ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В сила от 01.01.2005 г. Приет с ПМС № 343 от 17.12.2004 г. Обн. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г.,изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г.,изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г.

 

Глава първа.
ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 1. (1) Агенцията за хората с увреждания създава, води и поддържа информационна база данни по чл. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(2) Данните по ал. 1 се използват за проследяване на броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания, за планиране на дейности и мерки, свързани със задоволяване на потребности от образование, медицинска и социална рехабилитация и интеграция.

(3) За водене и поддържане на информационната база данни Агенцията за хората с увреждания събира два пъти годишно информация за:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) освидетелстваните лица с трайни увреждания от Националния център по обществено здраве и анализи, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК);

2. лицата с трайни увреждания, получаващи обезщетения, помощи и пенсии за инвалидност от Националния осигурителен институт;

3. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) социално-икономическия статус на лицата с трайни увреждания от Националния статистически институт и от Националната агенция за приходите;

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) децата с вид и степен на увреждане от Държавната агенция за закрила на детето.

(4) Информацията по ал. 3 се предоставя от задължените органи и институции в 30-дневен срок от поискването й от Агенцията за хората с увреждания.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Регионалните дирекции за социално подпомагане изпращат всяко тримесечие социалните оценки по чл. 13, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания на електронен носител в Агенцията за хората с увреждания за включване в информационната база данни.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания определя със заповед длъжностните лица, които водят и съхраняват информационната база данни.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Базата данни се поддържа на електронен носител.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Всяка промяна на данните подлежи на вписване и допуснатите явни фактически грешки се поправят служебно.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Отбелязването и заличаването на данните се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства.

(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) В случаите по ал. 8 и 9 длъжностното лице, поддържащо базата данни, посочва основанието и датата на извършеното действие.

 

Глава втора.
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2014 Г.)

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)

 

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНЕТО И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Раздел I. Състав и дейност на консултативните комисии

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Консултативната комисия по чл. 13, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания е постоянно действаща и се състои от председател, секретар и най-малко шестима членове.

(2) Председателят и секретарят на комисията се определят от директора на дирекция "Социално подпомагане" със заповедта по чл. 13, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) При необходимост към дирекция "Социално подпомагане" може да се създават повече от една консултативна комисия.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Заседанията на комисията по чл. 7, ал. 1 се свикват най-малко веднъж месечно от председателя на комисията и са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 1/2 от състава на комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) При системно отсъствие на член от заседанията на комисията директорът на дирекция "Социално подпомагане" може да го замени или да поиска от съответния орган по чл. 13, ал. 3, т. 2 - 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания да определи друго лице за член на комисията.

(3) Всяко заседание се провежда съгласно утвърден от председателя дневен ред, който се изпраща заедно с необходимите материали до членовете на комисията не по-късно от 3 дни преди заседанието.

(4) По решение на всички присъстващи на заседанието лица от състава на комисията дневният ред може да бъде допълван или изменян при необходимост.

(5) По предложение на председателя или на членове от състава на комисията за участие в заседанията й могат да бъдат поканени и други лица в качеството им на експерти и/или представители на неправителствени организации.

(6) Всяко лице с трайно увреждане и/или негов упълномощен представител има право да присъства на заседанието, на което се извършва неговата социална оценка.

Чл. 9. Секретарят на комисията:

1. подготвя проект на дневен ред за заседанията на комисията и го представя на председателя за утвърждаване;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) изпраща дневния ред заедно с необходимите материали до членовете на комисията не по-късно от 3 дни преди заседанието;

3. води протокол за всяко заседание на комисията;

4. осигурява при необходимост на членовете на комисията допълнителни материали за подпомагане на дейността й;

5. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) уведомява лицата с трайни увреждания не по-късно от 3 дни преди датата на провеждане на заседанието, на което ще се разглеждат техните заявления.

Чл. 10. (1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя, от присъствалите членове и от секретаря.

(2) Протоколът задължително съдържа кратки мотиви за всяка извършена социална оценка.

Раздел II. Социална оценка

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания подават заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, за извършване на социална оценка до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) В срок 30 дни от подаването на заявление-декларацията социален работник от дирекция "Социално подпомагане" изготвя социален доклад по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Социалният доклад по ал. 2 се изготвя от социален работник от отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" при подадено заявление-декларация за извършване на социална оценка на дете с увреждане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Социалните работници по ал. 2 и 3 извършват посещение на лицето с увреждане, за което е подадено заявление-декларация за извършване на социална оценка, с цел установяване на обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, свързани с възможността за интеграция на лицето.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Председателят на комисията представя пред членовете й включените за разглеждане в дневния ред заявления-декларации и изготвените към тях социални доклади.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Комисията установява:

1. потребностите и възможностите за рехабилитация;

2. възможностите за обучение;

3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;

4. потребностите от социални услуги;

5. възможностите за социално включване.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) По всяко постъпило заявление-декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на подаването, се изготвя социална оценка по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, която се подписва от всички присъстващи членове на комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Въз основа на социалната оценка може да се изготвя индивидуален план за интеграция на лицето, свързан с обстоятелствата по чл. 12, ал. 2, според вида и степента на увреждане и заявените потребности в заявление-декларацията за изготвяне на социална оценка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) При изготвянето на социалната оценка се вземат предвид препоръките и оценките на екипите за комплексно педагогическо оценяване и интегрирано обучение на децата с увреждания по чл. 16, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Комисията може да прави предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за:

1. отпускане на месечна добавка по чл. 42, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане;

2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г от Закона за интеграция на хората с увреждания, според индивидуалните потребности на лицето с увреждане;

3. отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Социалната оценка се изготвя в 3 екземпляра - за консултативната комисия по чл. 13, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, за лицето, подало заявление-декларацията, и за дирекция "Социално подпомагане".

(6) Социалната оценка се връчва на лицето в 14-дневен срок от изготвянето.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Социалната оценка се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане.

(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Лицата с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата с намалена работоспособност, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено независимо от определения в експертното решение срок.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) Срокът на действие на социална оценка, издадена въз основа на пожизнено експертно решение, е 5 години от датата на издаването й.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Нова социална оценка може да бъде извършена преди изтичането на срока на предходната оценка по желание на лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания при:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) издаване на ново експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК преди изтичането на срока на действащото решение;

2. промяна в потребностите на лицето;

3. промяна във възможностите за интеграция на лицето.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г.) Протоколите и материалите от заседанията на комисията, както и социалните оценки се съхраняват за срок 10 години в дирекция "Социално подпомагане", след което документите подлежат на експертиза и след утвърждаването на резултатите от нея се пристъпва към предаването им в Националния архивен фонд.

 

Глава четвърта.
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Чл. 16. (1) Агенцията за хората с увреждания предоставя информация за възможностите за финансиране по проекти и програми по Закона за интеграция на хората с увреждания на:

1. хората с увреждания;

2. работодателите/органите по назначаване;

3. специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

(2) Информацията по ал. 1 съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) условията, при които се финансират проекти на работодатели/органи по назначаване за осигуряване на достъп до работното място на хора с трайни увреждания;

2. условията за финансиране на проекти по програми, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания;

3. условията за отпускане на средства по целеви проекти и програми за специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

(2) Методиката по ал. 1 съдържа:

1. специфични условия за кандидатстване;

2. критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти;

3. механизъм за разпределяне на средствата;

4. механизъм за финансиране.

