УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Приет с ПМС № 232 от 28.09.2009 г. Обн. ДВ. бр.78 от 2 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.,изм. ДВ. бр.74 от 21 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2. (1) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. Дякон Игнатий 9.

(2) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е организирано в дирекции, които подпомагат министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Раздел I. Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт за провеждане на държавната политика в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи и представлява Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.

(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II. Правомощия на министъра

Чл. 5. Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и законите на страната, като:

1. провежда държавната политика в областта на транспорта;

2. провежда държавната политика за развитието на пътната инфраструктура съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството;

3. провежда държавната политика в областта на информационните технологии и електронните съобщения с цел развитие на информационното общество;

4. провежда държавната политика в областта на електронното управление;

5. провежда държавната политика в областта на пощенските услуги;

6. провежда държавната инвестиционна политика в транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление;

7. подготвя проекти на международни договори, по които Република България е страна, в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление и осигурява изпълнението на международните договори в тези области;

8. организира и ръководи подготовката на транспорта, на пощенските и електронните съобщителни мрежи за работа в условия на кризи, за транспортно и съобщително осигуряване на страната, въоръжените сили и органите по сигурността при привеждането им от мирно на военно положение, осигурява електронни съобщения, свързани с националната сигурност;

9. представлява Република България в международните организации по транспорт, в международните организации в областта на електронните съобщения, информационното общество и електронното управление, във Всемирния пощенски съюз, като и в европейските и регионалните организации и структури на органите на управление на пощенските услуги;

10. разпределя и контролира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства за транспорт, информационни технологии, съобщения и електронно управление;

11. контролира дейността на лицата, получили документи - лицензи, разрешения, сертификати и др., издадени от него или от оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 6. Министърът упражнява своите правомощия в областта на транспорта, като:

1. разработва стратегия за развитие и преструктуриране на транспорта;

2. съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството предлага на Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението й;

3. поддържа и развива международните инициативи, сключва международни договори за изграждането на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки, сключва международни договори за изграждане и опериране по транспортни коридори;

4. създава условия за безопасност в търговското корабоплаване, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт и контролира спазването им;

5. организира и контролира технически разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти; произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища; произшествия и инциденти в железопътния транспорт; поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища, на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

6. организира контрола по спазването на условията за осъществяване на обществен превоз на пътници и товари и на документите, свързани с превоза;

7. определя:

а) документите за превоз;

б) условията и реда за одобряване на типовете пътни превозни средства и измененията на тяхната конструкция;

в) изискванията, на които трябва да отговарят водачите;

8. издава документи за правоспособност, за техническа годност и национална принадлежност и за право на достъп до пазара в областта на транспорта и контролира изпълнението на задълженията, свързани с тях;

9. съдейства за международното представителство на транспортните организации и за участието им в международния транспортен пазар;

10. организира дейностите по търсене, спасяване и оказване помощ на нуждаещи се или търпящи бедствие хора, плавателни съдове или въздухоплавателни средства в района за търсене и спасяване, за който Република България отговаря по международните договори;

11. контролира разходването на предоставените за транспорта финансови средства от фондове и банкови институции с държавна гаранция;

12. издава свидетелства за правоспособност на радиооператорите от въздушната подвижна радиослужба, въздушната подвижна спътникова радиослужба, Световната морска система за бедствия и безопасност на морската подвижна радиослужба и морската подвижна спътникова радиослужба, на радиооператори на радиостанции на плавателни съдове по вътрешни водни пътища;

13. осъществява международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на националната сигурност и отбраната и за радиослужбите въздушна подвижна, въздушна подвижна - спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация - спътникова, морска подвижна, морска подвижна - спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация - спътникова.

Чл. 7. Министърът упражнява своите правомощия в областта на информационните технологии, съобщенията и електронното управление, като:

1. разработва и внася за приемане от Министерския съвет политика и стратегии в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество;

2. разработва и внася за приемане от Министерския съвет секторната пощенска политика;

3. разработва стратегии и програми за реализиране на електронното управление, внася за приемане от Министерския съвет обща стратегия за електронно управление;

4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) представлява Република България в международните организации в областта на електронните съобщения, пощенските услуги, информационното общество и електронното управление;

5. осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на управлението на електронните съобщения и информационното общество, свързани с членството й в Европейския съюз и в международни организации;

6. съгласува и/или утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с приоритетите в областта на информационните технологии, съобщенията и електронното управление;

7. участва в работата и председателства Съвета по националния радиочестотен спектър или оправомощава за това друго длъжностно лице;

8. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

9. утвърждава годишен тематичен план за издаване на български пощенски марки;

10. издава и пуска в употреба пощенски марки;

11. осъществява контрол в областта на електронното управление съгласно Закона за електронното управление;

12. координира дейността на държавните органи и техните администрации по предоставянето на електронни услуги и използването на електронен подпис;

13. (нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г.) ръководи изграждането на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;

14. (нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г.) осигурява свързаност чрез Единната електронна съобщителна мрежа между органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на Република България.

Чл. 8. Министърът контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Чл. 9. В областта на правното регулиране министърът издава нормативни актове, внася за приемане или одобряване от Министерския съвет проекти на нормативни актове, регулиращи транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление, участва със свои представители в работните групи по хармонизиране законодателството на страната.

Чл. 10. Министърът участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на министерството за пълноправно членство на Република България в Европейския съюз, участва в определянето и провеждането на политиката за участие в Кохезионния фонд и в Структурните фондове на Европейския съюз, в предприсъединителните програми и проекти на Европейския съюз и осъществява двустранното сътрудничество със страните - членки на Европейския съюз, участва в провеждането на политиката за присъединяване към организации за колективна сигурност.

Чл. 11. Министърът упражнява правата на едноличен собственик на капитала в държавните предприятия и в търговските дружества с държавно участие в капитала от транспорта и съобщенията.

Чл. 12. Министърът осъществява подготвителните действия и внася предложения за предоставяне на концесии за обекти - държавна собственост, извършва и други действия, свързани с предоставянето и осъществяването на концесиите, за които е оправомощен със закон или с акт на концедента, при условията и по реда на Закона за концесиите иПравилника за прилагане на Закона за концесиите.

Чл. 13. Министърът възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност.

Чл. 14. Министърът ръководи лечебните заведения към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 15. Министърът ръководи, контролира и организира дейността по Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в рамките на министерството.

Чл. 16. Министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Чл. 17. Министърът утвърждава:

1. длъжностното и поименното щатно разписание на министерството;

2. разпределения по организационни звена бюджет на министерството.

Чл. 18. Министърът осъществява други правомощия, възложени му със закон или с постановление на Министерския съвет.

Раздел III. Политически кабинет

Чл. 19. Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет.

Чл. 20. Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.

Чл. 21. (1) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в изпълнение на които:

1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения;

2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката в транспорта, информационните технологии и съобщенията;

3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри;

4. осъществява връзките на министъра с обществеността.

