ПРАВИЛНИК ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И ДРУГИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРАЖЕНИЯ

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ –ЕАД ПРЕДПРИЯТИЕ “ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”

 

 

Глава първа

OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите Правила са разработени на основание чл. 277 (1) от Кодекса на труда и Протокол № 718 от 2006 г. на Техническия съвет на Предприятие „Язовири и каскади“, наричано по-нататък „Предприятието“.

(2) Правилата са в съответствие и със следните основни нормативни актове:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр. 76 от 2005 г.);

Правилник за безопасност и работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (обн. ДВ, бр. 32 от 2004 г.);

Правилник за безопасност и здраве по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (обн. ДВ, бр. 21 от 2005 г.);

Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (обн. ДВ, бр. 17 от 2004 г.);

Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд в НЕК-ЕАД - 2003 г.;

Правила за приложение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи в НЕК-ЕАД – 2004 г.;

Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи (обн. ДВ, бр. 72 от 2004 г.);

Наредба № 4 за техническа експлоатация на електрообзавеждането (обн. ДВ, бр. 101 от 2004 г.);

Наредба № I – 209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. ДВ, бр. 107 от 2004 г.).

Чл. 2. С тези Правила се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа по язовирните стени и останалите хидротехнически съоръжения, стопанисвани от Предприятието, наричани по – нататък „съоръженията“.

Чл. 3. Правилата са задължителни за персонала на Предприятието и персонала на външните изпълнители, извършващи работа по договор.

Чл. 4. Правилата се прилагат при спазване изискванията на действащите нормативни актове за здравословни и безопасни условия на труд при съответния вид работа –

Приложение № 1.

Чл. 5. (1) Правилата обхващат мерките за здравословни и безопасни условия на труд при работа по:

1. язовирни стени и хидротехнически съоръжения към тях;

2. водовземни съоръжения и водохващания;

3. водопровеждащи съоръжения;

4. водохранилища и диги;

5. шахти.

(2) Спазването на тези Правила е задължително през етапите на начална и редовна експлоатация, извеждане от експлоатация, ликвидиране на съоръженията и при извършването на дейности в нормални, екстремни и аварийни условия.

(3) Правилата включват и мерките за здравословни и безопасни условия на труд при характерните за Предприятието дейности, извършвани от неговите работници и служители, и от други физически и юридически лица, които по договор работят в тази система и са свързани със:

1. технически, хидроложки, метеороложки и водостопански мониторинг;

2. поддържане, ремонт, реконструкция и модернизация на съоръженията.

Чл. 6. (1) Работодателят може да предписва и други допълнителни мерки за безопасна работа и за подобряване на здравословните условия на труд, ако те не са в противоречие с нормативните актове и тези Правила.

(2) Задълженията на работещите в системата на Предприятието за създаване и спазване изискванията за здравословен и безопасен труд да са записани в длъжностните им характеристики.

Чл. 7. За видовете работи неупоменати в настоящите правила да се спазват изискванията на утвърдените инструкции в Предприятието – Приложение № 2.

 

Глава втора

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 8. (1) За персонала, който ръководи, контролира или извършва работи, техническо обслужване на съоръженията и мониторинг, се изисква:

1. образование, правоспособност, професионална квалификация, стаж и квалификационна група по безопасност на труда, съгласно изискванията на длъжностната характеристика;

2. медицинско освидетелстване в съответствие с нормативните изисквания за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи.

(2) Работодателят може да определя допълнителни изисквания за медицинско освидетелстване на персонала, извършващ специфични дейности.

Чл. 9. (1) Провеждането на обучение и изпит/проверка на знанията на персонала по безопасност при работа е задължително.

(2) Програмите за обучение и тематиката да са в съответствие с конкретно изпълняваната работа и да включват: Правилника за работа в неелектрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (обн. ДВ, бр. 32 от 2004 г.) и Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (обн. ДВ, бр. 21 от 2005 г.). При тяхното съставяне да се имат предвид инструкциите и нормативните актове по Приложения №№ 1 и 2.

(3) Програмите, сроковете за обучение и начините за проверка на знанията да се определят и утвърждават от работодателя в съответствие със сроковете, предвидени в нормативната база.

Чл. 10. (1) При работа на външна фирма в Предприятието отговорността за подготовката и квалификацията на персонала, включително по безопасност на труда, е на нейния работодател.

(2) Организацията на обучението и проверката на знанията по безопасност на труда и уменията на персонала са задължение на работодателя на фирмата.

(3) За специфичните особености на конкретния обект възложителят провежда инструктаж на персонала на външната фирма.

Чл. 11. (1) Всеки работник или служител е длъжен да се грижи за безопасността и здравето си, както и за безопасността и здравето на други хора, засегнати от неговата дейност, в съответствие с изискванията на нормативните актове, тези Правила и инструкциите по безопасност на труда.

(2) Работодателят, ръководителите на отдели, ръководителите на участъци – язовирни райони и ремонтни бази не могат да изискват от работниците да извършват работи и дейности, за които:

не притежават необходимата правоспособност и квалификация;

не са обучени в съответствие с изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

не са инструктирани;

се използват непроверени, неизпитани по надлежния ред и с изтекъл срок на годност лични предпазни средства и колективни средства за защита.

Чл. 12. (1) Организационните мерки за безопасност при работа се определят и осъществяват в зависимост от начина на изпълнение и в съответствие с изискванията на нормативната база - с наряд, с нареждане или по реда на текущата експлоатация и включват:

1. утвърждаване на списъците за работите, изпълнявани с наряд;

2. определяне на лицата, отговорни за безопасното извършване на работите;

3. оформяне на наряда за съответния вид работа – Приложение № 3.

(2) Списъците на работите, които се извършват с наряд, да се изготвят от ръководителите на язовирните райони и бази и след като се обобщят да се утвърдят от управителя на Предприятието – Приложение № 4.

Чл. 13. (1) Лицата, имащи право да издават наряд или нареждане по чл. 12, да се определят с писмена заповед на управителя на Предприятието, който утвърждава и списъка на лицата, които могат да изпълняват задълженията на отговорен ръководител и на наблюдаващ.

