УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

В сила от 18.02.2011 г. Приет с ПМС № 35 от 14.02.2011 г. Обн. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г.,изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 18 Октомври 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, функциите, съставът и числеността на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) Българската агенция по безопасност на храните е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

(2) Българската агенция по безопасност на храните е юридическо лице със седалище София и е компетентният държавен орган по отношение на качеството и безопасността на храните по цялата хранителна верига, който осъществява официалния контрол върху:

1. фитосанитарната дейност;

2. продуктите за растителна защита, торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати;

3. ветеринарномедицинската дейност, идентификацията, здравеопазването и хуманното отношение към животните;

4. ветеринарномедицинските продукти (ВМП);

5. дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията;

6. суровините и храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;

7. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, и продуктите, получени от тях;

8. фуражите;

9. генетично модифицираните организми (ГМО), продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;

10. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

11. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз.

(3) Българската агенция по безопасност на храните извършва и:

1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с международни, европейски и национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен държавен орган, и технологични документации;

2. лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;

3. оценка и комуникация на риска;

4. обучение и квалификация.

(4) Контролът по ал. 2 и дейностите по ал. 3 се осъществяват при условията и по реда на специалните закони.

(5) Министърът на земеделието и храните осъществява контрол върху дейността на агенцията.

Чл. 3. Издръжката на агенцията се формира от бюджетна субсидия и приходи от собствена дейност съгласно чл. 12 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

 

Глава втора.
РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Раздел I. Изпълнителен директор и заместник изпълнителни директори

Чл. 4. Българската агенция по безопасност на храните се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.

Чл. 5. (1) Изпълнителният директор:

1. изпълнява държавната политика в областите по чл. 2, ал. 2 и 3;

2. ръководи, организира и контролира дейността на агенцията;

3. представлява агенцията пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

4. представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността на агенцията;

5. ежегодно представя на министъра на земеделието и храните проекти на държавната профилактична програма (ДПП) и списъка на заразните болести по животните, срещу които ветеринарномедицинските органи провеждат мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране;

6. одобрява имунопрофилактичните, диагностичните и контролните планове на областните дирекции;

7. представя за одобряване от министъра на земеделието и храните годишните планове, свързани с дейността на агенцията;

8. организира издаването на информационен бюлетин на агенцията;

9. предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и храните проекти на национални мониторингови програми в областта на здравеопазването на животните и безопасността на храните, фуражите и растителната защита;

10. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

11. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения с лицата, работещи в агенцията, или упълномощава за това директорите на специализираните структури, Центъра за оценка на риска (ЦОР) и областните дирекции по безопасност на храните;

12. извършва действия по:

а) управление на недвижимите имоти, предоставени на агенцията;

б) управление на движимите вещи - публична държавна собственост, и разпореждане с движимите вещи - частна държавна собственост, предоставени на агенцията;

13. утвърждава със заповед:

а) научноизследователския план на агенцията;

б) състава на експертните и консултативни съвети в агенцията;

14. възлага и одобрява научноизследователски задачи на специализираните структури на агенцията;

15. разрешава провеждането на конкурси за докторанти и академични длъжности в специализираните структури на агенцията;

16. сключва, изменя и прекратява договори във връзка с дейността на агенцията;

17. одобрява поименните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи и извършване на капитално строителство в агенцията;

18. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) преразпределя дълготрайни материални активи между специализираните структури, ЦОР и областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ);

19. упълномощава директорите на специализираните структури, ЦОР и ОДБХ да разрешават ползването на отпуски, да сключват договори и да издават актове, свързани с дейността на структурата или дирекцията;

20. утвърждава структурата на административните звена в агенцията и длъжностните им разписания;

21. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с действащото законодателство;

22. контролира дейностите по международно сътрудничество и европейски въпроси от компетентността на агенцията;

23. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация и определя служител по сигурността на информацията;

24. утвърждава вътрешни правила и Инструкция за документооборота в агенцията;

25. издава заповеди за внедряване на научно-приложни разработки;

26. утвърждава бюджета на специализираните структури, ЦОР и ОДБХ;

27. осъществява и други правомощия, предоставени с нормативен акт или възложени със заповед на министър-председателя и министъра на земеделието и храните.

(2) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор:

1. сключва договори, издава заповеди, разпореждания и други актове в предвидените в нормативен акт случаи;

2. издава наказателни постановления в предвидените от закон случаи.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Чл. 6. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от трима заместник изпълнителни директори.

(2) Заместник изпълнителните директори се назначават и освобождават от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.

(3) Изпълнителният директор със заповед делегира правомощия на заместник изпълнителните директори.

(4) При отсъствие изпълнителният директор се замества от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник изпълнителен директор.

Чл. 7. (1) Българската агенция по безопасност на храните издава научнопопулярно списание "Ветеринарна сбирка" и информационни бюлетини, свързани с дейността й.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г.) Изпълнителният директор определя със заповед редакционния съвет на списанието.

Раздел II. Главен секретар

Чл. 8. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на агенцията, координира и контролира дейността на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законосъобразните разпореждания на изпълнителния директор.

(2) Главният секретар:

1. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на агенцията за законосъобразно осъществяване на нейните функции;

2. създава условия за ефективна работа на служителите на агенцията;

3. упражнява контрол за спазване на сроковете за приключване на образуваните в администрацията преписки;

4. контролира и отговаря за документооборота и другите носители на информация, за съхраняването на документите и опазването на служебната тайна;

5. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;

6. представя на изпълнителния директор ежегоден доклад за състоянието на администрацията;

7. предлага мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушения от служители на агенцията, както и за предотвратяване на негативни последици от такива нарушения;

8. осъществява контрол по изпълнението на сключените договори и при констатиране на неизпълнение предлага съответните мерки;

9. контролира въвеждането и функционирането на информационни и автоматизирани системи в дейността на агенцията;

10. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите наглава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

11. изпълнява и други задачи, възложени му със заповед на изпълнителния директор.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен със заповед на изпълнителния директор служител на ръководна длъжност за всеки конкретен случай.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Чл. 9. (1) Изпълнителният директор при осъществяване на дейността си се подпомага от администрация.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Администрацията по ал. 1 е структурирана в Централно управление (ЦУ) и 33 поделения, от които териториални поделения - 28 ОДБХ, ЦОР и 4 специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Общата численост на администрацията на агенцията е 2663 щатни бройки.

(4) Числеността на персонала в административните звена на агенцията е посочена вприложението.

Чл. 10. Администрацията на агенцията е организирана във:

1. дирекция "Вътрешен одит";

2. обща администрация;

3. специализирана администрация.

Чл. 11. Общата администрация на агенцията включва:

1. дирекция "Финансово-стопанска дейност";

2. дирекция "Правна";

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) дирекция "Административно и информационно обслужване, връзки с обществеността и инвестиции".

4. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Специализираната администрация на агенцията е организирана във:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Главна дирекция "Координация и контрол" с 28 териториални поделения - ОДБХ, със статут на дирекции със седалище в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол";

2. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) дирекция "Растителна защита и контрол";

3. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите";

5. дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти";

6. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) дирекция "Контрол на храните и граничен контрол";

7. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) дирекция "Лабораторни дейности и контрол на качеството";

8. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

11. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и обучение и квалификация".

12. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

(2) В състава на агенцията се включват и:

1. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

2. специализирани структури, както следва:

а) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - София;

б) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) - София;

в) Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) - София;

г) Централната лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) - София;

3. Центърът за оценка на риска.

(3) Областните дирекции по безопасност на храните, специализираните структури и ЦОР имат банкови сметки, съставят отчет за касово изпълнение на бюджета и баланс и са третостепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

(4) Специализираните структури по ал. 2, т. 2 са със статут на дирекции.

(5) Центърът за оценка на риска е юридическо лице в структурата на агенцията.

 

Глава четвърта.
ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИИТЕ В ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Раздел I. Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 13. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко административно подчинение на изпълнителния директор на агенцията.

