ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ

Приет с ПМС№ 169 от 25.08.1999 г. Обн. ДВ. бр.78 от 3 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г., изм. ДВ. бр.111 от 22 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.66 от 15 Август 2006г., попр. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.32 от 17 Април 2007г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за издаване на разрешения за дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ВВООБ).

Чл. 2. В издаваните от органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) разрешения могат да се записват няколко дейности.

Чл. 3. Органите, издаващи разрешения за дейности с ВВООБ, се произнасят по исканията в едномесечен срок от подаване на искането.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Забраняват се:

1. търговията, пренасянето, придобиването, съхраняването, носенето, употребата, вносът, износът и транзитният превоз на взривни вещества за граждански цели без нанесена маркировка за съответствие и непритежаващи декларация за съответствие по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

2. извършването на дейности с нестандартни, негодни, бракувани, некачествени и недопуснати до употреба ВВООБ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Огнестрелните оръжия и боеприпасите по ал. 1, т. 2 могат да се придобиват само за колекциониране.

Чл. 5. (1) Разрешенията се издават:

1. за срок 3 години - за производство, търговия, съхраняване, носене, употреба и ремонт;

2. за срок 3 месеца - за пренасяне, придобиване, продажба, внос, износ и транзитен превоз.

(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Разрешенията по ал. 1, т. 2 важат еднократно в тримесечния срок, с изключение на разрешенията за пренасяне по т. 2 с цел

употреба на взривни вещества (ВВ) при извършване на специални взривни работи.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) На лицата, придобили огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) по реда на § 7 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) или чрез награда, разрешенията за съхраняване, носене и употреба се издават за срок 5 години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) При издадено разрешение за съхраняване на ООБ разрешението за носене и употреба на ООБ се издава до изтичането на

срока на разрешението за съхраняване на ООБ. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При издадено разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси по искане на лицата се издава европейски паспорт на огнестрелното оръжие съгласно приложение № 18. Европейски паспорт на огнестрелното оръжие се издава със същия срок, за който е издадено разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие.

(6) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разрешенията по този член могат да се подновяват за сроковете по

ал. 1 - 4, като документите за подновяване се представят в срок:

1. тридесет дни преди изтичането на срока - за разрешенията по ал. 1, т. 1 и ал. 3;

2. четиринадесет дни преди изтичането на срока - за разрешенията по ал. 1, т. 2 и ал. 4.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г.)

Чл. 6. Юридическите лица и търговците, които искат да осъществяват някоя от дейностите с ВВООБ, определят писмено лицето, което ще осъществява дейността и на чието име се издава разрешението.

 

Глава втора.

ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ПРЕНАСЯНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА,

ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I. Производство на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Търговците, които искат да произвеждат

ВВООБ, трябва да разполагат със строежи за ВВООБ, отговарящи на техническите правила и норми съгласно Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ДВ, бр. 58 от 2000 г.) и Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; попр., бр. 82 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 52 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г.; попр., бр. 93 от 2000 г.).

(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) При невъзможност

да изградят и оборудват собствени строежи за ВВООБ по смисъла на Наредба № 2 от 2000 г. и когато технологията на производство позволява това, търговците могат да използват такива на други юридически и физически лица, при условие че са получили писмено съгласие за това от собствениците и разрешение на началника на районното управление (РУ), в чийто район се намират строежите.

Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Строежите, предназначени за производство и съхраняване на ВВООБ, се разрешават, изграждат и въвеждат в експлоатация при условия и по ред, определени със Закона за устройство на територията.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Разрешения за производство на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси съгласно приложение № 4 се издават на търговци по смисъла на Търговския закон от директора на Главна дирекция "Охранителна полиция" (ГДОП) или от упълномощено от него длъжностно лице след писмено становище на директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или на областната дирекция на МВР (ОДМВР).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) За разрешенията по ал. 1 търговците чрез началника на РУ по местонахождението на обекта подават искане (приложение №

10), към което прилагат следните документи:

1. оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние на вписването в търговския регистър;

2. копие от данъчната регистрация;

3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) свидетелство за съдимост - за едноличните търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на юридическото лице;

5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу едноличните търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на търговското дружество няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че едноличните търговци,  управителите и членовете на управителния или надзорния орган на търговското дружество не страдат от психически заболявания;

7. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) акт, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на строежа за производство и съхраняване на ВВООБ по реда на чл. 8;

8. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) паспорт на склада за съхраняване на ВВООБ (приложение № 17);

9. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) генерален план на обекта и/или подробен устройствен план;

10. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) утвърден от производителя списък на видовете ВВООБ, които ще се произвеждат, като се посочват стандартизационните документи и технологиите за производството им;

11. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) в случаите, когато взривни вещества ще бъдат пуснати на българския пазар - декларация, че

съответствието на взривни вещества с приложимите към тях съществени изисквания е оценено и удостоверено по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели (ДВ, бр. 26 от 2002 г.);

12. разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с ВВООБ;

13. документ за определяне на отговорно лице, на чието име да се издаде разрешението, и на негов заместник;

14. документи по т. 4, 5 и 6 за отговорното лице и за заместника му;

15. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) списък на лицата,които ще имат достъп до ВВООБ, съгласуван с началника на РУ по

местонахождението на обекта;

16. документ за платена държавна такса;

17. (нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) ситуационен план в мащаб 1:10 000 на територията в радиус 3 км около строежите на ВВООБ, включени съответно в генералния план или в подробния устройствен план по т. 9 с нанесени безопасни разстояния;

18. (нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) одобрен инвестиционен проект за строежите за ВВООБ, включително технологична част.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) По реда на ал. 1 - 3 се издават и разрешения за производство на опитни образци и опитни партиди от

новоразработени ВВООБ, без да се изисква предоставяне на документа по ал. 2, т.11.

(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) За получаване на разрешение по ал. 4 търговците, които имат издадени разрешения за производство на ВВООБ, представят само документите по ал. 2, т. 10, 12, 16 и 18.

(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Органът, който издава разрешението по ал. 1, служебно проверява дали

срещу лицето има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер и обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 4, 5 и 6 и по чл. 13, т. 2, букви

"в", "г" и "д" ЗКВВООБ.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Всяка промяна на отговорното лице се съгласува с органа, издал разрешението, и се отразява в издаденото разрешение,

без да се събира нова такса.

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

Чл. 12. (1) Произведените ВВООБ трябва да отговарят на стандартизационните документи.

(2) Взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите се произвеждат по утвърдени от управителния орган на търговците технологии,

спазването на които е задължително.

(3) Допуска се производство на ВВООБ по лицензионни технологии и стандарти, приведени в съответствие с изискванията на ал. 1 и 2.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1)

Производителите на взривни вещества за граждански цели са длъжни да нанасят уникална идентификация съгласно приложение № 21 върху всяко произведено

взривно вещество, включително до най-малката производствена опаковка. Когато взривните вещества са обект на по-нататъшна производствена обработка, върху тях не се нанася нова уникална идентификация, освен ако предишната е заличена или не се разчита ясно.

(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат, когато взривните вещества са произведени за износ и имат поставена идентификация в съответствие с

изискванията на държавата вносител, което позволява взривните вещества да бъдат проследявани.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) Разпоредбата на чл. 12а не се прилага за:

1. взривни вещества, които се транспортират и доставят непакетирани в камиони помпи за директно зареждане в сондаж;

2. взривни вещества, които се изработват на взривната площадка и се зареждат веднага след производството им.

Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.)
(1) Обектите на производителите по чл. 12а трябва да притежават собствен трицифрен код, който се издава от директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2) Когато производственият обект е разположен на територията на трета държава, а производителят е регистриран по Търговския закон, органът по ал. 1

предоставя код на обекта.

(3) Когато производственият обект е разположен на територията на трета държава и производителят не е установен на територията на Европейския съюз,

вносителят, регистриран по Търговския закон, изисква от органа по ал. 1 да предостави код на производствения обект.

Чл. 12г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) Идентификацията по чл. 12а, ал. 1 се закрепва стабилно върху изделието по начин, който не позволява нарушаването или заличаването й. Данните съгласно приложение № 21, идентифициращи изделието, трябва да се разчитат лесно.

Чл. 12д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Уникалната идентификация на патронираните взривни вещества или на взривни вещества в

чували може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана върху всеки патрон или чувал. Върху всяка каса с патрони се поставя съответният етикет.

(2) Производителите могат да използват пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки патрон или всеки чувал, и съответно устройство за всяка каса с патрони.

Чл. 12е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) Уникалната идентификация на опакованите двукомпонентни взривни вещества може да бъде

самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана върху всяка малка опаковка, съдържаща два компонента.

Чл. 12ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Уникалната идентификация на обикновените детонатори или фитили може да бъде

самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана или щампована върху външната обвивка на детонатора. Върху всяка каса с детонатори или фитили се поставя

съответният етикет.

(2) Производителите могат да използват пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки детонатор или фитил, и съответно устройство за

всяка каса с детонатори или фитили.

Чл. 12з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Уникалната идентификация на електрически, неелектрически и електронни детонатори може да бъде самозалепващ се етикет върху проводниците или вълноводите или самозалепващ се етикет върху външната опаковка на детонатора, или да бъде

отпечатана или щампована върху нея. Върху всяка каса с детонатори се поставя съответният етикет.

(2) Производителите могат да използват пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки детонатор, и съответно устройство за всяка каса с детонатори.

Чл. 12и. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Уникалната идентификация на междинни детонатори и бустери може да бъде самозалепващ се

етикет или да бъде отпечатана върху всеки междинен детонатор или бустер. Върху всяка каса с междинни детонатори или бустери се поставя съответният етикет.

(2) Производителите могат да използват пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки междинен детонатор или бустер, и съответно

устройство за всяка каса с междинни детонатори или бустери.

Чл. 12к. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Уникалната идентификация на детониращи или огнепроводни шнурове може да бъде

самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана върху всеки детониращ или огнепроводен шнур. Уникалната идентификация се маркира на всеки 5 метра върху външната опаковка на детониращия или огнепроводния шнур или върху вътрешния слой от екструдирана пластмаса, разположен непосредствено под външната нишка на детониращия или огнепроводния шнур. Върху всяка каса с детониращи или огнепроводни шнурове се поставя съответният етикет.

(2) Производителите могат да използват пасивни инертни електронни устройства, поставени в шнура, и съответно устройство за всяка каса с детониращи или огнепроводни шнурове.

Чл. 12л. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Уникалната идентификация на метални кутии и бидони може да бъде самозалепващ се етикет

или да бъде отпечатана върху всяка метална кутия или бидон.

(2) Производителите могат да използват пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всяка метална кутия или бидон.

Чл. 12м. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) Производителят може да нанесе самозалепващо се и отделящо се копие на оригиналния етикет върху взривното вещество, предназначено за употреба от негови клиенти. Копието трябва да бъде видимо обозначено като копие на оригинала.

Чл. 13. (1) Предприятията, произвеждащи ВВООБ, имат ръководител на производството, негов заместник и ръководители на смени - специалисти по

производството, които се назначават от управителя (ръководителя) на предприятието.

(2) Лицата по ал. 1 нямат право да напускат предприятието през работно време и следят за спазването на технологията на производство и на правилата за

безопасност.

Чл. 14. (1) Търговците, на които е издадено разрешение за производство на ВВООБ, определят писмено компетентни лица, които осъществяват контрол за

спазване на правилата за безопасност при работа с ВВООБ, както и отчетността за движението им при производство.

