при условия и по ред, определени от съответния министър съгласувано с министъра на младежта и спорта.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Училищата осигуряват условия за продължаване на спортните занимания извън задължителното обучение по физическо възпитание.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Извънкласната спортна дейност на учениците е доброволна и се осъществява в часовете за свободно избираема подготовка и в училищни спортни секции и клубове. Училищни спортни секции и клубове могат да се организират със съгласието на директора на училището под ръководството на учители и треньори с професионална квалификация по съответния вид спорт с подкрепата на училищното настоятелство.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на учениците е доброволна и се организира от училищните спортни клубове, училищните спортни секции и отбори, ученическите спортни школи с подкрепата и съдействието на училищните настоятелства.

(4) Ученическите спортни школи са извънучилищни звена на териториален принцип, в които учениците могат да продължат развитието на физическите си качества и специалните за даден вид спорт знания, умения и навици.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Училищата насърчават участието на учениците в училищните спортни клубове, училищни спортни секции и отбори.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност с учениците се организира по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта.

(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) В училищата може да се откриват профилирани паралелки по видове спорт.

(8) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Финансирането на дейностите по ал. 1 - 7 се осигурява от държавния бюджет, общините, физически и юридически лица.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) (1) След проверка на способностите им по съответния вид спорт ученици могат да продължат своето образование в V, VI, VІІ, VIIІ и IX клас на спортните училища.

(2) Спортните училища осигуряват общообразователна, спортна, а след завършен VІІІ клас - и професионална подготовка. Обучението на учениците за придобиване на професионална квалификация се извършва при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Държавните спортни училища се финансират от държавния бюджет чрез Министерството на младежта и спорта и се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и спорта при условия и по ред и в съответствие с критерии, определени с правилника за прилагане на закона.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Общинските спортни училища се финансират от общинските бюджети и се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката след съгласуване с министъра на младежта и спорта при условия и по ред, определени в Закона за народната просвета.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Министърът на образованието и науката утвърждава учебните програми по спортна подготовка в спортните училища по предложение и след съгласуване с министъра на младежта и спорта.

(6) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Училищните учебни планове на спортните училища се разработват въз основа на учебни планове, утвърдени от министъра на образованието и науката след съгласуване с министъра на младежта и спорта.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Директорите на държавните спортни училища се назначават от министъра на младежта и спорта въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда, и при условия, определени с правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Директорите на общинските спортни училища се назначават от началника на регионалния инспекторат по образованието въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда, и при условия, определени с правилника за прилагане на Закона на народната просвета.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) За заемане на длъжността директор на спортно училище може да кандидатства лице, което има завършена степен на висше образование "магистър", и минимум три години учителски стаж или професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Държавният план-прием за държавните и общинските спортни училища се утвърждава със заповед на министъра на младежта и спорта съгласувано с министъра на образованието и науката.

(11) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта съгласувано с министъра на образованието и науката издава наредба за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища.

(12) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Часовете по учебния предмет "спортна подготовка" се провеждат в два слети учебни часа с обща продължителност 90 минути, като след тях се осигурява достатъчно време за почивка.

(13) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) За всяка учебна година директорите на държавните спортни училища съгласуват с министъра на младежта и спорта осигуряването на дейностите, свързани с учебно-тренировъчния, спортно-състезателния и възстановителния процес на учениците.

(14) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Спортните училища са центрове за подготовка на резерв на спорта за високи постижения, в които се създават и развиват олимпийски звена от ученици с изявен спортен талант.

Чл. 24. (1) (Предишен текст на чл. 24 - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Училищата изграждат, поддържат и развиват необходимите подходящи съоръжения и оборудване за практикуване на физически дейности и спорт и осигуряват условия за тяхното пълноценно използване в рамките на задължителната програма и извънкласните и извънучилищни занимания с физическо възпитание и спорт.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Училищните и студентските спортни клубове са структури на ученическите и студентските спортни федерации и асоциации.

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., в сила от учебната 2003 - 2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Физическото възпитание и спортът във висшите училища са неразделна част от обучението на студентите под формата на задължителни и факултативни занимания, с минимален хорариум на задължителните занимания от 60 часа годишно за студентите, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" или за придобиване на образователно-квалификационната степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква "а" от Закона за висшето образование.

(2) Учебните програми по физическо възпитание и спорт се разработват в съответствие с профила на висшето училище и предложенията на Студентския съвет.

(3) Оценъчната система за физическата годност на студентите се определя от висшето училище.

Чл. 26. (1) Тренировъчната и състезателната дейност във висшите училища е доброволна и се осъществява от студентски спортни клубове.

(2) Висшите училища насърчават създаването и развитието на студентски спортни клубове и подпомагат тяхната общественополезна спортна дейност.

(3) Висшите училища осигуряват възможности за съчетаване на тренировъчната и състезателната дейност на изявени студенти спортисти с изискванията на учебния процес.

(4) За изявени студенти спортисти висшите училища могат да определят специални стипендии.

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) По предложение на министъра на младежта и спорта и след решение на академичния съвет във висшите училища могат да се приемат без конкурсен изпит медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства извън утвърдения по реда на Закона за висшето образование ежегоден брой на приеманите студенти.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Физическото възпитание и спортът във въоръжените сили и Министерството на вътрешните работи са задължителен елемент от бойната подготовка, възпитателния процес и двигателния режим на военнослужещите и служителите на Министерството на вътрешните работи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Заниманията с физически упражнения и спорт се осъществяват по програми, утвърдени съответно от министъра на отбраната или от министъра на вътрешните работи.

(3) Във висшите военни училища се дава годишна оценка и се полага държавен изпит по физическа подготовка.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) (1) Военнослужещите, гражданските лица и работниците от въоръжените сили, както и служителите в Министерството на вътрешните работи могат да членуват в спортни клубове.

(2) В системата на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи могат да се създават спортни клубове при условия и по ред, определени от съответните министри. В тези клубове могат да членуват и други лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Спортните клубове, с изключение на тези по ал. 2, могат да включват в наименованието си понятия, свързани с отбраната или вътрешните работи, само с разрешение на съответния министър.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи определят реда и начина за организиране и провеждане на спортно-състезателната дейност съответно на служителите от въоръжените сили и Министерството на вътрешните работи.

Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Студентите, военнослужещите, гражданските лица и работниците във въоръжените сили, както и служителите в Министерството на вътрешните работи, които са състезатели от националните отбори на страната или участници в държавните първенства по даден вид спорт, се подготвят и състезават по ред, определен от съответните министри, които могат за тази цел да създават специализирани формации за тренировъчна и състезателна дейност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) Спортистите, включени в специализираните формации по ал. 1, се предлагат от лицензираните федерации и могат да запазят клубната си принадлежност, регистрирана преди включването им в тях.

 

Глава пета.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

Чл. 30. (1) Физическото възпитание, спортът и социалният туризъм са основа за укрепване на здравето и физическата годност на нацията и се поощряват и подпомагат от общините и държавата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Създаването на условия за занимания с физически упражнения и спорт от населението е неразделна част от социалната политика на общините за съставните им населени места.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Общините определят ред и осигуряват подходящи условия за ползване на общинската спортна база от граждани, занимаващи се с физически упражнения и спорт за всички.

(2) Ведомствата и спортните организации, ползващи държавни или общински спортни обекти, осигуряват треньори, методическа и медицинска помощ за гражданите, занимаващи се с физически упражнения и спорт за всички при определени от съответните държавни или общински органи условия.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Общините подпомагат развитието на спорта за всички и социалния туризъм, като създават и поддържат зони за отдих, пътеки на здравето, детски спортни площадки, алеи за велосипедисти и подходяща инфраструктура до планинските и високопланинските хижи, къмпинги и заслони.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Организациите и лицата, които управляват и ползват туристическите хижи, домове, спални, къмпинги и заслони, поддържат туристическата маркировка в прилежащите им райони и осигуряват улеснения на индивидуалните и организираните туристи, като спазват предписанията на Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст относно условията за сигурност.

