УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните
(Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., бр. 71 от 2008 г.)
 
 
 
 

Издаден от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 20 от 6.03.2001 г., изм., бр. 64 от 20.07.2001 г., в сила от 1.05.2001 г., бр. 4 от 11.01.2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. и доп., бр. 52 от 6.06.2003 г., изм., бр. 88 от 7.10.2003 г., в сила от 7.10.2003 г., изм. и доп., бр. 11 от 3.02.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.04.2006 г., изм. и доп., бр. 78 от 5.09.2008 г., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм., бр. 56 от 21.07.2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2010 г., бр. 83 от 25.10.2011 г., изм., бр. 21 от 13.03.2012 г., в сила от 13.03.2012 г., изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2012 г., изм., бр. 94 от 29.10.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 2, р. 4, № 345а

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 

Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) С този правилник се уреждат дейността, структурата, организацията на работа, функциите на административните звена и числеността на персонала на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните, наричана по-нататък "инспекцията".

 
 
 

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., бр. 32 от 2009 г., доп., бр. 83 от 2011 г., изм., бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.) Инспекцията е юридическо лице със седалище гр. София, с 28 регионални служби в административните центрове на областите в Република България и териториални звена за изпитване и сертифициране в гр. Пловдив и гр. Русе.

(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) Контролно-техническата инспекция осъществява дейностите, свързани със:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., доп., бр. 78 от 2008 г.) регистрацията на машини за земни работи, земеделската и горската техника, наричана по-нататък "техниката";

2. контрола по техническото състояние и безопасността на техниката при работа с нея;

3. техническите прегледи на техниката;

4. придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техниката;

5. контрола на дейностите по пускането на пазара, пускането в употреба и спирането от работа на техниката;

6. издаването и подмяната на свидетелствата за правоспособност за работа с техниката;

7. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) контрола върху:

а) (доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) наличието на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях, за които е влязло в сила изискването за одобрение на типа;

б) наличието на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника;

8. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) проверка за наличието на регистрация на техниката;

9. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., изм., бр. 83 от 2011 г.) обмена на информация с Европейската комисия и органите за типово одобрение на държавите - членки на ЕС, относно дейностите по т. 10;

10. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) издаването, изменението, отказа от издаване и отнемането на сертификат за одобрение на типа;

11. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) удостоверяване на безопасността на употребявана техника;

12. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) изпитване, сертифициране и оценяване на съответствието на нова техника;

13. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) изпитване и проверки във връзка с одобрение на типа на нови колесни трактори.

 
 
 

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) Контролно- техническата инспекция е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

(2) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) Издръжката на инспекцията се осигурява от приходи от собствена дейност и субсидия от републиканския бюджет.

(3) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) Инспекцията е администратор на следните приходи:

1. държавни такси, определени в тарифата по чл. 9, ал. 15 и чл. 17, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

2. лихви;

3. наеми от имущество;

4. дарения;

5. международни програми и споразумения;

6. цени на услуги;

7. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) глоби по наказателни постановления съгласно чл. 23, ал. 3 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) други.

 
 
 

Чл. 4. (1) Контролно-техническата инспекция осъществява своята дейност самостоятелно и съвместно със съответните специализирани контролни органи на други министерства и ведомства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Инспекцията има собствен знак и кръгъл печат с надпис отстрани "Контролно-техническа инспекция *София*", а в средата - абревиатура "МЗХ".

 
 
 
 

Раздел II
Състав и структура на Контролно-техническата инспекция

 
 
 
 

Чл. 5. Контролно-техническата инспекция се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

 
 
 

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г.) Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и храните.

