УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

В сила от 10.07.2001 г. Обн. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.104 от 28 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация", наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с териториални звена в Пловдив, Горна Оряховица и София.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Контролът върху дейността на агенцията се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от други органи в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) Агенцията има собствен знак и печат с надпис: "Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

(2) Изпълнителният директор на агенцията със заповед утвърждава броя и образците на печатите за служебни цели.

 

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Раздел I. Общи положения

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министър-председателя.

(2) Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт.

Чл. 4. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове в съответствие с действащото законодателство.

Раздел II. Правомощия на изпълнителния директор

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Изпълнителният директор:

1. ръководи, организира и контролира дейността на агенцията като регулаторен орган в железопътния транспорт, национален орган по безопасност и орган за контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ, L 315/14 от 2007 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1371/2007";

2. следи за осигуряване на равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура на всички лицензирани железопътни превозвачи;

3. следи за осигуряване на равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура по коридорите в съответствие с чл. 20 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (ОВ, L 276 от 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 913/2010";

4. в условия на бедствия определя приоритетите в разпределението на капацитета на железопътната инфраструктура и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, засегнали железопътната инфраструктура;

5. произнася се с мотивирано решение по жалби във връзка с достъпа до железопътната инфраструктура;

6. проверява изпълнението на изискванията и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да издаде или отнеме лицензия за железопътен превоз на пътници и/или товари;

7. съгласува проектите за пресичане на железопътните линии с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, електрическата мрежа и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура;

8. контролира изпълнението на задълженията за обществени услуги;

9. определя дали основната цел при международен превоз на пътници е превоз между железопътни гари, разположени на територията на Република България, и дали този превоз би нарушил икономическото равновесие на договора за обществена превозна услуга;

10. регистрира лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари, и утвърждава учебната програма, свързана с обучението на кандидатите;

11. дава задължителни предписания, разрешения, забрани и договаря изключения за железопътен превоз на опасни товари на територията на Република България в случаите почл. 6 и 7 от Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 44 от 2009 г. и бр. 46 от 2011 г.);

12. упражнява контрол по изграждането, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и техническото състояние на подвижния състав;

13. издава сертификат за безопасност на железопътен превозвач и удостоверение за безопасност на управител на железопътната инфраструктура;

14. организира управлението и ползването на железопътната инфраструктура, когато удостоверението за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура бъде отнето;

15. упражнява контрол върху функционирането на системите за управление на безопасността, изградени и поддържани от железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура;

16. упражнява контрол по спазването на общите изисквания и условия за безопасност и техническа експлоатация по отношение на вътрешния железопътен транспорт;

17. издава предписания за подобряване на безопасността и за предотвратяване на произшествия и инциденти;

18. организира разследването на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

19. предприема необходимите мерки за осигуряване изпълнението на препоръките, издадени от специализираното звено за разследване по чл. 115и, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт;

20. ежегодно до 30 септември публикува и изпраща на Европейската железопътна агенция (ERA) годишен доклад за състоянието и развитието на безопасността през предходната година;

21. утвърждава списъците на длъжностите, свързани с безопасността на железопътните превози, съобразно извършваните дейности, за които се изисква правоспособност;

22. издава сертификат на лице, отговорно за поддръжката на превозните средства;

23. издава документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт, за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави - членки на Европейския съюз, и в трети страни, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в областта на железопътния транспорт в Република България и удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари;

24. упражнява контрол за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз;

25. издава разрешение за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми, части от тях и на превозни средства;

26. при издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация определя европейски номер на превозното средство съгласно изискванията, посочени в съответните технически спецификации за оперативна съвместимост;

27. разглежда подадените предложения за допускане на отклонения от техническите спецификации за оперативна съвместимост и предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията досието за искане на отклонение;

28. предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да издаде разрешение за извършване на дейности по оценяване на съответствието по техническите спецификации за оперативна съвместимост и на лице за оценяване на съответствието по националните правила за безопасност или по техническите правила;

29. изпраща информация до Европейската комисия за получаване на идентификационен номер на лице за оценяване съответствието на съставните елементи и за проверка на подсистемите;

30. дава писмено становище за техническото задание за проектиране на структурна подсистема или за част от нея и доклад за безопасност;

31. прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за привеждане на националното законодателство в областта на железопътния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз;

32. прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменение на международни договори и за участие в международни организации в железопътния транспорт;

33. предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията проекти на подзаконови нормативни актове в областта на железопътния транспорт;

34. ръководи дейностите, свързани с изграждането и функционирането на система за управление на качеството в агенцията;

35. сключва договори, свързани с осъществяване дейността на агенцията;

36. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на агенцията;

37. сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения на служителите в агенцията;

38. организира прилагането и упражнява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

39. издава наказателни постановления въз основа на съставен акт за установяване на административно нарушение.

