УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2000 Г.)

Издаден от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.37 от 22 Април 1999г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.62 от 28 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.90 от 19 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.44 от 5 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2012г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) С правилника се определят дейността, структурата, функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА").

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията със седалище в София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2007 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" има четири регионални структури - летищни администрации по смисъла на чл. 48а, ал. 4 от Закона за гражданско въздухоплаване, които са разположени на летище София, на летище Пловдив, на летище Горна Оряховица и на летище Русе.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ).

Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е национален контролен орган по отношение на безопасната и ефективна работа на доставчика на аеронавигационно обслужване.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" има емблема, сух и мокър печат с надпис: "Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация", на английски език: "Republic of Bulgaria, Ministry of transport, Civil aviation administration".

 

Глава втора.
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) ГД "ГВА" се управлява и представлява от главен директор, който в изпълнение на своите правомощия издава индивидуални административни актове и задължителни указания и разпореждания в съответствие с действащото законодателство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Главният директор се назначава от и е пряко подчинен на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главният директор осъществява своите правомощия, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на главната дирекция, изготвя анализи, предлага проекти на решения на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) отчита своята работа пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и носи отговорност за своевременното събиране на приходите и целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;

3. контролира спазването на ЗГВ и на подзаконовите нормативни актове, като издава задължителни предписания в предвидените от закона случаи;

4. организира и участва в разработването на нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване;

5. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на ГД "ГВА";

6. (зал. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)

7. издава заповеди, свързани със служебните и трудовите правоотношения на служителите на ГД "ГВА";

8. (зал. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)

9. (зал. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)

10. налага административни наказания или принудителни административни мерки, прекратява, спира, отнема или ограничава правата, произтичащи от издадените лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения;

11. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) прави предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.;

12. участва в разработването на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване;

13. организира и ръководи дейностите по разследването на инциденти;

14. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на ГД "ГВА";

15. предлага за утвърждаване бюджета на ГД "ГВА" и съгласува програмите за необходимите разходи за погасяване на получените кредити, за инвестиционни разходи за развитие на инфраструктурата и разходите за издръжка на летищната администрация;

16. може да създава временни и постоянни съвети и комисии;

17. (новa - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) осигурява контрол за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

18. (новa - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) контролира доставчика на аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството;

19. (новa - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) осъществява сътрудничество с националните органи за контрол на други държави с цел осигуряване на контрол на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

20. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) изпълнява и други функции предвидени в закон.

(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Главният директор или оправомощено от него лице издава, отнема, ограничава правата или спира временно действието на правата по лицензи, разрешения, свидетелства, удостоверения и одобрения в предвидените в Закона за гражданското въздухоплаване случаи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) При отсъствие на главния директор функциите му се изпълняват от определен от него със заповед за всеки отделен случай ръководен служител на администрацията.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Дейността на ГД "ГВА" се извършва от обща и специализирана администрация, организирани в три дирекции, които подпомагат главния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е с обща численост на персонала 94 щатни бройки и има следната структура:

1. главен директор - 1;

2. главен секретар - 1;

3. дирекция "Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности" - 29;

4. дирекция "Авиационна безопасност" - 35;

5. дирекция "Летища, авиационна сигурност и аеронавигационно обслужване" - 28.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2007 г.) (1) Административното ръководство на ГД "ГВА" се осъществява от главен секретар, който се назначава от главния директор.

(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на законните разпореждания на главния директор на ГД "ГВА" за точното спазване на нормативните актове. Главният секретар:

1. осигурява организационната връзка между главния директор и административните звена в ГД "ГВА", както и между административните звена;

2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на ГД "ГВА";

3. осигурява необходимите условия за нормална и ефективна работа на административните звена на ГД "ГВА" на организационно и техническо равнище;

4. контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;

5. контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;

6. утвърждава длъжностните характеристики;

7. осигурява цялостната организация по провеждане атестирането на служителите в администрацията на ГД "ГВА" и обучението на персонала във връзка с прилагането наНаредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 105 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);

8. участва в подготовката на проекта на бюджет на ГД "ГВА";

9. организира ползването на недвижими имоти и движими вещи - частна държавна собственост, предоставени на ГД "ГВА";

10. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на главния директор;

11. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативен акт, или задачи, възложени му от главния директор.