 
 
 

Чл. 7. (1) Изпълнителният директор:

1. ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на инспекцията;

2. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) информира министъра на земеделието и храните за резултатите от извършените годишни и сезонни прегледи на регистрираната техника и за броя на извършените регистрации;

3. прави предложения пред министъра на земеделието и храните за:

а) (отм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г.);

б) отнемане разрешението за провеждане на курсове за придобиване и отнемане на правоспособност за работа с техниката;

в) (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм., бр. 11 от 2006 г., отм., бр. 32 от 2009 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., бр. 62 от 2012 г.) утвърждава длъжностното разписание на инспекцията;

5. назначава държавните служители и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

6. сключва договори от името и за сметка на инспекцията;

7. контролира придобиването и използването на дълготрайни материални активи в инспекцията и утвърждава бракуването им в съответствие с нормативните актове;

8. (отм. – ДВ, бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.);

9. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., бр. 47 от 2010 г.) издава и подменя свидетелствата за правоспособност и за работа с техниката;

9а. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.) организира дейността по регистрация на техниката;

10. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.);

11. осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации, както и със сродни международни организации;

12. утвърждава списък на служителите от инспекцията, които имат право да носят оръжие при изпълнение на служебните си задължения;

13. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) издава наказателни постановления съгласно чл. 23, ал. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ);

14. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм., бр. 11 от 2006 г.) прави предложения до министъра на земеделието и храните за привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз и с актовете на съответните международни организации в областта на земеделската и горската техника и правоспособността за работа с нея;

15. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) определя реда за предоставяне на обществена информация в съответствие с действащото законодателство;

16. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., отм., бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.);

17. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) представя на министъра на земеделието и храните годишен доклад за дейността на инспекцията;

18. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) командирова служителите на инспекцията в страната и в чужбина;

19. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) определя условията и реда за извършване на тематични прегледи;

20. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) утвърждава методики за извършване на технически прегледи;

21. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., изм., бр. 32 от 2009 г.) осъществява обмена на информация с Европейската комисия и органите за типово одобрение на държавите - членки на ЕС;

22. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) издава, отменя, изменя или отказва издаването на сертификат за одобрение на типа за нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, техните системи, компоненти и отделни технически възли, за които са влезли в сила изискванията за одобрение на типа;

23. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) издава, изменя или отказва издаването на сертификат за одобрение на типа на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника;

24. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) издава удостоверения за съответствие за безопасност на употребявана техника.

(2) Изпълнителният директор изпълнява и други функции и задачи, възложени му от министъра на земеделието и храните.

(3) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от главния секретар или от определен със заповед на изпълнителния директор служител за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

 
 
 

Чл. 8. (1) Административното ръководство на инспекцията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор.

(2) Главният секретар:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) изготвя ежегодно доклад за състоянието на инспекцията и го представя на изпълнителния директор;

2. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) ръководи, координира и контролира администрацията за точното спазване на нормативните актове и административните актове на изпълнителния директор;

3. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) организира подготовката на бюджет на инспекцията;

4. отчита дейността си пред изпълнителния директор на инспекцията;

5. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) координира взаимодействието на инспекцията с Министерството на земеделието и храните, с органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;

6. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) контролира дейността по предоставяне на информация, по отговори на жалби, предложения, сигнали и молби на граждани и юридически лица;

7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) организира, координира и контролира дейността по обучението и атестацията на служителите в инспекцията;

8. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) координира взаимодействието на инспекцията с Европейската комисия и органите за типово одобрение на държавите - членки на ЕС;

9. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) организира и отговаря за стопанисването на ползваните за административни нужди имоти и движими вещи, предоставени на инспекцията;

10. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в инспекцията;

11. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) отговаря за спазването на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;

12. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) изпълнява и други функции и задачи, възложени му от изпълнителния директор на инспекцията.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено от изпълнителния директор с писмена заповед длъжностно лице за всеки конкретен случай.

 
 
 

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията и финансовият контрольор са пряко подчинени на изпълнителния директор.

(2) Служителят по сигурността на информацията се назначава по реда на Закона за защита на класифицираната информация и изпълнява задачите, произтичащи от закона и нормативните актове по прилагането му.

(3) Финансовият контрольор се назначава в съответствие с изискванията на Закона за държавния вътрешен финансов контрол (ЗДВФК) и осъществява предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на агенцията съгласно ЗДВФК, правилника за прилагането му и указанията на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, и е независим в своята дейност.

 
 
 

Чл. 9. (1) Изпълнителният директор осъществява правомощията си с помощта на администрация.

(2) Според дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., бр. 88 от 2003 г., бр. 37 от 2006 г., бр. 78 от 2008 г., бр. 56 от 2009 г., бр. 47 от 2010 г., бр. 83 от 2011 г., бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.) Общата численост на персонала е 126 щатни бройки и е дадена в приложение № 1.

