ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда отношенията между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в Република България.

(2) Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.

(3) Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.

Чл. 2. Този закон цели:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на представителни за Република България и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична мрежа;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;

3. опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън естествената им среда;

4. регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и животински видове в природата;

5. регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна;

6. опазването на вековни и забележителни дървета.

 

Глава втора.
НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА

Раздел I. Общи положения

Чл. 3. (1) Държавата изгражда Национална екологична мрежа, включваща:

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", в които могат да участват защитени територии;

2. защитени територии, които не попадат в защитените зони.

3. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места.

Чл. 4. Националната екологична мрежа цели:

1. дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие;

2. осигуряването на достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни;

3. създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове;

4. участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи;

5. ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии.

Раздел II. Защитени зони

Чл. 5. Защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния естествен район на разпространение.

Чл. 6. (1) Защитени зони се обявяват за:

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазване на типовете природни местообитания по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, посочени в приложение № 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазване на местообитания на видове по Директива 92/43/ЕИОна Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - за видовете животни и растения, посочени в приложение № 2;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазване на местообитания на видове по Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици - за видовете птици, посочени вприложение № 2;

4. опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици от видове, извън тези, посочени вприложение № 2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Застрашените от изчезване типове природни местообитания, включени в приложение № 1 и означени със знак (*), са приоритетни за опазване.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Застрашените от изчезване растителни и животински видове, включени в приложение № 2 и означени със знак (*), са приоритетни за опазване.

Чл. 7. (1) Териториите, включващи типове природни местообитания от приложение № 1, се подлагат на оценка въз основа на следните показатели:

1. степен на представеност на природния тип местообитание за съответната територия;

2. площ на територията, заета от природния тип местообитание в сравнение с общата площ, заета от същия тип природно местообитание в границите на Република България;

3. степен на съхраненост на структурата и функциите на съответния тип природно местообитание и възможности за тяхното възстановяване;

4. обща оценка на значението на територията за съхранението на съответния тип природно местообитание, въз основа на величината на показателите по т. 1, 2 и 3.

(2) Териториите, включващи местообитания на видовете от приложение № 2, се подлагат на оценка въз основа на следните показатели:

1. размер и плътност на популацията на вида, обитаваща територията, в сравнение с размерите и плътността на популацията на същия вид в Република България;

2. степен на съхраненост на характерните черти на местообитанието, които са от значение за съответния вид и възможности за тяхното възстановяване;

3. степен на изолираност на популацията, обитаваща територията по отношение на основния район на разпространение на вида;

4. обща оценка на значението на територията за съхранението на съответния вид, въз основа на величината на показателите по т. 1, 2 и 3.

(3) Териториите, включващи местообитания на видовете птици от приложение № 2, и териториите по чл. 6, ал. 1, т. 4 се подлагат на оценка въз основа на следните показатели:

1. размер и/или плътност на популацията на вида по време на гнездене, зимуване или миграция в сравнение с размера и/или плътността на популацията на същия вид в Европа и в Република България;

2. степен на представеност на местообитанието от значение за вида в съответната територия;

3. обща оценка на значението на територията за съхранението на съответния вид въз основа на величината на показателите по т. 1 и 2.

Раздел III. Обявяване и промени в защитените зони

Чл. 8. (1) Министерството на околната среда и водите осигурява проучването, оценката и изготвянето на документации за териториите по чл. 7, които съдържат:

1. наименование;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) предмет и цели на опазване на защитената зона;

3. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) попълнени стандартни формуляри с данни и оценки;

5. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) картен материал и координатен регистър на границата на защитената зона.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Предложения за териториите - предмет на проучване по ал. 1, могат да правят държавни органи, научни и обществени организации.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общините предоставят на Министерството на околната среда и водите данните по ал. 1, т. 5 срещу заплащане само на разходите за копия от съответната документация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Министерството на околната среда и водите уведомява обществеността за началото на проучването по ал. 1 и организациите, които ще го провеждат, чрез съобщение на интернет страницата си и най-малко в един ежедневник.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В процеса на подготовка на документациите по чл. 8, ал. 1 и преди обявяването на защитени зони Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните обезпечават провеждането на национални и регионални обществени кампании за разясняване на предназначението и целите на защитените зони.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) На основание на постъпили документации по чл. 8, ал. 1 Министерството на околната среда и водите изготвя списък на защитени зони, който заедно с документациите се внася за разглеждане на заседание на Националния съвет по биологичното разнообразие.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Националният съвет по биологичното разнообразие се свиква на заседание не по-късно от 6 месеца от постъпването на документите по ал. 1. В резултат от обсъждането той предлага на министъра на околната среда и водите да внесе списъка по ал. 1 изцяло или отчасти за разглеждане от Министерския съвет, отпадането на определени територии от списъка или отлагане на разглеждането им за извършване на допълнителни проучвания. При представяне на мотивирано особено мнение от член на съвета министърът на околната среда и водите взема окончателното решение по списъка за внасяне в Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В срок до три месеца от произнасянето на Националния съвет по биологичното разнообразие министърът на околната среда и водите внася за разглеждане в Министерския съвет списък на защитените зони в съответствие с ал. 2 заедно с особените мнения.

(4) Решението на Министерския съвет и списъкът се обнародват в "Държавен вестник".

(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Решенията по ал. 2 и 4 се основават единствено на научната информация в документациите по чл. 8, ал. 1 и на целите по чл. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Министерството на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия за одобрение списъка на защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, приет от Министерския съвет. На Европейската комисия се изпраща за одобрение и финансова оценка за необходимото съфинансиране от Европейската общност на предвидените мерки за опазване и/или възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания и видове в защитените зони по чл. 6, ал. 1, приети с решението по ал. 4.

Чл. 11. (1) За защитени зони се обявяват територии, включени в списъка по чл. 10, ал. 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Обявяването на защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 се извършва от министъра на околната среда и водите в срок до шест години след получаване на одобрение по чл. 10, ал. 6 на списъка на защитените зони.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Обявяването на защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 се извършва от министъра на околната среда и водите в срок до една година след обнародване на решението на Министерския съвет по чл. 10, ал. 4.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) Министерството на околната среда и водите изготвя проект на заповед за обявяване на всяка защитена зона, включена в списъка по чл. 10, ал. 4.

(2) В проекта на заповедта по ал. 1 се посочват:

1. основанието за нейното издаване;

2. наименованието и местоположението на защитената зона;

3. предметът и целите на защитената зона;

4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) общата площ, както и опис на имотите, включени в защитената зона, и/или координатен регистър на границите на защитената зона;

5. забрани или ограничения на дейности, противоречащи на целите за опазване на защитената зона.

(3) Министерството на околната среда и водите съобщава на обществеността за изработения проект на заповед с обявление, публикувано най-малко в един ежедневник и на Интернет страницата му. В обявлението се посочват мястото и условията за достъп до пълния текст на проекта на заповед.

(4) Пълният текст на проекта на заповед се публикува на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и се оставя на разположение в административните сгради на регионалните инспекции по околната среда и водите, в чийто териториален обхват попада защитената зона.

(5) В едномесечен срок от обявлението по ал. 3 заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по проекта на заповед само относно забраните или ограниченията по ал. 2, т. 5.

(6) В едномесечен срок след изтичане на срока по ал. 5 министърът на околната среда и водите взема окончателно решение по постъпилите становища, възражения или предложения и издава заповед за обявяване на съответната защитена зона.

(7) Заповедта по ал. 6 е окончателна и не подлежи на обжалване.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Обявяването на защитената зона не променя собствеността върху земите, горските територии и водните площи в тях.

Чл. 14. За защитените територии, попадащи в границите на защитени зони, се прилагаЗаконът за защитените територии.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) За културните ценности, попадащи в границите на защитени зони, се прилага Законът за културното наследство.

Чл. 16. (1) Промените в защитените зони са:

1. увеличение на площта;

2. намаление на площта;

3. заличаване;

4. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) промяна на забраните или ограниченията на дейностите;

5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) промяна на предмета и/или целите на опазване.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За промените по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат чл. 10 и12.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За промените по ал. 1, т. 4 се прилага разпоредбата на чл. 12.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За промените по ал. 1 министърът на околната среда и водите издава заповед.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Обявяване на нови защитени зони се извършва по реда на чл. 8, 10, 11 и 12.

(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Промяна по ал. 1, т. 5 е допустима при възникване на нови данни, установени след обявяване на защитена зона по реда на чл. 12, ал. 6, и се извършва само след отразяването им в стандартния формуляр на зоната по чл. 8, ал. 1, т. 4. Министърът на околната среда и водите издава инструкция за реда и начина на отразяване на нови данни в стандартните формуляри по чл. 8, ал. 1, т. 4.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Заповедите по чл. 12, ал. 6 и чл. 16, ал. 4 се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За обявените защитени зони и промените в тях Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите водят публични регистри.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., предишен текст на чл. 19, изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Когато съществува опасност от увреждане на територии от списъка по чл. 10, ал. 2, преди да са обявени за защитени зони, министърът на околната среда и водите със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", забранява или ограничава отделни действия в тях за срок до две години, с изключение на обектите, предоставени за отбраната и въоръжените сили.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й.

Раздел IV. Буферни зони (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Раздел V. Планове за управление и устройствени планове и проекти

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 могат да се разработват планове за управление.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Плановете за управление на защитени зони се разработват и утвърждават при условия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет.

(2) Плановете за управление се актуализират на всеки 10 години, а за защитени зони, които в преобладаващата си част са влажни зони - на всеки 5 години.

Чл. 29. (1) В плановете за управление по чл. 27 се предвиждат мерки, които целят предотвратяване на влошаването на условията в типовете природни местообитания и в местообитанията на видовете, както и на застрашаването и обезпокояването на видовете, за опазването на които са обявени съответните защитени зони.

(2) Мерките по ал. 1 включват:

1. забрана или ограничаване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти - предмет на защита;

2. превантивни действия за избягване на предсказуеми неблагоприятни събития;

3. поддържащи, направляващи и регулиращи дейности;

4. възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове или на популации на растителни и животински видове;

5. осъществяване на научни изследвания, образователна дейност и мониторинг.

(3) При определяне на мерките по ал. 2 при възможност се вземат предвид:

1. регионалните и местните особености, освен тези за опазване на биологичното разнообразие, както и изискванията на обществото;

2. устойчивото ползване на възобновимите ресурси.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) В защитени зони, за които е предвидено съфинансиране почл. 10, ал. 6 и са определени мерки по ал. 1, но изпълнението им е отложено поради забавяне на съфинансирането, не се прилагат нови мерки, които могат да доведат до влошаване на състоянието на съответната защитена зона.

Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Устройствените планове, областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските планове и програми, националните и регионалните програми, разработвани по реда на други закони, задължително се съобразяват със заповедта по чл. 12, ал. 6, чл. 16, ал. 4 и с мерките по чл. 29.

(2) За осигуряване на връзките между защитените зони в плановете и проектите по ал. 1 се включват мерки и дейности за опазване на елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове.

(3) Основни елементи на ландшафта по ал. 2 са:

1. реки и техните брегове и оводнени стари речни корита;

2. естествени блата, езера, преовлажнени ливади и други влажни зони;

3. пещери, скални венци и стени и дюни;

4. седловини и други естествени територии, свързващи отделни планински масиви;

5. полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища;

6. заливни речни тераси и крайречна растителност;

7. гори, разположени до 500 м надморска височина.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г.) Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.

(2) Оценката по ал. 1 се извършва за защитените зони, които са:

1. разгледани и одобрени по принцип от Националния съвет по биологичното разнообразие, независимо дали са отложени за допълнително проучване и разглеждане, или са включени в списъка по чл. 10, ал. 3 за внасяне в Министерския съвет за приемане, или

2. включени в списъка по чл. 10, ал. 4, обнародван в "Държавен вестник", или

3. обявени със заповед по чл. 12, ал. 6.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г.)

(4) За плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в обхвата наЗакона за опазване на околната среда, оценката по ал. 1 се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на този закон и наредбата по чл. 31а.

(5) Извън случаите по ал. 4, оценката по ал. 1 на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения се извършва чрез процедура, определена в наредбата по чл. 31а.

(6) В случаите по ал. 4 при извършване на задължителна екологична оценка или оценка на въздействието върху околната среда, както и при преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка или от оценка на въздействието върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда, когато прецени, че няма вероятност планът, програмата или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при постановяване на съответното решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г.) В случаите по ал. 5, когато прецени, че няма вероятност планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган го съгласува с решение като може да определи конкретни условия, изисквания и мерки за опазване на защитената зона при осъществяване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.

(8) В случаите по ал. 4 при преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка или от оценка на въздействието върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда, когато прецени, че има вероятност планът, програмата или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган издава решение да се извърши екологична оценка или оценка на въздействието върху околната среда.

(9) В случаите по ал. 8 и когато за плана, програмата или инвестиционното предложение се извършва задължително екологична оценка или оценка на въздействието върху околната среда и компетентният орган прецени, че има вероятност те да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, в екологичната оценка или в оценката на въздействието върху околната среда се включва оценка на степента на въздействие на плана, програмата или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

(10) В случаите по ал. 5, когато прецени, че има вероятност планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган издава решение да се извърши оценка на степента на въздействие на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

(11) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Оценката по ал. 10 завършва с решение на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите. Ако в продължение на 5 години от датата на издаване на решението възложителят не започне действия по осъществяване на инвестиционното предложение или проект или по одобряване на плана или програмата, решението по ал. 12, т. 1 автоматично прекратява действието си.

(12) С решението по ал. 11 съответният компетентен орган:

1. съгласува плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение по ал. 5, като определя конкретни условия, изисквания и мерки за опазване на защитената зона при осъществяване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение;

2. не съгласува плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение по ал. 5, като излага мотивите за това.

(13) При обективна невъзможност за събиране на достатъчно информация за извършване на оценката по ал. 10 или при неяснота относно степента на увреждане на защитената зона компетентният орган прекратява процедурата, за което уведомява възложителя.

(14) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г.) В случаите по ал. 7 и ал. 12, т. 1 условията, изискванията и мерките в решението на компетентния орган са задължителни за възложителя на инвестиционното предложение, плана, проекта или програмата и за съответните компетентни органи по тяхното одобряване съгласно други закони.

(15) Разпоредбите на ал. 13 и 14 се прилагат и в случаите по ал. 4.

(16) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Влязлото в сила решение по ал. 7 или по ал. 12, т. 1 е задължително за одобряване на плана, проекта, програмата или инвестиционното предложение от съответните компетентни органи съгласно други закони.

(17) (Предишна ал. 16 - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) В случаите по ал. 12, т. 2 и ал. 13 инвестиционното предложение, планът, проектът или програмата не могат да бъдат одобрени от съответните компетентни органи съгласно други закони. В тези случаи започнатите процедури се прекратяват.

(18) (Предишна ал. 17 - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) В случаите по ал. 5 в срок до 7 дни от издаването на решение по ал. 7, 10, 11 или 13 компетентният орган го предоставя на възложителя и го оповестява на интернет страницата си.

(19) (Предишна ал. 18 - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Решенията на компетентния орган може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(20) (Предишна ал. 19 - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) За извършване на оценката по ал. 1 възложителят на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение заплаща такса в размер, определен с тарифа, приета от Министерския съвет.

(21) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г., предишна ал. 20 - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) В случаите по ал. 9 и 10 оценката на степента на въздействие на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете - предмет на опазване в защитената зона, се възлага от възложителя на колектив от експерти с опит в областта на опазване на местообитанията и/или видовете, като най-малко един от тях е с образование по някоя от специалностите в професионално направление "биологически науки". Експертите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да имат завършено висше образование, степен "магистър";

2. да имат стаж по съответната специалност най-малко 5 години;

3. да извършват или да имат опит в научна дейност и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични анализи и други в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2;

4. да познават действащото българско и европейско законодателство в областта на опазване на околната среда и при работата си по оценките по ал. 9 и 10 да се позовават и да се съобразяват с тези изисквания и с наличните методически документи;

5. да не са лично заинтересувани от реализацията на съответния план, проект, програма или инвестиционно предложение - обект на процедурата по оценка за съвместимост;

6. да не са свързани лица по смисъла на Търговския закон;

7. да не се намират с възложителя или с компетентния орган в отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхното безпристрастие.

(22) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г., предишна ал. 21, изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Компетентният орган по своя преценка или при поискване от възложителя може да изиска колективът по ал. 21 да включва експерти с определена компетентност, съобразена със спецификата на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.

(23) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Решението по ал. 7 губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не започне действия по осъществяването на проекта или инвестиционното предложение или по одобряване на плана или програмата.

(24) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Компетентният орган прекратява процедурата, когато установи, че планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение засягат поземлени имоти в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.

Чл. 31а. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) Условията и редът за извършване на оценката по чл. 31 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В наредбата по ал. 1 задължително се определят:

1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) особеностите на съвместяване с процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда в случаите по чл. 31, ал. 4;

2. критериите за определяне на компетентния орган;

3. плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения по чл. 31, ал. 1;

4. изискванията към обхвата и съдържанието на информацията, необходима за извършване на оценката, включително за алтернативните решения;

5. изискванията към обхвата, съдържанието и формата на представяне на оценката, както и редът за извършването й;

6. критериите за определяне в оценката на вида и степента на въздействие или увреждане на защитената зона в резултат на реализирането на плана, програмата или инвестиционното предложение;

7. етапите на процедурата, включително изискванията за консултации и участието на обществеността;

8. изискванията към формата и съдържанието на решението;

9. редът за издаването на решение по оценката и контролът по изпълнението му;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) условията и реда за издаване на решения за прекратяване на процедурата по оценка за съвместимост.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Компетентният орган съгласува по чл. 31, ал. 12, т. 1 плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение само когато заключението на оценката по чл. 31, ал. 10 е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден.

(2) Степента на увреждане по ал. 1 се оценява най-малко като отношение на площта на местообитанията - предмет на опазване, която ще се увреди, спрямо тяхната площ в дадената защитена зона и в цялата мрежа от защитени зони.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Изискването на ал. 1 и 2 се прилага и в случаите, когато оценката по чл. 31, ал. 1 се извършва чрез екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда.

Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Изключение от разпоредбата на чл. 32, ал. 1 се допуска само по причини от първостепенен обществен интерес и когато не е налице друго алтернативно решение.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Ако съответната защитена зона включва приоритетен тип природно местообитание и/или местообитание на приоритетен вид, то за осъществяване на изключението по ал. 1 могат да бъдат валидни само съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда, а когато такива не са налице, изключение по ал. 1 може да бъде допуснато само при получаване на положително становище от Европейската комисия.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В случаите по чл. 33 възложителят на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение взема компенсиращи мерки за осигуряване на целостта на Националната екологична мрежа, преди реализацията на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.

(2) Мерките по ал. 1 се състоят в опазване или възстановяване на същия тип природно местообитание или местообитание на същия растителен или животински вид:

1. на друго място в увредената защитена зона;

2. в разширение на същата или разширение на друга защитена зона;

3. в нова защитена зона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Разходите по осъществяване на мерките по ал. 1 се поемат от възложителя на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В случаите по чл. 33 Министерството на околната среда и водите уведомява Европейската комисия за допуснатите изключения от разпоредбата на чл. 32, ал. 1 и за взетите компенсиращи мерки по чл. 34.

 

Глава трета.
ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ И ГЪБНИ ВИДОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2007 Г.)

Раздел I. Общи положения

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на Република България се опазват в естествената им среда чрез:

1. съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа;

2. поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване;

3. поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно екологичните изисквания на съответния вид;

4. разработване и прилагане на планове за действие за видове с различна степен на застрашеност;

5. повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на редки и застрашени видове;

6. контрол и регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат въведени целенасочено или случайно в природата и застрашават местни видове.

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Опазването на местообитания на растителни, животински и гъбни видове от приложение № 2а, както и на видовете от приложение № 3, се извършва чрез защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии.

Чл. 36. В допълнение към мерките по чл. 35 се прилагат и мерки за опазването на растителните и животинските видове от дивата флора и фауна извън естествената им среда чрез отглеждане на екземпляри и съхраняване на генетичен материал при контролирани от човека условия.

Раздел II. Защитени растителни и животински видове

Чл. 37. За защитени на територията на цялата страна се обявяват дивите животински и растителни видове, посочени в приложение № 3.

Чл. 38. (1) За животинските видове от приложение № 3 се забраняват:

1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;

2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;

4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;

5. вземане на намерени мъртви екземпляри;

6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;

7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 са валидни за всички жизнени стадии от развитието на животните.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение № 3, е длъжно при спазване на разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 5 да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) По преценка на регионалния орган по ал. 1 и в зависимост от състоянието му екземплярът:

1. се пуска на свобода в подходящ район;

2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) се изпраща за лечение или отглеждане в спасителен център, ветеринарна клиника или зоологическа градина;

3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) се предоставя на научна организация или училище или природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки;

4. се оставя на мястото, където е намерен или убит.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) За разпореждането с екземпляра по ал. 2 се съставя протокол, който се изпраща в Министерството на околната среда и водите, в 10-дневен срок от датата на съставянето му, а в случаите, когато е съставен от регионалните структури на Изпълнителната агенция по горите - и копие, което се изпраща до регионалните инспекции по околната среда и водите.

Чл. 40. (1) За растителните видове от приложение № 3 се забраняват:

1. брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение;

2. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

(2) Забраните по ал. 1 са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията.

Раздел III. Регулирано ползване на растителни и животински видове

Чл. 41. (1) Под режим на опазване и регулирано ползване от природата се поставят видовете диви животни и растения, посочени в приложение № 4.

(2) В зависимост от състоянието на популациите и биологичните изисквания на отделните видове от приложение № 4 режимите и условията за ползването им обхващат:

1. предписания за достъп до определени райони;

2. временна или местна забрана за ползване на вида или определени популации;

3. срокове, правила и методи за ползване;

4. въвеждане на разрешителен режим или определяне на квоти за ползване на екземпляри;

5. условия за покупка, продажба, притежаване, предлагане за продажба или транспортиране с цел продажба или изнасяне зад граница на екземпляри или части от тях;

6. условия за отглеждане и размножаване на животински и растителни видове при контролирани от човека условия.

(3) За видовете птици от приложение № 4 се забраняват:

1. ловуването и обезпокояването в сезона на размножаване и отглеждане на малките, както и по време на завръщане на мигриращите птици в местата на отглеждане на малките;

2. разрушаването, увреждането или преместването на гнезда;

3. унищожаването, както и събирането и задържането на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени.

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Забраните по чл. 38, ал. 1, т. 7, с изключение на забраната за търговия, не се отнасят за екземпляри от видове от приложение № 4а, отбелязани със знак "+", законно придобити на територията на съответната държава - членка на Европейския съюз, съгласно националното й законодателство.

(2) Копие от документа за придобиване на екземпляр по ал. 1, издаден от компетентния орган в държавата на придобиване, се представя в регионалната инспекция по околната среда и водите в едномесечен срок от издаването му.

Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Режимите и условията по чл. 41, ал. 2, отнасящи се за риби, водни животни и ловни видове отприложение № 4, се въвеждат със съвместни заповеди на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите, които се обнародват в "Държавен вестник".

(2) За останалите животински и растителни видове от приложение № 4 режимите и условията за опазване и ползване по чл. 41, ал. 2 се въвеждат със заповеди на министъра на околната среда и водите, които се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 43. Заповедите по чл. 42 се издават след обсъждане със заинтересуваните централни ведомства, обществени организации и браншови организации на ползватели, а в случаите на регионална или местна забрана за ползване - и със съответните областни управители и кметове на общини.

Раздел III. "а" Забрани за внос на екземпляри от животински видове (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Забранява се вносът с търговска цел на територията на Република България на кожи от малки на видовете тюлени, посочени в приложение № 4, и продукти, получени от тях с изключение на тези, добити в резултат от традиционното ловуване на инуитските народи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Вносът и търговията с продукти от видове тюлени извън посочените в ал. 1 се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно търговията с тюленови продукти (OB, L 286/36 от 31 октомври 2009 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Внасянето на продукти по ал. 1, които са добити в резултат от традиционното ловуване на инуитските народи се допуска само при представяне на разрешително за внос, издадено от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него лице.

(4) Лицето, което иска да получи разрешение, подава заявление до министъра на околната среда и водите, в което посочва:

1. име/наименование и адрес/седалище на лицето-вносител;

2. адресите на получателя и изпращача;

3. вида и количеството на екземплярите;

4. държава на произход;

5. цел на вноса.

(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат:

1. документ за произхода на кожата, съответно продукта;

2. копие от документ за самоличност на кандидата;

3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър.

Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) При спазване на всички условия по чл. 43а, ал. 4 и 5разрешителното по чл. 43а, ал. 3 се издава в срок до 5 работни дни, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 43а, ал. 4.

Раздел IV. Забранени методи, уреди и средства за улавяне и убиване

Чл. 44. (1) При улавяне или убиване на екземпляри от видове от приложение № 4 се забранява използването на неселективните уреди, средства и методи, посочени в приложение № 5.

(2) Забраната по ал. 1 важи и за животинските видове от приложение № 3 и видовете птици по чл. 45 в случаите на разрешено изключение по реда на чл. 49.