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Служителите на ГД "ГВА" се назначават от главния директор на ГД "ГВА".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Правата и задълженията на служителите на ГД "ГВА" се определят с този правилник и съответните законови и подзаконови нормативни актове, а така също и с длъжностните характеристики, утвърдени от главния секретар на ГД "ГВА".

Чл. 10. Контролната дейност на ГД "ГВА" се осъществява от инспектори по въздухоплаване, по смисъла на ЗГВ.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Дейността на ГД "ГВА" се осъществява съобразно изискванията на международните договорености в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, ЗГВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Компетентността на ГД "ГВА" се разпростира върху:

1. гражданското въздухоплаване и въздушното пространство на Република България, включително над вътрешните и териториалните й води;

2. регистрираните в Република България граждански въздухоплавателни средства и техните екипажи;

3. всички физически и юридически лица, извършващи дейности в областта на гражданското въздухоплаване, регламентирани от Закона за гражданското въздухоплаване и актовете по прилагането му, включително и в чужбина.

 

Глава трета.
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ (НОВА - ДВ, БР. 29 ОТ 2000 Г.)

Чл. 11а. (1) (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., предишен текст на чл. 11а, изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Общата администрация изпълнява функции по осигуряването на дейността на главния директор на ГД "ГВА" и на специализираната администрация относно:

1. законосъобразността;

2. техническото осигуряване;

3. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) информационното и статистическото обслужване;

4. човешките ресурси;

5. безопасните условия на труд;

6. деловодното обслужване;

7. управлението на собствеността;

8. финансово-стопанското обезпечаване.

9. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)

10. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) координиране изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и специализираните международни организации;

11. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) поддържане и развиване на системата за управление на качеството в администрацията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административна".

(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Дирекцията по ал. 2:

1. оказва правно съдействие на ръководството на администрацията за законосъобразното изпълнение на нейните функции;

2. разработва и предлага решения на правни проблеми, свързани с дейността на главната дирекция;

3. осъществява процесуалното представителство на главната дирекция;

4. изготвя договори във връзка с дейността на главната дирекция и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори;

5. участва в разработването на проекти на нормативни актове;

6. организира и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;

7. изготвя проекта на бюджет на главната дирекция;

8. изготвя счетоводните отчети и следи за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;

9. подпомага главния директор в управлението на финансовите ресурси, като:

а) осъществява предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност;

б) осъществява проверки преди вземане на решения за поемане на задължения или за извършване на разходи;

10. организира работата във връзка с осъществяването на правомощията на главния директор по Закона за обществените поръчки;

11. организира и участва в годишната инвентаризация;

12. изготвя, оформя и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в главната дирекция и ги поддържа в съответствие с Кодекса на труда и Закона за държавния служител;

13. изпълнява нормативните изисквания по заплащането на труда и изготвя длъжностното и поименното щатно разписание на главната дирекция;

14. организира подготовката и провеждането на конкурсите за държавни служители;

15. организира и контролира административното обслужване;

16. организира и контролира деловодната дейност, в т. ч. документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи;

17. организира и контролира правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на главната дирекция;

18. организира функционирането и поддържа автоматизираната информационна инфраструктура на главната дирекция - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и софтуер;

19. подготвя, поддържа и периодично осъвременява страницата на главната дирекция в интернет;

20. координира връзките с обществеността;

21. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на главната дирекция с оборудване, резервни части и консумативи, като планира, осигурява и контролира финансовото обезпечаване на дирекциите от специализираната администрация;

22. организира и контролира спазването на нормите за безопасни и здравословни условия на труд и превенция на риска в главната дирекция;

23. организира и осъществява дейността на ГД "ГВА" във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република България, и членството й в организации в областта на гражданското въздухоплаване;

24. координира конкретното изпълнение от ГД "ГВА" на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и специализираните международни организации;

25. организира и изпълнява дейности по осигуряването на достъпа до пазара на въздушни превозвачи;

26. защитава икономическите и търговските интереси на българските потребители и авиационни оператори по отношение на практиката и политиката на прилагане на едностранни ограничителни търговски или икономически действия, като при необходимост прави предложения пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за въвеждане при всеки един конкретен случай на подходящи мерки;

27. разработва предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване и за членство и участие в специализирани международни организации и инициативи;

28. поддържа и развива системата за управление на качеството в ГД "ГВА";

29. организира и координира разработването, осъвременяването и прилагането на процедурите по качество в ГД "ГВА";

30. организира и координира провеждането на независима оценка на системата по т. 28;

31. извършва постоянно наблюдение и анализ на дейността на организации, упълномощени да извършват прегледи и проверки от името на главната дирекция, и при необходимост предлага коригиращи действия;

32. извършва наблюдение и анализ на дейността на дирекциите при осъществяване на функциите им и при необходимост предлага коригиращи действия;

33. издава разрешения за полети в съответствие със ЗГВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

34. контролира физическите и юридическите лица във връзка с икономическите аспекти на безопасността в гражданското въздухоплаване;

35. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.)