(2) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от служител на агенцията, определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай;

(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Изпълнителният директор представлява Република България като член на управителния съвет на Европейската железопътна агенция (ERA).

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на агенцията отговаря за своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Изпълнителният директор ежегодно представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията доклад за дейността на агенцията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

Чл. 7. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ДЕЙНОСТ, ФИНАНСИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I. Общи положения

Чл. 8. (1) Дейността на агенцията се извършва от обща и специализирана администрация, организирана в дирекции, които подпомагат изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват техническата дейност и административното обслужване на физически и юридически лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2004 г., в сила от 17.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на агенцията е 52 щатни бройки, разпределени съгласно приложението.

(3) Структурата на дирекциите и длъжностното разписание се утвърждават от изпълнителния директор в рамките на утвърдената численост.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г.) Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар, назначен от изпълнителния директор.

(2) Главният секретар:

1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) организира дейността на агенцията, координира и контролира изпълнението на задачите, възложени на общата и на специализираната администрация;

2. подготвя ежегодния доклад на изпълнителния директор за дейността на агенцията;

3. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) осигурява условия за нормална и ефективна работа в агенцията;

5. (нова - ДВ, бр. 110 от 2004 г., в сила от 17.12.2004 г.) утвърждава длъжностните характеристики на работещите в агенцията;

6. (нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) осигурява цялостната организация по провеждане на атестирането на служителите в агенцията;

7. (нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;

8. (нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

Раздел II. Обща администрация

Чл. 10. (1) Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване на дейността на изпълнителния директор, на специализираната администрация и на териториалните звена към специализираната администрация по отношение на:

1. правно-нормативното обслужване;

2. информационното обслужване на агенцията;

3. човешките ресурси;

4. отбранително-мобилизационната подготовка и противопожарната охрана на агенцията;

5. безопасните условия на труд;

6. протоколната дейност;

7. управлението на собствеността на агенцията;

8. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) финансово управление, контрол и счетоводна отчетност;

9. деловодното обслужване.

(2) Общата администрация осигурява дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица.

Чл. 11. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване".

(2) Дирекцията:

1. оказва правно съдействие на ръководството на агенцията за законосъобразното изпълнение на нейните функции;

2. разработва и предлага решения по правни проблеми, свързани с дейността на агенцията;

3. разработва предложения за необходимостта от актуализиране и хармонизиране на националното законодателство в областта на железопътния транспорт с правото на Европейския съюз;

4. разработва предложения за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменение на международни договори и за участие в международни железопътни организации;

5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) участва в разработването и предлага проекти на подзаконови актове в областта на железопътния транспорт;

6. подготвя правни становища по проекти на нормативни актове;

7. осъществява процесуалното представителство на агенцията и предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията;

8. осъществява финансовата дейност, счетоводната отчетност и функционирането на изградените системи за финансово управление и контрол;

9. организира съставянето, съгласуването и изпълнението на бюджета на агенцията;

10. осъществява контрол по изготвянето и оформянето на първичните счетоводни документи, както и по издаването, събирането и осчетоводяването на първичната счетоводна документация;

11. организира законосъобразното и целесъобразното извършване на финансовите операции;

12. организира и участва в годишната инвентаризация на агенцията;

13. разработва длъжностното и поименното длъжностно разписание;

14. изготвя, оформя и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в агенцията и ги поддържа в съответствие с Кодекса на труда и Закона за държавния служител;

15. осъществява информационното обслужване на агенцията;

16. извършва административното обслужване на персонала на агенцията;

17. разработва военновременния план на агенцията и организира оперативната подготовка на личния състав на агенцията за работа в условия на криза;

18. организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим в сградата на агенцията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Дирекцията осигурява административното обслужване на физически и юридически лица, като прилага системата "едно гише".