(3) Работодателите създават и осигуряват условия за физическо възпитание, спорт и активен отдих на работниците и служителите. Необходимите за това средства се определят с колективните трудови договори.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Физическото възпитание и спортът за хората с увреждания целят подобряване качеството на живота им, на тяхната рехабилитация и социална интеграция, като се осигуряват необходимите условия за занимания с различни видове спорт.

(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министерството на младежта и спорта подпомага с целеви средства подготовката и участието на спортистите с увреждания на олимпийски игри, световни и европейски първенства.

(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Министерството на младежта и спорта подпомага дейности на спортни организации, свързани с адаптираната физическа активност на хората с увреждания.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Спортистите с увреждания ползват безплатно държавната и общинската спортна база и не заплащат билети за състезания.

 

Глава пета.
"a" СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ (НОВА - ДВ, БР. 53 ОТ 2000 Г.)

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) Социалният туризъм се осъществява от гражданите индивидуално или чрез участие в туристически дружества. Организирането на отделни туристически прояви, както и предоставянето на свързани с тях услуги могат да се извършват и от други лица при спазване изискванията на този закон.

(2) Туристическото дружество е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чийто основен предмет на дейност е осъществяване на социален туризъм.

(3) Туристическите дружества могат да се сдружават на териториално и национално ниво. На национално ниво може да се създава само едно сдружение, което има статут на национална спортна организация и се лицензира при условията на чл. 17.

(4) Социалният туризъм се осъществява чрез туристическа дейност, като се използва съществуващата материална база - категоризирани туристически хижи, спални и учебни центрове, както и маркировка, други туристически обекти и съоръжения.

Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) Министерският съвет, съответните министерства, компетентните държавни органи и обществени организации подпомагат практикуването на социалния туризъм от гражданите на Република България.

Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката съгласувано с министъра на младежта и спорта определя задължителните изисквания за осъществяване на детския и ученическия социален туризъм, организиран от детските градини, училищата и обслужващите звена.

 

Глава шеста.
СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Чл. 34. (1) Държавата и общините съвместно и в сътрудничество със спортни организации подкрепят и развиват спорта за високи постижения за издигане на неговите престижни, интегративни и възпитателни функции като фактор за спортно развитие в следните дейности:

1. откриване и подпомагане на талантите в спорта;

2. обучение на треньори и развитие на учебно-възпитателния тренировъчен процес;

3. подпомагане на спортната медицина и спортната наука;

4. предоставяне на спортни организации на подходящи съоръжения за тренировъчна и състезателна дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Спортът за високи постижения се развива при зачитане на спортната етика, защита на здравето, моралната и физическата неприкосновеност на спортистите.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) Тренировъчната и състезателната дейност за високи постижения се осъществява от лица, картотекирани като спортисти аматьори или професионални спортисти под ръководството на треньори.

(2) Спортните състезания се провеждат под контрола на спортни съдии, които следят за спазване на правилата, утвърдени от съответната международна спортна федерация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Статутът на спортистите аматьори и професионалните спортисти се определя с правилници на спортните федерации, които влизат в сила след утвърждаването им от министъра на младежта и спорта и се публикуват на интернет страниците на Министерството на младежта и спорта и съответната федерация. На основание на утвърдените правилници спортните клубове сключват договори със спортисти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Правилниците по ал. 3, както и техните изменения и допълнения се предоставят за утвърждаване от министъра на младежта и спорта не по-късно от 7 дни след датата на приемането им от спортната федерация.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Квалификацията и правата на спортните съдии се придобиват чрез обучение и полагане на изпит в съответната спортна федерация, която определя статута им самостоятелно при спазване изискванията на съответните международни спортни федерации.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) При организирането и провеждането на държавните първенства спортните федерации могат да създават професионални групи, в които участват и се състезават само професионални спортисти и професионални отбори. Условията и редът за преминаването на аматьорски отбор в професионална група и свързаната с това промяна в статута на отбора и включените в него спортисти се определят от спортните федерации.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Спортните федерации могат да създават професионални лиги, които са техни помощни органи при провеждане на държавните първенства на професионалните групи. За всеки отделен вид спорт може да се създава само една професионална лига.

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) Спортните федерации определят условията и реда за картотекиране на спортистите аматьори и професионалните спортисти.

(2) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.

(3) Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде картотекирано.

(4) Спортистите аматьори и професионалните спортисти получават състезателни права след картотекиране в лицензираната федерация за съответния спорт. Искането за картотекиране се прави от клуба, на който спортистът е предоставил състезателните си права.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и свързаните с това участие права.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Състезателните права на спортист може да се прехвърлят от клуба, към който той е картотекиран, или да се преотстъпват за временно упражняване в друг клуб само с изричното писмено съгласие на спортиста.

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) Трансферните права са съвкупност от правото да се договаря промяна на клубната принадлежност на спортист и правото да се получи трансферна цена.

(2) Трансферните права принадлежат на клуба, към който едно лице е картотекирано като спортист.

(3) Лице, което няма валиден договор със спортен клуб и не е картотекирано, може самостоятелно да договаря условията за придобиване на състезателни права към определен спортен клуб.

Чл. 35г. (1) (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г., предишен текст на чл. 35г - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Трето лице може да посредничи при договаряне за придобиване или трансфер на състезателни права, ако отговаря на следните изисквания:

1. регистрирано е като търговец;

2. има сключен договор със спортен клуб или с физическо лице, което желае да придобие статут на спортист или да промени клубната си принадлежност;

3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) вписано е в регистъра на лицата, които осъществяват посредничество при съответната лицензирана спортна федерация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Лицензираните спортни федерации приемат правила за регистъра на лицата по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Освен от лице по ал. 1 спортист може да бъде представляван при договаряне за придобиване или трансфер на състезателни права от:

1. адвокат;

2. родител или съпруг.

Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Подготовката и участието в състезания от държавния и международния спортен календар се организират от спортните клубове и федерации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) Спортните федерации приемат наредби за провеждане на регионалните и държавните първенства и на състезанията от държавния спортен календар по съответния вид спорт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Регионалните и националните училищни и студентски първенства и първенствата в системата на въоръжените сили се организират от училищните, студентските и войсковите клубове и федерации във взаимодействие със съответните министерства, ведомства и Министерството на младежта и спорта.

(4) Участието на спортисти, треньори и специалисти в националните олимпийски отбори на Република България се определя като мисия на обществен интерес и престиж и е предмет на специална помощ и гаранции от страна на държавата.

 

Глава седма.
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ПОДГОТОВКА НА КАДРИ

Чл. 37. (1) Научноизследователската и приложната дейност в системата на физическото възпитание и спорта се осъществяват на базата на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министерството на младежта и спорта съвместно с Министерството на образованието и науката разработват и предлагат за утвърждаване държавните изисквания за подготовка на кадри в областта на физическото възпитание и спорта.

(2) Подготовката и квалификацията на спортно-педагогически и треньорски кадри се извършва от висшите училища, които осъществяват специализирано обучение в областта на физическото възпитание и спорта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката съгласувано с министъра на младежта и спорта предлага за утвърждаване броя на спортно-педагогическите кадри, чието обучение във висшите училища се финансира от държавата.

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.)

 

Глава осма.
СПОРТНА ЕТИКА

Чл. 41. (1) Държавата, специализираните държавни органи и спортните организации:

1. защитават и развиват моралните и етичните основи на спорта;

2. защитават спорта и спортистите от експлоатация за политически, комерсиални и финансови интереси и от вредни и унизителни действия;

3. насърчават и подкрепят спортни организации и лица, които са демонстрирали солидни етични принципи в своята работа със спорта;

4. предприемат подходящи обществени образователни мерки за популяризиране на спортните идеали, идеята за честна игра, насърчават взаимното уважение между зрители и между играчи, а също така и по-широко активно участие в спорта;

5. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) предприемат мерки срещу проявите на насилие по време на спортни състезания, използването на допинг и всички форми на социална дискриминация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 30.11.2004 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) Спортистите, спортните деятели, техническите и ръководните лица и зрителите са задължени да зачитат и спазват спортната етика.

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Национален орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта е Антидопинговият център - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на младежта и спорта.

(2) Структурата, функциите, съставът и числеността на Антидопинговия център се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.

(3) Антидопинговият център осъществява дейността си при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени с правилника по ал. 2 и наредбата по чл. 45, ал. 3.

Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Дейността на Антидопинговия център се финансира от:

1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) субсидия (трансфери) от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта;

2. собствени приходи от:

а) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) организиране на допинг-тествания;

б) сертификация на лицата, които имат право да участват в състава на антидопинговите екипи, обучение и квалификация;

в) лабораторен анализ;

г) имуществените санкции и глобите, налагани по реда на този закон и наредбата по чл. 45, ал. 3;

д) национални и международни проекти и програми;

е) други източници.

Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Финансовите средства по чл. 41бсе разходват за:

1. обезпечаване дейността на Антидопинговия център;

2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) изпълнението на годишния план за разпределение на проверките;

3. акредитация, поддържане на акредитацията, оборудване и консумативи за лабораторията за допингов контрол;

4. изпълнение на мониторингови програми;

5. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти и обучение;

6. създаване и поддържане на регистрите, които се водят съгласно правилника по чл. 41а, ал. 2 и наредбата по чл. 45, ал. 3;

7. издателска и просветна дейност;

8. обучение на служителите на Антидопинговия център;

9. членство на Антидопинговия център в международни организации и участие в международни мероприятия, програми и договори;

10. възнаграждения за извършване на експертизи от външни експерти по реда на правилника по чл. 41а, ал. 2 и наредбата по чл. 45, ал. 3.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) Организаторите на спортни прояви предприемат мерки за поддържане на реда и за предотвратяване насилието и лошото поведение на зрители по време, непосредствено преди и след спортни състезания.

 

Глава девета.
МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ

Чл. 43. (1) (Доп. и изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта определя медицинските норми и изисквания за физическо възпитание и извънкласна спортна дейност на учащите се.

(2) (Доп. и изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Медицинският контрол в тренировъчната и спортно-състезателната дейност се извършва в спортните лечебни заведения, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Спортистите аматьори и професионалните спортисти подлежат на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи.

(2) Децата и учащите се в общообразователните, специалните и висшите училища подлежат ежегодно на профилактичен медицински преглед и оценка за физическото развитие.

(3) Право на участие в регионални, републикански и международни състезания получават само спортисти, които са преминали през задължителен медицински преглед.

Чл. 45. (1) Спортните организации не могат да използват в своята дейност форми и методи, водещи към увреждане здравето на състезателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Забранено е използването на допинг в спорта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Министерският съвет определя условията и реда за провеждане на допинговия контрол, превенцията и борбата срещу използването на допинг в спорта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Спортистите аматьори, професионалните спортисти и длъжностните лица са длъжни да спазват изискванията и процедурите за допингов контрол, установени с актове на държавни органи и на международно признатите в тази област организации.

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Медицинското осигуряване на спортни състезания и спортно-туристически прояви се извършва от техните организатори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) Специализираните контролни органи на Министерството на здравеопазването и Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст спират провеждането на спортни състезания и спортно-туристически прояви, когато не са осигурени медицинска помощ и планинско спасяване. Не се допускат или се отстраняват от тренировъчни занимания и състезания лицата, които не са преминали медицински прегледи, съгласно наредба на министъра на здравеопазването.

 

Глава десета.
СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 47. (1) Планирането, проектирането и изграждането на спортни обекти и съоръжения се подчинява на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) в общите устройствени планове на населените места се определят зони за практикуване на спорт и отдих, като се отчитат дългосрочните потребности в зависимост от демографското състояние на населението, природните дадености и местните традиции;

2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) с подробните устройствени планове на населените места се предвиждат спортни обекти, съоръжения, зони и терени за физическо възпитание, отдих и спорт;

3. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) спортните обекти и съоръжения, изискванията за достъп и ползването им от хора с увреждания, се проектират и изграждат при спазване на нормите на застрояване и проектиране на спортни сгради и съоръжения и на нормите за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

4. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

5. (нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) спортните обекти и съоръжения трябва да отговарят на техническите препоръки и изисквания на съответната международна спортна организация по вида спорт.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Изграждането и експлоатацията на спортните обекти - открити спортни стрелбища, извън границите на урбанизираните територии се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на инвестиционното проектиране съгласувано с министъра на младежта и спорта и министъра на вътрешните работи.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Училищата изграждат, поддържат и развиват спортни обекти и съоръжения за практикуване на физическа дейност и спорт в съответствие с нормите за проектиране на училища и нормите за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Не се допуска въвеждане в експлоатация на училища, които не разполагат с площи и съоръжения, подходящи за физическо възпитание и практикуване на спорт.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Работодателите изграждат и/или осигуряват бази за спорт и социален туризъм на работниците и служителите.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) На спортните обекти и съоръжения се създават условия за достъп и занимания с физически упражнения и спорт на хората с увреждания.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Държавата и общините създават условия за развитие на спорта и социалния туризъм и насърчават инвестициите на спортни и туристически организации и други физически и юридически лица.

(8) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Изменение на подробните устройствени планове за промяната на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за изграждане на спортни обекти и съоръжения, както и промяната на предназначението на спортни обекти и съоръжения може да се извърши след писмено съгласие на министъра на младежта и спорта при условията и по реда на чл. 39, ал. 3и чл. 134, ал. 7 от Закона за устройство на територията.

Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г.) Спортни обекти и съоръжения с национално значение са обекти и съоръжения - държавна или общинска собственост, или собственост на търговски дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината, които служат за трайно задоволяване на общонационални потребности в областта на физическото възпитание и спорта и отговарят най-малко на едно от следните условия:

1. предназначени са за учебно-тренировъчна дейност и се използват от спортните федерации за развитие на спорт за високо спортно майсторство;

2. отговарят на условията за провеждане на национални и международни спортни състезания;

3. отговарят на международно установените изисквания за различните видове спорт.

(2) (Отм., нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г.) Обекти за социален туризъм с национално значение са обекти - държавна или общинска собственост, или собственост на търговски дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината, които служат за трайно задоволяване на общонационални потребности в областта на социалния туризъм.

(3) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г.) Спортните обекти и съоръжения с национално значение са определените съгласно приложение № 1, а обектите за социален туризъм с национално значение - съгласно приложение № 2. Приложенията могат да се изменят от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 35 от 2011 г.) Спортните обекти и съоръжения - публична държавна собственост, предоставени за управление на Националната спортна академия "Васил Левски", са обекти с национално значение.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2014 г., в сила от 08.08.2014 г.) Обектите и съоръженията по приложения № 1 и 2, както и по ал. 4 не могат да бъдат предоставяни за ползване по реда на чл. 50в.

Чл. 47б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) (1) Инженерните и техническите изисквания за сигурността на спортните обекти и съоръжения при провеждането на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

(2) В общините се създават общински комисии за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) В общинската комисия по ал. 2 се включват служители на общинската администрация, определени от кмета на общината, служители от областните дирекции на Министерството на вътрешните работи или районните управления и участъци към тях, представител на Министерството на младежта и спорта и представител на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

(4) Общинската комисия по ал. 2 изготвя протокол, съдържащ оценка на спортния обект и годността му за ползване. Екземпляр от протокола се връчва на собственика или ползвателя на обекта или на упълномощен негов представител, който в срок три дни от връчването може да представи на комисията възраженията по съдържанието на протокола.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Протоколите и постъпилите възражения се изпращат на министъра на младежта и спорта, който в срок три дни от получаването им изпраща копия от тях на министъра на инвестиционното проектиране и на министъра на вътрешните работи.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на инвестиционното проектиране и министърът на вътрешните работи в срок 7 дни от получаването на документите по ал. 5 представят на министъра на младежта и спорта становище относно годността за ползване на обекта.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Когато становищата по ал. 6 съдържат положителна оценка на годността за ползване на обекта, министърът на младежта и спорта издава акт, с който разрешава използването на спортния обект за провеждане на спортни прояви.

Чл. 48. Министерският съвет определя:

1. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.)

2. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) спортните обекти и съоръжения, или обособени части от тях, които се предоставят на държавните органи за изпълнение на функциите им в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм;

3. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) спортните обекти - държавна собственост, които съгласувано с общинските съвети се предоставят безвъзмездно в собственост на общините по реда на Закона за държавната собственост.

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министерството на младежта и спорта води публичен регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм.

