УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
 
 
 
 

Приет с ПМС № 210 от 27.08.2008 г., обн., ДВ, бр. 78 от 5.09.2008 г., в сила от 5.09.2008 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., изм., бр. 22 от 16.03.2012 г., изм. и доп., бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 30.03.2012 г., изм., бр. 6 от 22.01.2013 г.

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 

Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа, функциите на административните звена и числеността на персонала на Изпълнителна агенция "Морска администрация", наричана по-нататък "агенцията".

 
 
 
 

Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията със седалище София и с дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.

(2) Контролът върху дейността на агенцията се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 
 
 

Чл. 3. (1) Агенцията има собствен знак, официален печат и печат за служебни цели.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) Агенцията използва мокър официален печат с кръгла форма, в средата на който е изобразен гербът на Република България, с надпис "Република България Морска администрация".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) Печатът по ал. 2 се изработва в 5 екземпляра.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) Изпълнителният директор на агенцията със заповед утвърждава броя и образеца на печата за служебни цели.

 
 
 

Чл. 4. (1) Агенцията:

1. организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;

2. осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;

3. упражнява контрол за:

а) спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби;

б) спазването на условията на труд и живот на моряците;

в) предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;

г) (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) спазване на изискванията за качество на корабните горива;

4. организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;

5. упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;

6. организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;

7. издава свидетелства за правоспособност на морските лица;

8. води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България;

9. следи за изпълнението на разпоредбите по обезпечаване сигурността на:

а) корабите, плаващи под българско знаме;

б) пристанищата в Република България;

10. събира и предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията информация за изпълнението на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и на обектите по чл. 111а, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);

11. прави предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за преустановяване на дейността или за ограничаване временно или постоянно на експлоатацията на пристанища, които не отговарят на изискванията на закона или извършват пристанищни услуги в нарушение на чл. 116, ал. 5 ЗМПВВППРБ;

12. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) контролира спазването на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, за охрана на труда и за безопасно осъществяване на товарно-разтоварни операции;

13. определя нивата за сигурност на корабите, плаващи под българско знаме, и на пристанищата в Република България;

14. контролира спазването на изискванията за свободен достъп в пристанищата за обществен транспорт;

15. прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изменяне размера на пристанищните такси;

16. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори, както и на договорите по § 74, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);

17. контролира изпълнението на договорите по чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

18. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при програмиране на дейности и осъществяване на контрол на инвестициите при изграждането, реконструкцията и модернизацията на транспортните коридори в областта на водния транспорт (пристанища, морски магистрали, вътрешни водни пътища), финансирани със средства от държавния бюджет или със средства от заеми, гарантирани от държавата;

19. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.);

20. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при съгласуването на подробни устройствени планове, с които се отреждат територия и акватория за извършване на строителство на пристанища по чл. 107 - 109 и на обекти по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

21. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при съгласуването на документи за отреждане на земни и водни участъци за извършване на строителство по крайбрежието на Черно море и р. Дунав, във вътрешните води и в териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за навигационно осигуряване;

22. представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията мотивирани становища по инвестиционните инициативи за изграждане на нови или разширение на съществуващи пристанища за обществен транспорт;

23. одобрява плановете за приемане и обработване на отпадъци;

24. съгласува плановете на пристанищните оператори за действия при бедствия, аварии и катастрофи;

25. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) поддържа система за управление на качеството в съответствие с приложимите международни стандарти;

26. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) участва в Единната спасителна система със сили и средства при бедствия на море;

27. (предишна т. 25 - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) извършва други функции, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) Агенцията проучва европейския опит и предлага на управителния съвет на Фонд "Вътрешни водни пътища" мерки по регулирането на капацитета на флота по вътрешни водни пътища и осъществява организационно-техническото осигуряване на дейността на фонда.

(3) Агенцията провежда изпит за професионална компетентност за лицензиране на превозвачи за извършване превози на товари по вътрешни водни пътища.

(4) Териториалната компетентност на агенцията се разпростира върху:

1. вътрешните морски води;

2. териториалното море;

3. българския участък на р. Дунав;

4. сухоземната крайбрежна ивица, имаща широчина 100 метра, отчитана от линията на най-големия отлив; там, където има селища или височина, отстояща на по-малко от 100 метра от линията на най-големия отлив, границите на крайбрежната ивица съвпадат с чертите на селището от страна на морето или с върха на височината;

5. сухоземната крайбрежна ивица на разстояние 100 м, мерено от линията, където водната повърхност на р. Дунав пресича сушата на българския участък при най-ниски водни стоежи;

6. територията на пристанищата, включително зоните по чл. 103, ал. 6 и обектите по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ, с изключение на военните пристанища;

7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) изключителната икономическа зона на Република България;

8. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) българския морски отговорен район за търсене и спасяване;

9. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) реки, които се използват за корабоплаване и се вливат в Черно море.

