УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Приет с ПМС № 266 от 10.11.2009 г. Обн. ДВ. бр.91 от 17 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.57от 27 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.74 от 21 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат основни въпроси, свързани с дейността на министъра на труда и социалната политика и със структурата и функциите на Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 2. (1) Министерството на труда и социалната политика е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. Триадица № 2.

(2) Министерството на труда и социалната политика е администрация, която подпомага министъра на труда и социалната политика при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

(3) Министерството на труда и социалната политика като юридическо лице се представлява от министъра или от оправомощени от него длъжностни лица.

 

Глава втора.
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Раздел I. Правомощия на министъра на труда и социалната политика

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Министърът на труда и социалната политика, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, безопасността и здравето при работа, социалните инвестиции, социалната закрила, социалното включване, подкрепата на децата и семейството, демографското развитие, интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и антидискриминацията в съответствие със законите на страната и приетата от правителството програма за управление на страната.

(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват самостоятелно или съвместно с други държавни органи и/или обществени организации.

Чл. 4. Като едноличен орган на изпълнителната власт министърът:

1. ръководи цялостната дейност по стратегическото и оперативното управление на Министерството на труда и социалната политика, наричано по-нататък "министерството", и развитието на социалния диалог на национално, отраслово и браншово равнище;

2. ръководи дейността по управлението и развитието на човешките ресурси в системата на министерството;

3. управлява финансовата политика на министерството;

4. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на военновременния план на министерството и комуникационно-информационната система за управление при кризи;

5. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация и утвърждава вътрешни правила за работа с класифицирана информация;

6. осъществява общо ръководство и координация на дейността на създадените към него изпълнителни агенции и други второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към него;

7. управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз и от други международни финансови институции и донори;

8. управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност по линия на Съвета на Европа и на Съвета за регионално сътрудничество;

9. изпълнява функциите на Национален координатор по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави;

10. изпълнява функциите на председател на управителния съвет на Проект "Красива България";

11. ръководи дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране равнището на доходите и тяхната социална защита, издръжката на живота и прага на бедността;

12. в сътрудничество със социалните партньори подготвя и осъществява програми и проекти по линия на техническото сътрудничество с Международната организация на труда и координира и контролира изпълнението им; провежда мерки за въвеждане стандартите на Международната организация на труда и на Съвета на Европа;

13. участва като представител на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество;

14. представлява правителството в Международната организация на труда и в нейните ръководни органи, както и в други международни организации, когато такива права са му делегирани;

15. ръководи и координира цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство;

16. организира и координира разработването и провеждането на държавната политика за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта, пазара на труда и обучението на работната сила; утвърждава програми и проекти за заетост и обучение на възрастни;

17. издава удостоверения на физически и юридически лица за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в страната и в чужбина и за моряци;

18. утвърждава със заповед Националната класификация на професиите и длъжностите;

19. определя коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука";

20. организира и координира разработването и осъществява мониторинг във връзка с провеждането на политиката по социално включване; организира и координира разработването и провеждането на държавната политика по социално подпомагане;

21. насърчава и подпомага благотворителната и хуманитарната дейност в социалната сфера;

22. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) ръководи, координира и контролира в сътрудничество с други държавни органи, социални партньори и неправителствени организации дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране на демографските процеси, равните възможности, интеграцията на хората с увреждания и антидискриминацията, предлага и провежда мерки за регулирането им в областите от компетентност на министерството;

23. осигурява организацията и координацията по европейските въпроси от своята компетентност;

24. представлява Република България на заседанията на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в съответствие със своята компетентност;

25. ръководи, координира и контролира оперативната работа по подготовката на позиции, рамкови позиции и указания, които се представят в процеса на вземане на решения в Европейския съюз;

26. предлага и провежда мерки за изпълнение и прилагане на национално ниво на актове на Европейския съюз в областите от своята компетентност;

27. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) организира и координира разработването и провеждането на политиката по свободно движение на работници, включително координация на системите за социална сигурност, трудова миграция и интеграция на граждани от трети държави;

28. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) ръководи, контролира и координира в сътрудничество със социалните партньори дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране на трудовомиграционните процеси и свободното движение на работници, предлага и провежда мерки за регулирането им;

29. сключва и осигурява изпълнението на международни договори в сферата на труда и социалната политика, в областта на трудовата миграция и социалната сигурност;

30. ръководи и контролира дейността на дипломатическите служители на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел и в службите по трудови и социални въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина и издава инструкция за техните функции и задължения;

31. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) в сътрудничество със социалните партньори обсъжда и съгласува основните макроикономически показатели в областта на социалната политика с ръководители на мисиите на Международната банка за възстановяване и развитие, Международния валутен фонд и други международни финансови институции;

32. изпълнява и други функции, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

Чл. 5. При осъществяването на правомощията си министърът:

1. взаимодейства с министрите и с другите органи на изпълнителната власт за провеждане на единна държавна политика;

2. отговаря за дейността си пред Министерския съвет и Народното събрание по ред, определен с Конституцията на Република България, с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г.) и сУстройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (ДВ, бр. 78 от 2009 г.);

3. участва в работата на Министерския съвет;

4. издава актове самостоятелно или съвместно с други министри и внася за приемане от Министерския съвет проекти на актове, стратегии и програми;

5. взаимодейства и сътрудничи със социалните партньори, с неправителствени организации, с международни организации и други институции;

6. работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, като провежда информационна политика, която гарантира откритост, прозрачност и медийна достъпност на дейността на ръководената от него администрация, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и служебната тайна налагат ограничаване на този принцип;

7. осъществява и други възложени му от министър-председателя задачи и правомощия.

Чл. 6. В рамките на предоставените му правомощия въз основа и в изпълнение на законите министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Чл. 7. (1) При осъществяване на дейността си и при упражняване на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.

(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II. Политически кабинет

Чл. 8. (1) Министърът създава на свое пряко подчинение политически кабинет.

(2) Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на правителствената политика пред обществото.