Чл. 49. (1) (Предишен текст на чл. 49 - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Общинските съвети определят общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации и вземат решение за разпореждане със спортни обекти - общинска собственост.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Общините водят публичен регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм на тяхната територия. При вписване на промени в регистъра общините уведомяват Министерството на младежта и спорта в едномесечен срок.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Спортните обекти и съоръжения - собственост на държавата или на общините, се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Спортните обекти и съоръжения - държавна и общинска собственост, се използват за тренировъчна и състезателна дейност на спортните организации и спортните училища, от студенти на Националната спортна академия "Васил Левски", от националните отбори по различните видове спорт, за училищен, извънучилищен и студентски спорт, за спорт във въоръжените сили и в Министерството на вътрешните работи, за спорт за всички и за спорт на хора с увреждания.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Държавата и общините предоставят безвъзмездно изцяло или частично за определено време ползването на спортни обекти и съоръжения, на детски градини, общообразователни, спортни, средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите при условия и по ред, определени от съответните органи.

(4) Спортните обекти и съоръжения - собственост на държавата, общините и училищата, се използват и от училищните и студентските спортни клубове за осъществяване на програмите за развитие на физическото възпитание, спорта, отдиха и туризма на учениците и студентите.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) Общинските съвети определят реда, по който спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, се използват от гражданите за постигане целите на физическото възпитание и спорта.

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) Спортните обекти и съоръжения - публична държавна и публична общинска собственост, извън тези по приложения № 1 и 2, могат да се отдават под наем при условията на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост само на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. На лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове - техни членове, срокът за предоставяне на имотите може да е 10 години.

(2) Спортни обекти и съоръжения - частна държавна и частна общинска собственост, извън тези по приложения № 1 и 2, могат да се отдават под наем при условията на чл. 19 от Закона за държавната собственост и чл. 14 от Закона за общинската собственост само на спортните организации по чл. 10, ал. 2 и на спортните клубове по чл. 11 и чл. 12, ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Имотите по ал. 1 и 2 могат да се предоставят на лицензирани спортни организации от ръководителите на ведомства, областните управители или общинските съвети, след съгласуване с министъра на младежта и спорта, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(4) При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането се оценява обществения принос на кандидата в спорта.

(5) Когато спортният обект е многофункционален, в договора на наемателя се определят условия за ползване на обекта, части от него и/или на съоръжения от други спортни организации, които осъществяват спортна дейност в него.

Чл. 50б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Финансирането, както и строителството и/или управлението и/или поддържането на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост или собственост на публичноправни организации, може да се извършва чрез публично-частно партньорство при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство.

(2) В случаите по ал. 1 условията за обществен достъп и ползване на обекта и съоръженията му се определят в обявлението по чл. 35 от Закона за публично-частното партньорство в съответствие с изискванията на чл. 50.

(3) С договора за публично-частното партньорство се определят задълженията на частния партньор за изпълнение на условията по ал. 2 и последиците от тяхното неизпълнение, включително прекратяването на договора.

Чл. 50в. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен чл. 50а, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм - държавна или общинска собственост или собственост на публичноправни организации, могат да се предоставят на концесия за строителство и/или концесия за услуга при условията и по реда на Закона за концесиите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Съгласуването по чл. 103 от Закона за концесиите се извършва и с министъра на младежта и спорта.

(3) Условията за обществен достъп и ползване на обекта и съоръженията му се определят с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия в съответствие с изискванията на чл. 50.

(4) С договора за концесия се определят задълженията на концесионера за изпълнение на условията по ал. 3 и последиците от тяхното неизпълнение, включително прекратяването на договора.

Чл. 50г. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2010 г.) (1) Върху недвижими имоти - публична или частна държавна или общинска собственост, с изключение на имотите - изключителна държавна собственост, може да се учредява безвъзмездно право на строеж на спортни федерации за изграждането на спортни обекти и/или съоръжения. Правото на строеж се учредява за срок не по-дълъг от 30 години. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на договора за учредяване правото на строеж.

(2) Спортната федерация по ал. 1 трябва да:

1. е лицензирана по реда на този закон и е упражнявала дейността си не по-малко от 4 години;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. няма просрочени задължения към държавата или общините по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

4. няма просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и/или съоръжения - собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

5. е осигурила финансиране и финансово обезпечена инвестиционна програма за изграждане на спортния обект и/или съоръжения и поддържането и управлението им за периода, за който се учредява правото на строеж;

6. е представила идеен проект за изграждане на спортния обект и/или съоръжение по т. 5.

(3) Осигуряването на финансиране и финансово обезпечена инвестиционна програма по смисъла на ал. 2, т. 5 се доказва чрез:

1. представяне на инвестиционна програма от страна на спортната федерация с подробен анализ и разчет на предвидените инвестиции, етапно изпълнение и информация за произхода на средствата;

2. представяне на годишен финансов отчет за предходната година от страна на спортната федерация;

3. писмено заявено намерение за финансиране от страна на източника, когато финансирането е осигурено от международни спортни организации и/или от участие в международни програми за финансиране на спорта;

4. нотариално заверено копие от сключен договор за финансиране между спортната федерация и български и чуждестранни физически и/или юридически лица, когато средствата са предоставени по силата на сключения договор, както и доказателства за финансови възможности на лицата, които предоставят средствата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Правото на строеж по ал. 1 върху имоти - публична или частна държавна собственост, се учредява от областния управител по местонахождението на имота въз основа на решение на Министерския съвет. Решението на Министерския съвет се приема въз основа на мотивиран доклад на министъра на младежта и спорта, изготвен въз основа на предложение на комисията по ал. 7.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Исканията за учредяване на безвъзмездно право на строеж по ал. 1 върху публична или частна държавна собственост се подават до министъра на младежта и спорта. Подадените искания се оповестяват на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и в един централен ежедневник в 7-дневен срок от постъпването им.

(6) В срок до два месеца от деня на оповестяването по реда на ал. 5 искания за учредяване на безвъзмездно право на строеж могат да подадат и други спортни федерации, които отговарят на условията на ал. 2.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Постъпилите искания се разглеждат в срок до един месец от изтичане на срока по ал. 6 от комисия, чийто състав и правила на работа се определят с решение на Министерския съвет. Комисията включва представител на Министерския съвет, на Министерството на младежта и спорта, на Министерството на регионалното развитие, на областната и на общинската администрация по местонахождението на имота. Редът и условията за разглеждане на исканията се уреждат сПравилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Правото на строеж по ал. 1 върху имоти - публична или частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет без търг или конкурс и след получаване на становище от министъра на младежта и спорта. Редът и условията за разглеждане на исканията за учредяване право на строеж се определят в наредбите по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

(9) При подадени две или повече искания за учредяване право на строеж по ал. 1 с предимство се класират кандидатите, които са:

1. предложили финансово обезпечена инвестиционна програма за изграждане и поддържане на спортния обект и/или съоръжение с по-висока стойност;

2. предложили инвестиционна програма за изграждане на спортен обект и/или съоръжение, в които могат да се упражняват повече видове спорт;

3. представили данни за участие в национални и международни състезания през последните 4 години преди подаване на искането.

(10) Въз основа на решение на Министерския съвет, съответно на общинския съвет, областният управител, съответно кметът на общината, издава заповед и сключва договор за учредяване на правото на строеж, в който се посочват:

1. спортният обект и/или съоръжение;

2. срокът, за който се учредява правото на строеж;

3. срокът на строителство и въвеждане в експлоатация;

4. инвестиционната програма;

5. редът за установяване на вложените инвестиции;

6. условията за ползване на съоръженията от спортните клубове, членове на спортната федерация, ученически и студентски спортни организации и хора с увреждания, както и условията за обществен достъп;

7. основанията за предсрочно прекратяване на договора извън посочените в ал. 13.

(11) Спортната федерация, в чиято полза е учредено правото на строеж по ал. 1, се задължава да построи и въведе в експлоатация спортния обект и/или съоръжение за срок не по-дълъг от 5 години, считано от датата на влизане в сила на договора. Всички разходи по планиране, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на спортните обекти и/или съоръжения са за сметка на съответната федерация.