(2) При установяване на нарушения лицата, осъществяващи контрол по ал. 1, вземат мерки за отстраняването им и уведомяват органа, който ги е определил.

Чл. 15. (1) Търговците, на които е издадено разрешение за производство на ВВООБ, водят необходимите отчетни документи (приложение № 9).

(2) При нужда, в зависимост от специфичните условия на производството, търговците могат да въвеждат и други отчетни документи след съгласуване с органа, издал разрешението.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.)
(1) Производителите по чл. 12а са длъжни да създадат и поддържат система за събиране и съхранение на данни за целия жизнен цикъл на взривните вещества.

(2) Системата по ал. 1 трябва да позволява проследяване на движението на взривните вещества, така че всички лица, извършващи дейности с тях, да могат да бъдат идентифицирани по всяко време. 
(3) Данните по ал. 1, включително данните от уникалната идентификация, се съхраняват от производителя за период 10 години след предоставянето на взривните вещества на лица, получили разрешение за извършване на дейности с тях, или до края на жизнения им цикъл, когато има информация за това.

(4) При прекратяване дейността на производителя данните по ал. 3 се предават в тримесечен срок на съответната структура на МВР, осъществяваща

контрол върху дейността.

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.)
(1) Производителите по чл. 12а, чиято търговска дейност изцяло или частично се състои в производство, са длъжни:

1. да съхраняват записи на всички идентификации на взривните вещества, както и данни, включващи вида на взривното вещество, количеството, име, адрес и номер на разрешението на лицето, на което е било предоставено, и дата на доставката;

2. да записват местонахождението на всяко взривно вещество от момента на производството/придобиването му до предоставянето му на друго лице, което има

разрешение за извършване на дейности с взривни вещества, или до употребата му по предназначение;

3. да извършват на всеки 6 месеца проверки на системата по чл. 15а;

4. да осигурят надеждна защита на съхраняваните данни.

(2) При поискване от директора на ГДОП лицата по ал. 1 предоставят:

1. информация относно произхода и местонахождението на всяко взривно

вещество по продължение на жизнения му цикъл и по веригата на доставка;

2. името и данните за контакт на отговорното лице, което може да даде

информацията, описана в т. 1, по всяко време.

Раздел II. Търговия с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Разрешенията за търговия с ВВ

(приложение № 4) се издават на търговци, които разполагат със складове (собствени или наети) за съхраняване на ВВ, от директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ по местонахождението на складовете.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от

2009 г.) Разрешенията за търговия с ООБ (приложение № 4) се издават на търговци, които разполагат с магазини и складове (собствени или наети) за съхраняване на ООБ, от директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ по местонахождението на магазините и складовете.

(3) За разрешенията по ал. 1 и 2 търговците подават искане (приложение №

10), към което прилагат документите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 9, 13 - 16 и ал. 3.

(4) При продажба на ВВООБ търговците попълват контролните талони на

съответните разрешения и в 14-дневен срок ги изпращат на органите, издали

разрешенията.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

Магазините и складовете за търговия и съхраняване на ВВООБ трябва да отговарят на техническите правила и норми, установени с Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите и да са въведени в експлоатация съгласно чл. 8.

(2) Търговията с ВВ се извършва само в складовете за съхраняването им.

Чл. 18. (1) На търговската площ на магазините се разполагат витрини,

рафтове и стойки за оръжията и боеприпасите по начин, недопускащ пряк достъп до тях на граждани.

(2) След приключване на работното време огнестрелните оръжия и

боеприпасите се прибират и заключват в железни каси или шкафове, разположени в складовите помещения.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

Търговията с пиротехнически изделия, съдържащи пиротехнически състави,

енергията на които при привеждане в действие създава светлинен, звуков, димен,

газоотделящ, движещ или взривен ефект, се извършва в магазини и складове,

въведени в експлоатация съгласно чл. 8.

(2) В складове към магазините по ал. 1 се допуска съхраняване на

пиротехнически изделия в количества не по-големи от 20 кг чиста пиротехническа смес.

(3) Пиротехническите изделия, предназначени за увеселителни и културни

цели, продавани в търговската мрежа, се делят на четири класа:

1. клас I - изделията от този клас са предназначени за увеселителни цели в

закрити помещения и могат да се продават без оглед на възрастта на клиентите;

2. клас II - изделията от този клас са с диаметър до 50 мм, отнасящ се за

пиротехнически батерии и ракети, предназначени са за увеселителни цели само на

открито място и могат да се продават единствено на лица над 18 години;

3. класове III и IV - изделията от тези класове са предназначени за културни

цели при театрални постановки, филмови и телевизионни продукции, шоупрограми и др. и могат да се продават само на лица, на които е издадено разрешение за придобиване и имат придобита правоспособност съгласно Правилника за безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР).

(4) В инструкцията на производителя за употреба на пиротехническите

изделия от съответния клас се посочват изчерпателно изискванията за употреба,

които са задължителни за спазване.

(5) Пиротехническите изделия се съхраняват и продават в магазините за

продажба на дребно само в оригинална опаковка и придружени с инструкцията по ал. 4 на български език.

(6) На видно място в магазините се излага списък на предлаганите

пиротехнически изделия по класове.

(7) Пиротехническите изделия, предназначени за продажба, се излагат само

върху закрити лавици или под стъклен похлупак в заводска опаковка и в количества, необходими само за непосредствена продажба.

(8) Забранява се продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия

(разкъсана опаковка, фитил и други). Те подлежат на незабавно бракуване и

унищожаване по реда на чл. 80.

Чл. 20. В магазините за търговия с ООБ се разрешава и продажбата на

пиротехнически изделия с увеселителна цел.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) В складовете към магазините за ООБ

се разрешава съхраняването в стандартни опаковки (кашон или кутия) на боеприпаси за всеки калибър нарезни огнестрелни оръжия, както и за всеки калибър и размер на сачмите за ловните гладкоцевни пушки в количества не по-големи от 100 кг, изчислени като барутно съдържание на боеприпаси.

(2) Освен количествата боеприпаси по ал. 1 се разрешава съхраняването до

10 кг ловен барут и до 10 кг пиротехнически изделия, изчислени като чиста

пиротехническа смес.

Чл. 22. (1) Лицата, получили разрешение за търговия, могат да продават

ВВООБ само на лица, на които е издадено разрешение за придобиване по реда на

правилника.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Продажбата на пиротехнически изделия с

увеселителна цел от класове I и II в количества до 5 кг брутно тегло на физически

лица се извършва без разрешение.

Чл. 23. (1) В магазините за търговия могат да се продават ООБ на

консигнация след сключване на договор за консигнация и завеждането им на отчет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) В договора за консигнация се отбелязва

номерът на разрешението за придобиване на ООБ, издадено на консигнанта

(доверителя) и копие от него се оставя в магазина за съхраняване.

Чл. 24. (1) В магазините за търговия се разрешава продажбата само на

стандартни ООБ, придружени със сертификат за качество, издаден от производителя.

(2) При продажба на употребявани огнестрелни оръжия се изисква

удостоверение за годност за употреба, издадено от лицата по чл. 74.

(3) Забранява се продажбата на боеприпаси със стоманен сърдечник и на

боеприпаси с повишен смъртоносен ефект, предназначени и използвани за

специални цели от МВР и от Въоръжените сили.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2005 г.) Забранява се продажбата на заглушители за

огнестрелни оръжия освен за нуждите на Министерството на вътрешните работи и

Въоръжените сили на Република България.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) Търговците, които

преопаковат взривни вещества за граждански цели, се уверяват, че върху всяко

изделие до най-малката опаковка е поставена уникалната идентификация съгласно приложение № 21.

Чл. 25. Търговците, на които е издадено разрешение за търговия с ВВООБ,

водят отчетни документи (приложения № 6 и 7).

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) Търговците, на

които е издадено разрешение за търговия с взривни вещества за граждански цели,

спазват изискванията на чл. 15а и 15б.

Раздел III. Пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 37

от 2009 г.) Разрешения за пренасяне на ВВООБ на територията на Република

България (приложение № 1) се издават на физически лица, на юридически лица и на еднолични търговци, получили разрешение за придобиване или съхраняване, от директора на ГДОП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ, на чиято територия ще бъдат пренесени.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37

от 2009 г.) За пренасяне на ВВООБ на територията на Република България за учебни и спортни цели и за ремонт разрешението се издава от директора на ГДОП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ по

месторегистрацията на юридическите лица и едноличните търговци-преносители.

(3) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) При завършване на промишлените взривни работи остатъчните количества ВВ се пренасят с разрешение за пренасяне, издадено от директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ, на чиято територия е извършено взривяването.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) За разрешенията по ал. 1 - 3

лицата подават искане (приложение № 10), в което се посочват: основанието за

пренасяне на ВВООБ; от къде и до къде ще бъдат пренесени; видът и количествата им; видът на превозните средства; данни за отговорното лице и за охраната. Към искането се прилагат разрешения за извършване на дейности с ВВООБ и документ за платена държавна такса.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Физически лица и

служители на юридически лица могат да пренасят огнестрелни оръжия за

самоотбрана, за ловни, спортни и културни цели от и до териториите на държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), с европейски паспорт на огнестрелното оръжие по реда на чл. 7, ал. 4 - 7 от ЗКВВООБ.

Чл. 27. (1) Забранява се пренасянето на взривни вещества като ръчен багаж

по обществения транспорт.

(2) Забранява се пренасянето на ВВООБ във вид на пощенски колетни пратки

по всички видове транспорт.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, получили

разрешение за носене или съхраняване, пренасят собствените си ООБ на

територията на Република България за ловни, спортни и културни цели, за

технически прегледи и ремонт със съответното разрешение за носене или

съхраняване.

Чл. 28. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от

01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г.) Превозът на взривни вещества и

боеприпаси (ВВБ) се извършва с въоръжена охрана и със специално оборудвани и

допуснати за целта от Министерството на транспорта, информационните технологии

и съобщенията превозни средства съгласно изискванията на международните

споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.

Чл. 29. (1) При товарене или разтоварване на ВВООБ в района не се допускат

лица, несвързани с тази дейност.

(2) Съвместното превозване на ВВ, за които има опасност от самовзривяване

и самозапалване, се извършва съгласно техническите изисквания за всеки вид ВВ.

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр.

32 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Пренасяне на взривни вещества,

огнестрелни оръжия и боеприпаси от и до териториите на държавите членки се

извършва след получаване на разрешение и документ за пренасяне на взривни

вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси в рамките на ЕС от директора на ГДОП

или от упълномощено от него длъжностно лице съгласно приложения № 19 и 20.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) Лицата, получили разрешение за придобиване

и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, подават

искане съгласно приложение № 10, към което прилагат:

1. копие от разрешението за придобиване и съхраняване, издадено по реда

на чл. 26;

2. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) описание на видовете и количеството взривни

вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, които ще бъдат пренасяни;

3. описание на взривните вещества и идентификационния им номер съгласно

Препоръките на ООН за превоз на опасни товари;

4. в случаите, когато взривните вещества ще бъдат пуснати на българския

пазар - декларация, че съответствието на взривни вещества с приложимите към тях съществени изисквания е оценено и удостоверено по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите;

5. описание на начина на пренасяне и на маршрута, а когато е необходимо -

посочване на конкретните входни и изходни пунктове на държавите членки;

6. очаквана дата на изпращане и на получаване;

7. документ за платена държавна такса.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) При поискване лицето, на което е издаден

документът за пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси в рамките на ЕС, представя на компетентния орган на държавата изпращач и на

компетентните органи на държавите, през които ще се осъществява транзитният

превоз, информацията по ал. 2.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) Лицето, отговорно за пренасянето на взривни

вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, е длъжно да уведомява компетентните органи на държавите членки, през които се осъществява транзитният превоз, за движението на взривните вещества и да им предоставя документа за пренасяне на взривни вещества в рамките на ЕС.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г.) Превозът на взривни вещества в рамките на

ЕС се извършва с въоръжена охрана и със специално оборудвани и допуснати за

целта от Министерството на транспорта, информационните технологии и

съобщенията превозни средства съгласно изискванията на международните

споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2007 г.)

