ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
 
 
 
 

Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г., изм. и доп., бр. 58 от 31.07.2012 г., в сила от 1.08.2012 г.

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

 
 
 

Чл. 2. (1) Регионалните инспекции по околната среда и водите са административни структури към министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

(2) Регионалните инспекции по околната среда и водите са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на околната среда и водите.

(3) Директорите на РИОСВ са органи на изпълнителната власт и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите.

 
 
 

Чл. 3. Регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват своята дейност на територията на една или няколко области съгласно посочените в приложението седалище и териториален обхват на дейност.

 
 
 

Чл. 4. Дейността на РИОСВ се координира от дирекция "Политики по околната среда" (ПОС) при Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

 
 
 
 

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 

Чл. 5. (1) Регионалната инспекция по околната среда и водите се представлява от директор или от оправомощено от министъра длъжностно лице.

(2) Директорът на РИОСВ се назначава и освобождава от длъжност от министъра на околната среда и водите.

(3) Директорите на РИОСВ се назначават от министъра на околната среда и водите след проведен конкурс.

(4) Служителите на РИОСВ се назначават и освобождават от длъжност от директора на РИОСВ по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

 
 
 

Чл. 6. (1) Длъжностното разписание на РИОСВ се утвърждава от директора на РИОСВ след одобряване от министъра на околната среда и водите съобразно регламентираната в този правилник структура и обхват на дейност.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) Поименното разписание на длъжностите на съответната РИОСВ се определя от директора на РИОСВ.

 
 
 

Чл. 7. Директорът на РИОСВ:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РИОСВ;

2. осигурява провеждането на регионално равнище на държавната политика в областта на опазване на околната среда;

3. издава наказателни постановления, както и административни актове в изпълнение на законоустановените му компетенции;

4. налага глоби, имуществени санкции и принудителни административни мерки при констатирани нарушения на законодателството в областта на околната среда;

5. оправомощава длъжностни лица от РИОСВ да съставят предупредителни и констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения в рамките на предоставените му компетенции;

6. представлява РИОСВ пред всички министерства, ведомства, организации и лица в страната и в чужбина;

7. разпорежда се с бюджетните средства на РИОСВ;

8. до 31 януари на всяка календарна година представя за утвърждаване от министъра на околната среда и водите годишен план за контролната дейност на РИОСВ;

9. до 15 февруари на всяка календарна година представя на министъра на околната среда и водите годишен отчет за дейността на РИОСВ за предходната година;

10. до 30 април на всяка календарна година изготвя и публикува на интернет страницата на РИОСВ регионален доклад за състоянието на околната среда за предходната година;

11. представя на министъра на околната среда и водите месечни отчети за оперативната контролна дейност на РИОСВ;

12. предоставя ежедневна информация в случай на възникнали аварии и неотложни екологични проблеми, както и за състоянието на обекти под специално наблюдение;

13. подпомага разработването на нормативните актове, национални и регионални програми и стратегии в областта на околната среда;

14. координира с други регионални звена действия при екологични инциденти и други големи аварии и природни бедствия;

15. изпълнява и други текущи задачи, възложени му от министъра, заместник-министър, главния секретар, директора на дирекция "ПОС" при МОСВ.

 
 
 

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) Дейността на РИОСВ се осъществява с помощта на администрация, която е обща и специализирана и е организирана в дирекции, към които при необходимост могат да се създават отдели, а към отделите сектори.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) Компетенциите на служителите на РИОСВ се определят от действащото законодателство и се регламентират от длъжностните им характеристики, утвърдени от директора на РИОСВ.

 
 
 

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) Организацията на дейността на всяка РИОСВ се определя с правилник за вътрешния ред, утвърден от директора на РИОСВ, включващ и правила за документооборотa.

 
 
 

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) (1) Работното време на служителите в регионалната инспекция по околната среда и водите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч., със задължително присъствие в периода от 10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) Директорът на РИОСВ с вътрешни правила определя конкретната организация на работа и контрола по спазване на установеното работно време.