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.)

 

Глава четвърта.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРЕДИШНА ГЛ. 3, ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2000 Г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на главния директор на ГД "ГВА".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Авиационна безопасност" и дирекция "Летища, авиационна сигурност и управление на въздушното движение".

(3) Дирекция "Авиационна безопасност":

1. изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с осигуряването на изискващото се равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване;

2. участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване, както и спецификации, указания, правила и процедури;

3. извърша необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД "ГВА", свързани с издаването на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения;

4. контролира гражданското въздухоплаване и гражданските въздухоплавателни средства;

5. утвърждава и контролира изпълнението на актове, регламентиращи подготовката, организацията, провеждането и отчитането на въздухоплавателната дейност, технологични и технически документи, програми, планове, доклади и анализи, в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;

6. разследва инциденти;

7. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.

(4) Дирекция "Летища, авиационна сигурност и управление на въздушното движение":

1. изготвя проекти на експертни становища, доклади, анализи и препоръки и участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни актове по въпроси, свързани с постигане на сигурност на гражданското въздухоплаване;

2. контролира физическите и юридическите лица във връзка със сигурността и безопасността в гражданското въздухоплаване;

3. контролира гражданските летища и летателни площадки, аеронавигационните и други съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване;

4. извършва необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД "ГВА", свързани с издаването на лицензи, разрешения и удостоверения;

5. дава становище пред главния директор относно публикуването на данни в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България;

6. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на гражданското въздухоплаване във връзка със сигурността и безопасността на полетите;

7. организира и изпълнява дейности по осигуряването на достъпа до пазара на оператори по наземно обслужване или самообслужване в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;

8. поддържа единна база данни и издава идентификационни карти и пропуски на физически и юридически лица, както и на моторни превозни средства за достъп до зоните за сигурност на гражданските летища за обществено ползване;

9. води регистри в случаите, предвидени от закон;

10. участва в проверки за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

11. извършва проверки и подготвя становища на главния директор във връзка с издаване на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване на кандидатите за доставчици на аеронавигационно обслужване за всеки тип аеронавигационни услуги;

12. участва в проверки на доставчика на аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството;

13. изготвя становища до главния директор във връзка с признаването на свидетелства за извършване на аеронавигационно обслужване, издадени от чужди национални органи за контрол за осигуряване на аеронавигационно обслужване;

14. изготвя мотивирано предложение за частично делегиране на функциите по осъществяване на проверки и контрол на доставчиците на аеронавигационно обслужване на чужди национални органи за контрол;

15. изготвя годишни доклади за дейността на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" като национален контролен орган;

16. предлага мотивирано на главния директор отнемане на свидетелства за извършване на аеронавигационно обслужване;

17. изготвя проекти на нормативни актове във връзка с безопасната и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване;

18. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.)

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" съгласува, подготвя и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за утвърждаване:

1. нормативни актове, норми, правила и процедури в областта на гражданското въздухоплаване;

2. възлагане функциите на летищна администрация на летищен оператор;

3. предложения за допускане до работа в гражданското въздухоплаване на чужденци;

4. предложения за разрешаване скачането с парашут и хвърлянето на товари с парашут от въздухоплавателни средства, намиращи се в районите на летищата или на въздушните трасета или над населените места;

5. предложения във връзка с издаването на разрешения за строителство на сгради, съоръжения, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, кариерни ями и други подобни обекти в сервитутните зони и зоните на влияние на летищата.

Чл. 17. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" съвместно с други компетентни ведомства:

1. координира ползването на въздушното пространство на страната;

2. координира ползването на радиотехническите средства за обслужване на въздушното движение и радиочестотния ресурс;

3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) участва в дейностите по търсене и спасяване;

4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) съгласува проектите за изграждане и реконструкция на сгради, съоръжения и други строителни работи на територията на летището на основата на приетия генерален план;

5. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.)