(12) За срока, за който е учредено правото на строеж, спортната федерация, в чиято полза то е учредено, няма право да го преотстъпва под каквото и да е форма, както и да се разпорежда с изградения спортен обект и/ или съоръжение. Правото на строеж или изграденият спортен обект и/или съоръжение не може да служи за обезпечение на задължения на спортната федерация или трети лица.

(13) Правото на строеж по ал. 1 се прекратява преди изтичането на срока, за който е учредено, от областния управител, съответно от кмета на общината, въз основа на решение на Министерския съвет, съответно на общинския съвет, когато:

1. на спортната федерация бъде отнет или не бъде продължен издаденият по реда на този закон спортен лиценз;

2. нарушени са разпоредбите на закона или условията на договора за учредяване право на строеж;

3. в продължение на три години от учредяването на правото на строеж не е започнало строителство или когато в продължение на 5 години не е завършен спортният обект и/или съоръжение.

(14) Разходите по придобиване на собствеността от държавата или общината след прекратяване на договора са за сметка на спортната федерация.

(15) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Предоставените държавни и общински спортни обекти и съоръжения на спортни организации и на други юридически лица се ползват от тях по предназначението им съобразно нуждите, за които са предоставени.

(2) Организациите, ползвали облекчения от държавата и общините за изграждане на спортни обекти и съоръжения, предварително съгласуват проектите за тяхното строителство със съответните държавни и общински органи и не могат да използват същите за други цели, освен по тяхното предназначение.

(3) Спортните обекти и съоръжения, собственост на държавата и общините, по изключение могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при условия и по ред, определени от съответното ведомство и общински съвет, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения.

(4) Не могат да се предоставят за безвъзмездно ползване държавни и общински спортни обекти и съоръжения на юридически и физически лица, осъществяващи стопанска дейност.

(5) Обособените части за обслужващи и спомагателни дейности от държавни и общински спортни обекти и съоръжения, могат да се предоставят възмездно на юридически и физически лица за организиране на обслужваща спортната дейност инфраструктура, с изключение на рекламните права в тях, само в случаите, в които не се създават пречки за използването им по тяхното основно предназначение.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) (1) Службите "Държавна собственост" към областните управи и "Общинска собственост" към общинските администрации следят за ползването на държавните и общинските спортни обекти съобразно предназначението им и условията, при които са предоставени.

(2) Не могат да се отчуждават държавните или общинските терени, определени за строителство на обекти за спорт и социален туризъм.

(3) Не може да се изменя социалното предназначение на съществуващите обекти за спорт и социален туризъм, държавна или общинска собственост.

(4) В случай че се установи, че държавни или общински спортни обекти или части от тях се ползват не по предназначение или в нарушение на условията, при които са предоставени, те се изземват по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост, съответно на чл. 65 от Закона за общинската собственост.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Държавните и общинските спортни обекти, ползвани от спортните организации, на които е заличена съдебната, съответно търговската регистрация като такива, се изземват по реда на ал. 4.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Службите "Държавна собственост" и "Общинска собственост" уведомяват Министерството на младежта и спорта за констатираните нарушения от спортните организации при ползване на държавните и общинските спортни имоти.

Чл. 51б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) Общините предоставят за ползване на Българския спортен тотализатор при облекчени условия подходящи помещения и терени за неговата дейност, включително в спортните обекти.

 

Глава единадесета.
БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР (ОТМ. - ДВ, БР. 51 ОТ 1999 Г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)

 

Глава дванадесета.
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Министерският съвет определя минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт за: деца в предучилищните детски заведения; ученици в основните и средните училища; студенти във висшите училища.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от държавния бюджет и бюджетите на общините.

Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) По бюджета на Министерството на младежта и спорта постъпват средства от:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) целеви субсидии за развитието на физическото възпитание и спорта, определени по реда на § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за хазарта;

2. (обявена за противоконституционна с Решение № 6 от 01.10.2002 г. на КС - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) три на сто отчисления от сумите, реализирани при трансфер на спортисти; отчисленията се внасят от спортната организация, която преотстъпва състезателни права на спортисти; при трансфер на спортисти-чуждестранни граждани, отчисленията се внасят от българската спортна организация; тези средства се използват за финансиране на дейности с деца и юноши по съответния спорт, от който са направени трансферните вноски;

3. дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица;

4. други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

Чл. 57б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта съгласувано с министъра на финансите утвърждава схемата за разпределение на постъпленията от Българския спортен тотализатор.

Чл. 58. (1) (Предишен текст на чл. 58 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Със средства от държавния бюджет се финансират:

1. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост;

2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) разходите за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност, както и за поддръжка и развитие на спортната и материално-техническата база в спортните училища;

3. научноизследователската и приложната дейност в областта на физическото възпитание и спорта;

4. медицинският и допинговият контрол;

5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) дейности и мероприятия от Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта;

6. необходимите разходи за прилагане в общините на чл. 57, ал. 1;

7. други дейности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, определени със закон или акт на Министерския съвет;

8. (нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) програма за олимпийска подготовка;

9. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) подготовка и провеждане на световни и европейски първенства, на които домакин е Република България;

10. (нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) програма за развитие на спорта за високи постижения.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Средствата по ал. 1, т. 1 се осигуряват ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) В бюджета на Министерството на образованието и науката ежегодно се предвижда целева субсидия за поддръжка и развитие на спортната база на училищата в системата на народната просвета и висшето образование.

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) (1) Общинските съвети приемат програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

(2) Общините финансират и подпомагат:

1. програми и дейности за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм за деца от детските градини, ученици от училищата от всички степени на образование, както и за деца и ученици от извънучилищните звена от системата на народната просвета;

2. създаването на условия за занимания с физически упражнения, спорт и социален туризъм на деца, младежи и граждани и условия за развитието на спорта за всички;

3. изграждането, реконструкцията, модернизацията и управлението на общинските спортни обекти и съоръжения и на туристическата база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечените райони.

(3) Общините могат да подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината.

(4) Общините могат да подпомагат юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата.

(5) Не могат да ползват общински средства и да се подпомагат от общините спортни организации, които не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(6) Условията и редът за финансиране и подпомагане се определят с наредби на общинските съвети.

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Средствата по бюджета на Министерството на младежта и спорта се разходват за:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) финансиране на дейността на Министерството на младежта и спорта;

2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост;

3. подпомагане на талантливи деца и юноши с възможности за спортно развитие;

4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) подпомагане на целеви програми и проекти за спорт и туризъм сред ученици, студенти и хора с увреждания;

5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) финансиране на целеви програми и проекти за физическо възпитание, спорт и социален туризъм на хората с увреждания и спорта за всички;

6. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) стимулиране и награждаване на високоразрядни спортисти, медалисти и призьори от европейски и световни първенства и олимпийски игри и от аналогични първенства и игри за хора с увреждания;

7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) социално подпомагане на спортисти, спортисти с увреждания, спортисти ветерани и треньори;

8. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) други спортни дейности и дейности в областта на социалния туризъм;

9. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) реализация на основните задачи на националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и на годишните програми по чл. 8, ал. 3, т. 1а;

10. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) подпомагане на проекти за изграждане и поддържане на туристическата маркировка по европейските пешеходни маршрути, преминаващи през Република България;

11. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) финансиране на дейности по програма за олимпийска подготовка;

12. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) финансиране на дейности по програма за развитие на спорта за високи постижения;

13. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) финансиране на дейности, свързани с медицинския и допинговия контрол;

14. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) подпомагане на научноизследователската и приложната дейност в областта на физическото възпитание и спорта;

15. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) подпомагане на подготовката и провеждането на световни и европейски първенства, на които домакин е Република България;

16. (нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) застраховане на спортисти в случаи на настъпване на събития, причиняващи увреждане на тяхно неимуществено благо или смърт в процеса на спортно-състезателната им подготовка и участие в олимпийски игри, световни и европейски първенства.

Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Разпределените средства от постъпленията на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" по чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта се съхраняват по сметка за чужди средства и се разходват чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта по реда на Закона за публичните финанси.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за:

1. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) дейности на лицензирани спортни организации, спортни клубове, членове на лицензирани спортни организации;

2. организиране на вътрешни първенства и международни състезания на територията на страната, включени в държавния и международния спортен календар;

3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) подготовка и участие на български спортисти в европейски и световни първенства и в олимпийски игри и в аналогични първенства и игри за хора с увреждания;

4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост;

5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) отпускане на пожизнена месечна премия за олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност;

6. (нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в държавните спортни училища, както и за поддръжка и развитие на спортната и материално-техническата база;

7. (нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) отпускане на пожизнена месечна премия за личните треньори на олимпийските медалисти, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;

8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) отпускане на пожизнена месечна премия на старши треньорите на сборните олимпийски отбори по съответния спорт, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;

9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) отпускане на еднократна парична помощ на деца на олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност, чието право по ал. 2, т. 5 е прекратено поради смърт.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на договори за спортно развитие при отчитане на социалната значимост на спортните дейности - обект на подпомагане, а по ал. 2, т. 5, 7 и 8 - въз основа на документ, представен от Българския олимпийски комитет.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Средствата по ал. 2, т. 5 за един медал се определят, както следва:

1. златен медал на олимпийски игри - три минимални работни заплати, установени за страната;

2. сребърен медал на олимпийски игри - деветдесет на сто от три минимални работни заплати, установени за страната;

3. бронзов медал на олимпийски игри - осемдесет на сто от три минимални работни заплати, установени за страната.

(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Разпоредбата на ал. 4 се прилага съответно и за отпускане на месечна премия за олимпийските медалисти от игрите за глухи "Дефлимпикс" и от параолимпийски игри, прекратили активната си състезателна дейност.

(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Средствата по ал. 2, т. 7 и 8 са в размер на една минимална работна заплата, установена за страната, независимо от броя посочвания по ал. 7 и/или ал. 8.

(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Право на месечна премия по ал. 2, т. 7 имат личните треньори, които:

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) са посочени от съответния олимпийски медалист или от съответната спортна организация, когато медалистът е починал, в декларация, представена пред Българския олимпийски комитет;

2. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) са били пряко ангажирани с тренировъчната дейност на олимпийските медалисти за срок не по-малък от 4 години, удостоверено с декларация от съответната спортна организация, представена пред Българския олимпийски комитет.

(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Право на месечна премия по ал. 2, т. 8 имат старши треньори на сборния олимпийски отбор по съответния спорт, в който има спечелени олимпийски медали, които са участвали в подготовката на отбора най-малко един пълен олимпийски цикъл.

(9) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Право на парична помощ по ал. 2, т. 9 имат децата на олимпийските медалисти по смисъла на чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона за наследството, които не са навършили пълнолетие, както и лицата, които са навършили 18-годишна възраст при кандидатстване във висше училище по смисъла на ал. 10, т. 2, но не по късно от 25-годишна възраст.

(10) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Еднократната парична помощ по ал. 2, т. 9 не може да бъде в размер, по-голям от размера на месечната премия, получавана от олимпийския медалист по реда на ал. 4, и се отпуска:

1. за лечение, което включва разходи за животоспасяваща операция, за закупуване на лекарствени продукти или медицински изделия, които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса, а при необходимост и транспортните разходи в двете посоки, и престоя на детето и на един негов придружител в страната или чужбина при извършване на животоспасяваща операция;

2. при кандидатстване във висше училище, при завършено средно образование, с минимален общ успех "много добър" 4,50, за насърчаване на развитието на изявени дарби и таланти при успешно представяне на регионално, национално и/или международно ниво, при участие в състезания, олимпиади или други форуми - в случаите, когато доходът на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца.

(11) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Заявленията за получаване на парична помощ по ал. 2, т. 9 се подават до министъра на младежта и спорта от законен представител на детето до навършване на пълнолетие.

(12) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Постъпилите заявления по ал. 11 се разглеждат в срок до един месец от комисия, назначена със заповед на министъра на младежта и спорта. Комисията включва представители на Министерството на младежта и спорта, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и на Държавната агенция за закрила на детето.

(13) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Редът за подаване и разглеждане на исканията и за отпускане на парична помощ, както и съставът и правилата на работа на комисията по ал. 12 се определят с наредба на министъра на младежта и спорта.

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.)

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.)

Чл. 62. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Спортните организации, които са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, се финансират от:

1. членски внос и индивидуални и колективни такси;

2. трансфер на състезатели;

3. приходи от участия в спортни състезания;

4. приходи от предоставени спортни услуги на граждани;

5. приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение;

6. дарения и спонсорство;

7. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) предоставени средства от държавата, общините;

8. от управлението на собственото имущество;

9. предоставени средства от международни спортни организации;

10. други приходи от дейности по физическо възпитание и спорт.

(2) Данъчните и други облекчения за източниците по ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7 и 9 се установяват със закон.

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) (1) Държавата подпомага спортната дейност на лицензираните спортни организации и техните членове, както и учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност в държавните спортни училища, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на младежта и спорта.

(2) Държавата може да подпомага спортисти при условия и по ред, определени от министъра на младежта и спорта.

(3) Условията и редът за финансово подпомагане на изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост, както и материално-техническата база, ползвана от държавните спортни училища, се определят с наредба на министъра на младежта и спорта.

(4) Държавата може да подпомага юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата.

(5) Не могат да ползват държавни средства и субсидии и да се подпомагат от държавата спортни организации, които не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Спортните организации отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства, получени от държавата и общините по ред, определен от министъра на младежта и спорта и общинските съвети.

 

Глава дванадесета.
"a" НАДЗОР НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (НОВА - ДВ, БР. 53 ОТ 2000 Г.)

Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) На пряко подчинение на министъра на младежта и спорта се създава инспекторат.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Инспекторатът осъществява надзор върху дейността на спортните организации и лицата, които предлагат спортни услуги публично.

(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Инспекторатът осъществява текущ и последващ контрол върху извършваните от спортни организации дейности, финансирани от Министерството на младежта и спорта.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Служителите от инспектората имат право да изискват от лицата по ал. 2 и 3 всички необходими документи, свързани с контролираните дейности, да получават информация и да извършват проверки на място.

Чл. 64б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) При извършване на проверки на спортните организации, Инспекторатът на Министерството на младежта и спорта има право:

1. да изисква документи и да събира сведения във връзка с изпълнението на възложените му задачи;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) да предлага на министъра на младежта и спорта да сезира съда с искане за налагане на обезпечителни мерки върху имуществата на лицата, причинили щети, и да образува искови производства срещу тях;

3. да присъства на заседанията на управителните и контролните органи на проверяваните спортни организации или изисква техните решения.

Чл. 64в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) (1) Спортните федерации упражняват надзор за спазването на този закон от своите членове съобразно техния устав.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Спортните федерации могат да изискват от Министерството на младежта и спорта да извършва проверки на спортни организации, които са техни членове.

Чл. 64г. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) При констатиране на нарушения служителите на инспектората правят предложения до министъра на младежта и спорта, с които мотивирано предлагат да бъдат сезирани съответните държавни органи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Специализираните държавни контролни органи могат да изискват информация и друго съдействие от Министерството на младежта и спорта при осъществяването на контрол върху спортните организации и тяхната дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) При поискване специализираните държавни и общински контролни органи предоставят на Министерството на младежта и спорта информация за осъществения от тях контрол върху спортните организации и тяхната дейност.

Чл. 64д. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Спортните организации, получили средства от държавния или общинския бюджет, отчитат и доказват целесъобразността на разходването им пред органа, който ги е финансирал.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Инспекторатът на Министерството на младежта и спорта извършва текущи проверки на спортните организации за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата.

Чл. 64е. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта има право да иска от окръжния съд, в чийто район се намира седалището на спортната организация, отменяне на решенията на общото събрание на спортните организации, които противоречат на устава им или на нормативен акт.

 

Глава тринадесета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.) (1) За нарушение или неизпълнение на задължение по този закон физическите лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

(2) При повторно нарушение глобата е от 500 до 1000 лв., а имуществената санкция - от 1000 до 2000 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Спортна организация, нарушила разпоредбата на чл. 6, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Спортна организация, допуснала нарушение на забраните по чл. 45, ал. 1 и 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Нарушенията се установяват с актове на специализираните контролни органи на Министерството на финансите, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на младежта и спорта и Антидопинговия център.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния контролен орган по ал. 1 или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Събраните глоби и имуществени санкции за нарушения по този закон се внасят в приход на Министерството на младежта и спорта.