 
 
 
 

Раздел II
Обща администрация

 
 
 

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) Общата администрация на РИОСВ подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административни, финансови и правни дейности."

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) Дирекция "Административни, финансови и правни дейности":

1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на РИОСВ и служителите;

2. осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт;

3. изготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на проекти на договори, по които страна е РИОСВ;

4. изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на РИОСВ;

5. извършва деловодно обслужване и външна и вътрешна куриерска дейност;

6. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Държавния архивен фонд;

7. предприема действия за своевременното събиране на дължимите вземания на РИОСВ;

8. изготвя отговори и дава становища по постъпили жалби, сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията;

9. извършва кадровото обслужване, в т. ч. документирането на трудовите и служебните правоотношения и дейността, свързана с личния състав;

10. изготвя поименно разписание на длъжностите и вътрешни правила за работните заплати;

11. изготвя анализи за потребностите от обучение на персонала и планира обучението, подготвя анализ за състоянието на администрацията в съответствие със Закона за администрацията;

12. извършва финансово-счетоводни дейности, като изготвя и всички необходими справки и документи, изисквани от централната администрация на МОСВ;

13. подготвя проекта на бюджета на РИОСВ, включително и списъците за капиталови разходи;

14. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове; тримесечни и годишни финансови отчети за степента на изпълнение на програмите и политиките на МОСВ, тримесечни оборотни ведомости и годишен финансов отчет;

15. контролира, анализира и отчита разходването на предоставените бюджетни средства, както и събирането и трансфера на приходите;

16. организира материално-техническото снабдяване, както и управлението и стопанисването на собствеността на РИОСВ;

17. осигурява информационните връзки и комуникации на администрацията;

18. организира дейността по административно обслужване на юридически и физически лица на принципа "едно гише";

19. въвежда и поддържа актуална информация в регистъра на административните структури и актове на органите на изпълнителната власт;

20. организира и провежда на територията на РИОСВ кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и подпомага провеждането на местно ниво на национални кампании в тази област;

21. изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на РИОСВ, свързани с осъществяване дейността на инспекцията.

 
 
 
 

Раздел III
Специализирана администрация

 
 
 

Чл. 11. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, свързани с неговата компетентност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) Специализираната администрация е организирана в две дирекции:

1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) дирекция "Контрол на околната среда" с направления "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори", "Опазване на водите", "Управление на отпадъците и опазване на почвите", "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), екологична отговорност и доброволни ангажименти", "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества" извършва дейности, свързани със:

а) опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане;

б) предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване;

в) екологосъобразно управление на отпадъците;

г) управление на опасни химични вещества и смеси и предотвратяване на големи аварии с опасни вещества;

д) опазване и подобряване на акустичната среда, намаляване или елиминиране на въздействията от природна и техногенна радиоактивност, електромагнитни полета и други физични фактори;

е) изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в т. ч. за включването на базата данни за състоянието на околната среда и по годишните доклади за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ;

ж) изготвяне и предоставяне на министъра на околната среда и водите и на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) информация за включването й в публичните регистри по чл. 129 и 130 ЗООС;

з) поддържане на база данни в електронен вид за извършения от РИОСВ контрол по изпълнение на условията в разрешителните за заустване;

и) подпомагане разработването на общински програми за опазване на околната среда чрез участие на експерти и предоставяне на информация;

к) контрол по изпълнението на мерките по програмите за управление на дейностите по отпадъците;

л) контрол по изпълнение на мерките, предвидени в общинските програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и за достигане на съответните норми в установените за целта срокове;

м) контрол по изпълнение на мерките, предвидени в плановете за действие за управление на шума в околната среда по чл. 6 от Закона за защита от шума в околната среда;

н) преценка на искането за заустване на отпадъчни води и емисионните нива по реда на чл. 13 от Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ, бр. 47 от 2011 г.);