(2) Политическият кабинет осъществява съвещателните си функции чрез провеждане на заседания под ръководството на министъра.

(3) На заседанията на политическия кабинет могат да присъстват и експерти, включени в състава му, както и специално поканени за становище държавни служители.

Чл. 22. Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".

Чл. 23. Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството и при изпълнението на правомощията му в рамките на своята компетентност по чл. 4, ал. 2.

Чл. 24. (1) Началникът на политическия кабинет и парламентарният секретар се назначават по трудово правоотношение от министъра и са на негово пряко подчинение.

(2) Министърът назначава директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" по служебно правоотношение.

Чл. 25. (1) Началникът на политическия кабинет организира работата на политическия кабинет на министъра.

(2) Началникът на политическия кабинет може да участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя.

(3) Началникът на политическия кабинет координира подготовката на работната програма на министъра.

(4) Началникът на политическия кабинет организира връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.

(5) Началникът на политическия кабинет организира и контролира работата на експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет.

Чл. 26. (1) Парламентарният секретар организира връзката на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии.

(2) Парламентарният секретар изпълнява основните си функции, като:

1. осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;

2. дава информация относно дебатите, повдигнатите въпроси и решенията на комисиите на Народното събрание;

3. предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

4. проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми;

5. координира и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;

6. заедно с останалите членове на политическия кабинет формулира конкретните задачи на кабинета и администрацията;

7. осъществява размяна на информация между народните представители и министъра.

(3) Парламентарният секретар координира своята работа с парламентарния секретар на Министерския съвет.

Чл. 27. Представянето на политиката и дейността на министъра пред обществеността се изпълнява от директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол", който:

1. планира и осъществява връзките на министъра със средствата за масово осведомяване;

2. организира отразяването на международните срещи и прояви на министъра;

3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на министъра;

4. организира пресконференции във връзка с дейността на министъра;

5. подготвя информация относно дейността на министъра и предоставянето й на средствата за масово осведомяване по негово решение;

6. възлага социологически проучвания и анализи.

Чл. 28. (1) Към политическия си кабинет министърът може да назначава по трудово правоотношение експерти и технически сътрудници за подпомагане на политическия кабинет при анализирането на информация и при подготовката на материали за осъществяване на неговите функции и техническото им осигуряване.

(2) Трудовите правоотношения на експертите и техническите сътрудници се прекратяват по преценка на министъра или с прекратяването на правомощията на министъра.

Раздел IV. Отношения на министъра с други държавни органи

Чл. 29. Министърът осъществява своите правомощия във взаимодействие с Министерския съвет, с другите министри и с другите органи на изпълнителната власт за провеждане на единна държавна политика.

Чл. 30. (1) Министърът сам или съвместно с други министри разработва и внася за приемане от Министерския съвет:

1. концепции и стратегии за развитието на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

2. проекти на нормативни актове, решения и разпореждания;

3. международни договори;

4. инвестиционни програми;

5. предложения относно социалната политика в транспортния отрасъл, в областта на съобщенията, информационните технологии и електронното управление.

(2) Министърът изразява становища по представените за разглеждане от Министерския съвет проекти на актове.

(3) Министърът координира своята дейност с министър-председателя, а в определени от него случаи - със заместник министър-председателите.

Чл. 31. (1) Министърът присъства и се изказва на заседанията на Народното събрание и на парламентарните комисии или отговаря на питания или въпроси на народни представители по реда, определен в Конституцията на Република България, в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

(2) Министърът представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на министерството.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I. Общи положения

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г.) Структурата на министерството включва Звеното за вътрешен одит, инспекторат, дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт", звено "Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност", обща администрация, организирана в 6 дирекции, и специализирана администрация, организирана в 8 дирекции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е 334 щатни бройки.

(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена в министерството е посочена в приложението.

(4) Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание по предложение на главния секретар.

Раздел II. Звено за вътрешен одит (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.)

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Звеното по ал. 1 извършва дейността по вътрешен одит на програмите, дейностите и процесите в министерството, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз, и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с Международните стандарти по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Хартата за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, който съгласува с министъра;

3. изготвя одитен доклад за всеки отделен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вид и обем на проверките;

4. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява съответствието на дейността на министерството със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите задължения;

7. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети и мнения с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола;

8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешния одит, който се изпраща на дирекция "Вътрешен контрол" на Министерството на финансите до 28 февруари следващата година;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите на публичния сектор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Звеното докладва директно на министъра.

Раздел III. Инспекторат

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Инспекторатът извършва комплексни и тематични проверки по утвърден от министъра годишен план, както и проверки на постъпили сигнали, заявления и предложения, а също и по случаи с широк обществен отзвук. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.

(3) При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, обективност, безпристрастност, отговорност, политическа неутралност и йерархична подчиненост.

(4) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.

(5) Инспекторатът има следните функции:

1. анализира ефективността на дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

2. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) проверява спазването на законите, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила за организация на работата в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

3. извършва проверки по постъпили сигнали, заявления и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им и налагането на наказания;

4. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) осъществява контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

5. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) подпомага министъра при изпълнението на задачите, произтичащи от годишните планове за изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, като предприема мерки за предотвратяване и разкриване на корупционни практики и осъществява дейности по мониторинг и превенция на корупцията в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

6. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) може да предлага образуването на дисциплинарно производство, когато установи, че е извършено нарушение на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

7. (нова - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) контролира спазването на препоръките от вътрешния и външния одит и предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) изпълнява специфични задачи и проверки, възложени от министъра.

(6) Организацията на дейността, условията и редът на осъществяване функциите на инспектората се определят с акт на министъра.

(7) При осъществяване на своите функции инспекторите на министерството имат право да изискват документи, сведения, данни, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при изпълнение на функциите им.

(8) При извършване на проверките инспекторите на министерството имат право да изискват информация от държавните и местните органи, от органите на съдебната власт и от други институции.

(9) Ръководителят на инспектората представя ежегоден доклад на министъра за дейността на инспектората за съответната година.

Раздел IV. Дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт"

Чл. 35. (1) Дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" е на пряко подчинение на министъра и извършва разследване на авиационни събития, разследване на произшествия в морските пространства и разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.

(2) Дирекцията по ал. 1:

1. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица, участващи при разследване на авиационни събития, разследване на произшествия в морските пространства и водните пътища и разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

2. организира и участва в международни срещи, свързани с разследване на авиационни събития, разследване на произшествия в морските пространства и водните пътища и разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

3. поддържа контакт с органи за разследване на произшествия на чужди държави за привличане на експерти в случай на тежко произшествие.

(3) В областта на разследване на авиационните събития дирекцията:

1. изпълнява държавни функции по осигуряване безопасността на полетите посредством предотвратяване и разследване на авиационни събития;

2. поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;

3. организира и контролира технически разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти и подпомага работата на създадените за целта комисии;

4. води архив за разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития;

5. изготвя и разпространява информационен бюлетин за авиационните събития;

6. анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие;

7. е контактна точка за Република България на европейската система за докладване на авиационни събития и отговаря за разпространяване на информация до заинтересувани страни.