(3) Работодателят, съответно органът по назначаване може да кандидатства за ползване на средства по ал. 1, ако отговаря на следните общи условия:

1. да е регистриран по действащото законодателство;

2. да няма изискуеми публични задължения;

3. да не е получавал държавни помощи независимо от формата и източника им на обща стойност, която не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото, през последните 3 години; този праг се прилага независимо от това, дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност;

4. да не е получавал финансови средства от други източници за същата цел.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2 - 4 се доказват с писмена декларация.

(5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.

(6) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.

(7) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и членовете й.

(8) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.

(9) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.

(10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.

(11) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с работодателя, съответно с органа по назначаване с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.

(12) За срока по чл. 25, ал. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания работодателят, съответно органът по назначаването, може да наема на работа последователно повече от едно лице със същия вид увреждане, за което е изградена подходяща работна среда, съгласно финансирания проект.

(13) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.

Чл. 18. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, внася ежемесечно в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по реда и в сроковете по Кодекса за социално осигуряване пълния размер на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Петдесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания се възстановяват на работодателите - специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хората с увреждания и в национално представителните организации за хората с увреждания, разходват се и се отчитат по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Тридесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания се възстановяват на работодателя, разходват се и се отчитат по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) В случаите, когато средствата по ал. 2 и 3 се използват от работодателя по ал. 1 за рехабилитация и социална интеграция на наетите хора с трайни увреждания, тези средства се считат за допустима държавна помощ със социален характер.

Чл. 19. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

(2) Методиката по ал. 1 съдържа реда, специфичните условия за кандидатстване, критериите за оценяване и класиране на постъпилите проекти и механизма за финансиране.

(3) Хората с увреждания могат да кандидатстват за ползване на средства по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) да не ползват преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта;

2. да нямат изискуеми публични задължения;

3. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) да не са получавали финансови средства от други законоустановени източници за същата цел.

(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 1 - 3 се доказват с писмена декларация.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и членовете й.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.

(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с лицата с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.

(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

(2) Методиката по ал. 1 съдържа:

1. специфични условия за кандидатстване;

2. критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти;

3. механизъм за разпределяне на средствата;

4. механизъм за финансиране.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания могат да кандидатстват за ползване на средства по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:

1. да са вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

2. да нямат изискуеми публични задължения;

3. да не са получавали държавни помощи независимо от формата и източника им на обща стойност, която не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото, през последните 3 години; този праг се прилага независимо от това, дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност;

4. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) да не са получавали финансови средства от други законоустановени източници за същата цел.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2 - 4 се доказват с писмена декларация.

(5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.

(6) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.

(7) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от членовете й.

(8) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.

(9) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.

(10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.

(11) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с органите на управление на специализираните предприятия или кооперации с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.

(12) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) Работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта писмено:

1. да обявят броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

2. да обявят броя на заетите работни места по т. 1 от лица с трайни увреждания;

3. да заявят броя на работните места по т. 1 чрез заявка за свободни работни места.

(2) Териториалните поделения на Агенцията по заетостта представят справка по образец съгласно приложения № 11 и 12 в Агенцията за хората с увреждания, съдържаща информация относно:

1. броя на заявените от работодателя свободни работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) броя на заетите работни места от определените по т. 1;

3. броя на назначените хора с трайни увреждания по т. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Информацията по ал. 2 се предоставя в едномесечен срок от постъпването й.

(4) Работодателите са длъжни да уведомят териториалните поделения на Агенцията по заетостта, на чиято територия извършват дейност, при промяна на обстоятелствата по ал. 1.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Ежегодно до 31 август на текущата година национално представителните организации на и за хората с увреждания и организациите на работодателите на хора с увреждания могат да подават пред министерствата потребители и другите възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки предложения за следващата година, съдържащи видовете произвеждани стоки и услуги и капацитетните възможности в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

(2) Министерствата потребители и другите възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 представят получените при тях предложения в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

(3) Националният съвет за интеграция на хората с увреждания представя на Министерския съвет становище за актуализация на списъка на стоки и услуги за възлагането им чрез обществени поръчки на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Дирекциите "Бюро по труда" със съдействието на дирекциите "Социално подпомагане" насочват лицата, завършили социално учебно-професионален център и регистрирани в дирекциите "Бюро по труда", към подходящи свободни работни места.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Дирекциите "Бюро по труда" насочват лицата, завършили социално учебно-професионален център, към свободни работни места, които отговарят на индивидуалния план за интеграция по чл. 12 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

 

Глава пета.
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА

Раздел I. Месечна добавка за социална интеграция

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания ползват правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършената социална оценка по реда на глава трета.

(2) База за определяне на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.)

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.)

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 7623/2006 г. на ВАС в частта относно израза "71 и над 71 на сто" - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 18.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Месечна добавка за обучение в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход се предоставя на лица с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, които имат потребност от придобиване на допълнителни знания и умения, чрез различни форми на обучение извън заложените в системата на общообразователната подготовка.

(2) Добавката по ал. 1 не може да се ползва от:

1. лицата, които се обучават в специални училища;

2. лицата, включени в обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Добавката по ал. 1 се изплаща след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща при извършено балнеолечение или рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина" (обн., ДВ, бр. 85 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 67 и 92 от 2010 г.). Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги се представя в едномесечен срок от крайната дата на ползването им в дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

(2) Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.

(3) Добавката се ползва, когато не се получава на друго правно основание.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 7623/2006 г. на ВАС в частта относно израза "71 и над 71 на сто" - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 18.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.

Чл. 30. (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 7623/2006 г. на ВАС в частта относно израза "71 и над 71 на сто" - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 18.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Месечната добавка за достъпна информация е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.

Чл. 31. (1) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 7623/2006 г. на ВАС в частта относно израза "71 и над 71 на сто" - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 18.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности - наем за общинско жилище, се предоставя на самотни лица с трайни увреждания с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, ако настанителната заповед е на тяхно име.

(2) Добавката по ал. 1 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ и е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено от лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания, до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заявление-декларация за ползване на правата по чл. 25, 26, 29 - 31 се подава еднократно за срока на социалната оценка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заявление-декларация за ползване на правата по чл. 27 се подава от началото на месеца на започване на обучението.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заявление-декларация за ползване на правата по чл. 28 се подава в едномесечен срок след реализиране на правото и приложени разходооправдателни документи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Образецът на заявление-декларация за добавката по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31 и образецът на заявление-декларация за добавката по чл. 28 се утвърждават от министъра на труда и социалната политика.

(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Към заявленията по ал. 2, 3 и 4 се прилагат копия от:

1. социалната оценка по чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

2. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) експертното решение от ТЕЛК/НЕЛК.

(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) В срок 20 дни от подаването на заявление-декларацията по чл. 32, ал. 2, 3 или 4 социален работник въз основа на социалната оценка изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.