Раздел V. Опазване на птици, срещащи се в диво състояние

Чл. 45. Всички видове птици извън тези по приложения № 3 и 4, естествено срещащи се в диво състояние на територията на Република България, подлежат на опазване и контрол с оглед поддържане популациите им в благоприятно състояние.

Чл. 46. За птиците по чл. 45 се забраняват:

1. улавянето или убиването на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;

2. задържането на екземпляри;

3. разрушаването, увреждането или преместването на гнезда;

4. унищожаването, както и събирането и задържането на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени;

5. обезпокояването, особено през периода на размножаване и отглеждане на малките.

Чл. 47. (1) За всички видове диви птици извън тези по приложение № 3 се забраняват задържането с цел търговия, транспортът с цел търговия, предлагането за продажба и продажбата на живи или умрели птици или каквито и да е различими части или продукти от такива птици.

(2) Алинея 1 не се отнася за видовете птици, посочени в приложение № 6, като дейностите по ал. 1 могат да се извършват само при доказване, че птиците са били законно убити, уловени или придобити по друг законен начин.

Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За видовете птици по чл. 35 министърът на околната среда и водите изготвя:

1. национален списък на застрашените видове, като се има предвид географското им разпространение;

2. списък и екологично описание на териториите, които са от съществено значение за мигриращите видове по техните миграционни маршрути и като места за зимуване и гнездене;

3. база данни за състоянието на популациите на мигриращите видове по техните миграционни маршрути и на местата за зимуване и гнездене;

4. база данни за състоянието на популациите на мигриращите видове въз основа на информация от опръстеняването;

5. оценка на въздействието на методите за използване на диви птици върху състоянието на популациите;

6. екологосъобразни методи за предотвратяване на вредите, причинени от птици;

7. списък на видовете, които да служат като индикатори за замърсяване;

8. анализ за неблагоприятния ефект от химическото замърсяване върху състоянието на птичите популации.

Раздел VI. Изключения

Чл. 48. (1) Изключения от забраните по чл. 38, 40, чл. 41, ал. 3, чл. 44, 46 и чл. 47, ал. 1 се допускат само когато няма друго алтернативно решение и при условие, че популациите на засегнатия вид не са увредени в областта на естественото им разпространение и са в благоприятно състояние.

(2) Изключенията по ал. 1 се допускат в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) в интерес на защитата на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания;

2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници, дивечовъдни ферми и други видове имоти;

3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) в интерес на общественото здраве и безопасност;

3а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда;

4. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) в интерес на безопасността на въздушния транспорт;

5. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) за целите на научните изследвания и обучението, при въвеждане или повторно въвеждане на видове и изкуственото размножаване на растения.

(3) В случаите по ал. 2, когато се засягат видове от приложение № 3, изключенията се допускат само за ограничен брой екземпляри.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Изключенията по ал. 2, т. 3а не се отнасят за дивите птици.

Чл. 49. (1) Изключенията по чл. 48 се допускат с писмено разрешение на:

1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) министъра на околната среда и водите или оправомощен от него заместник-министър - за видовете от приложение № 3 без мечка;

2. (нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) министъра на земеделието и храните - за мечката;

3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите - за ловните видове от приложение № 4 след съгласуване с министъра на околната среда и водите или оправомощен от него заместник-министър;

4. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) министъра на земеделието и храните - за рибите поприложение № 4, след съгласуване с министъра на околната среда и водите;

5. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 89 от 2010 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) министъра на околната среда и водите или оправомощен от него заместник-министър - за останалите видове от приложение № 4 и за птиците по чл. 45.

(2) В разрешителното по ал. 1 се определят видовете, броят на екземплярите, времето и мястото, уредите, средствата и методите, начинът за разпореждане с екземпляра и други условия, при които се допуска изключението, както и органът или лицето, натоварено да осъществява контрола по спазването на условията.

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за издаване на разрешителните по чл. 49, ал. 1 се определят с наредба, утвърдена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

Раздел VII. Планове за действие за растителни и животински видове

Чл. 52. Планове за действие за растителни и животински видове се разработват задължително, когато се установи, че:

1. видът е застрашен в международен мащаб и за опазването му са необходими мерки в цялата област на неговото естествено разпространение;

2. състоянието на популацията на вида в Република България или в отделни региони не е благоприятно;

3. въведен в природата неместен вид въздейства неблагоприятно върху условията на природните местообитания или върху състоянието на местни видове от дивата флора и фауна.

Чл. 53. При условията на чл. 52 с предимство се разработват планове за действие за:

1. приоритетни видове от приложение № 2;

2. защитени растителни и животински видове от приложение № 3;

3. видове - предмет на регулирано ползване от приложение № 4;

4. видове - предмет на повторно въвеждане в природата.

Чл. 54. (1) (Предишен текст на чл. 54 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Плановете за действие обхващат:

1. описание на биологичните особености и екологични изисквания на вида;

2. оценка на разпространението и състоянието на популациите на вида, както и на условията в неговите природни местообитания;

3. данни за заплахите и лимитиращите фактори;

4. възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива;

5. възстановителни или поддържащи мерки за местообитанията на вида - предмет на плана;

6. мерки за наблюдение и контрол върху изпълнението и ефекта от осъществените дейности;

7. бюджет и график за реализиране на дейностите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Плановете за действие могат да обхващат два или повече вида по чл. 53, които:

1. имат близки изисквания към хабитата;

2. изискват едни и същи мерки за опазването им.

Чл. 55. (1) Изготвянето на планове за действие може да се възлага от:

1. министъра на околната среда и водите;

2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или ръководителите на други заинтересувани държавни органи;

3. неправителствени организации.

(2) Органите и организациите по ал. 1, т. 2 и 3 съгласуват с Министерството на околната среда и водите заданията и проектите на плановете за действие.

Чл. 56. (1) Плановете за действие се внасят за разглеждане в Националния съвет по биологичното разнообразие.

(2) Плановете за действие се утвърждават от съответния компетентен орган по чл. 49, ал. 1след положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за разработване на планове за действие за видове се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

Раздел VIII. Опазване на растителни и животински видове извън естествената им среда

Чл. 58. (1) Опазването на видовете извън естествената им среда включва:

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) отглеждане и размножаване на животни и растения при контролирани условия във вивариуми, зоологически или ботанически градини, дендрариуми, живи колекции и в центрове за размножаване и отглеждане на защитени видове;

2. създаване на банки за семена, полен, гамети, ембриони, тъканни и клетъчни култури и други колекции за съхраняване на растителни и животински генетични ресурси при специални условия.

(2) Действията по ал. 1 не включват прилагане на техники и методи, които водят до генетични изменения.

Чл. 59. Опазването по чл. 58, ал. 1 се прилага приоритетно за видове и други таксони, които са:

1. непосредствено застрашени от изчезване от естествените им местообитания на местно, национално или международно ниво;

2. от особен икономически интерес;

3. диви предшественици на културни сортове растения или примитивни породи животни;

4. подходящи за използване при повторно въвеждане в природата;

5. от специфичен интерес за науката - ендемити, реликти и други;

6. подходящи за привличане на обществения интерес към проблемите на опазването на биологичното разнообразие.

Чл. 60. (1) Опазването по чл. 58, ал. 1 може да се извършва от научни организации, юридически и физически лица.

(2) Организациите и лицата по ал. 1 са длъжни да:

1. документират образците/екземплярите, както и техния произход;

2. етикетират и маркират образците/екземплярите, когато това е възможно;

3. събират и поддържат информация по определени показатели за състоянието на колекциите, както и за технологиите и техниките за тяхното отглеждане и поддържане;

4. организират или участват в научни и други изследвания от значение за опазване и отглеждане на видовете, включително такива, свързани с повторното въвеждане в природата на диви видове;

5. предоставят размножителни материали от застрашени видове за възстановяване или повторно въвеждане в природата;

6. предоставят при договаряне размножителни материали от застрашени видове за създаване на насаждения за култивирано отглеждане на растения и ферми за отглеждане на животни;

7. обменят информация с други институции с подобно предназначение и цели;

8. осигуряват обществен достъп до колекциите, информация за обществеността, свързана с видовете от колекциите, техните естествени местообитания и опазване на биологичното разнообразие;

9. провеждат образователна и възпитателна дейност;

10. подават необходимата информация за попълване и поддържане на регистрите по чл. 63.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Освен задълженията по ал. 2 зоологическите градини и в центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни са длъжни да:

1. настаняват животните при условия, които удовлетворяват техните биологични изисквания и изискванията за запазването и размножаването им;

2. осигуряват подходяща за отделните видове обстановка в местата, където те са затворени;

3. поддържат високо ниво на превантивни и лечебни ветеринарни грижи и хранене при отглеждането и развъждането на животните;

4. предприемат необходимите мерки за предотвратяване бягството на животни, за да бъдат избегнати възможни екологични заплахи за местните видове.

Чл. 61. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Минималните изисквания и условия, при които се отглеждат животни в зоологическите градини и в центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.

(2) В случай на прилагане на принудителната мярка по чл. 122, ал. 1, т. 3 Министерството на околната среда и водите разпорежда поставянето на животните в други зоологически градини или места, където са осигурени условията в наредбата по ал. 1 и по чл. 60, ал. 2 и 3.

Чл. 62. (1) Дейността в зоологическите градини се извършва въз основа на лиценз, издаден от Министерството на околната среда и водите, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на околната среда и водите.

(2) Лицензът по ал. 1 се издава само при спазване на изискванията на чл. 60, ал. 2 и 3 и тези в наредбата по чл. 61, ал. 1.

(3) При установяване на дейност на зоологическа градина без лиценз или в нарушение на изискванията и условията, при които е издаден лицензът, министърът на околната среда и водите:

1. предписва мерки и определя срок не по-дълъг от 2 години, в който зоологическата градина трябва да отстрани нарушенията, и/или

2. налага принудителната мярка по чл. 122, ал. 1, т. 3.

(4) При неизпълнение на предписанията в определения по ал. 3, т. 1 срок министърът на околната среда и водите налага принудителната мярка по чл. 122, ал. 1, т. 3 и/или т. 4.

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието и храните могат със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", да забраняват вноса, развъждането и отглеждането извън зоопарковете, центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни и спасителните центрове на местни или чужди диви животински видове, които представляват опасност за хората или са неподходящи за отглеждане като животни компаньони, и на световно застрашени видове животни.

Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни подлежат на регистрация в Министерството на околната среда и водите.

Чл. 63. (1) Министерството на околната среда и водите води регистър на организациите и лицата, които притежават и поддържат колекции от диви видове от местната или чуждата флора и фауна.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните води ведомствен регистър на организациите и лицата, които притежават и поддържат колекции от видове от културната флора и фауна, както и на специализирани колекции от диви дървесни и храстови видове или ловни видове от местната или чуждата флора и фауна.

Чл. 64. Специализираните организации, които създават и поддържат "национални колекции", се определят с акт на Министерския съвет, когато:

1. изпълняват и/или координират дейности по национални или международни програми, свързани с генетични ресурси;

2. колекциите са предназначени за опазване и поддържане на значително таксономично разнообразие от световната флора и фауна, включително диви родственици на културни растения или примитивни породи и/или представляват стратегически ресурс поради значителното разнообразие от видове, сортове, породи, форми, линии, включително такива с местен произход и/или са еталонни по прилагане на поети от Република България международни задължения.

Чл. 65. Условията и редът за попълване, поддържане и обслужване на колекции, с изключение на тези, принадлежащи на физически лица, се определят с актове, издадени от ръководителите на организациите и юридическите лица по чл. 60, ал. 1.

Чл. 66. (1) Държавата е собственик на генетичните ресурси от естествената флора и фауна на Република България.

(2) Достъпът до ресурсите се осъществява при спазване на разпоредбите на този закон, а когато те са защитени от патент или други права на интелектуална собственост - и на специалното законодателство в тази област.

(3) Генетичните ресурси могат да бъдат предоставяни за използване от други държави въз основа на предварително договаряне в писмена форма на условията и начина за разпределение на ползите от него при взаимноизгодни условия, включващи:

1. цитиране на естествения произход на материала;

2. предоставяне от държавата ползвател на получени, свързани с тях или произтичащи от тях научни резултати и технологии;

3. възвръщане на част от средствата, получени при използване на материала, както и на продукти или изследвания, произтичащи от него с търговска цел;

4. участие в съвместни научни изследвания.

(4) Договарянето може да предвиди безвъзмездно предоставяне на генетични ресурси, когато те са предназначени за нетърговски цели: научни изследвания, обучение, опазване на биологичното разнообразие или на общественото здраве.

(5) Предоставянето на материалите за ползване от трети лица се извършва с писмено съгласие на собственика при спазване на разпоредбите на ал. 2, 3 и 4.

(6) Условията и редът за предоставяне на достъп до генетични ресурси се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Раздел IX. Въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Въвеждането в природата, както и вносът, развъждането и отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети се допускат, ако това не уврежда природни местообитания в тяхната естествена област на разпространение или местни видове от дивата флора, фауна и микота или техни популации.

(2) Дейностите по ал. 1 се разрешават въз основа на разработена програма само след положителна научна експертиза, възложена от съответния компетентен орган по ал. 3 и след положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие.

(3) Дейностите по ал. 1 се извършват с писмено разрешение на:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите - за дървесни, храстови и ловни видове;

2. министъра на околната среда и водите - за всички останали видове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Органите по ал. 3 могат със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", да забранят:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) въвеждането в природата на неместни видове, включително подвидове и вариетети, които биха застрашили естествени природни местообитания или местни видове от дивата флора, фауна и микота;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) вноса, развъждането и отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети, ако случайното им освобождаване в дивата природа ще застраши съществуването на местни видове от дивата флора, фауна и микота.

Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Министерството на околната среда и водите организира и ръководи дейностите по отстраняването на навлезли в страната неместни видове, включително подвидове и вариетети, които биха застрашили естествени природни местообитания или местни видове от дивата флора и фауна.

Чл. 68. (1) Повторно въвеждане в природата на местни животински и растителни видове се извършва по начин, който би допринесъл за трайно възстановяване на видовете в благоприятно състояние.

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват с писмено разрешение на съответния компетентен орган по чл. 67, ал. 3 съгласувано със заинтересуваните централни ведомства и след отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане на вида.

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за издаване на разрешителните по чл. 67, ал. 3 и чл. 68, ал. 2 и за отчитане мнението на обществеността се определят с наредби, съответно на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието и храните.

 

Глава четвърта.
ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА

Раздел I. Общи положения

Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Разпоредбите на тази глава се прилагат за екземпляри от видове, включени в приложения А, В, C и D към чл. 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, наричан по-нататък "Регламент 338/97".

Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Министерството на околната среда и водите е ръководното ведомство по прилагане на изискванията на Регламент 338/97.

(2) Министърът на околната среда и водите със заповед определя местата, изпълняващи функции на спасителни центрове по чл. 104, ал. 1, т. 1.

(3) Дейността на спасителните центрове по ал. 2 се определя с правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Министърът на околната среда и водите отменя заповедта по ал. 2, когато установи:

1. че в спасителния център не се полагат необходимите грижи при престоя на екземплярите, вследствие на което възниква заплаха за тяхното общо състояние или оцеляване;

2. системни нарушения при дейността на спасителния център;

3. системно неспазване на правилника за дейността на спасителните центрове по ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Системни нарушения по смисъла на ал. 4, т. 2 и 3 са три или повече нарушения на законите и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, извършени в продължение на две години.

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Българската академия на науките със своите специализирани институти, щатен научен персонал и асоциирани експерти е научният консултативен орган по прилагане на Регламент 338/97.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Органът по ал. 1 предлага на министъра на околната среда и водите списък на експертите, които изпълняват функции почл. 84 и чл. 87, ал. 1. Предложените експерти писмено декларират, че не са лично заинтересовани от вноса или износа на диви видове.

(3) В списъка по ал. 2 се посочват имената, адресът и начините за връзка, сферата на компетентност и районът на действие на експертите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) В списъка по ал. 2 могат да бъдат включвани само лица, които имат образователно-квалификационна степен по специалността, придобита във висше училище, и са осъществявали в продължение най-малко на три години някоя от следните дейности, свързани с опазване на флората и фауната:

1. преподавателска дейност във висши училища или научна дейност;

2. ex situ отглеждане на диви видове в зоологически и ботанически градини;

3. контролна дейност по опазване на флората и фауната.

(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице регистрира в служебен регистър експертите по ал. 2, като вписва данните по ал. 3 или мотивирано отказва регистрация, за което уведомява писмено органа по ал. 1 в 15-дневен срок.

(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) В 15-дневен срок от вписването по ал. 5 министърът на околната среда и водите издава поименно удостоверение за вписване в регистъра.

(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Удостоверението по ал. 6 има валидност 5 години.

(8) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) От регистъра по ал. 5 се изключват експертите, за които е доказано, че в практиката си по определяне на видове:

1. три пъти са представяли невярна идентификация;

2. са представили невярна декларация по ал. 2 и това е доказано по съответния ред.

(9) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) В случаите по ал. 8 министърът на околната среда и водите отнема удостоверението по ал. 6.

(10) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Редът за провеждане на проверките по чл. 84 и на идентификациите по чл. 87, ал. 1, както и заплащането на експертите се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.

Раздел II. Пренасяне през границата на Република България

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Внасянето и изнасянето на екземпляри от видове почл. 70 се извършва съгласно изискванията на Регламент 338/97, на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, наричан по-нататък "Регламент 865/2006", на този закон, на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митническия кодекс на Общността и Регламент (ЕО) № 2454/93на Комисията за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митническия кодекс на Общността, на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на растенията.

(2) Превозването на живи животни от видовете по ал. 1 се извършва съгласно изискванията за транспортиране на живи животни, публикувани от Секретариата на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), съставена във Вашингтон на 3 март 1973 г. (ратифицирана с решение на ВНС - ДВ, бр. 103 от 1990 г.) (ДВ, бр. 6 от 1992 г.), наричана по-нататък "Конвенцията", а при въздушен транспорт - съгласно изискванията, установени с Резолюция 620, Приложение "А" на Международната организация на авиационните превозвачи (IATA).

Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 79. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Кандидатът за разрешителни и сертификати по чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 5, ал. 1 и 4, чл. 8, ал. 3 и чл. 9, ал. 1 от Регламент 338/97 и по чл. 30, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Регламент 865/2006 подава писмено заявление до министъра на околната среда и водите съгласно изискванията на чл. 20, 26, 34, 41 и 50 от Регламент 865/2006.

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Към заявлението по чл. 20 от Регламент 865/2006 се прилагат:

1. за българските юридически лица - актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. за чуждестранните юридически лица - документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;

3. адрес и описание на условията, при които ще се отглеждат внасяните живи екземпляри.

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Към заявлението по чл. 26, 34, 41 и 50 от Регламент 865/2006 се прилагат:

1. документ за произход - в случаите, когато екземплярът не подлежи на регистрация по чл. 90;

2. документ за регистрация съгласно чл. 91 или чл. 96, ал. 1;

3. данни за самоличността на заявителя;

4. за българските юридически лица - актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

5. за чуждестранните юридически лица - документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;

6. в случаите на изнасяне на екземпляри, размножени и отгледани на затворено - кратко описание на рода или културата, от което да личи произходът на отделните екземпляри, формиращи оста на този род или култура, и номерът на полученото генетично поколение.

(2) Изискванията по ал. 1, т. 4 не се прилагат в случаите по чл. 96, ал. 1.

(3) За видове съгласно приложение № 4 на този закон, които попадат в приложения А, B и C от Регламент 338/97, към заявлението по ал. 1 се прилагат и копия от следните документи:

1. разрешително за лов на името на ловеца;

2. регистрация по чл. 110, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 58 от 2001 г.; бр. 43 от 2002 г. - Решение № 3722 на Върховния административен съд от 2002 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2003 г.; бр. 10 от 2004 г. - Решение № 654 на Върховния административен съд от 2004 г.; изм., бр. 62 от 2007 г.) или разплащателен протокол по чл. 112, ал. 1, т. 2 от същия правилник.

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) В 5-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 80 за издаване на разрешително за внасяне, изнасяне или сертификат за реекспорт на екземпляри от видове съгласно приложения А и B от Регламент 338/97 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изисква становище от научния консултативен орган по чл. 72.

(2) За износ на екземпляри от видове съгласно приложение № 4 на този закон, които попадат в приложения А, B и C от Регламент 338/97, становището по ал. 1 се изисква еднократно и е валидно за целия ловен сезон.

(3) Становището по ал. 1 не се изисква за износ на екземпляри, които са обект на предварително определена национална квота, публикувана от Секретариата на Конвенцията.

Чл. 84. (1) Научният консултативен орган представя на Министерството на околната среда и водите становище в 15-дневен срок от получаване на искането по чл. 83, ал. 1.

(2) При необходимост от проверка на място тя се извършва от експерт от списъка по чл. 72, ал. 2.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешителните и сертификатите по чл. 80 в срок до 5 работни дни от получаването на становището по чл. 84, ал. 1 съгласно изискванията на Регламент 338/97, Регламент 865/2006 и на този закон.

Раздел III. Митнически надзор и контрол

Чл. 86. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Митническите органи осъществяват митнически надзор и контрол при внасяне и изнасяне на екземпляри от видове по чл. 70 на и извън митническата територия на Република България в съответствие с този закон, митническото законодателство и изискванията на Регламент 338/97 и на Регламент 865/2006.

Чл. 87. (1) (Предишен текст на чл. 87 - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) При проверка на пратки с екземпляри по чл. 70 митническите органи изискват от граничната ветеринарна и фитосанитарна служба да установи в срок до 2 часа от началото на проверката дали екземплярите отговарят на данните, определени в придружаващите ги документи, съгласно изискванията на Регламент 338/97 и Регламент 865/2006. В случай че тази идентификация не може да бъде извършена, митническите органи се обръщат за идентификация на екземплярите към съответен експерт от списъка по чл. 72, ал. 2, който е длъжен да се яви на граничния пункт в срок до 6 часа от повикването.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Митническите органи осигуряват помещения за временно настаняване на живите екземпляри до приключване на експертизата по ал. 1.

Чл. 88. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) При установяване на нарушение на изискванията на този закон и Регламент 338/97 или в случаи на съмнение за нарушение митническите органи задържат екземплярите и вещите, послужили за извършване на нарушението, и незабавно уведомяват Министерството на околната среда и водите или съответната регионална инспекция по околната среда и водите, които осигуряват поставянето на екземплярите при подходящи за тях условия в спасителни центрове.

Чл. 89. Съответните регионални инспекции по околната среда и водите и спасителни центрове оказват пълно съдействие на митническите органи за изясняване на случаите по чл. 88 и вземане на решение по тях.

Раздел IV. Регистрация

Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) На регистрация подлежат всички екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и B от Регламент 338/97, с изключение на:

1. хранителни продукти, получени от тях;

2. видове - предмет на Закона за лова и опазване на дивеча;

3. цветни мутации на видовете птици, които не притежават естествената окраска на дивите форми;

4. дребни кожени изделия;

5. риби;

6. екземпляри от видове по чл. 57, т. 5, буква "а" от Регламент 865/2006.

(2) Екземплярите от видове съгласно приложения А и B от Регламент 338/97, за които е издадено разрешително за внос и за които има оригинално разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издадено от трета държава, се регистрират служебно от регионалните инспекции по околната среда и водите без заявление на собственика по реда на чл. 92.

(3) В 7-дневен срок от получаването на документите по ал. 2 Министерството на околната среда и водите изпраща копия от тях в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за регистрация.

Чл. 91. (1) (Предишен текст на чл. 91, изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната регионална инспекция по околната среда и водите по постоянния адрес на собственика на екземпляра - физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Регистрационната карта по ал. 1 може да бъде два типа:

1. за регистриране на единични екземпляри;

2. за регистриране на група екземпляри.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Картата по ал. 2, т. 2 се използва само за групи екземпляри от видове по приложения А и B от Регламент 338/97, при които индивидуалното маркиране е невъзможно.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Регистрационна карта не се издава в случаите, когато за екземплярите е издаден сертификат съгласно чл. 8, т. 3 и чл. 9, ал. 2, буква "б" от Регламент 338/97 на името на собственика.

Чл. 92. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За регистрацията по чл. 91собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение от видове по приложения А и B от Регламент 338/97 внася в регионалната инспекция по околната среда и водите заявление, в което посочва:

1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) лични данни - за физически лица, за български юридически лица - наименование, седалище, адрес и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците, а за чуждестранните юридически лица - документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;

2. данни за екземпляра - вид и състояние (жив, мъртъв, част от екземпляр или продукт);

3. адрес на отглеждане - при придобиване на жив екземпляр;

4. начин на придобиване - внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, намерен.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Към заявлението по ал. 1 в зависимост от случая се прилагат:

1. документи, указващи законния произход на екземпляра:

а) оригинален документ за регистрация, издаден от съответната регионална инспекция по околната среда и водите - при покупка на регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна карта в случай на регистрация по чл. 91, ал. 2;

б) документ за регистрация от друга държава - членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава;

в) оригинален валиден сертификат за екземплярите, издаден на името на продавача съгласночл. 8, т. 3 от Регламент 338/97, и документ за продажбата на екземпляра;

г) копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от трета държава;

д) фактура по чл. 102б, ал. 3, буква "к";

е) оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването му;

2. информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката;

3. номер на регистрирана дейност по чл. 97, ал. 1 и 2.

