УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Приет с ПМС № 274 от 20.11.2009 г. Обн. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 21 Септември 2010г.,изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г.,изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г.,изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на околната среда и водите, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2. (1) Министерството на околната среда и водите е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и адрес: бул. Мария-Луиза 22.

(2) Министерството на околната среда и водите е администрация, която подпомага министъра на околната среда и водите при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Раздел I. Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на околната среда и водите, наричан по-нататък "министъра", ръководи разработването и провеждането на държавната политика в областта на околната среда и водите в изпълнение на Конституцията и законите, като:

1. разработва с компетентните органи на изпълнителната власт (в секторните политики - транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други) политиката и стратегията за опазване на околната среда в Република България;

2. ръководи чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Националната система за мониторинг на околната среда;

3. контролира състоянието на околната среда на територията на страната;

4. координира контролните правомощия на другите органи на изпълнителната власт по отношение на околната среда;

5. издава заповеди, разрешителни, инструкции и утвърждава методики;

6. съвместно със заинтересуваните органи на изпълнителната власт:

а) издава норми за максимално допустими емисии по видове замърсители и норми за максимално допустими концентрации на вредни вещества по компоненти на средата по райони;

б) утвърждава методики за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);

в) издава норми за рационално използване на възобновими и невъзобновими природни ресурси;

г) осигурява събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда;

д) утвърждава методики за контрол на компонентите на околната среда;

7. ежегодно внася в Министерския съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането му се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда;

8. организира и координира дейностите по финансовия инструмент на Европейската комисия за околна среда (LIFE+).

(2) Министърът ръководи и представлява Министерството на околната среда и водите.

(3) Министърът ръководи, контролира и организира дейността по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в рамките на министерството.

(4) Министърът утвърждава:

1. длъжностното и поименното щатно разписание на министерството;

2. разпределения по организационни и административни структури бюджет на министерството.

(5) Министърът осъществява други правомощия, възложени му със закон или с постановление на Министерския съвет.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнение на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.

(2) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II. Правомощия на министъра на околната среда и водите

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Министърът ръководи, координира и контролира разработването и провеждането на държавната политика в областта на опазването на околната среда, опазването и използването на водите.

(2) Министърът или определен от него заместник-министър управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност, финансирани от предприсъединителните фондове, Структурните фондове, Кохезионния фонд и други финансови инструменти на Европейския съюз (ЕС) и от други международни финансови институции и донори, както и осигурява ефикасното и правомерното управление на тези програми и проекти.

(3) Министърът или определен от него заместник-министър организира дейността на управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" и определя състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" и на Комитета за избор и координация на проекти по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013".

Раздел III. Политически кабинет

Чл. 6. (1) Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра при формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане на правителствената политика, при представянето на тази политика пред обществото и при осъществяването на координацията на действията и връзките с кабинета на министър-председателя.

(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета на министъра, парламентарния секретар и началника на отдел "Връзки с обществеността и протокол".

(3) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в изпълнение на които:

1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения;

2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите;

3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри;

4. осъществява връзките на министъра с обществеността.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)

Чл. 7. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

(2) Началникът на политическия кабинет може да участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя.

(3) Началникът на политическия кабинет координира подготовката на работната програма на министъра.

(4) Началникът на политическия кабинет организира връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.

Чл. 8. (1) Парламентарният секретар организира връзките на министъра с Народното събрание, парламентарните групи, народните представители и с политическите партии и коалиции.

(2) Парламентарният секретар изпълнява основните си функции, като:

1. осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;

2. дава информация относно дебатите, повдигнатите въпроси и решенията на комисиите на Народното събрание;

3. предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

4. проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до околната среда и водите, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми;

5. координира и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;

6. заедно с останалите членове на политическия кабинет формулира конкретните задачи на кабинета и администрацията;

7. осъществява размяна на информация между народните представители и министъра.

Чл. 9. Началникът на кабинета и парламентарният секретар се назначават по трудово правоотношение от министъра и са на негово пряко подчинение.

Чл. 10. (1) Началникът на отдел "Връзки с обществеността и протокол" изразява официалната позиция по различни въпроси от политиката или текущата дейност, като предоставя информация относно:

1. текущото състояние на околната среда и политиката на министерството за нейното опазване и подобряване;

2. предполагаемото въздействие на дейности или обекти върху околната среда и водите;

3. настъпило замърсяване или увреждане на околната среда, а при стихийни бедствия, производствени аварии и пожари - за предприетите мерки за тяхното ограничаване и отстраняване и за изискванията към поведението на гражданите;

4. непосредствена опасност от съществено замърсяване или увреждане на околната среда.

(2) Началникът на отдел "Връзки с обществеността и протокол" представя политиката и дейността на министъра пред обществеността, като:

1. планира и организира връзките на министъра със средствата за масово осведомяване;

2. организира отразяването на международните срещи и прояви на министъра;

3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публични изяви на министъра;

4. организира пресконференции във връзка с дейността на министъра;

5. подготвя информация относно дейността на министъра и предоставянето й на средствата за масово осведомяване по негово решение;

6. възлага социологически проучвания и анализи.

(3) Министърът назначава началника на отдел "Връзки с обществеността и протокол" по служебно правоотношение.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) (1) Към политическия си кабинет министърът може да назначава по трудово правоотношение съветници по определени въпроси за подпомагане на кабинета при анализа на информация за осъществяване на функциите му.

(2) Трудовите правоотношения на съветниците се прекратяват по преценка на министъра или с прекратяването на пълномощията му.

Чл. 12. Министърът на околната среда и водите със заповед определя функциите на заместник-министрите.

Раздел IV. Отношения на министъра с други държавни органи

Чл. 13. Министърът осъществява своите правомощия във взаимодействие с Министерския съвет, с другите министри и с другите органи на изпълнителната власт за провеждане на единна държавна политика.

Чл. 14. (1) Министърът самостоятелно или съвместно с други министри разработва и внася за приемане от Министерския съвет:

1. концепции, стратегии и програми за развитието на околната среда и водите;

2. проекти на нормативни актове, решения и разпореждания;

3. проекти на международни договори.

(2) Министърът изразява становища по представените за разглеждане в Министерския съвет проекти на актове.