(4) Инспекторите по разследване на авиационни събития имат право:

1. да извършват разследване на произшествия и инциденти с граждански въздухоплавателни средства;

2. на достъп до всички въздухоплавателни средства, летища, летателни площадки, летищна обслужваща техника, аеронавигационни и други съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване на територията на страната, независимо от собствеността им;

3. да изискват и анализират устни и писмени обяснения от членове на екипажа, от всички лица от администрации, авиационни оператори, летища, ръководство на въздушното движение и от организации за техническо обслужване и да анализират функционирането на въздухоплавателни средства, оборудване, съоръжения и свързаните с конкретното събитие полетни записващи устройства;

4. да събират и анализират данни, свързани с безопасността на полетите, с превантивна цел и да извършват дейности, свързани с предотвратяване на авиационни произшествия;

5. да правят задължителни писмени предписания за осигуряване безопасността на полетите.

(5) След получаване на съобщение за авиационно събитие на територията, въздушното пространство и териториалните води на Република България се започват незабавни действия по разследването до създаването на комисия за разследване на събитието.

(6) В областта на разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища дирекцията:

1. изпълнява държавни функции по независимото разследване на произшествия;

2. организира и извършва разследване на произшествието;

3. поддържа система за докладване при възникване на произшествия, води архив и поддържа база данни;

4. изготвя и разпространява информационен бюлетин;

5. при разследване на произшествията в морския транспорт анализира действията на физическите и юридическите лица в областта на корабоплаването и функционирането на съоръженията, свързани с конкретното събитие;

6. поддържа контакти и осигурява взаимодействие със страни - членки на Европейския съюз, или със страни извън него;

7. ръководи се от препоръките на Международната морска организация и на Европейския съюз, заложени в техните актове, отнасящи се до разследването на морските произшествия;

8. уведомява Международната морска организация за проведените разследвания.

(7) Инспекторите по разследване на произшествия в корабоплаването имат право:

1. да извършват разследване на произшествия в областта на корабоплаването;

2. на пълен и свободен достъп до всички доказателства, свързани с произшествието на кораби;

3. да изискват и анализират устни и писмени обяснения от членове на екипажи;

4. да получават информация от корабособственици, оператори, морски администрации и отделите за информационното им обслужване на трафика, от класификационни дружества и записи от записващите устройства за корабния рейс;

5. в окончателния си доклад за произшествието да правят задължителни препоръки по безопасността, произтичащи от поуките на събитието.

(8) В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт дирекцията:

1. поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествия и инциденти;

2. организира и осигурява технически разследването на произшествия и инциденти и подпомага работата на създадените за целта комисии;

3. води архив за разследванията и поддържа информационна база данни;

4. изготвя и разпространява информационен бюлетин;

5. при разследване на железопътни произшествия анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на железопътния транспорт и функционирането на подвижния железопътен състав, обектите и съоръженията на инфраструктурата, свързани с произшествието;

6. осъществява контакт с органите за разследване на железопътни произшествия на чужди държави за привличане на експерти в случай на тежко железопътно произшествие.

(9) Инспекторите по разследване на железопътни произшествия и инциденти имат право:

1. да извършват разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

2. на достъп до мястото на произшествието или инцидента, до всяка информация, съоръжения и подвижен състав, свързан с тях, до всички доказателства, свързани с разследването, за което получават съдействие от държавните органи, чиито функции по компетентност са свързани с произшествието;

3. да изискват и анализират устни и писмени обяснения от участниците в произшествието, очевидци, както и от други лица, свързани с произшествието или инцидента.

(10) Всяко разследване приключва с доклад до министъра с препоръки за мерки за осигуряване на безопасността.

(11) Директорът на дирекцията представя на министъра ежегоден доклад за предприетите мерки от адресатите на препоръките в докладите по ал. 10.

(12) Инспекторите в дирекцията притежават инспекторска карта и пропуск по образци, утвърдени от министъра.

(13) Директорът на дирекцията докладва директно на министъра.

Раздел V. Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Ръководителят на звено "Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност" е на пряко подчинение на министъра, служител е по сигурността на информацията, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи, ръководи звеното и отговаря за охраната, пропускателния режим, контрола на достъп и вътрешната сигурност в сградите и обектите, предоставени за управление на министерството.

(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:

1. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства, провежда и контролира изпълнението на мероприятията от плана в мирно време, при военно или друго извънредно положение;

2. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация "поверително" и по-високо;

3. организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители от министерството за получаване на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация "секретно" и по-високо;

4. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията в министерството;

5. организира и провежда обучението на служителите от министерството за работа с класифицирана информация и прилагането на програмно-техническите и физическите средства за защита;

6. организира и извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

7. извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на информационната сигурност в министерството;

8. участва при разработването на системата за защита на АИС и контролира използването на криптографските средства;

9. изготвя анализи и предложения за проектиране и внедряване на програмно-технически средства за защита и сигурност на информацията чрез обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността;

10. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Звено "Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност" подпомага ръководителя на звеното при изпълнение на възложените му задължения по защита на класифицираната информация, охраната и вътрешната сигурност, като:

1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;

2. участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му;

3. регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) организира, провежда и контролира изпълнението на конкретните мерки по охраната, пропускателния режим, контрола на достъп и вътрешната сигурност;

5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) обслужва и администрира системите за контрол на достъп и видеонаблюдение, изградени в министерството.

Раздел VI. Главен секретар

Чл. 38. (1) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на министъра.

(2) Главният секретар организира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове.

Чл. 39. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство в изпълнение на разпорежданията на министъра, като:

1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в министерството;

2. създава условия за нормална и ефективна работа в министерството и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;

3. ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на администрацията;

4. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;

5. утвърждава разходите по управлението на администрацията;

6. изготвя ежегоден доклад за дейността на администрацията, който се представя за утвърждаване от министъра;

7. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;

8. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;

9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.

(2) При отсъствие на главния секретар на министерството от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от министъра директор на дирекция в министерството.

Раздел VII. Обща администрация

Чл. 40. (1) Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване на дейността на министъра и на специализираната администрация и на дейности по административното обслужване на граждани и юридически лица.

(2) Общата администрация е организирана в 6 дирекции:

1. дирекция "Финанси";

2. дирекция "Човешки ресурси";

3. дирекция "Канцелария";

4. дирекция "Стопански дейности и управление на собствеността";

5. дирекция "Информационно обслужване";

6. дирекция "Връзки с обществеността и протокол".