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Регионалните инспекции по околната среда и водите издават документа за регистрация по чл. 91 в срок до 5 работни дни от постъпване на документацията по чл. 90, ал. 3 и в срок до 20 работни дни при необходимост от проверка за уточняване на вида или обстоятелствата по придобиването на екземпляра в случаите на постъпване на заявление по чл. 92.

Чл. 94. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Собственикът на регистриран екземпляр е длъжен писмено да уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите при:

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра - смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра;

2. унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.

(2) Регионалните инспекции по околната среда и водите:

1. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) отразяват промените по ал. 1 в регистъра по чл. 95 и в документа за регистрация по чл. 91;

2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) издават нов документ за регистрация в случаите по ал. 1, т. 1 и т. 2;

3. уведомяват Министерството на околната среда и водите за случаите на кражба или изгубване на екземпляр или документ за регистрация.

Чл. 95. Регионалните инспекции по околната среда и водите водят регистър на екземплярите по чл. 90.

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Регистрацията на екземпляри по чл. 90 не се отнася за колекции в зоологически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Лицата по ал. 1 представят в Министерството на околната среда и водите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите списък на наличните екземпляри по видове, като в началото на всяка текуща година внасят информация за настъпилите в списъка промени през изтеклата година.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Списъкът по ал. 2 съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) вида на животното, посочен на български и латински език;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) данни за екземпляра - вид и състояние (жив, мъртъв, препариран, част или продукт);

3. начина на придобиване - внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, оставен по разпореждане съгласно чл. 39, ал. 2;

4. номера и вида на документа, с който е придобит екземплярът;

5. номера на регистрационната карта в случай на регистрация по чл. 91.

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Не се издават разрешителни и сертификати по чл. 80 от този закон и етикети по чл. 52, т. 2 от Регламент 865/2006 на лицата по ал. 1, които не са изпълнили задължението си по ал. 2.

Чл. 97. (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Физически и юридически лица със съдебна или търговска регистрация в Република България имат право чрез Министерството на околната среда и водите да регистрират в Секретариата на Конвенцията дейности по:

1. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) размножаване и отглеждане с търговска цел на екземпляри от видове съгласно Приложение I от Конвенцията;

2. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) производство, преработка, пакетиране, препакетиране, износ и реекспорт на продукти от есетрови риби.

(2) За регистрацията по ал. 1 лицата подават в Министерството на околната среда и водите заявление, в което посочват:

1. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) име и единен граждански номер - за физически лица, а за юридически лица - наименование, седалище и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците;

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) адреса, където ще се извършва дейността;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) научното наименование на видовете и условията за тяхното размножаване и отглеждане;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) доказателства за законното придобиване на изходния размножителен материал;

5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) регистрация по Закона за рибарството и аквакултурите на лицата по ал. 1, т. 2.

Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Юридическите лица по чл. 97, ал. 1 могат да се регистрират за ползване на опростени процедури по чл. 18 и 19 от Регламент 865/2006.

(2) За регистрацията по ал. 1 лицата подават до министъра на околната среда и водите заявление, в което посочват:

1. наименование, седалище и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците;

2. научното наименование на видовете, за които ще се ползва опростената процедура;

3. доказателства за законното придобиване на изходния материал.

(3) Министърът на околната среда и водите упълномощава лицата по ал. 1 да попълват специфичната информация в разрешителните съгласно чл. 18, ал. 1, буква "в" и чл. 19, ал. 1, буква "г" от Регламент 865/2006.

Чл. 98. (1) В 15-дневен срок от постъпване на заявлението Министерството на околната среда и водите извършва проверка на обстоятелствата по чл. 97, ал. 2 и изисква становище от научния консултативен орган по реда на чл. 83.

(2) В зависимост от проверката и становището по ал. 1 Министерството на околната среда и водите:

1. изпраща документация за регистриране на дейността в Секретариата съгласно изискванията на Конвенцията;

2. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) писмено уведомява заявителя за номера на регистрацията на дейността;

3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) в случай на отказ за регистриране по т. 1 в 30-дневен срок писмено уведомява заявителя.

Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) При прекратяване на регистрирана дейност лицата по чл. 97, ал. 1 са длъжни да уведомят за това Министерството на околната среда и водите, което изпраща в Секретариата на Конвенцията информация за заличаване на регистрацията.

Чл. 99а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Научни институции, които извършват обмен на екземпляри с други научни институции, могат да се регистрират в Секретариата на Конвенцията за ползване на изключения по чл. 7, ал. 6 от Конвенцията.

(2) За регистрацията по ал. 1 научните институции представят в Министерството на околната среда и водите заявление, съдържащо наименованието, седалището и адреса на институцията и в зависимост от случая:

1. решение на общото събрание на Българската академия на науките за създаване на специализирани научни звена съгласно Закона за Българската академия на науките и нейния устав;

2. решение на Народното събрание за откриване на висше училище съгласно Закона за висшето образование;

3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) решение за създаване на музей съгласно Закона за културното наследство.

(3) В 10-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 2 Министерството на околната среда и водите уведомява заявителя за регистрационния номер и го регистрира в Секретариата на Конвенцията.

(4) За въвеждане и изнасяне на екземпляри за целите на научния обмен на лицата по ал. 1 се използват етикети съгласно чл. 52, т. 2 от Регламент 865/2006.

Раздел V. Търговия на територията на Република България (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 100. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Търговия с екземпляри на територията на Република България от видове по чл. 70 се извършва при спазване на разпоредбите на този закон и на чл. 8 от Регламент 338/97.

Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 102. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Забранява се извършването на търговски сделки с нерегистрирани екземпляри по чл. 90, както и с екземпляри от видове по чл. 70, за които законният произход не може да бъде доказан.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) При продажбата на екземпляри, регистрирани по чл. 91, продавачът предоставя на купувача в зависимост от случая:

1. оригинала на регистрационната карта по чл. 91, ал. 2, т. 1;

2. копие на регистрационната карта по чл. 91, ал. 2, т. 2;

3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) сертификат по чл. 8, ал. 1 от Регламент 338/97, като за внесените в Европейската общност екземпляри се предоставят и съпътстващите го оригинални разрешителни по CITES за износ, сертификат за реекспорт или сертификат за произход, издадени от трета държава.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Оригиналната регистрационна карта по ал. 2, т. 2 след изчерпване на количеството, посочено в нея, се връща в регионалната инспекция по околната среда и водите, от която е издадена.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) При продажба на екземпляр от вид по чл. 70 търговците са длъжни да издават фактура, в която задължително вписват номера и вида на документите почл. 102б, ал. 2 и 3, както и номера и вида на маркировката на екземпляра, ако има такава.

Чл. 102а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Собствениците на екземпляри от видове по приложения А и B от Регламент 338/97 задължително ги маркират или етикетират съобразно вида и състоянието на екземпляра, като маркировката при живите екземпляри не трябва да вреди на здравословното им състояние.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Етикетирането и маркирането на екземпляри от видовете по ал. 1 се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

Чл. 102б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Лицата, които извършват търговски сделки с екземпляри от видове по чл. 70, са длъжни да притежават и при поискване от контролните органи да представят документ, доказващ законния им произход.

(2) В случаите на регистрация по чл. 90 лицата по ал. 1 представят регистрационна карта, издадена съгласно чл. 91.

(3) Извън случаите по ал. 2 лицата по ал. 1 представят в зависимост от случая:

а) копие от разрешително или сертификат за реекспорт по CITES, издадени от трета държава;

б) копие от фитосанитарен сертификат, издаден от трета държава, когато съгласноКонвенцията такъв се използва вместо разрешително по CITES;

в) копие от разрешително за внос по чл. 4, ал. 1 и 2 от Регламент 338/97;

г) сертификат по чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97;

д) документ, доказващ законния произход на екземплярите съгласно Приложение B от Регламент 338/97, в случай че са придобити на територията на Европейската общност;

е) разрешително по чл. 49 за видовете съгласно приложения № 3 и № 4;

ж) оценителен протокол по чл. 110, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча или разплащателен протокол по чл. 112, ал. 1, т. 2 от същия правилник;

з) документи по Закона за рибарството и аквакултурите, ако екземплярите са придобити чрез риболов;

и) копие от документ за регистрация на дейността по чл. 97, ал. 1;

к) фактура за покупка на отгледаните на затворено или култивирани екземпляри, в случай че търговецът не е производител, а в останалите случаи - декларация от производителя, че продадените екземпляри са отгледани на затворено или са култивирани;

л) документ по чл. 108.

(4) В случаите по ал. 3, буква "в" задължително се представят и съответните документи по ал. 3, буква "а" или "б".

(5) При непредставяне на документацията по ал. 2 и 3 контролният орган задържа екземплярите и ги изпраща в спасителен център по чл. 71, ал. 2, като изисква от продавача да представи съответните документи в срок 10 дни от извършване на проверката, като:

1. при непредставяне на документите в 10-дневния срок екземплярите се отнемат в полза на държавата;

2. при представяне на документите по ал. 1 екземплярите се връщат на собственика, след като заплати разходите, направени от спасителния център по тяхното настаняване и отглеждане.

Раздел VI. Разпореждане с екземпляри, отнети в полза на държавата

Чл. 103. (1) (Предишен текст на чл. 103 - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Разпореждането с екземпляри от видове по чл. 70, отнети в полза на държавата по чл. 129, ал. 1, се извършва от министъра на околната среда и водите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Алинея 1 се прилага и в случаите на отнети в полза на държавата екземпляри съгласно изискванията на Закона за митниците, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на растенията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Алинея 2 не се прилага в случаите на представен валиден документ по чл. 80.

Чл. 104. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) До влизането в сила на наказателното постановление за отнемане на екземплярите в полза на държавата министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице разпорежда:

1. настаняване на живите екземпляри в определени за целта спасителни центрове;

2. съхраняване на подходящи места на мъртви екземпляри, хранителни продукти или медикаменти.

(2) Чуждестранните екземпляри, за които не са извършени митнически формалности, се поставят под режим на митническо складиране.

Чл. 105. (1) Екземплярите се връщат на собственика при отменяне на наказателното постановление по съдебен ред в 7-дневен срок след влизането в сила на съдебното решение.

(2) В 15-дневен срок след влизането в сила на съдебно решение, с което се отхвърля жалбата срещу наказателното постановление за отнемане на екземплярите в полза на държавата след митническо оформяне, министърът на околната среда и водите се разпорежда с тях съгласночл. 106.

Чл. 106. (1) При отнемане на живи екземпляри в полза на държавата министърът на околната среда и водите разпорежда:

1. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) връщането им на държавата на износа в случаите по чл. 16, ал. 3, буква "б" от Регламент 338/97;

3. предоставянето им на зоологическа или ботаническа градина или на спасителни центрове;

4. пускането им на свобода, когато екземплярите са взети от природни местообитания в рамките на страната, в случай че няма очевидни пречки за тяхното оцеляване;

5. продажбата им.

(2) При отнемане на мъртви екземпляри в полза на държавата министърът на околната среда и водите разпорежда:

1. безвъзмездното им предоставяне на висши училища или центрове за обучение на кадри по прилагане на Конвенцията - за попълване на учебни сбирки;

2. безвъзмездното им предоставяне на природонаучни музеи, а когато имат художествена стойност - на музеи на изкуствата;

3. продажбата им;

4. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) унищожаването им.

(3) При отнемане на хранителни продукти или медикаменти в полза на държавата министърът на околната среда и водите разпорежда:

1. връщането им на държавата на износа;

2. предоставянето им на висши училища или центрове за обучение на кадри по прилагане наКонвенцията - за попълване на учебни сбирки;

3. унищожаването им.

Чл. 107. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Разходите, свързани със становищата и проверките по чл. 84 и чл. 87, ал. 1 и с разпорежданията по чл. 102б, ал. 5, т. 1 и чл. 104 в случай на прилагане на чл. 105, ал. 1, са за сметка на бюджета на Министерството на околната среда и водите.

(2) Разходите по ал. 1 се възстановяват в бюджета на Министерството на околната среда и водите от средствата, получени в случаите на продажба по чл. 106.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Разходите, свързани с разпорежданията по чл. 102б, ал. 5, т. 1, чл. 104 и 106, са за сметка на нарушителя. За обезпечаване на тяхното плащане органите, установяващи нарушението, могат да задържат стоки или суми.

Чл. 108. При продажба по чл. 106 екземплярите се считат за законно придобити при представяне на документа, с който са закупени.

 

Глава пета.
ОПАЗВАНЕ НА ВЕКОВНИ ИЛИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ДЪРВЕТА

Чл. 109. (1) Отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени, съгласувано с физическото или юридическото лице - собственик на имота, в който се намира дървото.

(2) Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите и лицето по ал. 1 подписват протокол, в който се посочват местонахождението и характеристиките на дървото - вид, възраст, височина и други особености, неговото състояние и необходимите поддържащи мерки, както и задълженията на собственика за опазване на обекта.

(3) Протоколът по ал. 2 и скица за местонахождението на дървото се изпращат в Министерството на околната среда и водите.

Чл. 110. Министърът на околната среда и водите издава заповед за обявяване на дървото за защитено, която се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 111. (1) (Предишен текст на чл. 111 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Собствениците на дървета, обявени за защитени, са длъжни:

1. да ги опазват от унищожаване или увреждане;

2. да уведомяват съответната регионална инспекция по околната среда и водите за настъпили промени в състоянието на обекта;

3. да съгласуват със съответната регионална инспекция по околната среда и водите дейностите, необходими за поддържане или възстановяване на състоянието на обекта;

4. да осигуряват достъп на представители на регионалната инспекция по околната среда и водите до имота за извършване на проверки по състоянието на защитените дървета.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Забраняват се дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени.

Чл. 112. (1) Министерството на околната среда и водите може да финансира поддържащи или възстановителни дейности, необходими за опазване на защитените дървета.

(2) Собствениците внасят в Министерството на околната среда и водите предложения за финансиране на дейности по ал. 1 чрез съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

Чл. 113. (1) Обявените защитени дървета се вписват в регистри в Министерството на околната среда и водите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

(2) Унищожени, изсъхнали или невъзстановимо увредени защитени дървета се заличават по реда на чл. 109, ал. 2 и чл. 110.

(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Регистрите по ал. 1 са публични.

 

Глава шеста.
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 114. Министерството на околната среда и водите и други държавни органи и техните поделения в рамките на своите компетенции осъществяват управлението и контрола по опазване на биологичното разнообразие в Република България.

Чл. 115. (1) (Предишен текст на чл. 115 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Министърът на околната среда и водите:

1. провежда държавната политика по опазване и поддържане на биологичното разнообразие;

2. изготвя с участието на отрасловите ведомства и неправителствени организации и внася в Министерския съвет Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие;

3. изготвя с участието на отрасловите ведомства и неправителствени организации и внася в Министерския съвет Национален план за опазване на биологичното разнообразие, организира и отчита изпълнението на плана;

4. изгражда и поддържа Националната екологична мрежа;

5. възлага разработването и утвърждава плановете за управление за защитени зони и планове за действие за видове;

6. координира дейностите на други министерства, ведомства, общини, обществени организации, научни и академични институти по опазване на биологичното разнообразие;

7. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) организира контрол върху дейностите на собствениците или ползвателите на земи, горски територии и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;

8. финансира дейности по прилагане на този закон;

9. разработва и прилага механизми за стимулиране на дейности на собствениците или ползвателите, неправителствени организации, сдружения и други, насочени към опазването, поддържането и възстановяването на биологичното разнообразие;

10. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) организира Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и създава бази данни и географски информационни системи за регистриране на състоянието и установяване на измененията в биологичното разнообразие, осигурява достъп и обмен на данни по опазване на биологичното разнообразие;

11. изготвя годишен отчет за състоянието на биологичното разнообразие и за дейностите по неговото опазване;

12. представлява Република България по въпросите за опазване на биологичното разнообразие;

13. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) организира и поддържа държавни публични регистри, предвидени в този закон;

14. издава заповеди, списъци, разрешителни и лицензии, предвидени в този закон;

15. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) публикува списъци и измененията в тях за видовете по чл. 47а, т. 1 и 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Условията и редът за създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.

Чл. 116. (1) Създава се Национален съвет по биологичното разнообразие като консултативен орган на министъра на околната среда и водите.

(2) Съставът на Националния съвет по биологичното разнообразие се определя със заповед на министъра на околната среда и водите, като в него се включват представители на заинтересуваните министерства и ведомства, научни и академични институти, неправителствени и природозащитни организации.

(3) Дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие се урежда с правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите.

Чл. 117. Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите и директорите на дирекции на националните паркове:

1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) контролират спазването на изискванията за опазване на биологичното разнообразие при осъществяването на дейностите на собствениците или ползвателите на земи, горски територии и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;

2. координират и контролират прилагането на плановете за управление и плановете и проектите, предвидени в този закон, включително интегрирането им в общинските планове и програми;

3. контролират опазването на растителните и животинските видове, предмет на този закон;

4. поддържат регионалните регистри, предвидени в този закон;

5. санкционират нарушители в предвидените в този закон случаи.

Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и другите държавни органи и техните поделения, както и общините, в сферата на своята компетентност:

1. осъществяват дейности по опазване на биологичното разнообразие;

2. интегрират опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление на биологичните ресурси във всички планове, проекти, програми, политики и стратегии в съответния сектор, като включват в тях преди всичко дейности по опазване на биологичното разнообразие, в съответствие с приоритетите на този закон, на Националната стратегия и на Националния план за опазване на биологичното разнообразие;

3. разработват и внедряват планове за управление на защитени зони и планове за действие за приоритетни растителни и животински видове;

4. сътрудничат с други компетентни органи, когато дейностите имат взаимосвързани или натрупани ефекти върху биологичното разнообразие или когато тяхната компетентност засяга един и същ обект или територия;

5. организират отраслови системи за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и на защитените зони и създават бази от данни и географски информационни системи за характеристиките им, като предоставят на Министерството на околната среда и водите информация, съгласувана по вид и период на представяне;

6. финансират приоритетно научни изследвания и дейности, свързани с опазване на биологичното разнообразие и устойчивото управление на биологичните ресурси;

7. използват резултатите от проучването на биологичното разнообразие при изготвянето на планове, проекти, програми и политики в сектора или между секторите;

8. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) контролират дейността на собствениците или ползвателите на земи, горски територии и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;

9. санкционират нарушители в предвидените в този закон случаи;

10. осъществяват международно сътрудничество по въпроси от обща загриженост, свързани с опазване на биологичното разнообразие и защитените зони.

Чл. 119. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, общините, както и физическите и юридическите лица - собственици и ползватели на горски територии, земи и водни площи в Националната екологична мрежа, осъществяват тяхното стопанисване и охрана съгласно разпоредбите на този закон и другите специални закони.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Собствениците на колекции от видове по чл. 37 и 70, както и собствениците и ползвателите на горски територии, земи и водни площи са длъжни да осигуряват свободен достъп в имотите си за извършване на дейностите и контрола по този закон при спазване на изискванията на другите специални закони.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Министерството на околната среда и водите може да предоставя на неправителствените и други организации и сдружения правото да организират поддържащи, направляващи, регулиращи, възстановителни и други природозащитни дейности в защитените зони и по отношение на защитените видове по ред, определен с наредба на министъра на околната среда и водите.

Чл. 120. Агенция "Митници" осъществява митническия контрол върху внасянето и изнасянето на екземпляри от видовете по чл. 70 съгласно изискванията на този закон, Закона за митниците и другите нормативни актове, свързани с митническия контрол.

 

Глава седма.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 88 ОТ 2005 Г.)

Раздел I. Принудителни административни мерки

Чл. 121. (1) (Предишен текст на чл. 121, изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон и на вредните последици от тях компетентните органи или оправомощени от тях лица налагат принудителни административни мерки по реда на този раздел.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Органите по чл. 122 налагат принудителни административни мерки по този закон в случаите на възникване на непосредствена опасност от увреждане или унищожаване на защитени зони или на части от тях.

Чл. 122. (1) Министърът на околната среда и водите:

1. спира разпореждания на органи на изпълнителната власт, които са в нарушение на този закон;

2. спира реализацията на планове и проекти, започнати или утвърдени в нарушение на този закон;

3. затваря зоологически градини или части от тях, които не функционират в съответствие с изискванията на този закон;

4. отнема лицензи на зоологически градини в случаите по чл. 62, ал. 4.

(2) Директорите на регионалните органи на Министерството на околната среда и водите:

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) спират дейности по ползването на горите, земите и водните площи и на други ресурси, както и строителството в защитени зони, които са в нарушение на заповедите за обявяването им или на утвърдените по съответния ред планове за управление, устройствени, технически и горскостопански програми планове и проекти;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) спират дейности или обекти, които увреждат или замърсяват околната среда над допустимите норми в защитени зони;

3. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) спират разпореждания на регионалните дирекции по горите, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, директорите на природни паркове и общинските органи, които са в нарушение на този закон;

4. издават предписания за мерки за предотвратяване и/или отстраняване на нарушения.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Директорите на регионалните дирекции по горите, директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и директорите на природни паркове, както и кметовете на общини спират дейности и строителство в гори, земи и водни площи - държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти.

Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва с мотивирана заповед на орган по чл. 122, в която се посочва основанието за налагане, видът и начинът на прилагане на съответната принудителна административна мярка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедите по ал. 1 и по чл. 122, ал. 1могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й.

Раздел II. Административни нарушения и наказания

Чл. 124. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За нарушения на забраните и ограниченията, определени по реда на чл. 12, ал. 6, чл. 19 и 29, както и за неспазване на режимите и условията, определени в заповедите по чл. 42, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

(2) За неспазване на условията в разрешително, издадено по реда на този закон, доколкото деянието не съставлява друго административно нарушение, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 300 до 6000 лв.

(3) За неспазване на принудителните административни мерки по чл. 122 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За нарушение на чл. 38, чл. 39, ал. 1, чл. 40, чл. 41, ал. 3, чл. 44, 46, чл. 47, ал. 1, чл. 60, ал. 2 и 3, чл. 100, чл. 102, ал. 1 и чл. 111 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

(2) Правоспособен ловец, извършил нарушение по чл. 38, чл. 41, ал. 3 и чл. 44 по време на лов, се наказва с глоба по ал. 1 и се лишава от право на ловуване за срок от една до две години.

(3) В случаите по ал. 2, когато нарушението е спрямо световно или европейски застрашен вид, лишаването от право на ловуване е за срок три години.

(4) За нарушения по чл. 38, чл. 41, ал. 3,чл. 44 и 46, извършени в защитени територии или засягащи световно застрашени видове животни, глобите по ал. 1 се налагат в двоен размер.

Чл. 126. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За осъществяване на дейност без лиценз по чл. 62, ал. 1, в нарушение на чл. 62а и чл. 67, ал. 4 или без разрешение по чл. 67, ал. 3 и чл. 68, ал. 2физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2000 до 25 000 лв.

Чл. 127. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) За нарушения по чл. 16, букви "б", "в", "г" и "д" от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 700 до 4000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1500 до 10 000 лв.

(2) За нарушения по чл. 16, букви "к", "л" и "м" от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 6000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2500 до 12 000 лв.

(3) За осъществяване на дейност в случаите по чл. 16, букви "а", "е", "ж", "з", "и" и "й" от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 5000 до 30 000 лв.

Чл. 128. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За нарушение на чл. 41а, ал. 2, чл. 92, ал. 1, чл. 94, ал. 1, чл. 102, ал. 4 и чл. 102б, ал. 5 физическите лица се наказват с глоба от 50 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

Чл. 128.. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) За нарушение на чл. 43а, ал. 1, 2 и 3, чл. 73, ал. 2, чл. 90, ал. 1, чл. 102, ал. 2, чл. 102а, ал. 1 и 2 и чл. 119, ал. 2 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.

Чл. 128б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) За нарушение на чл. 31, ал. 14 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) За нарушение на чл. 31, ал. 14 и 17 длъжностните лица се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.

Чл. 128в. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За други нарушения на този закон, на Регламент 338/97 и Регламент 865/2006, ако извършеното не съставлява престъпление, физическите лица се наказват с глоба от 50 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

Чл. 129. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Вещите, включително живите животни и растения, предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Продажбата на вещи по ал. 1 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Алинея 2 не се прилага в случай на отнети в полза на държавата екземпляри от видове по чл. 37 от този закон и по Приложение А от Регламент 338/97 - предмет на нарушението. В тези случаи разпореждането се осъществява съответно по реда на чл. 39, ал. 2 и 3 или на глава четвърта, раздел VI.

Чл. 129а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За щети, нанесени на определени видове растения и животни, включени в приложение № 3, виновните лица заплащат обезщетение.

(2) Размерът на обезщетението се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.

Чл. 130. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Нарушенията по чл. 124, ал. 1 и 3, чл. 125 и чл. 128в се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, от областния управител или от кмета на общината. Наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите, от министъра на земеделието и храните, от областния управител или от кмета на общината, или от оправомощени от тях лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Нарушенията по чл. 124, ал. 2 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от органа, издал разрешителното, а наказателните постановления се издават от съответния орган, издал разрешителното, или от оправомощено от него лице.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Нарушенията по чл. 126 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, а наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и храните или от оправомощени от тях лица.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Нарушенията почл. 127, чл. 128, 128а и 128б се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите, а наказателните постановления се издават от министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него лица.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда наЗакона за административните нарушения и наказания.