Чл. 67. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) (1) Нарушения на антидопинговите правила съставляват:

1. наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба на спортист;

2. употребата или опитът за употреба от спортист на забранена субстанция или забранен метод;

3. отказът за участие или неучастие на спортист без уважителна причина във вземането на проби след получаване на известие съгласно установеното в Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (ДВ, бр. 35 от 2011 г.) или избягването по какъвто и да е друг начин на процедурата по вземане на проби;

4. нарушаването на изискванията, свързани със задължението на спортиста да бъде на разположение за извънсъстезателно тестване, включително неуспешното подаване на информация за местонахождение и пропуснатите проверки;

5. фалшифициране или опитът за фалшификация на която и да е част от процедурата за допингов контрол;

6. притежаване на забранени субстанции или забранени методи;

7. трафикът или опитът за трафик на забранени субстанции или забранени методи;

8. прилагането или опитът за прилагане на забранена субстанция или забранен метод върху спортист, както и съдействието, подстрекаването, подпомагането, подбуждането, прикриването и всеки друг вид съучастничество, включващо нарушение или опит за нарушение на антидопинговите правила.

(2) Наказанията за нарушенията по ал. 1 са:

1. анулиране на състезателни резултати, включително отнемане на медали, точки и награди;

2. порицание;

3. лишаване от права за срок три месеца до окончателно лишаване от участие на спортист или длъжностно лице в състезания или дейности в областта на спорта, свързани с управлението или подпомагането на тренировъчния и състезателния процес, както и лишаване от финансиране.

(3) За нарушение на антидопинговите правила спортистите и длъжностните лица се наказват от съответната спортна федерация съгласно наредбата по чл. 45, ал. 3, разпоредбите на Световната антидопингова агенция, Международния олимпийски комитет и съответната международна федерация.

(4) Виновно длъжностно лице - треньор, инструктор, мениджър, агент, член на екипа на отбор, спортно-техническо, медицинско и всяко лице, което предоставя лечение, оказва съдействие или работи с участващ или подготвящ се за участие в спортно състезание спортист - допуснало или съдействало за използването на забранени субстанции или забранени методи или за неявяване на определен за тестване състезател, се наказва с глоба 1000 лв.

Чл. 68. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Антидопинговият център дължи обезщетение за незаконни действия, накърняващи доброто име на състезателите и спортните деятели, по реда на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите.

Чл. 69. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) (1) На спортна федерация или на национална спортна организация, която извършва спортна дейност без лицензия, се налага имуществена санкция в размер 10 000 лв.

(2) На спортен клуб, който извършва спортна дейност, без да членува в лицензирана спортна организация, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) На спортен клуб, който сключи договор със спортисти в нарушение на чл. 35, ал. 3, изречение второ, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) "Спорт за всички" е система от широко достъпни средства, способи и форми на двигателна активност за развлечение, укрепване на здравето и подобряване на физическата годност на хората през свободното им време чрез индивидуални или групови спортни занимания.

2. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Социален туризъм" е форма на двигателна активност сред природата за подобряване на физическата работоспособност и емоционално обогатяване на личността чрез организиране на свободното време, отдиха, почивката и физическото възстановяване на гражданите.

3. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.)

4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Туристически обект" е териториално обособен недвижим имот, предназначен за социален туризъм.

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Трансфер на спортисти" е нормативно регулиран акт за промяна в клубната принадлежност и състезателните права на спортистите.

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Спортни деятели" са лица, които пряко или косвено подпомагат, организират и провеждат различните дейности в сферата на спорта.

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Спортисти аматьори" са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия.

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Професионални спортисти" са лица, за които спортът е основна професия.

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Лицензия на спортна организация" е официално признание и разрешение за осъществяване на спортна дейност с произтичащите от това права, задължения и отговорности.

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Държавен спортен календар" е система от целесъобразно подредени във времето спортни състезания за цялата територия на страната.

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Международен спортен календар" е система от целесъобразно подредени във времето спортни състезания, утвърдени от международна спортна федерация.

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Извънкласна и извънучилищна спортна дейност" са доброволно организирани форми на тренировъчна и състезателна дейност, които не фигурират в задължителните програми по физическо възпитание в учебните заведения.

13. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Национален регистър на спортните организации" е информационен масив, съставен от документи на хартиен носител и електронна база данни, които съдържат основните характеристики на спортните организации в Република България.

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Спорт за високи постижения" е специализирана система от средства, методи и форми на двигателна активност на лица, картотекирани като спортисти, с цел постигане на максимална изява при подготовка и участие в състезания, организирани и контролирани от спортни организации.

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Залагане върху резултати от спортни състезания и други случайни събития" е игра, при която печалбата се определя по познаването на резултата от състезанието или сбъдването на събитието.

16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Лотарийни игри" са тези игри, при които печалбите се обявяват и разпределят публично чрез жребий по предварително обявена схема, а получаването им зависи от познаването на определена цифра, комбинация от цифри, знак, фигура и други или от изтеглянето на печеливш предварително закупен фиш, талон или билет.

17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Лото" е игра, при която организаторът срещу заплащане на определена сума предлага на участника печалба при откриване на определена цифра, поредица от цифри, знак, фигура или при изтегляне на печелившо свидетелство за плащане (фиш, билет, талон и други подобни).

18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Тото" е лотарийна игра, организирана през еднакви интервали от време, при която познаването на определени числа дава право на печалба.

19. (изм. - ДВ, бр. 81 от 1999 г., в сила от 14.12.1999 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Спонсорство" е пряко или непряко финансиране на спортисти, спортни организации и спортни състезания, осъществено от физическо или юридическо лице с цел да се съдейства за популяризирането на неговото име, марка или обществен престиж.

20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Спортни услуги" са всички платими услуги, свързани със специфичната спортна дейност (треньорски услуги, предоставяне на спортни обекти и съоръжения за спортни занимания и други).

21. (нова - ДВ, бр. 53 от 2000 г., предишна т. 20, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Спортен съдия" е лице със специална квалификация и права да ръководи спортни състезания по определен вид спорт, да контролира спазването на правилата за тяхното провеждане и да регистрира постигнатите спортни резултати.

22. (нова - ДВ, бр. 53 от 2000 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Треньор" е спортен педагог по вид спорт, който организира и провежда спортно-тренировъчна и състезателна дейност със спортисти с различна квалификация.

23. (нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) "Олимпийско звено от ученици" е състав от ученици с изявен талант и перспективи за развитие по вид спорт, които се обучават в спортните училища.

24. (нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

25. (нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

26. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

27. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

28. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) "Публичен регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм" е информационен масив за обществено ползване, съставен от документи на хартиен носител и електронна база данни, който съдържа формите на собственост, вида, функционалното предназначение и специфична информация относно техническата инфраструктура, състоянието и оборудването на спортните обекти и обектите за социален туризъм в Република България.

29. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Публично-частно партньорство" е понятието, определено в Закона за публично-частното партньорство.

29а. (нова - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Публичноправна организация" е понятието, определено в Закона за обществените поръчки.

30. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) "Спортни обекти и съоръжения" са спортна инфраструктура - движими и/или недвижими вещи и прилежащите към тях терени, общежитие за спортисти, административни и складови постройки, обслужващи съответната спортна инфраструктура, предназначени за подготовка на състезатели и за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия.

31. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Спорт" са всички форми на физическа активност, които чрез самостоятелно или организирано участие имат за цел реализиране или подобряване на физическата дееспособност и емоционалното състояние, формиране на социални отношения или постигане на резултати в състезания на всички нива.

32. (нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.)

33. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) "Високоразряден спортист" е спортист, който е постигнал високи спортни резултати в европейски и световни първенства и олимпийски игри.

33а. (нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Олимпийски цикъл" обхваща периода от време между две проведени летни или зимни олимпийски игри.