Раздел III. Специализирана администрация (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) Специализираната администрация подпомага изпълнителния директор при изпълнението на правомощията му.

(2) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Регулиране" и в Главна дирекция "Железопътна инспекция", наричана по-нататък "главна дирекция".

(3) Агенцията осъществява компетенциите си чрез териториални звена към главната дирекция в София, Пловдив и Горна Оряховица, които са със статут на отдели.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" чрез дирекция "Регулиране" изпълнява функциите си на регулаторен орган в железопътния транспорт и на орган, отговорен за контрола по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007.

(2) Дирекция "Регулиране":

1. извършва контрол относно предоставянето на достъп до железопътната инфраструктура без дискриминация;

2. проверява равнопоставеността при предоставяне на достъп до железопътната инфраструктура по коридорите в съответствие с чл. 20 от Регламент (ЕС) № 913/2010;

3. изготвя предложение до изпълнителния директор за определяне на приоритета в разпределението на капацитета на железопътната инфраструктура в условия на бедствия;

4. упражнява контрол и извършва проверки по жалби от железопътни превозвачи за несправедливо третиране и дискриминиране от страна на управителя на железопътната инфраструктура във връзка с предоставянето на капацитета, размера и структурата на инфраструктурните такси и референтния документ за мрежата и подготвя мотивирано решение на изпълнителния директор по жалбите;

5. проверява изпълнението на изискванията за издаване и преразглеждане на лицензия за железопътен превоз на пътници и/или товари и подготвя доклад до изпълнителния директор;

6. изготвя предложения за съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, с местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелни и въздушни високоволтови и нисковолтови линии и други, както и на проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура;

7. следи за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007;

8. следи за изпълнението на задълженията за обществени услуги с железопътен транспорт;

9. изготвя анализ дали основната цел на международен превоз на пътници е превоз между железопътни гари, разположени на територията на Република България, и дали този превоз би нарушил икономическото равновесие на договора за обществена превозна услуга и подготвя решение на изпълнителния директор;

10. извършва проверки на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътни превозвачи и при установени нарушения предлага на изпълнителния директор да издаде предписание, акт за установяване на административно нарушение или решение;

11. систематизира, обработва и съхранява статистически данни за дейността на управителя на железопътната инфраструктура и на превозвачите;

12. участва в комисии за разглеждане на предложения, постъпили в агенцията, за промени в републиканската транспортна схема;

13. участва в работата на международни организации, международни институции, съвещания и работни групи в областта на железопътния транспорт, включително регулиращи транспортния железопътен пазар;

14. извършва дейността по регистриране на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари, и предлага на изпълнителния директор да утвърди учебната програма, свързана с обучението на кандидатите;

15. участва в разработването и предлага на изпълнителния директор проекти на подзаконови нормативни актове в областта на железопътния транспорт;

16. подпомага изпълнителния директор при изпълнението на задълженията му във връзка с организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз;

17. участва в разработването на международни договори в областта на железопътния транспорт, по които Република България е страна;

18. предлага на изпълнителния директор съобразно правомощията му налагане на административни наказания за констатирани нарушения във връзка с достъпа и използването на железопътната инфраструктура.

(3) Дирекцията води, поддържа и актуализира регистри и/или информационни масиви.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" чрез Главна дирекция "Железопътна инспекция" изпълнява функциите си на национален орган по безопасността.

(2) Главна дирекция "Железопътна инспекция":

1. проверява изпълнението на изискванията за издаване, подновяване, изменение или отменяне на сертификат за безопасност на железопътен превозвач и удостоверение за безопасност на управител на железопътната инфраструктура и изготвя становище до изпълнителния директор дали кандидатите отговарят на съответните изисквания;

2. извършва проверки относно функционирането на системите за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура;

3. проверява изпълнението на изискванията за издаване или отнемане сертификат на лице, отговорно за поддръжката на превозните средства, и изготвя становище до изпълнителния директор дали кандидатите отговарят на условията за издаването им;

4. извършва постоянен контрол върху лицата, отговорни за поддръжката на превозните средства, и при констатирано нарушение издава задължително предписание;

5. при неизпълнение на предписание в указания срок прави предложение до изпълнителния директор на агенцията за отнемане на сертификата на лице, отговорно за поддръжката на превозните средства;

6. извършва проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав;