(3) Министърът координира своята дейност с министър-председателя, а в определени от него случаи - със заместник министър-председателите.

Чл. 15. (1) Министърът присъства и се изказва на заседанията на Народното събрание и на парламентарните комисии или отговаря на питания или въпроси на народни представители по реда, определен в Конституцията на Република България, в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

(2) Министърът представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на министерството.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I. Общи положения

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) Министерството е структурирано в главна дирекция и 12 дирекции, както и в други административни звена и отделни длъжности.

(2) Числеността на персонала в администрацията на министерството е посочена вприложението.

(3) Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове и басейновите дирекции са самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) В регионалните инспекции по околната среда и водите, в басейновите дирекции и в дирекциите на националните паркове, с изключение на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда, се ползват длъжностите, определени в Класификатора на длъжностите в администрацията.

Чл. 17. Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на министерството.

Чл. 18. Министерството подпомага и осигурява министъра при подготовката, организацията, изпълнението и контрола на решенията и актовете, свързани с осъществяването на правомощията на министъра във връзка със:

1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) разработването на стратегии, програми и баланси за опазване на околната среда по компоненти, за рационално управление и използване на водите, за управление на дейностите, свързани с отпадъците и опасните вещества, за опазване на биологичното разнообразие, за ограничаване на вредните физични фактори и др.;

2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) управлението на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, Националната система за мониторинг на околната среда, Националната система за мониторинг на водите;

3. контрола върху състоянието на околната среда;

4. обявяването и опазването на защитените територии, защитените зони и защитените видове растения и животни, управлението на националните паркове и резерватите и опазването на биологичното разнообразие;

5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) използването и опазването на водите.

Раздел II. Главен секретар

Чл. 19. (1) (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)

(2) Главният секретар осъществява административното ръководство на министерството в изпълнение на законните разпореждания на министъра.

(3) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на общата и специализираната администрация за точното спазване на нормативните актове.

Чл. 20. Главният секретар:

1. организира разпределянето на задачите между звената от общата и специализираната администрация в министерството и контролира изпълнението им;

2. създава условия за нормална и ефективна работа в министерството и осъществява контрол по изпълнение на възложените задачи;

3. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;

4. разработва предложения за длъжностното разписание и утвърждава длъжностните характеристики;

5. утвърждава разходите по управлението на администрацията;

6. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;

7. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;

8. предлага структурирането и преструктурирането на звената, включени в дирекциите;

9. организира заседанията на постоянните и временните съвети в министерството;

10. ръководи отчета и контрола по изготвянето на заповедите на министъра;

11. координира отношенията между министерството или негови структурни звена, съответно служители, с други администрации;

12. контролира документооборота в министерството, както и функционалната реализация на отделните звена, съответно спазването на служебните отношения, в съответствие с нормативните актове;

13. изготвя ежегоден доклад за състоянието на административната дейност, който се представя за утвърждаване от министъра на околната среда и водите;

14. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите наглава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

15. осъществява дейност по контрол на изготвянето на доклад за състоянието на администрацията на министерството.

Раздел III. Инспекторат

Чл. 21. Инспекторатът осъществява контрол върху дейността на организационните структури и административните звена на министерството, регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции и ИАОС.

Чл. 22. (1) Инспекторатът извършва цялостни, комплексни и тематични проверки, като представя на министъра информация за констатациите от проверките и прави предложения за отстраняване на допуснатите нарушения.

(2) Дейността на инспектората е насочена към обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване и включва проверка на:

1. изпълнението на функциите на структурните звена;

2. ефективността на работата и степента на взаимодействието между структурните звена;

3. изпълнението на задачите, произтичащи от програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;

4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) осъществява дейности по мониторинг и превенция на корупцията в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

5. спазването на етичните правила и разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения, като осъществява контрол по спазване наКодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

6. постъпили сигнали на граждани и организации и подготвяне на отговори по тях;

7. изпълнението на препоръките от вътрешния и външния одит и предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки;

8. наличието или липсата на конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Чл. 23. (1) Министърът със заповед определя периодичността на проверките по чл. 22.

(2) Министърът може да изисква извършването и на извънредни проверки по отношение на определени звена или дейности.

(3) Инспекторатът докладва директно на министъра.

Раздел IV. Служител по сигурността на информацията

Чл. 24. (1) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на министъра и изпълнява задачите, възложени му със ЗЗКИ и нормативните актове по прилагането му.

(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:

1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на организационната единица чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;

5. извършва обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ;

6. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната единица и води регистър на проучените лица;

7. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;

8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;

9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;

10. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;

11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;

12. организира и провежда обучението на служителите в организационната единица в областта на защитата на класифицираната информация.

Раздел V. Финансов контрольор

Чл. 25. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и утвърдената от министъра на финансите методология на всички документи, свързани с дейността на министерството.

(2) Финансовият контрольор извършва проверки на всички документи и приложенията към тях преди вземане на решение, свързано с дейността на министерството, и изразява мнение за съответствие с приложимото законодателство.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол на дейностите по усвояване на средствата по Програма ФАР, Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и други донори на Европейския съюз в частта на съфинансирането от държавния бюджет.

(4) Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра.

Раздел VI. Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 26. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра, докладва директно на него и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на ЕС и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра, с изключение на второстепенните разпоредители с бюджет, в които е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит, както и техните разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

(3) Дирекцията по ал. 1:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на дирекция "Вътрешен одит" и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, който се изпраща на дирекция "Вътрешен контрол" на Министерството на финансите до 28 февруари следващата година;

11. предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел VII. Обща администрация

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Общата администрация подпомага дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) Общата администрация е структурирана във:

1. дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки";

2. дирекция "Бюджет, финанси и счетоводство";

3. дирекция "Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване".