(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Органът, издал наказателното постановление, с което е наложено наказание по чл. 125, ал. 2 и 3, е длъжен в тридневен срок от влизането му в сила да уведоми Изпълнителната агенция по горите.

(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.)

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Благоприятно състояние на видовете" е, когато:

а) данните за динамиката на популациите на вида показват, че този вид е и ще остане жизнеспособен елемент на природното местообитание;

б) естественият район на разпространение на този вид не намалява и не е налице тенденция към намаляване;

в) е налице достатъчно голямо местообитание, което осигурява преживяването на популациите на този вид.

2. "Благоприятно състояние на природно местообитание" е, когато:

а) площта на неговото естествено разпространение е постоянна или се разширява;

б) неговата структура и специфични функции осигуряват дългосрочното му съществуване;

в) състоянието на характерните за него видове е благоприятно.

3. "Ботаническа градина" е институция, която поддържа колекции от живи растения за нуждите на експерименталните ботанически изследвания, естественонаучното и природозащитното образование и възпитание и е отворена за посещение повече от пет месеца в годината.

3а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., предишна т. 41, изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Важно място за растенията" е територия от международна значимост за опазване на растителни видове, описана по стандартна методика на Плант Лайф Интернешънал.

4. "Вивариум" е изкуствено подготвено място за отглеждане на диви животни.

5. "Вид" е група от морфологично сходни организми, имащи общ произход, които са потенциално способни да обменят помежду си генетичен материал в естествени условия.

5а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Видове от интерес за Общността" са видове, които на европейската територия на държавите членки са застрашени, освен онези, за които тази територия се явява гранична за естественото им разпространение и които не са застрашени или уязвими в западния палеарктически регион, или са уязвими (т.е. е вероятно скорошното им преминаване в категорията на застрашените видове, ако факторите, причинили заплахата, продължават да съществуват), или са редки (т.е. чиито популации са малки и понастоящем не са застрашени или уязвими, но са изложени на риск - срещат се в ограничени географски райони или поединично разпръснати в по-голям район), или са ендемични и изискват особено внимание вследствие на специфични характеристики на местообитанието им и/или вследствие на потенциалното въздействие при тяхното използване върху местообитанието им, и/или потенциалното въздействие от тяхното използване върху природозащитния им статус.

6. "Влажна зона" е район, включващ езера, блата, мочурища, торфища или други водни площи, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна, полусолена или солена, включително морска вода, чиято дълбочина или отлив не надхвърля 6 м.

7. "Внасяне" е въвеждане на митническата територия на Република България на екземпляр, включително на екземпляр, уловен в морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава.

8. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) "Водни площи" са площи от горските територии, поземления фонд и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, залети с вода.

9. "Възстановяване" е пресъздаване в естествени условия на съобщества от организми, екосистеми и комплекси от тях по модел на естествено съществуващите или създаване на условия за повторно възникване или увеличаване числеността на природни популации.

10. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Генетичен материал" са материали от растителен, животински или гъбен произход, съдържащи функционални единици на наследственост.

11. "Генетични ресурси" са генетичен материал с реална или потенциална стойност.

12. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) "Гори" са горските територии по смисъла на Закона за горите.

13. "Дата на придобиване" е датата, на която екземплярът е взет от дивата природа, роден на затворено или изкуствено размножен, придобит при търговски отношения или размяна.

14. "Дендрариум" е жива колекция от дървета и храсти върху определена територия, организирана по систематичен, географски или друг научен принцип.

14а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Дребни кожени изделия" са дребни промишлени изделия от кожа, като колани, ремъци, седалки за велосипеди, калъфи за документи, обеци, джобчета за ключове, тефтери, калъфи за тютюн, табакери, портфейли и каишки за часовници и други от подобен вид.

15. "Екземпляр" е всяко животно или растение, живо или мъртво, всяка лесно разпознаваема част от тялото или всеки продукт, получен от животното или растението, както и всяка друга стока, която въз основа на съпроводителен документ, опаковка, означение, етикет или друго обстоятелство може да се идентифицира като част или дериват от животно или растение.

16. "Екземпляр, отгледан на затворено" е екземпляр от животински вид, роден, излюпен и отгледан на затворено, или екземпляр от растителен вид, размножен изкуствено. Изкуствено размножен екземпляр е този, който е получен чрез репродукция в среда, създадена или модифицирана от човека и под негов контрол, който при животните произхожда най-малко от второ поколение, отглеждано от човека без добавка на генетичен материал от дивата природа.

16а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Екземпляр в безпомощно състояние" е жив екземпляр от животински вид, ранен, физически слаб или обездвижен вследствие на продължително гладуване или опаразитяване.

17. "Екосистема" е динамичен комплекс от растителни, животински и микроорганизмови съобщества и тяхната нежива околна среда, които си взаимодействат като функционална единица със специфични взаимосвързани процеси и специфичен общ облик.

18. "Ендемичен вид" е този, който се среща само в определен географски район.

19. "Застрашен вид" е този, който е заплашен от изчезване в целия си ареал или в голяма част от него.

20. "Земи" са селскостопанските земи по смисъла на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

20а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Зона от значение за Общността" е територия, която в биогеографския регион или региони, към които принадлежи, допринася в значителна степен за съхраняването или възстановяването до степен на благоприятно природозащитно състояние на тип природно местообитание по приложение № 1 или на вид по приложение № 2, допринася в значителна степен за целостта на мрежата от защитени зони по чл. 3 и/или допринася в значителна степен за съхраняването на биологичното разнообразие в конкретния биогеографски регион. При животински видове, които се нуждаят от големи местообитания, териториите от значение за Общността отговарят на местата в естествената област на разпространението им, които притежават физични и биологични елементи от решаващо значение за тяхното съществуване.

21. "Зоологическа градина" е постоянно заведение, където животни от диви видове се държат с цел да се показват пред публика в продължение на повече от 7 дни в годината, с изключение на циркове, магазини за животни и други заведения, които не показват пред публика значителен брой животни или видове.

22. "Изнасяне" е извеждане извън митническата територия на Република България на екземпляр.

23. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Колекция" е сбирка от екземпляри от растителни, животински или гъбни видове (включително семена или други размножителни материали), отглеждани или съхранявани при контролирани от човека условия и предназначени за научни и образователни цели или за целите на опазването и възстановяването на видовете.

24. "КОРИНЕ място" е територия, описана по стандартната международна методика на проекта на Съвета на Европа "КОРИНЕ биотопи".

25. "Ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки фактори.

25а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Инуитски народи" са етнически групи, населяващи крайните северни територии на Канада, Аляска, Скандинавия и Сибир, познати още като ескимоси, част от основния поминък на които е ловът на тюлени.

26. "Местообитание на вид" е районът, определен от специфични абиотични и биотични фактори, в който този вид се намира постоянно или временно в някой от стадиите на своя жизнен цикъл.

26а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Неизбирателни капани" са стъпните, стръвните, премазващите капани и примките.

26б. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) "Музей" е културна и научна организация по смисъла на Закона за културното наследство.

26в. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Мутация" е естествена или получена чрез селекция промяна на характеристиките на индивидите от даден биологичен вид, при който се променя окраската или формата на тялото.

26г. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Микота" са всички видове гъби в определен район.

27. "Организъм" е всяко живо тяло, което е съставено от съгласувано действащи органи и съществува самостоятелно. Организмът е индивид в популация от отделен вид.

28. "Орнитологично важно място" е територия от международна значимост за опазване на птиците, описана по стандартната международна методика на Бърд Лайф Интернешънъл.

28а. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) "Планове, програми и инвестиционни предложения" са плановете, програмите и инвестиционните предложения и техните разширения и промени по смисъла на Закона за опазване на околната среда.

29. "Популация" е териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, които могат свободно да обменят генетичен материал помежду си.

30. "Потенциално застрашен вид" е този, за който е вероятно скорошното му преминаване в категорията на застрашените видове, ако факторите, причинили заплахата, продължават да съществуват.

31. "Природно местообитание" са естествени или близки до естествените сухоземни или акваториални области, характеризиращи се с характерни географски, абиотични и биотични особености, придаващи им специфичен облик.

31а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Предмет на защитените зони" са природните местообитания и местообитанията на видове, които се опазват в дадената защитена зона.

31б. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) "Проекти" са областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските планове и програми и други проекти, с които се предвиждат дейности, които не попадат в обхвата на приложения № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда с изключение на проекти, които се изискват по Закона за устройство на територията.

31в. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Природни местообитания от интерес за Общността" са онези местообитания от европейската територия на държавите членки, които в зоната на тяхната естествена област на разпространение са застрашени от изчезване или имат малък естествен район на разпространение, вследствие на намаляване на популацията или въз основа на вече ограничен район на разпространение, или представляват изключителни примери за типичните особености на един или няколко от следните девет биогеографски региона: алпийски, атлантически, черноморски, бореален, континентален, макронезийски, средиземноморски, панонски и степен.

32. "Първостепенен обществен интерес" е този, свързан с общественото здраве, националната сигурност, изключително благоприятни въздействия върху околната среда, както и със специфични обществено значими задължения по отношение на транспортни, енергийни и комуникационни системи.

33. "Рамсарско място" е влажна зона, която отговаря на критериите на Конвенцията по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция) (ДВ, бр. 56 от 1992 г.).

34. "Рядък вид" е този, чиито популации са малобройни, разпръснати или зависими от специфични фактори и ако не непосредствено, то косвено е застрашен или потенциално застрашен по смисъла на т. 19 и 30.

35. "Спасителен център" е юридическо или физическо лице, определено от министъра на околната среда и водите, което се грижи за конфискувани живи екземпляри.

36. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Съхранение" са всички мерки, които са необходими за запазване или възстановяване на природните местообитания и популациите на диви растителни, животински и гъбни видове в благоприятно състояние.

36а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Световно застрашен вид" е вид, включен в категориите "изчезнал в природата", "критично застрашен", "застрашен" и "уязвим" на актуалния Червен лист на Международния Съюз за защита на природата.

37. "Таксон" е общото наименование на класификационните единици, към които се отнасят подвидът, видът и по-високите единици от ниво вид.

37а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Трета държава" е държава, която не е държава - членка на Европейския съюз.

38. "Устойчиво управление" е управление на ползването, развитието и опазването на природните ресурси по начин и степен, които дават възможност на настоящите поколения и общности да си осигуряват социални, икономически и културни блага, без да се:

а) намалява възможността на бъдещите поколения и общности да задоволяват социални, икономически и културни нужди;

б) нарушава способността на екосистемите да осъществяват своите почвозащитни и климаторегулиращи функции;

в) намалява значително биологичното разнообразие.

38а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Учебна сбирка" е колекция от препарати, хербарии и препарирани животни в училища, която служи за обучение на ученици, студенти и докторанти.

39. "Фауна" са всички видове животни в определен район.

40. "Флора" са всички видове растения в определен район.

41. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Център за размножаване и отглеждане на защитени видове животни" е юридическо лице, което притежава издадено разрешение от министъра на околната среда и водите да отглежда и размножава защитени видове животни с цел опазване и/или повторно въвеждане в природата.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В срок до 4 години от влизането в сила на този закон министърът на околната среда и водите внася в Министерския съвет списъка по чл. 10, ал. 3.

§ 3. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон министърът на околната среда и водите внася в Министерския съвет проект на наредбата по чл. 66, ал. 6.

§ 4. В срок до една година от влизането в сила на този закон всички физически и юридически лица, притежаващи екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 и 2, ги регистрират по реда на глава четвърта, раздел IV.

§ 5. В срок до една година от влизането в сила на този закон всички физически и юридически лица по чл. 60, ал. 1 подават необходимата информация за вписване в регистрите по чл. 63.

§ 6. В срок до една година от влизането в сила на този закон лицата по чл. 96, ал. 1представят списъците по чл. 96, ал. 2.

§ 7. В срок до 4 години от обнародването в "Държавен вестник" на наредбата по чл. 61, ал. 1собствениците на зоологически градини са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата и да подадат заявление за издаване на лиценз.

§ 8. (1) Буферните зони около резервати и поддържани резервати, без тези, попадащи в национални паркове, обявени по реда на отменения Закон за защита на природата, запазват своите граници и режими, освен ако не са променени по реда на глава втора, раздел IV на този закон.

(2) Буферните зони около резервати, попадащи в национални паркове, се заличават с този закон.

(3) Вековните дървета, обявени за защитени по реда на отменения Закон за защита на природата, запазват своите режими, освен ако не са заличени по реда на глава пета на този закон.

§ 9. Този закон отменя Закона за защита на природата (обн., ДВ, бр. 47 от 1967 г.; изм., бр. 3 от 1977 г., бр. 39 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 11 и 133 от 1998 г. и бр. 29 от 2000 г.).

§ 10. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г.) в приложението към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 се правят следните изменения:

1. Точка "6. Мечка (Ursus arctos L.)" се отменя.

2. Точка "23. Голям корморан (Phalacrocorax carbo L.)" се отменя.

§ 11. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1, т. 5 думите "над 25 на сто" се заличават;

б) в ал. 4 накрая се добавя "и положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие".

2. В чл. 38 се правят следните допълнения:

а) в ал. 3 след думата "взема" се добавя "с обикновено мнозинство";

б) създават се ал. 4 и 5:

"(4) Членове на комисията, които не са съгласни с взето решение за приемане на предложението и са подписали протокола с особено мнение, го мотивират писмено в 3-дневен срок. Особените мнения се прилагат към протокола.

(5) В случаите по ал. 4 министърът на околната среда и водите взема окончателното решение за обявяване на защитената територия или за отхвърляне на предложението."

3. В чл. 39, ал. 1 думите "съгласно предложението на комисията по чл. 38" се заменят с "при положителни решения по чл. 38, ал. 3 и 5".

4. В чл. 42 се създава ал. 6:

"(6) Със заповед по ал. 5 и без спазване на процедурите по ал. 1 може да се актуализира площта на защитената територия, когато корекцията произтича от по-точни замервания и не е свързана с промяна на определените граници на защитената територия."

5. В чл. 67 се създава ал. 3:

"(3) Охраната на отделни резервати и поддържани резервати, извън границите на националните паркове, може да се предоставя от министъра на околната среда и водите на други органи на изпълнителната власт или на общини."

6. В чл. 74 се правят следните изменения:

а) в ал. 1 т. 1 и 4 се отменят;

б) в ал. 3 думите "утвърден от Министерския съвет" се заменят с "определен от министъра на околната среда и водите".

7. Член 75 се отменя.

8. В чл. 79, ал. 3 след думата "лесничейства" се добавя "и дирекциите на природни паркове".

9. Член 86 се отменя.

10. В приложение № 1 четвъртата колона на таблицата и текстът след таблицата се заличават.

11. В приложение № 2 четвъртата колона на таблицата се заличава.

§ 12. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г.) в чл. 3, ал. 2 накрая се добавя "освен в случаите по чл. 67, ал. 3 от Закона за защитените територии".

§ 13. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите и на кметовете на общините.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 10 юли 2002 г. и на 2 август 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г.)

§ 70. Забраната за улов с кърмаци влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.

§ 71. Параграф 12 относно чл. 31 влиза в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 72. (1) До влизането в сила на § 12 относно чл. 31, при провеждане на процедури по ОВОС на инвестиционни предложения и по ЕО на планове и програми съгласно Закона за опазване на околната среда, засягащи потенциални защитени зони, за които в Министерството на околната среда и водите е внесена документация по чл. 8, ал. 1, компетентният орган може да поставя на възложителя и други специфични изисквания към обхвата на информацията, свързана с предмета и целите на съответната защитена зона.

(2) В случаите по ал. 1, когато информацията относно степента на увреждане на потенциалната защитена зона е недостатъчна или противоречива, компетентният орган поЗакона за опазване на околната среда прекратява процедурата по ОВОС или ЕО, за което уведомява възложителя.

§ 73. (1) (Предишен текст на § 73 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В случаите, когато планът, програмата или инвестиционното предложение засягат територия, която има статут едновременно на защитена територия по Закона за защитените територии и на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие, се прилага чл. 31.

(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В случаите по ал. 1 не се извършва съгласуване от Министерството на околната среда и водите по чл. 13, ал. 2 и чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за защитените територии.

§ 74. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)

§ 75. Забраните по чл. 38 за видовете "Дива коза" и "Европейска дива котка" влизат в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 76. (1) Забраната за притежаване, превозване, пренасяне, излагане на публични места и размяна на екземпляри по чл. 38, ал. 1, т. 7 не се прилага за екземплярите, придобити преди влизането в сила на закона, които са част от музейни и учебни сбирки.

(2) Размяна на екземпляри по ал. 1 може да се извършва само между музеи, научни организации или училища.

(3) Екземплярите по ал. 1, както и новопостъпилите екземпляри се маркират и водят на отчет от съответния музей, научна организация или училище.

§ 77. Наредбата по чл. 31а, ал. 1 се издава в срок до една година от влизането в сила на този закон.

§ 78. (1) В срок една година от влизането в сила на този закон всички буферни зони, обявени по Закона за биологичното разнообразие и по Закона за защита на природата, се прекатегоризират като защитени местности по Закона за защитените територии, като запазват своя обхват, граници и режими. Прекатегоризацията се извършва със заповед на министъра на околната среда и водите без съгласуване по реда на чл. 42, ал. 2 на Закона за защитените територии.

(2) До прекатегоризацията по ал. 1 за нарушения на режимите на буферните зони нарушителите се наказват по реда на Закона за защитените територии.

(3) Процедурите за обявяване на нови буферни зони, които не са приключили към датата на влизане в сила на този закон, се довършват по реда на глава трета от Закона за защитените територии, като обектите се обявяват за защитени местности.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107,§ 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2,§ 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР (ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г.)

§ 14. (1) Оценката по чл. 31 се прилага и за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които към момента на влизане в сила на този закон не са одобрени по реда на съответния специален закон или подзаконов нормативен акт, въз основа на който се разработват, или са одобрени, но не са влезли в сила, независимо дали попадат в обхвата наЗакона за опазване на околната среда и дали за тях е завършена или започнала процедура по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка съгласно глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

(2) Оценката по чл. 31 не се прилага, ако по отношение на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения по ал. 1 е приложен § 72 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 88 от 2005 г.).

(3) В случаите по ал. 1, когато е налице завършена процедура по оценка на въздействието върху околната среда с влязло в сила решение или по екологична оценка с влязло в сила решение или становище съгласно глава шеста от Закона за опазване на околната среда, оценката по чл. 31 се извършва по реда на чл. 31, ал. 5.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2007 Г.)

§ 30. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 34 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

6. Навсякъде в закона думите:

а) "началника на Националното управление по горите" се заменят с "председателя на Държавната агенция по горите";

б) "Националното управление по горите" се заменят с "Държавната агенция по горите";

в) "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2007 Г.)

§ 68. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна, Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици и Директива 2006/105/ЕО на Съвета за адаптиране на Директиви 73/239/ЕИО, 74/557/ЕИО и 2002/83/ЕО в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния.

§ 69. Навсякъде в закона думите "упълномощено" и "упълномощени" се заменят съответно с "оправомощено" и "оправомощени", а думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2007 Г.)

§ 70. В срок до една година от влизането в сила на този закон собствениците на ловните трофеи от дива коза и дива котка, придобити преди влизането в сила на забраните по чл. 38, ги обявяват в съответната регионална инспекция по околната среда и водите. Трофеите от дива котка се регистрират по реда на чл. 91.

§ 71. В срок до една година от влизането в сила на този закон собствениците на ферми за пепелянки обявяват наличните количества в съответната регионална инспекция по околната среда и водите. Наличните количества се смятат за законно придобити.

§ 72. Забраната за използване на оловни сачми във влажните зони влиза в сила от 1 юни 2008 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

§ 78. Навсякъде в Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г.) думите "управления на", "лесничейства" и "държавните дивечовъдни станции" се заменят съответно с "дирекции по", "горски стопанства" и "държавните ловни стопанства".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2009 Г.)

§ 24. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 34 от 2006 г., бр. 52, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г.) се правят следните изменения:

2. Навсякъде думите "паметниците на културата" и "Закона/ът за паметниците на културата и музеите" се заменят съответно с "културните ценности" и "Закона/ът за културното наследство".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2009 Г.)

§ 44. Законът влиза в сила от 10 април 2009 г., с изключение на чл. 114, ал. 2 и чл. 126, които влизат в сила от 10 април 2010 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2009 Г.)

§ 64. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) се правят следните изменения:

8. Навсякъде в закона думите:

а) "Министерството на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните";

б) "Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите" се заменят съответно с "Изпълнителната агенция по горите" и "изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.08.2010 Г.)

§ 10. Започналите към датата на влизане в сила на този закон процедури по чл. 31, ал. 1 се довършват по досегашния ред.

§ 11. Министерският съвет в срок до 30 септември 2010 г. привежда наредбата по чл. 31а в съответствие с изискванията на този закон.

§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 5, който влиза в сила от 30 септември 2010 г.

 

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г.)

§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 3, § 9, ал. 9 - 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС  (ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2011 Г.)

§ 46. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 21 и § 22, които влизат в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.04.2012 Г.)

§ 98. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на:

1. параграфи 20 - 42, § 75 и § 91, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.;

2. параграфи 43 - 58, § 87 и § 88, които влизат в сила от 7 януари 2014 г. за операторите:

а) на инсталации, които са въведени в експлоатация и притежават комплексно разрешително преди 7 януари 2013 г. и които изпълняват дейности по приложение № 4:

аа) точка 1.1 - за дейности с номинална входяща топлинна мощност над 50 МW;

бб) точки 1.2, 1.3, 1.4, буква "а", т. 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.5;

вв) точки 4.1 - 4.6 - за дейности относно производство чрез химична обработка;

гг) точки 5.1, букви "е", "ж", "и" и "к" и 5.2, буква "а" - само за битови отпадъци;

дд) точки 5.3.1, букви "а" и "б", 5.4, 6.1, букви "а" и "б", 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2, буква "а", 6.4.3 и 6.5 - 6.9;

б) чието заявление за издаване на комплексно разрешително е одобрено не по-късно от 7 януари 2013 г. и съоръженията - обект на заявлението, ще бъдат въведени в експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2012 Г.)

§ 19. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ (ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Кодът в колона 1 съответства на означението на типа местообитание в Приложение 1 на Директива 92/43/EEC

Знакът "*" в колона 2 отбелязва приоритетен за опазване тип местообитание

Наименованието в колона 3 съответства на наименованието на типа местообитание в Приложение 1 на Директива 92/43/EEC


 

Код по

При-

Наименование

Директива

ори-

 

92/43/ЕЕС(1)

тет

 

1

2

3

1110

 

Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини

1130

 

Естуари

1140

 

Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода

1150

*

Крайбрежни лагуни

1160

 

Обширни плитки заливи

1170

 

Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове)

1210

 

Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси

1240

 

Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium

1310

 

Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени

1340

*

Континентални солени ливади

1410

 

Средиземноморски солени ливади

1530

*

Панонски солени степи и солени блата

2110

 

Зараждащи се подвижни дюни

2120

 

Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)

2130

*

Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)

2180

 

Облесени дюни

2190

 

Влажни понижения между дюните

2340

*

Панонски вътрешноконтинентални дюни

3130

 

Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea

3140

 

Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara

3150

 

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

3160

 

Естествени дистрофни езера

3260

 

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

3270

 

Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.

4030

 

Европейски сухи ерикоидни съобщества

4060

 

Алпийски и бореални ерикоидни съобщества

4070

*

Храстови съобщества с Pinus mugo

4080

 

Субарктични храсталаци от Salix spp.

4090

 

Ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета

40A0

*

Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества

40B0

 

Родопски съобщества на Potentilla fruticosa

40C0

*

Понто-сарматски широколистни храстчета

5130

 

Съобщества на Juniperus communis върху варовик

5210

 

Храсталаци с Juniperus spp.

6110

*

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

6150

 

Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества

6170

 

Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества

6210

 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

6220

*

Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea

6230

*

Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините

6240

*

Субпанонски степни тревни съобщества

6250

*

Панонски льосови степни тревни съобщества

6260

*

Панонски пясъчни степи

62С0

*

Понто-Сарматски степи

62A0

 

Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

62D0

 

Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

6410

 

Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae)

6420

 

Средиземноморски влажни съобщества на високи треви от съюз Molinio-Holoschoenion

6430

 

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

6440

 

Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини

6510

 

Низинни сенокосни ливади

6520

 

Планински сенокосни ливади

7140

 

Преходни блата и плаващи подвижни торфища

7210

*

Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове от съюза Caricion davallianae

7220

*

Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

7230

 

Алкални блата

8110

 

Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс

8120

 

Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини

8210

 

Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

8220

 

Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

8230

 

Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

 

Неблагоустроени пещери

8330

 

Подводни или частично подводни морски пещери

9110

 

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

9130

 

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

9150

 

Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

9170

 

Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

9180

*

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

91D0

*

Мочурни гори

91E0

*

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

 

Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

91G0

*

Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

91Н0

*

Панонски гори с Quercus pubescens

91I0

*

Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.