(2) В 7-дневен срок от изготвянето на предложението по ал. 1 директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Месечната добавка за социална интеграция по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31 се отпуска от 1-во число на месеца на подаване на заявление-декларацията и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в рамките на бюджетната година, с изключение на добавката за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Добавка за социална интеграция почл. 28 се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта в рамките на бюджетната година, с изключение на добавката, отпусната през декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Изплащането на добавката може да се извършва по касов и безкасов път.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Месечната добавка за социална интеграция се изменя, спира, възобновява и прекратява със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице от 1-во число на месеца, следващ промяната в обстоятелствата.

(2) Добавката по ал. 1 се прекратява при:

1. извършване на нова социална оценка и липса на предложение за отпускане на месечна добавка за социална интеграция;

2. промяна в обстоятелствата, при които е отпусната.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.)

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) В случаите на преосвидетелстване на лица с трайни увреждания месечната добавка се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е прекратена, въз основа на новата социална оценка, при условие че няма промяна в датата на инвалидизиране и промяна в степента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане, ако заявление-декларацията е подадено в едномесечен срок от издаването на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Преосвидетелстваните лица с трайни увреждания, подали заявление-декларация за месечна добавка след изтичане на срока по ал. 1, придобиват право на месечна добавка от 1-во число на месеца на подаване на новото заявление-декларация.

Чл. 38. Дирекциите "Социално подпомагане" водят задължителна документация за отпуснатите месечни добавки за социална интеграция, чийто срок за съхраняване е 10 години считано от месеца на прекратяването им.

Раздел II. Целеви помощи за социална интеграция

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ, са посочени в приложение № 7.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите и министъра на икономиката и енергетиката определя и актуализира със заповед пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Целева помощ по чл. 39 се отпуска само при предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия от лица, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния му адрес от:

1. лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице;

2. законните представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - за лицата под 18-годишна възраст;

3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) директорите на специализираните институции, в които са настанени деца с увреждания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на заявление-декларация издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявление-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й. В случаите, когато помощта е отпусната, заедно със заповедта се предоставя и екземпляр на приемо-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3.

(4) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заповедта по ал. 2 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 3, в рамките на бюджетната година, с изключение на целевата помощ за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1 - 4, 6 и 7 от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 след изтичане на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи нуждата от тях.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) (1) Целевите помощи за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за ремонта за тях се изплащат на правоимащите лица по касов или безкасов път от Агенцията за социално подпомагане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Лицата с увреждания имат право на целева помощ в размер до лимитите по чл. 40, ал. 2.

(3) Лицата, които са купили медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и лицата, получили от Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размера на лимитите по чл. 40, ал. 2.

(4) Паричната компенсация по ал. 3 се предоставя срещу платежен документ за закупеното медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение, придружен с легализиран превод на български език.

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) (1) Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице заплаща медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, за които е отпусната целевата помощ, или за ремонта за тях на избран от тях търговец, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) При предоставяне или ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение търговецът издава фактура съгласно Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Към фактурата по ал. 2 на правоимащите лица се предоставя фискална касова бележка (при плащане в брой), гаранционна карта за медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение и приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 14.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) В срок до 30 дни от получаване на помощта правоимащото лице, негов законен представител или упълномощено от него лице представя в съответната дирекция "Социално подпомагане" оригиналната фактура и касова бележка/платежен документ за справка и прилага копие от двата документа заедно с приемо-предавателния протокол за получаване на изделието.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) При закупуване или ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, изработени по индивидуална поръчка, отчитането по реда на ал. 4 се извършва в срок 90 дни от получаване на целевата помощ.

(6) При закупуване или извършване на ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение в размер под лимитите по чл. 40, ал. 2 правоимащото лице възстановява разликата до отпуснатата целева помощ.

Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) Лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълния размер на помощта.

Чл. 44. Дирекциите "Социално подпомагане" водят следната задължителна документация:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) досие на лицата, подали заявление за целева помощ, съдържащо: заявление, медицинските документи, екземпляр от издадената заповед, копие от фактурата, касовата бележка/платежен документ и екземпляр от приемо-предавателен протокол за получаване;

2. регистрационен дневник на лицата, получили заповед за отпускане на целева помощ, в който се отбелязват номерът и датата на заповедта;

3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) картотека-извлечения от регистъра на лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Лицата по чл. 39, нуждаещи се от помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, имат право на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) За получаване на допълнителната парична помощ по ал. 1 лицето подава заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, и представя в дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес:

1. билет за използваното превозно средство - влак втора класа или автобус;

2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие.

(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок до 10 дни от подаване на заявление-декларацията издава мотивирана заповед по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, с която отпуска или отказва помощта.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Допълнителна парична помощ по ал. 1 получават и придружителите на децата до 18 години.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Лицата, които ползват личен превоз, получават допълнителна парична помощ по ал. 1 в размерите за влак втора класа или автобус срещу представен документ по ал. 2, т. 2.

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Медицинските изделия и/или помощните средства, приспособления и съоръжения, получени по реда на правилника, не могат да бъдат заменяни, продавани или дарявани в рамките на експлоатационния срок.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При преустановяване ползването на медицинските изделия и/или помощните средства, приспособления и съоръжения те се връщат в дирекция "Социално подпомагане".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Върнатите медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения могат да се предоставят на нуждаещи се лица или на здравни и социални институции.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г.) (1) Разходите за отпускане и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения са за сметка на Агенцията за социално подпомагане.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) За осъществяване на дейността по чл. 43а, ал. 1 Агенцията за социално подпомагане ползва информацията, която Агенцията за хората с увреждания й предоставя в 3-дневен срок след вписване на лицата в регистъра почл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Контролът по спазване на критериите и изискванията за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, предвидени в наредбата по чл. 35а, ал. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания, се осъществява съвместно или поотделно от Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.)

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход.

(2) Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

2. да са работещи или учащи се;

3. да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Целевата помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено от правоимащото лице до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес, а за лицата под 18-годишна възраст - от техните законни представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Към заявление-декларацията по ал. 3 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) копие от свидетелство за регистрация на личното моторно превозно средство или фактура за извършено приспособяване;

2. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

3. документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството;

4. лична карта (за справка).

(5) При необходимост дирекция "Социално подпомагане" може да изисква и други документи.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1. Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявлението, в 7-дневен срок от издаването й.

(8) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заповедта по ал. 8 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.

(10) Помощта по ал. 1 може да се ползва повторно след изтичането на 5-годишен срок от предишното й получаване.

Чл. 49. Хората с трайни увреждания имат право на финансови облекчения при внос на лично моторно превозно средство по ред, определен от Министерския съвет.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) За получаване на целевата помощ по ал. 1 се подава заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към която се прилагат следните документи:

1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон;

2. документ, съдържащ данни за доход на член от семейството през последните 12 месеца;

3. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

4. лична карта (за справка).

(3) Социален работник от дирекция "Социално подпомагане" извършва оглед и удостоверява със социална анкета, че преустройството е извършено с цел осигуряване свободно придвижване на човека с увреждане.