(2) При осъществяване на своята дейност дирекция "Вътрешен одит":

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), международните одиторски стандарти, правото на Европейския съюз (ЕС) и указанията на Европейската комисия (ЕК), Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекцията и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен на агенцията;

3. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се одобряват и утвърждават от изпълнителния директор;

4. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор, и дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. подпомага и консултира изпълнителния директор по негово искане с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на изпълнителния директор годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;

11. оценява дали насоките на дейност и процедурите на вътрешен контрол, изградени в агенцията и в разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен в състава на агенцията, са адекватни срещу измами;

12. предлага на изпълнителния директор на агенцията план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори;

13. организира срещи и дискусии с лица на ръководни длъжности и с вътрешни одитори за популяризиране на законодателството, методологията и добрите европейски практики в областта на финансовото управление и контрол и вътрешен одит;

14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) организира и извършва одити на официалния контрол, осъществяван от агенцията, съгласно изискванията на чл. 4, т. 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, L 165 от 30.04.2004 г.);

15. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) разработва, поддържа и спазва документирани процедури за планиране, извършване, последващи действия и управление на одитите по т. 14.

Раздел II. Обща администрация

Чл. 14. Дирекция "Финансово-стопанска дейност":

1. осигурява финансово-счетоводното обслужване на ЦУ на агенцията;

2. разработва обобщен проект на годишен бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на агенцията по Единна бюджетна класификация (ЕБК) и по програми;

3. разработва методологията на счетоводната и финансовата политика съгласно Закона за счетоводството и други нормативни актове по бюджетната политика;

4. участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на финансовите средства и бюджета в агенцията;

5. организира и анализира текущото изпълнение на утвърдения бюджет и изготвя предложения за корекции в бюджета на агенцията;

6. организира и осъществява счетоводната отчетност по ЕБК и по програми съгласно програмния и ориентиран към резултатите бюджет и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти;

7. дава методически указания на разпоредителите от по-ниска степен от състава на агенцията относно текущото счетоводно отчитане и прилагането на финансовото законодателство;

8. съставя отчети за касово изпълнение на бюджета, организира, координира, обобщава и изготвя финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета за всеки отчетен период;

9. изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет на агенцията;

10. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на "Единната сметка" лимита на приходите и разходите между разпоредителите от по-ниска степен на разпореждане с бюджетни кредити в системата на агенцията;

11. изготвя, обосновава и предлага за утвърждаване в съответствие с бюджетната процедура разпределението на бюджетните кредити на разпоредителите от по-ниска степен в състава на агенцията и координира дейностите по изпълнението на бюджетите им;

12. организира и координира изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата дейност на агенцията, включващи системата за предварителен контрол и системата на двойния подпис, с цел законосъобразно и ефективно управление на бюджетните средства;

13. организира и извършва годишните инвентаризации по ред и в срокове, определени в нормативните актове, в ЦУ на агенцията;

14. изготвя поименните списъци в инвестиционната програма за капиталови разходи и обобщава данните за агенцията;

15. изготвя и съхранява ведомостите за работни заплати на служителите в ЦУ на агенцията и извършва плащанията по тях;

16. организира снабдяването, отчитането и съхранението на материалните активи на агенцията, ремонта и поддръжката им;

17. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползването на активите на агенцията;

18. осъществява обмен на информация и координация с търговските банки, обслужващи сметките на агенцията;

19. изготвя финансовите обосновки по проектите на нормативни актове, предлагани от агенцията;

20. осигурява съхранението на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции за ЦУ на агенцията;

21. методически ръководи и контролира областните дирекции по безопасност на храните и специализираните структури в агенцията по отношение на политиката за работа с човешките ресурси;

22. съгласува длъжностните характеристики на служителите в агенцията;

23. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в дирекциите в ЦУ на агенцията;

24. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на служителите в дирекциите в ЦУ на агенцията.

Чл. 15. Дирекция "Правна":

1. оказва правна помощ на администрацията за законосъобразно осъществяване на нейните функции;

2. участва в разработването на проекти на нормативни актове и дава становища по проекти на нормативни актове, представени за съгласуване;

3. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред органите на съдебната власт, пред особените юрисдикции и пред други лица по правни спорове, по които страна е агенцията;

4. изготвя, съгласува и дава становища относно законосъобразността на представените й за съгласуване проекти на заповеди, договори, разрешителни и други актове;

5. съгласува документации за провеждане на конкурси за назначаване на държавните служители в агенцията;

6. съгласува изготвените отговори по постъпилите в агенцията предложения, жалби, сигнали и молби от граждани и организации с изключение на постъпилите в ЦОР, специализираните структури и ОДБХ;

7. оказва правна помощ на изпълнителния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми;

8. оказва правна помощ при издаване на наказателни постановления от изпълнителния директор и дава указания на директорите на ОДБХ, свързани с осъществяването на административнонаказателната дейност на агенцията;

9. участва в подготовката на актове и в решаването на правни проблеми, свързани с международната дейност на агенцията;

10. изготвя или участва в изготвянето и съгласуването на проекти на договори, свързани с дейността на агенцията;

11. оказва правна помощ на администрацията на агенцията при констатиране на нарушения по прилагане на нормативните актове, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;

12. подпомага изпълнителния директор за спазване на нормативните актове по административното производство;

13. дава указания относно прилагането на нормативните актове;

14. участва в изготвянето и съгласува документации за процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), правилника за прилагането му и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

15. участва в комисиите за провеждане на обществени поръчки;

16. изготвя и съгласува документации за търгове и конкурси;

17. следи и информира изпълнителния директор за хода на съдебните дела, по които страна е агенцията;

18. участва във вътрешни и междуведомствени работни групи по въпроси, свързани с дейността на агенцията;

19. участва в проверки на дейността на поделенията на агенцията;

20. води регистри на недвижимите имоти, предоставени за управление на агенцията, на съдебните дела, по които страна е агенцията, на възложените от агенцията обществени поръчки, на съгласуваните актове за обезщетение на собствениците на убити и умрели животни, на унищожени растения и растителни продукти, суровини и храни, фуражи и инвентар;

21. методически ръководи и координира дейността на ЦОР, специализираните структури и ОДБХ по управлението на собствеността.

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Дирекция "Административно и информационно обслужване, връзки с обществеността и инвестиции":

1. осъществява деловодно обслужване в ЦУ на агенцията;

2. информира обществеността за осъществяваните от агенцията дейности;

3. организира публичните изяви на служителите от агенцията;

4. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) координира връзките и взаимоотношенията с физически лица, юридически лица, ведомства и професионалните организации, имащи отношение към дейността на агенцията, както и между служителите в агенцията;

5. осъществява транспортното обслужване на администрацията на агенцията;

6. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г.) организира и осъществява ръководство при издаването на научнопопулярното списание "Ветеринарна сбирка" и информационния бюлетин, свързан с дейността на агенцията;

7. организира и координира подготовката, възлагането, управлението, наблюдението, отчитането и въвеждането в експлоатация на новостроящи се обекти, реконструкция и основен ремонт на съществуващи обекти, свързани с осъществяваната дейност на агенцията;

8. участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за проектиране, изграждане, реконструкция и основен ремонт на обекти, свързани с осъществяваната дейност на агенцията;

9. проучва, подготвя, организира и контролира инвеститорската дейност за изграждане на обекти, свързани с функциите на агенцията;

10. осъществява контрол по изпълнението на обектите, изготвя доклади и ежемесечни отчети и ги представя на изпълнителния директор на агенцията;

11. разработва мерки и прави анализи, свързани с провеждането на инвестиционната политика на агенцията.

12. осигурява техническото обслужване на изпълнителния директор, заместник изпълнителните директори и главния секретар;

13. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в разработването и реализацията на информационната стратегия на агенцията;

14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) проучва информационните потребности на различните нива на управление и изготвя предложения за разработване на нови информационни системи, усъвършенстване на съществуващите и свързаната с тяхната реализация техника;

15. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) организира поддръжката на работоспособността на информационните системи и използваната техника;

16. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) внедрява и използва информационни системи, софтуерни продукти и техника;

17. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) организира и управлява информационната сигурност;

18. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) осъществява комплексно информационно осигуряване;

19. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) методически ръководи и контролира всички структурни звена на агенцията по отношение на използването на информационните системи, компютърната и офис техника и комуникации.