91М0

 

Балкано-панонски церово-горунови гори

91S0

*

Западнопонтийски букови гори

91W0

 

Мизийски букови гори

91Z0

 

Мизийски гори от сребролистна липа

91AA

*

Източни гори от космат дъб

91BA

 

Мизийски гори от обикновена ела

91CA

 

Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

9260

 

Гори от Castanea sativa

9270

 

Гръцки букови гори с Abies borisii-regis

92А0

 

Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

92С0

 

Гори от Platanus orientalis

92D0

 

Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae)

9410

 

Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)

9530

*

Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

9560

*

Ендемични гори от Juniperus spp.

95A0

 

Гори от бяла и черна мура

 

 

 

(*1) Кореспондиращ на кода на Натура 2000

 

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Знакът "!" пред името на даден вид означава, че видът е включен в приложението към Резолюция № 6 (1998) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.

Знакът "*" пред името на даден вид означава, че видът изисква приоритетно съхранение на неговото местообитание.

Означението "spp." означава всички видове от този таксон, срещащи се на територията на Република България.


 

 

 

1. ГРЪБНАЧНИ

1. VERTEBRATES

 

 

КЛАС БОЗАЙНИЦИ

MAMMALIA

 

 

РАЗРЕД ПРИЛЕПИ

CHIROPTERA

 

 

Сем. Подковоноси прилепи

Rhinolophidae

!

 

Средиземноморски подковонос

Rhinolophus blasii

!

 

Южен подковонос

Rhinolophus euryale

!

 

Голям подковонос

Rhinolophus ferrumequinum

!

 

Малък подковонос

Rhinolophus hipposideros

!

 

Подковонос на Мехели

Rhinolophus mehelyi

 

 

Сем. Гладконоси прилепи

Vespertilionidae

!

 

Широкоух прилеп

Barbastella barbastellus

 

 

Дългокрил прилеп

Miniopterus schreibersii

 

 

Дългоух нощник

Myotis bechsteinii

 

 

Остроух нощник

Myotis blythii

!

 

Дългопръст нощник

Myotis capaccinii

!

 

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

!

 

Голям нощник

Myotis myotis

 

 

РАЗРЕД ГРИЗАЧИ

RODENTIA

 

 

Сем. Хомяци

Cricetidae

!

 

Добружански (среден) хомяк

Mesocricetus newtoni

 

 

Сем. Сънливци

Gliridae

 

 

Мишевиден сънливец

Myomimus roachi

 

 

Сем. Катерици

Sciuridae

!

 

Лалугер

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

 

 

Сем. Скачащи мишки

Zapodidae

 

 

Скачаща (степна) мишка

Sicista subtilis

 

 

РАЗРЕД ХИЩНИЦИ

CARNIVORA

 

 

Сем. Кучета

Canidae

!

*

Европейски вълк

Canis lupus

 

 

Сем. Мечки

Ursidae

!

*

Кафява мечка

Ursus arctos

 

 

Сем. Порови

Mustelidae

!

 

Видра

Lutra lutra

 

 

Степен пор

Mustela eversmanii

 

 

Пъстър пор

Vormela peregusna

 

 

Сем. Котки

Felidae

 

 

Рис

Lynx lynx(Felis lynx)

 

 

Сем. Същински тюлени

Phocidae

!

*

Тюлен монах

Monachus monachus

 

 

РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ

CETACEA

 

 

Сем. Морски свине

Phocoenidae

!

 

Муткур (морска свиня)

Phocoena phocoena

 

 

Сем. Делфини

Delphinidae

!

 

Афала

Tursiops truncatus

 

 

РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ

ARTIODACTYLA

 

 

Сем. Кухороги

Bovidae

!

 

Дива коза

Rupicapra rupicapra balcanica

 

 

КЛАС ПТИЦИ

AVES

 

 

РАЗРЕД ГМУРКАЧОПОДОБНИ

GAVIIFORMES

 

 

Сем. Гмуркачови

Gaviidae

 

 

Червеногуш гмуркач

Gavia stellata

 

 

Черногуш гмуркач

Gavia arctica

 

 

РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ

PODICIPEDIFORMES

 

 

Сем. Гмурцови

Podicipedidae

 

 

Ушат гмурец

Podiceps auritus

 

 

РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ

PELECANIFORMES

 

 

Сем. Корморанови

Phalacrocoracidae

!

 

Малък корморан

Phalacrocorax pygmeus

!

 

Среден корморан

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

 

Сем. Пеликанови

Pelecanidae

!

 

Къдроглав пеликан

Pelecanus crispus

!

 

Розов пеликан

Pelecanus onocrotalus

 

 

РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ

CICONIIFORMES

 

 

Сем. Чаплови

Ardeidae

!

 

Гривеста чапла

Ardeola ralloides

!

 

Ръждива чапла

Ardea purpurea

!

 

Голям воден бик

Botaurus stellaris

!

 

Голяма бяла чапла

Egretta alba

!

 

Малка бяла чапла

Egretta garzetta

!

 

Малък воден бик

Ixobryhus minutus

!

 

Нощна чапла

Nycticorax nycticorax

 

 

Сем. Щъркелови

Ciconiidae

!

 

Бял щъркел

Ciconia ciconia

!

 

Черен щъркел

Ciconia nigra

 

 

Сем. Ибисови

Threskiornithidae

!

 

Бяла лопатарка

Plаtalea leucorodia

!

 

Блестящ ибис

Plegadis falcinellus

 

 

РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ

ANSERIFORMES

 

 

Сем. Патицови

Anatidae

!

 

Малка белочела гъска

Аnser erythropus

!

 

Белоока потапница

Aythya nyroca

!

 

Червеногуша гъска

Branta ruficollis

!

 

Тундров лебед

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

!

 

Поен лебед

Cygnus cygnus

!

 

Малък нирец

Mergus albellus

!

 

Тръноопашата патица

Oxyura leucocephala

!

 

Ръждив ангъч

Тadorna ferruginea

 

 

РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ

FALCONIFORMES

 

 

Сем. Орли рибари

Pandionidae

!

 

Орел рибар

Pandion haliaetus

 

 

Сем. Ястребови

Accipitridae

!

 

Късопръст ястреб

Accipiter brevipes

!

 

Черен лешояд

Aegypius monachus

!

 

Скален орел

Aquila chrysaetos

!

 

Голям креслив орел

Aquila clanga

!

 

Кръстат (царски) орел

Aquila heliaca

!

 

Малък креслив орел

Aquila pomarina

!

 

Белоопашат мишелов

Buteo rufinus

!

 

Орел змияр

Circаеtus gallicus

!

 

Тръстиков блатар

Circus aeruginosus

!

 

Полски блатар

Circus cyaneus

!

 

Степен блатар

Circus macrourus

!

 

Ливаден блатар

Circus pygargus

!

 

Брадат лешояд

Gypaetus barbatus

!

 

Белоглав лешояд

Gyps fulvus

!

 

Белоопашат морски орел

Haliaeetus albicilla

!

 

Ястребов орел

Hieraaetus fasciatus

!

 

Малък орел

Hieraaetus pennatus

!

 

Черна каня

Milvus migrans

!

 

Червена каня

Milvus milvus

!

 

Египетски лешояд

Neophron percnopterus

!

 

Осояд

Pernis apivorus

 

 

Сем. Соколови

Falconidae

 

 

Ловен сокол

Falco cherrug

!

 

Малък сокол

Falco columbarius

!

 

Средиземноморски сокол

Falco eleonorae

!

 

Далматински сокол

Falco biarmicus

!

 

Белошипа ветрушка

Falco naumanni

!

 

Сокол скитник

Falco peregrinus

 

 

Вечерна ветрушка

Falco vespertinus

 

 

РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ

GALLIFORMES

 

 

Сем. Фазанови

Phasanidae

 

 

Планински кеклик

Alectoris graeca graeca

 

 

Сем. Тетреви

Tetraonidae

!

 

Лещарка

Bonasa bonasia

!

 

Глухар

Tetrao urogallus

 

 

РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ

GRUIFORMES

 

 

Сем. Жеравови

Gruidae

!

 

Сив жерав

Grus grus

 

 

Сем. Дроплови

Otididae

!

*

Дропла

Otis tarda

 

 

Сем. Дърдавцови

Rallidae

!

 

Ливаден дърдавец

Crex crex

!

 

Голяма пъструшка

Porzana porzana

!

 

Средна пъструшка

Porzana parva

!

 

Малка пъструшка

Porzana pusilla

 

 

РАЗРЕД ДЪЖДО-

CHARADRIIFORMES

 

 

СВИРЦОПОДОБНИ

 

 

 

Сем. Туриликови

Burhinidae

!

 

Турилик

Burhinus oedicnemus

 

 

Сем. Дъждосвирцови

Charadriidae

 

 

Морски дъждосвирец

Charadrius alexandrinus

 

 

Планински дъждосвирец

Eudromias morinellus

!

 

Златистопер дъждосвирец

Pluvialis apricaria

 

 

Шипокрила калугерица

Hoplopterus spinosus

 

 

Сем. Бекасови

Scolopacidae

 

 

Пъстроопашат крайбрежен бекас

Limosa lapponica

!

 

Тънкоклюн свирец

Numenius tenuirostris

!

 

Бойник

Philomachus pugnax

 

 

Средна бекасина

Gallinago media

!

 

Малък горски водобегач

Tringa glareola

 

 

Пепеляв брегобегач

Xenus cinereus

 

 

Сем. Саблеклюнови

Recurvirostridae

!

 

Кокилобегач

Himantopus himantopus

!

 

Саблеклюн

Recurvirostra avoseta

 

 

Сем. Листоногови

Phalaropodidae

!

 

Тънкоклюн листоног

Phalaropus lobatus

 

 

Сем. Огърличникови

Glareolidae

!

 

Кафявокрил огърличник

Glareola pratincola

 

 

Сем. Чайкови

Lariidae

!

 

Дългоклюна чайка

Larus genei

!

 

Малка черноглава чайка

Larus melanocephalus

 

 

Малка чайка

Larus minutus

 

 

Сем. Рибарки

Sternidae

!

 

Белобуза рибарка

Chlidonias hybridus

!

 

Черна рибарка

Chlidonias niger

!

 

Дебелоклюна рибарка

Geochelidon nilotica

!

 

Белочела рибарка

Sterna albifrons

!

 

Каспийска рибарка

Sterna caspia

!

 

Речна рибарка

Sterna hirundo

!

 

Гривеста рибарка

Sterna sandvicensis

 

 

РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ

STIGIFORMES

 

 

Сем. Същински сови

Strigidae

!

 

Пернатонога кукумявка

Aegolius funereus

!

 

Блатна сова

Asio flammeus

!

 

Бухал

Bubo bubo

!

 

Врабчова кукумявка

Glaucidium passerinum

!

 

Уралска улулица

Strix uralensis

 

 

РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ

CAPRIMULGIFORMES

 

 

Сем. Козодоеви

Caprimulgidae

!

 

Козодой

Caprimulgus europaeus

 

 

РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ

CORACIIFORMES

 

 

Сем. Земеродни рибарчета

Alcedinidae

!

 

Земеродно рибарче

Alcedo atthis

 

 

Сем. Синявицови

Coraciidae

!

 

Синявица

Coracias garrulus

 

 

РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ

PICIFORMES

 

 

Сем. Кълвачови

Picidae

!

 

Белогръб кълвач

Dendrocopos leucotos

!

 

Среден пъстър кълвач

Dendrocopos medius

!

 

Сирийски пъстър кълвач

Dendrocopos syriacus

!

 

Черен кълвач

Dryocopus martius

!

 

Трипръст кълвач

Picoides tridactylus

!

 

Сив кълвач

Picus canus

 

 

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ

PASSERIFORMES

 

 

Сем. Чучулигови

Alaudidae

!

 

Късопръста чучулига

Calandrella brachydactyla

!

 

Горска чучулига

Lullula arborea

!

 

Дебелоклюна чучулига

Melanocorypha calandra

 

 

Сем. Стърчиопашкови

Motacillidae

!

 

Полска бъбрица

Anthus campestris

 

 

Сем. Сврачкови

Laniidae

!

 

Червеногърба сврачка

Lanius collurio

!

 

Черночела сврачка

Lanius minor

 

 

Белочела сврачка

Lanius nubicus

 

 

Сем. Мухоловкови

Muscicapidae

 

 

Подсем. Дроздови

Turdinae

 

 

Черногърбо каменарче

Oenanthe pleshanka

 

 

Подсем. Коприварчеви

Sylviinae

 

 

Мустакато шаварче

Acrocephalus melanopogon

!

 

Водно шаварче

Acrocephalus paludicola

!

 

Голям маслинов присмехулник

Hippolais olivetorum

!

 

Ястребогушо коприварче

Sylvia nisoria

 

 

Подсем. Мухоловкови

Muscicapinae

!

 

Беловрата мухоловка

Ficedula albicollis

!

 

Червеногуша мухоловка

Ficedula parva

!

 

Полубеловрата мухоловка

Ficedula semitorquata

 

 

Сем. Овесаркови

Emberizidae

!

 

Градинска овесарка

Emberiza hortulana

 

 

КЛАС ВЛЕЧУГИ

REPTILIA

 

 

РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ

CHELONIA (TESTUDINES)

 

 

Сем. Сухоземни костенурки

Testudinidae

!

 

Шипобедрена костенурка

Testudo graeca

!

 

Шипоопашата костенурка

Testudo hermanni boettgeri

 

 

Сем. Блатни костенурки

Emydidae

!

 

Обикновена блатна костенурка

Emys orbicularis

 

 

Южна блатна костенурка

Mauremys rivulata (Mauremys caspica rivulata)

 

 

РАЗРЕД ЗМИИ

OPHIDIA

 

 

Сем. Отровници

Viperidae

 

 

Остромуцунеста усойница

Vipera ursinii

 

 

Сем. Смокове

Colubridae

!

 

Леопардов смок

Elaphe situla (Zamenis situla)

!

 

Ивичест смок

Elaphe quatuorlineata

!

 

Пъстър смок

Elaphe sauromates

 

 

КЛАС ЗЕМНОВОДНИ

AMPHIBIA

 

 

РАЗРЕД ОПАШАТИ

CAUDATA

 

 

Сем. Саламандрови

Salamandridae

!

 

Гребенест тритон

Triturus cristatus (T. cristatus cristatus)

 

 

Добруджански тритон

Triturus dobrogicus (T. cristatus dobrogicus)

 

 

Голям гребенест тритон

Triturus karelinii (T. cristatus karelinii)

 

 

РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ

ANURA

 

 

Сем. Бумки

Discoglossidae

!

 

Червенокоремна бумка

Bombina bombina

!

 

Жълтокоремна бумка

Bombina variegata

 

 

КЛАС РИБИ

PISCES

 

 

РАЗРЕД МИНОГИ

PETROMYZONIFORMES

 

 

Сем. Миногови

Petromyzonidae

 

 

Миноги

Eudontomyzon spp.

 

 

РАЗРЕД ЩУКОПОДОБНИ

ESOCIFORMES

 

 

Сем. Умброви

Umbridae

 

 

Умбра

Umbra krameri

 

 

РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ

CYPRINIFORMES

 

 

Сем. Шаранови

Cyprinidae

!

 

Распер

Aspius aspius

 

 

Черна (Балканска) мряна

Barbus meridionalis petenyi

 

 

Резовска (Приморска) мряна

Barbus tauricus (Barbus plebejus tauricus)

 

 

Маришка мряна

Barbus cyclolepis (Barbus cyclolepis tauricus)

 

 

Уклей (Брияна, Облез)

Chalcalburnus chalcoides

!

 

Белопера кротушка

Romanogobio albipinatus (Gobio albipinatus)

!

 

Балканска кротушка

Romanogobio uranoscopus (Gobio uranoscopus)

!

 

Европейска горчивка

Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus)

 

 

Планински кефал

Leuciscus souffia

 

 

Сабица

Pelecus cultratus

 

 

Сем. Виюнови

Cobitidae

 

 

Голям щипок

Cobitis elongata

 

 

Щипок (Обикновен щипок, Змиорче, Пискал)

Cobitis elongatoides (Cobitis taenia elongatoides)

 

 

Струмски щипок

Cobitis strumicae (Cobitis taenia strumicae)

!

 

Виюн

Misgurnus fossilis

!

 

Балкански щипок (Лискур, Лингур)

Sabanejewia balcanica (Sabanejewia aurata balcanica)

 

 

Дунавски (Български) щипок

Sabanejewia bulgarica (Sabanejewia aurata bulgarica)

 

 

РАЗРЕД КОСТУРОПОДОБНИ

PERCIFORMES

 

 

Сем. Костурови

Percidae

 

 

Високотел бибан

Gymnocephalus baloni

!

 

Ивичест бибан

Gymnocephalus schraetzer

!

 

Вретенарка

Zingel spp.

 

 

РАЗРЕД СЕЛДОПОДОБНИ

CLUPEIFORMES

 

 

Сем. Селдови

Clupeidae

 

 

Скумрии

Alosa spp.

 

 

РАЗРЕД СКОРПИДОПОДОБНИ

SCORPAENIFORMES

 

 

Сем. Главочи

Cottidae

!

 

Главоч

Cottus gobio

 

 

2. БЕЗГРЪБНАЧНИ

2. INVERTEBRATES

 

 

ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ

ARTHRODOPA

 

 

КЛАС РАКООБРАЗНИ

CRUSTACEA

 

 

РАЗРЕД ДЕСЕТОНОГИ

DECAPODA

 

 

РАКООБРАЗНИ

 

 

 

Сем. Сладководни прави раци

Astacidae

 

*

Ручеен рак

Austropotamobius torrentium

 

 

КЛАС НАСЕКОМИ

INSECTA

 

 

РАЗРЕД ВОДНИ КОНЧЕТА

ODONATA

 

 

Сем. Ценагриониди

Coenagrionidae

 

 

Ценагрион

Coenagrion mercuriale

 

 

Ценагрион

Coenagrion ornatum

 

 

Сем. Гомфиди

Gomphidae

 

 

Офиогомфус

Ophiogomphus cecilia

 

 

Сем. Кордулегастриди

Cordulegastridae

 

 

Кордулегастер

Cordulegaster heros

 

 

Сем. Кобилички, либелулиди

Libellulidae

 

 

Леукориния

Leucorrhinia pectoralis

 

 

РАЗРЕД ПРАВОКРИЛИ

ORTHOPTERA

 

 

Сем. Катантопиди

Catantopidae

 

 

Одонтоподизма

Odontopodisma rubripes

 

 

Обикновен паракалоптенус

Paracaloptenus caloptenoides

 

 

РАЗРЕД ТВЪРДОКРИЛИ

COLEOPTERA

 

 

Сем. Трупояди

Geotrupidae

 

 

 

Bolbelasmus unicronis

 

 

Сем. Рисодиди

Rhysodidae

 

 

Рисодес

Rhysodes sulcatus

 

 

Сем. Бръмбари бегачи

Carabidae

 

 

Карабус

Carabus hungaricus

 

 

Карабус

Carabus variolosus

 

 

Бръмбър рогач

Lucanus cervus

*

 

Алпийска розалия

Rosalia alpina

 

 

Сем. Листороги, торни бръмбари

Scarabaeidae

*

 

Осмодерма

Osmoderma eremite

 

 

Сем. Сечковци

Cerambycidae

 

 

Обикновен сечко

Cerambyx cerdo

 

 

Буков сечко

Morimus funereus

 

 

РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ

LEPIDOPTERA

 

 

 

Arctiidae

 

 

*

Callimorpha quadripunctaria

 

 

Сем. Белянки

Pieridae

 

 

Жълтушка

Colias myrmidone

 

 

Лептидеа

Leptidea morsei

 

 

Сем. Синевки

Lycaenidae

 

 

Лицена

Lycaena dispar

 

 

Макулинеа

Maculinea nausithous

 

 

Полиоматус

Polyommatus eroides

 

 

Сем. Многоцветници

Nymphalidae

 

 

Сатирче

Coenonympha oedipus

 

 

Еуфидриас

Euphydryas aurinia

 

 

Хидриас

Hypodryas maturna (Euphydryas maturna)

*

 

Бяло-v

Nymphalis vaualbum

 

 

Сем. Лазиокампиди

Lasiocampidae

 

 

Торбогнездница

Eriogaster catax

 

 

Сем. Педомерки

Geometriade

 

 

Лигниоптера

Lignyoptera fumidaria

 

 

Сем. Нощни пеперуди

Noctuidae

 

 

 

Dioszeghyana schmidtii

 

 

ТИП МЕКОТЕЛИ

MOLLUSCA

 

 

КЛАС ОХЛЮВИ

GASTROPODA

 

 

РАЗРЕД ДРЕВНИ ГАСТРОПОДИ

ARCHAEOGASTROPODA

 

 

Сем. Неритиди

Neritidae

 

 

Ивичест теодоксус

Theodoxus transversalis

 

 

РАЗРЕД ВОДНИ БЕЛОДРОБНИ

BASOMMATOPHORA

 

 

ОХЛЮВИ

 

 

 

Сем. Планорбиди

Planorbidae

 

 

Анизус

Anisus vorticulus

 

 

РАЗРЕД СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ

STYLOMMATOPHRA

 

 

Сем. Вертигиниди

Vertiginidae

 

 

Вертиго

Vertigo moulinsiona

 

 

Вертиго

Vertigo angustior

 

 

КЛАС МИДИ

BIVALVIA

 

 

Сем. Бисерни миди

Unionoidae

!

*

Бисерна мида

Unio crassus

 

 

3. РАСТЕНИЯ

3. PLANTES

 

 

ОТДЕЛ ПАПРАТОВИДНИ

POLYPODIOPHYTA (PTERIDOPHYTA)

 

 

Сем. Разковничеви

Marsileaceae

!

 

Четирилистно разковниче

Marsilea quadrifolia

 

 

ОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ

MAGNOLOPHYTA (ANGIOSPERMAE)

 

 

Сем. Лаваницови

Alismataceae

!

 

Парнасиева калдезия

Caldesia parnassifolia

 

 

Сем. Сложноцветни

Asteraceae (Compositae)

 

 

Имануелова метличина

Centaurea immanuelis- loewii

 

 

Янкева метличина

Centaurea jankae

!

 

Сибирски див тютюн

Ligularia sibirica

 

 

Сем. Грапаволистни

Boraginaceae

 

 

Червено усойниче

Echium russicum

 

 

Сем. Кръстоцветни

Brassicaceae (Crucuferae)

 

 

Татарско диво зеле

Crambe tataria

 

 

Сем. Карамфилови

Caryophyllaceae

 

 

Янкева кутявка

Moehringia jankae

 

 

Сем. Острицови

Cyperaceae

!

 

Карниолска пушица

Eleocharis carniolica

 

 

Сем. Росянкови

Droseraceae

!

 

Жлезиста алдрованда

Aldrovanda vesiculosa

 

 

Сем. Перуникови

Iridaceae

 

 

Блатно петльово перо

Gladiolus palustris

 

 

Сем. Салепови

Orchidaceaea

!

 

Венерино пантофче

Cypripedium calceolus

 

 

Калописиева дактилориза

Dactylorhiza kalopissii

 

 

Обикновена пърчовка

Himantoglossum caprinum (H. hircinum)

!

 

Льозелов липарис

Liparis loeselii

 

 

Сем. Розоцветни

Rosaceae

!

 

Емилипопово прозорче

Potentilla emili-popii

 

 

Сем. Живеничеви

Scrophulariaceae

 

 

Карпатска тоция

Tozzia alpina ssp. carpatica (T. carpatica)

 

 

Сем. Теменугови

Violaceae

 

 

Дългошпореста теменуга

Viola delphinantha

 

 

МЪХОВЕ

 

 

 

ОТДЕЛ ЛИСТНАТИ МЪХОВЕ

BRYOPHYTA

!

 

 

Buxbaumia viridis

!

 

 

Dicranum viride

 

 

 

Hamatocaulis (Drepanocladus )vernicosus

 

 

 

Leocobrium glaucum

 

 

 

Meesia longiseta

 

 

ОТДЕЛ ЧЕРНОДРОБНИ МЪХОВЕ

MARCHANTIOPHYTA

!