(4) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска по предложение на социалния работник.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 20 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1. Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявлението, в 7-дневен срок от издаването й.

(7) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заповедта по ал. 7 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Лицата с увреден слух и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8 лв. на час при ползване услугите на държавна и/или общински администрации, здравни, образователни и културни институции.

(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез бюрата за жестомимичен превод към Съюза на глухите в България.

(3) Бюрата за жестомимичен превод ежемесечно представят описи на Агенцията за хората с увреждания за ползвалите жестомимични услуги.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на глухите в България, свързани със заплащането на жестомимичните услуги, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Лицата с увредено зрение и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения и в размер 5 лв. на час.

(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Съюза на слепите в България.

(3) Териториалните структури на Съюза на слепите в България представят ежемесечно описи на Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на слепите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Трудноподвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения в размер 5 лв. на час.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Съюза на инвалидите в България и чрез териториалните структури на Центъра за психологически изследвания.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Териториалните структури на Съюза на инвалидите в България и териториалните структури на Центъра за психологически изследвания представят ежемесечно описи на Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на инвалидите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Отношенията между Агенцията за хората с увреждания и Центъра за психологически изследвания, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час.

(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения.

(3) Териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения представят ежемесечно описи в Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Лицата със сляпо-глухота и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час.

(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Националната асоциация на сляпо-глухите в България.

(3) Териториалните структури на Националната асоциация на сляпо-глухите в България представят ежемесечно описи в Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Националната асоциация на сляпо-глухите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Раздел III. Условия и ред за субсидиране на национално представените организации на или за хора с увреждания

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Национално представителните организации на и за хората с увреждания правят предложения за субсидии, съпроводени с доклад и разчет, които представят на Министерството на финансите съгласно бюджетни насоки и в сроковете, определени от министъра на финансите за представяне на проектобюджетите на държавните органи, след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.

Чл. 55. (1) Управителният съвет на Държавната парично-предметна лотария на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта ежегодно предлага на министъра на финансите организирането на целева лотария, приходите от която се внасят в Агенцията за хората с увреждания.

(2) Министърът на финансите възлага на Държавната парично-предметна лотария организирането на целевата лотария по ал. 1.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на правилника:

1. "Семейството" включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца (родени, заварени, доведени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите граждански брак).

2. "Доходи за отпускане на целеви помощи" са всички приходи, произхождащи от:

а) трудова дейност;

б) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;

в) продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество;

г) продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност;

д) наем, рента и аренда;

е) авторски и лицензионни възнаграждения;

ж) дивиденти и доходи от дялово участие;

з) премии и награди от спортни състезания;

и) обезщетения и помощи;

к) пенсии;

л) стипендии;

м) месечни добавки за деца;

н) присъдени издръжки;

о) други.

3. Не се считат за доходи при отпускане на целевите помощи:

а) (доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) помощите и добавките, отпуснати по реда на правилника;

б) добавката към пенсиите за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

в) еднократната помощ при раждане по чл. 1 от Указа за насърчаване на раждаемостта до 31 март 2002 г. включително и по чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца;

г) хуманитарните помощи;

д) еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;

е) добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;

ж) допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;

з) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

и) сумите, които настанените в специализирани институции за предоставяне на социални услуги получават като възнаграждение за участие в трудовотерапевтичен процес;

к) финансовите средства и помощи, отпускани по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Правото на месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания възниква от 1 януари 2005 г., при условие че молбата за социална оценка е подадена до 1 юли 2005 г., а в останалите случаи - от датата на подаване на молбата за месечна добавка за социална интеграция.

§ 3. Решенията на РЕЛКК и ЦЕЛКК, постановени до 31 декември 2004 г., запазват действието си, при условие че срокът, определен в тях, не е изтекъл.

§ 4. Правилникът се приема на основание чл. 9, ал. 6, чл. 13, ал. 5, чл. 25, ал. 6, чл. 26, т. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 42, ал. 12, чл. 44, ал. 4 и чл. 52 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 29 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2005 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила от 1 юни 2005 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г.)

§ 31. (В сила от 12.07.2006 г.) Навсякъде в правилника думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г.)

§ 32. Параграф 31 влиза в сила от 12 юли 2006 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 05.01.2007 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 27 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2007 Г.)

§ 12. (1) Навсякъде в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и в приложенията към него думите "помощни средства, приспособления и съоръжения", "помощни средства, приспособления или съоръжения", "помощно средство, приспособление или съоръжение" и "помощно средство, приспособление, съоръжение" се заменят с "медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения", съответно "медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение".

(2) Навсякъде в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания думите "помощните средства, приспособления и съоръжения" и "помощните средства, приспособления или съоръжения" се заменят с "медицинските изделия и/или помощните средства, приспособления и съоръжения".

§ 13. Постановлението влиза в сила от 12 юни 2007 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ" (ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2007 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2007 Г.)

§ 4. (1) Лицата, регистрирани в Агенцията за хората с увреждания преди 12 юни 2007 г., могат да предоставят помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, до 31 декември 2007 г.

(2) Паричните средства за предоставените от лицата по ал. 1 помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, се изплащат от Агенцията за социално подпомагане срещу представяне на платежен документ и предавателно-приемателен протокол.

(3) Лицата, регистрирани в Агенцията за хората с увреждания преди 12 юни 2007 г., могат да извършват ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, до 31 декември 2007 г., както и да получават дължимите финансови средства за тази дейност от Агенцията за социално подпомагане в рамките на експлоатационния им срок.

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА (ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.)Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 8 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.04.2010 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 25 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2010 Г.)

§ 38. Навсякъде в правилника и в приложенията към него пред абревиатурата "ТЕЛК" се добавя "ДЕЛК" и се поставя наклонена черта.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 25 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2010 Г.)

§ 39. Правото на месечна добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания възниква от деня на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр. 24 от 2010 г.) за правоимащите лица, при условие че молба-декларацията за социална оценка по чл. 11 е подадена преди 1 юли 2010 г., а в останалите случаи - от датата на нейното подаване.

§ 40. В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане, за което преди 29 март 2010 г. е била прекратена месечната добавка за дете с трайно увреждане по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания поради изтичане на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК и необходимост от преосвидетелстване, месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, определен за явяване пред ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК за преосвидетелстване, при условие че:

1. с новото решение не е определена степен и вид на увреждане под 50 на сто или степен на намалена работоспособност под 50 на сто;

2. молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаването на новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 10 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2011 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 2 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 2004 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 09.08.2013 Г.)

§ 38. Навсякъде в правилника абревиатурата "ДЕЛК/" се заличава.

§ 39. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.  (ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2014 Г.)

§ 21. Започнатите процедури по отпускане и ползване на месечна добавка за социална интеграция и на целеви помощи преди влизането в сила на това постановление се довършват по досегашния ред.

§ 22. В срок до 15 септември 2014 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане да предостави на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване проектите на образци на приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 и 16 към Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 16 и 18, които влизат в сила от 1 октомври 2014 г.

