ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  ПОЛИТИКА Обн. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г.

 

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С този правилник се урежда дейността на управителния съвет на фонд "Условия на труд", наричан по-нататък "фонда".

Чл. 2. Дейността, структурата и организацията на работа на фонда се уреждат с правилник за дейността на фонд "Условия на труд".

 

Раздел II.

Състав на управителния съвет

Чл. 3. (1) Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от девет членове, включително управител и подуправител.

(2) Министърът на труда и социалната политика назначава управителя и трима от членовете на управителния съвет.

(3) Националният съвет по условия на труд избира от своя състав четирима от членовете на управителния съвет (по двама от национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите), единият от които за подуправител.

(4) Представителят на Националния осигурителен институт в Националният съвет по условия на труд е член на управителния съвет на фонда.

(5) Мандатът на управителния съвет е четири години.

(6) Членовете на управителния съвет се освобождават преди изтичане на мандата:

1. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за срок, по-дълъг от 6 месеца;

2. при възникване на някое от обстоятелствата за несъвместимост по чл. 4;

3. по искане на лицето - с предизвестие не по-малко от един месец;

4. по искане на органа, който е избрал, съответно назначил лицето - с предизвестие не по- малко от един месец.

(7) При предсрочно прекратяване на мандата компетентният орган назначава/ избира нов член за остатъка от мандата.

Чл. 4. Не могат да бъдат членове на управителния съвет на фонда лица, които:

1. са извършили престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;

2. участват в изпълнителни и контролни органи и търговски дружества, прекратени поради несъстоятелност;

3. са лишени от право да заемат ръководни, отчетнически или материалноотговорни длъжности;

4. се намират в родство по права или по съребрена линия до IV степен или сватовство с друг член на управителния съвет.

 

Раздел III.

Правомощия на управителния съвет

Чл. 5. Управителният съвет на фонда:

1. разработва правилник за своята дейност;

2. разработва и съгласува с Националния съвет по условия на труд програмата и бюджета на фонда;

3. предлага за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика програмата и бюджета на фонда;

4. по свое решение внася за утвърждаване от Националния съвет по условия на труд приоритетните области за финансиране на проекти и програми;

5. предлага на Националния съвет по условия на труд за утвърждаване максималния размер на участие на фонда във финансирането на проекти и програми;

6. приема критериите за оценка на предложенията за финансиране;

7. одобрява проекти и програми за финансиране със средства на фонда;

8. определя минималните и максималните размери на възнагражденията, които получават членовете на комисиите;

9. утвърждава списък на специалистите, които могат да бъдат членове на комисии;

10. упражнява контрол по изпълнение на договорите за финансиране на проекти и програми;

11. взема решение за пренасочване на неусвоени средства по програмата на фонда; решението се съгласува с Националния съвет по условия на труд и утвърждава от министъра на труда и социалната политика;

12. утвърждава годишния счетоводен отчет, съставен съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

13. приема годишен доклад за дейността на фонда и го представя за утвърждаване на Националния съвет по условия на труд и на министъра на труда и социалната политика.

 

Раздел IV.

Заседания на управителния съвет

Чл. 6. (1) Управителният съвет на фонда разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, които са редовни и извънредни.

(2) Заседанията се свикват от управителя, подуправителя или по предложение най-малко на петима от членовете на управителния съвет.

(3) Управителният съвет заседава редовно най-малко веднъж месечно по предварително оповестен дневен ред, определен от управителя. Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на управителния съвет най-късно два работни дни преди заседанието.

(4) По решение на всички присъстващи на заседанието членове на управителния съвет дневният ред може да бъде допълван или изменян при необходимост. Предложенията могат да се правят в устна или писмена форма.

(5) Заседанията се провеждат, ако присъстват най-малко две трети от членовете на управителния съвет.

(6) Заседанията на управителния съвет се ръководят от управителя, а при негово отсъствие - от подуправителя.

(7) На заседанията могат да присъстват и други лица след съгласието на най-малко две трети от членовете на управителния съвет.

Чл. 7. (1) Управителният съвет приема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове.

(2) Всеки член на управителния съвет има право на един глас. Той може да го упражни лично или чрез друг член на управителния съвет при наличието на изрично писмено упълномощаване.

(3) По изключение решения могат да се вземат и неприсъствено, ако членовете на управителния съвет заявят писмено съгласието си с предлаганото решение. В този случай решението се взема с единодушие.

Чл. 8. (1) По изключение решения могат да се вземат и с тайно гласуване.

(2) Предложение за вземане на решение с тайно гласуване може да прави всеки член на управителния съвет. Предложението се счита за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите членове.

Чл. 9. (1) За всяко заседание на управителния съвет на фонда се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове. Към протокола се прилагат документите, разглеждани на заседанието.

(2) Протоколът се изготвя в срок три работни дни след приключване на заседанието.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 49, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

§ 2. Правилникът влиза в сила от датата на утвърждаването му от министъра на труда и социалната политика и отменя досега действащия Правилник за дейността на управителния съвет на фонд "Условия на труд".