Чл. 9. (1) В политическия кабинет се включват заместник-министрите, началникът на кабинета, парламентарният секретар и директорът на дирекция "Връзки с обществеността".

(2) Към политическия кабинет за подпомагане на дейността му по определени въпроси министърът може да назначава по трудов договор съветници, експерти и технически сътрудници.

(3) Началникът на кабинета, парламентарният секретар, съветниците и експертите осъществяват своята дейност въз основа на трудов договор, сключен с министъра.

Чл. 10. (1) За реализирането на програмата на Министерския съвет за управление на страната политическият кабинет предлага на министъра стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение.

(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1 политическият кабинет:

1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети и за вземането на политически решения;

2. обменя информация с политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на останалите членове на Министерския съвет за изпълнение от министерството на приетата от правителството управленска програма;

3. осигурява координация при осъществяването на единната информационна политика на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

4. осигурява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността;

5. осъществява взаимодействието с административните звена в министерството при подпомагане на дейността на министъра и заместник-министрите; конкретните задачи се формулират от началника на политическия кабинет и се възлагат на администрацията от главния секретар в обем и срокове, съгласувани между началника на кабинета и главния секретар.

(3) Политическият кабинет осъществява функциите си чрез ежеседмично провеждане на заседания под ръководството на министъра.

(4) На заседанията на политическия кабинет могат да присъстват и експерти към него, както и специално поканени за становище служители.

Чл. 11. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

(2) Началникът на кабинета:

1. съставя програмата на министъра;

2. организира връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с другите органи на държавната власт и органите на местно самоуправление, с ръководствата на политически и обществени организации и с гражданите;

3. организира провеждането на заседанията на политическия кабинет;

4. организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;

5. възлага изпълнението на задачи от името на министъра и контролира изпълнението им.

Чл. 12. Парламентарният секретар:

1. организира взаимодействието на министъра с Народното събрание, с ръководствата на парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание;

2. предоставя информация на министъра за внесените за разглеждане от Народното събрание законопроекти;

3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на Министерския съвет и координира изпълнението й в рамките на възложените на министъра компетенции;

4. координира представянето на правителствената политика и на внесените от Министерския съвет законопроекти, решения, доклади и отчети пред Народното събрание в областите на компетентност на министъра.

Чл. 13. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността":

1. организира представянето на политиката на министерството пред обществеността;

2. координира дейността на звената за връзки с обществеността на агенциите към министъра;

3. организира публичните прояви на министъра.

Чл. 14. Съветниците и експертите към политическия кабинет на министъра:

1. събират, обобщават и анализират информация, необходима за стратегическото планиране и разработването на проекти на политически решения;

2. подготвят справки, анализи, експертни становища и други материали по въпроси, които се разглеждат от политическия кабинет на министъра;

3. подготвят становищата на министъра по чл. 33, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за съответствието на проектите на стратегии, програми и нормативни актове с програмата на правителството за управление на страната.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I. Структура

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) Министерството е структурирано в главна дирекция и 12 дирекции, както и в други административни звена и отделни длъжности.

(2) Наименованието и числеността на отделните организационни структури и административни звена в министерството са посочени в приложението.

Чл. 16. Министърът определя със заповед наименованията, функциите и числеността на отделите и секторите в дирекциите на министерството и утвърждава длъжностното разписание на министерството.

Чл. 17. Административните звена на министерството съобразно функционалната си компетентност:

1. предоставят административни услуги на външни и вътрешни клиенти в съответствие с изискванията на Системата за управление на качеството на министерството;

2. определят свои представители на съответното експертно и ръководно ниво за участие от името на Република България в процеса на вземане на решения в структури на Европейския съюз, които са от компетентност на министъра; анализират политиката на Европейския съюз и предлагат и въвеждат европейски практики и участват в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз;

3. разработват оценки на въздействието на нормативните актове по политиките на министерството;

4. участват в процеса на управление на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в министерството, инициират и осъществяват мерки за подобряване на системата за превантивни и коригиращи действия и за управление на рисковете;

5. участват в подготовката на отговорите на министъра на актуални въпроси и питания за парламентарния контрол в Народното събрание;

6. участват в разработването на проекти на нормативни актове и заповеди, свързани с дейността на министерството, съгласуват или изготвят становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване от други дирекции, министерства и други администрации;

7. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) участват в разработването на програмния формат на бюджета, на тригодишната бюджетна прогноза на министерството и на отчети на бюджета в програмен формат, като дирекциите "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" - в описателната част, и "Бюджет и финанси" - във финансовата част, обобщават и представят окончателния вариант на програмния бюджет, на тригодишната бюджетна прогноза и на отчетите;

8. осъществяват текущ мониторинг върху изпълнението на съответните политики и програми на министерството;

9. осигуряват поддържането, актуализирането и развитието на информационните системи и интернет страниците на министерството;

10. участват в медийното отразяване на политиките на министерството;

11. изпълняват и други функции, възложени от министъра.

Раздел II. Главен секретар

Чл. 18. (1) Главният секретар ръководи, организира, координира и контролира функционирането на администрацията, като:

1. осъществява административното ръководство на министерството в изпълнение на закона и на законовите разпореждания на министъра;

2. следи за точното спазване на административните актове;

3. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване;

4. представлява министерството в случаите, в които е упълномощен изрично от министъра по проблеми, свързани с функционирането на администрацията;

5. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена, осъществява общия контрол за изпълнението им и отговаря за условията за нормална и ефективна работа на административните звена;

6. по искане на началника на кабинета и на заместник-министрите възлага задачи на административните звена съобразно тяхната функционална компетентност;

7. ръководи, координира и контролира подготовката и подписва експертни становища, възложени от министъра, по проекти на актове, които са свързани или засягат дейността на министерството;

8. при възлагане от министъра:

а) координира и контролира подготовката на проекта на програмния бюджет на министерството;

б) упражнява правомощията по управление на държавната собственост, предоставена на министерството;

9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

10. изпълнява и други функции и задачи, определени с нормативен акт или възложени му от министъра.

(2) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен с писмена заповед на министъра директор на дирекция за всеки конкретен случай.