 
 
 
 

Чл. 10. Общата администрация е организирана в дирекция "Правно, информационно, стопанско и финансово обслужване" и осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация.

 
 
 

Чл. 11. Дирекция "Правно, информационно, стопанско и финансово обслужване" осъществява следните функции:

1. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.);

2. изготвя и предлага на изпълнителния директор проекта на годишния бюджет, периодични и годишни отчети за неговото изпълнение;

3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) обработва първичната счетоводна информация, анализира ежемесечно приходите и разходите по бюджета на инспекцията и предлага съответните мерки, свързани с финансовата дисциплина и отчетност;

4. ръководи транспортното обслужване на инспекцията, регистрацията на моторните превозни средства, застраховането, поддръжката, ремонта и годишните технически прегледи;

5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) разработва и актуализира щатното разписание и длъжностните характеристики на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение, и отговаря за съхранението и достъпа до личните данни на служителите в инспекцията;

6. изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;

7. организира обработката на документите и осъществява деловодната дейност;

8. оказва правна помощ на изпълнителния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми;

9. извършва цялостната оперативна дейност по постъпилите в инспекцията предложения, жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица;

10. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) организира дейностите по извършване на основни и текущи ремонти, поддържане и съхраняване на материалната база;

11. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) осигурява процесуалното представителство на инспекцията;

12. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) организира правната помощ в инспекцията за законосъобразното осъществяване на нейните функции и следи за произтичащите за инспекцията задължения от нормативни актове от действащото законодателство;

13. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) организира разработването на нормативни актове и дава становища по тях;

14. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) участва в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на земеделската и горската техника и правоспособността за работа с нея с цел хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз;

15. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) отговаря за планирането на обществените поръчки за съответната година и за организацията по провеждане на процедурите;

16. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) отговаря за сключването, изпълнението и прекратяването на договорните отношения с външни физически и юридически лица;

17. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) организира оперативната подготовка за работа в условията на криза;

18. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) създава и поддържа регистър на съставените актове и издадените наказателни постановления по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

19. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) осъществява дейността по обучението и атестацията на служителите в инспекцията;

20. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., отм., бр. 62 от 2012 г.);

21. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., отм., бр. 62 от 2012 г.);

22. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г., отм., бр. 62 от 2012 г.).

 
 
 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., бр. 52 от 2003 г., бр. 11 от 2006 г., доп., бр. 83 от 2011 г.) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на изпълнителния директор и е организирана в главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката" с регионални служби в административните центрове на областите в Република България и Главна дирекция "Изпитване и сертифициране" - гр. Пловдив, с териториални звена в гр. Русе и гр. Пловдив.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.).

 
 
 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) Главната дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката" осъществява следните функции:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) координира и контролира дейността на регионалните служби на инспекцията по регистрацията и техническите прегледи на земеделската и горската техника съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

2. организира и ръководи извънредни проверки във връзка с дейността по т. 1 по нареждане на министъра на земеделието и храните;

3. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.) разработва образци на документи и методически указания за осъществяване дейността на дирекцията;

4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., доп., бр. 11 от 2006 г.) събира, обработва и съхранява данните за наличната и регистрирана техника и извършените регистрации, годишни, сезонни и тематични прегледи;

5. изготвя анализи и прави предложения за подобряване на работата по регистрацията, извършването на техническите прегледи и издаването на свидетелствата за правоспособност;

6. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) води и съхранява регистри с бази данни за:

а) собствениците на ЗГТ;

б) вида и броя на регистрираната техника;

в) брой извършени технически прегледи;

г) лицата, придобили правоспособност за работа със ЗГТ;

д) учебните форми, имащи право да извършват обучение за придобиване на правоспособност за работа със ЗГТ;

7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм., бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.) изготвя проекта за годишен план за работа на дирекцията и представя на изпълнителния директор на дирекцията годишен отчет за извършеното;

8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) изготвя месечни отчети на регистрираната техника и извършените технически прегледи на територията на всяка регионална служба;

9. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) участва в разработването на нормативни актове в областта на регистрацията, техническите прегледи на ЗГТ и придобиването и отнемането на правоспособност за работа с нея;

10. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) изготвя статистическа информация за състоянието на ЗГТ в страната;

11. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) извършва контрола върху:

а) наличието на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях;

б) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) наличието на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника;

в) наличието на регистрация;

12. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм., бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.) извършва проверки по изпълнение на задълженията на служителите от Главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката".