(2) Нарядът да се издава по ред, определен от Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (обн. ДВ бр. 32 от 2004 г.) и Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (обн. ДВ бр. 21 от 2005 г.) и да се регистрира в дневник – Приложение № 5.

(3) Работа с наряд по съоръженията да се извършва, когато се налагат технически и/или организационни мерки за обезопасяване на работното място, използване на механизми и помощни съоръжения, извършване на ремонти, изкопни работи, дейности по затворните механизми, работа под вода, работа в съоръжения под напор и др.

Чл. 14. (1) Нареждането се дава устно, непосредствено или чрез средство за телекомуникация, като се уточняват мястото и вида на работата, условията за нейното извършване, срока за изпълнение.

(2) С нареждането се определят: изпълнителя на работата, наблюдаващия и членовете на бригадата с квалификационните им групи по безопасност на труда. То се записва в дневника за издаване на нареждания.

(3) Нареждането има еднократен характер и действа в продължение на работния ден на изпълнителя. Когато се налага продължаване на работата и на следващия ден, нареждането се дава отново.

(4) С нареждане се извършват работи, за които не се изисква предварителна подготовка на работното място.

Чл. 15. Необходимостта от поставяне, преместване и сваляне на знаци, табели и ограждения, техния вид и място се определя от издаващия наряда или нареждането

Чл. 16. Техническите и организационните мерки за безопасност се определят и изпълняват на база оценката на риска в зависимост от характера на работата и обхващат работните процеси и оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда и използването на суровините и материалите.

Чл. 17. (1) Когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по договор осигуряват безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от тези рискове.

(2) Водещ по изискванията на ал. (1) е собственикът на територията/ акваторията, на която се извършва дейността.

Чл. 18. (1) За всяко работно място да се изисква оценка на риска, която:

1. отчита ситуацията, събитията, обстоятелствата и причините, които биха довели до травми или заболеваемост на работещия, свързани с изпълнението на възложените му задачи;

2. включва нормалните условия на работа и отклоненията, свързани с възможни екстремни и аварийни ситуации.

(2) За регулиране и контрол на риска да се използват:

1. изключването или замяната на опасни дейности с по – малко опасни;

2. административни и технически мерки за контрол и диагностика;

3. средства за колективна и индивидуална защита.

(3) При изпълнение на работа с висока степен на риск работодателят на Предприятието, ръководителят на участък – язовирен район/ремонтна база:

1. да дава писмени нареждания за начина на тяхното извършване;

2. да спира работата по съоръжението, когато установи, че мерките за безопасност са нарушени или недостатъчни и продължаването на работата застрашава здравето и живота на работещите.

(4) Работата, която включва специфичен риск, да се възлага само на работещи, които имат необходимата професионална квалификация, правоспособност, обучение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и опит.

Чл. 19. (1) Работното оборудване да се избира, разполага, инсталира, въвежда в експлоатация, преустройва, обслужва и поддържа в съответствие с Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн. ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. ДВ, бр. 88 от 2004 г.).

(2) Работното оборудване да се осигурява със защитни приспособления и системи за предпазване – ограждения, екрани, завеси, кожуси, капаци, врати, козирки и други съгласно нормативните изисквания.

(3) Съоръженията с повишена опасност да се експлоатират в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите и конкретните наредби.

Чл. 20. (1) Използваните лични и колективни средства за защита трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн. ДВ бр. 46 от 2001 г.); утвърдения списък на работно облекло и личните предпазни средства на Предприятието и Наредба № 22 за изпитване на електрозащитните средства в експлоатация (обн. ДВ бр. 45 от 2001 г.) – Приложение № 6.

(2) Средствата по ал. (1) да са разрешени за използване в страната и са изпитани по установения ред, със заключение „годни за ползване“

 

Глава трета

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел І Етапи и условия на експлоатация

Чл. 21. (1) Преди въвеждане на обектите в експлоатация да се осигуряват:

1. сгради, помещения и инфраструктура, обезпечаващи безопасни условия на труд на експлоатационния персонал;

2. предвидения в проекта за експлоатация и поддържане персонал, притежаващ съответното образование, професионална квалификация и правоспособност;

3. План за предотвратяване и ликвидиране на аварии (ППЛА).

(2) Съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), при обособяване на нов язовирен район:

1. се назначава/определя служител в съответствие с чл. 24 от горния Закон;

2. се учредява група/комитет по условия на труд в съответствие с чл. 27 от същия Закон;

3. се осигурява обслужване на работещите от регистрирана служба по трудова медицина, в съответствие с чл. 25 от цитирания Закон.

Чл. 22. (1) В началния етап на експлоатация на язовирните стени и хидротехническите съоръжения се изпълняват следните изисквания:

1. на ръководителя на участък – язовирен район, който ще стопанисва съоръженията, се предават: проекта за експлоатация и поддържане, инструкциите по безопасност на труда за различните видове работи и обслужване на съоръженията, заповедите и указанията, утвърдени от работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ);

2. извършва се оценка на риска и се набелязват мерки за неговото намаляване или предотвратяване;

3. провежда се инструктаж и обучение на персонала за безопасни методи на работа и изпит за придобиване на квалификационна група по безопасност на труда;

4. параметрите на работната среда се осигуряват в съответствие с нормативните изисквания;

5. персоналът се осигурява с работно облекло, лични предпазни средства, колективни средства за защита и необходимия транспорт.

(2) Ръководителят на участък – язовирен район възлага на компетентни специалисти контрола за:

1. количеството, качеството и правилното съхранение на материалите, инвентара и машините, които в съответствие с Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии трябва да са налични и възможността за безпрепятствен достъп до тях;

2. наличието и състоянието на защитните и предпазни средства и умението на персонала да ги ползва;

3. състоянието на стълбите, парапетите, огражденията и другите предпазни прегради и съоръжения;

4. наличието и състоянието на предупреждаващи, забраняващи, задължаващи и указателни знаци и табели.

Чл. 23. Експлоатацията на съоръженията при нормални условия се извършва в съответствие с проекта за експлоатация и поддържане, инструкциите по безопасност на труда и експлоатационните инструкции на Предприятието и на производителя на оборудването.