Раздел III. Инспекторат

Чл. 19. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява административен контрол върху дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) Инспекторатът извършва комплексни, тематични и последващи проверки по утвърден от министъра годишен план, както и внезапни проверки по отделни сигнали или при случаи с обществен отзвук.

(3) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за решаването им.

(4) Инспекторатът:

1. проверява спазването на вътрешните правила за организацията на работа на администрацията;

2. анализира ефективността на дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) разглежда постъпили сигнали за корупция на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра, извършва проверки и информира министъра за резултатите;

4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) осъществява контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

5. проверява изпълнението на плана за действие на съответната администрация по дадени препоръки от извършени проверки;

6. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

7. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) следи за изпълнението на мерките по Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

9. анализира проблемите, свързани с изпълнението на отделните политики от компетентността на министъра и постигането на определените цели;

10. въз основа на направените изводи и констатации при проверките и на извършените анализи прави обосновани предложения пред министъра за изменение на нормативни актове;

11. (нова - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) изготвя на 6 месеца доклад до министъра с изводи и предложения за предприетите действия и мерки и за ефективността на контрола;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) представя ежегоден отчет за дейността си пред министъра;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) осъществява и други задачи във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

Раздел III. "а" Финансов контрольор (Нов - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.)

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и утвърдената от министъра на финансите методология на всички документи, свързани с дейността на министерството, с изключение на случаите, в които предварителният контрол се осъществява от финансовите контрольори на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти".

(2) Финансовият контрольор извършва проверки на всички документи и приложенията към тях преди вземане/извършване на решение/действие, свързано с дейността на министерството, и изразява мнение за съответствие с приложимото законодателство.

(3) Условията и редът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове, утвърдени от министъра.

Раздел IV. Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 20. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Дирекцията извършва вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз, и на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра, в които няма изградени самостоятелни звена за вътрешен одит.

(3) Дирекцията осъществява дейността си, като:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекцията за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит;

11. осъществява контакти с другите дирекции за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел V. Служител по сигурността на информацията

Чл. 21. (1) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на министъра и изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на класифицираната информация(ЗЗКИ) и с нормативните актове по прилагането му.

(2) Служителят по сигурността на информацията:

1. организира и следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и други нормативни актове и прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

2. осъществява контрол за спазването на изискванията за сигурност на автоматизираната информационна система и дейностите по осигуряване на индустриалната сигурност и криптографска защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

5. организира и осъществява процедурата по проучването за достъп до класифицираната информация и води регистър на проучените лица;

6. разработва и поддържа план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

7. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация.

Раздел VI. Обща администрация

Чл. 22. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра, създава условия за осъществяването на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) Общата администрация е структурирана във:

1. дирекция "Административно и информационно обслужване и подготовка за отбрана";

2. дирекция "Бюджет и финанси";

3. дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки";

4. дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие";

5. дирекция "Връзки с обществеността".

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) Дирекция "Административно и информационно обслужване и подготовка за отбрана":

1. организира, координира и осъществява дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица чрез каналите за достъп до обслужване, включително електронните административни услуги;

2. разработва, прилага, развива и координира Системата за управление на качеството на министерството;

3. поддържа административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в частта относно административните услуги;

4. осъществява деловодното обслужване, проследява движението чрез автоматизирана информационна система и експедирането на документите на администрацията;

5. извършва систематизиране и съхраняване на всички документи в хартиен и електронен вариант; организира експертизата, обработването и предаването на хартиените документи в Националния архивен фонд;

6. организира и координира работата със сътрудниците на министъра, заместник-министрите, началника на кабинета и главния секретар;

7. координира техническата подготовка и съгласуването и организира процеса по внасяне проекти на актове за заседания на Министерския съвет;

8. осигурява информация за заседанията и актовете на Министерския съвет;

9. обобщава предложенията на министерството за законодателната програма на Министерския съвет, проследява изпълнението на утвърдената законодателна програма и прави отчети по нея;

10. осигурява публичност и прозрачност на административните услуги от компетенциите на министъра и участва в дейности по предоставяне на достъп до обществена информация;

11. разработва цялостната политика в областта на информационните технологии, планира, организира и координира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в министерството и в структурните му звена;

12. организира и отговаря за дейностите, свързани с планирането, отчетността, въвеждането, ползването, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в системата на министерството;

13. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други информационни системи;

14. изпълнява всички дейности, свързани с издаването, използването и прекратяването на удостоверенията за електронен подпис в министерството;

15. организира и осъществява техническата поддръжка и администрирането на официалния и неофициалния раздел на интернет страницата на министерството; поддържа и актуализира неофициалния раздел на интернет страницата;

16. организира създаването и поддръжката на технологичната инфраструктура, свързана с предоставянето на електронни административни услуги от министерството;

17. осигурява изграждането на интегрирана информационна система чрез обединяване на ведомствените информационни системи на агенциите към министъра;

18. отговаря за цялостната дейност по осигуряване на оперативната съвместимост, мрежовата и информационната сигурност на използваните информационни системи; осигурява техническата поддръжка и управлението на административната информационна система на министерството в съответствие с изискванията на Закона за електронно управление;

19. организира дейностите по военновременното планиране, изграждането и експлоатацията на пунктовете за управление и оповестяването на министерството при привеждането му от мирно на военно положение и при бедствия;

20. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната;

21. организира дейностите по проектирането, разработването, внедряването и експлоатирането на специализираната комуникационно-информационна система на министерството за управление при бедствия, при извънредно, военно положение и/или положение на война;

22. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на министерството с транспорт, както и регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт и годишни прегледи;

23. организира и отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на движимите вещи;

24. отговаря за снабдяване, ползване, съхранение, поддръжка и ремонт на стоково-материалните ценности;

25. организира дейностите по охраната и пропускателния режим в сградата на министерството;

26. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в прилежащите й терени.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.)