34. (нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) "Специализирани технически кадри" са лицата, които извършват помощни и обслужващи дейности, свързани със спецификата на съответния вид спорт.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Параграф 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху общия доход (обн., ДВ, бр. 38 от 1994 г.; доп., бр. 83 от 1994 г.) се изменя, както следва:

1. След думата "първенства" се добавя "универсиади и други спортни състезания".

2. Думите "Комитет за младежта и спорта" се заменят с "Комитет за физическо възпитание и спорт".

3. Думите "Национален фонд за развитие на детско-юношеския спорт" се заменят с "Държавен фонд за подпомагане на физическото възпитание и спорта".

§ 3. Държавният фонд за подпомагане на физическото възпитание и спорта приема активите и пасивите на Националния фонд за развитие на детско-юношеския спорт.

§ 4. Указ № 350 за уреждане на някои взаимоотношения между Спортния тотализатор при Българския съюз за физическа култура и спорт и участниците в тиражите му (Изв., бр. 78 от 1960 г.) се отменя.

§ 5. Залаганията върху резултати от спортни състезания и други случайни събития, лотарийните и лото и тото игри на територията на страната се организират в съответствие сУказа за учредяване на държавна парично-предметна лотария (обн., Изв., бр. 91 от 1958 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1993 г.) и в изпълнение разпоредбите на този закон.

§ 6. В срок шест месеца от влизането на този закон в сила Министерският съвет прелицензира организаторите на хазартни игри.

§ 7. Разпоредбите на чл. 61, ал. 1, т. 6 влизат в сила от 1 януари 1997 г.

§ 8. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет на Република България.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2000 Г.)

§ 35. (1) Навсякъде в закона думите "Комитета за физическо възпитание и спорт" се заменят с "Държавната агенция за младежта и спорта", а думите "спортни дружества" се заличават.

(2) Навсякъде в закона думите "републиканския и международния спортен календар", "републиканските първенства" и "националните първенства" се заменят съответно с "държавния и международния спортен календар", "държавните първенства" и "държавните първенства".

(3) Навсякъде в закона думите "Министерството на образованието, науката и технологиите", "министърът на образованието, науката и технологиите" и "министъра на образованието, науката и технологиите" се заменят съответно с "Министерството на образованието и науката", "министърът на образованието и науката" и "министъра на образованието и науката".

(4) Навсякъде в закона думите "спортен лиценз" и "лиценз" се заменят съответно със "спортна лицензия" и "лицензия".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2000 Г.)

§ 37. Министерският съвет в срок 15 дни от влизането на този закон в сила преобразува Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта в Държавна агенция за младежта и спорта.

§ 38. Този закон влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 75 2002 Г.)

§ 34. Навсякъде в закона думите "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта" се заменят съответно с "министърът на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на младежта и спорта".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 75 2002 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2002 Г.)

§ 35. Министерството на младежта и спорта е правоприемник на Държавната агенция за младежта и спорта.

§ 36. Министерският съвет в срок до 31 декември 2002 г. приема правилник за прилагане на закона.

§ 42. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 6 (новия чл. 8а), който влиза в сила от 1 януари 2003 г., и с изключение на § 18, т. 1(относно ал. 3 на чл. 21) и на § 21 (относно ал. 1 на чл. 25), които влизат в сила от учебната 2003-2004 г.

 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г.)

§ 4. Навсякъде в закона думите "министърът на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на младежта и спорта" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта".

§ 5. Държавната агенция за младежта и спорта е правоприемник на Министерството на младежта и спорта, считано от нейното създаване с Постановление № 197 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 74 от 2005 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107,§ 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2,§ 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР (ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 23. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г., с изключение на чл. 42, ал. 3 и чл. 58, ал. 4, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОБН., ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 77. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на:

1. Параграф 1, § 2, т. 1, § 4, т. 1, буква "а" и т. 2, § 5, 13, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 37, § 38, т. 1, буква "а" и т. 2, § 40, 43, 44, 46, 55, 59 и 75, които влизат в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник".

2. Параграф 2, т. 2, § 3, § 4, т. 1, буква "б", § 6, 7, 60, 61 (относно добавянето на думите "и 309б") и 63, които влизат в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2008 Г.)

§ 51. Навсякъде в закона думата "инвалиди" се заменя с "хора с увреждания".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2008 Г.)

§ 52. Параграф 38, т. 2 и § 39 влизат в сила от 1 януари 2009 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

§ 42. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г.) навсякъде думите "министъра на образованието и науката", "министърът на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "министърът на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г.)

§ 45. В останалите текстове на закона думите "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта" се заменят съответно с "министърът на физическото възпитание и спорта", "министъра на физическото възпитание и спорта" и "Министерството на физическото възпитание и спорта".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г.)

§ 46. Министерството на физическото възпитание и спорта е правоприемник на Държавната агенция за младежта и спорта.

§ 59. Издадените до влизането в сила на този закон спортни лицензии запазват срока си на действие.

§ 60. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон се издават предвидените в него подзаконови нормативни актове, а заварените подзаконови нормативни актове се привеждат в съответствие с изискванията му.

§ 61. Министерският съвет в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон внася в Народното събрание Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта по чл. 7, т. 2.

§ 62. Параграфи 20, 21, § 48, т. 1, § 52, т. 1 и 3 и § 56 влизат в сила от учебната 2011 - 2012 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 100. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 76, който влиза в сила от 15 декември 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО (ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10 и § 13, които влизат в сила от 1 септември 2012 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2012 Г.)

§ 32. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на § 21, § 24, т. 2 и § 31, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 3. Този закон влиза в сила от 1 януари 2013 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ (ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА (ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 49. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г. ) се правят следните изменения:

2. В останалите текстове на закона думите "министърът на образованието, младежта и науката", "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката" се заменят съответно с "министърът на образованието и науката", "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката", думите "министъра на физическото възпитание и спорта", "министърът на физическото възпитание и спорта" и "Министерството на физическото възпитание и спорта" се заменят съответно с "министъра на младежта и спорта", "министърът на младежта и спорта" и "Министерството на младежта и спорта", а думите "министъра на регионалното развитие и благоустройството", "министърът на регионалното развитие и благоустройството" и "Министерството на регионалното развитие и благоустройството" се заменят съответно с "министъра на инвестиционното проектиране", "министърът на инвестиционното проектиране" и "Министерството на инвестиционното проектиране".

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2014 Г.)

§ 29. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на младежта и спорта издава наредбите по чл. 63, ал. 1 и 3 и подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2014 Г.)

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 47а (Ново - ДВ, бр. 50 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2014 г., в сила от 08.08.2014 г.)

Списък на спортните обекти и съоръжения с национално значение

1. Национален стадион "Васил Левски"

2. Национален спортен комплекс "Диана"

3. Столичен колодрум "Сердика"

4. Тенис зала "София"

5. Национални спортни зали "Раковски"

6. Национална спортна база "Спортпалас" - гр. Варна

7. Високопланински спортен комплекс "Белмекен"

8. Национална спортна база кану-каяк - Кърджали

9. Национална спортна база "Цар Самуил" - гр. Петрич

10. Национална конна спортна база "Хан Аспарух"

11. Зимен дворец - гр. София

12. Дворец на културата и спорта - гр. Варна

13. Зала "Фестивална" - гр. София

14. Гребен канал - гр. Пловдив

15. Спортен комплекс "Академик" - София

16. Тенис комплекс "Академик" - София

17. Спортна зала "Христо Ботев" – София

18. (нова - ДВ, бр. 66 от 2014 г., в сила от 08.08.2014 г.) Открити спортни обекти и съоръжения - игрища за видове спорт, Закрит спортен комплекс за обучение и тренировки и Многофункционална спортна зала - на територията на Националната спортна академия "Васил Левски" - София.

19. (нова - ДВ, бр. 66 от 2014 г., в сила от 08.08.2014 г.) Водна учебна спортна база на Националната спортна академия "Васил Левски" - гр. Несебър.

 

Приложение № 2 към чл. 47а (Ново - ДВ, бр. 50 от 2008 г.)

Списък на обектите за социален туризъм с национално значение

1. Национален пещерен дом - с. Карлуково

2. Хижа "Плевен" - Стара планина

3. Хижа "Здравец" - пл. Родопи

4. Хижа "Пионерска" - пл. Рила

5. Хижа "Седемте езера" - пл. Рила.