Чл. 24. През всички етапи на експлоатация на съоръженията при настъпване на екстремни или аварийни условия, ръководителят на участък – язовирен район организира действията на персонала в съответствие с проекта за експлоатация и поддържане, инструкциите по безопасност на труда и Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии (ППЛА).

Чл. 25. Един път на три месеца ръководителят на участък – язовирен район провежда пробни учения и противоаварийни тренировки на персонала за работа в екстремни и аварийни условия и при необходимост предлага промени в Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии (ППЛА).

Чл. 26. (1) За преодоляване последиците от екстремните условия, на които са били подложени съоръженията, ръководителят на участък - язовирен район предприема мерки за:

1. осигуряване безопасността на персонала, включително и този на външни фирми, работещи на негова територия/акватория;

2. ограничаване на риска и евентуалните вредни последици за хора, животни, материални ценности и околна среда.

(2) Ръководителят на участък – язовирен район уведомява управителя на Предприятието за състоянието на съоръженията и предприетите мерки по безопасност на труда.

Чл. 27. (1) След преминаване на екстремните условия, ръководителят на участък – язовирен район, при необходимост с участие на специалисти от Предприятието, организира оглед на съоръженията и прави оценка за евентуално настъпили промени в условията за безопасен и здравословен труд.

(2) При нужда се извършват промени в проекта за експлоатация и поддържане, инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасен труд и Плана за предотвратяване и ликвидирана на аварии.

Чл. 28. (1) При експлоатация на съоръженията в екстремни условия ръководителят на участък – язовирен район организира непрекъснато денонощно дежурство.

(2) В съответствие с указанията, дадени в Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии, дежурният от язовирния район информира дежурния в Предприятието или служебно лице, определено със заповед от работодателя, за обстановката в района и предприетите действия.

Чл. 29. (1) По време на експлоатация на съоръженията в аварийни условия, по преценка на ръководителя на Предприятието, се организира непрекъснато денонощно дежурство в язовирния район, Предприятието и ремонтните бази.

(2) При нови извънредни събития, дежурният в язовирния район незабавно информира дежурния в Предприятието и след това – лицата, с които е съгласуван Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии.

Чл. 30 При изработване на проектите и сметните документации за реконструкции и ремонтни работи на съоръженията, при тяхното изпълнение и приемане да се спазват нормативните изисквания за здравословен и безопасен труд.

Чл. 31 Проектът за извеждане от експлоатация или ликвидиране на съоръженията да осигурява безопасни и здравословни условия на труд на експлоатационния персонал и на този, изпълняващ ликвидацията.

Раздел ІІ Общи изисквания за безопасност при работа

Чл. 32 (1) Работните места, на които се извършват наблюдения, измервания, ремонтни работи и подходите към тях – галерии, стълби и площадки да имат подходящо постоянно осветление, а при липса на такова да се осигурява временно.

(2) Площадките и стълбите да имат предпазен парапет.

(3) Вертикалните метални стълби да имат площадки на не повече от шест метра една от друга и да са обезопасени с кош, който завършва един метър над площадката или над отвора.

Чл. 33. (1) Почистването, смазването и манипулациите с хидромеханичните съоръжения да се извършва, когато са спрени.

(2) При ремонти на съоръженията по ал. (1) електрозахранването им да е надеждно изключено и проверено.

(3) Затворните съоръжения да се осигуряват срещу самоволно отваряне и затваряне.

(4) Непосредствено до пусковите устройства – бутони, лостове и изключватели да се поставят табели с кратки надписи и знаци – Приложение № 7.

Чл. 34. (1) Преди влизане и по време на работа в хидротехнически съоръжения, при които има вероятност за наличие на вредни газове, да се извършва проверка за тяхното наличие и концентрация съгласно Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатация на химични агенти при работа (обн.ДВ, бр.8 от 2004 г.).

(2) При необходимост да се прави принудителна вентилация до достигане на нормативните изисквания или да се работи при постоянна вентилация.

(3) Когато концентрацията стане над допустимата, работата да се преустановява.

Раздел ІІІ Безопасност на труда при експлоатация на язовирни стени и хидротехнически съоръжения към тях

Чл. 35. (1) Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към тях се извършва съгласно изискванията на нормативните документи, проекта за експлоатация и поддържане, експлоатационните инструкции, инструкциите по безопасност на труда и тези Правила.

(2) Експлоатационният персонал да е предварително инструктиран за спецификата на работното място, рисковите фактори, реда и начина за безопасно извършване на дейностите.

(3) Работните места да са с обезопасени подходи, пасарелки и стълби, маркирани със знаци и табели.

Чл. 36. При работа в галериите на язовирните стени да се спазват следните изисквания:

1. не се допуска влизане на външни лица и на служители на Предприятието, ако не е свързано със служебните им задължения;

2. входните врати да се държат заключени;

3. влизането да става най – малко от двама души, единият от които познава съоръженията, подходите, входовете, изходите и осветителната система;

4. преди влизане лицата да се записват в наряда и/или в специален дневник, а при излизане да се прави поименна проверка;

5. да се ползват индивидуални защитни средства, каски с бял или жълт цвят, специално работно облекло и преносимо осветление с напрежение до 12V;

6. на разклоненията да се поставят осветени табели, указващи посоката към изхода;

7. движението на хора да става само по определени маршрути;

8. забранените за преминаване места да се ограждат, обозначават с табели и да се осветяват.

Чл. 37. При изпълнение на открито на строително – монтажни работи, наблюдения и измервания по язовирните стени и съоръженията към тях, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд да се спазват следните изисквания:

1. при извършване на оглед, измервания или строителна дейност персоналът да е обут с подходящи обувки/ботуши, с нехлъзгащи се подметки и с дълги панталони за предпазване от змии и насекоми;

2. когато по короната на язовирната стена работят хора и преминават транспортни средства, персоналът да е облечен със сигнални жилетки, а в началото и края на стената да се поставят предупредителни табели „Работят хора”;

3. при извършване на работа на височина над 1,5 m, когато се работи от платформа, да се ползват предпазни колани;

4. на определени/обозначени места да се поставят противопожарни табла, средства и съоръжения за пожарогасене;

5. язовирните райони и ремонтни бази да са снабдени и поддържат резерв от най – необходими медикаменти и средства за оказване на първа долекарска помощ по списък предоставен от Службата по трудова медицина /Приложение №8 /;

6. забранява се работа на открито при валеж, гръмотевична буря и лоша видимост.