 

Глава трета.

ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ

ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I. Придобиване, съхраняване и употреба на взривни вещества

Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30 - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от

2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Юридическите лица и физическите лица могат да

придобиват ВВ за граждански цели чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 09.12.2008 г.) Юридически лица -

изпълнители по договор с Министерството на отбраната за извършване на

утилизация на боеприпаси съгласно Наредбата за условията и реда за

осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните

оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната, приета с Постановление № 217 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 80 от 2008 г.), могат да придобиват собствеността върху остатъчните взривни вещества.

(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в

сила от 09.12.2008 г.) Лицата по ал. 1 и 2 могат да продават придобитите взривни

вещества само на лица, на които е издадено разрешение за придобиване.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37

от 2009 г.) Разрешения за придобиване на ВВ (приложение № 1) се издават на

юридически лица и на физически лица от директора на ГДОП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ по местонахождението на обекта за съхраняване или употреба.

(2) За разрешението по ал. 1 лицата представят искане (приложение № 10), в

което се посочват видът и количеството взривни вещества, начинът на

придобиването им и от кого ще бъдат придобити. Към искането се прилагат копие от разрешението за съхраняване или употреба и документ за внесена държавна такса.

(3) В случаите на придобиване чрез наследство, дарение или замяна се

представят съответните документи, удостоверяващи наследяването, дарението или замяната.

(4) Не се изисква разрешение за придобиване на пиротехнически изделия в

единични бройки от физически лица за увеселителни цели.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37

от 2009 г.) Разрешения за съхраняване на взривни вещества (приложение № 4) се

издават на физически лица, на юридически лица и на еднолични търговци от

директора на ГДОП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на

РУ по местонахождението на обекта за съхраняване на ВВ.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) За издаване на

разрешението по ал. 1 лицата подават искане (приложение № 10), към което

прилагат документите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 9, 12 - 18.

(3) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Органът, който издава разрешението по ал.

1, служебно проверява обстоятелствата по чл. 9, ал. 6.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Всяка промяна на лицата и на

условията, при които е издадено разрешението по ал. 1, се съгласува с органа, който го е издал.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Складовете за съхраняване на ВВ

се поставят под денонощна въоръжена охрана, съгласувано с органа, издал

разрешението.

(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) В

складовете по ал. 5 се допуска съвместно съхраняване на различни групи взривни

вещества и боеприпаси в количества съгласно чл. 11 и 13 от Наредба № 2 от 2000 г.

за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на

взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Разрешения за употреба на ВВ (приложение

№ 4) се издават на юридически лица и еднолични търговци от директора на ГДОП

или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ по мястото на употребата им. Лицата, на чието име се издават разрешенията за съхраняване и

употреба, както и лицата, отговарящи за съответните складове, трябва да имат

придобита правоспособност съгласно глава първа, раздел II от Правилника за

безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР), утвърден със Заповед № 294 на министъра на труда и социалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от

2009 г.) Когато лицата по ал. 1 употребяват ВВ на територията на цялата страна,

разрешенията се издават от директора на ГДОП или от упълномощено от него

длъжностно лице.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ,

бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) За издаване на

разрешенията по ал. 1 и 2 лицата подават искане (приложение № 10) чрез началника на РУ по местонахождение на склада за съхраняване, към което прилагат документите по чл. 9, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5, 13 - 16, копие от свидетелството за

правоспособност на отговорното лице и разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи съгласно ПБТВР и документ за наличие на склад за съхраняване (собствен или нает).

(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Органът, който издава разрешението по ал.

1, служебно проверява обстоятелствата по чл. 9, ал. 6.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Юридическите лица и

едноличните търговци могат да наемат с договор лица, притежаващи

правоспособност по ал. 1, за извършване на взривни работи.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Когато

извършват специални или технологични взривни работи по чл. 12 и 13 ПБТВР,

лицата, получили разрешение по чл. 34, писмено уведомяват началника на РУ, на

чиято територия ще се извършват взривните работи, и представят разрешение за

извършване на взривни работи от съответната дирекция "Областна инспекция по

труда".

Чл. 36. Не се изисква разрешение за употреба на ВВ, при които се получават

изделия с промишлено, специално или културно предназначение.

Чл. 37. Отчетността на отделните видове взривни вещества се води чрез:

1. книга за движението на взривните вещества (приложение № 9);

2. нареждане за ежедневно изразходваното количество (приложение № 8).

Чл. 38. (1) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Забранява се употребата на пиротехнически

изделия в превозни средства, в закрити помещения, в близост до леснозапалими

материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения и заведения за социални услуги, молитвени домове, храмове и манастири.

Раздел II. Придобиване, съхраняване, носене и употреба на огнестрелни оръжия и

боеприпаси

Чл. 39. (1) (Предишен текст на чл. 39 - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Юридическите

лица, физическите лица и търговците могат да придобиват огнестрелни оръжия и

боеприпаси (ООБ) чрез закупуване, замяна, по наследство, от награда или чрез

дарение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Лицата по ал. 1 могат да продават, даряват и

заменят придобитите ООБ само на лица, на които е издадено разрешение за

придобиване.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37

от 2009 г.) Разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

(приложение № 1) се издават на юридически лица и на търговци от директора на

ГДОП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ, на чиято територия ще осъществяват дейности с ООБ.

(2) За издаване на разрешенията по ал. 1 лицата подават искане (приложение

№ 10), в което се посочват: основанието за искане на разрешението; начинът на

придобиване на ООБ; целите, за които ще се използват; видът и броят на оръжията, мястото и условията, при които ще се съхраняват. Към искането се прилагат:

1. оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално

състояние;

2. копие от данъчната регистрация;

3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) свидетелства за съдимост - за едноличните

търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на

юридическото лице;

5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) документ от

Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу едноличните търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на юридическото лице няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) медицинско

свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че едноличните търговци,

управителите и членовете на управителния или надзорния орган на юридическото

лице не страдат от психически заболявания;

7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., заличена - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г.) протокол от приемателна комисия, документи по чл. 9, ал. 2, т. 7,

утвърдени инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси и документ за правоспособност на инструктора по стрелба – за стрелбище, както и разрешение за употреба, когато оръжията са предназначени за спортни цели; за открити стрелбища се представя и документ по чл. 9, ал. 2, т. 17;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) разчет за необходимия брой

огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) заповед за определяне на отговорно

лице (не се изисква за едноличните търговци);

11. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

документи по т. 4, 5 и 6 за отговорното лице;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) документ за платена държавна

такса.

(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешения

за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси на лицата по ал. 1,

притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси, за които има издадени разрешения за съхраняване или носене и срокът им не е изтекъл, лицата представят само искането по ал. 2, към което прилагат документите по ал. 2, т. 9, 10 и 12 и копие от съответното разрешение.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешения

за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за културни цели от лицата по ал. 1 не се изискват документите по ал. 2, т. 8 и 9.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешения

за придобиване на ООБ за културни цели от държавните и общинските музеи, театри и киностудии на бюджетна издръжка се изискват документите по ал. 2, т. 1 и 11.

(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Лицата, придобили разрешение по реда на чл.

40, водят отчетни документи (приложения № 15 и 16).

(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37

от 2009 г.) Органът, който издава разрешението по ал. 1, служебно проверява дали

срещу лицето има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление

от общ характер и обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 4, 5 и 6 и по чл. 13, т. 2, букви

"в", "г" и "д" ЗКВВООБ.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37

от 2009 г.) Разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за

самоотбрана (приложение № 1) се издават на физически лица от директора на ГДОП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ по постоянния им адрес.

(2) За издаване на разрешенията по ал. 1 лицата подават искане (приложение

№ 10), в което се обосновава необходимостта от издаването му и се посочват

начинът на придобиване на ООБ, видът и броят на оръжията и боеприпасите,

мястото и условията, при които ще се съхраняват. Към искането се прилагат:

1. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г.)

2. свидетелство за съдимост;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) документ от

Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) медицинско

свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от

психически заболявания;

5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., заличена - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) разчет за необходимия брой

огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;

7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) удостоверение за завършен курс

и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) документ за платена държавна такса.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 24 от

2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006

г., попр. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Българските и чуждестранните граждани,

кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, освен документите по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 6 представят и заверен билет за лов. При кандидатстване за разрешение за закупуване на ловно нарезно оръжие българските граждани представят и удостоверение за подборно ловуване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Физическите лица, кандидатстващи за

придобиване на огнестрелни оръжия за спортни цели, освен документите по ал. 2

представят и документ за членство от съответната лицензирана спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешение за придобиване

на огнестрелно оръжие и боеприпаси на физически лица, които имат издадено

разрешение за съхраняване или носене и срокът му не е изтекъл, лицата представят молбата по ал. 2, документите по т. 6 и 8 и копие от разрешението за съхраняване или носене.

(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За придобиване на ООБ по наследство

физическото лице представя документи, удостоверяващи съответно наследяването и произхода на ООБ.

(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) На чуждестранно лице, наградено за

особени заслуги с огнестрелно оръжие, се издава разрешително за придобиване

и/или износ от директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице. За целта се представят искане и копие от заповедта за награждаване на чуждестранното лице, както и документ за платена държавна такса.

(9) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37

от 2009 г.) Органът, който издава разрешението по ал. 1, служебно проверява дали

срещу лицето има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление

от общ характер и обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 4, 5 и 6 ЗКВВООБ.

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Лицата, получили разрешение за

придобиване на ООБ, подават искане за издаване на:

1. разрешение за съхраняване, или

2. разрешение за носене и употреба и разрешение за съхраняване.

Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр.

37 от 2009 г.) Гражданите на държавите - членки на ЕС, могат да носят и употребяват притежаваното от тях огнестрелно оръжие за самоотбрана на територията на Република България с европейски паспорт на огнестрелното оръжие след предварително получаване на съответното разрешение от директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице по реда на чл. 44.

(2) Гражданите на държавите - членки на ЕС, могат да носят и употребяват

притежаваното от тях огнестрелно оръжие за ловни и спортни цели на територията на Република България с европейски паспорт на огнестрелното оръжие, документ, посочващ причините за пребиваването им, или покана за участие в спортно или ловно мероприятие, издадена от съответния компетентен орган, търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел.

(3) Гражданите на държавите - членки на ЕС, могат да носят и употребяват

притежаваното от тях огнестрелно оръжие за ловни и спортни цели на територията на Република България в срока, посочен в документа, удостоверяващ причините на пребиваването им, или в поканата за участие в спортно или ловно мероприятие.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Държавните

служители от МВР, държавните служители от Държавна агенция "Национална

сигурност" и кадровите военнослужещи от Министерството на отбраната,

Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната

получават разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от

органа по чл. 41, ал. 1 въз основа на представено искане, към което прилагат

служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или кадрови

военнослужещи, и документ за платена държавна такса.