Чл. 28. Дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки":

1. участва със свои представители в работни групи за разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на министерството;

2. съгласува или дава становища по законосъобразност на проекти на нормативни или административни актове и наказателни постановления, издавани от министъра;

3. изготвя, а в определени случаи съвместно с другите дирекции съгласувателни становища по проекти на актове на Министерския съвет;

4. осъществява процесуалното представителство на министерството пред съдилищата;

5. изготвя проекти на договори и съгласува по законосъобразност договорите, изготвени от други дирекции или предложени от други лица и организации;

6. подготвя отговори и дава становища по законосъобразност по постъпили в министерството предложения и сигнали;

7. организира и координира процеса на достъп на обществеността до информация за околната среда;

8. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) организира и изпълнява дейности във връзка с планирането, подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в министерството, регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции и в Изпълнителната агенция по околна среда, когато източникът за тяхното финансиране е бюджетът на министерството;

9. изготвя вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки на министерството, които министърът утвърждава;

10. (нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) обобщава планираните от дирекциите в министерството, регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции и в Изпълнителната агенция по околна среда обществени поръчки, финансирани от бюджета на министерството.

Чл. 29. Дирекция "Бюджет, финанси и счетоводство":

1. предлага на министъра проекти на средносрочна бюджетна прогноза и годишен бюджет на министерството по елементи на Единната бюджетна класификация и в програмен формат;

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация и по програми и предлага на министъра разпределението на бюджета на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

3. организира, изготвя и представя ежемесечно в Министерството на финансите заявка за необходимия лимит за плащания на текущите и капиталовите разходи на министерството в съответствие със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година; одобрява плащанията чрез Системата за единните бюджетни разплащания (СЕБРА), наредени от банковите сметки на министерството;

4. изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на министерството; изготвя консолидиран годишен финансов отчет на администрацията съгласно Закона за счетоводството; изготвя консолидирани периодични и годишни финансови отчети за степента на изпълнение на политиките и програмите на министерството;

5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) в съответствие със Закона за публичните финанси и/или други нормативни актове изготвя периодично, при необходимост, предложения/искания за извършване на промени по бюджета на министерството;

6. разработва счетоводната политика на министерството, като методология на счетоводната и финансовата отчетност на министерството, съгласно Закона за счетоводството и действащите нормативни актове в областта по бюджетната методология и програмното бюджетиране;

7. организира и осъществява счетоводната отчетност на приходите и разходите на министерството в съответствие със Сметкоплана за бюджетните предприятия и Единната бюджетна класификация;

8. изготвя месечните ведомости за работни заплати и документите за пенсиониране, свързани с осигурителния доход;

9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) организира и участва в установените срокове в инвентаризацията на активите и пасивите с цел достоверното им представяне във финансовите отчети на министерството;

10. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) организира и осъществява касовите разплащания на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет;

11. организира, координира и осъществява протоколната дейност на министерството.

Чл. 30. Дирекция "Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване":

1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление на недвижимите и движимите вещи, предоставени на министерството, включително осигурява поддържането и ремонта на предоставените на министерството недвижими имоти и движими вещи; отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства на министерството; предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи на министерството с оглед постигане на максимална ефективност; участва в извършването на инвентаризацията на активите и пасивите на министерството;

2. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството;

3. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени;

4. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) управлява изградените вътрешноведомствени информационни системи в централната администрация на министерството в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление;

5. организира и осъществява програмното и техническото осигуряване на компютърната техника в министерството;

6. осигурява ведомствената охрана и пропускателния режим;

7. осъществява координация и взаимодействие с компетентните органи по осигуряване на противопожарната и аварийната безопасност;

8. подпомага министъра при осъществяване на политиката по управлението на човешките ресурси в министерството;

9. организира дейността по набирането и подбора на персонала, както и процеса по назначаването на служители в министерството;

10. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) подготвя и съхранява всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, съхранява трудовите и служебните досиета на служителите;

11. изготвя и актуализира длъжностните и поименните разписания на длъжностите;

12. организира и контролира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите;

13. организира и контролира обучението, оценяването и развитието на персонала;

14. приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;

15. организира дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица на "едно гише".

Раздел VIII. Специализирана администрация

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) Специализираната администрация е организирана в 9 дирекции и включва:

1. дирекция "Управление на водите";

2. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)

3. дирекция "Политики по околната среда";

4. дирекция "Национална служба за защита на природата";

5. дирекция "Опазване чистотата на въздуха";

6. дирекция "Превантивна дейност";

7. дирекция "Политика по изменение на климата";

8. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите";

9. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда";

10. дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество".

11. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.)

Чл. 32. Дирекция "Управление на водите" осъществява:

1. управлението на водите на национално ниво чрез:

а) подготовка на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор;

б) разработване на национална политика и разработване и съгласуване на програми за намаляване на замърсяването на водите, координация и контрол на тяхното изпълнение;

в) участие в разработването и съгласуването съвместно с други държави на политики, стратегии и програми за опазване на трансграничните води; подготовка и реализация на международни документи и проекти в областта на водите, съоръженията за пречистване на отпадъчни води и за защита от вредното въздействие на водите;

г) участие в подготовката на документи в областта на водите, свързани с членството на Република България в ЕС, и осигуряване на националното докладване в областта на водите пред ЕС;

д) разработване на нормативни актове в областта на управление на водите;

е) определяне на уязвими зони за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, на чувствителните зони за опазване на водите от замърсяване с биогенни елементи и на списъка на приоритетните и приоритетно опасните вещества;

ж) определяне на проектните категории на повърхностните води;

з) провеждане на процедурите и подготовка на разрешителните за водовземане и/или ползване на воден обект, когато компетентен орган по издаването е министърът на околната среда и водите;

и) координиране на процедурата по подготовка на заповед за учредяване на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите, и за учредяване на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за минерални води;

к) подготовка на документите и на заповедите за оценка на експлоатационните ресурси на минералните води - изключителна държавна собственост;

л) съгласуване на водностопанския анализ при предоставяне на концесии на водностопански системи и съоръжения;

м) провеждане и координация на процедурите за предоставяне на концесии за ползване на минерални води и осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори за минерални води и на условията в издадените от министъра на околната среда и водите разрешителни за водовземане на минерални води;

н) създаване на специализирани карти за водите и създаване и поддържане на регистрите поЗакона за водите;

о) съставяне на националния баланс на водите;

п) съставяне на режимните графици за водовземане от комплексните и значимите язовири поприложение № 1 от Закона за водите;

р) изготвяне на становища по изпълнението на проекти от органите по чл. 10 от Закона за водите, областните управители, кметовете на общини и научните организации, свързани с използването, опазването и защитата от вредното въздействие на водите;