 
 
 

Чл. 5. (1) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Бюджетните средства включват трансфери от бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разходи по изпълнението на държавните функции на агенцията и за заплащане на необходимите за дейността активи и услуги.

 
 
 
 

Чл. 6. Агенцията администрира приходи от:

1. таксите по чл. 103в, ал. 6 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;

2. дейности по предоставяне за ползване на рейдови лодки;

3. възнаграждения за спасяване на имущество на море и река;

4. провлачване или тласкане на кораби и други плаващи обекти;

5. предоставяне на данни от публичните регистри, водени от агенцията;

6. наеми от имущество;

7. други дейности и услуги, извършвани от агенцията.

 
 
 
 

Глава втора
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 
 

Чл. 7. Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министър-председателя.

 
 
 

Чл. 8. (1) Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт.

(2) Изпълнителният директор отговаря за организацията и дейността на агенцията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) При осъществяване на своите правомощия изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Изпълнителният директор делегира със заповед правомощия на заместник изпълнителния директор и определя функциите му.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник изпълнителния директор, а при отсъствие и на заместник изпълнителния директор - от главния секретар на агенцията.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 
 
 
 

Раздел II
Правомощия на изпълнителния директор

 
 
 

Чл. 9. (1) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на наредбите, правилниците, инструкциите и заповедите, издадени по въпросите, отнасящи се до безопасността на корабоплаването, опазването на речната и морската среда от замърсяване от кораби и политиката в областта на пристанищата;

2. упражнява контрол върху българските кораби в предвидените от закона случаи;

3. упражнява контрол върху корабите, посещаващи български пристанища;

4. упражнява контрол върху безопасното корабоплаване в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;

5. упражнява контрол в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България по въпросите, отнасящи се до опазване на морската и речната среда от замърсяване, както и до предотвратяване, намаляване и ограничаване на замърсяването, произтичащо от корабоплаването;

6. организира и ръководи борбата с аварийните разливи в района на Черно море и р. Дунав, за които отговаря Република България;

7. организира и ръководи дейностите по търсене и спасяване на море;

8. определя и обявява нивата за сигурност на корабите, плаващи под българско знаме, и на пристанищата в Република България;

9. осигурява участието в работата на международните организации в областта на корабоплаването и пристанищата, като:

а) организира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в международните специализирани организации, както и изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори в областта на корабоплаването, по които Република България е страна;

б) подготвя предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори и за участие в международни организации;

10. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;

11. определя структурата на звената, утвърждава длъжностното разписание на агенцията и поименното разписание на длъжностите в агенцията;

12. назначава и освобождава държавните служители в агенцията;

13. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в агенцията;

14. разрешава издаването на моряшки паспорти и на моряшки книжки на морските лица;

15. взема решение за провеждане на процедури и възлага обществени поръчки;

16. организира издаването на периодични и информационни бюлетини и справки;

17. ръководи, организира и контролира изпълнението на дейностите на агенцията, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и гражданската защита в мирно време, в условия на кризи и във военно време;

18. прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за привеждане на националното законодателство в областта на водния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз и с актовете на съответните международни организации;

19. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г. ) утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред и работната заплата в агенцията;

20. издава задължителни правила в съответствие с разпоредбите на Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) и задължителни предписания в съответствие с разпоредбите на ЗМПВВППРБ и подзаконовите актове по прилагането му;

21. осигурява участието в работата на специализирани структури на Европейския съюз в областта на безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби и в областта на пристанищата;

22. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на правомощията му по чл. 7, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване;

23. одобрява програмата на курсовете за обучение за професионална компетентност на превозвачи на товари по вътрешни водни пътища;

24. издава разрешения за ползване на корабна радиостанция и определя:

а) повиквателен сигнал (знак);

б) морски мобилен идентификационен номер;

в) идентификационен номер за автоматична идентификация на предавателя от радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища;

25. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на подготвителните действия и при провеждане на процедурите за предоставяне на концесии за пристанища за обществен транспорт с национално значение;

26. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) присвоява Уникален европейски идентификационен номер на корабите от вътрешно плаване;

27. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанище;

28. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) издава удостоверение за регистрация на пристанище;

29. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) издава удостоверения за регистрация на пристанищен оператор;

30. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) представя на Европейската комисия доклад за показателите на Република България като държава на знамето, в случай че Република България фигурира в черния списък или фигурира за две последователни години в сивия списък, публикувани в най-скорошния годишен доклад на Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол; докладът установява и анализира главните причини за липсата на съответствие, които са довели до задържанията и неизправностите, послужили като основание за включването в черния или сивия списък; докладът се представя не по-късно от четири месеца след публикуването на доклада на Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол;

31. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) определя със заповед длъжностни лица в Изпълнителна агенция "Морска администрация", които да съставят актове за установяване на административни нарушения съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

32. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) е заместник-представител в Дунавската комисия.

