ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

Приет с ПМС № 120 от 29.05.2007 г. Обн. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Националния съвет по медицинска експертиза.

Чл. 2. Националният съвет по медицинска експертиза, наричан по-нататък "Националния съвет", е орган към Министерския съвет за сътрудничество и координация при разработването и провеждането на политиката в областта на медицинската експертиза по смисъла на чл. 101, ал. 1 от Закона за здравето.

 

Глава втора.

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 3. Националният съвет:

1. разработва и представя на Министерския съвет становища по националната здравна политика, свързани с медицинската експертиза;

2. осъществява координация на дейностите между държавните органи във връзка с медицинската експертиза;

3. анализира информация за дейността, развитието и състоянието на медицинската експертиза в страната;

4. разработва и представя за приемане от Министерския съвет проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с медицинската експертиза;

5. разработва методика за финансиране и контрол върху дейността на органите на медицинската експертиза, която се приема от Министерския съвет.

 

Глава трета.

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО

Чл. 4. (1) Националният съвет включва: председател - заместник министър-председател, определен от министър-председателя; заместник-председатели - министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, и членове: министъра на финансите, управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), директора на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и директора на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

(2) По изключение министър или друг ръководител на институция по ал. 1 може да овластява свой заместник за участие в работата на Националния съвет.

Чл. 5. (1) Председателят на Националния съвет:

1. представлява съвета пред всички органи и организации;

2. организира, свиква и ръководи заседанията на съвета;

3. утвърждава проекта на дневен ред за заседанията въз основа на внесените предложения;

4. определя секретар на Националния съвет, който е служител на ръководна длъжност в структурата на Министерството на здравеопазването.

(2) Секретарят на Националния съвет:

1. организира и подготвя изпращането на материалите за заседанията на Националния съвет;

2. протоколира заседанията;

3. съхранява архива на съвета.

(3) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от определен от него заместник-председател за всяко заседание.

(4) При необходимост към Националния съвет по искане на членовете му се създават експертни групи или комисии.

 

Глава четвърта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 6. (1) Националният съвет провежда заседанията си по предварително приет годишен план.

(2) Проектът на дневен ред за заседанията на Националния съвет се утвърждава от председателя въз основа на внесени предложения. Предложения може да прави всеки член на съвета с писмен доклад и проект на решение към него.

(3) Окончателният дневен ред се приема чрез гласуване при започване на заседанието.

(4) Писмени материали за заседанията на Националния съвет се предоставят на секретаря на съвета най-малко 15 работни дни преди датата на заседанието.

(5) Членовете на Националния съвет се уведомяват писмено от секретаря за мястото, деня, часа и проекта на дневен ред за заседанието най-малко 10 работни дни предварително. Поканата се придружава с всички материали по проекта на дневен ред.

(6) Членовете на Националния съвет са длъжни да уведомят своевременно секретаря за невъзможността си да участват в насроченото заседание.

(7) Извънредни заседания за обсъждане на въпроси извън плана за работа на съвета се провеждат по предложение на председателя или на всеки от членовете съгласувано с председателя.

Чл. 7. (1) Заседанията на Националния съвет са редовни, ако присъстват най-малко петима от неговите членове.

(2) Решенията на съвета се приемат с явно гласуване и с не по-малко от 5 гласа.

(3) На заседанията може да присъстват и експерти, поканени от членовете на Националния съвет.

(4) По време на заседанията се водят стенографски записи.

(5) За всяко заседание на Националния съвет се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на съвета и от секретаря на съвета и съдържа:

1. датата на провеждане на заседанието;

2. имената на присъстващите на заседанието;

3. приетия дневен ред и информация по разглежданите въпроси;

4. мотиви на лицата с отрицателен вот при гласуване на решения по дневния ред;

5. внесените на заседанието писмени становища и други материали от членовете на Националния съвет се прилагат като неразделна част от протокола.

(6) Протоколите на Националния съвет имат годишна номерация и се изготвят в 3-дневен срок от провеждането на заседанието.

(7) Особените мнения при гласуване на решенията се представят в писмена форма в двудневен срок от провеждане на заседанието и са неразделна част от протокола.

(8) Оригиналните протоколи се съхраняват от секретаря, който ги номерира и класифицира в протоколен регистър съобразно поредността на заседанията заедно със съпътстващите ги материали.

Чл. 8. (1) Националният съвет приема решения по обсъжданите въпроси.

(2) Всеки от членовете по чл. 4, ал. 1 предприема действия за изпълнение на решенията на Националния съвет в рамките на своите правомощия.

Чл. 9. Министерството на здравеопазването осигурява материално-технически дейността на Националния съвет.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 102, ал. 3 от Закона за здравето.