о) провеждане на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен орган е РИОСВ;

п) прилагане на доброволните ангажименти по чл. 132 ЗООС;

р) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) изготвяне на отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията;

2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) дирекция "Превантивна дейност" с направления "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)", "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" и "Специализирани регистри" извършва дейности, свързани със:

а) процедиране по ЕО и ОВОС и/или по оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони;

б) опазване на елементите на Националната екологична мрежа, биологичното разнообразие и генетично модифицирани организми, както и устойчивото използване на биологични ресурси;

в) организация на процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на околната среда;

г) изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно изискванията на ЗООС, в т. ч. за включването на базата данни за състоянието на околната среда и по годишните доклади за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ;

д) поддържане и управление на локални информационни масиви и бази данни за състоянието на околната среда;

е) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) изготвяне на отговори - становища по постъпили жалби, сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 1.08.2012 г.) В РИОСВ с численост под 30 щатни бройки специализираната администрация се организира в една дирекция "Контрол и превантивна дейност", която извършва дейностите по ал. 2, т. 1 и 2.

 
 
 
 

Глава трета
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 
 
 
 

Чл. 12. При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и контролни функции.

 
 
 
 

Чл. 13. (1) При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата в тази област.

(2) При осъществяване на функциите по ал. 1 РИОСВ изпълнява произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи, включително и:

1. участие с един или няколко представители във:

а) комисиите за рекултивация на нарушени терени;

б) общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и Националния експертен съвет по устройство на територията за приемане на проекти и технически решения за водоснабдителните и канализационните системи, вкл. и селищни пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, както и за разглеждане и приемане на устройствени планове, проекти и решения;

в) техническите съвети при регионалните управления на горите за приемане на решения относно лесоустройствени проекти, планове и програми;

г) програмните съвети за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, създадени с цел разработване на програмите за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух по чл. 27 ЗЧАВ;

д) междуправителствените и междуведомствените комисии по екологични проблеми на прилежащата територия;

е) комисии за определяне състоянието на популациите или находищата на уязвими животински или растителни видове във връзка с опазването и устойчивото им ползване;

ж) областни комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

з) комисии за промяна предназначението на земеделските земи;

и) обществени обсъждания на проекти на планове за управление на национални и природни паркове, публично обсъждане на изпълнението на планове за управление;

к) комисии за установяване на щети, нанесени от защитени видове;

л) областни комисии по Закона за обществените поръчки, за случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ);

2. произнасяне, утвърждаване или съгласуване в съответствие с нормативните изисквания на:

а) общинските програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове за действие съгласно изискванията на ЗЧАВ;

б) програмите за управление на дейностите по отпадъците;

в) по обстоятелствата, свързани с преценка на искането за заустване на отпадъчни води и по емисионните нива по реда на чл. 13 от Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;

3. разработване на:

а) планове за действие при екологични инциденти;

б) режими на ползване на биологични ресурси.

(3) Дейността по ал. 2 се извършва след предварително съгласуване с компетентните органи в случаите, предвидени в нормативните актове.

 
 
 

Чл. 14. (1) При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и участва в провеждането на дейности, свързани със:

1. предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда;

2. предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на околната среда;

3. повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда;

4. поддържане на регистри и бази данни.

(2) При осъществяване на функциите по ал. 1 РИОСВ изпълнява следните задачи:

1. организира процеса на достъп на обществеността до информацията за околната среда чрез:

а) предоставяне на достъп до информация за околната среда на обществеността;

б) предприемане на действия за информиране на заинтересованите ведомства и организации и средствата за масово осведомяване при регистрирано превишаване на алармените прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон;

в) текущо предоставяне на информация, свързана с дейността на инспекцията, на средствата за масово осведомяване;

г) поддържане на регистър на подадените заявления за достъп до информация;

д) поддържане на регистър на обектите от Националната екологична мрежа;