(2) Изпълнителният директор определя служителите в дирекциите от специализираната администрация, на които се възлагат инспекторски функции за осъществяване на контрола, предвиден в Кодекса на търговското корабоплаване и в ЗМПВВППРБ.

 
 
 
 

Чл. 10. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.

 
 
 
 

Чл. 11. (1) Изпълнителният директор организира събирането, обобщаването и съхраняването на статистическа информация от дейността на агенцията.

(2) Изпълнителният директор организира въвеждането на система за събиране на данните, съдържащи се във водените от агенцията регистри, на електронен носител.

 
 
 
 

Чл. 12. (1) Изпълнителният директор отговаря за своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства.

(2) Изпълнителният директор представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ежегоден доклад за дейността на агенцията.

 
 
 
 

Чл. 13. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика.

 
 
 
 

Глава трета
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 
 

Чл. 14. (1) Агенцията участва в работата на Международната морска организация на ООН (ИМО), Дунавската комисия, Икономическата комисия на ООН за Европа, в Международната организация за подвижни далекосъобщения чрез спътници (ИМСО) и в други международни организации по въпросите на корабоплаването и пристанищата.

(2) Агенцията изготвя становища по проектите на документи на органите и организациите по ал. 1 и участва в работните им сесии.

(3) Агенцията осигурява изпълнението на решенията и препоръките на организациите по ал. 1, отнасящи се до корабоплаването и пристанищата.

 
 
 
 

Чл. 15. (1) Агенцията контролира:

1. българските кораби, с изключение на военните и граничнополицейските, по отношение на спазването на изискванията за регистрирането и идентифицирането им, подготовката и издаването на свидетелства за правоспособност на морските лица, комплектуването на корабите с правоспособен екипаж и изпълнението на всички други изисквания към корабопритежателите, предвидени в закон;

2. чуждите кораби по отношение на спазването на изискванията, предвидени в международните договори, по които Република България е страна, и в националното законодателство;

3. спазването на условията за безопасност на корабоплаването в акваториите на пристанищата, обработката на опасни и други товари, за които е предвиден специален режим за превоз;

4. режима на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;

5. навигационното осигуряване относно безопасността на корабоплаването във вътрешните морски води на Република България;

6. предотвратяването, намаляването и ограничаването на замърсяването на морската среда и на р. Дунав от кораби;

7. всички български пристанища, както и обектите по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ, с изключение на военните пристанища.

(2) Агенцията осъществява контрол върху военните кораби, когато се използват с търговска цел.

 
 
 
 

Раздел II
Структура

 
 
 

Чл. 16. (1) Агенцията е организирана в дирекции от общата и специализираната администрация, които подпомагат изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 296 щатни бройки, разпределени съгласно приложението.

(3) Структурата на звената в агенцията и длъжностното разписание се утвърждават от изпълнителния директор по предложение на главния секретар в рамките на утвърдената численост.

 
 
 

Чл. 17. (1) Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар.

(2) Главният секретар:

1. организира дейността на агенцията;

2. координира оперативното изпълнение на общите задачи, възложени на общата и специализираната администрация;

3. подготвя ежегодния доклад на изпълнителния директор за дейността на агенцията;

4. организира подготовката на проекта на бюджет на агенцията;

5. утвърждава длъжностните характеристики на работещите в агенцията;

6. създава условия за нормалната и ефективната работа в агенцията и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от директор на дирекция, определен от изпълнителния директор.

 
 
 
 

Раздел III
Обща администрация

 
 
 

Чл. 18. (1) Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване на дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация относно:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) финансовата отчетност, управление и контрол;

2. човешките ресурси;

3. деловодното обслужване;

4. управлението на собствеността;

5. информационното обслужване;

6. безопасните и здравословните условия на труд;

7. отбранително-мобилизационната подготовка и противопожарната охрана на агенцията;

8. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) поддържането на система за управление на качеството в съответствие с приложимите международни стандарти.