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) Дирекция "Бюджет и финанси":

1. съставя консолидиран проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на министерството по Единната бюджетна класификация и по програми;

2. изготвя месечното разпределение на бюджета по икономически елементи на Единната бюджетна класификация и предлага на министъра разпределението на бюджетните кредити по второстепенни разпоредители;

3. разработва методология на счетоводната и финансовата политика на министерството по Закона за счетоводството и нормативните актове по бюджетната политика;

4. организира и осъществява счетоводната отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния и ориентиран към резултатите бюджет и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти;

5. осъществява дейностите по разпределянето, контрола и анализа за разходването на средствата от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и обосновката на предложения за корекции по техните бюджети, осъществяването на контрол по трансфера на собствени приходи на второстепенните разпоредители към министъра;

6. съставя касови отчети за изпълнението на бюджета, организира, координира, обобщава и изготвя финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на министерството за всеки отчетен период;

7. изготвя финансов отчет и оборотни ведомости на министерството и консолидиран годишен финансов отчет и оборотни ведомости на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

8. анализира и администрира разходите, извършвани от министерството;

9. контролира плащанията по сключените договори;

10. извършва плащанията по договори, финансирани от оперативните програми, организира и поддържа отделна счетоводна система или отделен модул в счетоводната система и съставя отчет за касовото изпълнение по оперативните програми;

11. планира и утвърждава необходимите средства за реализация на договорите, финансирани по оперативни програми чрез системата на Единната сметка, и съставя обобщен отчет за касовото изпълнение по тези договори за системата на министерството;

12. осигурява съхранението на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;

13. изготвя и съхранява месечните ведомости за работните заплати и извършва плащанията по тях;

14. издава удостоверение за осигурителен доход въз основа на ведомостите на министерството и на ликвидирани ведомства, съхранявани в архива на министерството;

15. организира и извършва в установените срокове годишните инвентаризации;

16. участва в изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата дейност на министерството с изключение на дейностите, свързани с изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти".

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.)

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) Дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки":

1. изготвя самостоятелно и контролира законосъобразното съставяне на административните актове, договорите и другите документи, свързани с дейността на министъра и на министерството;

2. оказва правна помощ и подпомага дейността на министъра, заместник-министрите и административните звена в министерството, като дава мотивирани становища и предложения по правни въпроси и съгласува проекти на актове с изключение на тези, подготвяни от специализираната администрация при упражняване на специалната й функционална компетентност;

3. осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други институции, осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на министерството;

4. следи за законосъобразността на актовете и процедурите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения и с възлагането на обществени поръчки;

5. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер;

6. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки с изключение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по които тези функции са възложени на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", и изготвя обобщен график за провеждане на всички обществени поръчки през съответната година;

7. разработва документациите за участие, подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство с изключение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по които тази функция е възложена на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", като носи отговорност за законосъобразното им откриване и провеждане;

8. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, от което получава необходимата информация, с изключение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по които тези функции са възложени на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти";

9. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки с изключение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по които тази функция е възложена на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти";

10. подготвя и изпраща в нормативно установените срокове документите и информацията до Агенцията по обществени поръчки, съответно до Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки, до "Официален вестник" и до Европейската комисия, с изключение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по които тези функции са възложени на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти";

11. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки с изключение на тези, които регламентират дейността на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", свързана с подготвянето и възлагането на обществени поръчки;

12. съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки с изключение на документацията по процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по процедурите, за които отговаря Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти";

13. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;

14. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление, поддръжката и ремонта на имотите, предоставени на министерството, включително застраховането им съобразно действащото законодателство;

15. поддържа цялостната документация на имотите;

16. координира дейността и подпомага министъра при осъществяването на правомощията му по изпълнението на бюджета за капиталови разходи, като подготвя и предлага проекти на поименни списъци на обектите за строителство и ремонт за съответната година, които ще се финансират от министерството, организира и отговаря за дейностите по провеждане на инвестиционната политика на министерството;

17. осъществява мониторинг и контрол върху управлението на имотите, предоставени на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

18. поддържа регистъра на търговските дружества по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Чл. 26. Дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие":

1. разработва и осъществява стратегии и политики в областта на управлението на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерството;

2. осъществява дейностите по набирането и подбора на персонала и провеждането на конкурсни процедури за държавни служители;

3. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на министерството и съгласува вътрешната структура на отделните административни звена;

4. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в министерството;

5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) координира и подпомага дейностите по разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и оценяването на изпълнението на длъжността на служителите;

6. поддържа и актуализира съществуващите бази от данни и регистри, свързани с управление на човешките ресурси, и образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в министерството;

7. поддържа административния регистър в частта, съдържаща информация за административните структури и ръководните им органи, и за незаетите длъжности в администрацията; обявленията за конкурсите за държавни служители и за служебните правоотношения;

8. планира, организира и координира обучението на служителите в министерството за кариерно и професионално развитие и мотивация на служителите и повишаване на квалификацията им;

9. организира отпечатването и разпространението на служебни книжки за нуждите на структурите на държавната и общинската администрация;

10. организира и координира изготвянето на годишния доклад за състоянието на администрацията;

11. осъществява взаимодействие и дава методически указания на звената по управление на човешките ресурси във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

12. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) отговаря за организационното развитие и участва в изграждането на оптимална организационна структура на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра съобразно нормативните изисквания.

Чл. 27. Дирекция "Връзки с обществеността":

1. планира, координира и осъществява провеждането на информационната политика на министерството;

2. осъществява връзки с медии с цел навременно осигуряване на информация за дейността на министерството;

3. организира, координира и осъществява информационни кампании за дейността на министерството;

4. поддържа и актуализира официалния раздел на интернет страницата на министерството;

5. планира и организира проучването и анализирането на общественото мнение по политиките на министерството;

6. координира организирането на семинари, информационни дни, кръгли маси и дискусии;

7. участва в разработването на проекти на съобщения за средствата за масово осведомяване по въпросите, внесени от министъра за разглеждане от Министерския съвет;

8. работи в координация със звеното за връзки с обществеността на Министерския съвет, както и със звената за връзки с обществеността на министерствата и другите администрации.