с) осигуряване на техническо и експертно обслужване на Висшия консултативен съвет по водите;

2. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) координация, общо и методическо ръководство, анализ и контрол на дейността на басейновите дирекции при оперативното управление на водите, в т.ч. по отношение на:

а) дейностите по прилагане на международни конвенции в областта на водите и осъществяване на сътрудничеството с компетентните органи за басейново управление на други държави по отношение на управлението на водите в международни райони за басейново управление;

б) установяване на границите на водните обекти;

в) издаването на разрешителните за водовземане и ползване на воден обект;

г) дейностите, свързани със защита от вредното въздействие на водите;

д) контрола на състоянието и правилната експлоатация на съоръженията за пречистване на отпадъчни води;

е) организацията на разработването и обсъждането на плановете за управление на речните басейни;

ж) обобщаване на информацията и съставяне на специализирани карти за водите;

з) извършване на превантивен, текущ и последващ контрол на условията в издадените разрешителни за водовземане и/или ползване на води;

3. взаимодействие с други централни ведомства и техните регионални структури при осъществяване управлението на водите.

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Дирекция "Политики по околната среда":

1. координира и участва в разработването на целите и приоритетите на националната политика за околна среда;

2. методически ръководи, координира и участва в разработването и актуализирането на национални стратегии, програми и планове за околната среда;

3. участва в разработването и актуализирането на стратегии, програми и планове по компоненти на околната среда и фактори, които им въздействат;

4. координира и участва в разработването на национални стратегически документи в частта им за околна среда;

5. координира и участва в процеса на интегриране на политиката по околна среда в другите държавни политики;

6. методически ръководи и координира обмена на информация с регионалните и местните власти във връзка с разработването и изпълнението на програмите за опазване на околната среда на общините;

7. участва в национални и международни работни групи, съвети и други за разработване на политики, свързани с околната среда;

8. координира и участва в разработването на прегледи, анализи и прогнози, обработка на статистически данни, необходими за формиране на националната политика за околна среда;

9. проучва и анализира международния опит, тенденции и политики по отношение на развитието на сектор "Околна среда" с цел прилагането им в процеса на разработване и реализиране на националната политика по околна среда;

10. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

11. участва в разработването на икономически инструменти, свързани с околната среда;

12. координира партньорството и обмена на информация с Националния статистически институт и академичните среди;

13. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) участва в поддържането на данни за реализирането на екологични проекти с национално значение;

14. координира дейностите в системата на министерството, свързани с участието на обществеността, неправителствени организации и други заинтересувани страни във вземането на решения за околната среда;

15. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) координира дейности, свързани с повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда;

16. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) осъществява общо и методическо ръководство, координация и контрол върху дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), в т.ч. по отношение на планирането, провеждането и отчитането на контролната им дейност;

17. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.)

18. координира и участва в разработването на ръководства, методически указания и информационни материали, свързани с контролната дейност на РИОСВ;

19. обработва документацията за налагане на санкции за наднормено замърсяване, когато компетентен е министърът;

20. участва в работни групи, съвети и други, свързани с осъществяването на контрола и дейността на РИОСВ;

21. методически ръководи и координира дейността на РИОСВ при възникване на аварийни ситуации и замърсявания на околната среда;

22. анализира осъществяваната контролна дейност на РИОСВ и обобщава резултатите на национално ниво;

23. обработва получените сигнали за екологично замърсяване (от "Зелен телефон", входяща кореспонденция и електронна поща на министерството).

Чл. 35. Дирекция "Национална служба за защита на природата":

1. подготвя проекти на нормативни актове в областта на защита на природата и генетично модифицирани организми (ГМО);

2. провежда процедури за обявяване и промени на защитени територии и защитени зони;

3. провежда процедури по възлагането, приемането или утвърждаването на планове за управление на защитени територии и защитени зони;

4. провежда процедури по оценка за съвместимост на инвестиционни предложения, проекти, планове и програми;

5. прилага съгласувателни и разрешителни режими за строителство и дейности в защитени територии, когато компетентен е министърът;

6. провежда процедури по възлагането и утвърждаването на планове за действие за растителни и животински видове;

7. подготвя обявяването на защитени видове растения и животни;

8. разработва и координира контрола по спазването на ограничителни режими за уязвими биологични ресурси;

9. организира контрола по спазване на минималните изисквания и условия, при които могат да се отглеждат животните в зоологическите градини, цирковете и други организации;

10. прилага лицензионния режим за зоологическите градини;

11. прилага процедурите за издаване на разрешения за дейности с ГМО в контролирани условия и при освобождаването им в околната среда;

12. организира работата на Консултативната комисия по ГМО към министъра на околната среда и водите;

13. издава разрешителни и сертификати, свързани с международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна;

14. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данни за Националната екологична мрежа и създаването на специализирани карти, регистри и информационна система въз основа на тези данни;

15. организира създаването и поддържането на национална информационна система и публичен регистър за работа с ГМО и освобождаването им в околната среда;

16. поддържа регистър на организациите и лицата, които притежават и поддържат колекции от диви видове от местната или чуждата флора и фауна;

17. организира и участва в работата на Националния съвет по биологично разнообразие и на Висшия експертен екологичен съвет - специализиран състав за разглеждане на планове за управление на защитени територии;

18. организира прилагането на международни конвенции в областта на защита на природата;

19. предоставя информация за Националната екологична мрежа;

20. подготвя доклади за прилагането на директивите на ЕС в сектори "Защита на природата" и "ГМО";

21. участва в работни групи и комисии на международни конвенции и на Европейската комисия (ЕК);

22. подпомага методически дейността на регионалните органи по отношение на контрола по защитените територии, защитените зони, биологичното разнообразие и ГМО;

23. поддържа връзки и координация с други ведомства и организации по въпросите на защитените територии, защитените зони, опазването на биологичното разнообразие и ГМО;

24. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) осъществява общо и методическо ръководство, координация и контрол върху дейността на дирекциите на националните паркове (ДНП).