(2) Лицата по ал. 1 получават разрешения за съхраняване, носене и употреба

на огнестрелни оръжия и боеприпаси от органа по чл. 41, ал. 1 въз основа на

представено искане, към което прилагат две снимки с размер 3 на 4 см, копие на

полученото разрешение за придобиване, протокол от комисията, утвърдила мястото на съхраняване, документ, удостоверяващ собствеността върху огнестрелните оръжия и боеприпасите, и документ за платена държавна такса.

(3) Лицата по ал. 1, кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия и

боеприпаси за ловни цели, освен документите по ал. 1 представят и заверен билет за лов, а когато се иска разрешение за закупуване на ловно нарезно оръжие, се

представя и удостоверение за подборно ловуване.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Държавните

служители от МВР, държавните служители от Държавна агенция "Национална

сигурност и кадровите военнослужещи от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната с прекратено служебно правоотношение с изключение на тези, на които е наложено

дисциплинарно наказание "уволнение", получават от органа по чл. 41, ал. 1

разрешения за придобиване, съхраняване, носене и употреба на късо огнестрелно

оръжие, като освен документите по ал. 2 представят и служебна бележка от

съответното ведомство, удостоверяваща, че лицето е бивш служител, свидетелство

за съдимост, документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че

срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания, и разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие.

Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Разрешения за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси (приложение № 4) се издават на получилите разрешение за придобиване от директора на ГДОП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ:

1. за физическите лица - по постоянния им адрес;

2. за юридическите лица - на територията, където ще осъществяват

дейността.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г.) За издаване на разрешение по ал. 1 лицата представят искане

съгласно приложение № 10, към което прилагат копие на полученото разрешение за придобиване, фактури, издадени от търговците за закупените оръжия и боеприпаси, протокол от комисията, утвърдила мястото на съхраняване по ал. 1, т. 1 и 2, както и документите по чл. 40 за юридическите лица, а за физическите лица - по чл. 41.

(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Придобитите ООБ по реда на чл. 40 се

съхраняват в метални каси (шкафове), неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства и осигурена въоръжена физическа охрана или СОТ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Придобитите ООБ по реда на чл. 41 и 42 се

съхраняват в метални каси (шкафове), неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства.

(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Дейността и съставът на комисията по ал. 2

се определят от министъра на вътрешните работи.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37

от 2009 г.) Разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси

(приложение № 3) се издава на физически лица, на служители на юридически лица и на еднолични търговци от директора на ГДОП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ по постоянния адрес или по мястото на съхраняване на оръжието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от

2009 г.) Разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за

ловни цели (приложение № 2) на физически лица се издава от директора на ГДОП

или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ по постоянния адрес на лицата.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешения по ал. 1 и 2

лицата, които притежават разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и

боеприпаси, подават искане (приложение № 10), към което прилагат 2 снимки с

размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) За издаване на разрешение по ал. 1 на лица,

които не притежават разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и

боеприпаси, лицата подават искане (приложение № 10), към което прилагат

документите по чл. 41, ал. 2 и 2 снимки с размер 3 на 4 см.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от

2009 г.) Европейски паспорт на огнестрелно оръжие за самоотбрана се издава от

директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице на лица,

притежаващи разрешение за носене и употреба и представили разрешение за

внасяне или транзитно преминаване на оръжието от съответната държава – членка на ЕС, две снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса.

(6) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от

2009 г.) Европейски паспорт на огнестрелно оръжие за ловни, спортни и културни

цели се издава от директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице на лица, притежаващи валидно разрешение за носене и употреба и представили уведомление или покана от съответната държава - членка на ЕС, две снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., отменен като незаконосъобразен в частта

на израза "и пълнител" с Решение № 963/2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 12 от 2004 г.) -

Лицата, на които е издадено разрешение за дейности с ООБ, могат да придобиват

резервни части за тях без разрешение, с изключение на цев, цевна кутия, затворен

блок, рама.

Чл. 46. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Лицата, на които се издава разрешение

за придобиване носене и употреба на ООБ, преминават курс и полагат изпит за

безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

Чл. 48. (1) Лицата, придобили огнестрелни оръжия, са длъжни да ги опазват

от кражби, изгубване и достъп на други лица, а при боравене с него да вземат мерки за недопускане на злополуки или наранявания.

(2) Не се разрешава преотстъпването и предоставянето на придобитите ООБ

на други лица, независимо дали последните притежават разрешение за извършване на дейности с ООБ.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) (1) Огнестрелните оръжия подлежат на

технически преглед при издаване на разрешение за носене и употреба, с изключение на новите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Технически

преглед на ОО се извършва от структурно звено "Управление на собствеността и

социални дейности" (УССД) при СДВР и ОДМВР или от лицата по чл. 71.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При напускане на страната, когато

няма издадено разрешение за износ или при приемане на наборна военна служба

лицата, придобили огнестрелни оръжия, са длъжни да ги предадат в службите на

МВР, където се водят на отчет, или в определено от органите на МВР място за

съхраняване.

(2) При повикване за служба в запаса и при невъзможност огнестрелните

оръжия да бъдат предадени по реда на ал. 1 те се съхраняват в оторизираната

служба на съответното поделение на Въоръжените сили.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) На притежателите на огнестрелни оръжия се

издава документ (приложение № 14) за срока на съхраняване, който служи за

връщане на огнестрелните оръжия и боеприпасите.

(4) За извършената услуга по съхраняването на ООБ в службите на МВР се

заплаща сума в размер, определен от министъра на вътрешните работи.

Чл. 51. (1) За защита на живота и здравето на личността, за самоотбрана и за

охрана на собствеността юридическите лица, физическите лица и търговците,

притежаващи съответните разрешения, могат да получават огнестрелни оръжия под наем от МВР.

(2) Лицата по ал. 1 сключват договор за ползването на огнестрелни оръжия.

Чл. 52. Юридическите лица и търговците, придобили огнестрелно оръжие и

боеприпаси за служебни и граждански цели, са длъжни да ги съхраняват на

утвърдените от органите на МВР места.

Чл. 53. (1) Употребата на ООБ за учебни и спортни цели се извършва само на

стрелбища.

(2) Употребата на огнестрелни оръжия, придобити за културни цели, се

извършва само с халосни боеприпаси.

(3) За изразходваните боеприпаси по ал. 1 лицата, които са собственици или

ползватели на стрелбищата, съставят протокол (приложение № 12).

Чл. 54. (1) Забранява се използването за служебни цели, за самоотбрана, за

ловни и спортни цели на огнестрелните оръжия и боеприпасите, придобити за

културни цели.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Забранява се използването на огнестрелни

оръжия-образци до 1870 г., за целите по чл. 5 ЗКВВООБ освен за културни цели.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) (1) Разрешава се колекционирането на

всички видове пистолети, револвери, гладкоцевни и нарезни пушки и автоматично оръжие, които са обезопасени от нежелателен достъп и сработване по

предназначение, както и на боеприпаси за тях, съхранявани по реда на чл. 43, ал. 3 и 4.

(2) Оръжията за културни цели, използвани за филмови и телевизионни

продукции, театрални спектакли, колекциониране и други културни прояви, се

обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение, както следва:

1. в патронника на оръжието се монтира чрез набиване плътна метална

вложка от цветен метал с диаметър, гарантиращ неподвижността й; при монтажа на вложката основата й стои на 10 мм от задния срез на цевта; дъното на получения отвор се залива с червен восък и се поставя печатът на съответния контролен орган, водещ на отчет оръжието; номерът на печата се посочва в протокола, който се съставя за извършеното обезопасяване;

2. действията по т. 1 се извършват задължително и за резервните части на

оръжието, ако има такива;

3. демонтират се ударните игли на образците, които позволяват демонтаж;

ударните игли се съхраняват отделно от оръжието;

4. придобитото ОО за колекциониране от чужденци и подлежащо на износ се

обезопасява съгласно предоставени технически изисквания (схеми, чертежи,

технологични карти, задания и др.) съобразно законодателството на съответната

държава и гарантирано с необходимите документи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Обезопасяването по ал. 2 се извършва в

структурно звено "Въоръжение" при ДУССД - МВР, или от лицата по чл. 71 в 14-

дневен срок от придобиването.

(4) Оръжията по ал. 2 се съхраняват:

1. в метални шкафове със секретни заключващи устройства, ако се събират в

тях, и входна метална врата;

2. в отделно помещение с врата със секретно заключващо устройство, ако не

се събират в метален шкаф, и входна метална врата;

3. при спазване на изискванията по т. 1 и 2 и осигуряване на СОТ, когато

оръжието е автоматично;

4. в складове, отговарящи на техническите правила и норми на Наредба № 2

от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ,

бр. 37 от 2009 г.) Придобитото от юридически лица, от физически лица и от търговци късо нарезно огнестрелно оръжие (пистолети и револвери), включително предоставеното под наем от МВР, задължително се предоставя незабавно за прострелване, за което се изготвя документ (приложение № 14). Определени от министъра на вътрешните работи служители от СДВР и ОДМВР извършват прострелването, като събират и завеждат в гилзотеки и куршумотеки образци, годни за сравнително изследване.

(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за огнестрелните оръжия по чл. 55.

(3) Разходите за прострелването на огнестрелно оръжие се заплащат от

притежателя или ползвателя на огнестрелното оръжие в размер, определен от

Министерския съвет.

Чл. 57. За служебни цели юридическите лица и търговците могат да

придобиват пистолети и револвери с дължина на цевта до 300 мм, гладкоцевни

пушки с дължина на цевта от 300 до 510 мм и до 50 броя боеприпаси за всеки

калибър и модел огнестрелно оръжие.

Чл. 58. (1) За граждански цели физическите лица, юридическите лица и

търговците могат да придобиват следните видове огнестрелни оръжия и боеприпаси:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) за самоотбрана - пистолети и револвери с

дължина на цевта до 300 мм и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие;

2. за ловни цели - гладкоцевни пушки с дължина на цевта над 510 мм и до 200

броя боеприпаси за всяка пушка, нарезни ловни пушки и до 50 броя боеприпаси за

всяка пушка;

3. за спортни цели - всички видове пистолети, револвери, гладкоцевни и

нарезни пушки (без автоматично оръжие), както и боеприпаси съгласно нуждите на съответния вид спортна дейност;

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) за културни цели - всички видове

пистолети, револвери, гладкоцевни и нарезни пушки, автоматично оръжие,

обезопасени по реда на чл. 55.

(2) Освен боеприпасите по ал. 1 може да бъде разрешено закупуването на

допълнителни количества, както следва:

1. за учебни стрелби - до 50 броя за пистолет и револвер и 200 броя за

гладкоцевна пушка;

2. за спортносъстезателни нужди, за обучение, за ловен туризъм и за

промишлен лов - количества според доказаните потребности.

(3) Юридическите лица и търговците - собственици или ползватели на

стрелбища, могат да закупуват боеприпаси в количества не по-големи от утвърдените от органите на МВР нормативи за съхраняване.

Чл. 59. (1) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2005 г.) Забранява се придобиването,

носенето и употребата за служебни и граждански цели на заглушители за

огнестрелни оръжия.