7. извършва проверки по спазване на общите изисквания и условия за безопасност и техническа експлоатация по отношение на вътрешния железопътен транспорт и на предприятията, извършващи строителни и ремонтни дейности на обекти от железопътната инфраструктура;

8. проверява инструкциите за осъществяване дейността на предприятията със собствен железопътен транспорт, изготвени от съответния ръководител, и ги предлага на изпълнителния директор за съгласуване;

9. извършва проверки относно работата на персонала, отговорен за безопасността, на управителя на инфраструктурата и на превозвачите, както и на строителните и ремонтните предприятия и на вътрешния железопътен транспорт на министерства, ведомства, дружества и предприятия;

10. разработва предложения за приемане на нови или за промяна на съществуващите Национални правила за безопасност (НПБ) и техническите правила и предлага на изпълнителния директор да уведоми Европейската комисия за тях;

11. предлага на изпълнителния директор за утвърждаване списък на длъжностите, свързани с безопасността на превозите, съобразно извършваните дейности, за които се изисква правоспособност, изготвен от съответния работодател;

12. провежда изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, и подготвя за издаване от изпълнителния директор на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита, свидетелствата за признаване правоспособност на лицата, придобили право да упражняват регулирана професия в железопътния транспорт, и свидетелствата на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Европейския съюз;

13. провежда изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт, която е свързана с безопасността на превозите;

14. подпомага изпълнителния директор при изготвяне на предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, засегнали железопътната инфраструктура;

15. извършва техническо разследване на причините за железопътни произшествия и инциденти;

16. изготвя задължителни предписания във връзка с проведено разследване и установяване на причините за произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

17. подготвя и представя на изпълнителния директор проект на годишен доклад за състоянието и развитието на безопасността през предходната година и след одобряването му го публикува на страницата на агенцията в интернет и го изпраща в Европейската железопътна агенция;

18. участва в комисии за разглеждане и решаване на постъпилите предложения за промени в общинските и областните транспортни схеми;

19. разглежда заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието на съставните елементи и подсистемите или на части от тях с техническите спецификации за оперативна съвместимост и изготвя предложение до изпълнителния директор за издаване или отказ за издаване на разрешение;

20. разглежда заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието на подсистема или на част от подсистема с националните правила за безопасност или с техническите правила и подготвя становището на изпълнителния директор за степента на изпълнение на изискванията от заявителя;

21. извършва проверки върху дейността на лицата, получили разрешение за дейностите по оценяване и проверка на съответствието на съставни елементи и подсистеми с техническите спецификации за оперативна съвместимост и с националните правила за безопасност или с техническите правила;

22. разглежда техническото задание за проектиране на структурна подсистема или на част от нея и доклада за безопасност и подготвя писмено становище до изпълнителния директор;

23. разглежда заявлението и приложените към него документи за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на структурна подсистема или на част от нея и след установяване на съответствие с нормативните изисквания предлага на изпълнителния директор да издаде разрешението;

24. разглежда заявлението и приложените към него документи за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на превозно средство и след установяване на съответствие с нормативните изисквания предлага на изпълнителния директор да издаде разрешението;

25. разглежда заявление за допускане на отклонение от техническите спецификации за оперативна съвместимост и изготвя досие за искане на отклонението;

26. осигурява изпълнението на изискванията, произтичащи от европейски нормативни актове, касаещи оперативната съвместимост в областта на железопътния транспорт.

(3) Дирекцията води, поддържа и актуализира регистри и/или информационни масиви.

Раздел IV. Финансиране

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) Издръжката на агенцията се осигурява от бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по определена от него бюджетна сметка.

(2) Агенцията е администратор на следните приходи:

1. такси за издаване на документи и за извършване на административни услуги, определени вТарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.);

2. глоби и имуществени санкции по Закона за железопътния транспорт;

3. лихви;

4. собствени приходи.

Чл. 16. Бюджетните средства по чл. 15 се разходват за издръжка на агенцията и се отчитат по единната бюджетна класификация.