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Дирекция "Опазване чистотата на въздуха" осъществява:

1. разработването и/или координацията по разработването на закони, подзаконови нормативни актове, методики, инструкции и др., свързани с политиката по опазване чистотата на атмосферния въздух;

2. организацията по разработването на норми за качеството на атмосферния въздух (КАВ) и алармени прагове за информиране на населението, за съдържание на вредни вещества в горивата и свързаните с тях технически и качествени изисквания и за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници;

3. координацията на дейностите, свързани с осъществяването на контрола върху спазването на нормите по т. 2;

4. координацията, съвместно с компетентните министерства и ведомства, на дейностите по ограничаване емисиите на вредни вещества от подвижни източници;

5. координацията на дейностите по разработването и изпълнението на програми за достигане и поддържане на установените норми за КАВ, както и на оперативни планове за действие в случаите на превишаване на установените норми и/или алармени прагове на територията на страната, при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори;

6. координацията на дейностите по осигуряване изпълнението на националните и европейските нормативни изисквания за оценка на КАВ чрез измервания;

7. организиране на разработването и координиране прилагането на нормативни актове, национални и секторни програми и/или планове за действие във връзка с изпълнението на задълженията на страната по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) и съответните европейски нормативни изисквания за ограничаване на емисиите в атмосферния въздух от определени производства и дейности (големи горивни инсталации, промишлени инсталации, дейности, свързани с употребата на разтворители, инсталации за съхраняване, товарене и разтоварване на бензини и др.);

8. организиране на разработването и координиране прилагането на нормативни актове, национални и секторни програми и/или планове за действие във връзка с изпълнението на задълженията на страната в рамките на Виенската конвенция за защита на озоновия слой;

9. координацията на дейностите по извършването на годишните инвентаризации по КТЗВДР и на веществата, нарушаващи озоновия слой;

10. оценяване на проекти, свързани със замяната на вещества, разрушаващи озоновия слой;

11. извършване на проверки за осигуряване на качеството на данните от инвентаризацията на парниковите газове.

Чл. 37. Дирекция "Превантивна дейност" осъществява:

1. политиката по предотвратяване и превантивен контрол на замърсяването на околната среда, в т.ч.:

а) разработване на проекти на нормативни актове в областта на: оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения и екологична оценка на планове и програми; комплексни разрешителни; схеми за управление по околна среда и одит - EMAS, и за екомаркировка на Европейския съюз; защита от шум в околната среда; отговорност за предотвратяване и отстраняване на екологични щети; предотвратяване на големи аварии с опасни вещества; регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали, устойчиви органични замърсители; износ и внос на опасни химикали и детергенти;

б) разработване, координация и контрол на прилагането на планове за действие във връзка с прилагането на европейското законодателство;

в) изготвяне на становища, позиции, участие в срещите на компетентните органи на ниво Европейски съюз;

г) докладване по прилагане на сближеното национално законодателство със законодателството на Европейската общност;

2. провеждане и координиране на процедурите по ОВОС на инвестиционни предложения и на процедури по екологична оценка на планове и програми от компетенциите на министерството, в т.ч. координиране съвместно с дирекция "Национална служба за защита на природата" чрез процедурите по ОВОС и екологична оценка на оценката на съвместимост почл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; подпомагане на контрола на издадените решения;

3. изпълнение на задълженията в съответствие с международната нормативна уредба (конвенции) по ОВОС в трансграничен контекст и стратегическа екологична оценка и участие в съответните работни органи;

4. организация на работата на Висшия експертен екологичен съвет - основен състав и специализирани състави - Междуведомствена комисия и Междуведомствен експертен екологичен съвет;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) методическо ръководство на ИАОС по отношение на издаването, преразглеждането, изменението и актуализирането и отмяната на комплексните разрешителни и по осъществяване контрола на шума в околната среда;

6. оценка на получената информация за планирани промени в работата на инсталации с издадени комплексни разрешителни, включително за наличие на "съществена промяна";

7. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) контрол по спазване на сроковете за приключване и изискванията към процедурите по комплексни разрешителни и методическо ръководство на контрола по издадените комплексни разрешителни;

8. изпълнение на задълженията в съответствие с международната нормативна уредба по регистрите за изпускането и преноса на замърсители и участие в съответните работни органи;

9. координиране и контрол по изпълнението на програми за отстраняване на щетите върху околната среда от минали действия или бездействия при приватизация;

10. организиране и ръководство на цялостната дейност на схемата на Общността за управление по околна среда и одит - EMAS, и провеждане на процедури за регистрация и контрол на съответствието с изискванията за регистрация по EMAS;

11. организиране на цялостната дейност по изграждането и функционирането на схемата за екомаркировка на ЕС и провеждане на процедура за присъждане на знак за екомаркировка;

12. координиране съвместно със заинтересуваните министерства и ведомства на дейностите по защита от шум в околната среда;

13. провеждане на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите;

14. създаване и поддържане на информационна система за събиране и обработка на информацията по екологични щети, необходима за подготовка на докладите до Европейската комисия;

15. политиката по прилагане на международни актове (конвенции) в областта на управлението на химикалите относно: процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди, устойчивите органични замърсители, трансграничните въздействия на промишлените аварии;

16. участие в изготвянето на предложения за оценяване на вещества, предложения за идентифициране на особено опасни вещества за разрешаване и предложения за ограничаване на химикали;

17. дейности във връзка с вноса и износа на опасни химикали;

18. провеждане на процедури и изготвянето на проекти на разрешителни за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях;

19. изготвянето на доклади за оценка на екотоксикологичните характеристики на продукти за растителна защита в процедурата по издаване на разрешения за пускането на пазара на продукти за растителна защита от министъра на земеделието и храните по реда на Закона за защита на растенията;

20. изготвяне на експертни становища за екотоксикологичните характеристики на биоцидни препарати в процедурата по издаване на разрешения за пускане на пазара от министъра на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати;

21. предоставяне на информация на обществеността за рисковете и безопасната употреба на химикалите;

22. поддържане на публични регистри:

а) на експертите, извършващи екологична оценка и ОВОС;

б) с данни за извършване на процедурите по ОВОС и екологична оценка на планове и програми;

в) с данни за резултатите от издаването, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни и информационна база данни за най-добрите налични техники;

г) на регистрираните по ЕМАS организации и на база данни на продуктите с присъден знак за екомаркировка;

д) на операторите, осъществяващи стопански дейности в обхвата на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;

е) за осъществяваните дейности по химикали;

23. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) методическо ръководство на работата на:

а) регионалните инспекции по околната среда и водите по отношение на процедурите по ОВОС и на екологична оценка, и

б) Изпълнителната агенция по околна среда, регионалните лаборатории на ИАОС и на РИОСВ по осъществяването на контрола на шума, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения, и

в) регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции по управление на водите и дирекциите на националните паркове по прилагането на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;

г) регионалните инспекции по околната среда и водите по отношение на управлението на химикалите и предотвратяването на риска от големи аварии с опасни вещества.