(2) (Предишен текст на чл. 59 - ДВ, бр. 15 от 2005 г.) Забранява се

придобиването, носенето и употребата за служебни и граждански цели на

боеприпасите по чл. 24, ал. 3.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Българските граждани закупуват

боеприпаси срещу представяне на заверено разрешение от МВР за носене на ловно

оръжие и документ за самоличност.

(2) Не се разрешава закупуването на боеприпаси за други калибри

огнестрелни оръжия освен за посочените в разрешението за носене.

(3) Боеприпаси за служебни и граждански цели, с изключение на тези по ал. 1,

се придобиват с разрешение на органа, издал разрешението, след представяне на

искане (приложение № 10), протокол за изразходвани боеприпаси съгласно чл. 53,

ал. 3 и документ за внесена държавна такса.

 

Глава четвърта.

ВНОС, ИЗНОС И ТРАНЗИТЕН ПРЕВОЗ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I. Внос и износ на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37

от 2009 г.) Разрешенията за внос и износ на ВВООБ (приложение № 1) се издават от директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

01.01.2007 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При граничния контрол при осъществяване на

дейностите по внос и износ на ВВООБ контролните талони на издадените

разрешения се попълват на ГКПП от митническите органи и в 14-дневен срок се

изпращат на органа, издал разрешението.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) При внос и износ от Република България на

ВВООБ през българско гранично митническо учреждение - външна граница на ЕС, контролните талони на издадените разрешения се попълват от митническите

учреждения и в 14-дневен срок се изпращат на органа, издал разрешението.

(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) При пренасяне през територията на

Република България на ВВООБ от страна - членка на ЕС, за друга страна - членка на ЕС, контролните талони на издадените разрешения се попълват от лицата, получили разрешенията, и в 14-дневен срок се изпращат на органа, издал разрешението.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от

01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г.) Разрешенията за внос и износ на ВВООБ по реда на чл. 19 ЗКВВООБ се издават при наличие на разрешение от

Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на

оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и

туризма.

(2) За издаване на разрешенията по ал. 1 юридическите лица и търговците

представят:

1. искане (приложение № 10), в което се посочват видът и количествата на

ВВООБ, страната, от (за) която се внасят (изнасят), граничният контролно-

пропускателен пункт (ГКПП), през който ще се извърши вносът (износът), паспортните данни за лицето, на чието име се издава разрешението, видът и съставът на охраната по пренасянето на ВВООБ;

2. лиценз за външнотърговска дейност с оръжие, издаден от

Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и

мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет;

3. (изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г.) разрешение за извършване на сделката от

комисията по ал. 1;

4. удостоверение за годност на превозното средство съгласно изискванията

на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република

България е страна;

5. документ за внесена държавна такса.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ,

бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г.) Разрешения за внос и износ на взривни

вещества за граждански цели, на огнестрелни оръжия и боеприпаси с ловно, спортно и културно предназначение за търговски цели по реда на чл. 20 ЗКВВООБ (приложение № 1) се издават при наличие на разрешение, издадено от

Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на

оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и

туризма.

(2) За издаване на разрешенията по ал. 1 юридическите лица и търговците

представят:

1. искане по чл. 62, ал. 2, т. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) разрешението по ал. 1;

3. полицейско разрешение за търговия и съхраняване;

4. документ от Министерството на културата за произведените до 1945 г.

ООБ;

5. документ за внесена държавна такса.

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При внос на

взривни вещества за граждански цели се изисква и нанесена маркировка за

съответствие, както и декларация за съответствие по Закона за техническите

изисквания към продуктите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

01.01.2007 г.) Когато взривни вещества не отговарят на изискванията на ал. 1, се

разрешава внос на количества, предназначени за провеждане на тестове за

оценяване на съответствието им съгласно ЗТИП и Наредбата за съществени

изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Внос на употребявани

огнестрелни оръжия се разрешава на:

1. физически лица - за граждански цели;

2. юридически лица и търговци - за граждански цели за осъществяване на

културни нужди.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При внос на нови огнестрелни

оръжия и боеприпаси за служебни и граждански цели се представя и сертификат за качество.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При износ на ВВООБ се представя

разрешение от съответните компетентни органи на страната, в която ще се изнасят.

Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) Вносители, които

внасят взривни вещества за граждански цели, се уверяват, че върху всяко изделие до най-малката опаковка е поставена уникалната идентификация съгласно приложение № 21.

Чл. 64б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) Лицата, получили

разрешение за внос на взривни вещества за граждански цели, спазват изискванията на чл. 15а и 15б.

Чл. 65. (1) Разрешение за внос и износ на единични бройки огнестрелни

оръжия и боеприпаси за тях за граждански цели (приложение № 1) се издава на

физически лица, на юридически лица и на търговци, които представят:

1. искане по чл. 62, ал. 2, т. 1;

2. разрешение за придобиване на ООБ;

3. паспорт на оръжието;

4. документ за внесена държавна такса.

(2) При износа на огнестрелни оръжия и боеприпаси по ал. 1 се представят

разрешения от съответните компетентни органи на страната, в която се изнасят, а

когато са произведени до 1945 г. - и документ от Министерството на културата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) По реда на ал. 1 на лицензирани по Закона за

физическото възпитание и спорта спортни организации, осъществяващи дейност по спортна стрелба, ловна стрелба, биатлон и модерен петобой, се разрешава внос на спортни огнестрелни оръжия и боеприпаси за техни нужди.

Чл. 66. (1) Чужди граждани, транзитно преминаващи през страната, внасят и

изнасят законно притежаваното от тях огнестрелно оръжие за самоотбрана, за ловни, спортни и културни нужди и боеприпаси за него без разрешение, но задължително го декларират на ГКПП. Спускателният механизъм на оръжието се запечатва при внасянето и се разпечатва при изнасянето му.

(2) Не се запечатва и не се изисква разрешение за носене на декларираното

оръжие, внесено от чужд гражданин, предназначено за спортнострелкови състезания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от

2009 г.) Чужди граждани, работещи в държавни и междудържавни организации с

предмет на дейност борба с престъпността и охрана, получават разрешение за внос, носене и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси с разрешение на директора на ГДОП или на упълномощено от него длъжностно лице (приложение № 5).

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ,

бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Чужди граждани, постоянно пребиваващи в Република България, получават разрешение за дейности с ООБ по реда на правилника от директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) За издаване на разрешения лицата по ал. 1

подават искане и документите за исканата дейност до директора на ГДОП или до

упълномощеното от него длъжностно лице чрез началника на РУ по постоянен адрес.

(3) Чужди граждани, краткосрочно пребиваващи в страната с цел ловен

туризъм, могат да внасят, носят, употребяват и изнасят притежаваното от тях ловно оръжие и боеприпаси за него без разрешение от МВР, но задължително го

декларират и регистрират на ГКПП.

Раздел II. Транзитен превоз на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37

от 2009 г.) Разрешения за транзитен превоз на ВВООБ (приложение № 1) през

територията на страната се издават на физическите лица, на юридическите лица и на едноличните търговци от директора на ГДОП или от упълномощено от него

длъжностно лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от

15.08.2006 г.)

(3) За издаване на разрешението по ал. 1 лицата представят искане

(приложение № 10), в което се посочват: видовете и количествата ВВООБ; страната изпращач и страната получател; ГКПП при влизане и при излизане; данни за транспортните средства, охраната и отговорното лице, на чието име да се издаде разрешението. Към искането се прилагат:

1. разрешение за внос или за транзитен превоз през територията на

държавата, следваща Република България по маршрута на транзитния превоз,

издадено от компетентни органи на съответната държава;

2. удостоверение за годност на превозните средства съгласно изискванията

на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република

България е страна;

3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) при автомобилни превози - валидни ADR

свидетелства на водачите, когато стоките са включени в международните

споразумения за превоз на опасни товари по пътищата, по които Република България е страна;

4. разрешение съгласно Закона за контрол на външнотърговската дейност с

оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба - само за тези,

включени в списъка на оръжието и стоките и технологиите с възможна двойна

употреба;

5. документ за внесена държавна такса.

(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При граничния контрол при осъществяване на

дейностите по транзитен превоз на ВВООБ контролните талони на издадените

разрешения се попълват на ГКПП от митническите органи и в 14-дневен срок се

изпращат на органа, издал разрешението.

(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) При транзитно пренасяне на ВВООБ през

територията на Република България контролните талони на издадените разрешения се попълват от лицата, получили разрешенията, и в 14-дневен срок се изпращат на органа, издал разрешението.

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Транзитен превоз през територията на

страната могат да извършват и чуждестранни превозвачи по реда на чл. 68.

 

Глава пета.

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, БРАКУВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ

Раздел I. Ремонтни дейности по огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 70. (1) Ремонтни дейности по смисъла на правилника са:

1. демонтаж на огнестрелни оръжия, подмяна на негодни детайли с нови или

рециклирани и монтаж с цел привеждането им към годност за стрелба;

2. операции, предвидени в съответните технологии за привеждане на

боеприпасите в съответствие с установените стандарти.

(2) За ремонтна дейност се считат техническите прегледи и даването на

експертна оценка за техническата годност на огнестрелните оръжия.

(3) Не се счита за ремонтна дейност преработката на взривни вещества с цел

привеждането им в съответствие с установените стандарти, както и реставрацията на негодни за стрелба огнестрелни оръжия за колекциониране.

Чл. 71. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ,

бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Ремонтни

дейности по чл. 70 могат да извършват юридически лица и търговци, получили

разрешение (приложение № 4) от директора на ГДОП или упълномощено от него

длъжностно лице или от началника на РУ по местонахождението на работилниците или структурно звено "Управление на собствеността и социални дейности" (УССД) при СДВР и ОДМВР.

(2) Лицата, извършващи ремонтни дейности по ал. 1, трябва да притежават

необходимата квалификация по ремонта на ООБ.

(3) Забранява се извършването на ремонтна дейност по боеприпасите без

предварителен инструктаж съгласно технологичните изисквания за правилата на

безопасност при работа с тях.

(4) При извършване на ремонтните дейности по чл. 70 не се разрешава

промяна в конструкцията и механизмите на огнестрелните оръжия и боеприпасите, свързани с тяхното действие, монтаж на детайли от различни модели и системи или на детайли, изработени от различен от оригиналния материал, с изключение на неметални детайли (приклади, ложи, полуложи, ръкохватки и др.), както и промяна на фабрично наложени номера върху отделните детайли (цев, затворен блок, рама и др.)

Чл. 72. (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Юридическите

лица и търговците, извършващи ремонтни дейности по чл. 70, трябва да разполагат с работилници, отговарящи на техническите правила и норми съгласно Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите и въведени в експлоатация съгласно чл. 8.

Чл. 73. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., предишен текст на чл. 73, изм. - ДВ, бр.

111 от 2003 г.) За издаване на разрешение по чл. 71, ал. 1 лицата подават искане

(приложение № 10), към което прилагат документите по чл. 9, ал. 2 т. 1 - 8, 13, 14, 15, 16.

(2) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Органът, който издава разрешението по чл.

71, ал. 1, служебно проверява обстоятелствата по чл. 9, ал. 6.

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За извършване на техническите прегледи,

предвидени в правилника, на собственика се издава удостоверение за годност за

употреба.

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Прието за ремонт огнестрелно оръжие

след приключване на работното време се заключва в железни шкафове или каси или в отделно помещение.