 
 
 

Чл. 14. Регионалните служби:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., бр. 47 от 2010 г.) извършват регистрация на техниката на територията на съответната област;

2. организират и извършват годишните, сезонните и тематичните прегледи на техниката;

3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., бр. 47 от 2010 г.) извършват задължителен технически преглед при регистрацията на техниката и заверяват необходимите документи съгласно Наредба, издадена на основание чл. 11, ал. 9 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., бр. 11 от 2006 г., бр. 32 от 2009 г.) извършват контрол върху пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника;

5. не допускат разпространението на техника, която не отговаря на изискванията на чл. 9 и 10 ЗРКЗГТ;

6. извършват превантивна дейност, насочена за ограничаване на предпоставките за аварии, злополуки и увреждане на земеделската продукция, както и предотвратяване на вредното влияние върху околната среда при работа с техниката;

7. извършват постоянен контрол на документите за правоспособност при работа с техниката;

8. организират дейността по издаването и подмяната на свидетелствата за правоспособност на територията на областта;

9. водят регистри на:

а) (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.) техниката за територията на регионалната служба;

б) учебните форми, получили разрешение за обучение;

в) лицата, получили правоспособност за работа със земеделска и горска техника;

г) (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) извършените технически прегледи на територията на регионалната служба;

10. отчитат дейността си в срок, определен от изпълнителния директор;

11. имат собствен печат;

12. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) представят месечен отчет за регистрираната техника и извършените технически прегледи на територията на съответната регионална служба.

 
 
 

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г.) Главна дирекция "Изпитване и сертифициране" осъществява следните функции:

1. удостоверяване на безопасността на употребявана техника;

2. изпитване, сертифициране и оценяване на съответствието на нова техника;

3. изпитване и проверки във връзка с одобрение на типа на нови колесни трактори;

4. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) изготвя текущата информация по обмен с Европейската комисия и органите за одобрение на типа на държавите - членки на Европейския съюз;

5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) изготвя предложения за издаване, изменение, отказ и отнемане на сертификати за одобрение на типа;

6. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) поддържа база данни с информация за издадени, изменени, отказани, отнети и признати сертификати за одобрение на типа.

 
 
 
 

Раздел III
Организация на работата на Контролно-техническата инспекция
(Загл. изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)

 
 
 

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., отм., бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.).

 
 
 

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).

 
 
 
 

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).

 
 
 
 

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).

 
 
 
 

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).

 
 
 
 

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).

 
 
 

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).

 
 
 
 

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).

 
 
 
 

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).

 
 
 
 

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).

 
 
 
 

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).

 
 
 

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., доп., бр. 11 от 2006 г.) Контролът по наличието на регистрация, техническото състояние и безопасността на техниката се осъществява чрез индивидуални и/или групови проверки от служителите от регионалните служби.

 
 
 

Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Ръководителят на регионалната служба или упълномощено от изпълнителния директор лице:

1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на инспекцията на територията на областта;

2. изготвя отчет за резултатите от извършените прегледи;

3. уведомява прокуратурата и/или органите на МВР за установени нарушения, съдържащи данни за престъпление;

4. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) регистрира или отказва регистрация на техниката;

5. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) налага принудителни административни мерки по реда на чл. 18а ЗРКЗГТ;

6. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) организира и отговаря за дейностите по контрол на пазара за наличие на одобрение на типа и съответствие с одобрения тип на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и на двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника;

7. (нова - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) изготвят годишен план за дейността на регионалната служба.

 
 
 

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Инспекторите от регионалните служби:

1. извършват постоянен контрол по регистрацията, техническото състояние и безопасността на земеделската и горската техника и на документите за правоспособност при работа с нея;

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) спират със стоп-палка по образец "КТИ" съгласно приложение № 2а техниката за извършване на проверка;

3. извършват проверка на документите на техниката и правоспособността на работещите с нея;

4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., отм., бр. 32 от 2009 г.);

5. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) спират от работа техника, която е нерегистрирана, технически неизправна или необезопасена, като маркират техниката със знак "Спрян от работа" и отнемат талона за технически преглед;

6. (нова - ДВ, бр. 47 от 2010 г., изм., бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.) отчитат дейността си пред лицата по чл. 27.