Чл. 41. Дирекция "Финанси":

1. разработва методологията на счетоводната и финансовата политика на министерството поЗакона за счетоводството, нормативните актове по бюджетната политика като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и целеви средства и разпоредител със средства по международни програми;

2. организира и осъществява счетоводството на министерството;

3. осъществява ефективен предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по:

а) спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина;

б) правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;

в) редовното извършване на планови и извънпланови инвентаризации;

г) по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата на двойния подпис;

4. следи за ефективното и законосъобразното администриране на приходите и разходване на бюджетните и целевите средства при спазване на финансовата дисциплина;

5. обслужва плащанията и транзитните сметки на министерството като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити в системата на "Единната сметка";

6. осигурява данните и изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и набирателните сметки за централната администрация на министерството;

7. съставя годишния финансов отчет на министерството;

8. подпомага ръководството на министерството за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси, за опазване на собствеността и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;

9. осъществява методическо ръководство на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра по прилагането на Закона за счетоводството и на съответните нормативни актове;

10. организира, разработва и съставя проектобюджета и бюджета на министерството като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;

11. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на министерството;

12. подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции на бюджета и на набирателните сметки;

13. организира, разпределя, анализира и финансира чрез бюджета издръжката на централната администрация на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

14. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на "Единната сметка" лимита на разходите между разпоредителите с бюджетни кредити в системата на министерството;

15. организира, изготвя, анализира и осигурява своевременното представяне в Сметната палата и в Министерството на финансите на ежемесечните и тримесечните сборни отчети за касовото изпълнение на бюджета, набирателните сметки и други периодични и еднократни справки; предоставя тримесечни и годишни отчети на Националния статистически институт;

16. осигурява, проверява и комплектува необходимите документи за разплащане на разходите за инвестиционната програма по бюджета на министерството;

17. организира обобщаването на поименните списъци и разчетите за финансиране на капиталовите разходи в системата на министерството;

18. чрез финансов контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.

Чл. 42. Дирекция "Човешки ресурси":

1. изготвя длъжностното и поименното разписание в министерството, изготвя и актуализира работните заплати в министерството;

2. организира дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси по реда наКодекса на труда и на Закона за държавния служител в министерството;

3. изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето, прекратяването и регистрирането на служебните и трудовите правоотношения със служителите в министерството, съхранява трудовите и служебните досиета на служителите;

4. отчита отпуските и заверява молбите на служителите за ползването им, издава и заверява служебни и трудови книжки, приема болнични листове и ги предава в счетоводството; подготвя документи за пенсиониране на служителите;

5. осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в министерството;

6. планира и организира обучение с цел повишаване квалификацията на служителите в министерството;

7. участва в организирането и внедряването на система за оценка на трудовото изпълнение на служителите в министерството;

8. организира и осъществява дейности по социална политика;

9. разработва и актуализира документи в областта на човешките ресурси;

10. извършва вписване в регистъра на административните структури по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;

11. извършва проучвания сред служителите, анализира и информира преките ръководители по прилагането на етичните правила за поведение на служителите в министерството;

12. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) участва в отрасловите и браншовите съвети по условия на труд;

13. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) организира работата на отрасловия и браншовите съвети за тристранно сътрудничество в министерството по въпросите на социалната политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

14. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) организира и контролира дейността на министерството в областта на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

15. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет.

Чл. 43. (1) Дирекция "Стопански дейности и управление на собствеността":

1. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление на недвижимите и движимите вещи, предоставени на министерството;

2. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството (машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи и материали, обзавеждане);

3. осигурява поддържането и ремонта на предоставените на министерството недвижими имоти и движими вещи;

4. отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства на министерството; организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени;

5. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи на министерството с оглед постигане на максимална ефективност;

6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) оказва съдействие на дирекция "Безопасност, технически надзор и управление при кризи" при изпълнението на функциите й по чл. 56, т. 5;

7. планира обществените поръчки и изготвя график за провеждането им през съответната година;

8. осигурява организацията и координира дейностите по възлагането на обществени поръчки в министерството;

9. подготвя и изпраща информация и обявления за обществените поръчки до Агенцията по обществените поръчки, съответно до "Държавен вестник";

10. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в министерството;

11. отговаря за съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане на обществени поръчки.

(2) Длъжностно лице от дирекцията, оправомощено от министъра, води главния регистър и спомагателните регистри на недвижимите имоти на министерството въз основа на актовете за държавна собственост.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. инициира, разработва, организира и провежда информационната политика на министерството;

2. инициира, разработва, организира и провежда публични кампании за предварително представяне на подготвяни от министерството нормативни актове;

3. осигурява публичност и прозрачност на дейността на министерството;

4. информира обществеността за политиката на министерството, като организира достъпа до информацията в съответствие с конституционните права на гражданите;

5. подготвя, координира и осъществява публичните изяви на министъра, политическия кабинет, експертни служители на министерството и представители на административните структури към него;

6. систематизира и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване;

7. планира, организира и координира социологически проучвания на общественото мнение и нагласи спрямо провежданата политика от министерството;

8. информира министъра и политическия кабинет за вътрешни и международни индикации, свързани пряко с политиката на министерството или със сфери, пряко рефлектиращи върху работата на министерството;

9. поддържа и актуализира информация в официалната интернет страница на министерството, сектор "Новини", както и във вътрешната интернет страница на министерството, сектор "Новини";

10. работи в непрекъсната връзка и координация с Правителствената информационна служба и звената за връзки с обществеността в другите министерства;

11. работи в непрекъсната връзка и координация със звената за връзки с обществеността на административните структури, държавните предприятия, дружествата и изпълнителните агенции към министъра и осъществява контрол върху медийните и публичните изяви на ръководствата им;

12. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) в сферата на превенция на риска работи в непрекъсната връзка и координация с инспектората, Звеното за вътрешен одит на министерството и дирекция "Безопасност, технически надзор и управление при кризи";

13. координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;

14. подготвя и разпраща протоколната вътрешна кореспонденция на министъра и на политическия кабинет, като поздравителни и съболезнователни телеграми, поздравителни адреси;

15. организира, координира и подготвя участието в международни прояви и отчита международната дейност на министъра и на политическия кабинет, включително подготвя необходимите документи и създава организация за задгранично пътуване; подготвя и съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни делегации и на официални гости в министерството и осъществява цялостната организация на посещенията;

16. осигурява преводите при срещите с чужденци и осигурява преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;

17. изготвя и координира програмата на министъра при официални и работни посещения в чужбина;

18. осигурява връзките на министерството с Министерството на външните работи, с дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина, с представителствата на водещи сдружения, организации и финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи.

Чл. 45. Дирекция "Канцелария":

1. организира и осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на министерството;

2. завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;

3. извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния и учрежденския архив;

4. следи за изпълнението на резолюциите на политическия кабинет и на главния секретар и изготвя справки за неизпълнените в срок задачи;

5. организира съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове на Министерския съвет;

6. осигурява необходимата информация на членовете на политическия кабинет и на главния секретар, свързана със заседанията на Министерския съвет;

7. координира с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра техническата дейност, свързана с подготовката на материали за заседанията на Министерския съвет;

8. поддържа архив на внесените, разгледаните и приетите от Министерския съвет проекти на актове;

9. обобщава и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет, изготвя периодични отчети за изпълнението им;

10. организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

11. изготвя анализи, справки и отчети за дейността на министерството по Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица;

12. организира приемна на министерството по постъпили жалби и писма на граждани;

13. организира и осигурява дейностите по разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите, както и по административното обслужване на физически и юридически лица.