 

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА

Чл. 17. (1) Непосредственото ръководство на дирекциите и териториалните звена се осъществява от директори и ръководители на териториални звена, които носят отговорност за срочното и точно изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на функциите им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Директорите и ръководителите на териториални звена дават задължителни указания в рамките на предоставените им правомощия за осигуряване изпълнението на закона и подзаконовите актове, на актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 18. (1) Директорите и ръководителите на териториални звена:

1. разпределят задачите между служителите в дирекцията и в териториалните звена;

2. осигуряват взаимодействието с другите звена в агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;

3. изготвят предложения до изпълнителния директор за подбора и разпределянето на кадрите, за повишаването на квалификацията им, както и за поощряване или наказание на служителите;

4. оказват съдействие, при необходимост, на органите на Министерството на вътрешните работи по противодействие на престъпността.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Ръководителите на териториалните звена се ръководят пряко и методически от главния директор на Главна дирекция "Железопътна инспекция".

Чл. 19. Държавните служители и лицата, работещи по трудови правоотношения в агенцията, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните характеристики.

Чл. 20. (1) При изпълнението на контролните функции по ЗЖТ служителите на агенцията се легитимират с карта за контрол, с която могат да пътуват във всички категории пътнически влакове и да ползват служебни запазени места.

(2) Контролните органи по безопасност на железопътния транспорт на други ведомства и дружества и контролираните физически и юридически лица са длъжни да оказват съдействие на служителите на агенцията при изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 21. (1) За изпълнението на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, могат да бъдат привличани нещатни сътрудници в качеството им на експерти.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в сключения с тях договор.

(3) При решаване на важни за развитието на железопътния транспорт въпроси могат да се създават консултативни и научно-технически съвети на обществени начала.

Чл. 22. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време на служителите в агенцията е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Административно обслужване на физически и юридически лица се извършва от 9,00 до 17,30 ч. Служителите на агенцията, извършващи административно обслужване, прилагат изискванията, утвърдени с вътрешните правила за организация на административното обслужване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Отработването и отчитането на работното време се извършва в съответствие с условията, предвидени с правилника за вътрешния трудов ред.

Чл. 23. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите на агенцията могат да бъдат награждавани с отличия и награди.

(2) Паричните и предметните награди могат да бъдат в размер до 4 основни месечни работни заплати, определени за заеманата от награденото лице длъжност. Видът на предметната награда се определя в заповедта на изпълнителния директор, с която лицето се награждава.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2003 г.) "Безразрушителен контрол" е съвкупност от принципи, методи и средства за откриване и измерване на дефекти и допустими отклонения в свойствата на материалите, изделията, съединенията и други, без да се разрушават и повреждат обектите на контрол.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. (Предишен параграф единствен - ДВ, бр. 104 от 2003 г.) Правилникът се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт и чл. 55 от Закона за администрацията.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2004 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2 и § 4, т. 3, буква "а", които влизат в сила от 1 януари 2005 г., и § 4 и 5, които влизат в сила от 1 декември 2004 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 30 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2005 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 април 2005 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА (ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2005 Г.)

§ 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

23. Устройствения правилник на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация", приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2001 г.; изм и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 82 и 104 от 2003 г., бр. 110 от 2004 г. и бр. 31 от 2005 г.).

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 6 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 17.01.2006 Г.)

§ 5. Навсякъде думите "министърът на транспорта и съобщенията" и "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министърът на транспорта" и "министъра на транспорта".

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на § 1, т. 2 относно чл. 5, ал. 1, т. 10а - 10г, § 3, т. 2 относно чл. 13, т. 23 и § 4, т. 2 относно чл. 14, ал. 2, т. 20, 21, 26 и 28, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 28 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2008 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 август 2008 г. с изключение на § 6, т. 2, буква "г" и § 9, ал. 2, които влизат в сила от 4 август 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2010 Г.)

§ 4. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 82 и 104 от 2003 г., бр. 110 от 2004 г., бр. 31 и 83 от 2005 г., бр. 5 от 2006 г., бр. 68 от 2008 г. и бр. 7 от 2009 г.), се правят следните изменения и допълнения:

5. Навсякъде в правилника думите "министъра на транспорта" и "Министерството на транспорта" се заменят съответно с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

 

Приложение към чл. 8, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2004 г., в сила от 17.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" - 52 щатни бройки

Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

8

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно и

 

финансово-стопанско управление"

8

Специализирана администрация

42

в т.ч.:

 

дирекция "Регулиране"

11

Главна дирекция "Железопътна

 

инспекция"

31

в т.ч.:

 

териториални звена - София, Пловдив и

 

Горна Оряховица

15".