Раздел III. Специализирана администрация

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Главна дирекция "Координация и контрол" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Главна дирекция "Координация и контрол":

1. подпомага изпълнителния директор при изпълнението на държавната политика, свързана с функциите на агенцията;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) контролира и координира дейността на ОДБХ;

3. събира и оценява информация за установяване на възможности за предотвратяване, отстраняване или намаляване до приемливо ниво на риска за човешкото здраве по цялата хранителна верига;

4. координира действията между другите държавни органи за ограничаване и ликвидиране на зоонози, особено опасни инфекции и други кризисни ситуации, свързани с риск за човешкото здраве, по цялата хранителна верига;

5. съгласува програмите за действие при възникване на токсикози и токсикоинфекции при хората и животните;

6. координира и контролира дейностите за осигуряване на необходимите вещества и материали за вземане на проби, изпитване, почистване, дезинфекция, обеззаразяване, лечение на животни и унищожаване на трупове на животни при кризисни ситуации;

7. методически ръководи и контролира дейностите по обезщетяване при кризи, когато такова се дължи в случаите, определени в закон;

8. осигурява и поддържа връзка с контактната точка на системата за бързо съобщаване в случай на опасност за човешкото здраве, която произтича от храни, фуражи или контактни с храни материали (RASFF);

9. извършва проверки на ОДБХ в съответствие с компетентността й и при установяване на нарушения предлага на изпълнителния директор на агенцията мерки за отстраняването им;

10. разглежда искания и предложения на ОДБХ, свързани с осъществяването на дейността им;

11. анализира ефективността на дейността на ОДБХ;

12. извършва проверки на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служителите от ОДБХ;

13. предлага за участие при осъществяване на контролната дейност в проверяващите комисии служители от ОДБХ, дирекциите от ЦУ на агенцията и специализирани структури;

14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) методически ръководи и координира дейностите на ОДБХ;

15. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя проекти на актове, свързани с дейността й.

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 13.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Дирекция "Растителна защита и контрол":

1. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 13.08.2011 г.) методически ръководи и координира дейността на ОДБХ в областта на растителната защита, качеството и безопасността на пресните плодове и зеленчуци и задълженията на Република България по Международната конвенция по растителна защита;

2. участва в разработването на проекти на нормативни актове, регламентиращи обществените отношения в областта на растителното здраве;

3. изготвя методически указания и инструкции, свързани с прилагането на фитосанитарното законодателство;

4. разработва образци на фитосанитарни документи, свързани с дейността й;

5. изготвя годишен работен план за осъществяване на фитосанитарния контрол;

6. организира, ръководи и контролира мероприятията по ограничаване и ликвидиране на огнища от карантинни вредители;

7. изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с дейността й;

8. участва в разработването на програми за обучение на инспекторите;

9. подготвя и участва във вътрешни и международни обучения на фитосанитарни инспектори, свързани с изменения на европейското и националното законодателство по изпълнение на програмите за мониторинг за карантинни вредители, и в обучения, организирани и финансирани от ЕК, в съвместни срещи и обучения с членове на националните асоциации на производители и оператори на регулирани растения и растителни продукти на национално и регионално ниво;

10. изготвя ежегодни доклади за резултатите от проведените мониторингови програми по изпълнение на контролни директиви и решения на ЕК за предприемане на извънредни спешни мерки;

11. участва в Постоянния комитет по растително здраве към ЕК, в работни групи по растително здраве при Съвета и в други международни мероприятия;

12. участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и растително здраве (ЕМНКП), предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с функциите й;

13. участва в междуведомствени работни групи по въпроси, свързани с фитосанитарния контрол;

14. извършва проверки на ОДБХ относно извършвания фитосанитарен контрол;

15. разглежда искания и предложения от ОДБХ, свързани с осъществяване на растителната защита;

16. извършва обмен на информация и анализ чрез системата за бързо оповестяване за установени огнища от карантинни вредители в страната, задържани такива пратки от внос или пратки с установена зараза при движението им между държавите членки (EUROPHYT);

17. организира, ръководи и координира контрола за съответствие на обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци с нормативно установените изисквания за качеството;

18. поддържа национален регистър на търговците на пресни плодове и зеленчуци и система за извършване на анализ и оценка на риска;

19. организира дейностите по наблюдение върху развитието на икономически важни вредители при основни земеделски култури;

20. прави предложения до изпълнителния директор на агенцията за обявяване на масова проява на вредители;

21. изготвя списъка на икономически важните вредители по стратегически земеделски култури;

22. участва в изготвянето на списъка на биологичните агенти, които могат да се внасят и използват в страната;

23. организира система за превенция, контрол и управление при възникване на биологични бедствия - масова поява на вредители, огнища от карантинни вредители;

24. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) администрира и координира разрешаването на продукти за растителна защита за пускане на пазара и употреба;

25. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) организира, извършва и прави предложения за възлагане на експертни оценки съгласно Закона за защита на растенията;

26. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) съхранява досиетата на заявените за разрешаване и на разрешените за пускане на пазара и в употреба продукти за растителна защита;

27. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) администрира, координира и контролира извършването на изпитвания с неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел;

28. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) организира, ръководи и контролира провеждането на биологично изпитване за ефикасност и за остатъчни количества на продуктите за растителна защита в базите на агенцията и в одобрените бази на физически и юридически лица съгласно принципите на Добрата експериментална практика;

29. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) прави оценка на съответствието на продуктите за растителна защита с показателите, одобрени при разрешаването;

30. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя и актуализира списъците на:

а) активните вещества съгласно Закона за защита на растенията;

б) разрешените за пускане на пазара и в употреба продукти за растителна защита и регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;

31. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в Съвета по продукти за растителна защита и подпомага дейността му;

32. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в работни групи към Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните, Съвета и други международни мероприятия;

33. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) администрира и координира регистрацията на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;

34. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в Европейския процес на разглеждане и одобряване включването на активните вещества в списъка на разрешените чрез преглед на данни и изготвяне на доклад за включване;

35. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) методически ръководи и координира дейността на ОДБХ при планиране и осъществяване контрола на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, съобразно компетентността й;

36. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) съхранява досиетата на заявените за регистрация и на регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;

37. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в Експертната комисия по регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати и подпомага дейността й;

38. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) методически ръководи и координира дейността на ОДБХ при осъществяване на контрола върху пускането на пазара, търговията и употребата на продуктите за растителна защита и торовете;

39. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) прави оценка на съответствието на торовете с обявените показатели;

40. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) съхранява документацията и изготвя разрешенията за търговия с продукти за растителна защита, преопаковане на продукти за растителна защита и специализирани растителнозащитни услуги;

41. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) води регистри на:

а) издадените разрешения за търговия на едро и дребно с продукти за растителна защита, преопаковане на продукти за растителна защита и специализирани растителнозащитни услуги;

б) заявените за разрешаване продукти за растителна защита;

42. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) методически ръководи контролната дейност върху употребата на продукти за растителна защита за спазване принципите на Добрата растителнозащитна практика и при интегрираното производство;

43. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в изготвянето на Единния национален многогодишен контролен план, предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с функциите й;

44. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя тримесечни доклади до Европейската комисия и компетентните органи на държавите членки за издадени и отнети разрешения на продукти за растителна защита и за издадени разрешения на продукти за ограничена и контролирана употреба;

45. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в разработването на програми за обучение на служителите, осъществяващи дейностите по контрола върху продуктите за растителна защита и торовете;

46. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в съгласуването и изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с осъществяването на дейността й;

47. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) осъществява взаимодействие с други контролни органи, браншови асоциации и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й;

48. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя образци на документи и бланки, разработва процедури, свързани с дейността й;

49. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) методически ръководи, организира и координира дейността на ОДБХ при планирането и осъществяването на контрола при пускането на пазара на генетично модифицирани висши растения без техните семена и посадъчен материал.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите":

1. методически ръководи и координира дейността на ОДБХ по:

а) здравеопазване при:

аа) отглеждането на животни;