е) актуализиране на данните в регистъра по чл. 102 ЗООС за процедурите от компетенциите на съответната РИОСВ;

ж) поддържане на електронна база данни за извършения от РИОСВ контрол по изпълнение на условията в разрешителните за заустване съгласно изискванията на чл. 30 от Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване;

з) осигуряване на достъп чрез интернет страницата на съответната РИОСВ за определени процедури по глава шеста от ЗООС за инвестиционни предложения, издадените решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО, решения по ОВОС и становища по ЕО, както и по ОС;

и) поддържане и осигуряване на ефективното функциониране на информационните центрове за обществеността;

к) създаване и поддържане на интернет страницата на РИОСВ;

л) издаване на информационни материали, свързани с дейността на РИОСВ, включително годишните доклади за състоянието на околната среда;

м) изготвяне и предоставяне на министъра на околната среда и водите на информация за включването й в публичния регистър по ЗОПОЕЩ;

н) предоставяне информация на заинтересовани организации относно приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, във връзка с регистрации по EMAS;

2. организира кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и тяхното провеждане на регионално ниво;

3. включва обществеността в процеса на вземане на решения, свързани с опазване на околната среда.

 
 
 

Чл. 15. Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.

 
 
 

Чл. 16. Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзаконовите нормативни актове за:

1. предотвратяване от замърсяване или увреждане и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане:

а) чрез произнасяне с решение по ОВОС или с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, за които компетентен орган за произнасяне е директорът на РИОСВ, и участие в такива процедури, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите;

б) чрез участие в процедурите по издаване, преразглеждане и изменение на комплексни разрешителни;

в) чрез участие в процедури по издаване на разрешителни за изграждане и/или експлоатация на предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал по чл. 104 ЗООС;

г) чрез издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, становища по ЕО на планове и програми в случаите, когато компетентен орган е директорът на РИОСВ, и участие в такива процедури, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите;

д) чрез координиране на планове и програми във връзка с ограничаване емисиите на определени производства и дейности (големи горивни инсталации, употреба на разтворители, ограничаване и прекратяване употребата на озоноразрушаващи вещества, парникови газове и др.);

е) чрез провеждане на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен орган е РИОСВ;

ж) чрез изготвяне и предоставяне на становища по инвестиционните проекти по програмите за отстраняване на миналите екологични щети и по отчетите за изпълнението на програмите;

2. опазване на водите от замърсяване:

а) чрез участие в процедури по издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти съгласно задълженията, описани в Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване;

б) чрез ежегодна актуализация, включваща и съгласуване с Басейнова дирекция (БД), на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни вещества и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и които подлежат на задължителен емисионен контрол;

в) чрез участие в процеса на извършване от страна на БД и ИАОС на инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни и приоритетно опасни вещества, чийто списък е определен в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 17 от Закона за водите;

г) чрез осигуряване в затворено състояние на аварийните и байпасните връзки;

3. спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците:

а) чрез издаване на разрешения, регистрационни документи и удостоверения за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, когато дейностите се извършват на територията на съответната инспекция;

б) чрез съгласуване и/или утвърждаване на планове за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания;

4. опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси:

а) чрез изготвяне на становища за дейности в защитени територии и защитени зони;

б) чрез изготвяне на становища по проекти за планове за управление на защитените територии и защитени зони;

в) чрез участие с представител в лесоустройствени и ловоустройствени съвещания за държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция;

г) чрез участие с представител в процедури, свързани с растителни и животински видове, поставени под режим на опазване и регулирано ползване;

д) чрез участие в процедурите по предложения за обявяване и промени на елементи от Националната екологична мрежа, в това число защитени територии и защитени зони;

е) чрез участие с представител в комисиите за опазване и/или определяне ползването на уязвими биологични ресурси;

ж) чрез регистрация на видовете по чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

з) чрез издаване на разрешителни за ползване на ресурси в поддържани резервати;