(2) Общата администрация осигурява дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица.

 
 
 

Чл. 19. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване".

(2) Дирекцията по ал. 1:

1. организира и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;

2. изготвя проекта на бюджет на агенцията;

3. изготвя счетоводните отчети и следи за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;

4. подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на агенцията, като:

а) осъществява предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност;

б) осъществява проверки преди вземане на решения за поемане на задължения или за извършване на разходи;

5. организира работата във връзка с осъществяването на правомощията на изпълнителния директор по Закона за обществените поръчки;

6. организира и участва в годишната инвентаризация;

7. изготвя, оформя и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в агенцията и ги поддържа в съответствие с Кодекса на труда и Закона за държавния служител;

8. изпълнява нормативните изисквания по заплащането на труда и изготвя длъжностното и поименното щатно разписание на агенцията;

9. организира подготовката и провеждането на конкурсите за държавни служители;

10. организира и контролира административното обслужване;

11. оказва правно съдействие на ръководството на агенцията за законосъобразното изпълнение на нейните функции;

12. разработва и предлага решения на правни проблеми, свързани с дейността на агенцията;

13. осъществява процесуалното представителство на агенцията;

14. изготвя договори във връзка с дейността на агенцията и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори;

15. участва в разработването на проекти на нормативни актове;

16. организира и контролира деловодната дейност, в т. ч. документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи;

17. организира и контролира правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на агенцията;

18. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) организира функционирането и поддържа информационната инфраструктура на агенцията - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и софтуер и интернет страницата на агенцията;

19. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) координира връзките с обществеността;

20. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) организира и осъществява материално-техническото снабдяване на агенцията с оборудване, резервни части и консумативи, като планира, осигурява и контролира финансовото обезпечаване на дирекциите от специализираната администрация;

21. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) организира и контролира спазването на нормите за безопасни и здравословни условия на труд и превенция на риска в агенцията;

22. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) организира и контролира изпълнението на дейностите на агенцията, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и гражданската защита;

23. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) организира и извършва дейността във връзка с постъпилите предложения и сигнали, получени по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, в т. ч. тяхното регистриране и обработване, разглеждането им в законоустановените срокове и уведомяването на лицата за взетите решения и предприетите мерки;

24. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., доп., бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) поддържа и развива системата за управление на качеството в агенцията в съответствие с приложимите международни стандарти;

25. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) организира и координира провеждането на независима оценка на системата по т. 24;

26. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) поддържа и развива системата за информационна сигурност в агенцията;

27. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.

 
 
 
 

Раздел IV
Специализирана администрация

 
 
 

Чл. 20. (1) Специализираната администрация подпомага изпълнителния директор при изпълнението на правомощията му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Специализираната администрация е структурирана в 6 дирекции.

 
 
 

Чл. 21. Дирекция "Европейски съюз, международни отношения и проекти":

1. организира и координира участието на агенцията в дейността на международните организации и специализираните структури на Европейския съюз в областта на безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби и в областта на пристанищата, като:

а) осъществява връзките на агенцията с международните организации и структурите на Европейския съюз;

б) координира изготвянето на позиции за участие на агенцията в работата на специализираните международни организации и подготвя изпращането им за утвърждаване от Министерството на външните работи;

в) оказва методическа помощ при прилагането на националното законодателство и международните договори, по които Република България е страна, от останалите дирекции в специализираната администрация и при осъществяване на дейността им;

г) разработва проекти на международни договори и прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори в областта на безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби и в областта на пристанищата и за членство и участие в специализирани международни организации и инициативи;

д) организира и осъществява дейността по изготвяне на проекти на нормативни актове за въвеждане в националното законодателство изискванията на правото на Европейските общности и на международните договори в областта на безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби и в областта на пристанищата;

е) координира и извършва дейностите, свързани с разработването и изпълнението на международни проекти за подпомагане на агенцията;

2. разработва програми за развитие на международното сътрудничество, води международна кореспонденция и подпомага изпълнителния директор при организирането и провеждането на международни срещи;

3. координира и осъществява двустранното сътрудничество и връзки на агенцията;

4. координира изпълнението на проекти, по които бенефициент е агенцията;

5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) подпомага изпълнителния директор при изготвянето на доклада по чл. 9, ал. 1, т. 30.