бб) добива и съхранението на зародишни продукти;

вв) пускането на пазара, търговията, обмена и транспортирането на животни и зародишни продукти;

гг) получаването, обезвреждането и съхранението на странични животински продукти и продукти, получени от тях;

б) спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните;

в) ветеринарномедицинската практика;

г) дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията в животновъдни обекти и при ограничаване и ликвидиране на заразни болести;

2. изготвя:

а) държавната профилактична програма и списъка на заразните болести по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД);

б) програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните;

3. методически ръководи и контролира дейността на ОДБХ по изпълнение на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните и предпазване на хората от зоонози;

4. разработва програми за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните и предпазване на хората от зоонози и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор;

5. изготвя схеми за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор;

6. контролира дейността на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти;

7. изготвя програми за опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор;

8. съгласува имунопрофилактичните планове на ОДБХ;

9. изготвя Национален имунопрофилактичен план и го представя за утвърждаване от изпълнителния директор;

10. събира и обобщава месечните отчети на ОДБХ за извършените профилактични мероприятия при изпълнение на държавната профилактична програма и програмите по т. 2, буква "б";

11. планира и разпределя доставките на имунологични ВМП и диагностикуми, необходими за изпълнение на държавната профилактична програма и на програмите по т. 2, буква "б";

12. изготвя необходимите документи за обявяване на болестите по чл. 47 ЗВМД пред Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ);

13. уведомява чрез компютърната система за спешно обявяване на болести (ADNS) ЕК и компетентните органи на държавите членки за констатираните болести;

14. изготвя доклади до ЕК и до компетентните органи на държавите членки за епизоотичната обстановка в страната;

15. регистрира и обявява съгласно чл. 124 ЗВМД констатираните на територията на страната заразни болести;

16. изготвя и изпраща ежемесечно на ОДБХ международен и вътрешен бюлетин за обявените в страната заразни болести и вътрешен бюлетин на Световната организация по прехрана и земеделие, СОЗЖ и Световната здравна организация (СЗО);

17. изготвя становища при съгласуване на проекти на нормативни актове и отговори по постъпили запитвания, свързани с дейността й;

18. изготвя и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, указания, процедури, инструкции и образци на документи, свързани с осъществяването на дейността й;

19. разработва програми за предотвратяване и ликвидиране на последствията при кризи, които могат да нанесат или са нанесли щети на животновъдството;

20. организира и контролира провеждането на карантината на внесени животни;

21. координира, методически ръководи и контролира дейността на ОДБХ по здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните;

22. дава становища по заявленията за издаване на разрешителни за изнасяне на обектите почл. 184, ал. 1, т. 1 и 2 ЗВМД;

23. организира и участва в работата на комисиите по чл. 286, ал. 1, т. 2 ЗВМД;

24. участва в комисиите по чл. 262 ЗВМД;

25. води регистри на:

а) издадените лицензи за превоз на животни;

б) животновъдните обекти;

в) ветеринарните участъци;

г) обектите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 ЗВМД;

д) пазарите на животни;

е) събирателните центрове за животни;

ж) депата за карантиниране на внесени животни;

з) обектите за добив и съхранение на зародишни продукти;

26. участва в разработването на програми за обучение по здравеопазване и хуманно отношение към животните;

27. организира събирането, обработката и отчитането на информацията от ОДБХ и обектите с епизоотично значение, свързана с идентификацията на животните и с регистрацията на животновъдните обекти;

28. изготвя справки, анализи и информации относно:

а) поголовията на животните и тяхното движение;

б) собствениците на животни;

в) обектите с епизоотично значение;

29. участва в мероприятия по здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях, идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти;

30. обменя информация чрез информационните системи на ЕС - Интегрираната компютъризирана ветеринарна система (TRACES), и за спешно обявяване на болести (ADNS);

31. участва в изготвянето на критерии за оценка на риска във връзка със здравеопазването на животните;

32. участва в изготвянето на ЕМНКП, предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с функциите й;

33. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) методически ръководи и координира дейността на ОДБХ по осъществяване на контрола по:

а) качество и безопасност на фуражите, регистрация и одобряване на обекти за производство, съхранение и търговия, хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследяемост на фуражите;

б) прилагането на мерките при наличие на нежелани субстанции и продукти във фуражите;

в) дейностите по прилагане на изискванията относно пускането на пазара, употребата на фуражи и тяхното етикетиране;

г) продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, използвани като фуражи, суровини, компоненти и съставки за тяхното производство;

34. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в изготвянето на оценка на риска по групи оператори във връзка с определяне честотата на официалния контрол на фуражите;

35. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в изготвянето на Единния национален многогодишен контролен план, на Годишния план за контрол на фуражите и на Годишния доклад за изпълнение на плана в частта, свързана с дейността й;

36. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) методически ръководи дейностите при кризи съобразно компетентността си;

37. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя указания по изпълнението на Годишния план за контрол на фуражите;

38. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя процедури за провеждане на официалния контрол;

39. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя образци на документи, свързани с дейността й;

40. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя становища по проекти на документи, свързани с дейността й;

41. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с дейността й;

42. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя отчети за контрола на фуражите;

43. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) обменя информация по RASFF в случай на опасност за човешкото здраве, която произтича от храни и фуражи, пуснати на пазара;

44. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) обменя информация с компетентните органи на други държави членки и на трети страни;

45. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) обобщава и анализира данните за произведени количества фуражи, от извършените проверки и резултатите от изследваните проби за целите на официалния контрол на фуражите;

46. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) поддържа националните регистри на одобрени и списъци на регистрирани обекти, свързани с контрола на фуражите;

47. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в разработването на програми за обучение по контрола на фуражите.

Чл. 22. Дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти":

1. методически ръководи и координира дейността на ОДБХ по осъществяване на мерките за официален контрол при производството, търговията, съхранението, употребата и рекламата на ВМП;

2. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, указания, процедури, инструкции и образци на документи, свързани с осъществяването на официалния контрол на ВМП;

3. участва в работни групи, постоянни комитети и срещи към национални и международни институции, свързани с дейността й;

4. извършва експертна оценка на досието и качествата на ВМП, заявен за издаване, подновяване и промяна на лиценз за употреба по национална процедура, процедура по взаимно признаване и децентрализирана процедура, и изготвя доклад за оценка на досието и качествата на ВМП;

5. извършва оценка и дава становище по доклада за оценка на досието и документацията на референтната държава по процедури по взаимно признаване и децентрализирани процедури за издаване на лиценз за употреба на ВМП;

6. участва в комисиите по чл. 286, ал. 1, чл. 347, ал. 1 и чл. 365, ал. 1 ЗВМД;

7. изготвя публични доклади за оценка на ВМП и годишен доклад за контролираните ВМП, който се изпраща на Европейския директорат по качество на лекарствата и здравеопазване (ЕДКЛЗ);

8. извършва оценка на периодичните доклади за безопасност на ВМП;

9. изготвя становище до изпълнителния директор при получени съобщения за нежелани лекарствени реакции при употребата на ВМП, друга информация, получена по системата за фармакологична бдителност и при отклонения в качествата на ВМП;

10. извършва проверка на документацията към заявленията за одобряване на реклама на ВМП и изготвя становище до изпълнителния директор;

11. извършва проверка на заявленията и приложената документация за издаване или за промяна на лицензи за:

а) производство на ВМП;

б) търговия на едро с ВМП;

в) търговия на дребно с ВМП;

12. изготвя лицензи за производство, употреба, търговия на едро и дребно с ВМП, сертификати за Добра производствена практика и документи, свързани с контрола на ВМП;

13. контролира спазването на изискванията за Добра производствена практика при производството на ВМП и активни субстанции;

14. води регистри на издадените лицензи за:

а) производство на ВМП;

б) търговия на едро с ВМП;

в) търговия на дребно с ВМП;

г) употреба на ВМП;

15. подава информация в базата данни на Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ) за издадените лицензи за производство на ВМП и сертификати за Добра производствена практика и въвежда и обменя информация в Мрежата за комуникация и проследяване на процедурите по взаимно признаване и децентрализираните процедури;