и) чрез извършване на наблюдения и контрол, свързани с мониторинга на биоразнообразието и биологичните ресурси;

к) чрез извършване на ОС на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти по реда на чл. 31, ал. 1 и 4 ЗБР;

5. опазване качеството на атмосферния въздух:

а) чрез участие с представител в комисиите за държавно приемане на обекти съгласно чл. 16 ЗЧАВ;

б) чрез ежегодна актуализация на списъците на обектите, формиращи атмосферни емисии, подлежащи на задължителен емисионен контрол;

в) чрез ежегодна актуализация на списъците на хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове;

г) чрез контрол по разработването и изпълнението на общинските програми за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и за достигане на съответните норми в установените за целта срокове.

 
 
 

Чл. 17. При осъществяване на функциите по текущия и последващ контрол РИОСВ извършва проверки, наблюдения и възлага извършване на анализи от лабораториите към ИАОС в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи, включително и за:

1. опазване на водите по отношение на:

а) количеството и състава на заустваните отпадъчни води, включително от канализационните системи на населените места;

б) замърсяването на водни обекти при аварийни ситуации и залпови изпускания;

в) спазването на изискванията за провеждане на собствен мониторинг на отпадъчни води;

г) състоянието и правилната експлоатация на канализационните мрежи на обектите, формиращи отпадъчни води, и на пречиствателните станции и съоръжения към тях;

д) състоянието и правилната експлоатация на хвостохранилищата, шламохранилищата, насипищата, отвалите и системите за следене на сигурността им;

е) изпълнението на условията и изискванията на издадените по реда на Закона за водите разрешителни за заустване на отпадъчни води, както и изпълнението на плановете и програмите от мерки за намаляване и/или прекратяването на замърсяването и на комплексните разрешителни;

ж) събирането, обработването и предоставянето в определен формат на информация по компетентност във връзка с изпълнението на задължения за докладване пред Европейската комисия по прилагане на европейското право в областта на околната среда;

2. опазване на почвите по отношение на:

а) замърсяването с вредни вещества, включително и радиоактивни вещества;

б) вкисляването, засоляването, повърхностното преовлажняване и ерозиране;

в) оползотворяването на хумуса от площи, определени за строителство;

г) рекултивацията на нарушени терени и на почви, замърсени с вредни вещества;

д) състоянието на почвите, намиращи се под влияние на складове с пестициди;

3. опазване и екологосъобразно използване на земните недра по отношение на състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат при извършване на дейностите по предоставени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив;

4. управление на отпадъци по отношение на:

а) лицата, извършващи дейности по събиране, включително разделното събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, в т. ч. спазването на условията на издадените разрешения;

б) лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, изпълняващи задълженията си индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване;

в) експлоатацията, закриването и следексплоатационните грижи на съоръженията и инсталациите за съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

г) изпълнението на програмите за управление на дейностите по отпадъците;

д) изпълнението на плановете за привеждане на съществуващите депа в съответствие с нормативните изисквания;

е) трансграничния превоз на отпадъци през територията на страната, контрол по изпълнение на условията в издадените разрешения и оказване на съдействие на митническите органи;

ж) отчетността и предоставянето на информация за дейностите по отпадъците;

5. опазването на биологичното разнообразие и елементите на Националната екологична мрежа, както и устойчивото използване на биологичните ресурси във връзка със:

а) спазването на режимите за защитените територии и защитени зони;

б) опазването на защитените растителни и животински видове и техните местообитания;

в) опазването и устойчивото използване на биологичните ресурси;

г) изпълнението на програмите и проектите, включени в плановете за управление на защитени територии;

д) охраната на резервати и поддържани резервати, които попадат в обхвата на съответната РИОСВ;

е) спазването на устройствените проекти, планове и програми за горите в защитени територии и защитени зони;

ж) опазването на режимите на защита и регулирано ползване на растителни и животински видове;

з) вътрешната търговия на видове, подлежащи на регистрация по чл. 91 ЗБР, и изпълнението на разпорежданията при конфискувани видове животни и растения;