Чл. 77. Лицата, получили разрешение за ремонт, водят на отчет ООБ и

издават удостоверение за годност и качество.

Чл. 78. Всички промени на лицата и на условията, при които е издадено

разрешението, се съгласуват с органа, който го е издал.

Раздел II. Бракуване и унищожаване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и

боеприпаси

Чл. 79. (1) На бракуване и унищожаване подлежат негодни взривни вещества

и средства за взривяване, боеприпаси и елементи от тях, чието разглобяване и

разснарядяване е опасно, икономически неизгодно или технически невъзможно.

(2) Огнестрелни оръжия, с изключение на тези за колекциониране, се бракуват

и унищожават, когато повредите на детайли и на части от тях са неотстраними, не

могат да бъдат ремонтирани или подменени или когато подмяната им нарушава

конструкцията на оръжията.

(3) Разрешава се продажбата и използването на годни части от бракуваните

огнестрелни оръжия за ремонтни дейности.

Чл. 80. (1) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г.) Бракуването и

унищожаването на ВВООБ се извършват от комисия, назначена със заповед на

управителния орган на юридическото лице или на търговеца-собственик на ВВООБ, в която се включват представители на МВР и на Министерството на културата, когато огнестрелните оръжия са придобити за културни цели.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г.) Бракуването и

унищожаването на ВВООБ - собственост на физически лица, се извършват от

комисия, назначена със заповед на органа, издал разрешението, в която се включват собственикът и представител на Министерството на културата, когато огнестрелните оръжия са придобити за културни цели.

(3) Комисиите по ал. 1 и 2 изготвят протокол (приложение № 11), в който се

описват видът и количествата на ВВООБ, които се бракуват, причините за

бракуването, начинът за унищожаване на съответните ВВООБ и мястото, където да се унищожават.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Бракуваните по ал. 1 и 2 огнестрелни оръжия,

които представляват паметници на културата, се предават безвъзмездно на

Министерството на културата със съгласието на собственика.

Чл. 81. (1) Взривни вещества и боеприпаси се унищожават чрез взривяване

или изгаряне.

(2) Чрез взривяване се унищожават взривни вещества, които не са загубили

способността си да детонират: снаряди; мини; челни части на реактивни гранати и взриватели; запалки; капсули електродетонатори; други средства за взривяване; ексудирали нитроестерни ВВ.

(3) Чрез изгаряне се унищожават взривни вещества, загубили способност да

детонират: барути, пиротехнически средства и състави и патрони за стрелково

оръжие с калибър до 15 мм.

(4) Допуска се унищожаването на взривни вещества по химически начин,

което се извършва по проект.

(5) Огнестрелните оръжия се унищожават по механичен начин (счупване,

смачкване, разглобяване и др.), след което се претопяват.

Чл. 82. (1) Унищожаването на взривни вещества и боеприпаси се извършва от

правоспособни лица съгласно Правилника за безопасността на труда при взривните работи.

(2) За унищожаване се изготвя протокол (приложение № 11) в 3 екземпляра -

по един за склада, за счетоводството (лицето) и за органите на МВР.

(3) Протоколите се утвърждават от органа, назначил комисията по чл. 80, ал.

2.

Чл. 83. Взривните вещества и боеприпасите се унищожават на специално

подготвени площадки.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на правилника:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., отменена като незаконосъобразна с Решение

№ 963/2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 12 от 2004 г.)

2. "Постоянен адрес" е адресатът, определен със Закона за българските

документи за самоличност.

3. "Колекциониране на оръжия и боеприпаси" е съхраняването на ръчни

огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически и юридически лица, придобити по реда на правилника.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 32

от 2007 г.) Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19 и 20 могат да бъдат отпечатвани само от МВР.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За служебни и

граждански цели се забраняват за придобиване огнестрелни оръжия, попадащи в

категория А на Приложение № 1 към Директива 91/477/ЕИО относно контрола по

придобиването на огнестрелни оръжия.

(2) За придобиване на огнестрелни оръжия за служебни и граждански цели,

попадащи в категория В, С и D на Приложение № 1 към Директива 91/477/ЕИО

относно контрола по придобиването на огнестрелни оръжия, се изисква издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване по реда на правилника.

§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г.) Навсякъде в

правилника думите "директора на ДНСП" се заменят с "директора на НСП" и думите "началника на Регионално звено "Полиция" при регионалните дирекции на вътрешните работи или при Столичната дирекция на вътрешните работи" се заменят с "директора на ОДП или СДП".

§ 2в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Правилникът въвежда разпоредбите на

Директива 2008/43/ЕО на Комисията относно въвеждането съгласно Директива

93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване на взривни

вещества с гражданско предназначение (ОВ, L 94 от 05.04.2008 г., стр. 8 - 12),

съответните разпоредби на Директива на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (1991/477/ЕИО) (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 10) и съответните разпоредби на Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 11).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (1) Служители на чуждестранно дипломатическо представителство, които

са граждани само на изпращащата държава, могат да придобиват и да носят късо

огнестрелно оръжие и боеприпаси по реда на правилника, при спазване на принципа на взаимност, след издаване на разрешение от компетентните органи.

(2) Разрешение може да бъде издадено след представяне на следните

документи в Министерството на външните работи - управление "Държавен протокол":

1. нота от Министерството на външните работи на съответната страна до

Министерството на външните работи на Република България с искане за разрешение за придобиване и носене на огнестрелно оръжие за всеки отделен случай;

2. заверени от българско дипломатическо представителство копие и превод

на български език на националното разрешително за носене на огнестрелно оръжие от определеното лице, потвърждаващо правото му да притежава определения вид оръжие и боеприпаси в съответната страна;

3. служебна бележка от българско дипломатическо представителство,

издадена на служител в чуждестранно дипломатическо представителство у нас, в

случай на предстоящ внос на огнестрелно оръжие в Република България, за което

предварително е получено разрешение от компетентните органи за притежаване и

носене.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г.) Условията и редът за

изчисляване и изплащане на сумите по § 20 от преходните разпоредби на Закона за

изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества,

огнестрелните оръжия и боеприпасите (ДВ, бр. 99 от 2002 г.) се определят с акт на

министъра на вътрешните работи.

§ 4. Правилникът се издава на основание § 9 от преходните и заключителните

разпоредби на ЗКВВООБ.

§ 5. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните

работи.

 

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на

икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по

бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на

Министерство на икономиката и енергетиката.

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

 

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на

разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10,

които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към

Европейския съюз.

 

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 7 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора

за присъединяване на Република България към Европейския съюз с изключение на § 3, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, § 20, т. 3 и § 21, които влизат в сила от деня на

обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 ОТ 28 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2008 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен

вестник".

 

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 12 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2009 Г.)

§ 10. Навсякъде в правилника:

1. Думите "директора на НСП", "директора на СДП или ОДП", "началника на

РПУ", "районното полицейско управление (РПУ)" и "РДВР" се заменят съответно с "директора на ГДОП", "директора на СДВР или ОДМВР", "началника на РУ", "районното управление (РУ)" и "ОДМВР".

2. Думите "започнало полицейско производство" се заменят с думите

"образувано досъдебно производство".

3. Думите "група "Материално-техническо осигуряване и социално

обслужване" (МТОСО) при СДВР и РДВР", "сектор "Въоръжение" при ДМТОСО - МВР" и "група МТОСО при СДВР и РДВР" се заменят съответно със "структурно звено "Управление на собствеността и социални дейности" (УССД) при СДВР и ОДМВР", "структурно звено "Въоръжение" при ДУССД - МВР" и "структурно звено УССД при СДВР и ОДМВР".

4. Думите "с адрес за контакти и комуникации: София, пощенски код 1202, бул.

Сливница 235, тел. 31 90 79, факс 31 60 80" се заличават.

 

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 12 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2009 Г.)

§ 11. Параграфи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 влизат в сила от 5 април 2012 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2009 Г.)

§ 52. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в

"Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 41, ал. 1, чл.

61, ал. 1, чл. 63, ал. 1, чл. 65, ал. 1, чл. 67, ал. 1 и чл. 68, ал. 1

Серия .......... № .............

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

_______________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ Таксувано

..........

№ ......../.......... .........лв.

(дата) (подпис

Издадено от ........... гр. ............ и печат)

(РПУ, ДНСП)

На вх. № ......................./.......................г.

Разрешава се

на...............................................................................................................................................................................

....

...................................................................................................................................................................................

.........................................................

(наименование на юридическото лице/търговеца, име на физическото лице)

от гр. (с) ..........................., ул. ............................................................ №............,

област ........................ с

отговорник................................................................................................................................................................

.......

...................................................................................................................................................................................

.........................................................

лична карта серия ................ №.................................., издадена на .................................г.

от........................................у-ние на МВР,

ЕГН............................................................................................................................................................................

.......

да...............................................................................................................................................................................

..............................................................

...................................................................................................................................................................................

.........................................................

(посочват се видовете дейности с ВВООБ)

Пренасянето да се извърши

от...............................................................................................................................................................................

....

до...............................................................................................................................................................................

........................................................

с.................................................................................................................................................................................

...........................................................

(вид на превозните средства)

на следните видове и

количества................................................................................................................................................................

.............

...................................................................................................................................................................................

.........................................................

...................................................................................................................................................................................

.........................................................

Разрешението важи до............................ г.

НАЧАЛНИК:...............................

(подпис и печат)

КОНТРОЛЕН ТАЛОН

Съгласно разрешение № ................/ ................ г., издадено от....................................у-ние на МВР

гр. ..............................., са (е) ........................................................................................................................

(видовете дейности с ВВООБ)

от....................................................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице/търговеца, име на физическото лице)

следните видове и количества.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

....................... г. (подпис и печат)..................

Контролният талон се попълва от отговорното длъжностно лице и се изпраща на съответното РПУ (ДНСП), издало

разрешението.

 

Приложение № 2 към чл. 44, ал. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

________________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ

за носене и употреба на ловно оръжие

Серия №

снимка кв. №.......

подпис рег. №......

Разрешава се на......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

живеещ в гр. (с.)................................................................................................................................................................................

улица (община)................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

л. к. сер. ............. № ............., издадена

от....................................................................................................................................................................................

управление на МВР .........................., ЕГН......................................................................................................................

Да носи ловна пушка.................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

(система, марка, калибър, № на оръжието)

РПУ на МВР-гр. .................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

важи до ............................... г.

НАЧАЛНИК: ..................................

Дата .....................

серия ............ № ............

Срокът е продължен до ................................................................................................г.

(РПУ-гр. ..........................)

Дата................. НАЧАЛНИК

Срокът е продължен до ................................................................................................г.

(РПУ-гр. ..........................)

Дата.................

Срокът е продължен до ................................................................................................г.

(РПУ-гр. ..........................)

Дата.................

Промени в оръжието

I. Закупено:..............................................................................................................................................................................

(данни за оръжието)

.................................................................................................................................................................................................................................................

(разрешение № от РПУ)

II. Продадено:..........................................................................................................................................................................

(данни за оръжието)

.......................................................................................................................................................................................

(разрешение № от РПУ)

иззето...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

(данни за оръжието)

............................................................................................................................................................................................................................

(протокол № ......)

технически преглед..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

(подпис и печат)

Задължения на притежателя на разрешението

Да ползва оръжието само по предназначение.

Да прави своевременни постъпки пред РПУ за продължаване на срока.