Раздел VII. Специализирана администрация

Чл. 28. Специализираната администрация на министерството е организирана във:

1. Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти";

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии";

3. дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд";

4. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност";

5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи";

6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) дирекция "Социално включване;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество".

Чл. 29. (1) Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти":

1. изпълнява функциите на управляващ орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и отговаря за управлението и изпълнението й в съответствие с принципа за правилно финансово управление, като:

а) гарантира, че избирането на операции за финансиране се извършва съобразно критериите, приложими за оперативната програма, и в съответствие с националното законодателство и с приложимите правила на Европейската общност за целия период на изпълнението им;

б) удостоверява, че съфинансираните продукти и услуги са доставени или извършени и че декларираните от бенефициентите разходи за операциите са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и с правилата на Общността; извършва проверки на място на отделни операции на извадкова основа в съответствие с одобрените правила;

в) гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в електронна форма на счетоводните записи за всяка операция по оперативната програма и че са събрани данните за изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;

г) гарантира, че бенефициентите и други лица, включени в изпълнението на операциите, поддържат отделна счетоводна система или адекватна счетоводна аналитична сметка за всички сделки, отнасящи се до операцията, без да се засягат националните счетоводни правила;

д) организира и координира изготвянето, актуализирането, изпълнението и оценката на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

е) установява процедури, за да гарантира, че всички документи относно разходите и одитите, необходими за изграждането на адекватна одитна пътека, позволяват нейното проследяване;

ж) гарантира, че сертифициращият орган получава цялата необходима информация относно процедурите и проверките, извършени във връзка с разходите за целите на сертифицирането;

з) насочва работата на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и осигурява необходимите документи, които позволяват да се следи качеството на изпълнението на оперативната програма в съответствие със специфичните й цели; осигурява организационно и технически дейността на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

и) изготвя и след одобрение от Комитета за наблюдение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" предава на Европейската комисия годишните и окончателните доклади относно изпълнението на оперативната програма;

к) осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

л) изпълнява други, присъщи на управляващия орган, функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове на Европейския съюз, както и на приложимите национални актове и правила;

2. делегира по своя преценка и в съответствие с установените на национално ниво правила част от функциите си по т. 1 на междинните звена по оперативната програма;

3. координира дейността по изготвянето на части от други оперативни програми от компетентността на министерството;

4. отговаря за управлението и изпълнението на програмите и проектите, по които министерството съобразно съответното финансово споразумение е изпълнителна агенция по Програма ФАР;

5. прилага и следи за спазването на правилата на Програма ФАР и други международни донори;

6. координира работата и оказва методическа помощ на звената за изпълнение на проекти в процеса на изпълнение на проектите;

7. осъществява финансови проверки и удостоверявания и контрол върху техническото изпълнение на проекти, съфинансирани със средства по Програма ФАР;

8. поддържа подходящи системи за финансова и счетоводна отчетност на всички плащания по договори, съфинансирани от Програма ФАР, когато министерството е определено за изпълнителна агенция по съответното финансово споразумение;

9. поддържа информационни системи за управление и база данни в подкрепа на управлението на проекти, съфинансирани от Европейския съюз;

10. изготвя доклади и справки относно управляваните проекти към Националния координатор на помощта, Националния ръководител на помощта, Централното координационно звено, сертифициращия орган, Европейската комисия и други заинтересувани институции;

11. осъществява контрол върху изградените от звената за изпълнение на проекти и междинните звена системи и правила за изпълнение на делегираните им функции при управление на средствата от Програма ФАР и от Европейския социален фонд;

12. дава рамкови указания на звената за изпълнение на проекти и на междинните звена във връзка с делегираните им функции;

13. осигурява поддържането на система от правила и процедури за повишаване на административния капацитет за управлението на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз;

14. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по финансиране и възлагане на обществени поръчки, при разходването на средства, свързани с програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, и при изпращането на информация за проведени процедури по обществени поръчки в нормативно установените срокове за вписване в Регистъра на обществените поръчки в Агенцията по обществени поръчки, както и в регистъра на обществените поръчки в министерството;

15. отговаря за изпълнението на делегираните функции по подписано оперативно споразумение със съответната изпълнителна агенция, когато е определена за звено за изпълнение на проект;

16. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) осъществява координация на съвместни проекти на министерството с Европейската инвестиционна банка, Международната банка за възстановяване и развитие и други международни донори и организации.

(2) Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" има териториални звена в центровете на районите за планиране.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) Осъществяването на функциите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 9 - 14 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми", назначени за срок до приключване на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", когато това е предвидено в длъжностното разписание.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) Възнагражденията на служителите по ал. 3 се финансират изцяло от техническата помощ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) Дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии":

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) координира разработването, провеждането и осъществяването на мониторинг в областта на държавната политика по жизненото равнище и демографското развитие; анализира, оценява и прогнозира равнището на доходите от труд, издръжката на живота и официалната линия на бедност;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) извършва и участва в разработването на предварителни, текущи и последващи оценки на въздействието на стратегически и програмни документи и нормативни актове, в т.ч. при въвеждането на международни стандарти, в областта на жизненото равнище и демографското развитие;

3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) участва в разработването, изпълнението и отчитането на стратегии, планове, програми и проекти в областта на заплащането на труда и демографското развитие; координира, осъществява мониторинг и отчита изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2012 - 2030 г. и на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора 2012 - 2030 г.;

4. организира, координира и участва в разработването на стратегии, програми, планове за действие, проекти и доклади в областта на социалната икономика и извършва наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в тази област;

5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) подпомага консултациите на министъра със социалните партньори и с неправителствените организации в областта на жизненото равнище и демографското развитие и организира и координира дейността на Постоянната комисия по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество; координира дейността по договаряне на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;

6. участва в разработването, изпълнението и координирането на международни проекти и програми, отнасящи се до демографското развитие;

7. участва в подготовката на позиции, анализи, доклади, информации и други документи в областта на демографското развитие във връзка с участието на Република България в работата на институциите, работни групи, комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и др. и участва в тях със свои представители;