Чл. 38. Дирекция "Политика по изменение на климата":

1. (нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) координира разработването и прилагането на националната политика по изменение на климата, в т. ч. за смекчаване на и за адаптация към изменението на климата;

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) подготвя и координира участието на Република България в международните преговори по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата съгласувано с Министерството на външните работи;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) координира докладването и изпълнението на международните задължения на Република България по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и по Протокола от Киото;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) извършва и координира дейности, свързани с участието на Република България в различни механизми за търговия с емисии на парникови газове, в т.ч. международна търговия с емисии чрез дейности по създаване на Схема за зелени инвестиции;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) подготвя и преговаря двустранни меморандуми/споразумения за сътрудничество в областта на изменение на климата;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) координира и изпълнява дейности по проекти с международно финансиране в областта на изменение на климата;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) участва в разработването на национални стратегии, планове и проекти в областта на изменение на климата и отчети по изпълнението им;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) разработва нормативни актове в областта на изменение на климата във връзка с европейското законодателство и изпълнение на международните ангажименти на Република България;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) извършва и координира дейности, свързани с европейските политики по изменение на климата и прилагане на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове в Република България;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) извършва предварителна оценка на проекти по механизма "съвместно изпълнение" съгласно утвърдените процедури и координира тяхното одобрение;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) координира с ИАОС дейности по транзакции на емисии на парникови газове по проекти "съвместно изпълнение" чрез Националния регистър;

12. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) методическо ръководство на ИАОС по отношение на издаването и преразглеждането на разрешителните за емисии на парникови газове;

13. (нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) извършване на проверки за осигуряване качеството на данните от инвентаризацията на парниковите газове;

14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) координира работата на други министерства и ведомства и на междуведомствени работни групи във връзка с националната политика по изменение на климата;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) представя националната политика по изменение на климата на различни конференции и работни срещи;

16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) подготвя материали и участва в кампании за информиране на обществеността за проблемите, свързани с изменение на климата.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите" осъществява:

1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) подготовка и реализация на програми и проекти в областта на управлението на отпадъците, включително съставяне и координация на изпълнението на Национален план за управление на отпадъците;

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) изготвяне на доклади до Европейската комисия и до Секретариата на Базелската конвенция относно прилагането на законодателството по управление на отпадъците;

3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) издаване на разрешения на организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;

4. издаване на разрешения за превоз на отпадъци за и от Република България със или без транзит през трети страни, внос в Република България от трети страни, износ от Република България за трети страни и транзит през Република България от и към трети страни при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци;

5. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) класифициране на отпадъци в случаите чрез изпитване;

6. координация и контрол по прилагане на изискванията за управление на:

а) опаковки и отпадъци от опаковки;

б) отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

в) полихлорирани бифенили/полихлорирани терфенили;

г) излезли от употреба батерии и акумулатори;

д) излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

е) излезли от употреба моторни превозни средства;

ж) излезли от употреба гуми;

з) биоразградими отпадъци;

и) строителни отпадъци;

7. координация и контрол по прилагане на изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчните води за нуждите на земеделието;

8. координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци;

9. координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци и спазване на изискванията при избор на площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

10. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) методическо ръководство на РИОСВ по прилагане на законодателството по управление на отпадъците, както и във връзка с осъществяваната от тях контролна дейност в областта на управлението на отпадъците;

11. разработване на проекти на нормативни актове, стратегии и програми по управление на отпадъците;

12. изготвяне на становища по проекти, финансирани по Оперативна програма "Околна среда", от държавния бюджет и от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);

13. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) опазването на почвите чрез:

а) (отм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.)

б) (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) съгласуването и контрола по спазването на проектите за рекултивация на нарушени, ерозирани, замърсени и други терени;

в) разработването и прилагането на нормативни актове, национални и секторни политики в областта на опазването на земите и почвите;

14. организиране работата на Консултативния съвет по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите;

15. координиране дейността на другите компетентни органи за осъществяване на националната политика по опазване на земите и почвите съгласно изискванията на Закона за почвите;

16. координиране изпълнението на Националната стратегия и Плана за действие за борба с опустиняването и деградацията на земите и мерките за тяхното изпълнение;

17. методическото ръководство на РИОСВ по отношение на дейностите, свързани с опазването на земите и почвите;

18. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) отговаря за административното, финансовото и техническото управление на проектите, финансирани по програма ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94 от 16 май 1994 г. относно създаване на Кохезионен фонд (OB, L 130, 25.05.1994 г.), наричан по-нататък "Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94";

19. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) отговаря за експертното обезпечаване на запитвания от службите на ЕК и националните институции, както и последващи одити от ЕК във връзка с приключване на проектите, финансирани по програма ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94;

20. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) отговаря за експертното обезпечаване на текущи арбитражни дела и извънсъдебни споразумения по договори към проекти, финансирани по ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94;

21. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) отговаря за експертното обезпечаване и първоначалния преглед на текущи плащания по проектите, финансирани по програма ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94, както и по текущи съдебни дела и извънсъдебни споразумения;

22. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) изпълнява проекти в областта на управление на отпадъците, финансирани със средства от националния бюджет;

23. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) изпълнява проекти, финансирани от ЕС и международни финансови инструменти (МФИ);

24. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) осъществява дейности във връзка с мониторинга и контрола на проекти, финансирани със средства на ЕС и МФИ.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) (1) Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от двама заместник главни директори.