16. координира и контролира подаваната информация в системата за фармакологична бдителност и предоставя чрез нея на компетентните органи на държавите членки и на ЕАЛ информация за подозираните сериозни нежелани лекарствени реакции, наблюдавани на територията на страната;

17. прави предложения до изпълнителния директор на агенцията за отнемане на лицензи за производство, за търговия на едро, за търговия на дребно и за употреба на ВМП, за забрана на употребата и търговията с определена партида ВМП, за блокиране и изтегляне от пазара в случаите, предвидени в ЗВМД;

18. контролира изпълнението на наложените мерки по т. 16;

19. изготвя годишна инспекционна програма за официален контрол на ВМП и я представя за утвърждаване от изпълнителния директор;

20. участва в разработването на програми за обучение по контрола на ВМП.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Дирекция "Контрол на храните и граничен контрол":

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) методически ръководи, контролира и верифицира дейността на ОДБХ по осъществяване контрола на:

а) (доп. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) безопасността и качеството на суровините, храните, включително тези със защитени географски наименования, биопродукти, както и материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

б) междинните предприятия за съхранение и предприятията за преработка на странични животински продукти;

в) хуманното отношение към животните по време на клане;

г) (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) граничните пунктове;

2. поддържа регистри съгласно изискванията на Закона за храните и ЗВМД съобразно компетентността й;

3. събира, обработва и анализира информация, свързана с безопасността, качеството и контрола на суровините, храните, материали и предмети, предназначена за контакт с храни;

4. разработва образци на документи, свързани с дейността й;

5. изготвя отчети, справки и становища по въпроси, свързани с безопасността, качеството и контрола на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

6. осъществява взаимодействие с държавни органи и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й, по разпореждане на изпълнителния директор на агенцията;

7. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с осъществяването на контрола за безопасност на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

8. при необходимост извършва самостоятелно или съвместно с други органи надзор, проверки и инспекции, свързани с безопасността, качеството и контрола на храните в обектите за производство, съхранение и търговия с храни;

8а. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) при установяване на нарушения:

а) издава актове за установяване на административни нарушения и налага принудителни административни мерки с изключение на мерките по чл. 30, ал. 1, т. 5, 6 и 8 от Закона за храните;

б) прави предложения до съответния компетентен орган за налагане на принудителни административни мерки по чл. 30, ал. 1, т. 5, 6 и 8 от Закона за храните;

9. изготвя и участва в изготвянето на въпросници, наръчници, указания и инструкции за осъществяване на проверки, инспекции, одити и надзор в областта на безопасността на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

10. участва в изготвянето на ЕМНКП и на Годишния доклад за изпълнението на плана и ежегодно изготвя национален план за осъществяване контрола на безопасността на храните;

11. участва при разработването на ръководства за прилагане на добри практики и на Система за анализ на опасностите и критични контролни точки;

12. участва в разработването на критерии за оценка на риска и контролира правилното им прилагане в обектите за производството и търговия с храни;

13. изготвя и предлага за утвърждаване от изпълнителния директор Националния контингенс план по безопасност на храните;

14. организира изпълнението на Националния контингенс план по безопасност на храните;

15. обменя информация за храни по Системата за бързо съобщаване за храни и фуражи (RASFF) и осигурява адекватна реакция при необходимост;

16. изготвя доклади с резултати от проведен контрол и за изпълнението на национален план за осъществяване на контрол за безопасността на храните;

17. участва в експертни комисии, съвети и работни групи в страната и в чужбина по въпроси, свързани с дейността й;

18. участва в разработването на програми за обучение по качество и безопасност на храните;

19. изготвя становища по съгласуване на образци на документи, свързани с износ на храни;

20. участва в разработването на документи, свързани с безопасността на храните, и изготвя становища по проекти на документи, представени за съгласуване;

21. участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти;

22. методически ръководи и координира дейността на ОДБХ при планиране и осъществяване контрола на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, използвани като храна, суровини, компоненти и съставки за тяхното производство;

23. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) координира дейностите по изпълнение на поети от Република България задължения по конвенции, споразумения и други документи, свързани с граничния контрол по безопасност на хранителната верига, специфични растителни продукти, растения, продукти за растителна защита и торове;

24. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в разработването на образци на документи за изнасяне на животни и зародишни продукти съгласно изискванията на приемащата страна;

25. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя оперативна информация, справки и становища по въпросите на граничния контрол;

26. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя предложения до изпълнителния директор на агенцията във връзка с реконструкция, ремонт и оборудване на съоръженията за граничен контрол;

27. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) осъществява взаимодействие с другите органи от задължителния граничен контрол;

28. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя проекти на нормативни актове, свързани с дейността й;

29. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в работната група към Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, в работни групи с представители на ведомствата, които извършват задължителния граничен контрол, и в работни групи, срещи, семинари, конференции, проекти и други мероприятия в страната и в чужбина, свързани с граничния контрол;

30. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в разработването на програми за обучение на инспекторите, осъществяващи граничния контрол;

31. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) обменя информация чрез информационните системи на ЕС - TRACES, EUROPHYT, RASFF;

32. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя становища по заявленията за издаване на разрешителни за изнасяне на животни и зародишни продукти;

33. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) извършва проверки на дейността на граничните инспекционни пунктове за спазване на процедурите при осъществяването на граничния контрол;

34. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в изготвянето на критерии за оценка на риска на граничните инспекционни пунктове при внасяне и транзитно преминаване;

35. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) проверява и заверява официални документи, свързани с дейността й;

36. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в изготвянето на Единен национален многогодишен контролен план, предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с функциите й.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Дирекция "Лабораторни дейности и контрол на качеството":

1. координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със здравеопазването на животните, растенията, суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, фуражите, ГМО, продуктите, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;

2. събира, обобщава и анализира информация относно извършването на лабораторно-диагностична дейност в системата на агенцията;

3. участва в разработването на програми за обучение и повишаване квалификацията на лабораторните специалисти от агенцията;

4. води регистър на лабораториите, свързани с дейностите на агенцията;

5. изготвя предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол съгласно европейското право;

6. участва в проверки на лабораториите от системата на агенцията;

7. изготвя и координира изпълнението на Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в животни, храни и други продукти от животински произход и мониторингови програми за контрол на остатъци от пестициди, нитрати, тежки метали, микотоксини, микробиологични и други замърсители в суровини, храни и фуражи;

8. участва в изготвянето на Държавната профилактична програма, на програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и координира изпълнението им в частта лабораторно-диагностични изследвания;

9. участва в изготвянето на ЕМНКП;

10. координира и организира провеждането на междулабораторни сравнителни изпитвания за пригодност и ринг тестове на лабораториите, свързани с дейността на агенцията, и референтните лаборатории на ЕС;

11. подпомага лабораториите в подготовката им за акредитация, преакредитация и разширяване обхвата на акредитацията им;

12. участва в изработването на проекти на нормативни актове и образци на документи, свързани с дейността й;

13. изготвя становища и отговори на постъпили в агенцията запитвания, свързани с дейността й;

14. участва в експертни комисии, съвети и работни групи в страната и в чужбина по въпроси, свързани с лабораторните дейности в агенцията;

15. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в разработването и поддържането на системите за управление на качеството в агенцията в съответствие с изискванията на Международната организация по стандартизация (ISO);

16. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) организира и участва в извършването на оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган;

17. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя проекти на заповеди, процедури и други документи, свързани с дейността й;

18. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) дава становища по документацията за оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и стандарти, разработени от браншови организации;

19. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти;

20. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в обучения по отношение на методите за контрол на качествените характеристики съгласно изискванията на национални стандарти, технологични документации, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, както и тяхното спазване;

21. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в проверки на ОДБХ за извършения контрол по спазване изискванията за съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, технологични документации, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган;

22. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) осъществява контрол относно генетичномодифицирани храни.