8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) изготвя доклади и анализи в областта на жизненото равнище и демографското развитие, поддържа бази данни от статистическа, социологическа и административна информация в сферата на труда и социалната политика и изготвя периодичен бюлетин "Доходи и жизнено равнище";

9. в областта на планирането, мониторинга и оценката на дейността на министерството:

а) координира съставянето, актуализирането, отчитането и оценката на изпълнението на стратегическия и оперативния план на министерството;

б) идентифицира рисковете пред изпълнението на стратегическите цели и приоритети на министерството и извършва оценка на необходимостта от актуализирането им; координира дейности по управление на риска, действията на координаторите по управление на риска на ниво дирекции, поддържа и актуализира риск-регистъра на МТСП;

в) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) организира и координира изготвянето на годишния доклад за дейността на министерството по чл. 45, ал. 5 от Закона за администрацията;

10. в областта на програмното бюджетиране:

а) разработва методологически и методически стандарти за осигуряване на обвързаност между планирането на дейността и програмното бюджетиране в министерството;

б) организира и координира дейностите за осигуряване на обвързаност между стратегическия и оперативния план и програмния формат на бюджета на министерството.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд":

1. участва в разработването на проекти на нормативни актове, чрез които в националното законодателство се въвеждат стандартите на Международната организация на труда и на Съвета на Европа, както и законодателството на Европейския съюз в областта на безопасността и здравето при работа, трудовото право и социалната сигурност, включително преносимост на пенсионни права;

2. участва в разработването и провеждането на държавната политика и в разработването на всички проекти на актове, необходими за прилагане законодателството на Европейския съюз относно координацията на системите за социална сигурност; следи, анализира и координира изготвянето на становища за въздействието на практиката на Съда на Европейския съюз за прилагането на актове на Европейския съюз в тази област; изготвя и/или оказва съдействие за изготвяне на необходимата информация при открити срещу България в тази област процедури по чл. 240 и 241 от Договора за функциониране на Европейския съюз;

3. организира, координира и участва в подготовката, сключването и влизането в сила на международни договори в областта на социалната сигурност и извършва всички необходими национални процедури за тяхното подписване и влизане в сила; организира, реализира и контролира тяхното изпълнение;

4. осъществява координация, консултации и сътрудничество с организациите на работниците и служителите и на работодателите при разработването на нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа, трудовото и осигурителното право;

5. участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информации в областта на безопасността и здравето при работа, трудовото право и социалната сигурност, включително преносимост на пенсионни права, във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на Европейския съюз - за съответните работни групи, комитети и други работни форуми, включително за неформални контакти, и участва в тях със свои представители;

6. организира и административно обслужва дейността на Националния съвет по условия на труд и на комисиите по трудово законодателство и осигурителните отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество;

7. дава становища и прави предложения за усъвършенстване на контролната дейност по спазване на трудовото законодателство;

8. организира и осъществява дейността на Националната фокусна точка на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа;

9. подпомага министъра при определянето на условията и реда за безвъзмездно предоставяне на средствата по фонд "Условия на труд" за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд;

10. ежеседмично осигурява прием на физически и юридически лица по прилагането на трудовото и осигурителното право;

11. организира дейностите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в министерството.

Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност":

1. разработва и координира провеждането на държавната политика в областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда, обучението на работната сила и интеграцията на неравнопоставените групи на пазара на труда;

2. анализира информацията за пазара на труда и резултатите от активната политика на пазара на труда; поддържа и актуализира база данни за пазара на труда съгласно методология на Евростат; организира проучването на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация;

3. организира, координира и разработва нормативни актове в областта на пазара на труда, Стратегията по заетостта, Националната програма за реформи и националните планове за действие по заетостта, Стратегията за продължаващото професионално обучение, плановете към нея и други документи в областта на ученето през целия живот; актуализира и участва в поддържането на Националната класификация на професиите и длъжностите;

4. разработва програми и мерки за заетост и обучение на работната сила, методики за повишаване ефективността на обучението на възрастни и други инструменти на политиката; участва в координирането и контролирането на изпълнението на програмите, мерките и проектите в областта на пазара на труда, включително финансираните от международни организации и финансови институции;

5. наблюдава и организира оценяването на резултатите, ефективността и ефикасността на активната политика на пазара на труда;

6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) осъществява координация и методическо ръководство на Агенцията по заетостта, Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение" и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и оказва методическа помощ на министерства, други администрации и организации при разработването и осъществяването на мерки с ефект върху заетостта и пазара на труда;

7. подпомага методически и участва в работата на другите дирекции в министерството при изготвянето на стратегии, планове, проекти, становища, анализи, информации, позиции и опорни точки в частта им по въпросите на заетостта, пазара на труда и обучението на работната сила; подпомага разработването и дава становища по операции и схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

8. осъществява консултации и сътрудничество с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище при разработването и реализирането на политиките в областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда и обучението на работната сила;

9. осъществява функциите на секретариат на Националния съвет за насърчаване на заетостта и на Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила;

10. участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информации и други документи в областта на заетостта и обучението на възрастни, представя и защитава позицията и интересите на Република България във връзка с участието й в работата на Комитета по заетостта и експертните групи към него, в институциите на Европейския съюз и в други международни комитети, съвети, комисии и работни групи;

11. (нова - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) координира и организира провеждането на политиката и изпълнението на ангажиментите на Република България към Европейския съюз от компетентност на министъра в областта на свободното движение на работници, миграция и интеграция на имигранти, както и в международни прояви в тази област;

12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) оказва съдействие и участва при изготвянето на необходимата информация, становища, рамкови позиции, позиции и указания по материали, отнасящи се до областите на свободното движение на работници, миграция и интеграция на имигранти и свързани с процеса на представителство на Република България и министерството в работните групи, органи и комитети на Европейския съюз, както и с прилагането от страна на Република България на съответното право на Европейския съюз в тези области;

13. (нова - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) администрира дейността на Работна група 2 в областта на свободното движение на хора към Съвета по европейски въпроси (СЕВ), както и на междуведомствените работни групи към нея;