При промяна на постоянния си адрес да извърши и пререгистрация на оръжието в РПУ.

Разрешението е лично и не може да бъде преотстъпвано на друго лице.

Нарушителите се наказват по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31 от ЗКВВООБ и по чл. 337-339 от Наказателния кодекс.

 

Приложение № 3 към чл. 44, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

_____________________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ

за носене и употреба на огнестрелно оръжие

Серия № ............ № ...............

снимка

печат

Разрешава се на......................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

живеещ в гр. (с) ......................................................................................................................................................................................

лична карта серия ......... № ........... , издадена на ........... от........................................................................................

управление на МВР-гр..................................,

ЕГН......................................................................................................................................................................................

Да носи за охрана, самоохрана:

пистолет, автомат, карабина, гладкоцевна

пушка......................................................................................................................................................................................

(система, марка, калибър №)

...........................................................................................................................................................................................................................................

(дата, подпис, печат)

пистолет, автомат, карабина, гладкоцевна

пушка......................................................................................................................................................................................

(система, марка, калибър №)

...........................................................................................................................................................................................................................................

(дата, подпис, печат)

Разрешението е издадено от ........................., РПУ на МВР-гр.

................................................................................................................................................................

Важи до:........................

НАЧАЛНИК

серия ............ № ....................

Важи до ......................... Важи до .........................

(дата, подпис, печат) (дата, подпис, печат)

Важи до ......................... Важи до .........................

(дата, подпис, печат) (дата, подпис, печат)

(дата, подпис, печат) (дата, подпис, печат)

(дата, подпис, печат) (дата, подпис, печат)

Разрешението е лично и не може да бъде преотстъпвано на друго лице.

Нарушителите се наказват по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31 от _____ЗКВВООБ и по чл. 337-339 от Наказателния кодекс.

 

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1, чл. 16, ал. 1, чл. 32, ал. 1, чл. 34, ал. 1, чл.

43, ал. 1 и чл. 71, ал. 1.

Серия .......... № .............

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

______________________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ Таксувано

..........

№ ......../.......... .........лв.

(подпис

Издадено от .................... и печат)

(РПУ, ДНСП)

На вх. № .................../................г.

Разрешава се

на.............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................

(наименование на юридическото лице/търговеца, име на физическото лице)

от гр. (с) ................, ул. ................................................ ............... №......................................

област ........................ с отговорник............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................

лична карта серия ................ № ........................, издадена на ............... ..........................г.

от....................у-ние на МВР,

ЕГН............................................................................................................................................................................

...

да...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

(посочват се видовете дейности с ВВООБ)

на следните видове и

количества................................................................................................................................................................

...........

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Разрешението важи до.............. г.

НАЧАЛНИК:........................

(подпис и печат)

 

Приложение № 5 към. чл. 66, ал. 3

Серия .......... № ...............

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ

НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЛИЦИЯ"

_____________________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ

№ ............./.............

На вх. № ............./.............г.

Разрешава се

на...................................................................................................................................................................................

гражданин

на...................................................................................................................................................................................

документ за самоличност серия........... № ................., издаден от ..........

на.........................................................................................

да внесе, да носи на територията на страната и да изнесе за времето

от ...................... до ..............................................................г.

следното оръжие и боеприпаси:

1. ...................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................................

НАЧАЛНИК:........................

(подпис и печат)

Приложение № 6 към чл. 25

КНИГА

за приход, разход и наличност

на ................... оръжие

на фирма.....................

Забележка. Книгата се попълва четливо с

химикал

Заведена на.................г.

или мастило, прошнурова се, прономерова се и Приключена на...............г.

се подпечатва в РПУ.

Закупено

(внесено) Марка, № на Продадено на Адрес Купувач Продавач

по с разрешение модел, оръжието фирма

ред № .......г. калибър (физическо

Договор за лице)

консигнация с разрешение № .../...г.

 

Приложение № 7 към чл. 25

КНИГА за приход, разход и наличност

на боеприпаси за .............

на фирма .....................

Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал или мастило, прошнурова се, прономерова се и

Заведена на

................. г.

Приключена

на ............... г.

№ Дата Разрешение, Име,

презиме и

Адрес, гр.(с), Калибър и количество на боеприпаса

по дата и място фамилия

на купу- ул., №, ж.к.,

ред на издаване

вача или

фирмата

бл., ет., ап.

кал. кал. кал.

ПР. Р-Д ОСТ

ПР Р-Д

ОС

Т. ПР. Р-Д

№ Калибър и количество на боеприпаса по ред

кал. кал. кал. кал. кал. кал.

ПР. Р-

Д

ОС

Т

П

Р

Р-

Д

ОСТ. ПР

.

Р-

Д

ОС

Т.

ПР

.

Р-

Д

ОС

Т. ПР. Р-

Д

ОСТ. ПР. Р-

Д

ОС

Т.

 

Приложение № 8 към чл. 37, т. 2

Разрешил: ....................... Получил: ..................................

(н-к, зав. смяна) (взривник, зак. и др.)

НАРЕЖДАНЕ № .................

Дата, .............. ............. г.

Да се отпуснат на взривника

...........................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

за обект ............................ смяна ........................... следните видове

(наименование на обекта)

Име, бащино и фамилно

Вид на ВМ Подпис на

по на майстор-копачите майстор-

ред и др., за сметка на копачите

които са изразходвани и др. взривни материали

Разход - всичко

Остатък

Дата .............. г.

Изразходвал ВВ-взривник: ..............

(подпис)

Приел остатъка ВВ-магазинер: ..........

(подпис)

Забележка. Нареждането се попълва с химикал или мастило в три екземпляра, два от които се предават на магазинера. Първият екземпляр-при получаване на ВВ, а вторият-при отчитане на изразходваните ВВ, който служи и за пренасянето им от базисните до обектовите-разходни складове и работни места. Третият екземпляр остава към кочана.

Магазинерът нанася разхода в книгата след получаване на втория екземпляр,

по който взривните вещества се отчитат и в счетоводството.

 

Приложение № 9 към чл. 15, ал. 1 и чл. 37, т. 1

КНИГА за движението на ВВООБ ( приход, разход и наличност)

№ Дата

Откъде е получено

Име, бащино и

Приход Разход

по (закъде е изпратено) фамилно на вид на ВВООБ вид на ВВООБ

ред получателя

№ на раз- Подпис Наличност Подпис на Забе-

решител- на полу- Вид на

ВВООББ

магазинерите лежка

ното или чателя при сменна работа

нарежда- предал на- приел на-

нето личността личността

Забележки.

1. Книгата се попълва четливо с химикал или мастило.

2. Разходът се нанася след получаване на втория екземпляр от нареждането.

3. Данните за наличността на ВВООБ се попълват всеки ден след приключване на

раздаването и приемането им.

 

Приложение № 10 към чл. 7, ал. 2, чл. 9, ал. 2, чл. 16, ал. 2, чл. 26, ал. 4, чл.

31, ал. 2, чл. 32, ал. 2, чл. 34, ал. 3, чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 2, чл. 43, ал. 2; чл. 44, ал.

3 и 4, чл. 60, ал. 3, чл. 62, ал. 2, чл. 68, ал. 2 и чл. 73

(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА /НАЧАЛНИКА НА

...........................................................

ДНСП/ РПУ

гр. ........................

ИСКАНЕ

от..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(пълни данни за юридическите лица, физическите лица и търговците)

Господин Директор (Началник),

Моля да ми бъде издадено (съгласувано) ............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(конкретно се посочва исканият документ за видовете дейности с ВВООБ)

Отговорно

лице..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(пълни данни на лицето)

Дата .............. ................. (подпис)

гр. ............... (печат)

 

Приложение № 11 към чл. 80, ал. 3 и чл. 82, ал. 2

ПРОТОКОЛ

(бракуване, унищожаване)

Днес, .................................. г. в гр. (с.) ...................... комисията, назначена със заповед на

.................. , в състав:

председател: ............................................................................................................................... и

членове: .............................................................................................................

със задача .............................................................................................................

след като се събра в пълен състав, констатира следното:

I. Същност на случая .............................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

II. Обстоятелства и причини

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

III. Заключение на комисията

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Настоящият протокол се състави в ......... екземпляра, от които: първият екземпляр се изпраща на

.....................................................

вторият се изпраща на ........ , третият се изпраща на .......... , четвъртият остава ..........................................

Председател: ........................

КОМИСИЯ: Членове: 1. ......................

2. ......................

 

Приложение № 12 към. чл. 53, ал. 3

УТВЪРЖДАВАМ

(от управителния орган на ................)

София,................. г.

ПРОТОКОЛ

Днес, ..................... г. ................ гр. ......................................................................................................................

(стрелбище)

комисия в състав: председател ........................................................................................................................

(име)

и членове: 1.......................................................................................................................

2.

...................................................................................................................................................................................

...

проведе стрелба с

...................................................................................................................................................................................

(видове оръжия)

В стрелбата взеха участие следните стрелци:

№ по Име, презиме и фамилия Адрес Изстреляни Подпис

ред патрони

Всичко: ..................

Председател:

Членове: 1. ..............

2. ..............

 

Приложение № 13 към чл. 61, ал. 2 и чл. 68, ал. 2 (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

 

Приложение № 14 към чл. 50, ал. 3 и чл. 56, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Подписаният ..................................................................

(звание, име, фамилия, длъжност)

при ............................... Районното полицейско уп-

равление на МВР - гр. ..................................................................

днес .......... 20 ..... г. в присъствието на свидетелите:

1. ..................................................................

(име, презиме, фамилия, точен адрес)

2. ..................................................................

(име, презиме, фамилия, точен адрес)

съставих настоящия протокол за това, че при мен се

яви лицето: ..................................................................

(име, презиме, фамилия, точен адрес)

и ми предаде следните ВВООБ:

1. .................................................................. ..................................................................

..................................................................

2. .................................................................. ..................................................................

..................................................................

3. .................................................................. ..................................................................

..................................................................,

(ВВООБ се описват по белези, брой, количество,

опаковка и др.)

за произхода на които даде следните обяснения:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Описаните по-горе ВВООБ ще се предадат на съхранение

(за прострелка) при ..................................................................

..................................................................

Настоящият протокол се състави в 3 еднообразни екземпля-

ра - по един за лицето, което предаде ВВООБ, за служителя,

който води отчета на предадените ВВООБ, и към кочана с

протоколите.

Съставител на протокола: ....................

1. ............................

Свидетели:

2. ............................

Предал ВВООБ:

 

Приложение № 15 към чл. 40, ал. 7 (Ново - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

ДНЕВНИК за раздаване на огнестрелното оръжие и боеприпасите

№ Да- Раздадено Върнато

по та наиме- коли- инициали подпис да- коли- подпис

ред нование чест- и фами- на по- та чество на прие-

на оръ- во лия на луча- мащия

жието и лицето, теля

боепри- на което

пасите е дадено

оръжието (боеприпасите)

 

Приложение № 16 към чл. 40, ал. 7 (Ново - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

ОПИС за вписване на огнестрелното оръжие в обект

№ Име, Система, № на № на Дата Дата Забе-

по презиме и марка и оръ- разре- на на лежка

ред фамилия калибър жието шението, впис- отпис-

на оръ- издадено ване ване

жието, от РПУ

лично/ - МВР

служебно

 

Приложение № 17 към чл. 9, ал. 2, т. 8 (Ново - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

ПАСПОРТ НА СКЛАД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ВВООБ

1. Кога е построен складът - година.