 

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

 

Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

 

Приложение № 4 към чл. 32, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

 

Приложение № 5 към чл. 32, ал. 4 (Предишно Приложение № 5 към чл. 32, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

 

Приложение № 6 към чл. 35, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)

 

Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)

Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ


 

Видове

Медицински

Необходими

Експлоата-

Забележка

по

помощни

условия за

документи

ционен

 

ред

средства,

отпускане

 

срок

 

 

приспособления,

 

 

 

 

 

съоръжения и

 

 

 

 

 

медицински

 

 

 

 

 

изделия

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Протези за долни

Пълна (частична)

 

 

По преценка на ор-

 

(горни) крайници,

липса на долен

 

 

топедо-травматоло-

 

включително с

(горен) крайник

 

 

гична ЛКК експлоа-

 

електронно устрой-

 

 

 

тационните срокове

 

ство

 

 

 

могат да се намаляват в зависимост от промяната във функционалната годност на протезата и състоянието на ампутирания чукан. Необходимостта от подмяна на протезата се удостоверява с констативен протокол, подписан от оторизирания ортопед и от регистрираното физическо или юридическо лице, изработващо протезите

 

а) първа постоянна

 

Медицински про-

Една година с

 

 

протеза

 

токол от специа-

право на три

 

 

 

 

лизирана ортопе-

ремонта (под-

 

 

 

 

до-травматоло-

мяна на прием-

 

 

 

 

гична ЛКК или

ната гилза)

 

 

 

 

експертно реше-

 

 

 

 

 

ние на ТЕЛК/

 

 

 

 

 

НЕЛК, придру-

 

 

 

 

 

жени с назначе-

 

 

 

 

 

ние от лекар ор-

 

 

 

 

 

топед с детайлно

 

 

 

 

 

описание на необ-

 

 

 

 

 

ходимата протез-

 

 

 

 

 

на конструкция и

 

 

 

 

 

нейния вид

 

 

 

б) постоянна

 

Медицински про-

Една година за

 

 

протеза

 

токол от специа-

деца до 18-годиш-

 

 

 

 

лизирана ортопе-

на възраст с право

 

 

 

 

до-травматологич-

на един ремонт.

 

 

 

 

на ЛКК или екс-

Две години за ра-

 

 

 

 

пертно решение на

ботещите (учащи-

 

 

 

 

/ТЕЛК/НЕЛК, при-

те) с право на два

 

 

 

 

дружени с назна-

ремонта. Четири

 

 

 

 

чение от лекар

години за остана-

 

 

 

 

ортопед с детайлно

лите лица с право

 

 

 

 

описание на необ-

на четири ремонта

 

 

 

 

ходимата протезна

 

 

 

 

 

конструкция и

 

 

 

 

 

нейния вид

 

 

 

в) модулна протеза

 

Медицински про-

Четири години за

 

 

 

 

токол от специали-

всички правоима-

 

 

 

 

зирана ортопедо-

щи с право на три

 

 

 

 

травматологична

ремонта.

 

 

 

 

ЛКК или експерт-

Една година за

 

 

 

 

но решение на

деца до 18-годиш-

 

 

 

 

ТЕЛК/НЕЛК, при-

на възраст с право

 

 

 

 

дружени с назначе-

на един ремонт

 

 

 

 

ние от лекар орто-

 

 

 

 

 

пед с детайлно

 

 

 

 

 

описание на необ-

 

 

 

 

 

ходимата протезна

 

 

 

 

 

конструкция и

 

 

 

 

 

нейния вид

 

 

2.

Ортези и ортопе-

По медицински

Медицински про-

Една година за

 

 

дични апарати,

индикации

токол от специа-

деца до 18-годиш-

 

 

изработени по

 

лизирана ортопе-

на възраст с право

 

 

индивидуална

 

до-травматоло-

на един ремонт.

 

 

мярка

 

гична ЛКК или

Две години за рабо-

 

 

 

 

експертно реше-

тещите (учащите)

 

 

 

 

ние на ТЕЛК/

с право на два ре-

 

 

 

 

НЕЛК

монта.

 

 

 

 

 

Четири години за

 

 

 

 

 

останалите лица

 

 

 

 

 

с право на четири

 

 

 

 

 

ремонта

 

3.

Ортопедични

 

 

 

 

 

обувки и прис-

 

 

 

 

 

пособления за

 

 

 

 

 

корекция

 

 

 

 

 

а) ортопедични

Скъсяване на

Медицински

Един чифт на 6 ме-

 

 

обувки и/или

долен крайник

протокол от спе-

сеца с право на една

 

 

апаратобувки

с 5 и повече см.

циализирана

поправка (два чифта

 

 

по индивидуал-

При липса на

ортопедо-трав-

за 12 месеца с право

 

 

на мярка

части, дефор-

матологична

на две поправки) за

 

 

 

мации или ув-

ЛКК или екс-

деца до 18-годишна

 

 

 

реждане на

пертно решение

възраст.

 

 

 

ходилото, за-

на ТЕЛК/НЕЛК

Един чифт с право

 

 

 

трудняващи

 

на един безплатен

 

 

 

придвижването

 

ремонт за една

 

 

 

 

 

година (два чифта

 

 

 

 

 

с право на два ре-

 

 

 

 

 

монта за две години)

 

 

 

 

 

за останалите пра-

 

 

 

 

 

воимащи лица

 

 

б) индивидуални

По медицински

Медицински

Един чифт на три

 

 

коригиращи при-

индикации при

протокол от спе-

месеца (четири

 

 

способления и

"диабетно стъ-

циализирана

чифта за една

 

 

стелки

пало"

ортопедо-трав-

година) за деца до

 

 

 

 

матологична

18-годишна възраст.

 

 

 

 

ЛКК или екс-

Два чифта за 12 ме-

 

 

 

 

пертно решение

сеца за останалите

 

 

 

 

на ТЕЛК/НЕЛК

правоимащи лица

 

4.

Принадлежности

Наличие на

Медицински

 

 

 

за ползване на

протеза

протокол от спе-

 

 

 

протези

 

циализирана

 

 

 

 

 

ортопедо-трав-

 

 

 

 

 

матологична

 

 

 

 

 

ЛКК или екс-

 

 

 

 

 

пертно решение

 

 

 

 

 

на ТЕЛК/НЕЛК

 

 

 

а) два броя протез-

 

 

Една година

 

 

ни рула

 

 

 

 

 

б) дванадесет броя

 

 

Една година

 

 

протезни чорапи

 

 

 

 

 

в) шест броя про-

 

 

Една година

 

 

тективни чорапи

 

 

 

 

 

г) три козметични

 

 

Една година

 

 

ръкавици за проте-

 

 

 

 

 

зи за горен крайник

 

 

 

 

 

д) една акумула-

 

 

Една година

 

 

торна батерия за

 

 

 

 

 

протеза за горен

 

 

 

 

 

крайник с елект-

 

 

 

 

 

ронно устройство

 

 

 

 

 

е) един чифт обувки

 

 

Една година

Нуждаещите се ли-

 

за протези

 

 

 

ца имат право на обувки за протеза или ортопедични обувки, но не и на двата вида едновременно

5.