Чл. 46. Дирекция "Информационно обслужване":

1. провежда и координира дейностите в министерството, произтичащи от прилагането наЗакона за електронното управление и актовете по прилагането му;

2. изучава информационните потребности и формира политики за внедряване на информационни системи, насочени към административните дейности;

3. проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии с цел повишаване сигурността на информацията и защита от непозволен достъп;

4. организира и осигурява автоматизация на управленската дейност в министерството;

5. организира и осигурява техническото поддържане на информационната и комуникационната инфраструктура на министерството;

6. осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот и електронни сертификати;

7. поддържа регистри на потребители (служебни адреси и пароли);

8. съгласува и осъществява информационен обмен с национални и ведомствени информационни системи;

9. извършва консултации и обучение на служителите по ползването на информационните системи и приложния софтуер.

Раздел VIII. Специализирана администрация

Чл. 47. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на министъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г.) Специализираната администрация е организирана в 8 дирекции.

Чл. 48. Дирекция "Правна":

1. осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министъра;

2. изготвя и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление;

3. дава становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове;

4. осигурява законосъобразното издаване на индивидуалните административни актове на министъра;

5. изготвя проекти на разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството;

6. осигурява законосъобразността на провежданите в министерството процедури в съответствие с действащото законодателство;

7. участва със свои представители в работни групи за изработване проекти на нормативни актове, свързани с транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление, и взаимодейства с другите министерства и ведомства по хармонизация на законодателството с правото на Европейския съюз;

8. оказва правно съдействие и подпомага дейността на администрацията на министъра и политическия кабинет;

9. участва със свои представители в международни групи в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление, като дава мнение по отношение на съответствието между международните и националните правни норми;

10. осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството пред съдебни, арбитражни и административни органи;

11. осигурява законосъобразността на актовете на министъра в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на търговските дружества с държавно участие в капитала и на държавните предприятия в системата на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и законосъобразността на актовете на министъра като орган, който осъществява подготвителните действия и внася предложения за предоставяне на концесии за обекти - държавна собственост;

12. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;

13. изготвя становища по проекти на международни договори;

14. съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на граждански и трудови договори, сключвани в министерството;

15. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му във връзка с дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него;

16. осигурява в правно отношение дейността по възлагането на обществените поръчки;

17. участва в провеждането на търгове и в изготвянето на договори по програма ИСПА и другите международни финансови институции и осъществява правното осигуряване на дейностите по управление на финансовата помощ от Европейския съюз.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2013 г.) Дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия":

1. организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура - държавна собственост, включително земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждането им, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване;

2. осъществява регулиращи, координиращи, контролни и информационни функции във връзка с процеса на концесиониране;

3. подготвя документите и организира провеждането на процедури за предоставяне на концесии върху обектите по т. 1 съвместно с други дирекции на министерството;

4. организира и осъществява контрол върху договорите за предоставяне на концесии върху обектите по т. 1;

5. подпомага министъра при упражняване правата на държавата върху дялове или акции на търговски дружества в транспорта и съобщенията, както и при упражняване на правата му като орган на управление на държавните предприятия в областта на транспорта и съобщенията;

6. анализира финансово-икономическото състояние на търговските дружества и държавните предприятия, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;

7. подготвя методически разработването на бизнес планове и програми за финансово оздравяване от дружествата и държавните предприятия и осъществява методическо ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние на дружествата и предприятията по т. 6;

8. следи за изпълнението на икономическите показатели от бизнес плановете и програмите по т. 7; определя целеви икономически показатели от бизнес плановете, които се включват в договорите за възлагане на управлението, и информира министъра;

9. следи за изпълнението на възложените задачи от страна на органите на управление и контрол на държавните предприятия и едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, като извършва проверки за изпълнението на поставените задачи; информира министъра за резултатите от проверките;

10. организира работата по получаването, съхраняването и ползването на годишните счетоводни отчети на държавните предприятия и търговските дружества, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;

11. анализира годишните счетоводни отчети, изготвя становища и протоколи за приемане на годишните счетоводни отчети, разпределянето на печалбата, даването на тантиеми за управителните органи, приемането на докладите на експерт-счетоводителите и освобождаването от отговорност на управителните органи за съответната финансова година на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и на държавните предприятия, в които министърът представлява държавата в общото събрание;

12. извършва анализ на докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция и когато са налице основания за това, изготвя предложения за санкциониране на органите на управление на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските дружества с мажоритарно държавно участие в капитала;

13. организира проверки и текущ контрол на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските дружества с мажоритарно държавно участие в капитала и на държавните предприятия, в които министърът представлява държавата в общото събрание, и оказва съдействие при контактите с Агенцията за държавна финансова инспекция, с Националния осигурителен институт и с Националната агенция за приходите;

14. изработва становища за едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала по въпросите, по които министърът взема решения или дава разрешения съгласноТърговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.);

15. съставя и поддържа регистър на държавните предприятия и едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и осъществява координация по него с Националния статистически институт;

16. подпомага министъра в рамките на неговата компетентност при приватизацията на търговските дружества в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията; осъществява взаимодействие с Комисията за финансов надзор и с Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

17. подготвя актовете за преобразуване на търговските дружества;

18. подпомага министъра при провеждане политиката на министерството по отношение на търговските дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност, и по отношение на държавните предприятия;

19. предприема необходимите действия по възстановяване правата на собственост, обезщетяване или компенсиране на собствениците по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия във връзка с преходните и заключителните разпоредби наЗакона за приватизация и следприватизационен контрол.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2013 г.)

Чл. 50. Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество":

1. подпомага министъра при изпълнение на задълженията му във връзка с организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз;

2. организира и координира изпълнението на цялостната работа на министерството в областта на въпросите на Европейския съюз;

3. координира изготвянето на становища и позиции на Република България от компетентност на министъра за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия;

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) координира и участва в подготовката и провеждането на инициативи за информиране и подготовка на транспортния бранш в условията на членство на Република България в Европейския съюз;

5. ръководи дейността по глава 9 "Транспортна политика", включително като координира и участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информации;

6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) участва при необходимост в заседанията на спомагателните органи, комитети и други формирования към Съвета и Европейската комисия в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

7. подпомага Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;

8. разработва програми и концепции за развитие на международното сътрудничество в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление и води международна кореспонденция;

9. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

10. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) подготвя и предоставя справки и информация по международното сътрудничество;

11. нотифицира българските нормативни актове, въвеждащи директивите на Европейската общност в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление;

12. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) координира участието в дейността на специализираните световни, европейски и регионални организации, в които министерството членува или представлява Република България, в областта на транспорта, информационните технологии, пощенските услуги, електронните съобщения и електронното управление;

13. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) координира участието в подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество;

14. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) координира, организира и участва в провеждането в Република България и в чужбина на международни форуми в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление;

15. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) организира и участва при провеждането на международни преговори и срещи в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление;

16. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) организира присъединяването на Република България към международни договори в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление, като подготвя проекти на договори, съдейства при провеждането на преговорите по тях, следи за изпълнението на произтичащите от тях задължения за министерството, както и съхранява копия от подписаните международни договори.