 

 

Mannia triandra

 

 

 

 

 

Приложение № 2а към чл. 35а (Ново - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)


 

1. ГРЪБНАЧНИ

1. VERTEBRATES

ПТИЦИ

AVES

РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ

ANSERIFORMES

Сем. Патицови

Anatidae

Голяма белочела гъска

Anser albifrons

РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ

CORACIIFORMES

Сем. Пчелоядови

Мeropidae

Пчелояд

Merops apiaster

2. РАСТЕНИЯ

2. PLANTES

ОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ

MAGNOLOPHYTA (ANGIOSPERMAE)

Сем. Лободови

Chenopodiaceae

Влакнеста басия

Bassia hirsuta

Сем. Острицови

Cyperaceae

Буксбаумиева острица

Carex buxbaumii

Двуредна острица

Carex disticha

Туфеста острица

Carex elata

Ръждива острица

Carex ferruginea

Тъмнокафява острица

Carex fuliginosa

Хартманиева острица

Carex hartmanii

Тинеста острица

Carex limosa

Пиринска острица

Carex pirinensis

Брадавичеста острица

Carex punctata

Скална острица

Carex rupestris

Режещ кладиум

Cladium mariscus

Михелов дихостилис

Dichostylis mishelianus

Полегнал изолепис

Isolepis supina

Белардиева кобрезия

Kobresia myosuroides (Elyna bellardii)

Крайбрежен сцирпус

Scirpus litoralis (Schoenoplectus litoralis)

Триръбест сцирпус

Scirpus triqueter

Сем. Наводникови

Elatinaceae

Прешленолистен наводник

Еlatine alsinastrum

Тритичинков наводник

Elatine triandra

Сем. Бобови

Fabaceae (Leguminosae)

Жълт хедизарум

Hedysarum grandiflorum

Червен хедизарум

Hedysarum tauricum

Едноцветна конска подкова

Hippocrepis unisiliquosa

Алпийско секирче

Lathyrus alpestris

Планинско секирче

Lathyrus montanus

Блатно секирче

Lathyrus palustris

Панчичево секирче

Lathyrus pancicii

Скално секирче

Lathyrus saxatilis

Трансилванско секирче

Lathyrus transsylvanicus

Южна леща

Lens ervoides

Блатен звездан

Lotus uliginosus

Бяла лупина

Lupinus albus

Карстова люцерна

Medicago carstiensis

Крайбрежна люцерна

Medicago littoralis

Родопска люцерна

Medicago rhodopaea

Урумов окситропис

Oxytropis urumovii

Кожухаров окситропис

Oxytropis kozhuharovii

Тетрагонолобус

Tetragonolobus maritimus

Странджанска детелина

Trifolium ligusticum

Тимотейкова детелина

Trifolium phleoides

Мехуреста детелина

Trifolium physodes

Рубинова детелина

Trifolium rubens

Остроплоден сминдух

Trigonella spicata

Кавказка детелина

Trifolium spumosum

Късозъба детелина

Trifolium squamosum

Разперенозъба детелина

Trifolium squarrosum

Рилска глушина

Vicia abbreviata

Подземна глушина

Vicia amphicarpa

Отсеченолистна глушина

Vicia truncatulla

Сем. Букови

Fagaceae

Странджански дъб

Quercus hartwissiana

Сем. Дзукови

Juncaceae

Жабешка дзука

Juncus ranarius

Разперена светлика

Luzula deflexa

Сем. Салепови

Orchidaceaea

Редкоцветен салеп

Orchis laxiflora

Сем. Житни

Poaceae (Gramineae)

Качулато диво жито

Aegilops comosa

Коленчато диво жито

Aegilops geniculata (A. lorentii)

Маркграфово диво жито

Aegilops markgrafii (A. dichasians)

Крайбрежен елуропус

Aeluropus littoralis

Тракийска класица

Alopecurus thracicus

Прекъсната ветрушка

Apera interrupta

Едрокласа овсига

Bromus lanceolatus

Мизийска овсига

Bromus moesiacus

Парилска овсига

Bromus parilicus

Съчленен коринефорус

Corynephorus divaricatus

Гъстоцветен пирей

Elymus picnanthus (Agropyron litorale)

Пиринска власатка

Festuca pirinica

Парвотризетум

Parvotrisetum myrianthum

Перидикцион

Perydiction sanctum (Brachypodium sanctum)

Айтоска ливадина

Poa aitosensis

Йорданова ливадина

Poa jordanovii

Мочурна ливадина

Poa palustris

Пиринска ливадина

Poa pirinica

Родопска дива ръж

Secale rhodopaeum

Корабска гъжва

Sesleria korabensis (S. klasterskii)

Сбит овесец

Danthoniastrum compactum

Царска трева

Imperata cylindrica

Извит парафолис

Parapholis incurva

2. ГЪБИ

2. MYCOTA

Polyporaceae

 

Северен амилоцистис

Amylocystis lapponica

Boletaceae

 

Кървавочервена манатарка

Boletus dupainii

Величествена манатарка

Boletus permagnificus

Розовобяла манатарка

Boletus roseoalbidus

Обикновен филопорус

Phylloporus pelletieri

Tricholomataceae

 

Царска катателазма

Catathelasma imperiale

Трицветен леукопаксилус

Leucopaxillus compactus

Clathraceae

 

Арчеров клатрус

Clathrus archeri

Cortinariaceae

 

Превъзходен паяжинник

Cortinarius praestans

Suillaceae

 

Сибирска масловка

Suillus sibiricus

МЪХОВЕ

 

ОТДЕЛ ЛИСТНАТИ МЪХОВЕ

BRYOPHYTA

 

Leucobrium glaucum

 

Sphagnum spp.

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 37 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.)

За видовете, означени със знак (*), се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс.


 

1. ГРЪБНАЧНИ

1. VERTEBRATES

БОЗАЙНИЦИ

MAMMALIA

РАЗРЕД НАСЕКОМОЯДНИ

INSECTIVORA

Сем. Таралежи

Erinaceidae

Таралеж

Erinaceus concolor

Сем. Земеровки

Soricidae

Етруска земеровка

Suncus etruscus

РАЗРЕД ПРИЛЕПИ

CHIROPTERA

Сем. Подковоноси прилепи

Rhinolophidae

Средиземноморски подковонос

Rhinolophus blasii

Южен подковонос

Rhinolophus euryale

Голям подковонос

Rhinolophus ferrumequinum

Малък подковонос

Rhinolophus hipposideros

Подковонос на Мехели

Rhinolophus mehelyi

Сем. Булдогови прилепи

Molossidae

Булдогов прилеп

Tadarida teniotis

Сем. Гладконоси прилепи

Vespertilionidae

Широкоух прилеп

Barbastella barbastellus

Северен вечерник

Eptesicus nilssoni

Полунощен прилеп

Eptesicus serotinus

Савиево прилепче

Hypsugo savii

Дългокрил прилеп

Miniopterus schreibersi

Алкатоев (бакембардов) нощник

Myotis alcathoe

Златист нощник

Myotis aurescens

Дългоух нощник

Myotis bechsteini

Остроух нощник

Myotis blythi

Нощник на Брандт

Myotis brandti

Дългопръст нощник

Myotis capaccinii

Езерен нощник

Myotis dasycneme

Воден нощник

Myotis daubentoni

Мустакат нощник

Myotis mystacinus

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

Голям нощник

Myotis myotis

Нощник на Натерер

Myotis nattereri

Голям вечерник

Nyctalus lasiopterus

Малък вечерник

Nyctalus leisleri

Ръждив вечерник

Nyctalus noctula

Кафяво прилепче

Pipistrellus pipistrellus

Малко кафяво прилепче

Pipistrellus pygmaeus

Прилеп на Натузий

Pipistrellus nathusii

Средиземноморско прилепче

Pipistrellus kuhlii

Кафяв дългоух прилеп

Plecotus auritus

Сив дългоух прилеп

Plecotus austriacus

Двуцветен прилеп

Vespertilio murinus

РАЗРЕД ГРИЗАЧИ

RODENTIA

Сем. Сънливци

Gliridae

Мишевиден сънливец

Myomimus roachi

Лешников сънливец

Muscardinus avellanarius

Сем. Скачащи мишки

Dipodidae

Скачаща (степна) мишка

Sicista subtilis

Сем. Хомяци

Cricetidae

Добруджански (среден) хомяк

Mesocricetus newtoni

Сив (малък) хомяк

Cricetulus migratorius

Обикновен (голям) хомяк

Cricetus cricetus

РАЗРЕД ХИЩНИЦИ

CARNIVORA

Сем. Мечки

Ursidae

Кафява мечка

Ursus arctos (*)

Сем. Порови

Mustelidae

Видра

Lutra lutra (*)

Златка

Martes martes

Невестулка

Mustela nivalis

Степен пор

Mustela eversmanni

Пъстър пор

Vormela peregusna

Сем. Котки

Felidae

Рис

Felis lynx (*)

Европейска дива котка

Felis silvestris

Сем. Същински тюлени

Phocidae

Тюлен монах

Monachus monachus (*)

РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ

ARTIODACTYLA

Сем. Кухороги

Bovidae

Дива коза

Rupicapra rupicapra (*)

РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ

CETACEA

Сем. Морски свине

Phocoenidae

Муткур (морска свиня)

Phocoena phocoena

Сем. Делфини

Delphinidae

Делфин

Delphinus delphis (*)

Афала

Tursiops truncatus (*)

ПТИЦИ

AVES

РАЗРЕД ГМУРКАЧОПОДОБНИ

GAVIIFORMES

Сем. Гмуркачови

Gaviidae

Червеногуш гмуркач

Gavia stellata

Черногуш гмуркач

Gavia arctica

Черноклюн гмуркач

Gavia immer

РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ

PODICIPEDIFORMES

Сем. Гмурецови

Podicipedidae

Ушат гмурец

Podiceps auritus

Голям гмурец

Podiceps cristatus

Червеноврат гмурец

Podiceps grisegena

Черноврат гмурец

Podiceps nigricollis

Малък гмурец

Tachybaptus ruficollis

РАЗРЕД БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ

PROCELLARIIFORMES

Сем. Буревестникови

Procellariidae

Жълтоклюн буревестник

Calonectris /Procellaria/ diomedea

Обикновен буревестник

Puffinus yelkouan

РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ

PELECANIFORMES

Сем. Корморани

Phalacrocoracidae

Среден корморан

Phalacrocorax aristotelis

Малък корморан

Phalacrocorax pygmeus (*)

Сем. Пеликани

Pelecanidae

Къдроглав пеликан

Pelecanus crispus (*)

Розов пеликан

Pelecanus onocrotalus

Сем. Рибоядови

Sulidae

Бял рибояд

Мorus bassanus

РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ

CICONIIFORMES

Сем. Чаплови

Ardeidae

Гривеста чапла

Ardeola ralloides

Ръждива чапла

Ardea purpurea

Сива чапла

Ardea cinerea

Голям воден бик

Botaurus stellaris

Биволска чапла

Bubulcus ibis

Голяма бяла чапла

Egretta alba

Малка бяла чапла

Egretta garzetta

Малък воден бик

Ixobrychus minutus

Нощна чапла

Nycticorax nycticorax

Сем. Щъркелови

Ciconiidae

Бял щъркел

Ciconia ciconia

Черен щъркел

Ciconia nigra

Сем. Ибисови

Threskiornithidae

Бяла лопатарка

Plаtalea leucorodia

Блестящ ибис

Plegadis falcinellus

Сем. Фламингови

Phoenicopteridae

Розово фламинго

Phoenicopterus ruber

РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ

ANSERIFORMES

Сем. Патицови

Anatidae

Сърпокрила патица

Anas falcata

Сива патица

Anas strepera

Малка белочела гъска

Аnser erythropus

Посевна гъска

Аnser fabalis

Сива гъска

Аnser аnser

Снежна гъска

Аnser caerulescens

Белоока потапница

Aythya nyroca

Кафявоглава потапница

Aythya ferina

Планинска потапница

Aythya marila

Червеногуша гъска

Branta ruficollis

Звънарка

Bucephala clangula

Ледена потапница

Clangula hyemalis

Тундров лебед

Cygnus bewickii

Ням лебед

Cygnus olor

Поен лебед

Cygnus cygnus

Мраморна патица

Маrmaronetta angustirostris

Кадифена потапница

Мelanitta fusca

Траурна потапница

Мelanitta nigra

Малък нирец

Mergus albellus

Голям нирец

Mergus merganser

Среден нирец

Mergus serrator

Червеноклюна потапница

Netta rufina

Тръноопашата потапница

Oxyura leucocephala

Обикновена гага

Somateria mollissima

Ръждив ангъч

Тadorna ferruginea (*)

Бял ангъч

Тadorna tadorna

РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ

FALCONIFORMES

Сем. Орли рибари

Pandionidae

Орел рибар

Pandion haliaetus (*)

Сем. Ястребови

Accipitridae

Късопръст ястреб

Accipiter brevipes

Голям ястреб

Accipiter gentilis

Малък ястреб

Accipiter nisus

Черен лешояд

Aegypius monachus (*)

Скален орел

Aquila chrysaetos

Голям креслив орел

Aquila clanga

Кръстат (царски) орел

Aquila heliaca

Малък креслив орел

Aquila pomarina

Степен орел

Aquila rapax

Обикновен мишелов

Buteo buteo

Северен мишелов

Buteo lagopus

Белоопашат мишелов

Buteo rufinus

Орел змияр

Circаеtus gallicus

Тръстиков блатар

Circus aeruginosus

Полски блатар

Circus cyaneus

Степен блатар

Circus macrourus

Ливаден блатар

Circus pygargus

Пепелява каня

Elanus caeruleus

Брадат лешояд

Gypaetus barbatus (*)

Белоглав лешояд

Gyps fulvus (*)

Белоопашат морски орел

Haliaeetus albicilla (*)

Ястребов орел

Hieraaetus fasciatus

Малък орел

Hieraaetus pennatus

Черна каня

Milvus migrans

Червена каня

Milvus milvus

Египетски лешояд

Neophron percnopterus

Осояд

Pernis apivorus

Сем. Соколови

Falconidae

Далматински сокол

Falco biarmicus (*)

Ловен сокол

Falco cherrug (*)

Малък сокол

Falco columbarius

Средиземноморски сокол

Falco eleonorae

Белошипа ветрушка

Falco naumanni

Сокол скитник

Falco peregrinus (*)

Орко

Falco subbuteo

Черношипа ветрушка (Керкенез)

Falco tinnunculus

Вечерна ветрушка

Falco vespertinus

РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ

GALLIFORMES

Сем. Фазанови

Phasianidae

Лещарка

Bonasa bonasia

РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ

GRUIFORMES

Сем. Жеравови

Gruidae

Момин жерав

Anthropoides virgo

Сив жерав

Grus grus

Сем. Дърдавцови

Rallidae

Ливаден дърдавец

Crex crex (*)

Зеленоножка

Gallinula chloropus

Голяма пъструшка

Porzana porzana

Средна пъструшка

Porzana parva

Малка пъструшка

Porzana pusilla

Воден дърдавец

Rallus aquaticus

Сем. Дроплови

Otididae

Дропла

Otis tarda

Стрепет

Tetrax tetrax

РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ

CHARADRIIFORMES

Сем. Туриликови

Burhinidae

Турилик

Burhinus oedicnemus

Сем. Дъждосвирцови

Charadriidae

Каменообръщач

Arenaria interpres

Морски дъждосвирец

Charadrius alexandrinus

Речен дъждосвирец

Charadrius dubius

Пясъчен дъждосвирец

Charadrius hiaticula

Планински дъждосвирец

Eudromias morinellus

Шипокрила калугерица

Haplopterus spinosus

Златистопер дъждосвирец

Pluvialis apricaria

Сребристопер дъждосвирец

Pluvialis squatarola

Обикновена калугерица

Vanellus vanellus

Белоопашата калугерица

Vanellus leucurus

Сем. Стридоядови

Haematopididae

Стридояд

Haematopus ostralegus

Сем. Бекасови

Scolopacidae

Късокрил кюкавец

Actitis hypoleucos

Трипръст брегобегач

Calidris alba

Тъмногръд брегобегач

Calidris alpina

Голям брегобегач

Calidris canutus

Кривоклюн брегобегач

Calidris ferruginea

Малък брегобегач

Calidris minuta

Сив брегобегач

Calidris temminckii

Голяма бекасина

Gallinago media

Плоскоклюн блатобегач

Limicola falcinellus

Черноопашат крайбрежен бекас

Limosa limosa

Пъстроопашат крайбрежен бекас

Limosa lapponica

Малка бекасина

Lymnocryptes minimus

Голям свирец

Numenius arquata

Малък свирец

Numenius phaeopus

Тънкоклюн свирец

Numenius tenuirostris

Бойник

Philomachus pugnax

Голям червеноног водобегач

Tringa erythropus

Малък горски водобегач

Tringa glareola

Голям зеленоног водобегач

Tringa nebularia

Голям горски водобегач

Tringa ochropus

Малък зеленоног водобегач

Tringa stagnatilis

Малък червеноног водобегач

Tringa totanus

Жълтокрак брегобегач

Xenus cinereus

Сем. Саблеклюнови

Recurvirostridae

Кокилобегач

Himantopus himantopus

Саблеклюн

Recurvirostra avosetta

Сем. Листоногови

Phalaropodidae

Тънкоклюн листоног

Phalaropus lobatus

Плоскоклюн листоног

Phalaropus fulicarius

Сем. Огърличникови

Glareolidae

Кафявокрил огърличник

Glareola pratincola

Чернокрил огърличник

Glareola nordmanni

Сем. Чайкови

Lariidae

Белобуза рибарка

Chlidonias hybridus

Белокрила рибарка

Chlidonias leucopterus

Черна рибарка

Chlidonias niger

Дебелоклюна рибарка

Geochelidon nilotica

Чайка буревестница

Larus canus

Малка черногърба чайка

Larus fuscus

Дългоклюна чайка

Larus genei

Голяма черногърба чайка

Larus marinus

Малка черноглава чайка

Larus melanocephalus

Малка чайка

Larus minutus

Речна чайка

Larus ridibundus

Трипръста чайка

Rissa tridactyla

Белочела рибарка

Sterna albifrons

Каспийска рибарка

Sterna caspia

Речна рибарка

Sterna hirundo

Гривеста рибарка

Sterna sandvicensis

Полярна рибарка

Sterna paradisaea

Сем. Морелетникови

Stercorariudae

Голям морелетник

Stercorarius pomarinus

Среден морелетник

Stercorarius parasiticus

РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ

COLUMBIFORMES

Сем. Пустинаркови

Pteroclididae

Пухопръста пустинарка

Syrrhaptes paradoxus

Сем. Гълъбови

Columbidae

Див скален гълъб

Columba livia livia

Гълъб хралупар

Columba oenas

РАЗРЕД КУКУВИЦОПОДОБНИ

CUCULIFORMES

Сем. Кукувицови

Cuculidae

Качулата кукувица

Clamator glandarius

Обикновена кукувица

Cuculus canorus

РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ

STIGIFORMES

Сем. Забулени сови

Tytonidae

Забулена сова

Tyto alba

Сем. Същински сови

Strigidae

Пернатонога кукумявка

Aegolius funereus

Горска ушата сова

Asio otus

Блатна сова

Asio flammeus

Домашна кукумявка

Athene noctua

Бухал

Bubo bubo

Врабчова кукумявка

Glaucidium passerinum

Снежна сова

Nyctea scandiaca

Чухал

Otus scops

Горска улулица

Strix aluco

Уралска улулица

Strix uralensis

Ястребова сова

Surnia ulula

РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ

CAPRIMULGIFORMES

Сем. Козодоеви

Caprimulgidae

Козодой

Caprimulgus europaeus

РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ

APODIFORMES

Сем. Бързолетови

Apodidae

Черен бързолет

Apus apus

Алпийски бързолет

Apus melba

Блед бързолет

Apus pallidus

РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ

CORACIIFORMES

Сем. Земеродни рибарчета

Alcedinidae

Земеродно рибарче

Alcedo atthis

Сем. Синявицови

Coraciidae

Синявица

Coracias garrulus

Сем. Пчелоядови

Мeropidae

Зелен пчелояд

Merops persicus

Сем. Папунякови

Upopidae

Папуняк

Upupa epops

РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ

PICIFORMES

Сем. Кълвачови

Picidae

Черен кълвач

Dryocopus martius

Голям пъстър кълвач

Dendrocopos major

Сирийски пъстър кълвач

Dendrocopos syriacus

Среден пъстър кълвач

Dendrocopos medius

Белогръб кълвач

Dendrocopos leucotos

Малък пъстър кълвач

Dendrocopos minor

Въртошийка

Jynx torquilla

Трипръст кълвач

Picoides tridactylus

Сив кълвач

Picus canus

Зелен кълвач

Picus viridis

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ

PASSERIFORMES

Сем. Чучулигови

Alaudidae

Полска чучулига

Alauda arvensis

Късопръста чучулига

Calandrella brachydactyla

Сива чучулига

Calandrella rufescens

Балканска чучулига

Eremophila alpestris

Качулата чучулига

Galerida cristata

Горска чучулига

Lullula arborea

Дебелоклюна чучулига

Melanocorypha calandra

Белокрила чучулига

Melanocorypha leucoptera

Сем. Лястовицови

Hirundinidae

Градска лястовица

Delichon urbica

Селска лястовица

Hirundo rustica

Червенокръста лястовица

Hirundo daurica

Скална лястовица

Ptyonoprogne rupestris

Брегова лястовица

Riparia riparia

Сем. Стърчиопашкови

Motacillidae

Полска бъбрица

Anthus campestris

Горска бъбрица

Anthus trivialis

Ливадна бъбрица

Anthus pratensis

Тундрова бъбрица

Anthus cervinus

Планинска бъбрица

Anthus spinoletta

Лимонена стърчиопашка

Motacilla citreola

Жълта стърчиопашка

Motacilla flava

Планинска стърчиопашка

Motacilla cinerea

Бяла стърчиопашка

Motacilla alba

Сем. Копринаркови

Bombycillidae

Копринарка

Bombycilla garrulus

Сем. Водни косове

Cinclidae

Воден кос

Cinclus cinclus

Сем. Орехчета

Troglodytidae

Орехче

Troglodytes troglodytes

Сем. Завирушкови

Prunellidae

Сивогуша завирушка

Prunella modularis

Пъстрогуша завирушка

Prunella collaris

Сем. Дроздови

Turdidae

Трънковче

Cercotrichas galactotes

Червеногръдка

Erithacus rubecula

Северен славей

Luscinia luscinia

Южен славей

Luscinia megarhynchos

Синьогушка

Luscinia svecica

Пъстър скален дрозд

Monticola saxatilis

Син скален дрозд

Monticola solitarius

Пустинно каменарче

Oenanathe deserti

Скално каменарче

Oenanthe finschii

Испанско каменарче

Oenanthe hispanica

Ориенталско каменарче

Oenanthe isabellina

Черно каменарче

Oenanthe leucura

Сиво каменарче

Oenanthe oenanthe

Черногърбо каменарче

Oenanthe pleschanka

Домашна червеноопашка

Phoenicurus ochruros

Градинска червеноопашка

Phoenicurus phoenicurus

Ръждивогушо ливадарче

Saxicola rubetra

Черногушо ливадарче

Saxicola torquata

Белогуш дрозд

Turdus torquatus

Кос

Turdus merula

Черногуш дрозд

Turdus ruficollis

Хвойнов дрозд

Turdus pilaris

Поен дрозд

Turdus philomelos

Беловежд дрозд

Turdus iliacus

Имелов дрозд

Turdus viscivorus

Сем. Коприварчеви

Sylviidae

Индийско шаварче

Acrocephalus agricola

Тръстиково шаварче

Acrocephalus arundinaceus

Градинско шаварче

Acrocephalus dumetorum

Мустакато шаварче

Acrocephalus melanopogon

Водно шаварче

Acrocephalus paludicola

Мочурно шаварче

Acrocephalus palustris

Крайбрежно шаварче

Acrocephalus schoenobaenus

Блатно шаварче

Acrocephalus scirpaceus

Свилено шаварче

Cettia cetti

Пъстроопашато шаварче

Cisticola juncidis

Малък маслинов присмехулник

Hippolais pallida

Голям маслинов присмехулник

Hippolais olivetorum

Градински присмехулник

Hippolais icterina

Полски цвъркач

Locustella naevia

Речен цвъркач

Locustella fluviatilis

Тръстиков цвъркач

Locustella luscinioides

Планински певец

Phylloscopus bonelli

Жълтоглав певец

Phylloscopus proregullus

Буков певец

Phylloscopus sibilatrix

Елов певец

Phylloscopus collybita

Брезов певец

Phylloscopus trochilus

Червеногушо коприварче

Sylvia cantillans

Малко черноглаво коприварче

Sylvia melanocephala

Орфеево коприварче

Sylvia hortensis

Ястребогушо коприварче

Sylvia nisoria

Малко белогушо коприварче

Sylvia curruca

Голямо белогушо коприварче

Sylvia communis

Градинско коприварче

Sylvia borin

Голямо черноглаво коприварче

Sylvia atricapilla

Черногушо коприварче

Sylvia rueppelli

Жълтоглаво кралче

Regulus regulus

Червеноглаво кралче

Regulus ignicapillus

Сем. Мухоловкови

Muscicapidae

Сива мухоловка

Muscicapa striata

Червеногуша мухоловка

Ficedula parva

Беловрата мухоловка

Ficedula albicollis

Полубеловрата мухоловка

Ficedula semitorquata

Жалобна мухоловка

Ficedula hypoleuca

Сем. Мустакати синигери

Timaliidae

Мустакат синигер

Panurus biarmicus

Сем. Дългоопашати синигери

Aegithalidae

Дългоопашат синигер

Aegithalos caudatus

Сем. Синигерови

Paridae

Лъскавоглав синигер

Parus palustris

Жалобен синигер

Parus lugubris

Матовоглав синигер

Parus montanus

Качулат синигер

Parus cristatus

Черен синигер

Parus ater

Син синигер

Parus caeruleus

Голям синигер

Parus major

Сем. Зидаркови

Sittidae

Горска зидарка

Sitta europaea

Скална зидарка

Sitta neumayer

Сем. Скалолазкови

Tichodromadidae

Скалолазка

Tichodroma muraria

Сем. Дърволазкови

Certhiidae

Горска дърволазка

Certhia familiaris

Градинска дърволазка

Certhia brachydactyla

Сем. Торбогнезди синигери

Remizidae

Торбогнезд синигер

Remiz pendulinus

Сем. Авлигови

Oriolidae

Авлига

Oriolus oriolus

Сем. Сврачкови

Laniidae

Червеногърба сврачка

Lanius collurio

Черночела сврачка

Lanius minor

Сива сврачка

Lanius excubitor

Червеноглава сврачка

Lanius senator

Белочела сврачка

Lanius nubicus

Сем. Вранови

Corvidae

Гарван

Corvus corax

Сокерица

Nucifraga caryocatactes

Жълтоклюна гарга

Pyrrhocorax graculus

Сем. Скорцови

Sturnidae

Розов скорец

Sturnus roseus

Сем. Тъкачови

Ploceidae

Снежна чинка

Montifringilla nivalis

Испанско врабче

Passer hispaniolensis

Полско врабче

Passer montanus

Скално врабче

Petronia petronia

Сем. Чинкови

Fringillidae

Обикновено конопарче

Carduelis cannabina

Щиглец

Carduelis carduelis

Зеленика

Carduelis chloris

Брезова скатия

Carduelis flammea

Жълтоклюно конопарче

Carduelis flavirostris

Елшова скатия

Carduelis spinus

Червена чинка

Carpodacus erythrinus

Черешарка

Coccothraustes coccothraustes

Обикновена чинка

Fringilla coelebs

Планинска чинка

Fringilla montifringilla

Кръсточовка

Loxia curvirostra

Червенушка

Pyrrhula pyrrhula

Диво канарче

Serinus serinus

Сем. Овесаркови

Emberizidae

Лапландска овесарка

Calcarius lapponicus

Белоглава овесарка

Emberiza leucocephalos

Жълта овесарка

Emberiza citrinella

Зеленогуша овесарка

Emberiza cirlus

Сивоглава овесарка

Emberiza cia

Градинска овесарка

Emberiza hortulana

Белогуша овесарка

Emberiza rustica

Малка овесарка

Emberiza pusilla

Тръстикова овесарка

Emberiza schoeniclus

Черноглава овесарка

Emberiza melanocephala

Сива овесарка

Miliaria calandra

Снежна овесарка

Plectrophenax nivalis

ВЛЕЧУГИ

REPTILIA

РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ

CHELONIA (TESTUDINES)