Слухови апарати с

 

 

 

 

 

индивидуална

 

 

 

 

 

отливка към тях

 

 

 

 

 

а) цифрови слухови

По медицински

Медицински

Шест години

Подменят се преди

 

апарати

индикации

протокол от спе-

(един ремонт в

изтичане на експло-

 

 

 

циализирана

рамките на екс-

атационния срок,

 

 

 

ЛКК за ушни,

плоатационния

ако нуждата за това

 

 

 

носни и гърлени

срок)

е удостоверена с

 

 

 

болести (УНГ)

 

протокол от катед-

 

 

 

от клиника (от-

 

рите по УНГБ.

 

 

 

деление) по

 

Ремонтът се удосто-

 

 

 

УНГБ при

 

верява с протокол

 

 

 

областни МБАЛ

 

със спецификация,

 

 

 

или клиники

 

издаден от съот-

 

 

 

по УНГБ при

 

ветния търговец

 

 

 

УМБАЛ.

 

 

 

 

 

За децата до 18-

 

 

 

 

 

годишна възраст

 

 

 

 

 

протоколите на

 

 

 

 

 

ЛКК по УНГ бо-

 

 

 

 

 

лести да са изда-

 

 

 

 

 

дени от клиника

 

 

 

 

 

по УНГБ при

 

 

 

 

 

УМБАЛ

 

 

 

б) джобни слухови

По медицински

Медицински

Шест години

Подменят се преди

 

апарати по костен

индикации

протокол от спе-

(един ремонт в

изтичане на експло-

 

и въздушен път

 

циализирана

рамките на екс-

атационния срок,

 

 

 

ЛКК за УНГБ от

плоатационния

ако нуждата за това

 

 

 

клиника (отделе-

срок)

е удостоверена с

 

 

 

ние) по УНГБ при

 

протокол от катед-

 

 

 

областни МБАЛ

 

рите по УНГБ.

 

 

 

или клиники по

 

Ремонтът се удосто-

 

 

 

УНГБ при

 

верява с протокол

 

 

 

УМБАЛ.

 

със спецификация,

 

 

 

За децата до 18-

 

издаден от съот-

 

 

 

годишна възраст

 

ветния търговец

 

 

 

протоколите на

 

 

 

 

 

ЛКК по УНГ бо-

 

 

 

 

 

лести да са изда-

 

 

 

 

 

дени от клиника

 

 

 

 

 

по УНГБ при

 

 

 

 

 

УМБАЛ

 

 

 

в) очила по костен

По медицински

Медицински

Шест години

Подменят се преди

 

път

индикации

протокол от спе-

(един ремонт в

изтичане на експло-

 

 

 

циализирана

рамките на екс-

атационния срок,

 

 

 

ЛКК за УНГБ от

плоатационния

ако нуждата за това

 

 

 

клиника (отде-

срок)

е удостоверена с

 

 

 

ление) по УНГБ

 

протокол от катед-

 

 

 

при областни

 

рите по УНГБ.

 

 

 

МБАЛ или кли-

 

Ремонтът се удосто-

 

 

 

ники по УНГБ

 

верява с протокол

 

 

 

при УМБАЛ.

 

със спецификация,

 

 

 

За децата до 18-

 

издаден от съот-

 

 

 

годишна възраст

 

ветния търговец

 

 

 

протоколите на

 

 

 

 

 

ЛКК по УНГБ

 

 

 

 

 

да са издадени

 

 

 

 

 

от клиника по

 

 

 

 

 

УНГБ при

 

 

 

 

 

УМБАЛ

 

 

 

г) очила по костен

По медицински

Медицински

Три години

Подменят се преди

 

път за едностранно

индикации

протокол от спе-

(един ремонт в

изтичане на експло-

 

или двустранно

 

циализирана

рамките на екс-

атационния срок,

 

слухопротезиране

 

ЛКК за УНГБ от

плоатационния

ако нуждата за това

 

на деца, учащи и

 

клиника (отде-

срок)

е удостоверена с

 

студенти

 

ление) по УНГБ

 

протокол от катед-

 

 

 

при областни

 

рите по УНГБ.

 

 

 

МБАЛ или кли-

 

Ремонтът се удосто-

 

 

 

ники по УНГБ

 

верява с протокол

 

 

 

при УМБАЛ.

 

със спецификация,

 

 

 

За децата до 18-

 

издаден от съответ-

 

 

 

годишна възраст

 

ния търговец

 

 

 

протоколите на

 

 

 

 

 

ЛКК по УНГБ

 

 

 

 

 

да са издадени от

 

 

 

 

 

клиника по УНГБ

 

 

 

 

 

при УМБАЛ

 

 

 

д) програмируеми

По медицински

Медицински

Три години

Подменят се преди

 

цифрови слухови

индикации

протокол от спе-

(един ремонт в

изтичане на експло-

 

апарати за едно-

 

циализирана

рамките на екс-

атационния срок,

 

странно или дву-

 

ЛКК за УНГБ от

плоатационния

ако нуждата за това

 

странно слухопро-

 

клиника (отде-

срок)

е удостоверена с

 

тезиране на деца,

 

ление) по УНГБ

 

протокол от катед-

 

учащи и студенти

 

при областни

 

рите по УНГБ.

 

 

 

МБАЛ или кли-

 

Ремонтът се удосто-

 

 

 

ники по УНГБ

 

верява с протокол

 

 

 

при УМБАЛ.

 

със спецификация,

 

 

 

За децата до 18-

 

издаден от съответ-

 

 

 

годишна възраст

 

ния търговец.

 

 

 

протоколите на

 

 

 

 

 

ЛКК по УНГБ

 

 

 

 

 

да са издадени

 

 

 

 

 

от клиника по

 

 

 

 

 

УНГБ при

 

 

 

 

 

УМБАЛ

 

 

 

е) програмируеми

По медицински

Медицински

Пет години (един

Подменят се преди

 

цифрови слухови

индикации

протокол от спе-

ремонт в рамки-

изтичане на експло-

 

апарати за осигу-

 

циализирана

те на експлоата-

атационния срок,

 

рени лица в трудо-

 

ЛКК за УНГБ от

ционния срок)

ако нуждата за това

 

способна възраст

 

клиника (отде-

 

е удостоверена с

 

 

 

ление) по УНГБ

 

протокол от катед-

 

 

 

при областни

 

рите по УНГБ.

 

 

 

МБАЛ или кли-

 

Ремонтът се удосто-

 

 

 

ники по УНГБ

 

верява с протокол

 

 

 

при УМБАЛ

 

със спецификация,

 

 

 

 

 

издаден от съответ-

 

 

 

 

 

ния търговец

 

ж) 20 броя батерии

 

 

Една година

 

 

за слухов апарат

 

 

 

 

6.

Говорен апарат

По медицински

Медицински

Пет години (един

Подменя се преди

 

 

индикации

протокол от спе-

ремонт в рамките

изтичане на експло-

 

 

 

циализирана

на експлоатацион-

атационния срок,

 

 

 

ЛКК за УНГБ

ния срок)

ако нуждата за това

 

 

 

 

 

е установена с кон-

 

 

 

 

 

стативен протокол

 

 

 

 

 

със спецификация,

 

 

 

 

 

издаден от съответ-

 

 

 

 

 

ния търговец.