Чл. 51. (1) Дирекция "Координация на програми и проекти":

1. организира проучването и разработва инвестиционни и финансови програми за изграждане, реконструкция и модернизация на транспортните коридори и другата транспортна инфраструктура на страната като част от Общоевропейската транспортна мрежа;

2. планира и организира финансирането на транспортната инфраструктура и на други проекти от международните финансови институции, предприсъединителните инструменти, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за регионално развитие, Съединените американски щати, както и на проекти по линия на двустранното и многостранното сътрудничество, като взаимодейства с Националния координатор и с Централното координационно звено в Министерството на финансите;

3. управлява програми и проекти, съфинансирани със средства, отпускани като помощ за страната от Европейската комисия в сектор "Транспорт", като:

а) администрира и контролира подготовката на проектни и тръжни документи, организира тръжния процес и провежда търгове съгласно изискванията на програма ИСПА/(КФ1164/94), международните финансови институции и др.;

б) изготвя договорите, организира процедурата за сключването им, осъществява (съвместно с бенефициента по тях) наблюдение и контрол върху изпълнението им;

в) осъществява координация със съответните финансиращи институции;

г) извършва плащания по договорите след проверка на необходимите документи в рамките на програма ИСПА/(КФ 1164/94);

д) отговаря за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, отпуснати за финансиране на проекти, за които министерството е изпълнителна агенция (Управляващ орган по Кохезионния фонд), включително поддържа система за финансова отчетност на средствата от Европейската комисия и Националния фонд (Разплащателния орган по Кохезионния фонд) съгласно техните изисквания;

4. подготвя, организира, осигурява и контролира проучването и осъществяването на инвеститорската дейност за обектите, финансирани със средства от държавния бюджет или със средства от заеми, гарантирани от държавата;

5. извършва дейности по мониторинг и оценка на програми и проекти, съфинансирани със средства на Европейския съюз;

6. изпълнява функциите на секретариат за Секторен подкомитет за наблюдение на сектор "Транспорт" по Програма ФАР;

7. докладва за напредъка на проектите на структурите и институциите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средствата от фондовете на Европейския съюз;

8. изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" и отговаря за ефикасността и коректността при управлението и изпълнението на мерките, заложени в Оперативна програма "Транспорт", като:

а) изгражда система, която да обединява надеждна финансова и статистическа информация за изпълнението на проектите и индикаторите за мониторинг и оценка;

б) изгражда система за управление и контрол, която да осигурява достатъчна одитна пътека;

в) управлява Оперативна програма "Транспорт", като отговаря за изпълнението на одобрените правила и процедури за подбор на проекти; упражнява наблюдение и контрол върху проектите и бенефициентите в рамките на Оперативна програма "Транспорт"; отговаря за финансовото управление; гарантира допустимостта на разходите, направени от крайните бенефициенти;

г) изготвя и след одобрението на Комитета за наблюдение изпраща до Европейската комисия годишните и заключителните доклади за изпълнението на Оперативна програма "Транспорт";

д) извършва необходимите действия по Закона за държавната собственост във връзка с подготовката на документите и проектите на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди, като си взаимодейства с другите дирекции в министерството;

9. извършва необходимите действия по Закона за държавната собственост във връзка с подготвянето на документите и проектите на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди, като си взаимодейства с другите дирекции в министерството;

10. координира изпълнението на ангажиментите от страна на министъра, произтичащи отПостановление № 202 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на механизъм за координация на управлението на средствата от Европейския съюз (ДВ, бр. 67 от 2009 г.);

11. съгласува методиката за управление на проекти в областта на информационните технологии, съобщенията и електронното управление и осъществява контрол върху изпълнението.

(2) Дирекцията осъществява дейностите по предварителен контрол по програма ИСПА/(КФ 1164/94), като:

1. извършва предварителен контрол на процесите на договаряне и разплащане за гарантиране на съответствието им с процедурите и нормативните изисквания на Европейската комисия и на Република България в тази област;

2. извършва качествен контрол на тръжните досиета в процеса на договаряне;

3. извършва качествен контрол относно съдържанието и вида на техническите задания и техническите спецификации, който да осигури постигане на целите, заложени в съответния финансов меморандум.

(3) Дирекцията осъществява функции по програмиране, координация и контрол на дейностите, свързани с изпълнението на транспортни инфраструктурни проекти, съфинансирани по линия на TEN - T на Европейския съюз.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) Осъществяването на функциите по ал. 1, т. 8 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността "Сътрудник по управление на европейски проекти и програми", назначени за срок до приключване на Оперативна програма "Транспорт", когато това е предвидено в длъжностното разписание.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) Възнагражденията на служителите по ал. 4 се финансират изцяло от техническата помощ на Оперативна програма "Транспорт".

Чл. 52. Дирекция "Национална транспортна политика":

1. разработва целите и приоритетите в развитието на транспортния сектор и принципите при регулирането му;

2. разработва и актуализира транспортните стратегии, принципите, етапите и насоките на развитие на отделните видове транспорт, на базата на които изготвя проект на стратегия за развитие на транспорта;

3. подпомага министъра в дейността му по провеждане на държавната политика за развитието на пътната инфраструктура;

4. съвместно с Агенция "Пътна инфраструктура" изготвя и предлага за утвърждаване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението й;

5. подпомага министъра в дейността му по поддържане и развиване на международни инициативи за изграждане на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки;

6. координира научната и технологичната дейност в транспортния отрасъл;

7. организира и координира общата екологична политика в транспортния сектор;

8. проучва и анализира европейския опит, тенденции и политика по отношение на развитието на транспортния сектор с цел прилагането им в процеса на разработване и реализиране на националната транспортна политика;

9. анализира тенденциите в развитието на отделните видове транспорт с цел формулиране на конкретни управленски решения в дългосрочен и краткосрочен аспект, както и по конкретни проблеми;

10. организира, координира и анализира статистическата информация, необходима за формиране на националната транспортна политика;

11. организира и координира общата енергийна политика в транспортния сектор;

12. участва в смесени международни и национални работни групи за проучване на международни транспортни разработки, включително за интермодален транспорт;

13. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) събира, анализира и обобщава информацията, свързана с безопасността на движението; въз основа на анализираната информация предлага конкретни мерки и решения.