7. разработва, актуализира и контролира изпълнението на националната програма за сигурност на гражданската авиация, контролира изпълнението на плановете за действие при кризисни ситуации;

8. дава оценка на нивото на заплаха от незаконни действия и посегателства срещу гражданската авиация, набелязва и предлага адекватни мерки за сигурност;

9. осигурява надеждното функциониране на пропускателната система в летищата и други обекти на гражданската авиация;

10. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) организира и контролира прилагането на изискванията за опростяване на процедурите при обслужването на пътниците, обработката и обслужването на въздухоплавателни средства, багажи, товари и поща.

 

Глава пета.
КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ (ПРЕДИШНА ГЛ. 4 - ДВ, БР. 29 ОТ 2000 Г.)

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" контролира гражданското въздухоплаване, гражданските летища и летателни площадки, гражданските въздухоплавателни средства, аеронавигационните и други съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване на територията на страната, независимо от собствеността им, като за целта контролира:

1. спазването на нормативните актове, стандарти и правила по безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване;

2. летателната годност на ВС на земята и във въздуха, извършва основни, периодични и извънредни технически прегледи и проверки;

3. изпълнението на държавните задължения по обслужването и осигуряването на въздушното движение;

4. експлоатационната годност на гражданските летища, летателните площадки и съоръженията за навигация, както и на системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства, товарене и разтоварване на багажи и товари;

5. изпълнението на държавните задължения по отношение на системата за търсене и спасяване, както и спазването на нормативните актове и плановете за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в районите на отговорност на летищата;

6. спазването на технологиите по издадените лицензи за оператор по наземно обслужване или самообслужване с оглед постигане сигурността на полетите и предотвратяване на актове на незаконна намеса;

7. надеждното функциониране на пропускателната система в летищата и други обекти на гражданската авиация;

8. спазването на изискванията за авиомедицинското освидетелстване на авиационния персонал.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" контролира спазването на нормативните актове при подбора, подготовката и повишаването на квалификация на авиационния персонал, като:

1. утвърждава учебните програми на авиационните учебни центрове;

2. съгласува програмите за обучение на висшия курс за подготовка на авиационни кадри;

3. определя длъжностите, свързани с безопасността на полетите и поддръжка на летателната годност на ВС, които могат да се заемат само от лица с авиационно образование;

4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) издава, преиздава, заменя, подменя и отнема свидетелства за правоспособност на авиационния персонал, както и вписва, потвърждава, възстановява и заличава класификационни класове в свидетелствата за правоспособност.

5. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.)

 

Глава шеста.
ИНСПЕКТОРИ ПО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО (ПРЕДИШНА ГЛ. 5 - ДВ, БР. 29 ОТ 2000 Г.)

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Инспектори по въздухоплаването са лицата, назначени със заповед на главния директор на ГД "ГВА", упълномощени с правото да контролират спазването на ЗГВ и издадените въз основа на него нормативни актове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главният директор на ГД "ГВА" определя обхвата на контролните дейности на щатните и нещатните инспектори по въздухоплаване, имайки предвид тяхната професионална компетентност, квалификация и опит.

(3) Инспекторите по въздухоплаване имат личен печат със собствен номер, който може да бъде използван само при изпълнение на служебните им задължения.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Инспекторите по въздухоплаване притежават инспекторска карта, в която е указан обхватът на контролната им дейност. Картата се издава от главния директор на ГД "ГВА" и се заверява с подпис и печат за всяка следваща година до 31 декември на предходната.

Чл. 20а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2012 г.) (1) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането на летателната експлоатация се назначават лица, които:

1. са с висше образование и авиационна квалификация;

2. притежават валидно свидетелство за правоспособност за линеен пилот (ATPL);

3. имат професионален опит в летателната експлоатация най-малко пет години или не по-малко от 5000 часа като командир на въздухоплавателно средство в гражданското въздухоплаване;

4. имат опит в проверки по провеждане на обучение, включително на тренажори;

5. имат опит в техники за извършване на проверки.

(2) На инспекторски длъжности в специализираната администрация с права по лицензиране на авиационен персонал и за целите на инспектирането на летателните дейности, извън търговския въздушен превоз, се назначават лица, които:

1. са с висше образование и авиационна квалификация;

2. притежават или са притежавали валидно професионално свидетелство за правоспособност;

3. имат професионален опит в летателните дейности най-малко три години.