Чл. 38. При преливане през облекчителните съоръжения на язовирните стени или изпускане на водни обеми от основните изпускатели, предварително да се оповестяват компетентните органи в съответствие с Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и Инструкцията за действие при преминаване на високи води.

Чл. 39. При монтажни работи по преливни клапи, основни изпускатели и затворни съоръжения, товароподемните и товарозахватни механизми (хаспели, лебедки, полиспасти, сапани) да се използват съгласно изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателните съоръжения.

Чл. 40.(1) Командните помещения на затворните органи, основните изпускатели, преливните клапи и аварийните дизелови агрегати да са осветени.

(2) В помещенията по ал. (1) на таблото да се поставят ясно, кратко и четливо написани указания за техническата експлоатация и надписи за посоките на отваряне и затваряне на съоръженията.

Чл. 41. При огледи на основните изпускатели, измерване на пропуските от тях и от турбините на ВЕЦ или извършване на ремонтни работи в коритото на реката под тези съоръжения, да се спазват следните изисквания:

1. във вертикалните участъци да има стълби с предпазен кош, а при наклон над 20о – стълби с парапет или да се ползват предпазен колан и въже;

2. при измерване на пропуските от ВЕЦ или на основни изпускатели, които са в общо изтичало с централата да има направена заявка и разрешено „пълно спиране“ („прозорец“) от Централно диспечерско управление при Електроенергиен системен оператор (ЕСО – АД), съгласно установения ред;

3. влизането и излизането от коритото на реката да става със записване в дневника на електроцентралата;

4. след завършване на работата или наложило се прекъсване на „прозореца”, водата да се пуска след излизане на групата и изнасяне на апаратурата.

Чл. 42. Подводни огледи и ремонти на съоръженията да се извършват от професионални водолази на основание сключен договор със специализирана фирма, в съответствие с Приложение № 6 към чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба № 2 за минималните изисквания при извършване на строителни и монтажни работи и при спазване на следните изисквания:

1. работите да се извършват по наряд, издаден от собственика на съоръженията/ръководителя на участък – язовирен район, съгласуван със заинтересованите организации;

2. преди започване на огледа или ремонта ръководителят на участък – язовирен район да проведе инструктаж на водолазната група за особеностите на съоръженията;

3. при работа в близост до водовземните съоръжения на ВЕЦ да се осигурява „прозорец“ за времето през което се работи под вода.

Чл. 43. Огледи и ремонтни работи на бързопадащи затвори и саваци да се извършват след блокиране в отворено положение, застопоряване/заключване срещу случайно или умишлено манипулиране и надеждно електрообезопасяване.

Раздел ІV Безопасност на труда при експлоатация на водовземни съоръжения и водохващания

Чл. 44. Водовземните кули да имат:

електрооборудване съгласно изискванията на нормативни актове;

предпазни кошове на вертикалните метални стълби;

капаци на отворите, шахтите и кабелните канали по пода на машинното помещение.

Чл. 45. Когато при строително – монтажни работи по водовземните кули се ползва подвижна клетка движена от хаспел да се спазват следните изисквания:

1. хаспелът да е освидетелстван съгласно изискванията и да е с изправно двойно осигурено спирачно устройство;

2. връзването на клетката към хаспела да е с носещо и осигурително въже, всяко от които е на отделен барабан;

3. хаспелът да е монтиран извън зоната на товарене, повдигане и разтоварване;

4. въжетата на хаспела да не пресичат зоната на товарене и пътя на хора;

5. обслужването на хаспела да става от двама работника, единият от които е отговорник;

6. забранява се транспортирането на хора с клетката.

Чл. 46. Преглед, ремонт и механично почистване на предпазните решетки на водовземните кули да се извършва предимно над водно ниво или при празен язовир. При наложили се работи под вода да се използва специализирана група от професионални водолази.

Чл. 47. (1) Пасарелките до водовземните кули да са обезопасени с парапет и да се ползват само за служебни цели.

(2) При отсъствие на пасарелка до кулата, ползването на лодка да става съгласно нормативните изисквания, инструкцията по безопасност на труда и реда, определен от ръководителя на участък – язовирен район.

Чл. 48. За осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при работа по язови и алпийски водохващания да се спазват следните изисквания:

1. пасарелките и площадките да са оградени с парапети, а подходите към тях – със стълби с парапет;

2. когато металните стълби за влизане в утайниците са с височина над 2,50 m, да са с предпазни кошове;

3. почистването на решетките да става от пасарелката само с определените за целта приспособления;

4. ръчното и механично почистване на яза и утайника от тиня и наноси да се извършва при ниски води и отворен дънен изпускател, като се ползват високи гумени ботуши и водозащитно облекло;

5. на водохващанията, отдалечени на два и повече километра от кантона, за обслужващия персонал да има изградени заслони за подслон при лоши атмосферни условия.

Чл. 49. За осигуряване на безопасни условия на труд при наблюдения и измервания в хидрометричните станции да се спазват следните изисквания:

1. подходите към мерилните участъци при наклони над 20º да са със стълби и парапети;

2. шахтите на самопишещите устройства в будките да са затворени с капак, в който има отвори само за връзка на уреда с водата;

3. при наблюдения на водните стоежи през зимния период, когато около водочетната рейка има лед, разбиването да става от брега;

4. измерването на водните количества при хидрометричните станции на реките и събирателните деривации да става от пасарелка с под от рифелова ламарина, обезопасена с парапети - 0,80 m от страната на измерването и 1,20 m от другата страна;

5. при измерването върху пасарелката да работят не повече от двама човека, а останалите членове на групата и апаратурата да са на брега;

6. при скорост на водното течение над 2 m/sek спускането на щангата във водата и изправянето й във вертикално положение да става от двама души. За нейното стабилизиране и закрепване да има заварени скоби към парапета на пасарелката;

7. когато за измерване на водните количества се използва торпедо, неговото придвижване да става с лебедка и стоманени въжета;

8. при липса на пасарелка или при ниски води, когато измерването на водното количество се прави с газене, да се използват гумени ботуши и водозащитни гащеризони, предпазни колани и въжета, привързани към стабилна опора на брега;

9. когато измерванията се извършват в ревизионни шахти на покрити деривационни канали, след приключване на работата капаците да се затварят, а при възможност и да се заключат;

10. при канали с височина на стените по – голяма от 1,5 m за измерване на водните количества да се изграждат вътрешни платформи с парапети от двете страни.