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и обучение и квалификация":

1. координира дейността на агенцията във връзка с ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в ЕС, в областта, свързана с функциите й;

2. участва в разработването на проекти на нормативни актове, въвеждащи европейското законодателство, свързано с дейността на агенцията;

3. осъществява взаимодействие с експерти от институциите на ЕС и международни организации, както и с експерти от трети страни по въпроси, свързани с дейността на агенцията;

4. участва в изготвянето на позиции, указания, становища, споразумения, конвенции, стратегии, анализи и други документи по въпроси, свързани с дейността на агенцията;

5. участва в работни групи, постоянни комитети, срещи и мероприятия към институциите на ЕС и други международни организации;

6. координира провеждането на мисии на Службата по храните и ветеринарните въпроси на ЕК и трети страни в Република България;

7. организира и участва в семинари, симпозиуми, конференции и други срещи с международно участие;

8. участва в разработването и реализацията на проекти, финансирани по програми на ЕС и трети страни;

9. разработва програми и проекти за изграждане на обекти, финансирани със средства от фондове на ЕС;

10. организира посещения на чуждестранни делегации и координира участието на експерти от агенцията в мероприятия, провеждани в други страни;

11. осигурява извършване на преводи, изготвяне на официални писма и други документи от и на чужди езици, свързани с цялостната дейност на агенцията;

12. подготвя необходимите документи и организира задграничните командировки на служителите на агенцията;

13. подпомага дейността на главния ветеринарен санитарен инспектор;

14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изготвя програми, организира и координира провеждането на курсове за обучение и повишаване квалификацията на служителите на агенцията;

15. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) поддържа база данни за:

a) квалификацията на служителите на агенцията на областно и национално ниво;

б) висшите училища и институти, имащи право да обучават служителите на агенцията;

в) хабилитирани лица, преподаватели, експерти и специалисти, притежаващи необходимата квалификация да провеждат обучение в различните направления от дейността на агенцията;

г) подадените и издадените документи за признаване на професионалната квалификация за професията ветеринарен лекар и ветеринарен техник;

16. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в разработването на програми за първоначално обучение на новоназначени служители на агенцията;

17. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) координира обучението на служители на агенцията, организирано от ЕК, международни организации и трети страни;

18. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) организира дейностите по признаване на професионалната квалификация за професиите ветеринарен лекар и ветеринарен техник и обменя информация по Информационната система за вътрешния пазар (IMI) на Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" на ЕК;

19. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) разработва образци на документи, свързани с дейността й;

20. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) осъществява взаимодействие с висшите училища във връзка с провеждането на практическо обучение на студенти в агенцията;

21. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) дава становища по програми за обучение във висши училища или научноизследователски институти;

22. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва в разработването на програми за обучение във висши училища или научноизследователски институти, които се одобряват от изпълнителния директор в предвидените от закон случаи.

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

 

Глава пета.
ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Чл. 30. (1) Областните дирекции по безопасност на храните осъществяват дейността си на територията на съответната област, като:

1. организират и контролират идентификацията на животните;

2. обработват и въвеждат данни в информационните системи, които се поддържат в агенцията;

3. контролират дейността на ветеринарномедицинските специалисти, които упражняват ветеринарномедицинска практика;

4. организират и провеждат противоепизоотични мероприятия при ограничаване и ликвидиране на болести по животните и хранителни отравяния при хора и животни и мероприятия за ограничаване и ликвидиране на огнища от карантинни вредители;

5. изготвят годишни имунопрофилактични планове по здравеопазване на животните и координират и контролират имунопрофилактичната дейност, изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;

6. изготвят становища до изпълнителния директор по заявления за издаване на лицензи за търговия на дребно с ВМП и разрешения за дейностите за търговия, преопаковане на продукти за растителна защита и извършване на специализирани растителнозащитни услуги;

7. осъществяват контрол върху изпълнението на програмите за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони;

8. контролират и при необходимост извършват дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията;

9. контролират:

а) съхранението, търговията и употребата на ВМП;

б) събирането, съхранението, транспортирането и обезвреждането на страничните животински продукти и продуктите, получени от тях;

в) спазването на ветеринарномедицинските изисквания и зоохигиенните параметри в животновъдните обекти;

г) спазването на изискванията за хуманно отношение към животните;

д) производството, съхранението, търговията и употребата на фуражи;

е) транспортните средства, превозващи животни, суровини и храни, странични животински продукти и продукти, получени от тях, и фуражи;

ж) безопасността и качеството на суровини и храни, фуражи, материали и предмети, предназначени за контакт с храни в обектите за производство, съхранение и търговия;

з) междинни предприятия за съхранение и предприятия за преработка на странични животински продукти;

и) производството, съхранението, пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита и торове;

к) спазването на принципите на Добрата растителнозащитна практика;

л) фитосанитарните изисквания при производство и движение на растения, растителни и други продукти;

м) първичното производство на земеделски култури, предназначени за храна или фураж или за производство на храна или фураж;

н) съответствието на качеството на пресни плодове и зеленчуци;

о) интегрираното производство на растения и растителни продукти, както и специализираните растителнозащитни услуги, извършвани с авиационна техника и при фумигация;

п) обектите, подлежащи на фитосанитарен контрол;

р) генетично модифицираните организми, продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;

10. изпълняват националните програми за мониторинг на остатъчни количества от пестициди в храни и Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда, плана за контрол на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, използвани като храна или фураж, суровини, компоненти и съставки за тяхното производство и плановете за контрол, свързани с дейността на агенцията;

11. осъществяват граничен контрол на животни, зародишни продукти, суровини и храни, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражи, специфични растителни продукти, растения, продукти за растителна защита и торове;

12. осъществяват лабораторни изследвания за диагностика на болести по животните и растенията, безопасност и качество на суровини, храни, фуражи, растителни продукти, хранителни среди, почви и здравното състояние на посевния и посадъчния материал;

13. одобряват, лицензират и регистрират лицата, дейностите и обектите на тяхна територия в случаите, посочени в нормативен акт;

14. събират, анализират и изпращат до ЦУ на агенцията информация, свързана със здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, със здравето на растенията, с качеството на пресните плодове и зеленчуци, с безопасността и контрола на суровини, храни, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, фуражи, странични животински продукти и продукти, получени от тях, ВМП, продукти за растителна защита и торове;

15. участват в обучения в страната и в чужбина;

16. поддържат регистри и списъци в случаите, посочени в нормативен акт;

17. ежегодно изготвят план за дейността си във връзка с изпълнението на ЕМНКП и годишен доклад по изпълнението на плана;

18. ежегодно извършват оценка на риска във:

а) обектите за производство, съхранение и търговия със суровини и храни;

б) обектите за производство, съхранение, търговия и употреба на фуражи;

в) обектите за съхранение, търговия и употреба на ВМП;

г) обектите с епизоотично значение по отношение на здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните;

19. осигуряват бързо и адекватно действие на регионално ниво при наличието на:

а) нотификации по RASFF за бързо съобщаване в случай на опасност за човешкото здраве, която произтича от храни и фуражи, пуснати на пазара;

б) сигнали за други извънредни ситуации, засягащи здравния статус на животните и растенията и/или контрола и безопасността на храните, фуражите, ПРЗ и торове;

20. уведомяват ЦУ на агенцията при възникване на извънредни ситуации или кризи, свързани с дейността на агенцията, и предприемат действия по ограничаване или ликвидиране на последствията от тях в случаите, определени със закон;

21. извършват контрол на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, технологични документации, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган;

22. извършват биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продуктите за растителна защита, като организират и провеждат опити за ефикасност на продуктите в съответствие с методиките на Европейската и Средиземноморската организация по растителна защита (EPPO);

23. извършват наблюдение на земеделски, горски и други площи за карантинни вредители и изпълняват програмите за мониторинг на карантинните вредители;

24. контролират извършването на изпитвания с неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел и ограничената употреба на продукти за растителна защита, разрешени при извънредни ситуации;

25. извършват наблюдение върху развитието на икономически важни вредители при основни земеделски култури и правят предложения за обявяване на масова проява на вредители;

26. изготвят документи и актове, свързани с дейността им;

27. осъществяват взаимодействие с други държавни органи и неправителствени организации;

28. участват в извършването на проверки за кръстосано съответствие;

29. осъществяват и други функции, възложени им с нормативен акт или със заповед от изпълнителния директор.

