ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат основните функции, задачи, структурата и организацията на дейността на Националния съвет по условия на труд.

Чл. 2. Националният съвет по условия на труд, наричан по-нататък „Национален съвет“, е постоянен консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество и координация на национално равнище при разработването и осъществяване на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 

Глава втора

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 3. Националният съвет:

1. оказва помощ и съдействие при осъществяване на активна политика в областта на безопасността и здравето при работа;

2. обсъжда всички въпроси, свързани с условията на труд и предлага мерки за подобряването им;

3. изисква от отделните министерства, ведомства, други организации и търговски

дружества информация за състоянието на условията на труд и други, свързани с обсъжданите проблеми;

4. внася в Министерския съвет информация по обсъжданите проблеми и прави предложения;

5. обсъжда проекти на нормативни актове по въпросите на условията на труд и изразява становище преди приемането им от съответния държавен орган;

6. прави предложения за изменение и допълнение на нормативни актове по въпросите на условията на труд;

7. взема решение за създаване на отраслови или браншови структури за тристранно сътрудничество по условия на труд и периодично обсъжда тяхната дейност;

8. създава помощни структури към съвета за решаване на специфични въпроси;

9. обсъжда основните насоки и координира дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд;

10. проучва и популяризира наш и чужд опит, организира национални конкурси, семинари, акции и други форми за стимулиране на дейността;

11. възлага проучването и разработването на проекти за решаване на национално

значими и други важни проблеми по условията на труд с конкретна практическа приложимост и висок социален ефект;

12. осъществява и други функции и задачи, възложени с нормативни актове и по решения на Националния съвет за тристранно сътрудничество;

13. поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и популяризира проблемите и мерките, свързани с безопасните и здравословни условия на труд;

14. приема годишен план за работа, ежегодно обсъжда дейността си и предприема

мерки за подобряването й;

15. обсъжда годишния план за работа на ИА „ГИТ“ преди утвърждаването му от министърът на труда и социалната политика и годишните отчети за дейността на ИА „ГИТ“;

16. ежегодно съгласува Програмата за работа и бюджета на фонд „Условия на труд“ преди утвърждаването им от министърът на труда и социалната политика;

17. определя в Програмата за работа на фонд „Условия на труд“:

а) вида на проектите и програмите с браншова значимост и приложимост на резултатите;

б) приоритетните области за финансиране до 20 на сто от стойността на проекти за

подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост и висок социален ефект на резултатите;

в) размера за финансиране на проектите по т. а;

г) максималния размер на средствата за финансиране на един проект по т. б.

18. обсъжда Годишния доклад за дейността на фонд „Условия на труд“ преди утвърждаването му от министърът на труда и социалната политика.

 

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 4. (1) В Националния съвет участват:

1. определени с акт на Министерския съвет представители на министерства;

2. представители на национално представителните организации на работниците и

служителите и на работодателите;

3. представители на Националния осигурителен институт.

(2) Министрите, председателите на отделните ведомства и организации и управителят на НОИ определят поименно по един представител по ал. 1, наричани по-нататък„членове на съвета“, както и лицата които да ги заместват в случай на невъзможност за участие.

Чл. 5. (1) Националният съвет се ръководи от председател и двама заместник-председатели.

(2) Председател на Националния съвет е министърът на труда и социалната политика.

(3) Заместник-председателите се определят ежегодно на ротационен принцип от

представителите на организациите на работниците и служителите, и на работодателите на първото заседание на Националния съвет за календарната година.

Чл. 6. (1) Председателят на Националния съвет:

1. представлява съвета пред всички институции;

2. организира, свиква и ръководи заседанията му;

3. одобрява дневния ред за заседанията въз основа на внесени предложения;

4. определя секретаря на Националния съвет, който е служител в администрацията на Министерството на труда и социалната политика.

(2) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от изрично

упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 7. Секретарят на Националния съвет:

1. уведомява писмено всички членове на съвета за предстоящите заседания;

2. организира изпращането на материалите за заседанията;

3. съставя протокол за заседанията;

4. съхранява архива на съвета.

Чл. 8. Националният съвет провежда заседанията си в сградата на Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 9. Заседанията на Националния съвет се провеждат:

1. по предварително приет годишен план за работа;

2. по инициатива на председателя на съвета;

3. по решение на съвета от предходно заседание;

4. по искане най-малко на 1/3 от членовете му.

Чл. 10. (1) Националният съвет провежда своите заседания при предварително определени дата и дневен ред.

(2) Дневният ред се изготвя от секретаря на съвета и се одобрява от неговия председател.

(3) Материалите, отнасящи се до включените в дневния ред въпроси, се изпращат на членовете на съвета от секретаря на съвета не по-късно от 7 работни дни преди насроченото заседание.

(4) Всеки член на съвета може да прави предложение за включване на въпроси в

дневния ред най-малко 3 работни дни преди заседанието.

Чл. 11. (1) Заседанията на Националния съвет се провеждат, когато присъстват представители на всяка от страните, участващи в съвета и броят на участниците е не по-малък от 2/3 от общия брой на членовете на съвета.

(2) Когато не са налице някои от условията по ал. 1, заседание не се провежда.

Чл. 12. Член на съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание на Националния съвет, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид и го представи на секретаря на съвета.

Чл. 13. В заседанията на Националния съвет могат да участват ръководители и специалисти от министерства, ведомства и други организации, имащи отношение към разглежданите проблеми. Тези лица нямат право на глас при приемането на решения по разглежданите въпроси.

Чл. 14. (1) По решение на Националния съвет могат да се сформират работни групи и експертни комисии за решаване на конкретни и специфични въпроси.

(2) Състава, функциите и задачите на работните групи и експертните комисии по ал. 1 се регламентират от Националния съвет за всеки конкретен случай.

Чл. 15. Националният съвет по условия на труд приема решенията си с консенсус.

Чл. 16. (1) За всяко заседание на Националния съвет се съставя протокол, подписан от председателя, зам. председателите и секретаря на Националния съвет, който съдържа:

1. дата на провеждане на заседанието;

2. дневен ред;

3. имената на участниците в заседанието;

4. приети решения на Националния съвет по различните точки от дневния ред.

(2) Копие от решенията на Националния съвет се изпраща на членовете на съвета.

Чл. 17. Министерство на труда и социалната политика осигурява финансовите средства и организационно-техническото обслужване, необходими за дейността на Националния съвет.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 39, ал. 5 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.