Чл. 50. Експлоатационната дейност във високопланинските райони да се извършва в съответствие със специализираните инструкции:

1. за работа на персонала от високопланинските язовирни райони в тежки зимни условия (ТЗУ);

2. за действие на персонала на високопланинските райони, при възникване на авария и/или нещастен случай, при тежки зимни условия с използване на наличните технически средства;

3. за осигуряване на безопасен труд при провеждане на метеорологичните наблюдения при тежки зимни условия.

Раздел V Безопасност на труда при експлоатация

на водопровеждащи съоръжения

Чл. 51. Огледи и ремонти на водопровеждащите съоръжения да се извършват при спазване изискванията на инструкцията по безопасност на труда при експлоатация на открити и закрити канали, водоеми, водохващания и дюкери.

Чл. 52. (1) Когато пропуските на вода пречат за извършване на предвижданата дейност или застрашават сигурността на работещите, по предварително изработен проект да се изгражда водозадържаща преграда, съоръжения за отвеждане на водата извън участъка, в който ще се провеждат експлоатационни или ремонтни работи и сигнализация за достигане на допустимо горно водно ниво.

(2) По време на извършване на огледите или ремонтните работи да се въвежда дежурство.

Чл. 53. При извършване на ремонтни работи в напорни деривации - тунели, щолени, тръбопроводи и дюкери да се изпълняват следните изисквания:

1. създават се толкова работни групи, колкото са предвидени в проекта и за работата им се изготвя общ наряд;

2. ремонтните работи в участъци с наклон по - голям от 20º да се извършват от подвижна работна платформа оборудвана с горен и долен предпазен щит, надеждно стабилизирана на работното място;

3. материалите и инструментите за ремонта предварително да са подредени и укрепени на работната платформа;

4. влизането и излизането на работниците да става от едно и също място по стълби с едностранен парапет;

5. преместването на работната платформа да се осъществява с хаспел, като се спазват изискванията на чл. 45 от настоящите правила и при отсъствие на хора;

Чл. 54. Почистването на дюкерите от наноси да се извършва по проект.

Чл. 55. Експлоатацията на покритите безнапорни канали да се извършва при спазване на следните изисквания:

1. при свързването на покрити безнапорни канали с открит канал и с шахта на дюкер да има монтирани предпазни стоманени решетки;

2. ревизионните шахти да са покрити плътно с предпазни капаци, които да се заключват;

3. забранява се влизането в покрити канали, ако в съответния участък не е надеждно изключено водоподаването или когато диаметърът им е по – малък от 0,80 метра.

Чл. 56. При експлоатация на откритите канали да се спазват следните изисквания:

1. при преминаване през населени места или в близост до тях, ако е необходимо да се ограждат с парапет или с предпазна мрежа;

2. да се поставят табели с надписи „Къпането забранено!“, „Преминаването забранено!“ на разстояние не повече от 200 m между тях;

3. при възможност на интервали от 100 m в населените места и на 250 m извън тях от двете страни на канала да има стълби или бетонирани метални скоби;

4. мостовете и пасарелките над каналите да са с предпазни парапети с височина 1,20 m;

5. при водно ниво в канала по – високо от 0,50 m, огледите и ремонтите в тях да се извършват само от инструктирани работници, облечени с водозащитно облекло и водоспасителни жилетки и обезопасени с предпазни колани и въжета;

6. забранява се извършването на огледи и ремонтни работи при дъжд, лоша видимост, гръмотевична буря и при заледени площадки, които не са предварително обезопасени.

Чл. 57. При извършване на експлоатационни и ремонтни работи на мост-каналите освен изискванията за каналите да се спазва:

1. да има стъпала от стоманени скоби разположени шахматно от двете страни по дължината на мост – каналите през 50 m, както и при входа и изхода им;

2. на пешеходните пътеки да има двустранни парапети.

Раздел VІ Безопасност на труда при експлоатация на водохранилища и диги

Чл. 58. При извършване на измервания, наблюдения и огледи в язовирното езеро и бреговата ивица да се спазват следните изисквания:

За отчитане котата на водното ниво в езерото:

1. да се осигурява безопасен достъп до рейковия водочет;

2. трасето до водочета да се поддържа чисто от треви и храсти;

3. при стръмни терени да има стълби с парапет поне от едната страна;

4. през зимния период разбиването на леда около рейката да става от брега;

5. ремонтът и боядисването на рейките да се извършва когато са на сухо;

6. за извършване на наблюдение през тъмната част на денонощието да се осигурява подходящо стационарно или преносимо осветление;

7. измерването на дебелината на ледената покривка да се прави най – малко от двама работника, намиращи се на устойчива повърхност или на брега, с колани, завързани с въжета към стабилен предмет.

(2) За извършване на наблюденията, измерванията и обслужването на метеорологичния парк:

1. да се осигури постоянно или преносимо осветление;

2. стълбите на метеорологичната клетка и планинските дъждомери да се поддържат в добро състояние, а през зимата да се почистват от сняг и лед;

3. измерването на изпарението и температурата в изпарителния басейн да се извършва на определените за целта места без навеждане над водата;

4. изваждането на паднали предмети от изпарителния басейн да става от безопасно място със специално пригоден за целта дълъг лек прът с мрежа;

5. при демонтиране на ветромера да не се стои по посока на свалянето;

6. при автоматичните метеорологични станции два пъти годишно да се проверява заземяването на мачтата.

Чл. 59. (1) Забранява се къпането в язовирното езеро и ходенето по леда през зимата.

(2) Да се поставят табели с надписи „Къпането забранено“ и „Ходенето по леда забранено“.

(3) Места за водни спортове да се определят само за организации и фирми, които вземат мерки за охрана на живота и сигурността на спортуващите в съответствие с Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи.