 
 
 

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Инспекторите от регионалните служби са задължени:

1. да носят установеното за тях униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения;

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) да се легитимират при извършване на проверките с издадените им служебни карти съгласно приложение № 2б;

3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) да съставят констативен протокол за всяка извършена проверка;

4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) да дават задължителни предписания на собственика на техниката или длъжностните лица за отстраняване на констатираните нарушения;

5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) при констатирани нарушения да съставят актове съгласно изискванията на ЗРКЗГТ и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН);

6. да пазят в тайна поверителните и за служебно ползване сведения, които са им станали известни във връзка с изпълнението на преките им служебни задължения;

7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм., бр. 11 от 2006 г.) да контролират пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и на двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника.

 
 
 

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., бр. 11 от 2006 г., бр. 94 от 2013 г. , в сила от 1.11.2013 г.) Главният директор на Главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката" и лицата по чл. 27 имат правата и задълженията по чл. 28 и 29.

 
 
 

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.).

 
 
 

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г.) (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 ч. и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 ч. до 16,00 ч.

(2) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят със заповед на главния секретар.

 
 
 

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до изпълнителния директор предложения и сигнали относно организацията и дейността на инспекцията. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на инспекцията трябва да бъдат мотивирани и конкретни.

(2) Изпълнителният директор взема решение по предложението в срок до два месеца след неговото постъпване, освен ако този срок бъде удължен до шест месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения се публикуват на страницата на инспекцията в интернет.

(3) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с изпълнителния директор до главния секретар. Главният секретар съставя график за срещите на изпълнителния директор с граждани само за приемното му време, като графикът се оповестява на страницата на инспекцията в интернет 7 дни предварително.

 
 
 
 

Чл. 33. (1) Документите, които се получават в инспекцията, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) При завеждането на документите по ал. 1 се извършва проверка за наличието на всички документи и се образува служебна преписка.

 
 
 
 

Чл. 34. (1) Изпълнителният директор възлага на главния секретар и на директорите на дирекции изпълнението на служебните преписки, съдържащи указания, срок за изпълнение, дата и подпис, което се отбелязва във входящия регистър.

(2) Главният секретар и директорите възлагат с резолюция изпълнението на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.

(3) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им.

 
 
 
 

Чл. 35. Изходящите документи се изготвят най-малко в два екземпляра. В документа, оставащ към регистъра, се вписват датата, длъжността, фамилията и подписът на служителя, изготвил документа, и на директора на съответната дирекция.

 
 
 

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., отм., бр. 62 от 2012 г.).

 
 
 

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.).

 
 
 

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.).

 
 
 
 

Раздел IV
Техническа съоръженост

 
 
 

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителите на инспекцията ползват автомобили и технически средства за обективен контрол.

(2) Автомобилите на инспекцията са със следните обозначения:

1. зелена лента с бели букви "Контролно-техническа инспекция" от двете страни на автомобила;

2. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г.).

(3) Размерите на обозначенията се определят със заповед на изпълнителния директор на инспекцията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) На служителите от регионалните служби се предоставя униформено облекло, обозначено с отличителен знак съгласно приложение № 6, което са длъжни да носят при изпълнение на служебните си задължения.

 
 
 
 

Чл. 40. При изпълнение на служебните си задължения служителите на инспекцията имат право да носят оръжие съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за прилагането му.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 
 

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 6, ал. 3 от Закона за регистрацията и контрола на земеделската и горската техника и чл. 11 от Закона за администрацията и отменя Правилника за устройството и дейността на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието, горите и аграрната реформа (ДВ, бр. 139 от 1998 г.).

————————————————————————————————

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Правилника за изменение и допълнение на

Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и горите

(ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 1.01.2006 г.)

 
 
 
 

§ 19. Навсякъде в текста на правилника абревиатурата "КТИ" се заменя с "инспекцията".