 
 
 

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Дирекция "Инспекционна дейност":

1. координира конкретното изпълнение от агенцията на задълженията, произтичащи от договореностите с Европейския съюз и от членството на Република България в специализираните международни организации;

2. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на контрол върху работата на останалите дирекции от специализираната администрация;

3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.);

4. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.);

5. извършва постоянно наблюдение и анализ на дейността на организации, упълномощени да извършват прегледи и проверки от името на агенцията, и при необходимост предлага коригиращи действия;

6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) извършва наблюдение и анализ на дейността на дирекциите по чл. 24, ал. 1 при осъществяване на функциите им и при необходимост предлага коригиращи действия;

7. координира дейността на агенцията по осъществяване на контрола за изпълнението на мерките по регулирането на капацитета на флота;

8. координира и осъществява функциите на агенцията, свързани с организационно-техническото осигуряване на дейността на фонд "Вътрешни водни пътища";

9. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.);

10. извършва проверка за съответствие с международни и национални изисквания на програми за подготовка на морските лица и ги предлага за одобряване от изпълнителния директор;

11. изготвя свидетелства за правоспособност и моряшки книжки на морските лица;

12. поддържа в актуално състояние публичните регистри на пристанищата по чл. 92, ал. 4 ЗМПВВППРБ и на пристанищните оператори по чл. 117, ал. 4 ЗМПВВППРБ на магнитен носител и предоставя информация от тях;

13. дава методически указания на териториалните дирекции в областта на контрола за спазване на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за безопасно осъществяване на товарно-разтоварните операции от квалифициран за съответния вид работа персонал;

14. дава методически указания при осъществяване на контрола за спазване на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и на обектите по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ и изготвя проектите на доклади на изпълнителния директор, с които се предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

а) да издаде или да откаже издаване на удостоверение за експлоатационна годност за съответното пристанище или на обект по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

б) да постанови преустановяване, съответно временно или постоянно ограничаване, на експлоатацията на съответното пристанище или обект по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

15. извършва дейността по подпомагането на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на подготвителните действия и при провеждане на процедурите за предоставяне на концесии за пристанища за обществен транспорт с национално значение;

16. дава методически указания на териториалните дирекции по осъществяване на контрола върху изпълнението на договорите по чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ, както и на договорите по § 74, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);

17. анализира постъпилите заявления по чл. 112б, ал. 1 и чл. 112г, ал. 1 ЗМПВВППРБ и изготвя мотивирани становища относно съответствието на инвестиционната инициатива с одобрената национална програма по чл. 103а, ал. 2 ЗМПВВППРБ;

18. извършва проверката по чл. 112г, ал. 3 ЗМПВВППРБ относно съответствието на инвестиционната инициатива с програмата по чл. 103а, ал. 2 и изработва мотивирани становища по чл. 112г, ал. 4 ЗМПВВППРБ;

19. систематизира данните, съдържащи се в прединвестиционните проучвания по чл. 112а - 112д ЗМПВВППРБ, и въз основа на тях създава база данни за изготвените генерални планове, кадастрални карти и имотни регистри и кадастрални и подробни устройствени планове;

20. дава методически указания на териториалните дирекции при осъществяване на контрола за съответствие на дейностите и услугите, извършвани в пристанищата, с вписаните такива в регистъра на пристанищата, в регистъра на пристанищните оператори и в удостоверенията за експлоатационна годност;

21. контролира спазването на изискванията за свободен достъп в пристанищата за обществен транспорт;

22. организира събирането, обработката, обобщаването, съхраняването и предоставянето на Националния статистически институт на необходимите статистически данни съгласно изискванията на чл. 94 ЗМПВВППРБ;

23. дава становища по проекти на подробни устройствени планове, с които се отреждат територия и акватория за извършване на строителство на пристанища по чл. 107 - 109 и на обекти по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

24. дава становища по проекти на подробни устройствени планове, с които се прави отреждане на земни и водни участъци за строителство, както и на документацията за извършване на строителство по крайбрежието на Черно море и р. Дунав, във вътрешните води и в териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за навигационно осигуряване;

25. разглежда и подготвя мотивирани становища до изпълнителния директор за:

а) одобряване на плановете за приемане и обработване на отпадъци;

б) съгласуване на плановете на пристанищните оператори за действия при бедствия, аварии и катастрофи;

в) одобряване на изготвените от призната организация по сигурността планове за сигурност на пристанищата;

26. подпомага изпълнителния директор при определяне нивата на сигурност на корабите, плаващи под българско знаме, и на пристанищата;

27. изготвя плановете за сигурност на пристанищата или разглежда изготвените от призната организация по сигурността планове за сигурност;

28. извършва оценка за съответствие на дейността на признати организации по сигурността с изискванията за осигуряване на сигурността в пристанищата и на корабите;

29. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) подпомага изпълнителния директор при изготвянето на доклада по чл. 9, ал. 1, т. 30;

30. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) поддържа в актуален вид данните, посочени в чл. 372а от КТК.