Чл. 60. При измерване на отложените наноси във водохранилището се забранява:

1. прехвърляне на хора, товари и съоръжения от един плавателен съд в друг в езерото;

2. наклоняване на плавателния съд от неравномерно поставяне на товара, навеждане извън съда и къпане от него;

3. сваляне на спасителните пояси (жилетки) до излизане на брега;

4. в плавателния съд да има по – малко от двама души и да се претоварва.

Чл. 61. За осигуряване на безопасност при техническата и стопанска експлоатация на дигите на предвидени в проекта места по водния и въздушния откос да се изграждат стълби и рампи за преминаване на строителната механизация и транспортните средства.

Раздел VІІ Безопасност на труда при експлоатация на шахти

Чл. 62. (1) Броят на работниците и смените в денонощието да се определят в зависимост от вида и обема на работите в шахтата и от разрешеното време. Работниците да не са по-малко от двама, единият от които да е ръководител.

(2) Освен специфичните предпазни средства (сбруи, лично осигурително въже) работещите да ползват и специално облекло за конкретната дейност.

(3) Един от работниците да е в непосредствена близост до отвора на шахтата и да:

1. наблюдава работата на останалите;

2. следи за общото осигурително въже;

3. осигурява безопасното подаване на необходимите за работата материали, инструменти и съоръжения;

4. поддържа връзка с работещите в шахтата и при необходимост с ръководството на язовирния район;

5. предприема при нужда необходимите мерки за извеждане на работниците от шахтата.

Чл. 63. (1) Преди влизане на работниците в шахтата ръководителят да извърши инструктаж в съответствие с нормативната уредба.

(2) В съответствие с изискванията за изпълнение на конкретната задача, освен специфичните указания, инструктажът да обхваща:

начина и вида на подаване на сигналите за връзка между работещите в шахтата и лицето което е на повърхността;

предварително уговорени начини и средства за аварийно извеждане на работещите.

(3) При съмнения за наличие или образуване на вредни газове във въздуха на работната среда да се вземат мерки за проверка на вредностите и подходящо обезопасяване на работещите.

Чл. 64. Преди влизане на работниците в шахтата, ръководителят да провери надеждността на изолиране на работното място от неконтролируемо преминаване на вода.

Чл. 65. Забранява се оставянето без предпазно ограждение на отвори на шахти, в които се извършват ремонтни, монтажни и др. дейности, а при намалена видимост и в тъмната част на денонощието без осветление или подходяща светлинна сигнализация.

Чл. 66. След завършване на работите и преди затваряне на отворите, ръководителят да провери за останали в шахтата работници и забравени инструменти, материали и съоръжения.

 

Глава четвърта

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОТДЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ УЧАСТЪК – ЯЗОВИРЕН РАЙОН/РЕМОНТНА БАЗА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 67. (1) Ръководството на Предприятието да:

1. знаe и спазва Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наредбите за прилагането му и другите общи и специални нормативни актове в тази област;

2. организира прилагането и поддържането на ефективна система за безопасност и здраве при работа, осигуряваща изпълнението на изискванията на законодателството при експлоатацията и ремонта на съоръженията, реализиране на проекти, взаимодействието с други организации и усъвършенстването на системата;

3. определя необходимите ресурси за управление и реализиране на дейността за безопасност и здраве при работа;

4. организира разработването на инструкциите/правилата за безопасност на труда при извършване на различни видове ремонтни и производствени дейности и внедрява мероприятия за създаване на здравословни и безопасни условия на труд;

5. контролира изпълнението на тези изисквания и при нарушения взима мерки и налага съответните санкции;

6. носи отговорност за здравословното и безопасно изпълнение на работата;

7. носи отговорност при възлагане на дадена работа, подчинените му да познават и разбират свързаните с нея рискове и правила за безопасното й изпълнение.

(2). Управителят на предприятието да извършва периодичен инструктаж по безопасност на труда (БТ) на ръководителя производство, експлоатация, поддържане и ремонт на хидроенергийни съоръжения (ПЕПР на ХЕС), съгласно изискванията на чл. 14 (4) от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр. 102 от 2009 г.).

 Ръководителят ПЕПР на ХЕС да извършва периодичен инструктаж по безопасност на труда на ръководителите отдели в Управлението, съгласно изискванията на чл. 14 (4) от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр. 102 от 2009 г.).

Чл. 68. Ръководителят на отдел „Ремонт и инвестиции“ да:

извършва инструктаж по безопасност на труда на специалистите на отдела, съгласно изискванията на чл. 14 (4) от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр. 102 от 2009 г.);

организира, ръководи и контролира извършването на строително – монтажните работи в съответствие с нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

осигурява при изготвяне на документацията за строително – монтажна дейност включване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

организира изготвянето на оценки и становища за съответствието на проектите, които се реализират в Предприятието, както и при въвеждане в експлоатация на обекти, производства, технологии, оборудване и работни места с изискванията за безопасен и здравословен труд;

изисква проектната дейност в отдела да се извършва от правоспособни проектанти;

участва в разработването на инструкции/правила за безопасност на труда при строително – монтажни работи, технологични и производствени дейности;

разработва и внедрява мероприятия за създаване на здравословни и безопасни условия на труд в производствената дейност;

осигурява включване на изисквания за безопасен и здравословен труд в договорите за работа с външни контрагенти;

носи отговорност за здравословното и безопасно изпълнение на работата в обхвата на служебните си задължения;

носи отговорност при възлагане на дадена работа, подчинените му да познават и разбират свързаните с нея рискове и правила за безопасното й изпълнение;

контролира работата на служителите в отдела за спазване нормите , изискванията и изпълнението на задълженията за безопасност и здраве при работа.