(3) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането в областта на летателната годност се назначават лица, които притежават:

1. висше техническо образование и авиационна квалификация;

2. професионален опит и практика съгласно предвиденото в Раздел Б на

Регламент №  2042/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 г. относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи и всички актове, свързани с изменението и допълнението му.

(4) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането на летища и летищни дейности се назначават лица, които притежават висше инженерно образование и професионален опит в съответните летищни дейности от три до пет години в зависимост от длъжността.

(5) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането на дейностите по аеронавгигационното обслужване се назначават лица, които притежават висше образование и авиационна квалификация, както и професионален опит от най-малко пет години в съответните професионални области в съответствие с Регламент № 1034/2011 г. на Комисията от 17 октомври 2011 г. относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) №  691/2010 и последващите актове по изменението му.

(6) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането на авиационната сигурност се назначават лица, които притежават висше образование и отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) №18 /2010 на Комисията от 8 януари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) №  300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и последващите актове по изменението и допълнението му.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главният директор на ГД "ГВА" утвърждава годишен план за летателно-методически, технически и технологически инспекции.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) (1) Инспекторите по въздухоплаване в съответствие с обхвата на контролната им дейност имат право:

1. на свободен достъп до контролираните от тях лица и обекти за извършване на проверки по сигурността и безопасността на въздухоплаването;

2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения, оперативна и друга информация от съответните длъжностни лица, включително за правоспособността на персонала, както и всякаква друга информация, свързана със спазване на законодателството в областта на гражданското въздухоплаване;

3. да съставят актове за административни нарушения по този закон;

4. да дават задължителни писмени предписания за осигуряване спазването на нормативните актове в областта на въздухоплаването и гарантиране на сигурността и безопасността на гражданското въздухоплаване, с които предписват отстраняване в определен срок на установени нарушения, свързани с безопасността на полетите;

5. да правят предложения за спиране, прекратяване, отнемане и ограничаване на правата по издадените лицензи, разрешения, свидетелства, удостоверения и одобрения.

(2) Инспекторите по въздухоплаване са длъжни да:

1. съставят констативни протоколи за резултатите от проверките, към които прилагат събраните доказателства;

2. участват в разследване на авиационни инциденти, ако бъдат включени в съответната комисия;

3. проверяват съответствието с изискванията на ЗГВ на издадени от физически и юридически лица документи по безопасността и сигурност на полетите, свързани със:

а) летателната и техническата експлоатация на ВС, летища, летателни площадки и летищни съоръжения и оборудване;

б) техническата експлоатация на съоръженията за управление и контрол на полетите;

4. поддържат и усъвършенстват подготовката и квалификацията си.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2012 г.) (1) Поддържането на квалификацията на инспекторите по въздухоплаването се осъществява посредством курсове и обучения.

(2) Първоначалното обучение на инспекторите по въздухоплаването започва в срок не по-късно от един месец от назначаването им.

(3) Съдържанието на програмата и начинът на първоначалното обучение на инспекторите по въздухоплаване се утвърждават от главния директор на ГД "ГВА" със заповед.

(4) Актуализирането на съдържанието на програмата за първоначално обучение на инспекторите по въздухоплаването се извършва след доклад на съответния ръководител до главния директор на ГД "ГВА".

(5) Лицата, назначени на инспекторски длъжности, придобиват инспекторски права след успешното приключване на съответното първоначално обучение, осъществено по програмата, съставена и утвърдена с оглед инспекционната дейност, която ще бъде извършвана.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) При упражняване на правата си по контрол върху спазването на Закона за гражданското въздухоплаване и издадените въз основа на него нормативни актове инспекторите по въздухоплаването издават писмени предписания, в които се съдържат препоръки към проверяваните субекти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) За установените административни нарушения на ЗГВ, правилниците и наредбите за приложението му инспекторите по въздухоплаването съставят актове, въз основа на които главният директор издава наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Глава седма.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" (НОВА - ДВ, БР. 29 ОТ 2000 Г.)