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 168 на Министерския съвет от 23 юли 2007 г. за преобразуване на Националното управление по горите в Държавна агенция по горите

(ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.)

........................................................................

 
 
 
 

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".

3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".

4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".

 
 
 
 

§ 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на земеделието и продоволствието и на Министерския съвет.

 
 
 
 

§ 8. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 18 юли 2007 г. за промяна в структурата на Министерския съвет и чл. 47, ал. 1 от Закона за администрацията.

 
 
 
 

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 194 на Министерския съвет от 5 август 2008 г. за изменение на

Тарифата за таксите, които се събират от

Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните

(ДВ, бр. 71 от 2008 г.)

 
 
 
 

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

 
 
 
                               Приложение № 1 
към чл. 9, ал. 3
 
 
 
 
                       (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г.,
в сила от 1.05.2001 г.,
бр. 4 от 2002 г.,
в сила от 15.10.2001 г.,
бр. 88 от 2003 г.,
в сила от 7.10.2003 г.,
бр. 11 от 2006 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
бр. 37 от 2006 г.,
в сила от 1.04.2006 г.,
бр. 78 от 2008 г.,
бр. 56 от 2009 г.,
бр. 47 от 2010 г.,
бр. 83 от 2011 г.,
бр. 94 от 2013 г.,
в сила от 1.11.2013 г.)
 
 
 
 

Обща численост на персонала в Контролно-техническата инспекция – 126 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

9

в т.ч.:


Дирекция "Правно, информационно, стопанско и финансово обслужване"

9

Специализирана администрация

115

в т.ч.:


Главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката"

94

в т.ч.:


Регионални служби

89

Главна дирекция "Изпитване и сертифициране"

21

 

 
 
 
 
                               Приложение № 2
 
 
 
 
                              към чл. 21, ал. 2 
(Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)
 
 
 
 
                               Приложение № 2а
 
 
 
 
                              към чл. 28, т. 2 
(Ново - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)
СТОП-ПАЛКА

Стоп-палката е червен кръг с диаметър 150 мм. В центъра на червения кръг с главни букви е изписано "КТИ" с нормален удебелен шрифт. Външният диаметър на стоп-палката е 180 мм. Изработена е от полистирол. Белият и червеният цвят са от светлоотразителен материал.
 
 
 
 
                               Приложение № 2б
 
 
 
 
                              към чл. 29, т. 2 
(Ново - ДВ, бр. 52 от 2003 г.,
изм., бр. 32 от 2009 г.)

СЛУЖЕБНА КАРТА:
Служебната карта е двустранна, с правоъгълна форма и размери 85/54 mm.
На лицевата страна с главни букви - удебелен шрифт и черен цвят, е
изписан текстът "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ".
Отдолу вляво, на син фон с бели букви и удебелен шрифт, в правоъгълник с
размери 53/8 mm е изписан текстът "Контролно-техническа инспекция". Под
текста с удебелен шрифт е указан типът на картата - СЛУЖЕБНА КАРТА -
разположен в очертан правоъгълник с размери 34/6 mm. Следват личните данни
на приносителя на служебната карта, длъжността, № на заповедта, с която е
назначен, и подписът на изпълнителния директор на инспекцията.
Отдясно е изобразено националното знаме с размери 24/8 mm. Под него е
поставена цветна снимка на приносителя на картата с размери 30/20 mm и
поредният номер на картата, който е четирицифрен.
На обратната страна са изписани текстовете "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ" и "КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ" с черен цвят, удебелен шрифт и
букви голям формат и под тях - на фона на емблемата на инспекцията, са
изписани правата и задълженията на приносителя й.
 
 
 
 
                            Приложение № 3
 
 
 
 
                           към чл. 29, т. 3 
(Отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)
 
 
 
 
                             Приложение № 4
 
 
 
 
                            към чл. 29, т. 4 
(Отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)
 
 
 
 
                            Приложение № 5
 
 
 
 
                           към чл. 29, т. 5 
(Отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)
 
 
 
 
                               Приложение № 6
 
 
 
 
                              към чл. 39, ал. 4 
(Ново - ДВ, бр. 52 от 2003 г.)
ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК

Отличителният знак е с размери 70/50 мм и четирицифрен номер.