(2) Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда" за програмни периоди 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз, Кохезионния фонд и Структурните фондове, в т.ч.:

1. организира, разработва, координира и съгласува в рамките на координационния механизъм по време на изготвянето и изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" необходимите документи за целите на Структурните фондове и Кохезионния фонд при спазване принципа на партньорство;

2. провежда преговорите с Европейската комисия във връзка с Оперативна програма "Околна среда";

3. осъществява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда", като отговаря за техническото и административното обслужване на заседанията на Комитета и отговаря за изпълнението на решенията му;

4. изготвя предложения за изменение в Оперативна програма "Околна среда", преразпределение на средства и представянето им на Комитета за наблюдение за решение;

5. организира, разработва и представя за одобрение от Комитета за наблюдение на критерии за избор на проекти, както и тяхното изменение;

6. разработва и представя на Комитета за наблюдение Комуникационния план на Оперативна програма "Околна среда" и осигурява неговото изпълнение и публичност;

7. планира, разработва процедурите и определя сроковете за набиране на проектни предложения от бенефициенти на Оперативна програма "Околна среда";

8. разработва и осигурява публикуването на покани до бенефициентите за набиране на проектни предложения по Оперативна програма "Околна среда";

9. организира и извършва оценка на проектните предложения, подадени по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда";

10. осъществява предварителен и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове на бенефициентите по Оперативна програма "Околна среда";

11. подготвя и сключва договори с бенефициенти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда";

12. верифицира извършените разходи от бенефициентите - действително извършени и в съответствие с правилата на Общността и на страната;

13. организира и извършва оценка на риска на проектите, одобрени и финансирани по Оперативна програма "Околна среда", като осигурява предварителен, текущ и последващ контрол и определя мерки за предотвратяване и намаляване на риска;

14. организира изпълнението и контрола на дейностите по техническа помощ с оглед ефективното изпълнение на Оперативна програма "Околна среда";

15. осигурява финансовото управление на Оперативна програма "Околна среда" при спазване на принципа за разделение на функциите по управление, плащане и контрол;

16. организира и извършва междинни и окончателна оценка на Оперативна програма "Околна среда" и изпълнява направените препоръки от тях;

17. извършва дейностите по наблюдение на Оперативна програма "Околна среда" в съответствие с разработената схема за мониторинг, включваща индикатори за напредък, набиране и поддържане на информация за анализ и оценка на програмата;

18. подготвя и представя на Комитета за наблюдение и на Европейската комисия годишните доклади за напредъка и окончателния доклад за изпълнението на Оперативна програма "Околна среда";

19. осигурява съответствието на програмата с Националната политика и политиките на Европейския съюз в областта на държавните помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда и равните възможности;

20. разработва финансовото планиране на Оперативна програма "Околна среда" чрез изготвянето на необходимите документи във връзка с програмното бюджетиране и финансово планиране, прогнози за плащания и представянето им пред съответните институции;

21. регистрира, отчита и докладва всички установени случаи на нередности по Оперативна програма "Околна среда";

22. организира архива на документацията на Оперативна програма "Околна среда";

23. осигурява и контролира мерките по информация, обществена осведоменост и публичност относно финансовата помощ от Европейския съюз;

24. извършва оценка на капацитета на бенефициентите на Оперативна програма "Околна среда";

25. подготвя проекти на документации за възлагане на обществени поръчки, финансирани от фондовете на ЕС по Оперативна програма "Околна среда", на бенефициенти по програмата, които са дирекции в централната администрация на министерството;

26. организира обучения, дава указания и методическа подкрепа на бенефициентите по време на изпълнение на проектите/операциите по Оперативна програма "Околна среда" по отношение на финансовото управление, мониторинга, публичността, техническото изпълнение и докладването;

27. поддържа адекватна одитна пътека по отношение на Оперативна програма "Околна среда" и отговаря за изпълнението на препоръки, дадени в резултат на проверки от проверяващи институции.

(3) Дейността на Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" се подпомага от служители, заемащи длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми", назначени за срок до приключване на програмата, и с възнаграждения, финансирани изцяло от техническа помощ на Оперативна програма "Околна среда".

(4) Към Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" функционират три териториални звена - София, Велико Търново и Стара Загора.

Чл. 41. Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество" осъществява:

1. координацията на цялостната дейност на министерството по въпросите на ЕС във връзка с прилагането на европейското законодателство по околна среда, в т.ч.:

а) участието на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС;

б) подготовката на национални позиции и указания по въпросите на околната среда за участие в работните органи на Съвета на ЕС и ЕК;

в) участието в разработването на нормативни актове, транспониращи европейското законодателство;

г) организирането на работата на междуведомствената Работна група 20 "Околна среда" в рамките на координационния механизъм по европейските въпроси;

д) координацията на процеса на докладване до Европейската комисия по силата на действащото европейско законодателство в областта на околната среда;

е) координацията на процедурите по предоставяне на информация на ЕК по нейни запитвания относно правилното прилагане на законодателството на Общността по околна среда (т. нар. информационна фаза);

ж) координацията на процеса на изготвяне и съгласуване на позиции по стартирани от ЕК процедури по нарушение (infringement procedures) в областта на околната среда срещу Република България по смисъла на чл. 226 от Договора за създаване на Европейските общности;

з) координацията на участието на министерството в Европейската мрежа за прилагане и налагане на европейското екологично законодателство (ИМПЕЛ);

и) (нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) участие в програмирането по изпълнение на мерките в областта на околната среда във връзка със задълженията на Република България като страна - членка на Европейския съюз.