(2) Осъществяването на функциите по ал. 1 се подпомага от звено в структурата на ОДБХ за финансово-правно обслужване и човешки ресурси.

Чл. 31. Директорите на областните дирекции по безопасност на храните:

1. ръководят, контролират и представляват ОДБХ пред трети лица;

2. сключват договори, необходими за осъществяване дейността на дирекцията, след упълномощаване от изпълнителния директор на агенцията;

3. отговарят за законосъобразното и целесъобразното управление на предоставеното на ОДБХ имущество;

4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) отговарят за и контролират постъпването на финансовите приходи от дейността по сметката и в касата на ОДБХ;

5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) отговарят за и контролират целесъобразното и законосъобразното разходване на предоставените на ОДБХ средства;

6. контролират изплащането на обезщетения в предвидените от закон случаи;

7. контролират изготвянето, съхраняването и изпращането в ЦУ на агенцията на отчетните форми за дейността на ОДБХ;

8. изготвят и изпращат в ЦУ на агенцията анализи и доклади за дейността на ОДБХ;

9. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите по трудово правоотношение в ОДБХ и утвърждават длъжностните им характеристики след упълномощаване от изпълнителния директор на агенцията;

10. дават становища по проекти на актове, свързани с дейността на ОДБХ, които следва да се издават от изпълнителния директор на агенцията;

11. издават наказателни постановления в случаите, предвидени от закон;

12. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) осигуряват снабдяването с горива, енергия, резервни части и други консумативи и материали, необходими за осъществяването на дейността на ОДБХ;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) осъществяват и други правомощия, възложени им с нормативен акт, заповед или пълномощно от изпълнителния директор на агенцията.

 

Глава шеста.
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2013 Г.)

 (Загл. "Раздел I Център за оценка на риска" зал. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Чл. 32. (1) Центърът за оценка на риска е юридическо лице в структурата на агенцията със седалище София за събиране и анализ на данни, позволяващи охарактеризиране и наблюдение на рисковете с пряко или косвено въздействие върху здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, безопасността на храните, фуражите и здравето на растенията.

(2) Центърът за оценка на риска е третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

(3) Органи за управление на ЦОР са директорът и Управителният съвет.

(4) Контролът върху дейността на ЦОР се осъществява от Управителния съвет.

Чл. 33. Центърът за оценка на риска работи в сътрудничество и обменя информация с Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) по проблемите на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и здраве на растенията.

Чл. 34. Центърът за оценка на риска работи в сътрудничество и обменя информация с компетентните органи в страната и на държавите членки по проблемите на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и здраве на растенията.

Чл. 35. Центърът за оценка на риска:

1. участва в разработването на единни методологии за оценка на риска в области от неговата компетентност;

2. възлага научни изследвания, които са необходими за изпълнението на неговите функции;

3. изпълнява всички други възложени задачи от неговата компетентност.

Чл. 36. (1) Центърът за оценка на риска се ръководи и представлява от директор.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Чл. 37. (1) Директорът на ЦОР:

1. одобрява програма за работа на ЦОР;

2. контролира изпълнението на програмата за работа и приетите от Управителния съвет решения;

3. осигурява научна, техническа и административна помощ на Консултативния съвет, научни групи и експерти;

4. представя за одобряване от Управителния съвет отчет за изпълнението на бюджета на ЦОР;

5. поддържа контакти с ЕОБХ;

6. представя на изпълнителния директор на агенцията ежегоден доклад за дейността на ЦОР;

7. организира издаването на информационен бюлетин на ЦОР;

8. извършва действия по управление на недвижимите имоти, предоставени на ЦОР;

9. определя експерти и научни групи за изготвяне на научни становища;

10. сключва, изменя и прекратява договори във връзка с дейността на ЦОР;

11. одобрява поименните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи и извършване на капитално строителство в ЦОР след съгласуване с изпълнителния директор на агенцията;

12. организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с действащото законодателство;

13. организира дейностите на ЦОР по международно сътрудничество и европейски въпроси;

14. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;

15. утвърждава вътрешни правила, свързани с дейността на ЦОР, и Инструкция за документооборота в ЦОР;

16. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) организира и контролира публикуването на информация на интернет страницата на ЦОР.

(2) При осъществяване на правомощията си директорът издава заповеди, разпореждания и други актове в предвидените от закона случаи.

(3) При отсъствие директорът се замества от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай служител.

 

Глава седма.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛ ІІ - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Чл. 38. (1) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) е специализирана структура към агенцията.

(2) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт се ръководи и представлява от директор, който е хабилитирано лице по ветеринарна медицина.

(3) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт:

1. извършва научноизследователска, научноприложна, диагностична и експертна дейност в областта на здравеопазването на животните и микробиологичната безопасност на суровини, храни, фуражи и обекти от околната среда;

2. обучава докторанти по научни специалности, акредитирани по Закона за висшето образование, провежда следдипломни специализации и курсове за повишаване квалификацията на специалисти;

3. участва в разработването на програми за обучение на студенти и специализанти;

4. участва в разработването на програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните;

5. разработва методически указания за диагностика на болестите по животните и микробиологичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда, извършвани от лабораториите на ОДБХ;

6. провежда междулабораторни изпитвания за професионална подготовка на диагностичните и изпитвателните лаборатории в системата на агенцията и участва в сравнителни изпитвания за пригодност и ринг тестове в съответствие с компетенциите си;

7. събира и анализира информация за състоянието и разпространението на особено опасни и екзотични болести по животните, участва в съставянето на прогнози и планове за борбата срещу тях;

8. извършва лабораторно-диагностични, потвърдителни и арбитражни изследвания:

а) за микробиологичен и физикохимичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда;

б) за диагностика на болестите по животните;

в) свързани с изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;

9. изготвя експертни становища и оказва консултативна помощ в съответствие с компетенциите си;

10. разработва, адаптира и внедрява нови методи за диагностика на болестите по животните, микробиологичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда;

11. участва в разработването на проекти на нормативни актове и образци на документи, свързани с дейността му;

12. изготвя становища по проекти на нормативни актове и други документи, свързани с дейността му;

13. изготвя и представя на изпълнителния директор на агенцията отчети за изпълнението на научноизследователските задачи;

14. изготвя и представя на изпълнителния директор отчети за извършената лабораторно-диагностична дейност;

15. извършва лабораторен анализ на качествения и количествения състав, физико-химични и фарматоксикологични свойства, безопасност и ефикасност на ВМП по:

а) процедури по издаване на лиценз за употреба или промени в лиценза;

б) изготвяне на оценка за безопасност на ВМП;

в) съмнение за отклонение в качеството на ВМП;

г) подпомагане на оценката за безопасност на ВМП след получени съобщения за нежелани лекарствени реакции;

д) арбитражни, съдебни и други експертизи, свързани с качеството на ВМП;

16. участва в съвместни лабораторни изпитвания на лекарствени продукти, организирани от Европейския директорат по качеството на лекарствата и здравеопазване;

17. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) извършва изпитване за чувствителност и изготвя сертификати за инвитродиагностични ветеринарномедицински средства.

(4) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт изпълнява научноизследователски задачи, одобрени от изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 39. (1) Към НДНИВМИ се създава Научен съвет по ветеринарна медицина, наричан по-нататък "научния съвет", който се избира в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България.

(2) Научният съвет е орган за научно ръководство на научноизследователската дейност на агенцията в областта на ветеринарната медицина.

(3) В състава на научния съвет се включват на квотен принцип хабилитирани научни работници от системата на агенцията, а при необходимост - и от ветеринарномедицинските факултети към Тракийския университет - Стара Загора, и Лесотехническия университет - София, от Българската академия на науките и други научни звена извън системата на агенцията.

(4) Научният съвет е с мандат 4 години. Членовете на научния съвет могат да се включват в състава му без ограничение на броя на мандатите.

(5) Научният съвет избира председател и научен секретар за срока на мандата.

(6) Научният съвет приема правила за своята работа, които се утвърждават от неговия председател.