Чл. 53. Дирекция "Съобщения":

1. изготвя и актуализира политиката в областта на електронните съобщения;

2. изготвя стратегии, програми и планове в областта на електронните съобщения;

3. подпомага Съвета по националния радиочестотен спектър при изготвяне и предлагане за приемане от Министерския съвет на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и осъществява провеждането й;

4. участва в изготвянето и актуализирането на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър;

5. участва във формирането и осигурява провеждането на държавната политика при ползването на "ограничен ресурс" - радиочестотен спектър, позициите на геостационарната орбита, определени за Република България, съгласно международните споразумения и номерационен капацитет;

6. администрира Съвета по националния радиочестотен спектър при осъществяване управлението на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита с цел ефективното им ползване при съобразяване с интересите на националната сигурност съгласно функциите му по Закона за електронните съобщения;

7. участва в работни групи от представители на ползватели на радиочестотен спектър за решаване на проблеми, свързани с електромагнитната съвместимост;

8. проучва и анализира европейските и световните тенденции в развитието на електронните съобщения и в развитието на нови електронни съобщителни мрежи и/или услуги;

9. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) участва в работата на международните и европейските организации, свързани с електронните съобщения, управлението и разпределението на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита;

10. проучва и анализира европейските стандарти с цел прилагането им в областта на електронните съобщения;

11. участва в разработването и въвеждането на стандарти, технически изисквания и спецификации;

12. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) ръководи дейността на работна група 17 "Телекомуникации и информационни технологии";

12а. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) изготвя позиции, анализи и информации по въпроси на Европейския съюз в областта на съобщенията;

13. участва в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на съобщенията, включително финансирани от бюджета на министерството, от международни финансови институции и от структурни фондове на Европейския съюз;

14. подпомага министъра при осъществяване на международна регистрация на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват;

15. подпомага министъра при осъществяване на международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на националната сигурност и отбраната;

16. участва в изготвянето на проекти на законови и подзаконови нормативни актове в областта на електронните съобщения, пощенските услуги и електронното управление;

17. участва в работата на комитети и подкомитети на Европейската комисия във връзка с членството на Република България в Европейския съюз;

18. организира въвеждането и прилагането на решения и препоръки на Европейската комисия в областта на електронните съобщения;

19. разработва и актуализира проект на секторна пощенска политика;

20. участва в изготвянето и провеждането на държавната политика за предоставяне на универсалната пощенска услуга;

21. формира стратегията за либерализиране на пощенските услуги и планира етапността при хармонизирането с европейските изисквания за либерализация;

22. проучва и анализира европейските стандарти и норми за качество на пощенските услуги;

23. участва в провеждането на държавната политика в рамките на Всемирния пощенски съюз и европейските структури по управление на пощенските услуги;

24. участва в изготвянето на годишен тематичен план за издаване на пощенски марки и на годишен тематичен план за издаване на пощенски продукти;

25. участва в издаването, пускането в употреба и изваждането от употреба на български пощенски марки и пощенски продукти;

26. организира и участва в дейността по международния обмен на пощенски марки;

27. организира и контролира дейността на националното маркохранилище.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г.) Дирекция "Информационни технологии и електронно управление":

1. разработва проект на държавна политика за развитие на информационното общество и изпълнява координираща роля по отношение на други министерства и ведомства в провеждането й;

2. разработва и осигурява изпълнението на стратегии и програми в областта на информационните технологии;

3. подпомага министъра в съгласуването на държавната политика в областта на информационното общество с политиката на Европейския съюз, включително участва със свои представители в комитети, подкомитети, работни групи и други работни форуми на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката и участието в програмите на Европейския съюз в областта на информационното общество и информационните технологии;

4. изготвя позиции, анализи и информации по въпроси на Европейския съюз в областта на информационното общество и информационните технологии;

5. участва със свои представители в работни групи, съвети и срещи по въпросите на информационното общество, в т. ч. в Координационния съвет по Националния план за развитие (НПР) и Националната стратегическа референтна рамка (НСРР), 2007 - 2013 г., и в работните групи по оперативните програми (ОП) към НПР;

6. участва в разработването на нормативните актове в областта на информационното общество и информационните технологии;

7. разработва, актуализира и следи система от показатели за развитието на информационно общество на базата на статистически проучвания съгласувано с Националния статистически институт и в партньорство с други признати източници на данни за информационното общество в страната;

8. разработва, координира и следи за изпълнението на програми и проекти за развитие на информационното общество и информационните технологии, финансирани от бюджета на министерството, от международни финансови институции, предприсъединителни и структурни фондове на Европейския съюз и др.;

9. подпомага министъра за провеждане на политика за развитие на благоприятна интернет среда за бизнеса и гражданите, в т. ч. съгласува нормативната уредба, дефинира критичната инфраструктура, провежда разяснителни кампании, подпомага въвеждането на нови интернет технологии и протоколи, представлява страната в съответните международни организации;

10. развива и поддържа контакти с българския ИТ бизнес с цел консултиране при определянето на държавната политика в областта на информационното общество, подпомагането му с информация, промотиране на международно ниво и за изграждане на публично-частни партньорства;

11. осигурява адекватна информационна среда за разясняване политиката на Европейския съюз в областта на информационното общество, както и информационни кампании по инициативи и програми в тази област;

12. дефинира и подпомага министъра в провеждането на политика на киберсигурност, отговаряща на европейските и международно признати стандарти в тази област, както и на значимостта на информационната среда, която трябва да бъде защитавана;

13. участва в координацията на изпълнението на ангажиментите на Република България в междуправителствената дейност на Съвета на Европа в областта на средствата за масово осведомяване и комуникации;

14. разработва методика за управление на проекти в областта на информационните технологии, съобщенията и електронното управление съвместно с дирекция "Съобщения";

15. разработва проект на политика и стратегии за изграждането и развитието на електронното управление;

16. разработва програми за реализация на стратегиите, включително ресурсното им осигуряване по отношение на съставните елементи на електронното управление - електронни услуги за гражданите и бизнеса, електронен документооборот в администрацията, електронни бази данни, и интеграцията им;

17. осъществява методическо ръководство и контрол по изпълнението на плановете за реализация на стратегическите насоки за електронното управление в администрациите;

18. подпомага методически звената в администрацията, ангажирани с внедряването на информационни и комуникационни технологии;

19. подпомага разработването на електронно съдържание в съответствие със Закона за електронното управление;

20. подготвя инвестиционни програми за компютризация на държавната администрация и внедряване на информационни технологии на всички нива - централна, областна и общинска;

21. координира дейностите за прилагане на единен модел за електронен документооборот в държавната администрация;

22. разработва и актуализира политики и програми по информационна сигурност и оперативна съвместимост на информационните системи;

23. подпомага координацията между държавната и местната власт по отношение на въпросите на електронното управление;

24. разработва, координира и следи за изпълнението на програми и проекти за електронно управление, финансирани от бюджета на министерството, от международни финансови институции, предприсъединителни и структурни фондове на Европейския съюз;

25. разработва и поддържа стандарти и регистри за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно Закона за електронното управление и наредбите към него, осигурява дейността на министъра по удостоверяване на съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

26. определя изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност и контролира тяхното спазване;

27. разработва проекти и планове за развитието и функционирането на Единна среда за обмен на данни (ЕСОД) и следи за тяхното изпълнение;

28. участва в разработването на правната уредба в областта на достъпа до пространствени данни;

29. изготвя позиции, анализи и информации по въпроси на Европейския съюз в областта на електронното управление, достъпа до пространствени данни, оперативната съвместимост и информационната сигурност.