6. реализация на устройствените планове и на инвестиционните проекти в селищните и извънселищните територии и зоните им на влияние по отношение на:

а) изпълнението на условията и мерките в решенията по ОВОС и в решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения на съответните етапи от тяхната реализация;

б) съобразяването на условията и мерките от становищата по ЕО и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО преди одобряване на планове и програми и по време на наблюдението и контрола при прилагането на плановете и програмите;

в) изпълнението на програми за привеждане на стопанските субекти в съответствие с нормативните изисквания по околната среда;

г) изпълнението на програми за отстраняването на щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия на държавата, при приватизация (ако има такива);

д) изпълнението на условията, зададени в комплексните разрешителни;

е) изпълнението на условията в издадените решения по оценки за съвместимост и решения по преценяване на вероятната степен на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони;

ж) изпълнението от операторите на задълженията им по ЗОПОЕЩ, вкл. по прилагане на постановените с издадените заповеди превантивни/оздравителни мерки;

7. управление на опасни химични вещества и смеси по отношение на:

а) изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС към предприятията с нисък и висок рисков потенциал;

б) изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове към него;

в) изискванията за предоставяне на информация за опасни вещества и смеси по веригата на доставки, обмен на данни, регистрация, разрешаване или ограничаване на вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент REACH;

г) изискванията за нотификация на класификацията и етикетирането на пускани на пазара опасни вещества и смеси съгласно Регламент CLP;

д) изискванията към опасните вещества, които са предмет на уведомление за износ и/или ограничаване на производството, употребата и пускането на пазара на устойчиви органични замърсители;

е) свойствата и съдържанието на определени вещества в състава на детергенти;

8. опазване на въздуха по отношение на:

а) концентрацията на основни и допълнителни показатели, ако такива са определени, съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 ЗЧАВ, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой;

б) емисиите (концентрации) на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници, нормирани съгласно действащото законодателство, както и съгласно подписаните и ратифицирани от Република България международни конвенции и в съответствие с ефективността на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове, в т.ч. на вещества, нарушаващи озоновия слой, и флуорирани парникови газове;

в) емисиите на вредни вещества съгласно програмите за тяхното намаляване по подписаните и ратифицирани от Република България международни конвенции;

г) ефективността от работата на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове;

д) трансграничния пренос на замърсяващи вещества и фоново качество на атмосферния въздух;

е) състоянието на атмосферния въздух в район, където е станал инцидент, в резултат на което са изпуснати емисии на вредни вещества;

ж) източниците на неорганизирано изпускане на емисии;

з) отлагането на вредни вещества от въздуха върху открити повърхности;

и) източниците на неприятни миризми;

к) количествата и вид на изгаряните горива и енергоефективност;

л) пускането на пазара и/или употребата на бои, лакове и авторепаратурни продукти в обхвата на наредбата по чл. 11а ЗЧАВ;

м) вноса, износа, пускането на пазара или използването на вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове, както и на продукти и съоръжения, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества;

9. промишлените източници на шум и други вредни физични фактори, както и състоянието на техническите средства за намаляване на вредното им въздействие;

10. генетично модифицираните организми (ГМО) в контролирани условия и на освобождаването на генно модифицирани организми в околната среда:

а) спазването на условията от разрешения, издадени по Закона за ГМО;

б) наличието на ГМО в противоречие със Закона за ГМО;

11. доброволните ангажименти по чл. 132 ЗООС по отношение на:

а) спазването на приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, от организации, регистрирани по схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS);

б) съответствието на продукти с екомаркировката на Европейския съюз (ЕС) с критериите за съответната продуктова група;

в) употребата на логото на EMAS и екомаркировката на ЕС.