2. мобилизирането на външни финансови ресурси от международни програми за изпълнение на приоритетни екологични проекти;

3. организацията, поддръжката и координацията на дейностите по осъществяване на международното сътрудничество на двустранно и многостранно ниво на министерството и неговите структури;

4. дейностите по подготовка, съгласуване, сключване, координиране и контрол на изпълнението на двустранни и многостранни международни договори, споразумения, конвенции, протоколи, програми и други международни документи и ги съгласува с Министерството на външните работи;

5. поддържането и координирането с Министерството на външните работи на контактите на министерството и неговите структури със съответните чужди правителствени ведомства и техните структури, както и с международни правителствени и неправителствени организации - ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП, ПРООН, ГЕФ, СБ, ОИСР, ОЧИС, ПСЮИЕ, РЕЦ и други институции, процеси, инициативи и програми;

6. поддържането и координирането на контактите на министерството и неговите структури със задграничните представителства на Република България и посолства и представителства на чужди държави в Република България;

7. организирането и координирането на дейността на министерството по подготовката и осъществяването на Официална помощ за развитие в областта на околната среда и водите;

8. връзки и контакти между български и чуждестранни заинтересувани страни за привличане на помощ и инвестиции в областта на околната среда и водите;

9. организирането, координирането и участието в провеждането на международни преговори и срещи;

10. координирането и участието в работата на правителствени смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество; изготвя и съхранява паметни записки от международните срещи на министъра, неговите заместници, главния секретар и други международни срещи на министерството и неговите структури;

11. поддържането на база данни за международните договори в областта на околната среда и водите и международните проекти, финансирани от източници, различни от европейските фондове;

12. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) изпълнява съвместно с представители на други структурни звена на МОСВ функциите на програмен оператор по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Междинен орган по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, както и други програми, управлявани от МОСВ, различни от Оперативна програма "Околна среда";

13. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) подготвя програмни документи за следващите програмни периоди на програмите по т. 12;

14. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) осъществява дейности във връзка с подготовката, управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на международни и европейски проекти;

15. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) съвместно с бенефициенти в системата на министерството извършва оценка на потребностите от външно финансиране на изпълняваните от министерството политики и програми и идентифицира подходящи донорски програми;

16. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) участва в разработването на програмни документи в други ведомства и управляващите или наблюдаващите органи на програми, финансирани от ЕС и други донори, за които МОСВ не е управляващ орган/междинно звено;

17. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) съдейства на бенефициентите в системата на министерството за съставяне на партньорства, изготвяне и подаване на формуляри за кандидатстване, както и при изпълнението на спечелени проекти;

18. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) координира дейностите по усвояване на средства по програми, финансирани от ЕС и други донори, с всички заинтересувани национални и международни институции и организации.

Чл. 42. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.)

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.)

Раздел IX. Организация на работата на министерството

Чл. 44. Дейността на администрацията се осъществява по начин, който осигурява разработването и провеждането на държавната политика от министъра в рамките на предоставените му правомощия.

Чл. 45. (1) В съответствие с правомощията си съгласно нормативните актове министърът разработва дългосрочна програма и годишни планове, които предоставя на главния секретар за координиране и контрол по изпълнението им.

(2) В програмата и плановете по ал. 1 задължително се съдържат:

1. документи, които трябва да се разработят от министерството в изпълнение на функциите му (стратегии, планове, програми, баланси, нормативни актове);

2. оперативни действия при провеждане на политиката в сферата на административните и договорните отношения или в други специфични сфери.

Чл. 46. Главният секретар свиква по своя преценка и по целесъобразност ръководните държавни служители от съответните звена за обсъждане на различни въпроси и отговаря за изпълнението на комплексната програма.

Чл. 47. (1) Директорите отговарят за частта от програмата и плановете съобразно функциите на дирекцията и определените от главния секретар конкретни задачи.

(2) Държавните служители, които заемат експертни длъжности с изпълнителски функции или технически длъжности, изпълняват конкретни задачи, които са им поставени от преките им ръководители в съответствие с длъжностите и служебните им рангове.

Чл. 48. Задачите в министерството се решават от отделни лица, звена или разширен екип съгласно Инструкцията за документооборота.

Чл. 49. (1) Директорите на дирекции "Бюджет, финанси и счетоводство", "Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване" и "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки" парафират в посочения ред договори и други актове, имащи за предмет финансово-стопански отношения.

(2) Оригиналите на договорите, по които страна е министърът, се съхраняват в деловодството. Копие от всеки договор се съхранява от финансовия контрольор и от ресорния директор, отговарящ за изпълнението му.

Чл. 50. Директорите на дирекциите от специализираната администрация отговарят за осъществяване на функциите на съответните звена, определени с правилника.

Чл. 51. (1) Директорите на регионалните инспекции, националните паркове, басейновите дирекции и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда до 31 януари всяка година разработват и представят за утвърждаване от министъра годишен план за оперативната и контролната дейност на ръководените от тях администрации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Директорите на регионалните инспекции, националните паркове и басейновите дирекции представят на министъра годишни отчети за изпълнението на плановете за оперативната и контролната дейност и за състоянието на администрацията.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда представя на министъра тримесечни и годишни отчети за изпълнението на дейностите, залегнали в плана за дейността на изпълнителната агенция.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в министерството при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) Министърът с вътрешни правила определя конкретната организация на работа и контрола по спазване на установеното работно време.

(4) За служителите, които осъществяват дейности по административно обслужване, главният секретар определя със заповед работно време за осигуряване на непрекъсваем процес за работа с потребители на административни услуги.

(5) Приемното време на министъра за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в сградата на министерството.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2010 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2011 Г.)

§ 4. Служебните и трудовите правоотношения със служителите на Министерството на околната среда и водите, които преминават към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител, съответно чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 март 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г.)

§ 5. Служебните правоотношения със служителите на Министерството на околната среда и водите, които преминават към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.

§ 6. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма считано от датата на влизане в сила на постановлението.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 26 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА НАРЕДБА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ  (ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.  (ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 13.09.2013 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 14 МАРТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2014 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 16, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.)


 

Численост на персонала в администрацията на Министерството на околната среда и водите - 413 щатни бройки

 

 

Политически кабинет

7

Главен секретар

1

Инспекторат

4

Финансов контрольор

1

Служител по сигурността на информацията

1

Дирекция "Вътрешен одит"

10

Експертни представители в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел

3

Обща администрация

78

в т.ч.

 

дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки"

23

дирекция "Бюджет, финанси и счетоводство"

25

дирекция "Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване"

30

Специализирана администрация

308

в т.ч.

 

дирекция "Управление на водите"

33

дирекция "Политики по околната среда"

13

дирекция "Национална служба за защита на природата"

34

дирекция "Опазване чистотата на въздуха"

13

дирекция "Превантивна дейност"

29

дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество"

22

дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

28

Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"

123

в т.ч. териториалните звена - София, Велико Търново и Стара Загора

 

дирекция "Политика по изменение на климата"

13

дирекция "Фондове на Европейския съюз за околната среда"

76