 
 
 

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.).

 
 
 

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Агенцията осъществява териториалната си компетентност в областта на пристанищата, безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби чрез дирекции, както следва:

1. дирекция "Морска администрация - Варна" с район, заключен между географския паралел от точката на сухоземната българо-румънска граница и този на нос Емине;

2. дирекция "Морска администрация - Бургас" с район, заключен между географския паралел от точката на нос Емине и този на българо-турската граница;

3. дирекция "Морска администрация - Русе" с район, определен от километър 374,100 (българо-румънската граница) до километър 645 от българския участък на р. Дунав;

4. дирекция "Морска администрация - Лом" с район, определен от километър 645 до километър 845,650 (българо-сръбската граница) от българския участък на р. Дунав.

(2) Дирекциите по ал. 1 изпълняват функциите на инспекторат по смисъла на Кодекса на търговското корабоплаване и международните договори в областта на корабоплаването, по които Република България е страна, ратифицирани и влезли в сила по предвидения от закона ред.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Дирекциите по ал. 1 поддържат изнесени работни места, когато това е необходимо с оглед осъществяването на функциите им в областта на безопасността на корабоплаването, опазването на околната среда от замърсяване от кораби и пристанищата. Откриването и закриването на изнесените работни места се извършва от изпълнителния директор по предложение на директора на съответната дирекция по ал. 1.

 
 
 

Чл. 25. (1) В рамките на териториалната си компетентност дирекциите по чл. 24, ал. 1:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) водят регистровите книги на българските кораби, публичните регистри на пристанищата по чл. 92, ал. 4 ЗМПВВППРБ и на пристанищните оператори по чл. 117, ал. 4 ЗМПВВППРБ на хартиен и магнитен носител, както и други регистри в предвидените от закона случаи;

2. извършват прегледи на кораби и корабопритежатели и издават корабни документи;

3. упражняват контрол върху всички лица, осъществяващи дейност в областта на корабоплаването;

4. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) осъществяват държавен екологичен контрол по опазване на околната среда от замърсяване от кораби;

5. контролират провеждането на обучение и допълнителна подготовка на морските лица;

6. организират изпити и поддържат картотека и регистър на морските лица;

7. извършват дейностите по подготовка за издаване и потвърждаване на свидетелства и други документи и справки на морските лица;

8. подготвят за издаване моряшки паспорти и моряшки книжки след разрешение от изпълнителния директор;

9. издават конвенционални документи на българските кораби на основание на международни договори, а при поискване от чужди администрации издават документи и на кораби, плаващи под тяхно знаме;

10. осъществяват контрол върху лицата, отговорни за корабите, в съответствие с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code) (ДВ, бр. 58 от 1995 г.);

11. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) контролират оформянето нa документите за пристигането и заминаването на корабите в българските пристанища;

12. организират и ръководят контрола върху корабоплаването в пристанищата в предвидените от закона случаи;

13. предприемат необходимите мерки за оказване на помощ в случаите на бедствие на хора, кораби и самолети;

14. осъществяват ръководство на аварийно-спасителните отряди в рамките на териториалната им компетентност и извършват пряк контрол за изпълнението на плановете за действия при бедствия, аварии и катастрофи;

15. осъществяват дейностите в случаите на потънало имущество по реда на действащото законодателство;

16. участват в изпитните комисии при провеждане на изпити за придобиване на степени от морските лица;

17. налагат забрани за отплаване на корабите в случаите, предвидени в закона, когато са нарушени изискванията за безопасност на корабоплаването;

18. задържат български и чужди кораби в предвидените за това случаи в действащото законодателство;

19. упражняват контрол по предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;

20. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) контролират спазването на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, за здравословни и безопасни условия на труд и за безопасно осъществяване на товаро-разтоварни операции от квалифициран за съответния вид работа персонал;

21. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) контролират спазването на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и обектите по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ, като извършват планови, текущи и целеви проверки на експлоатационната годност;

22. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) контролират съответствието на дейностите и услугите, извършвани в пристанищата, със записаните дейности и услуги в регистъра на пристанищата, в регистъра на пристанищните оператори и в удостоверенията за експлоатационна годност;

23. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) осъществяват пряк контрол за спазване на изискванията за свободен достъп;

24. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) осъществяват пряк контрол за изпълнението на плановете за приемане и обработка на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;

25. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) контролират изпълнението на плановете за действия при бедствия, аварии и катастрофи;

26. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) осъществяват пряк контрол за изпълнението на мерките, предвидени в плановете за сигурност на пристанищата;

27. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) събират, обработват, обобщават, съхраняват и предоставят на дирекция "Инспекционна дейност" необходимите статистически данни съгласно изискванията на чл. 94 ЗМПВВППРБ;

28. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) съгласуват картите за типов технологичен процес и инструкциите за обслужване на пътници;

29. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) участват в изработването на становищата по постъпили заявления по чл. 112б, ал. 1 и чл. 112г, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

30. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) участват в изработването на становищата по проекти на подробни устройствени планове, с които се отреждат територия и акватория за извършване строителство на пристанища по чл. 107 - 109 и на обекти по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

31. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) участват в изработването на становищата по проекти на подробни устройствени планове, с които се прави отреждане на земни и водни участъци за строителство, както и на документацията за извършване на строителство по крайбрежието на Черно море и р. Дунав, във вътрешните води и в териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за навигационно осигуряване;

32. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) осъществяват контрол върху изпълнението на договорите по чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ и на договорите по § 74, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ;

33. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) следят за своевременното и точното заплащане на таксите по чл. 103в, ал. 6 ЗМПВВППРБ;

34. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) извършва въз основа на оценка на риска контрол върху безопасността на всички кораби, влизащи, стоящи и напускащи пристанищата и рейдовете;

35. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) контролират спазването на изискванията за наличие на застраховка за морски искове на кораби, плаващи под българско или чуждо знаме.

(2) Дирекциите по чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4 осъществяват контрол за изпълнението на мерките по регулирането на капацитета на флота и организират провеждането на изпити за професионална компетентност на превозвачи на товари по вътрешни водни пътища.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Дирекциите по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 3 изпълняват функции на Националната служба за спешно реагиране в системата за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) В рамките на териториалната си компетентност дирекциите по чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4 разследват произшествията с кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.

 
 
 

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) (1) Агенцията осъществява дейността си по организиране на дейностите по търсене и спасяване на море чрез дирекция "Морска администрация - Варна", подпомагана от дирекция "Морска администрация - Бургас".

(2) Дирекция "Морска администрация - Варна":

1. подпомага изпълнителния директор при изпълнение на задълженията на Република България по Международната конвенция за търсене и спасяване по море, 1979 г., ратифицирана със закон от Народното събрание - ДВ, бр. 47 от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм., бр. 61 от 2005 г.);

2. поддържа денонощно дежурство за приемане на сигнали за бедствие, координиране и провеждане на операции по търсене и спасяване на човешки живот на море и оказване помощ на търпящи бедствие кораби и самолети;

3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) поддържа денонощно дежурство за приемане на сигнали за бедствие на море от системата за спешни повиквания с единен европейски номер 112;

4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) поддържа денонощно дежурство за приемане на сигнали за нефтен разлив или други замърсявания на морето, получени чрез международната система за мониторинг на замърсяванията на море "CleanSeaNet";

5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) поддържа денонощно дежурство за приемане на сигнали за безопасността на корабоплаването чрез системата - "SafeSeaNet" - европейска платформа за обмен на морска информация между морските администрации на държавите - членки на Европейския съюз.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) Дирекция "Морска администрация - Бургас" поддържа сили и средства, които участват в операции по търсене и спасяване на човешки живот на море под оперативното управление на дирекция "Морска администрация - Варна".

 
 
 

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.).

 
 
 

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.).

 
 
 
 

Раздел V
Организация на работата

 
 
 

Чл. 28. (1) Непосредственото ръководство на дирекциите се осъществява от техните директори, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на функциите им.

(2) Директорите на дирекции:

1. дават задължителни указания в рамките на своите правомощия за осигуряване изпълнението на актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на изпълнителния директор на агенцията;

2. разпределят работата и задълженията между служителите в дирекцията;

3. изготвят предложения до изпълнителния директор относно подбора и разпределението на кадрите, повишаването на квалификацията, поощряването на служителите и налагането на наказания;

4. организират, планират, ръководят, контролират и отчитат изпълнението на задачите, възложени на дирекцията;

5. подписват и насочват материали, подготвени по въпроси, включени във функциите на ръководените от тях дирекции;

6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) докладват на изпълнителния директор, на заместник изпълнителния директор и на главния секретар по въпроси, свързани с функциите на ръководените от тях дирекции;

7. изготвят ежегодно отчет за дейността на ръководените от тях дирекции и правят предложения за конкретни мерки за подобряване на дейността;

8. правят предложения за назначаване, преназначаване или освобождаване от длъжност на служители в дирекцията, която ръководят;

9. правят предложения за повишаване на квалификацията, повишаване в ранг или в длъжност на служителите от дирекцията;

10. осигуряват взаимодействието с другите звена в агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;

11. изпълняват и други задачи, възложени им от изпълнителния директор, заместник изпълнителните директори или главния секретар на агенцията, в рамките на функциите на ръководените от тях дирекции.