Сем. Морски костенурки

Cheloniidae

Зелена морска костенурка

Chelonia mydas

Карета

Caretta caretta

Сем. Сухоземни костенурки

Testudinidae

Шипобедрена костенурка

Testudo graeca

Шипоопашата костенурка

Testudo hermanni (*)

Сем. Блатни костенурки

Emydidae

Обикновена блатна костенурка

Emys orbicularis

Южна блатна костенурка

Mauremys rivulata (Mauremis caspica rivulata)

РАЗРЕД ГУЩЕРИ

LACERTILIA (SAURIA)

Сем. Сцинкови гущери

Scincidae

Късокрак гущер

Ablepharus kitaibeli

Сем. Гущери

Lacertidae

Ливаден гущер

Lacerta agilis

Ивичест гущер

Lacerta trilineata

Зелен гущер

Lacerta viridis

Живороден гущер

Lacerta vivipara (Zootoca vivipara)

Змиеок гущер

Ophisops elegans

Македонски гущер

Podarcis erhardii

Стенен гущер

Podarcis muralis

Кримски гущер

Podarcis taurica

Сем. Гекони

Gekkonidae

Нощен гущер (гекон)

Cyrtopodion kotschyi (Gymnodactylus kotschyi)

Сем. Слепоци

Anguidae

Слепок

Anguis fragilis

Жълтокоремен гущер

Ophisaurus apodus

РАЗРЕД ЗМИИ

OPHIDIA

Сем. Червейници

Typhlopidae

Змия червейница

Typhlops vermicularis

Сем. Бои

Boidae

Змия пясъчница

Eryx jaculus

Сем. Смокове

Colubridae

Тънък стрелец

Coluber najadum (Platyceps najadum)

Смок-стрелец (Синурник)

Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)

Черноврата стрелушка

Coluber rubriceps (Platyceps collaris) (*)

Медянка

Coronella austriaca

Леопардов смок

Elaphe situla (Zamenis situla) (*)

Ивичест смок

Elaphe quatuorlineata

Пъстър смок

Elaphe sauromates

Смок мишкар

Elaphe longissima (Zamenis longissimus)

Вдлъбнаточел смок

Malpolon monspessulanus

Сива водна змия

Natrix tessellata

Котешка змия

Telescopus fallax

Сем. Отровници

Viperidae

Пепелянка

Vipera ammodytes

Остромуцунеста усойница

Vipera ursinii

ЗЕМНОВОДНИ

AMPHIBIA

РАЗРЕД ОПАШАТИ

CAUDATA

Сем. Саламандрови

Salamandridae

Дъждовник

Salamandra salamandra

Алпийски тритон

Triturus alpestris

Гребенест тритон

Triturus cristatus

Италиански тритон

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Добруджански тритон

Triturus dobrogicus

Голям гребенест тритон

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Обикновен (малък) тритон

Triturus vulgaris

РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ

ANURA

Сем. Крастави жаби

Bufonidae

Зелена крастава жаба

Bufo viridis

Кафява крастава жаба

Bufo bufo

Сем. Кръглоезичести жаби

Discoglossidae

Червенокоремна бумка

Bombina bombina

Жълтокоремна бумка

Bombina variegata

Сем. Жаби дървесници

Hylidae

Жаба дървесница

Hyla arborea

Сем. Чесновници

Pelobatidae

Обикновена чесновница

Pelobates fuscus

Балканска чесновница

Pelobates syriacus balcanicus

Сем. Водни жаби

Ranidae

Гръцка дългокрака жаба

Rana graeca

РИБИ

PISCES

РАЗРЕД ЕСЕТРОПОДОБНИ

ACIPENSERIFORMES

Шип

Acipenser nudiventris

Немска есетра

Acipenser sturio

РАЗРЕД КОСТУРОПОДОБНИ

PERCIFORMES

Сем. Костурови

Percidae

Високотел бибан

Gymnocephalus baloni

2. БЕЗГРЪБНАЧНИ

2. INVERTEBRATES

ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ

ARTHRODOPA

КЛАС НАСЕКОМИ

INSECTA

РАЗРЕД ВОДНИ КОНЧЕТА

ODONATA

Сем. Гомфиди

Gomphidae

Офиогомфус

Ophiogomphus cecilia

Сем. Кордулегастриди

Cordulegastridae

Кордулегастер

Cordulegaster heros

Сем. Кобилички, либелулиди

Libellulidae

Леукориния

Leucorrhinia pectoralis

РАЗРЕД ПРАВОКРИЛИ

ORTHOPTERA

Сем. Обикновени дългопипални скакалци

Tettigoniidae

Малка сага

Saga pedo

Сем. Катантопиди

Catantopidae

Одонтоподизма

Odontopodisma rubripes

Обикновен паракалоптенус

Paracaloptenus caloptenoides

РАЗРЕД ТВЪРДОКРИЛИ

COLEOPTERA

Сем. Бръмбари бегачи

Carabidae

Карабус

Carabus hungaricus

Карабус

Carabus variolosus

Бръмбар рогач

Lucanus cervus

Алпийска розалия

Rosalia alpina

Сем. Листороги, торни бръмбари

Scarabaeidae

Осмодерма

Osmoderma eremita

Сем. Сечковци

Cerambycidae

Обикновен сечко

Cerambyx cerdo

РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ

LEPIDOPTERA

 

Papilionidae

Аполон червен

Parnassius apolo

Черен аполон

Parnassius mnemosyne

Зеринция

Zerynthia polyxena

Сем. Белянки

Pieridae

Лептидеа

Leptidea morsei

Балканска жълтушка

Colias balcanica

Жълтушка

Colias myrmidone

Сем. Синевки

Lycaenidae

Лицена

Lycaena dispar

Полиоматус

Polyommatus eroides

Гигантска синевка

Maculinea arion

Макулинеа

Maculinea nausithous

Сем. Многоцветници

Nymphalidae

Родопска кадифянка

Erebia rhodopensis

Сатирче

Coenonympha oedipus

Апатура

Apatura metis

Хидриас

Hypodryas maturna (Euphydryas maturna)

Лофигна

Lophinga achine

Бяло-v

Nymphalis vaualbum

Сем. Лазиокампиди

Lasiocampidae

Торбогнездница

Eriogaster catax

Сем. Педомерки

Geometriade

Лигниоптера

Lignyoptera fumidaria

Сем. Вечерници

Sphingidae

Прозерпина

Psoserpinus proserpina

 

Noctuidae

 

Dioszeghyana schmidtii

 

Saturniidae

Розово нощно пауново око

Perisomena caesigema

РАЗРЕД ЦИПОКРИЛИ

HYMENOPTERA

Сем. Мравки

Formicidae

Червена горска мравка

Formica rufa

ТИП МЕКОТЕЛИ

MOLLUSCA

КЛАС ОХЛЮВИ

GASTROPODA

РАЗРЕД ДРЕВНИ ГАСТРОПОДИ

ARCHAEOGASTROPODA

Сем. Неритиди

Neritidae

Ивичест теодоксус

Theodoxus transversalis

РАЗРЕД ВОДНИ БЕЛОДРОБНИ ОХЛЮВИ

BASOMMATOPHORA

Сем. Планорбиди

Planorbidae

Анизус

Anisus vorticulus

КЛАС МИДИ

BIVALVIA

Сем. Бисерни миди

Unionoidae

Бисерна мида

Unio crassus

3. РАСТЕНИЯ

PLANTЕS

ОТДЕЛ ПЛАУНООБРАЗНИ

LICOPODIOPHYTA

Сем. Шилолистни

Isoetaceae

Езерен шилолист

Isoetes lacustris

Сем. Плаунови

Lycopodiaceae

Алпийски дифазиаструм

Diphasiastrum alpinum

Сплескан дифазиаструм

Diphasiastrum complanatum

Блатна ликоподиела

Lycopodiella inundata (Lepidotis inundata)

ОТДЕЛ ПАПРАТОВИДНИ

POLYPODIOPHYTA (PTERIDOPHYTA)

Сем. Адиантови

Adiantaceae

Венерин косъм

Adiantum capillus-veneris

Сем. Изтравничеви

Aspleniaceae

Клиновидно изтравниче

Asplenium cuneifolium

Люспесто изтравниче

Asplenium lepidum

Сем. Скритолинейникови

Cryptogrammaceae

Къдрав скритолинейник

Cryptogramma crispa

Сем. Дриоптерисови

Dryopteridaceae

Алпийска крехка папрат

Cystopteris alpina

Вилариев дриоптерис

Dryopteris villarii

Сем. Разковничеви

Marsileaceae

Четирилистно разковниче

Marsilea quadrifolia

Сем. Змийскоезикови

Ophioglossaceae

Лайкова лунна папрат

Botrychium matricariifolium

Сем. Царскопапратови

Osmundaceae

Царска папрат

Osmunda regalis

Сем. Многоножкови

Polypodiaceae

Камбрийска сладка папрат

Polypodium cambricum ( P. australe)

Сем. Лейкови

Salviniaceae

Плаваща лейка

Salvinia natans

Сем. Синоптеридови

Sinopteridaceae

Персийски крайспорник

Cheilanthes persica

Сем. Телиптеридови

Thelypteridaceae

Блатен телиптерис

Thelypteris palustris

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННИ

PINOPHYTA

Сем. Кипарисови

Cupressaceae

Дървовидна хвойна

Juniperus excelsa

Казашка хвойна

Juniperus sabina

Сем. Ефедрови

Ephedraceae

Катерлива ефедра

Ephedra campylopoda

Обикновена ефедра

Ephedra distachya

Сем. Борови

Pinaceae

Калабрийски бор

Pinus brutia

Сем. Тисови

Taxaceae

Обикновен тис

Taxus baccata

ОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ

MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)

Сем. Страшникови

Acanthaceae

Бодлив страшник

Acanthus spinosus

Сем. Кленови

Aceraceae

Визианов клен

Acer heldreichii ssp. visianii

Сем. Лаваницови

Alismataceae

Парнасиева калдезия

Caldesia parnasifolia

Сем. Кокичеви

Amarylidaceae

Елвезиево кокиче

Galanthus elwesii

Снежно кокиче

Galanthus nivalis

Пясъчна лилия

Pancratium maritimum

Сем. Сенникоцветни

Apiaceae (Umbeliferae)

Възлоцветна целина

Apium nodiflorum

Пълзяща целина

Apium repens

Крайбрежен астродаукус

Astrodaucus littoralis

Буниум

Bunium ferulaceum

Дълголистна урока

Bupleurum longifolium

Лютиковидна урока

Bupleurum ranunculoides

Алпийски кахрис

Cachrys alpina

Отровна цикута

Cicuta virosa

Приморски ветрогон

Eryngium maritimum

Дланевидолистен ветрогон

Eryngium palmatum

Източна тимянка

Ferula orientalis

Архангеликов лазерпициум

Laserpitium archangelica

Странджански воден морач

Oenanthe tenuifolia

Широколистен опопанакс

Opopanax hironium ssp. bulgaricum

Жлезиствлакнест пащърнак

Pastinaca argyrophylla

Блатна самодивска трева

Peucedanum palustre

Руска самодивска трева

Peucedanum ruthenicum

Австрийски плеуроспермум

Pleurospermum austriacum

Ферулов прангос

Prangos ferulacea

Български порезник

Seseli bulgaricum

Дегенов порезник

Seseli degenii

Теснолистен ручейник

Sium sisarum

Морковидна стефанофия

Stefanoffia daucoides

Синкава триния

Trinia glauca ssp. carniolica

Тургениопсис

Turgeniopsis foeniculacea

Сем. Тойнови

Apocynaceae

Синя тойна

Trachomitum venetum

Сем. Джелови

Aquifoliaceae

Обикновен джел

Ilex aquifolium

Колхидски джел

Ilex colchica

Сем. Змиярникови

Araceae

Блатен аир

Acorus calamus

Алпийски змиярник

Arum alpinum

Обикновен дракункулус

Dracunculus vulgaris

Сем. Копитникови

Aristolochiaceae

Кръглолистна вълча ябълка

Aristolochia rotunda

Сем. Сложноцветни

Asteraceae

Урумов равнец

Achillea kotschyi (Achillea urumoffii)

Прилегналовлакнест равнец

Achillea leptophylla

Бледожълт равнец

Achillea ochroleuca

Тракийски равнец

Achillea thracica

Сребристовлакнесто подрумиче

Anthemis argyrophylla

Йорданово подрумиче

Anthemis jordanovii

Оранжево подрумиче

Anthemis gaudium-solis

Едрокошничесто подрумиче

Anthemis macrantha

Рилско подрумиче

Anthemis orbelica

Борисово подрумиче

Anthemis regis-borisii

Влакнесто подрумиче

Anthemis rumelica

Иваново подрумиче

Anthemis sancti-johanis

Стрибърново подрумиче

Anthemis stribrnyi

Плосколюспесто подрумиче

Anthemis virescens

Храстовиден пелин

Artemisia chamaemelifolia

Тъмнолюспест пелин

Artemisia eriantha

Тънкожилест пелин

Artemisia lerchiana

Светлолюспест пелин

Artemisia pedemontana

Родопски магарешки бодил

Carduus rhodopaeus (C. adpressus ssp. rhodopaeus)

Тракийски магарешки бодил

Carduus thracicus

Ахтарова метличина

Centaurea achtarovii

Пясъчна метличина

Centaurea arenaria

Тъмнопурпурна метличина

Centaurea atropurpurea

Волска метличина

Centaurea bovina

Нежна метличина

Centaurea gracilenta

Имануелова метличина

Centaurea immanuelis-loewii

Дребна метличина

Centaurea inermis

Янкева метличина

Centaurea jankae

Кернерова метличина

Centaurea kernerana

Пиринска метличина

Centaurea mannagetae ssp. pirinica

Маршалова метличина

Centaurea marshaliana

Черна метличина

Centaurea nigrescens

Парилска метличина

Centaurea parilica

Пихлерова метличина

Centaurea pichleri

Лъжливопазвена метличина

Centaurea pseudoaxillaris

Румелийска метличина

Centaurea rumelica

Скална метличина

Centaurea rupestris

Вагеницова метличина

Centaurea wagenitziana

Урумов кривец

Chondrilla urumoffii

Българска паламида

Cirsium bulgaricum

Панчичева цицербита

Cicerbita pancicii

Крилатолистна цицербита

Cicerbita plumieri

Стоянова паламида

Cirsium stojanovii

Битинска дрипавка

Crepis bithynica

Шахтова дрипавка

Crepis schachtii

Стоянова дрипавка

Crepis stojanovii

Леплива дитрихия (лепкав оман)

Dittrichia viscosa (IInula viscosa)

Вихренска злолетница

Erigeron vichrensis

Планински жълт смил

Helichrysum plicatum

Белоградчишка рунянка

Hieracium belogradcense

Елиптичнолистен оман

Inula spiraeifolia

Ледебуров миск

Jurinea ledebourii

Бодлив миск

Jurinea tzar-ferdinandii

Татарска салата

Lactuca tatarica

Еделвайс

Leontopodium alpinum

Клинолистен див тютюн

Ligularia glauca

Сибирски див тютюн

Ligularia sibirica

Дългободилест онопордум

Onopordon bracteatum

Морски отантус

Otanthus maritimus

Бодлив паленис

Pallenis spinosa

Пиринска чобанка

Petasites kablikianus

Горчивчева рейхардия

Reichardia picroides

Безцветна саусуреа

Saussurea discolor

Дребноцветен кокеш

Scorzonera parviflora

Субалпийски спореж

Senecio subalpinus

Български сърпец

Serratula bulgarica

Блатен спореж

Sonchus palustris

Вълнеста козя брада

Tragopogon floccosus

Стрибърнова козя брада

Tragopogon stribrnyi

Пикровиден уроспермум

Urospermum picroides

Сем. Киселтрънови

Berberidaceae

Епимедиум

Epimedium pubigerum

Сем. Грапаволистни

Boraginacerae

Йорданова айважива

Alkanna jordanovii

Стрибърнова айважива

Alkanna stribrnyi

Синя айважива

Alkanna tinctoria

Давидово винче

Anchusa davidovii

Гмелиново винче

Anchusa gmelinii

Македонско винче

Anchusa macedonica

Дългостълбчесто винче

Anchusa stylosa

Веленовскиево винче

Anchusa velenovskyi

Сибирска аргузия

Argusia sibirica

Жлезиста белоочица

Buglossoides glandulosa

Гололистна наумка

Cynoglossum germanicum

Кръгла наумка

Cynoglossum rotatum

Червено усойниче

Echium russicum

Родопско омразниче

Onosma rhodopaea

Сем. Кръстоцветни

Brassicaceae (Cruciferae)

Арабска етионема

Aethionema arabicum

Борзеанов игловръх

Alyssum borzaeanum

Пирински игловръх

Alyssum cuneifolium ssp. pirinicum

Орбелийски игловръх

Alyssum orbelicum

Стрибърнов игловръх

Alyssum stribrnyi

Хълмова гъшарка

Arabis collina

Пиринска гъшарка

Arabis ferdinandi-coburgii

Скална гъшарка

Arabis nova

Грациозна аубриета

Aubrieta gracilis ssp. Scardica

Черноморска ауриния

Aurinia uechtritziana (Lepidotrichum uechtritzianum)

Пиринско зеле

Brassica nivalis ssp. jordanoffii

Тракийска овчарска торбичка

Capsella thracica

Дребноцветна горва

Cardamine parviflora

Пензешова горва

Cardamine penzesii

Татарско диво зеле

Crambe tataria

Балканска рупа

Draba korabensis

Качулата боянка

Erysimum comatum

Четириръбеста боянка

Erysimum quadrangulum (Syrenia cana auct.)

Алиботушка боянка

Erysimum slavjankae

Горски вечерник

Hesperis sylvestris

Балкански вечерник

Hesperis theophrasti

Полегнал многосеменник

Hymenolobus procumbens (Hornungia procumbens)

Скален иберис

Iberis saxatilis

Ъглолистна малколмия

Malcolmia orsiniana ssp. angulifolia

Сръбска малколмия

Malcolmia sеrbica

Дребна марезия

Maresia nana

Ароматна матиола

Matthiola odoratissima

Алпийско притцелаго

Pritzelago alpina ssp. brevicaulis (Hutchinsia alpina)

Дьорфлерова шиверекия

Schivereckia doerfleri

Изменчива мъдрица

Sisymbrium polymorphum

Водна шилолистка

Subularia aquatica

Сем. Дренчеви

Callitrichaceae

Крайморско дренче

Callitrichae brutia

Сем. Камбанкови

Campanulaceae

Евксинска камбанка

Campanula euxina

Йорданова камбанка

Campanula jordanovii

Вълнеста камбанка

Campanula lanata

Широколистна камбанка

Campanula latifolia

Орфанийска камбанка

Campanula orphаnidea (Petkovia orphanidea)

Трансилванска камбанка

Campanula transsilvanica

Променливоцветна камбанка

Campanula versicolor

Сръбски едрайант

Edraianthus serbicus

Българско вятърче

Jasone bulgarica

Румелийски трахелиум

Trachelium rumelianum (T. jacquinii)

Сем. Капаридови

Capparidaceae

Сераделовидно клеоме

Cleome ornithopodioides

Сем. Бъзови

Caprifoliaceae

Дебърски бъз

Sambucus deborensis

Сем. Карамфилови

Caryophyllaceae

Ресничеста песъчарка

Arenaria ciliata

Критска песъчарка

Arenaria cretica

Азиатска песъчарка

Arenaria gypsophylloides

Пиринска песъчарка

Arenaria pirinica

Родопска песъчарка

Arenaria rhodopaea

Твърдолистна песъчарка

Arenaria rigida

Картузиански карамфил

Dianthus carthusianorum

Унгарски карамфил

Dianthus kladovanus (D. pontederae ssp. kladovanus)

Дреновски карамфил

Dianthus drenowskyanus

Картъловиден карамфил

Dianthus nardiformis

Бледоцветен карамфил

Dianthus pallidiflorus

Стрибърнов карамфил

Dianthus stribrnyi

Урумов карамфил

Dianthus urumoffii

Текирска мишорка

Gypsophylla tekirae

Тройновилужна мишорка

Gypsophylla trichotoma

Дилянова мишовка

Minuartia diljanae

Румелийска мишовка

Minuartia rumelica

Стоянова мишовка

Minuartia stojanovii

Янкева кутявка

Moehringia jankae

Алпийска мантийка

Petrorhagia alpina

Тесалска мантийка

Petrorhagia thessala

Странджанско сапунче

Saponaria stranjensis

Алпийско плюскавиче

Silene alpina

Калиакренско плюскавиче

Silene caliacrae

Критско плюскавиче

Silene cretica

Черноморско плюскавиче

Silene euxina

Гръцко плюскавиче

Silene graeca

Лидиево плюскавиче

Silene lydia

Велчево плюскавиче

Silene velcevii

Сем. Лободови

Chenopodiaceae

Влакнеста басия

Bassia hirsuta

Обикновено халимионе

Halimione pedunculata

Тученичево халимионе

Halimione portulacoides

Петросимония

Petrosimonia brachiata

Разнолистна суеда

Sueda heterophylla

Сем. Лавданови

Cistaceae

Тамянка

Cistus salvifolius

Сем. Поветицови

Convolvulaceae

Дребно чадърче

Calystegia soldanella

Нежна поветица

Convolvulus althaeoides (C. elegantissimum)

Парнаска поветица

Convolvulus boissieri ssp. parnassicus (C. compactus)

Зюндерманова поветица

Convolvulus boissieri ssp. suendermannii

 

(C. suendermannii)

Копринестовлакнеста поветица

Convolvulus holosericeus

Теснолистна поветица

Convolvulus lineatus

Персийска поветица

Convolvulus persicus

Критска креса

Cressa cretica

Сем. Дебелецови

Crassulaceae

Дебелолист

Crassula tillaea

Розов златовръх

Rhodiola rosea

Костова тлъстига

Sedum kostovi

Магеланска тлъстига

Sedum magellense

Стефчова тлъстига

Sedum stefco

Черноколева тлъстига

Sedum tschernokolevii

Цоликоферова тлъстига

Sedum zollikoferi

Четинест дебелец

Sempervivum ciliosum

Сем. Острицови

Cyperaceae

Карниолска блатница

Eleocharis carniolica

Сем. Лугачкови

Dipsacaceae

Византийско червеноглавче

Knautia byzantina

Динарско червеноглавче

Knautia dinarica

Сем. Росянкови

Droseraceae

Жлезиста алдрованда

Aldrovanda vesiculosa

Кръглолистна росянка

Drosera rotundifolia

Сем. Миризливовърбови

Elaeagnaceae

Облепиха

Hippophae rhamnoides

Сем. Наводникови

Elatinaceae

Прешленолистен наводник

Elatine alsinastrum

Тритичинков наводник

Elatine triandra

Сем. Емпетрови

Empetraceae

Черен емпетрум

Empetrum nigrum

Сем. Пиренови

Ericaceae

Гола кумарка

Arbutus andrachne

Жлезиста кумарка

Arbutus unedo

Калуна

Calluna vulgaris

Пирен

Erica arborea

Миртолистна зеленика

Rhododendron myrtifolium

Странджанска зеленика

Rhododendron ponticum

Кавказка боровинка

Vaccinium arctostaphyllos

Сем. Млечкови

Euphorbiaceae

Алепска млечка

Euphorbia aleppica

Лъскаволистна млечка

Euphorbia lucida

Пясъчна млечка

Euphorbia peplis

Сем. Бобови

Fabaceae (Leguminosae)