 

 

 

 

 

Ремонтът се удосто-

 

 

 

 

 

верява с протокол

 

 

 

 

 

със спецификация, издаден от съответния търговец

7.

Заместващи и

 

 

 

 

 

козметични

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

 

а) очни протези

При енуклеирани

Медицински

Пет години

 

 

 

очи, вродена

протокол от спе-

 

 

 

 

липса на око или

циализирана

 

 

 

 

тежко увредено

ЛКК по очни

 

 

 

 

око без функция

болести

 

 

 

 

 

или експертно

 

 

 

 

 

решение на

 

 

 

 

 

/ТЕЛК/НЕЛК

 

 

 

б) гръдна епитеза -

По медицински

Медицински

Една година без

В случаите, когато

 

първична

индикации

протокол от спе-

право на подмяна

няма специализи-

 

 

 

циализирана

 

рана ЛКК по профи-

 

 

 

ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

 

ла на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към Комплексен онкологичен център или към Специализирана болница за активно лечение по онкология

 

в) гръдна епитеза -

По медицински

Медицински

Три години без

В случаите, когато

 

постоянна

индикации

протокол от спе-

право на подмяна

няма специализи-

 

 

 

циализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

 

рана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към Комплексен онкологичен център или към Специализирана болница за активно лечение по онкология

 

г) протези за нос

По медицински

Медицински

Пет години

 

 

и уши

индикации

протокол от спе-

 

 

 

 

 

циализирана

 

 

 

 

 

ЛКК по профила

 

 

 

 

 

на заболяването

 

 

 

 

 

или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

 

 

8.

Перука - един брой

По медицински

Медицински

Една година

В случаите, когато

 

 

индикации

протокол от спе-

 

няма

 

 

 

циализирана

 

специализирана

 

 

 

ЛКК по профила

 

ЛКК по профила на

 

 

 

на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

 

заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към Комплексен онкологичен център или към Специализирана болница за активно лечение по онкология

9.

Очила

 

 

 

 

 

а) обикновени или

Отпускат се, ако

Медицински

Пет години

Подменят се преди

 

тъмни

увреждането е в

протокол от спе-

 

изтичане на експло-

 

 

резултат на тру-

циализирана

 

атационния срок,

 

 

дова злополука,

ЛКК по очни

 

ако нуждата за това

 

 

професионално

болести или

 

е удостоверена с

 

 

заболяване, трав-

експертно

 

протокол със специ-

 

 

матично увреж-

решение на

 

фикация, издаден от

 

 

дане, от услож-

ТЕЛК/НЕЛК

 

съответния търго-

 

 

нение при общо

 

 

вец (но не повече от

 

 

заболяване,

 

 

веднъж в рамките

 

 

миопия над

 

 

на срока на експло-

 

 

10 диоптъра,

 

 

атация)

 

 

хиперметропия

 

 

 

 

 

над 10 диоптъра

 

 

 

 

б) бинокулярни,

Отпускат се, ако

Медицински

Пет години

Подменят се преди

 

бифокални, спе-

увреждането е в

протокол от спе-

 

изтичане на експло-

 

циални оптични

резултат на тру-

циализирана

 

атационния срок,

 

средства (телеско-

дова злополука,

ЛКК по очни

 

ако нуждата за това

 

пични, лупи, екран

професионално

болести или

 

е удостоверена с

 

и бинокловидни)

заболяване,

експертно

 

протокол със спе-

 

 

травматично

решение на

 

цификация, изда-

 

 

увреждане, от

ТЕЛК/НЕЛК

 

ден от съответния

 

 

усложнение при

 

 

търговец (но не по-

 

 

общо заболяване,

 

 

вече от веднъж в

 

 

миопия над

 

 

рамките на срока на

 

 

10 диоптъра,

 

 

експлоатация)

 

 

хиперметропия

 

 

 

 

 

над 10 диоптъра

 

 

 

10.

Говорещ термо-

Отпускат се на

Решение на ТЕЛК/

Седем години

Подменят се преди

 

метър за телесна

самотни лица с

НЕЛК, удостове-

 

изтичане на експло-

 

температура

намалена работо-

ряващо намалена

 

атационния срок,

 

 

способност над

работоспособност

 

ако нуждата за това

 

 

90 на сто, по по-

над 90 на сто.

 

е удостоверена с

 

 

вод увреждане

Декларация за се-

 

протокол от със спе-

 

 

на зрението и на

мейното положе-

 

цификация, издаден

 

 

семейства, на

ние от правоима-

 

от съответния тър-

 

 

които и двамата

щото лице

 

говец (но не повече

 

 

членове са лица

 

 

от веднъж в рам-

 

 

с намалена рабо-

 

 

ките на срока на

 

 

тоспособност

 

 

експлоатация)

 

 

над 90 на сто, по

 

 

 

 

 

повод увреждане

 

 

 

 

 

на зрението

 

 

 

11.

Патерици, бастуни,

По медицински

Медицински

Три години

 

 

ходилки и прохо-

индикации, удо-

протокол от спе-

 

 

 

дилки. Бели и сен-

стоверяващи

циализирана

 

 

 

зорни бастуни за

постоянната

ЛКК по профила

 

 

 

слепи лица

нужда от тях

на заболяването

 

 

 

 

 

или експертно

 

 

 

 

 

решение на

 

 

 

 

 

ТЕЛК/НЕЛК

 

 

12.

Инвалидни

 

 

 

 

 

колички

 

 

 

 

 

а) рингови, с чужда

Частична (пълна)

Медицински

Шест години с

Нуждаещите се

 

помощ, с едно-

парализа на долни

протокол от спе-

право на един

лица имат право на

 

странно задвиж-

крайници или

циализирана

основен ремонт,

изброените в коло-

 

ване, с регулиращ

други увреждания,

ЛКК по профила

по специфика-

на 2 инвалидни

 

се гръб и други

при които само-

на заболяването,

ция, комплект

колички или на аку-

 

 

стоятелното при-

издадено от ДКЦ

гуми и лагери

мулаторна количка,

 

 

движване е невъз-

(МЦ) на област

на всеки две

но не и на двете

 

 

можно

на МБАЛ,

години. За де-

едновременно.

 

 

 

УМБАЛ или

цата до 18 го-

В случаите, когато

 

 

 

УСБАЛ, или екс-

дини експлоа-

няма ДКЦ (МЦ) на

 

 

 

пертно решение

тационният

МБАЛ или УМБАЛ,

 

 

 

на ТЕЛК/НЕЛК

срок е 3 години

медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ

 

б) акумулаторни

Увреждане и на

Медицински

Десет години с

Не се отпуска едно-

 

колички

горните крайни-

протокол от спе-

право на два

временно с инва-

 

 

ци, което не поз-

циализирана

основни ремонта,

лидна количка по

 

 

волява самостоя-

ЛКК по профила

по спецификация

буква "а".