(3) При отсъствие директорите се заместват от друг служител, определен със заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен случай.

(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) Директорите на дирекциите по чл. 24, ал. 1 вземат решение за вписване или отказват вписване на кораб в регистровите книги по чл. 34, ал. 1 КТК, както и вписване на промени в обстоятелствата или заличаване на извършено вписване. Вписването или отказът от вписване на кораб, както и вписване на промени в обстоятелствата или заличаване на извършено вписване се извършват от оправомощени от директорите на дирекции длъжностни лица.

 
 
 
 

Чл. 29. (1) Служителите на агенцията, изпълняващи инспекционни функции в областта на корабоплаването, имат личен печат и се легитимират с инспекторска карта в съответствие с чл. 370, ал. 3 и 4 КТК.

(2) При изпълнение на контролните функции по ЗМПВВППРБ служителите на агенцията се легитимират със служебна карта, чийто образец се утвърждава от изпълнителния директор.

(3) Всички контролирани физически и юридически лица са длъжни да оказват съдействие на служителите на агенцията при изпълнение на служебните им задължения.

 
 
 

Чл. 30. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, изпълнителният директор може да привлича извънщатни доброволни сътрудници.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят със заповед на изпълнителния директор.

 
 
 

Чл. 31. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време по ал. 1 е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) Административно обслужване на физически и юридически лица се извършва от 09,00 до 17,30 ч. Служителите на агенцията, извършващи административно обслужване, прилагат изискванията, утвърдени с вътрешните правила за организация на административното обслужване.

(4) За денонощните служби на администрацията и плавателния състав работното време е 12 часа за смяна по график, утвърждаван от директора на съответната дирекция.

(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) Отработването и отчитането на работното време се извършва в съответствие с условията, предвидени в правилника за вътрешния трудов ред.

 
 
 
 

Чл. 32. Дейността в агенцията се осъществява от държавни служители и от лица по трудово правоотношение.

 
 
 

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на агенцията, определени със заповед на изпълнителния директор, носят униформено облекло.

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят видът на униформеното облекло, както и редът за носенето му.

 
 
 

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г. ) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите на Изпълнителна агенция "Морска администрация" могат да бъдат награждавани от изпълнителния директор с отличие. Видът на отличието се определя със заповедта за награждаване.

(2) Отличията са:

1. грамота;

2. сребърен почетен знак на агенцията;

3. златен почетен знак на агенцията.

(3) Изпълнителният директор утвърждава образец на почетните знаци.

 
 
 
 

Чл. 35. Приемното време на изпълнителния директор за граждани и представители на организации се оповестява на общодостъпно място в сградата на агенцията и в официалната й страница в интернет.

 
 
 
 

Чл. 36. Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана и други специфични разпоредби, свързани с организацията на работа в агенцията, се уреждат с вътрешни правила и заповеди на изпълнителния директор.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
(Нова - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.)

 
 
 

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) Правилникът въвежда изискванията на чл. 8 от Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно спазването на изискванията за държавата на знамето (ОВ, L 131 от 2009 г.).

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 

§ 2. (Предишен параграф единствен - ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 30.03.2012 г.) Правилникът се приема на основание чл. 360, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване и чл. 55 от Закона за администрацията.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 на Министерския съвет от 18 февруари 2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

........................................................................

 
 
 
 

§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация", приет с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 78 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:

........................................................................

18. Навсякъде в правилника думите "министъра на транспорта" се заменят с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

........................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Приложение
 
 
 
 
към чл. 16, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.,
бр. 26 от 2012 г.,
в сила от 30.03.2012 г.,
бр. 6 от 2013 г.)

Численост на персонала в Изпълнителна агенция "Морска администрация" - 296 щатни бройки

Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

19

в т. ч.:


дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“

19

Специализирана администрация

274

в т. ч.:


дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти“

13

дирекция „Инспекционна дейност“

19

дирекция „Морска администрация – Варна“

78

дирекция „Морска администрация – Бургас“

59

дирекция „Морска администрация – Русе“

63

дирекция „Морска администрация – Лом“

42