14. (нова - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) координира и оказва съдействие за изготвяне на необходимата информация относно процедури по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност в областта на свободното движение на хора, трудовата миграция и интеграцията и я представя за одобрение на СЕВ;

15. (нова - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) представлява Република България и министерството в Техническия комитет по свободно движение на работници, Консултативния комитет по свободно движение на работници, Групата на високо равнище по свободно движение на работници, Националното звено за контакт към Европейската мрежа по интеграция, Стратегическия комитет по имиграция, граници и убежище, Групата на високо ниво по убежище и миграция, Работната група по миграция и експулсиране и др. в областите по свободното движение на работници, миграция и интеграция на имигранти съобразно условията на съответното упълномощаване на експерти от дирекцията от министъра;

16. (нова - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) организира, координира и участва в подготовката, сключването и влизането в сила на международни договори в областта на миграцията с цел заетост и извършва всички необходими национални процедури за тяхното подписване и влизане в сила; организира, реализира и контролира тяхното изпълнение;

17. (нова - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) координира и подпомага дейността на Националния съвет по трудова миграция към министъра;

18. (нова - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) оказва съдействие и контролира изпълнението на дейностите на Агенцията по заетостта в областта на посредническата дейност по наемане на работа в чужбина, включително на националния План за действие по EURES за съответния период.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи":

1. разработва, координира и осъществява мониторинг, анализ и оценка на държавната политика в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните помощи;

2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии, програми, планове за действие, проекти и доклади в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните помощи и извършва наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в тази област;

3. координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти и програми в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните помощи, подпомага разработването и дава становища по операции и схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

4. участва в подготовката на становища, позиции, анализи, презентации, информации и други документи в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности - равнопоставеността на половете и антидискриминацията, представя и защитава позицията и интересите на Република България във връзка с участието й в работата на комитети, институции, работни групи и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Съвета на Европа и участва в тях със свои представители;

5. подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации с цел активното им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните помощи;

6. координира изпълнението на политиките в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните помощи, които се реализират от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и Фонд "Социална закрила";

7. подготвя становища за отпускане на субсидии за национално представителните организации на и за хората с увреждания за дейности, които да бъдат финансирани от държавния бюджет, и изготвя проекти на актове за одобряване на организациите или институциите, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение, за отказ или оттегляне на одобренията съгласно чл. 61, 67 и 68 от Регламент (EО) № 1186/2009 г. на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.);

8. координира и подпомага осъществяването на процесуално представителство на министъра пред Комисията за защита от дискриминация;

9. осъществява функциите на секретариат на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет и осигурява административното и техническото обслужване на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) Дирекция "Социално включване":

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) разработва, координира и осъществява мониторинг, анализ и оценка на държавната политика в областта на социалното включване, подкрепата за децата и семейството и социалните услуги;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии, програми, планове за действие, проекти и доклади в областта на социалното включване, подкрепата за децата и семейството и социалните услуги и извършва наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в тази област;

3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) участва в разработването и изпълнението на Националния доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване в рамките на европейския Отворен метод на координация по социална закрила и социално включване;

4. координира разработването и изпълнението и осъществява мониторинга на Националния план за действие за социално включване като елемент от европейския Отворен метод на координация по социална закрила и социално включване и осъществява методическа подкрепа при разработването на други документи, свързани с участието на Република България в този метод;

5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти и програми в областта на социалното включване, подкрепата за децата и семейството и социалните услуги, подпомага разработването и дава становища по операции и схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

6. участва в подготовката на становища, позиции, анализи, презентации, информации и други документи в областта на социалното включване, представя и защитава позицията и интересите на Република България във връзка с участието й в работата на Комитета по социална закрила и експертните групи към него, институции, работни групи, комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Съвета на Европа и участва в тях със свои представители;

7. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации с цел активното им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката в областта на социалното включване и подкрепата за децата и семейството и социалните услуги;

8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) подпомага Агенцията за социално подпомагане при разработването на стандарти за социалните услуги, които са делегирана държавна отговорност;

9. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) координира изпълнението на политиките в областта на подкрепата за децата и семейството и социалните услуги в кръга на своята компетентност, които се реализират от Агенцията за социално подпомагане;

10. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г.) подпомага управлението и участва в изпълнението на проекти в областта на социалното включване, подкрепата за децата и семейството и социалните услуги, финансирани от Международната банка за възстановяване и развитие, и поддържа връзки с представителството на Банката за България на нейния официален език;

11. осъществява функциите на секретариат на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет.

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество":

1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) участва в разработването и провеждането на държавната политика и в разработването на всички проекти на актове, стратегически документи и мерки, необходими за прилагане законодателството на Европейския съюз относно социалната политика и заетостта;

2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) участва в разработването и провеждането на национално ниво на политиките на Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта, корпоративната социална отговорност, включително осигурява административното и техническото обслужване на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра;

3. участва в процеса на вземане на решения на общностно равнище по въпросите на т. 1 и 2;

4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.) ръководи и администрира дейността на съответните работни групи в областта на социалните въпроси и заетостта и координацията на системите за социална сигурност към Съвета по европейските въпроси (СЕВ), участва в работата на СЕВ, подпомага министерства, агенции и други администрации и организации при осъществяването на политиката в областите от компетентност на дирекцията; координира участието на представители на министерството в други работни групи към СЕВ;

5. координира, изготвя и/или оказва съдействие за изготвяне на необходимата информация относно процедури в областта на социалните въпроси и заетостта по чл. 240 и 241 отДоговора за функциониране на Европейския съюз;

6. следи, анализира и координира изготвянето на становища за въздействието на практиката на Съда на Европейския съюз за прилагането на актове на Европейския съюз в областите по т. 1;

7. организира, координира и контролира дейността на представителите на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;

8. организира и участва в двустранни и многостранни срещи и форуми между представители на министерството и Европейския съюз и отделни държави членки, в т. ч. организира брифинги за участието на министъра в Съвета на Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество, с цел по-доброто прилагане на достиженията на правото на Европейския съюз в България;

9. предлага, координира и контролира дейностите по въвеждането на стандартите на ООН, Международната организация на труда (МОТ) и Съвета на Европа в националното законодателство и добри практики в областта на труда и социалната политика и изготвя периодични доклади по съответните международни договори във връзка с контролните механизми на МОТ и на Съвета на Европа;

10. участва в дейността на комитетите и работните групи на МОТ, Съвета на Европа и на други международни организации и международни форуми в областите от компетентност на дирекцията, както и в изпълнението или в контрола и мониторинга на програми и проекти в тези области, финансирани от международни организации и други финансови институции;

11. изготвя мотивирани становища по въпроси с международноправен характер и осъществява процесуално представителство по процедури пред международни органи от компетентността на министерството;

12. организира и координира дейностите, свързани с участието на Република България в Международната организация на труда, както и участието на министерството в междуправителствените дейности по линия на Съвета на Европа;

13. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.)