 

 

телното използ-

на заболяването,

комплект гуми и

В случаите, когато

 

 

ване на колич-

издадено от ДКЦ

лагери на всеки

няма ДКЦ (МЦ) на

 

 

ките по буква "а",

(МЦ) на област

две години и ком-

МБАЛ или УМБАЛ,

 

 

и ако лицето е

на МБАЛ,

плект акумулатор-

медицинският про-

 

 

физически и пси-

УМБАЛ или

ни батерии на

токол се издава от

 

 

хически годно да

УСБАЛ, или екс-

всеки три години

специализирана

 

 

управлява такава

пертно решение

 

ЛКК към МБАЛ

 

 

количка

на ТЕЛК/НЕЛК

 

или УМБАЛ

13.

Тоалетен стол и

Частична (пълна)

Медицински

Шест години с

В случаите, когато

 

стол за баня или

парализа на дол-

протокол от спе-

право на един

няма ДКЦ (МЦ) на

 

комбиниран

ни крайници или

циализирана

основен ремонт,

МБАЛ или УМБАЛ,

 

вариант

други уврежда-

ЛКК по профила

по спецификация,

медицинският про-

 

 

ния, при които

на заболяването,

комплект гуми и

токол се издава от

 

 

самостоятелното

издаден от ДКЦ

лагери на всеки

специализирана

 

 

придвижване е

(МЦ) на областна

две години. За

ЛКК към МБАЛ

 

 

невъзможно

МБАЛ, УМБАЛ

децата до 18 го-

или УМБАЛ

 

 

 

или УСБАЛ, или

дини експлоата-

 

 

 

 

експертно реше-

ционният срок

 

 

 

 

ние на ТЕЛК/

е 3 години

 

 

 

 

НЕЛК

 

 

14.

Специализирани

 

 

 

 

 

помощни средства

 

 

 

 

 

и принадлежности

 

 

 

 

 

а) антидекубитална

При болни с теж-

Медицински

Три години

 

 

възглавница и/или

ки неврологични

протокол от спе-

 

 

 

дюшек

заболявания,

циализирана

 

 

 

 

придружени с

ЛКК, или екс-

 

 

 

 

квадрипарези или

пертно решение

 

 

 

 

хемипарези, буд-

на ТЕЛК/НЕЛК

 

 

 

 

на кома, услож-

 

 

 

 

 

нени невромус-

 

 

 

 

 

кулни заболява-

 

 

 

 

 

ния, довели до

 

 

 

 

 

принудително

 

 

 

 

 

залежаване в

 

 

 

 

 

една и съща поза,

 

 

 

 

 

и терминално

 

 

 

 

 

болни

 

 

 

 

б) масички за ин-

Наличие на инва-

Медицински

Пет години

 

 

валидни колички,

лидна количка

протокол от спе-

 

 

 

щипки за захваща-

 

циализирана

 

 

 

не на предмети от

 

ЛКК по профила

 

 

 

разстояние, стес-

 

на заболяването,

 

 

 

нители за инвалидни колички

 

или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК по друг повод

 

 

 

в) приспособления

Дисфункция,

Медицинско

Експлоатацион-

Ремонтът се удосто-

 

за управление на

която налага

удостоверение

ният срок на авто-

верява с протокол

 

лек автомобил от

приспособяване

за водач на МПС

мобила, но не по-

със спецификация,

 

лица с дисфункция

на органите за

 

рано от 5 години

издаден от съответ-

 

на горни и долни

управление на

 

(един ремонт в

ния търговец

 

крайници

автомобила

 

рамките на екс-

 

 

 

 

 

плоатационния

 

 

 

 

 

срок)

 

 

 

Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., предишно Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1 и 7, изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

 

Приложение № 9 към чл. 47, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г.)

 

Приложение № 10 към чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

 

Приложение № 11 към чл. 21, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)


 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА*

за получената информация относно определените и обявените места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания за настоящата .......... година

 

№ по

Работодател

ЕИК/

Брой работни

Заети работни места, в т.ч.:

Брой незаети

ред

 

БУЛСТАТ

места,

 

работни

 

 

 

определени

 

места от хора

 

 

 

по:

 

с трайни

 

 

 

 

чл. 315,

чл. 27,

трудоустроени

хора с

увреждания,

 

 

 

ал. 1 КТ

ал. 1

 

трайни

обявени като

 

 

 

 

ЗИХУ

 

увреждания

свободни

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ

 

 

 

 

 

 

 

брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: Списък на незаетите длъжности (работни места), представен от работодателите, вписани в колона 2

* Изпраща се в Агенцията за хората с увреждания не по-късно от 24 февруари.

 

Приложение № 12 към чл. 21, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)


 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА*

за получената информация относно определените и обявените места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания за месец..................................г.

 

№ по

Работодател

ЕИК/

Брой работни

Заети работни места, в т.ч.:

Брой незаети

Брой

Брой

Основание

ред

 

БУЛСТАТ

места,

 

работни

насочени от

назначени

за

 

 

 

определени

 

места от хора

дирекциите

лица с трайни

незаемане

 

 

 

по:

 

с трайни

"Бюро по

увреждания

на

 

 

 

 

чл. 315,

чл. 27,

трудоустроени

хора с

увреждания,

труда" лица

 

работните

 

 

 

ал. 1 КТ

ал. 1

 

трайни

обявени като

с трайни

 

места

 

 

 

 

ЗИХУ

 

увреждания

свободни

увреждания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за заемане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на работните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

места по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колона 8

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Попълва се само при промяна в някой от показателите.

Приложение: Списък на незаетите длъжности (работни места).

 

Приложение № 13 към чл. 3, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

 

Приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.)


 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към фактура № ........./.............. г.

(посочва се номерът на фактурата, издадена за съответното медицинско изделие, помощно средство, приспособление или съоръжение)

 

Днес, ........................ г., се състави следният приемо-предавателен протокол между .......................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на правоимащото лице)

ЕГН ..........................................., л.к. № ............................../дата ....................................................., изд. от .............................................................................................................................

................................................, с адрес: гр. ........................................................................, кв./ж.к. ..................................................................................................................................

бул./ул. .............................................................................., № ........, бл. ........., вх. ....., ап. ........, тел.: .......................................................................................................................................

или чрез упълномощено лице ............................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на упълномощеното лице)

ЕГН ..........................................., л.к. № ............................../дата ....................................................., изд. от ...............................................................................................................................

.............................................................., с адрес: гр. ..................................., кв./ж.к. ............................................................................................................................................................

бул./ул. .............................................................................., № ........, бл. ........., вх. ....., ап. ......., тел.: ........................................................................................................................................

и

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, предало/ремонтирало стоката)

представител на ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

(изписва се наименованието на търговеца)

за следните получени/ремонтирани медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения:

 

 

Наименование на медицинско изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение

Марка/модел

Сериен №

Артикулен №

Брой

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приел: .................................

Предал: .............................................

(подпис)

(подпис и печат)

 

Приложение № 15 към чл. 45, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

 

Приложение № 16 към чл. 45, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

 

Приложение № 17 към чл. 3, ал. 3, т. 1 (Ново - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

 

Приложение № 18 към чл. 3, ал. 3, т. 2 (Ново - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)