Чл. 69. Ръководителят на отдел „Техническа експлоатация“ да:

извършва инструктаж по безопасност на труда на специалистите от отдела, съгласно изискванията на чл. 14 (4) от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр. 102 от 2009 г.);

организира, ръководи и контролира техническата експлоатация на съоръженията;

изисква техническите задания и проектирането да се извършват в съответствие с нормативните документи по безопасност на труда и от правоспособни проектанти;

контролира работата на подчинените си за спазване на нормите, изискванията и изпълнението на задълженията за безопасност и здраве;

осигурява в документацията за възлагане, проектиране и извършване на работи и дейности включването на изискванията на нормативните актове за здравословен и безопасен труд;

изготвя оценки и становища за съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа по проекти при въвеждане в експлоатация на обекти, производства, технологии, оборудване и работни места;

участва при разработването на инструкции/правила за безопасност на труда при извършване на различни видове работи, технологични и производствени дейности, в комисии, които провеждат изпити след обучение и инструктаж на работниците и служителите в отдела;

разработва и внедрява мероприятия за създаване на здравословни и безопасни условия на труд в производствената дейност;

осигурява включването на изисквания за безопасност и здраве при работа в договорите с външни контрагенти;

носи отговорност за здравословното и безопасно изпълнение на работата в обхвата на служебните си задължения;

носи отговорност при възлагане на дадена работа, подчинените му да познават и разбират свързаните с нея рискове и правила за безопасното й изпълнение.

Чл. 70. Ръководителят на отдел „Безопасни условия на труд и контрол на експлоатацията“ да:

определя целите и задачите, свързани със създаване на условия за безопасен и здравословен труд и спазване на изискванията и актуалността на регламентиращите тази дейност нормативни документи;

създава условия за спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в системата на Предприятието;

отговаря за съставяне на програми за обучение, проверка на знанията на персонала, неговата квалификация по техническа експлоатация и по безопасност на труда и противопожарна охрана;

регламентира, отчита и анализира трудовите злополуки и аварии;

организира измерване на параметрите на работната среда;

контролира наличието, използването по предназначение и поддържането в изправно състояние на работното облекло, специалното работно облекло, личните и колективни предпазни средства;

следи необходимите инструкции, схеми и заповеди да бъдат на определените за това места;

контролира изпълнението на договорите със службата по трудова медицина;

извършва началния инструктаж на ръководителите на язовирни райони и бази и на новоназначения персонал в Управлението;

Чл. 71. Ръководителят на отдел „Водостопански“ да:

участва при формулирането и контрола за спазване и актуализация на изискванията за здравословен и безопасен труд при хидроложките, метеороложките и водостопански наблюдения и измервания; работата при високи води/пълноводие; работата при зимни условия, в отдалечени от седалището на района наблюдателни пунктове и при високопланински обекти;

извършва периодичен инструктаж по безопасност на труда на служителите от отдела, съгласно изискванията на чл. 14 (4) от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр. 102 от 2009 г.).

Чл. 72. Ръководителят на отдел „Информационни технологии, комуникации, КИП и А“ да:

1. участва при формулирането, контрола за спазване и актуализация на изискванията за здравословен и безопасен труд при дейностите по експлоатация и поддръжка на комуникационната, охранителната и оповестителната системи, както и на Контролно измерителните прибори и апаратури (КИП и А);

2. извършва периодичен инструктаж по безопасност на труда на служителите от отдела, съгласно изискванията на чл. 14 (4) от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр. 102 от 2009 г.).

Чл. 73. Ръководителят на отдел „Финансово счетоводен“ да:

1. участва при осигуряване на необходимите средства за обезпечаване на условията за здравословен и безопасен труд;

2. извършва периодичен инструктаж по безопасност на труда на служителите от отдела, съгласно изискванията на чл. 14 (4) от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр. 102 от 2009 г.).

Чл. 74. Ръководителят на отдел „Организация и ефективност на труда, планиране и човешки ресурси“ отговаря за:

в длъжностните характеристики на работещите от системата на Предприятието да бъдат включени изискванията, предвидени в нормативните документи за безопасен и здравословен труд;

в проекто – плановете на Предприятието да се включват необходимите обекти, доставки и средства за осигуряване изискванията на нормативните документи за безопасен и здравословен труд;

извършване на периодичен инструктаж по безопасност на труда на служителите от отдела, съгласно изискванията на чл. 14 (4) от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр. 102 от 2009 г.).

Чл.75. Ръководителят на отдел „Административен“ отговаря за:

1. здравното осигуряване и профилактиката на работещите в системата на Предприятието да бъде в съответствие с нормативните изисквания за здравословен и безопасен труд;

2. извършване на периодичен инструктаж по безопасност на труда на служителите от отдела, съгласно изискванията на чл. 14 (4) от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр. 102 от 2009 г.).

Чл. 76. Ръководителят на участък - язовирен район да:

познава Закона за здравословни и безопасни условия труд, наредбите по неговото прилагането, Кодекса за социално осигуряване и другите общи и специални нормативни документи в тази област и създава условията за тяхното спазване;

познава правилниците и наредбите по безопасност на труда, отнасящи се за извършваните работи и дейности в Предприятието, ведомствените инструкции и заповеди на Управителя в тази насока, както и нормативните актове, свързани с противопожарните норми и изисквания;

осигурява включването на изискванията на нормативните актове по Закона за здравословни и безопасни условия на труд при изготвянето на документация за извършване на работи и дейности в Предприятието;

организира и участва в разработването на инструкции за безопасност на труда при извършване на различни видове работи, технологични и производствени дейности;

председателства изпитните комисии по Наредба № 9 за „Техническата експлоатация на електрически централи и мрежи“ и „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения“ в язовирния район;

разработва и внедрява мероприятия за изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в производствената дейност;

осигурява включването на клаузи за безопасност и здраве при работа в договорите с външни изпълнители;

носи отговорност за здравословното и безопасно изпълнение на работата;

отговаря подчинените му да познават и разбират свързаните с възлаганата работа рискове и правилата за безопасното й изпълнение;

осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите в язовирния район, както и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или са в близост до работните помещения, площадки или места, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове;

представлява работодателя в групата по условия на труд в района и е неин председател;

ръководи провеждането на оценката на професионалните рискове и участва в разработването на правила и изисквания за безопасност и здраве при работа;

отговаря за обучението и инструктажа на персонала по техническа експлоатация и безопасност на труда;

предлага за утвърждаване инструкции и правила за безопасност на труда при работа с и по машини и съоръжения, както и при извършване на различни видове работи и дейности;

анализира причините за нарушенията на изискванията по безопасността на труда, определя тежестта на нарушенията и прави предложения за налагане да наказания предвидени в Кодекса на труда, Вътрешните правила за организация на работната заплата и Правилника за вътрешния трудов ред;

отстранява от работа лица, които нарушават нормите и изискванията и създават опасни за здравето на работещите условия;

спира от работа оборудване, работни места и съоръжения при непосредствена опасност за живота и здравето на работещите и предприема необходимите мерки;

следи новоизлизащите нормативни актове и промените в тях по въпроса за безопасността на труда и своевременно запознава подчинените си отговорници по здраве и безопасност при работа в язовирния район.