2. Акт, удостоверяващ въвеждането в експлоа-

тация на склада по реда на чл. 8 ППЗКВВООБ.

3. Чия собственост е складът и къде се намира.

4. Вид на склада - надземен или подземен.

5. Категоризация .............................................

6. Брой на отделните складови помещения.

7. Пределна вместимост (капацитет) за всяко

складово помещение ...........................

(посочва се № на склада)

8. Гръмоотводи - посочва се броят на гръмоотводите.

9. Вентилация - посочва се броят на вентилаторите.

10. Термометри - посочва се броят на термометрите.

11. Влагомери - посочва се броят на влагомерите.

12. Противопожарни съоръжения - посочват се видът

и броят.

13. Складовете са (не са) обвалвани - описват се:

а) широчината в основата на валовете;

б) височината на валовете;

в) разстоянието на валовете от складовете.

14. Ограда - описват се:

а) видът на материала;

б) височината;

в) разстоянието от складовете.

15. Осветление - описват се:

а) броят на точките;

б) видът на лампите;

в) волтажът на мрежата.

16. Сигнализационна връзка (телефон, радиостанция или

мобилна връзка): с караулното помещение, с противо- пожарната охрана, с РПУ, с офиса на фирмата собственик.

17. Охрана - вид, състав, брой на постовете, технически и охранителни съоръжения.

18. Задължителни приложения към паспорта на склада:

а) ситуационен план на склада и заобикалящата го местност в радиус от 3 км в мащаб 1:10 000 и с нанесени всички сгради, пътища, релеф на местността и други особености с посочване на разстоянието между тях и склада;

б) план на територията на склада в мащаб 1:500 с нанесени на него всички сгради, оградата и други с посочване на разстоянията между тях; нанася се

маршрутът на движение на охраната.

19. Дата на попълване на паспорта.

Изготвил:                                                                              Утвърдил:

 

Приложение № 18 към чл. 5, ал. 5 (Ново - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 Г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАСПОРТ НА ОГНЕСТРЕЛНОТО ОРЪЖИЕ

1. Данни относно притежателя:

1.1. Име, презиме и фамилия:

...................................................

1.2. Дата, място на раждане и ЕГН:

................................................... Място

1.3. Националност: за снимка

...................................................

1.4. Адрес:

...................................................

1.5. Подпис на притежателя:

...................................................

2. Данни относно паспорта:

2.1. Номер на паспорта:

2.2. Валиден до:

2.3. Печат на издаващия орган: Дата:

2.4. Продължава се до:

2.5. Печат на издаващия орган: Дата:

2.4. Продължава се до:

2.5. Печат на издаващия орган: Дата:

3. Индивидуализация на огнестрелното оръжие:

Вид Марка/модел Калибър/диаметър Номер на оръжието

3.1. ................ ....................... .......................... ...............................

3.2. ................ ....................... .......................... ...............................

Категория съгласно Дата на издаване Печат на издаващия Коментар

Директива 91/477/ЕС орган

3.1. .............................. .................. ...................... ......................

3.2. .............................. .................. ...................... ......................

4. Разрешителни, които са издавани за оръжието:

Оръжие Дата на издаване Валидно до Печат на издаващия орган

3. ...................... ................. ....................... .............................................

5. Разрешителни, които са издадени от посетени държави членки:

Оръжие Валидно до Печат на издаващия орган и дата

3. ...................... ...................... ....................................................

Оръжие Валидно до Печат на издаващия орган и дата

3. ...................... ...................... ....................................................

6. Информация за носенето на оръжие при пътуване в ЕС

- Правото за осъществяване на пътуване с оръжието/оръжията от категориите Б, В и Г, упоменати в настоящия паспорт, към друга държава членка зависи от съответното/съответните предишни разрешения на въпросната държава членка. Това разрешение/тези разрешения могат да се отбелязват в раздел 5 на настоящия паспорт.

- Предишното разрешение не е необходимо, когато се отнася за пътуване с цел лов с оръжие от категория В и Г или за стрелба с оръжие от категориите Б, В и Г, при положение че се притежава паспорт на оръжието и целта на пътуването може да бъде доказана.

- При всички случаи съгласно информацията, съдържаща се в разпоредбите на член 8, параграф 3 от Директива 91/477/ЕИО на Съвета, държавите членки, които забраняват и поставят на разрешителен режим придобиването и притежанието на огнестрелното оръжие от категориите Б, В и Г, следва, че:

6.1. Забранява се пътуване в: с оръжие/оръжия

......................................................... ...................................

6.2. Подлежи на разрешително пътуване в: с оръжие/оръжия

......................................................... ...................................

Речник:

1. Данни относно притежателя

1.1. Име, презиме, фамилия

1.2. Дата, място на раждане и ЕГН

1.3. Националност

1.4. Адрес

1.5. Подпис на притежателя

2. Данни относно паспорта

2.1. Номер на паспорта

2.2. Валиден до ....................................................

2.3. Печат на издаващия орган

2.4. Продължава се до .........................................

3. Индивидуализиране на огнестрелното оръжие

4. Разрешителни, които са издавани за оръжието

5. Разрешителни, които са издадени от посетени държави членки

6. Информация за носенето на оръжие при пътуване в ЕС

6.1. Забранява се пътуване в .................. с оръжие ....................................

6.2. Подлежи на разрешително пътуване в ............ с оръжие ....................

 

Приложение № 19 към чл. 29а, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Документ за пренасяне на взривни вещества в рамките на ЕС

№ ..../..... г., издаден от НСП

EС Пренасяне на взривни вещества в рамките на ЕС

(член 9 и 10 от Директива 1993/15/ЕЕС)

1. Вид на разрешението

Дата на крайния срок на валидност*

Еднократно пренасяне

Многократно пренасяне -

Определена продължителност

2. Подробности за операторите

2.1. Получаване* 2.2. Доставчик

Име: Име:

Адрес (седалище): Адрес (седалище):

Телефон: Телефон:

Факс: Факс:

Е-mail: Е-mail:

Подпис: Подпис:

2.3. Превозвач (и)

Име: Име: Име:

Адрес (седалище): Адрес

(седалище): Адрес (седалище):

Телефон: Телефон: Телефон:

Факс: Факс: Факс:

Е-mail: Е-mail: Е-mail:

3. Пълно описание на взривното вещество

ООН

№* Клас/ Търговско СЕ - Адрес на Количество* Друга значима

раздел наименование* маркировка фабриката информация

(да/не)

4. Сведения за пренасянето

4.1. Местоположение и календар

Място на тръгване Дата на тръгване

Място на доставка

Очаквана дата на

пристигане

4.2. Общи характеристики на маршрута

Държава членка

Пункт на влизане

Пункт на излизане Вид транспорт

5. Разрешения от органите на държавите членки, през които се преминава, включително идентификация за сигурност (например печат)

Страна Дата на Номер на Дата на

на произход разрешението разрешението валидност

Транзитни Дата на Номер на Дата на Печат

страни разрешението разрешението валидност

6. Разрешение от органа в държавата членка при получаване (включително идентификация за сигурност)

Дата:

Печат

Длъжност на подписалия: (подпис)

Обяснителни бележки:

1. Получателят на взривните вещества следва да попълни части от 1 до 4 на документа за пренасяне на взривни вещества в рамките на ЕС и да представи този документ на компетентния орган в страната получател за одобрение.

2. Освен това за получаване на одобрение от компетентния орган в страната получател (част

6) лицето, отговорно за пренасянето, трябва да го обяви пред компетентните органи в транзитните държави членки и в държава членка, от която е произходът, чиито одобрения са също необходими

(част 5). Одобрението на компетентния орган може да бъде или върху същия документ, или върху набор от отделни документи. Във всички случаи одобрението трябва да може сигурно да се идентифицира.

3. Където компетентният орган в държава членка счита, че са необходими специални изисквания за сигурност, необходимо е предварителното представяне на цялата информация в документа. Ако никой от компетентните органи, участващ в действието, не счита, че са необходими специални изисквания за сигурност, предоставя се само информацията, означена с (*).

4. Във всички случаи документът трябва да придружава взривните вещества до пристигането на местоназначението им.

5. "Пълно описание на взривните вещества" означава търговското наименование и/или ООН номер и всяка друга подходяща информация, която да подпомага идентификацията на стоките. Когато взривните вещества не носят марка СЕ, това трябва да бъде ясно указано.

6. "Количество" означава, в зависимост от случая, броя на изделията или нетната маса на взривните вещества.

 

Приложение № 20 към чл. 29а, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 32 от 2007 г.)

Документ за пренасяне на огнестрелни оръжия в рамките на ЕС № ........./......... г., издаден от НСП EС

ПРЕНАСЯНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ В РАМКИТЕ НА ЕС

(член 11(2) от Директива 91/477/ECC)

1. Страна членка - доставчик 2. Страна членка - получател

3. Доставчик  частно лице  търговец

4. Получател  частно лице 

търговец

Име: Име:

Дата на раждане: Дата на раждане:

Място на раждане: Място на раждане:

Номер на паспорта/личната карта: Номер на паспорта/личната карта:

Дата на издаване: Дата на издаване:

Орган, издал документа: Орган, издал документа:

Име на фирма: Име на фирма:

Седалище (адрес): Седалище (адрес):

Име на фирма: Име на фирма:

Телефон: Телефон:

Факс: Факс:

5. Пълно описание на огнестрелните оръжия Анекс  Да  Не

№ Категория Вид Марка/ Калибър

Сериен №

CIP proof Допълнителни

модел характеристики

6. Предварително съгласие от страната членка - получател

 Не е необходимо за огнестрелно/и оръжие/я №/а:

Отнася се за:

 Получено (приложено копие) за огнестрелно/и оръжие/я №/а:

Валидно до:

7. Заявител  частно лице  търговец 8. Санкция от страната членка за

изпращане:

Име: Дата:

Дата на раждане: Печат:

Място на раждане:

Седалище (адрес):

ИЗПРАЩАНЕ

9. Описание на пратката

10. Гаранция от страната членка, че всички необходими показатели за изпращане

са

Превозвач: попълнени:

Дата на заминаване:

Очаквана дата на пристигане:

Страни членки за транзит:

АНЕКС

КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ

№ Категория Вид Марка/ Калибър

Сериен

CIP

proof Допълнителни

модел характеристики

 

Приложение № 21 към чл. 12а, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.)

Уникалната идентификация по чл. 12а включва:

1. Част, която може да бъде прочетена с просто око и която съдържа:

а) името на производителя;

б) буквено-цифров код, съставен от:

аа) 2 букви, идентифициращи държавата членка (място на производство или

на внос в общностния пазар, напр. BG = България);

бб) 3 цифри, идентифициращи името на производствения обект (дадени от

компетентните национални органи);

вв) уникалния код на продукта и логистична информация, посочена от

производителя.

2. Идентификационен номер, който може да бъде прочетен от електронен

четец под формата на баркод и/или матричен код, пряко свързан с буквено-цифровия идентификационен код.

3. Пример:

"Наименование на юридическото лице"

BG 001 100111 A 11111 222222

4. За изделия, които са прекалено малки и върху тях не могат да се поставят

уникалният код на продукта и логистичната информация, посочена от производителя, се смятат за достатъчни данните, посочени в т. 1, буква "б", подточки "аа" и "бб" и т. 2.