14. планира, организира и координира цялостната международна дейност на министерството, включително отговаря за международната кореспонденция на министъра и заместник-министрите;

15. разработва проекти на нови и изменението на действащи двустранни договори за сътрудничество в областта на труда и социалната политика със сродни министерства в чужбина и извършва всички необходими национални процедури за тяхното подписване и влизане в сила; организира, реализира и контролира тяхното изпълнение;

16. организира, координира и контролира дейността на службите по трудови и социални въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина;

17. организира и координира подготовката на представителни международни форуми на високо равнище и съдейства при организиране на двустранни прояви на експертно равнище, провеждани в България по изпълнение на програми за двустранно сътрудничество и сътрудничество по линия на Съвета на Европа и Международната организация на труда;

18. организира, координира и осъществява протоколните дейности на министъра и заместник-министрите;

19. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

Раздел VIII. Организация на работата в министерството

Чл. 37. Организацията на работа в министерството, оперативната дейност и документооборотът се уреждат с вътрешни правила, инструкции и заповеди на министъра.

Чл. 38. Ръководителите на административни звена планират, организират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите от съответното звено съобразно определените функции и възлаганите от министъра задачи.

Чл. 39. (1) Административните звена в министерството пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

(2) Съгласуваността и оперативността по дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигуряват чрез спазването на следния ред на работа:

1. обща координация:

а) с резолюция на министъра, заместник-министър, главния секретар и директорите на дирекции върху документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена, изпълнителят и срокът;

б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който осъществява необходимата съгласуваност между звената; другите звена задължително изпращат на водещото звено своето становище по въпроси от съвместна компетентност;

в) ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от министъра, от заместник-министър или от главния секретар;

г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в рамките на техните функции, ги изпращат на компетентното административно звено чрез деловодната система;

2. субординация:

а) ръководителите на административните звена докладват на ресорния заместник-министър и на главния секретар въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи;

б) ръководителите на административни звена или служители, които са пряко подчинени на министъра, докладват на него;

3. взаимна информираност:

а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ характер се предоставят на заинтересуваните административни звена;

б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;

4. контрол по изпълнението:

а) общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар;

б) ръководителите на административните звена в министерството осъществяват цялостен контрол върху дейността на ръководеното звено, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

(3) При участие на повече от едно административно звено за осъществяване на дейности в областта на социалното включване, равните възможности и социалния диалог се създава постояннодействаща координационна група под ръководството на ресорния заместник-министър.

(4) При осъществяване на функциите си дирекциите могат да привличат външни експерти, консултанти, включително и сътрудници от научни, изследователски, академични и други компетентни структури в областта на труда и социалната политика.

Чл. 40. (1) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата компетентност се подават до министъра.

(2) Сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на ръководители на администрации в системата на министерството, както и на служители от министерството се подават до министъра.

(3) Министърът или упълномощено от него длъжностно лице възлага с писмена резолюция изясняването на случая на звеното и/или длъжностното лице, от чиято компетентност е поставеният въпрос.

(4) Решението по направено предложение се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.

(5) Решението по подаден сигнал е писмено и мотивирано и се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Решението се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му, а когато с него се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях.

Чл. 41. Достъпът на външни лица в сградата на министерството се разрешава след издаване на временен пропуск.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в министерството при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) За служители в някои от структурните звена на министерството с оглед спецификата на изпълняваните от тях функции може да се определя работно време, различно от работното време по ал. 2.

(4) Установяването на работното време по ал. 2 и 3 и контролът по спазването му се определят с акт на министъра.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.

Заключителни разпоредби

 

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 3 ОТ 2010 Г.)

§ 6. (Попр. - ДВ, бр. 3 от 2010 г.) Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на разпоредбите на § 1, т. 5, буква "а", подбуква "бб", буква "д", подбуква "бб" и буква "е", които влизат в сила от 1 март 2010 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 91 ОТ 2009 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2010 Г.)

§ 6. Навсякъде в правилника думите "Световната банка" се заменят с "Международната банка за възстановяване и развитие".

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 март 2010 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2010 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 4 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ"
(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 26 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2012 Г.)

§ 8. (1) Дейността в областта на изпълнение на функциите на отговорен орган по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави в рамките на Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци" на Европейския съюз преминава от Министерството на труда и социалната политика към Агенцията по заетостта, осигурена с 5 щатни бройки.

(2) Правоотношенията със служителите, осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.

§ 9. Постановлението влиза в сила 7 дни след датата на обнародването му в "Държавен вестник".

 

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2013 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила 10 дни след обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 15, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г.)

 

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на труда и социалната политика - 301 щатни бройки

 

Политически кабинет

6

Главен секретар

1

Инспекторат

6

Финансов контрольор

1

Служител по сигурността на информацията

1

Дирекция "Вътрешен одит"

10

Обща администрация

54

в т.ч.:

 

Дирекция "Административно и информационно обслужване и подготовка за отбрана"

20

Дирекция "Бюджет и финанси"

14

Дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

12

Дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие"

5

Дирекция "Връзки с обществеността"

3

Специализирана администрация

222

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"

116

Дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии"

14

Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

19

Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"

19

Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

15

Дирекция "Социално включване"

19

Дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество"

20