Чл. 40. Научният съвет:

1. обсъжда научната политика и стратегия на специализираните структури към агенцията;

2. обсъжда и приема плана за научноизследователската работа в специализираните структури към агенцията;

3. обсъжда и приема отчетите за извършената научноизследователска работа по плановите и договорни научни задачи;

4. разглежда предложения и взема решения за обявяване на конкурси за даване на научни звания и докторанти;

5. обсъжда и приема предложения за научно-техническо сътрудничество с други научни организации и висши училища в страната и в чужбина;

6. разглежда и приема критерии за атестиране на академичните длъжности в специализираните структури към агенцията;

7. приема атестациите на служителите, заемащи академични длъжности в специализираните структури към агенцията;

8. разглежда и приема индивидуалните учебни планове и атестациите на докторантите.

Чл. 41. (1) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) е специализирана структура към агенцията.

(2) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология:

1. извършва научноизследователска, научноприложна и лабораторна дейност;

2. извършва контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в животни, продукти от животински произход и фуражи;

3. извършва физикохимични изпитвания и експертизи на суровини, храни, обекти, от околната среда и фуражи;

4. извършва лабораторните анализи от Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в животни и продукти от животински произход;

5. разработва, адаптира и внедрява нови методи за лабораторен контрол в съответствие с международните изисквания и стандарти;

6. извършва изследване за съдържание на ГМО в храни и фуражи;

7. методически ръководи дейността на лабораториите в агенцията;

8. участва в обучение на докторанти, в следдипломни специализации и курсове за повишаване квалификацията на специалисти в областта на лабораторните дейности;

9. организира и провежда междулабораторни изпитвания за професионална подготовка на изпитвателните лаборатории и участва в български и международни междулабораторни изпитвания в съответствие с компетенциите си;

10. изготвя и представя на изпълнителния директор на агенцията отчети за извършената дейност;

11. извършва потвърдителни и арбитражни изследвания, изготвя експертни становища и оказва консултативна помощ в съответствие с компетенциите си.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология се ръководи и представлява от директор.

Чл. 42. Централната лаборатория по карантина на растенията е специализирана структура към агенцията, която:

1. извършва фитосанитарна лабораторна експертиза на растения, растителни продукти и хранителни среди, окончателна диагностика и идентификация на вредители;

2. проучва вредители чрез анализ и оценка на риска и изготвя становища за техния статус и рисковете за разпространението им;

3. изготвя, поддържа и разпространява референтни материали за вредители;

4. участва в разработването, валидирането и стандартизацията на международни диагностични протоколи за вредители;

5. участва в национални и международни междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност и организира такива на национално ниво;

6. методически ръководи, обучава и контролира дейността на диагностичните лаборатории по растително здраве в системата на агенцията;

7. участва в разработването на методически указания, инструкции, мониторингови програми и информационни материали за карантинни вредители и обучава фитосанитарните инспектори;

8. методически ръководи и контролира фитосанитарните прегледи и обследвания; вземането и съхранението на проби с цел надеждна диагностика, локализиране и ликвидиране на огнища от карантинни вредители;

9. участва в национални и международни работни групи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с дейността й;

10. методически ръководи и контролира дейността по лабораторните анализи на посевния и посадъчния материал за установяване на здравното му състояние;

11. извършва арбитражни лабораторни анализи и издава необходимите документи;

12. участва в извършването на проверки в одобрените лаборатории по Закона за посевния и посадъчния материал за съответствието им с нормативноустановените изисквания;

13. изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с лабораторно-диагностичната дейност.

Чл. 43. Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол е специализирана структура към агенцията, която:

1. извършва лабораторни изпитвания на остатъци от пестициди и други замърсители в суровини и храни от растителен произход;

2. извършва лабораторни изпитвания за съответствието на продукти за растителна защита, минерални и органични торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати с техническите спецификации и нормативните изисквания;

3. проучва, разработва и внедрява нови методи за лабораторни изпитвания в съответствие с международните стандарти;

4. извършва лабораторни анализи по националните програми за мониторинг на остатъци от пестициди и други замърсители в суровини и храни от растителен произход;

5. участва в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност, организирани от националните референтни лаборатории и от съответните референтни лаборатории на ЕС;

6. изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с лабораторната дейност.

Чл. 44. Директорите на специализираните структури осъществяват дейността по чл. 31, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 - 9.

 

Глава осма.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА (ПРЕДИШНА ГЛАВА 7 - ДВ, БР. 91 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2013 Г.)

Чл. 45. Организацията на работата в агенцията се осъществява съгласно правилника, вътрешните правила и инструкцията за документооборота, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 46. (1) Дирекциите в ЦУ, ЦОР, специализираните структури и ОДБХ на агенцията осъществяват функциите си в съответствие с правилника.

(2) Непосредственото ръководство на дирекциите в ЦУ, ЦОР, ОДБХ и специализираните структури се осъществява от директор.

(3) Директорите на дирекциите в ЦУ, ЦОР, специализираните структури и ОДБХ на агенцията:

1. докладват на изпълнителния директор или на съответния заместник изпълнителен директор материалите по въпроси, включени във функциите на ЦОР, ръководената от тях дирекция или специализирана структура;

2. участват в съвещания при изпълнителния директор;

3. изготвят и подписват документи, свързани с дейността на ЦОР, на ръководената от тях дирекция или специализирана структура;

4. разпределят задачите между служителите в ЦОР, дирекцията или структурата.

(4) При отсъствие директорът се замества от определен със заповед на изпълнителния директор служител за всеки конкретен случай.

Чл. 47. (1) Служителите в агенцията се командироват в чужбина от изпълнителния директор по мотивирано писмено предложение на съответния директор, а директорите на дирекции в ЦУ, ЦОР, ОДБХ и специализираните структури - по мотивирано предложение от съответния заместник изпълнителен директор или от главния секретар.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Служителите в ЦУ, директорите на ЦОР, ОДБХ и на специализираните структури се командироват в страната от изпълнителния директор.

(3) Командироването в страната на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в ЦОР, в специализираните структури и в ОДБХ, се извършва от директора.

Чл. 48. Приемното време на изпълнителния директор за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в сградата на агенцията.

Чл. 49. (1) За образцово изпълнение на своите задължения служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия, с парични и предметни награди.

(2) Награждаването на служителите в агенцията се извършва със заповед на изпълнителния директор, която съдържа вида отличие или награда. Изпълнителният директор може да награди служител едновременно с отличие и с предметна награда.

(3) Стойността на предметната или паричната награда не може да надвишава размера на основната заплата на съответния служител.

(4) Средствата за награди се изплащат от бюджета на агенцията.

Чл. 50. (1) Служителите, работещи на граничните инспекционни пунктове, при изпълнение на служебните си задължения носят униформено облекло.

(2) Видът, стойността, сроковете на износване и списъците на длъжностите, за които е необходимо униформено облекло, се уреждат с вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 51. Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се разрешава след издаване на пропуск от охраната.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г.) (1) Работното време на служителите на агенцията е с продължителност 8 часа дневно с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч, и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч.

(2) Продължителността на работното време по ал. 1 не се отнася за служителите на агенцията, които работят при специфични условия на труд.

(3) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 5, ал. 1 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2011 г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4, който влиза в сила 10 дни след обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 15 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2012 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2013 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 9, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

 

Численост на персонала в административните звена на Българската агенция по безопасност на храните - 2663 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителни директори

3

Главен секретар

1

дирекция "Вътрешен одит"

10

Обща администрация

64

в т.ч.:

 

дирекция "Финансово-стопанска дейност"

20

дирекция "Правна"

14

дирекция "Административно и информационно обслужване, връзки с обществеността и инвестиции"

30

Специализирана администрация

2323

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Координация и контрол"

2186

дирекция "Растителна защита и контрол"

36

дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите"

22

дирекция "Контрол на ветеринарно-медицински продукти"

20

дирекция "Контрол на храните и граничен контрол"

30

дирекция "Лабораторни дейности и контрол на качеството"

11

дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и обучение и квалификация"

18

Център за оценка на риска

33

Специализирани структури

228

в т.ч.:

 

Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарномедицински институт

130

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

49

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

27

Централна лаборатория по карантина на растенията

22