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Административното ръководство на ГД "ГВА" се осъществява от главен секретар, назначен от главния директор, който:

1. осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпореждания на главния директор;

2. ръководи, координира и контролира функционирането на ГД "ГВА" за точното спазване на нормативните актове.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., предишна ал. 1 - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Ръководството на дирекциите се осъществява от директори, а непосредственото ръководство на отделите се осъществява от техните началници, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на функциите им.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Директорите и началниците на отдели:

1. дават задължителни указания в рамките на своята компетентност;

2. разпределят работата и задълженията между служителите в дирекциите и отделите;

3. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) изготвят предложения до главния директор на главната дирекция относно подбора и разпределението на кадрите, повишаването на квалификацията, поощряването на служителите и налагането на наказания.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)

 

Глава осма.
СЛУЖИТЕЛИ (НОВА - ДВ, БР. 29 ОТ 2000 Г.)

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) (1) В главната дирекция работят лица по трудов договор и служебно правоотношение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г.) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2012 г.) Работното време по ал. 2 е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден и с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2012 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" урежда с вътрешни правила и мерки начина на отчитане на присъствените часове и промените в началото и края на работното време по ал. 3.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) (1) За образцово изпълнение на служебните задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и награди със заповед на главния директор или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Отличията са:

1. грамота;

2. сребърен почетен знак на ГД "ГВА";

3. златен почетен знак на ГД "ГВА".

(3) Наградите са парични и предметни.

(4) Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната работна заплата за заеманата от награденото лице длъжност.

(5) Главният директор може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на главната дирекция, могат да бъдат привличани извънщатни сътрудници.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в акта на привличането им и в сключения с тях договор от главния директор.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Авиационните оператори са длъжни да включват в заданието за полет инспектори по въздухоплаване за изпълнение на контролни проверки, като разходите за командировка са за сметка на ГД "ГВА".

§ 2. Авиационните оператори са длъжни при изпълнение на полетните им програми да включват в състава на летателните екипажи инспектори по въздухоплаване в съответствие с тяхната квалификация, като разходите за командировката са за сметка на оператора.

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) Инспекторите по въздухоплаването при изпълнение на полетните задачи от летателната програма на авиационните оператори изпълняват и специфични функции с допълнителни задължения, изразяващи се в непосредствен контрол върху безопасната експлоатация на въздухоплавателните средства.

§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 62 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Всички авиационни оператори, въздушни превозвачи, летищни оператори, оператори по наземно обслужване, Държавно предприятие "РВД", юридически и физически лица, лицензирани или кандидатстващи за лицензия за осъществяване на дейности, свързани с гражданското въздухоплаване, както и отделните длъжностни лица, участващи в осъществяването на дейност, свързана с гражданското въздухоплаване, са длъжни да оказват всякакво съдействие на ГД "ГВА" и инспекторите по въздухоплаване при изпълнение на служебните им задължения.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., предишен § 4 - ДВ, бр. 62 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителите на ГД "ГВА" носят униформено облекло, на което срокът и видът се определят със заповед на главния директор на ГД "ГВА".

§ 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) Служителите от ГД "ГВА" задължително се застраховат срещу злополука и смърт при изпълнение на служебните им задължения.

§ 7. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) Финансирането и отчитането на дейността на ГД "ГВА" се извършва в съответствие с чл. 122в ЗГВ, свързаните с него подзаконови нормативни актове и действащата в страната нормативна уредба.

 

Заключителни разпоредби

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., предишен § 7 - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) Навсякъде в текста на правилника думите "главен директор" се заменят с "ръководител".

§ 9. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., предишен § 8 - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) Навсякъде в текста на правилника думите "Министерство на транспорта" се заменят с "Министерство на транспорта и съобщенията", а думите "министъра на транспорта" се заменят с "министъра на транспорта и съобщенията".

§ 10. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 29 от 2000 г., предишен § 9 - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) Този правилник се издава на основание чл. 8, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване и отменя Правилника за устройството и дейността на управление "Гражданска авиация" в Министерството на транспорта (ДВ, бр. 54 от 1996 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" (ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2004 Г.)

§ 25. Навсякъде в текста думите "ръководител (главен директор)", "ръководителят (главен директор)", "ръководителят (главният директор)", "ръководителя (главния директор)" се заменят съответно с "главен директор", "главният директор", "главният директор" и "главния директор".

 

КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"  (ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2006 Г.)

§ 6. Навсякъде думите "транспорта и съобщенията" се заменят с "транспорта".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" (ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.04.2010 Г.)

§ 8. Навсякъде в текста думите "Министерство/Министерството на транспорта" се заменят с "Министерство/Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а думите "министър/министърът на транспорта" се заменят с "министър/министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

§ 9. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".