 
 
 

Чл. 18. (1) При изпълнение на правомощията си по осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол длъжностните лица на РИОСВ:

1. извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават предписания със срокове и отговорници, контролират тяхното изпълнение, изискват и имат право да получават справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;

2. съставят актове за установяване на административни нарушения съобразно предоставената им компетентност;

3. имат право на свободен достъп до всички обекти на територията на съответната РИОСВ за извършване на проверка, когато дейностите в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на околната среда;

4. имат право да изискват и да получат съдействие от държавните и общинските органи, организации, юридически и физически лица;

5. участват и съдействат при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си;

6. налагат принудителни административни мерки съобразно предоставените им компетенции и съгласно нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ.

(2) При осъществяване на правомощията си длъжностните лица от РИОСВ се легитимират със служебни карти, издадени от министъра на околната среда и водите.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 14, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и отменя Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 65 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 92 и 103 от 2009 г.).

 
 
 

§ 2. Започналите, но неприключили до влизане в сила на този правилник административни производства пред РИОСВ - Перник, за административна област Кюстендил, общини Рила и Кочериново се довършват от РИОСВ - Перник.

 
 
 

§ 3. Правилникът влиза в сила от 01.01.2012 г.

 
 
 
 
     Приложение
към чл. 3
 
 
 
 
Седалище и териториален обхват на дейност на РИОСВ


Седалище

Териториален обхват

област с административен център

общини

1

2

3

Благоевград

Благоевград

Благоевград, Белица, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Симитли, Струмяни, Сандански, Хаджидимово, Якоруда

Кюстендил

Кочериново, Рила

Бургас

Бургас

Айтос, Бургас, Каменово, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

Варна

Бяла

Сливен

Котел

Варна

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Вълчи дол, Ветрино, Варна, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

Враца

Враца

Враца, Мездра, Бяла Слатина, Оряхово, Козлодуй, Мизия, Роман, Криводол, Борован, Хайредин

Велико Търново

Велико Търново

Елена, Стражица, Златарица, Лясковец, Горна Оряховица, Велико Търново, Полски Тръмбеш, Свищов, Павликени, Сухиндол

Габрово

Севлиево, Дряново, Трявна, Габрово

Монтана

Монтана

Монтана, Берковица, Лом, Вършец, Г. Дамяново, Чипровци, Бойчиновци, Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм

Видин

Видин, Белоградчик, Кула, Бойница, Брегово, Ново село, Грамада, Макреш, Чупрене, Ружинци, Димово

Пазарджик

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Септември, Стрелча, Ракитово

Плевен

Плевен

Белене, Гулянци, Д. Дъбник, Д. Митрополия, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг

Ловеч

Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Пловдив

Пловдив

Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

Русе

Русе

Русе, Сливо поле, Борово, Две могили, Иваново, Ценово, Ветово, Бяла

Разград

Разград, Лозница, Кубрат, Исперих, Завет, Цар Калоян, Самуил

Силистра

Силистра, Тутракан, Ситово, Главиница, Дулово, Алфатар, Кайнарджа

София

София област

Антон, Ботевград, Божурище, Горна Малина, Годеч, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Златица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч, Самоков

София-град

Столична община

Перник

Перник

Перник, Брезник, Трън, Ковачевци, Земен, Радомир

Кюстендил

Кюстендил, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Сапарева баня, Дупница, Бобошево

Смолян

Смолян

Смолян, Чепеларе, Баните, Борино, Доспат, Девин, Мадан, Рудозем, Златоград, Неделино

Хасково

Ардино

Благоевград

Сатовча

Пловдив

Лъки

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Гълъбово, Братя Даскалови, Опан, Николаево, Гурково, Чирпан, Павел баня, Раднево

Сливен

Сливен, Нова Загора, Твърдица

Ямбол

Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово, Болярово

Хасково

Тополовград

Хасково

Хасково

Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли, Хасково

Кърджали

Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене

Шумен

Шумен

Шумен, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Смядово, Хитрино, Венец, Никола Козлево, Велики Преслав, Върбица

Търговище

Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново, Опака