Златна раменка

Anthyllis aurea

Айтоски клин

Astracantha aitosensis

Тракийски клин

Astracantha thracica (Astragalus thracicus)

Алпийско сграбиче

Astragalus alopecurus

Рогчесто сграбиче

Astragalus corniculatus

Вълнестоцветно сграбиче

Astragalus dasyanthus

Безстъблово сграбиче

Astragalus exscapus

Мехуресточашково сграбиче

Astragalus physocalix

Мъхнатоцветно сграбиче

Astragalus pubiflorus

Вилмотиево сграбиче

Astragalus wilmottianus

Карагана

Caragana frutex

Ковачев зановец

Chamaecytisus kovacevii

Нейчев зановец

Chamaecytisus neicheffii

Регенсбургски зановец

Chamaecytisus ratisbonensis

Цариградски нахут

Cicer montbretii

Немска жълтуга

Genista germanica

Влакнеста жълтуга

Genista pilosa

Гол сладник

Glycyrrhiza glabra

Пълзящ гръмотрън

Ononis repens

Сем. Букови

Fagaceae

Пърнар

Quercus coccifera

Местенски дъб

Quercus mestensis

Тракийски дъб

Quercus thracica

Троянски дъб

Quercus trojana

Сем. Франкениеви

Frankeniaceae

Франкения

Frankenia pulverulenta

Сем. Тинтявови

Gentianaceae

Пронизанолистна блекстония

Blackstonia perfoliata

Крайбрежен червен кантарион

Centaurium littorale

Морски червен кантарион

Centaurium maritimum

Безстъблена тинтява

Gentiana acaulis

Скална тинтява

Gentiana frigida

Жълта тинтява

Gentiana lutea

Петниста тинтява

Gentiana punctata

Истинска горчивка

Gentianella amarella

Къдрава горчивка

Gentianella crispata

Енгадинова горчивка

Gentianella engadinensis

Петниста сверция

Swertia punctata

Сем. Здравецови

Geraniaceae

Балканско часовниче

Erodium absinthoides

Осилест здравец

Geranium aristatum

Бохемски здравец

Geranium bohemicum

Едростълбчест здравец

Geranium macrostyllum

Блатен здравец

Geranium palustre

Сем. Силиврякови

Gesneriaceae

Родопски силивряк

Haberlea rhodopensis

Сръбска рамонда

Ramonda serbica

Сем. Гологлавчеви

Globulariaceae

Равнинно гологлавче

Globularia trichosantha

Сем. Звъникови

Guttiferae

Багрилна звъника

Hypericum androsaemum

Боасиерова звъника

Hypericum boissieri

Чашковидна звъника

Hypericum calycinum

Четинеста звъника

Hypericum setiferum

Тасоска звъника

Hypericum thasium

Сем. Конскокестенови

Hippocastanaceae

Конски кестен

Aesculus hippocastanum

Сем. Хипуридови

Hyppuridaceae

Обикновен хипурис

Hippuris vulgaris

Сем. Водянкови

Hydrocharitaceae

Алоевиден стратиотес

Stratiotes aloides

Сем. Перуникови

Iridaceae

Оливиеров минзухар

Crocus olivieri

Томасиниев минзухар

Crocus tommasinianus

Блатно петльово перо

Gladiolus palustris

Безлистна перуника

Iris aphylla

Луковична пролетка

Romulea bulbocodium

Гръцка пролетка

Romulea linaresii ssp. graeca

Сем. Дзукови

Juncaceae

Жабешка дзука

Juncus ranarius

Трицветна дзука

Juncus triglumis

Разперена светлика

Luzula deflexa

Сем. Дзуковидни

Juncaginaceae

Приморски триостреник

Triglochin maritima

Сем. Устноцветни

Lamiaceae

Фривалдскиева микромерия

Micromeria frivaldszkyana

Юлианова микромерия

Micromeria juliana

Черноморска коча билка

Nepeta parviflora

Украинска коча билка

Nepeta ucranica

Форскалева какула

Salvia forskaohlei

Переста какула

Salvia pinnata

Кримска какула

Salvia scabiosifolia

Кримски миризлив бурен

Sideritis syriaca (S. taurica)

Пясъчен ранилист

Stachys arenariaeformis

Балкански ранилист

Stachys balcanica

Приморски ранилист

Stachys maritima

Шарпланински ранилист

Stachys scardica

Едногодишно подъбиче

Teucrium botrys

Странджанско подъбиче

Teucrium lamifolium

Прицветникова мащерка

Thymus bracteosus

Пиринска мащерка

Thymus perinicus

Стоянова мащерка

Thymus stojanovi

Сем. Лентибулариеви

Lentibulariaceae

Южна мехурка

Utricularia australis (U. neglecta)

Дребна мехурка

Utricularia minor

Сем. Кремови

Liliaceae

Ръбестостъблен лук

Allium angulosum

Качулест лук

Allium jubatum

Планински лук

Allium montanum

Стоянов лук

Allium stojanovii

Ресничеста белевалия

Bellevalia ciliata

Широколистен мразовец

Colchicum bivonae

Борисов мразовец

Colchicum borisii

Давидов мразовец

Colchicum davidovii

Ямболски мразовец

Colchicum diampolis

Родопски мразовец

Colchicum rhodopaeum

Дряновска ведрица

Fritillaria drenovskii

Гусихиева ведрица

Fritillaria gussichiae

Шахматовидна ведрица

Fritillaria meleagroides

Източна ведрица

Fritillaria orientalis

Черноморска ведрица

Fritillaria pontica

Стрибърнова ведрица

Fritillaria stribrnyi

Хризантемов жълт гарвански лук

Gagea chrysantha

Хелдрайхиев жълт гарвански лук

Gagea heldreichii

Албански крем

Lilium albanicum

Жълт крем

Lilium jankae

Родопски крем

Lilium rhodopaeum

Късна лойдия

Lloydia serotina

Родопска мерендера

Merendera rhodopaea

Битински синчец

Scilla bithynica

Български синчец

Scilla bulgarica

Златисто лале

Tulipa aureolina

Южно лале

Tulipa australis

Пиринско лале

Tulipa pirinica

Родопско лале

Tulipa rhodopaea

Блестящо лале

Tulipa splendens

Тракийско лале

Tulipa thracica (T. hageri)

Урумово лале

Tulipa urumoffii

Сем. Ленови

Linaceae

Нежен лен

Linum elegans

Старопланински лен

Linum extraaxilare

Сем. Блатиеви

Lythraceae

Прешленолистна амания

Ammania verticillata

Мащеркова блатия

Lythrum thymifolia

Мидендорфия

Middendorfia borystenica

Теснолистен пеплис

Peplis alternifolia

Сем. Воднодетелинови

Menyanthaceae

Трилистна водна детелина

Menyanthes trifoliata

Щитолистни какички

Nymphoides peltata

Сем. Моринови

Morinaceae

Персийска морина

Morina persica

Сем. Блатни рози

Nymphaeaceae

Бърдуче

Nuphar lutea

Водна роза

Nymphaea alba

Сем. Върбовкови

Onagraceae

Дребна чаровница

Circaea alpina

Блатна лудвигия

Ludwigia palustris

Сем. Салепови

Orchidaceae

Обикновен анакамптис

Anacamptis pyramidalis

Дремников главопрашник

Cephalanthera epipactoides

Венерино пантофче

Cypripedium calceolus

Месночервена дактилориза

Dactylorhiza incarnata

Калописиева дактилориза

Dactylorhiza kalopissii

Гройтеров дремник

Epipactis greuterii

Бледоустен дремник

Epipactis leptochila

Блатен дремник

Epipactis palustris

Пурпурен дремник

Epipactis purpurata

Безлистен епипогиум

Epipogium aphyllum

Пълзяща гудиера

Goodyera repens

Блатиста хамарбия

Hammarbia paludosa

Едногрудков херминиум

Herminium monorchis

Обикновена пърчовка

Himantoglossum caprinum (H. hircinum)

Недоразвит лимодорум

Limodorum abortivum

Льозелов липарис

Liparis loeseli

Сърцевиден тайник

Listera cordata

Обикновена пчелица

Ophrys apifera

Гръцка пчелица

Ophrys argolica

Двурога пчелица

Ophrys cornuta (O. scolopax ssp. cornuta

Муховидна пчелица

Ophrys insectifera

Паяковидна пчелица

Ophrys mammosa (O. sphegodes ssp. mammosa)

Редкоцветен салеп

Orchis laxiflora

Шлемовиден салеп

Orchis militaris

Пеперудоцветен салеп

Orchis papilionaceae

Провански салеп

Orchis provincialis

Шпитцелов салеп

Orchis spitzelii

Кълбеста траунстейнера

Traunsteinera globosa (Orchis globosa)

Палешников серапиас

Serapias vomeraceae

Есенен спиралник

Spiranthes spiralis

Сем. Божурови

Paeoniaceae

Розов божур

Paeonia mascula

Теснолистен божур

Paeonia tenuifolia

Сем. Макови

Papaveraceae

Пирински мак

Papaver degenii

Сем. Живовлекови

Plantaginaceae

Рогат живовлек

Plantago cornuti

Гигантски живовлек

Plantago maxima

Сем. Саркофаеви

Plumbaginaceae

Бесерова змийска трева

Goniolimon besseranum

Бяла змийска трева

Goniolimon collinum

Далматинска змийска трева

Goniolimon dalmaticum

Татарска змийска трева

Goniolimon tataricum

Маноловска гърлица

Limonium asterotrichum

Българска гърлица

Limonium bulgaricum

Гмелинова гърлица

Limonium gmelinii

Широколистна гърлица

Limonium latifolium

Мейерова гърлица

Limonium meyeri

Обикновена гърлица

Limonium vulgare

Сем. Житни

Poaceae (Gramineae)

Равенски ериантус

Erianthus ravennae

Влагалищна власатка

Festuca vaginata

Сем. Телчаркови

Polygalaceae

Суха телчарка

Polygala acarnanica

Алпийска телчарка

Polygala alpestris

Горчива телчарка

Polygala amarella

Сибирска телчарка

Polygala sibirica

Сем. Лападови

Polygonaceae

Рилски ревен

Rheum rhaponticum

Сем. Ръждавецови

Potamogetonaceae

Гъстолистна гренландия

Groenlandia densa

Тъполистен ръждавец

Potamogeton friesii

Влакновиден ръждавец

Potamogeton trichoides

Сем. Игликови

Primulaceae

Тъполистен оклоп

Androsace obtusifolia

Мечо око

Cortusa matthioli

Пролетно ботурче

Cyclamen coum

Блатна перушина

Hottonia palustris

Европейско ленивче

Lysimachia thyrsiflora

Рилска иглика

Primula deorum

Старопланинска иглика

Primula frondosa

Дългоцветна иглика

Primula halleri

Сибторпиева иглика

Primula vulgaris ssp.sibthorpii

Унгарско крайснежно звънче

Soldanella chrysostricta

Пиринско крайснежно звънче

Soldanella pirinica

Сем. Муравови

Pyrolaceae

Кръглолистна мурава

Pyrola rotundifolia

Сем. Рафлезиеви

Raflesiaceae

Цитинус

Cytinus clusii

Сем. Лютикови

Ranunculaceae

Волжки горицвет

Adonis volgensis

Нарцисова съсънка

Anemone narcissiflora

Червена съсънка

Anemone pavonina

Горска съсънка

Anemone sylvestris

Златиста кандилка

Aquilegia aurea

Обикновена кандилка

Aquilegia nigricans (A. vulgaris )

Алпийски повет

Clematis alpina

Белоцветен шпорец

Delphinium fissum ssp. Albiflorum

Български ерантис

Eranthis bulgaricus

Източна челебитка

Nigella orientalis

Халерово котенце

Pulsatilla halleri

Полско котенце

Pulsatilla pratensis

Славянско котенце

Pulsatilla slavjankae

Пролетно котенце

Pulsatilla vernalis

Кладенчево лютиче

Ranunculus fontanus

Кълбосеменно лютиче

Ranunculus sphaerospermus

Стояново лютиче

Ranunculus stojanovii

Вонящо обичниче

Thalictrum foetidum

Витошко лале

Trollius europaeus

Сем. Зърникови

Rhamnaceae

Алпийска зърника

Rhamnus alpina

Сем. Розоцветни

Rosaceae

Ахтарово шапиче

Alchemilla achtarovii

Звездоцветно шапиче

Alchemilla asteroantha

Бъндерицово шапиче

Alchemilla bandericensis

Юмрукчалско шапиче

Alchemilla jumrukczalica

Меколистно шапиче

Alchemilla mollis

Пиринско шапиче

Alchemilla pirinica

Вебиев див бадем

Amygdalus webbii

Дребнолистен глог

Crataegus microphylla

Ориенталски глог

Crataegus stevenii

Триразделнолистен ериолобус

Eriolobus trilobata

Българско омайниче

Geum bulgaricum

Родопско омайниче

Geum rhodopaeum

Златноцветно прозорче

Potentilla chrysantha

Емилипопово прозорче

Potentilla emili-popii

Храстовидно прозорче

Potentilla fruticosa

Черногорско прозорче

Potentilla montenegrina

Ничичово прозорче

Potentilla nicicii

Мочурно прозорче

Potentilla palustris

Българска круша

Pyrus bulgarica

Дребноцветна сибалдия

Sibbaldia parviflora

Нарязанолистен тъжник

Spiraea crenata

Звънколистен тъжник

Spiraea hypericifolia

Върболистен тъжник

Spiraea salicifolia

Сем. Брошови

Rubiaceae

Странджанска лазаркиня

Asperula involucrata

Пиринска лазеркиня

Asperula suberosa

Дребно еньовче

Galium demissum

Низбягващо еньовче

Galium procurrens

Родопско еньовче

Galium rhodopaeum

Брошово еньовче

Galium rubioides

Сем. Седефчеви

Rutaceae

Балкански цялолист

Haplophyllum balcanicum

Ленолистен цялолист

Haplophyllum thesioides

Седефче

Ruta graveolens

Сем. Върбови

Salicaceae

Петтичинкова върба

Salix pentandra

Тъполистна върба

Salix retusa

Розмаринолистна върба

Salix rosmarinifolia

Ксантийска върба

Salix xanticola

Сем. Каменоломкови

Saxifragaceae

Черно френско грозде

Ribes nigrum

Жълта каменоломка

Saxifraga aizoides

Оклопова каменоломка

Saxifraga androsacea

Рохелова каменоломка

Saxifraga marginata

Азиатска каменоломка

Saxifraga mollis

Алпийска каменоломка

Saxifraga retusa

Сем. Живеничеви

Scrophulariaceae

Гол напръстник

Digitalis laevigata

Родопска горска майка

Lathraea rhodopaea

Къса лугачка

Linaria brachyphylla

Гръцка лугачка

Linaria peloponesiaca

Лежаща линдерния

Lindernia procumbens

Блатно пропадниче

Pedicularis palustris

Хоботниче

Rhynchocorys elephas

Карпатска тоция

Tozzia alpina ssp. carpathica (T. carpathica)

Одрински лопен

Verbascum adrianopolitanum

Анасонов лопен

Verbascum anisophyllum

Боев лопен

Verbascum boevae

Винчелистен лопен

Verbascum bugulifolium

Давидов лопен

Verbascum davidoffii

Декоративен лопен

Verbascum decorum

Диекианов лопен

Verbascum dieckianum

Пушицов лопен

Verbascum eriophorum

Янкев лопен

Verbascum jankaeanum

Йорданов лопен

Verbascum jordanovii

Юрушки лопен

Verbascum juruk

Лагуров лопен

Verbascum lagurus

Дребноцветен лопен

Verbascum minutiflorum

Лъжеблагороден лопен

Verbascum pseudonobile

Пурпурен лопен

Verbascum purpureum

Скален лопен

Verbascum rupestre

Родопски лопен

Verbascum spathulisepalum

Тракийски лопен

Verbascum thracicum

Цар Борисов лопен

Verbascum tzar-borisii

Урумов лопен

Verbascum urumovii

Баумгартеново великденче

Veronica baumgartenii

Черноморско великденче

Veronica euxina

Сиво великденче

Veronica glauca

Гризебахово великденче

Veronica grisebachii

Перестолистно великденче

Veronica multifida

Търилово великденче

Veronica turrilliana

Сем. Ежоглавичкови

Sparganiaceae

Теснолистна ежова главица

Sparganium angustifolium

Малка ежова главица

Sparganium minimum

Сем. Ракитовицови

Tamaricaceae

Немска мирикария

Myricaria germanica

Сем. Телигонови

Theligonaceae

Телигониум

Theligonum cynocrambe

Сем. Тимелееви

Tymeleaceae

Благаево бясно дърво

Daphne blagayana

Лаврово бясно дърво

Daphne laureola

Странджанско бясно дърво

Daphne pontica

Сем. Джулюнови

Trapaceae

Дяволски орех

Trapa natans

Сем. Папурови

Typhaceae

Шутлевортиев папур

Typha shuttleworthii

Сем. Копривови

Urticaceae

Родопска разваленка

Parietaria rhodopaea

Сем. Дилянкови

Valerianeceae

Келереров кентрантус

Centranthus kellererii

Цялолистна дилянка

Valeriana simplicifolia

Сем. Теменугови

Violaceae

Балканска теменуга

Viola balcanica

Дългошпореста теменуга

Viola delphinantha

Стройна теменуга

Viola gracilis

Гризебахова теменуга

Viola grisebachiana

Рилска теменуга

Viola orbelica

Блатна теменуга

Viola palustris

Дребна теменуга

Viola parvula

Пиринска теменуга

Viola perinensis

Прасковолистна теменуга

Viola persicifolia

Ниска теменуга

Viola pumila

Пиренейска теменуга

Viola pyrenaica

Прекрасна теменуга

Viola speciosa

Стоянова теменуга

Viola stojanovii

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Знакът "* " означава всички видове от съответния род, без тези, включени в приложение № 3.


 

1. ГРЪБНАЧНИ

1. VERTEBRATES

БОЗАЙНИЦИ

МAMMALIA

РАЗРЕД ХИЩНИЦИ

CARNIVORA

Сем. Кучета

Canidae

Чакал

Canis aureus

Европейски вълк

Canis lupus

Сем. Порове

Mustelidae

Черен пор

Mustela putorius

Сем. Същински тюлени

Phocidae

Качулат тюлен

Cystophora cristata

Гренландски тюлен

Phoca groenlandica

ПТИЦИ

AVES

РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ

ANSERIFORMES

Сем. Патицови

Anatidae

Зеленоглава патица

Anas platyrynchos

Лятно бърне

Anas querquedula

Зимно бърне

Anas crecca

Фиш

Anas penelope

Клопач

Anas clypeata

Шилоопашата патица

Anas acuta

Голяма белочела гъска

Аnser albifrons

Качулата потапница

Aythya fuligula

РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ

GALLIFORMES

Сем. Фазанови

Phasanidae

Планински кеклик

Alectoris graeca graeca

Тракийски кеклик

Alectoris chukar

Пъдпъдък

Coturnix coturnix

Яребица

Perdix perdix

Колхидски фазан

Phasianus colchicus

Глухар

Tetrao urogallus

РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ

GRUIFORMES

Лиска

Fulica atra

РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ

CHARADRIIFORMES

Сем. Бекасови

Scolopacidae

Средна бекасина

Gallinago gallinago

Горски бекас

Scolopax rusticola

РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ

COLUMBIFORMES

Сем. Гълъбови

Columbidae

Гривяк

Columba palumbus

Гугутка

Streptopelia decaocto

Гургулица

Streptopelia turtur

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ

PASSERIFORMES

Сем. Скорцови

Sturnidae

Обикновен скорец

Sturnus vulgaris

Сем. Вранови

Corvidae

Чавка

Corvus monedula

Посевна врана

Corvus frugilegus

Сива врана

Corvus corone

Сврака

Pica pica

ЗЕМНОВОДНИ

AMPHIBIA

РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ

ANURA

Сем. Водни жаби

Ranidae

Водна жаба

Rana ridibunda

Планинска водна жаба

Rana temporaria

Зелена водна жаба

Rana esculenta

РИБИ

PISCES

РАЗРЕД ЕСЕТРОПОДОБНИ

ACIPENSERIFORMES

Сем. Есетрови

Acipenseridae

Руска есетра

Acipenser guеldenstaedti

Чига

Acipenser ruthenus

Пъструга

Acipenser stellatus

Моруна

Huso huso

РАЗРЕД СЕЛДОПОДОБНИ

CLUPEIFORMES

Сем. Селдови

Clupeidae

Карагьоз

Alosa pontica

Малка дунавска скумрия

Alosa caspia nordmani

Резовски карагьоз

Alosa caspia bulgarica

Блеч

Alosa maeotica

Средиземноморска финта

Alosa fallax

РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ

CYPRINIFORMES

Сем. Шаранови

Cyprinidae

Распер

Aspius aspius

Черна (балканска) мряна

Barbus meridionalis petenyi

Резовска (приморска) мряна

Barbus tauricus (Barbus plebejus tauricus)

Маришка мряна

Barbus cyclolepis (Barbus cyclolepis tauricus)

Сабица

Pelecus cultratus

РАЗРЕД КОСТУРОПОДОБНИ

PERCIFORMES

Сем. Костурови

Percidae

Ивичест бибан

Gymnocephalus schraetser

Голяма/обикновена вретенарка

Zingel zingel

2. БЕЗГРЪБНАЧНИ

2. INVERTEBRATES

МЕКОТЕЛИ

MOLLUSCA

КЛАС ОХЛЮВИ

GАSTROPODA

Сем. Хелициди

Helicidae

Градински охлюв

Helix pomatia

Лозов охлюв

Helix lucorum

КЛАС ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ

ANNELIDA

Сем. Пиявици

Hirudinidae

Медицинска пиявица

Hirudo medicinalis

ЧЛЕНЕСТОНОГИ

ARTHROPODA

КЛАС РАКООБРАЗНИ

CRUSTACEA

Сем. Сладководни раци

Astacidae

Речен рак

Astacus astacus

Езерен рак

Astacus leptodactylos

3. РАСТЕНИЯ

3. PLANTES

ОТДЕЛ ПАПРАТОВИДНИ

POLYPODIOPHYTA

Сем. Аспидеви

Aspidiaceae

Дриоптерис

Dryopteris sp. div.

Многоредник

Polystichum sp.div.

ОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ

MAGNOLIOPHYTA

Сем. Кокичеви

Amaryllidaceae

Блатно кокиче

Leucojum aestivum

Сем. Сенникоцветни

Apiaceae

Урока

Bupleurum sp. div.*

Пронизанолистен трибел

Smyrnium perfoliatum

Сем. Сложноцветни

Asteraceae

Челядник

Echinops sp. div.*

Смил

Helichrysum arenarium

Сем. Карамфилови

Caryophyllaceae

Сбита мишорка

Gypsophylla glomerata

Метличеста мишорка

Gypsophylla paniculata

Сем. Перуникови

Iridaceae

Минзухар

Crocus sp. div.*

Петльово перо, гладиол

Gladiolus sp. div.*

Сем. Кремови

Liliaceae

Зайча сянка

Asparagus sp. div.*

Бял бърдун

Asphodelus albus

Самодивско цвете

Erytronium dens-canis

Петров кръст

Lilium martagon

Момкова сълза

Polygonatum officinale

Бодлив залист, див чемшир

Ruscus aculeatus

Подезичен залист

Ruscus hypoglossum

Обикновен синчец

Scilla bifolia

Сем. Салепови

Orchidacea

Дактилориза

Dactylorhiza sp. div.*

Салеп

Orchis sp. div.*

Сем. Божурови

Paeoniaceae

Червен божур

Paeonia peregrina

Сем. Саркофаеви

Plumbaginaceae

Змийска трева

Goniolimon sp. div.*

Гърлица

Limonium sp. div.*

Сем. Житни

Poaceae

Коило

Stipa sp. div.*

Сем. Игликови

Primulaceae

Есенно ботурче

Cyclamen neapolitanum

Лечебна иглика

Primula veris

Обикновена иглика

Primula vulgaris

Сем. Лютикови

Raninculaceae

Котенце

Pulsatilla sp. div.*

Сем. Върбови

Salicaceae

Ива, козя върба

Salix caprea

 

 

 

Приложение № 4a към чл. 41а (Ново - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Знакът "+" обозначава страните членки, в които могат да се ловуват изброените видове


 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnusolor

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettarufina

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythyamarila

+

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateriamollissima

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangulahyemalis

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanittanigra

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanittafusca

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephalaclangula

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergusserrator

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergusmerganser

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasabonasia

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Francolinusfrancolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallusaquaticus

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinulachloropus

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopusostralegus

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialisapricaria

+

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialissquatarola

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellusvanellus

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidriscanutus

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachuspugnax

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosalimosa

 

&