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г.)

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Дирекция "Безопасност, технически надзор и управление при кризи":

1. осигурява провеждането на държавната политика в областта на гражданско-аварийното планиране, гражданско-военното сътрудничество и интеграцията в НАТО и други организации за колективна сигурност, безопасност в транспорта и съобщенията и автоматизирането на дейностите, свързани с управлението в условията на кризи от различен характер, като:

а) организира, ръководи и контролира готовността на министерството, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра, държавните предприятия и търговските дружества за транспортно и съобщително осигуряване на отбраната, въоръжените сили и на органите по сигурността при привеждането на страната от мирно на военно положение и в условия на други кризи;

б) разработва, организира и контролира изпълнението на мероприятията от плановете за транспортно и съобщително осигуряване на страната, националните и колективните сили за отбрана и сигурност при отбранителна операция и при други кризи;

в) отговаря за състоянието и готовността на изградените центрове и пунктовете за управление при кризи от различен характер;

г) организира денонощно дежурство, събира и анализира информация за рисковите фактори и обекти и за възникналите аварии, бедствия и катастрофи;

д) планира и разпределя необходимите финансови средства за дейностите по транспортното и съобщителното осигуряване при кризи от различен характер;

е) взаимодейства с Агенцията за следприватизационен контрол за изпълнението на публичните и военновременните задачи, предвидени в приватизационните договори на приватизирани търговски дружества от отрасъл "Транспорт" и отрасъл "Съобщения";

ж) подпомага министъра при провеждането на държавната политика, свързана с интеграцията в НАТО и присъединяването към други организации за колективна сигурност в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

з) участва в интегрираното отбранително планиране при сътрудничеството с НАТО, свързано с транспортното и съобщителното осигуряване при национална или колективна отбранителна операция;

и) участва в изготвянето на проекти на национални рамкови документи и нормативни актове, свързани с интеграцията на страната ни в НАТО, със стандартизирането и унифицирането на транспортните и съобщителните услуги в условия на кризи в съответствие с изискванията на НАТО, Европейския съюз и други организации за отбрана и сигурност;

2. планира, проектира, разработва, въвежда в експлоатация, експлоатира и поддържа програмно-технически подсистеми и комплекси за автоматизиране на оповестяването и управлението на транспорта и съобщенията при кризи от различен характер;

3. поддържа регистри и база данни за състоянието на транспортните и съобщителните ресурси за отбрана, възложените задачи в интерес на отбраната и действията при други кризи, военновременния бюджет и тяхното управление в мирно време и в условия на кризи от различен характер;

4. разработва инвестиционни проекти и програми за развитие на програмно-техническите подсистеми за управление на транспорта и съобщенията при кризи и за внедряване на съвместими с НАТО и Европейския съюз комуникационно-информационни технологии;

5. организира, подготвя и съставя актове за публична държавна собственост за имоти, свързани със сигурността и отбраната на страната, създава и поддържа база данни и технически характеристики и води регистър за тези имоти;

6. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) осъществява държавен технически надзор върху съоръженията с повишена опасност в съответствие с действащото законодателство;

7. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) вписва в регистъра на министерството и издава удостоверения на лица за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност;

8. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) извършва първоначални, периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на съоръженията с повишена опасност, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират;

9. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) издава задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, работодатели, длъжностни и други лица и писмено разпорежда спиране на експлоатацията на предприятия и/или съоръжения с повишена опасност;

10. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) съставя актове за установяване нарушения на нормативната уредба и издава наказателни постановления в съответствие с разпоредбите на Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

11. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) координира стандартизационната и метрологичната дейност в транспортния отрасъл.

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.)

Раздел IX. Организация на работата в министерството

Чл. 58. (1) Непосредственото ръководство на дирекция се осъществява от нейния директор, който носи отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на функциите й.

(2) Директорите на дирекции дават задължителни указания в рамките на своята компетентност за осигуряване изпълнението на актовете на Министерския съвет, на министъра и на заместник-министрите.

Чл. 59. (1) Директорът на дирекция:

1. докладва на членовете на политическия кабинет и на главния секретар материали по въпроси от неговата компетентност;

2. участва при покана в работата на политическия кабинет;

3. подписва и насочва материали, подготвени по въпроси, включени във функциите на ръководената от него дирекция;

4. разпределя работата и задълженията между служителите в дирекцията.

(2) Директорът по ал. 1 периодично представя на главния секретар информация за изпълнението на поставените задачи от съответната дирекция.

Чл. 60. Структурата на административните звена се утвърждава от министъра по предложение на главния секретар.

Чл. 61. Правата и задълженията на служителите в министерството, както и изискванията за заемане на съответната длъжност се определят в длъжностни характеристики, които се утвърждават от главния секретар.

Чл. 62. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време по ал. 1 е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

Чл. 63. Приемното време на министъра за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в сградата на министерството.

Чл. 64. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на министерството, могат да бъдат привличани нещатни сътрудници в качеството им на експерти.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в акта за привличането им и в сключения с тях договор от министъра.

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличие.

(2) Награждаването на служителите от администрацията на министерството се извършва със заповед на министъра. В заповедта за награждаването се определя видът на отличието - грамота, златен или сребърен почетен знак.

Чл. 66. Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана и други специфични разпоредби, свързани с организацията на работа в министерството, се уреждат с вътрешни правила, инструкции и заповеди на министъра.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2010 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 8 ЮЛИ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2011 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 август 2011 г. с изключение на разпоредбата на § 5, която влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 32, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г.)

 

Обща численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - 334 щатни бройки

 

 

Политически кабинет

10

звено за вътрешен одит

10

Инспекторат

8

дирекция "Звено за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт"

11

Звено "Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност"

4

Главен секретар

1

Обща администрация

76

в т.ч.:

 

дирекция "Финанси"

20

дирекция "Човешки ресурси"

7

дирекция "Канцелария"

21

дирекция "Стопански дейности и управление на собствеността"

11

дирекция "Информационно обслужване"

7

дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

10

Специализирана администрация

214

в т.ч.:

 

дирекция "Правна"

16

дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия"

24

(зал. - ДВ, бр. 64 от 2013 г.)

 

дирекция "Национална транспортна политика"

21

дирекция "Координация на програми и проекти"

61

дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество"

23

дирекция "Съобщения"

19

дирекция "Информационни технологии и електронно управление"

38

(зал. - ДВ, бр. 77 от 2013 г.)

 

дирекция "Безопасност, технически надзор и управление при кризи"

12