Чл. 77. Ръководителят на участък - ремонтна база да:

отговаря за спазване на трудовата и технологична дисциплина, правилата и нормите по техническа безопасност, по безопасност на труда, както и правилата за пожарна безопасност;

осигурява надеждна и безопасна експлоатация на автомобилния транспорт и строителната техника съвместно с техника – механик, а така също и здравословни и безопасни условия на труд при индивидуалното или групово изпълнение на одобрения план – график за ремонтната и транспортна дейност;

знае Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наредбите по неговото прилагане, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и други общи и специални нормативни актове в тази област;

знае правилниците и наредбите по безопасност на труда, отнасящи се за извършваните работи и дейности в Предприятието, ведомствените инструкции и Заповеди на Управителя в тази насока, както и нормативите, свързани с противопожарните изисквания;

осигурява включването на изискванията на нормативните актове на Закона за здравословни и безопасни условия на труд при изготвяне на документацията за извършване на работи и дейности в Предприятието;

организира и участва в разработването на инструкции за безопасност на труда при извършване на различни видове работи, технологични и производствени дейности;

осигурява включването на клаузи в договорите с външни изпълнители, касаещи безопасността и здравето на работниците;

носи отговорност за здравословното и безопасно изпълнение на работата;

носи отговорност при възлагане на дадена работа, подчинените му да познават и разбират свързаните с нея рискове и правила за безопасното й изпълнение;

осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите в ремонтната база, както и на всички лица, които по друг повод се намират в или са в близост до работните помещения, площадки или места в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове;

ръководи провеждането на оценката на професионалните рискове и участва в разработването на правила и изисквания за безопасност и здраве при работа;

отговаря за обучението и инструктажа на подчинения му персонал по техническа експлоатация и безопасност на труда;

предлага за утвърждаване инструкции и правила за безопасност на труда при работа с и по машини и съоръжения, както и при извършване на различни видове работи и дейности;

анализира причините за нарушенията на изискванията по безопасността на труда, трудовата и технологична дисциплина, определя тежестта на нарушенията и прави предложения за налагане да наказания предвидени в Кодекса на труда, Вътрешните правила за организация на работната заплата и Правилника за вътрешния трудов ред;

председателства комисиите за изпити, провеждани в ремонтната база по техническа експлоатация и безопасност на труда;

представлява работодателя в комитета по условия на труд в ремонтната база и е неин Председател;

отстранява от работа лица, които нарушават нормите и изискванията по безопасност на труда и създават опасни условия за здравето на работещите;

спира от работа оборудване, работни места и съоръжения при непосредствена опасност за живота и здравето на работещите и предприема необходимите мерки;

следи новоизлизащите нормативни актове и промените в тях по въпросите на безопасността на труда и своевременно запознава подчинените си отговорници по здраве и безопасност при работа в ремонтната база.

 

Глава пета

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ

По смисъла на тези Правила:

„Експлоатационен персонал“ са лицата, които ръководят, контролират, извършват работи и/или обслужване на съоръжения.

„Ремонтен персонал“ са лицата,` които извършват техническо обслужване, ремонти, настройки и изпитания на машини и съоръжения.

„Квалификационна група за безопасност при работа“ е степен за оценяване квалификацията на персонала по придобити знания и практически умения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

„Професионална квалификация“ е квалификация, придобита по професия или част от нея след завършено основно образование или завършено средно образование без техническа насоченост в професионално учебно заведение, професионален учебен център или в курсове за квалификация и преквалификация по програми, утвърдени/съгласувани на национално ниво.

„Безопасност при работата“ е осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите лица с цел защита на живота и запазване на здравето и работоспособността им.

„Пълно спиране” („прозорец“), е времето разрешено за извършване на огледи и ремонтни работи, през което ВЕЦ не трябва да работи.

„Работно място“ е мястото, където се извършва или се предвижда извършването на работа, както и мястото, до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа.

„Работодател“ е понятието, определено в § 1 т.1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всяко лице, което използва наемен труд за възлаганата работа и носи цялата отговорност за предприятието или организацията. За предприятие “Язовири и каскади” това е неговият управител.

„Длъжностно лице“ е понятието, определено в Кодекса на труда.

„Щолен“ – наклонен напорен тръбопровод, отвътре с метална облицовка.

Определенията свързани с нарядите са формулирани във Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

 

 

Приложение № 1 към чл. 4

НЕИЗЧЕРПАТЕЛЕН СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

А. КОДЕКСИ И ЗАКОНИ

1. Кодекс на труда (обн. ДВ, бр. бр. 26 и 27oт 1986 г., изм. бр. бр. 24, 30 и 48 от 2006 г.).

2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр. 124 от 1997 г., доп. и изм. бр. бр. 33 и 48 от 2006 г.).

3. Закон за водите (обн. ДВ, бр. 67 от 1999 г. изм. бр. бр. 36, 65 и 66 от 2006 г.).

4. Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91 от 2002 г. изм. бр. бр. 30 и 65 от 2006 г.).

5. Закон за уреждане на колективните трудови спорове (обн. ДВ, бр.21 от 1990 г. изм. бр. 25 от 2001 г.).

Б. ПРАВИЛНИЦИ

1. Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (обн. ДВ, бр.32 от 2004 г.).

2. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (обн. ДВ, бр. 21 от 2005 г.).

3. Правилник за реда в корабоплаването по вътрешните води в НР България (обн. ДВ, бр.38 от 1967г.), издаден от Министерство на транспорта.

4. Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (обн. ДВ, бр. 97 от 2004 г.), издаден от Министерство на земеделието и горите.

В. НАРЕДБИ

1. Наредба № 1 от 04.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (обн.ДВ бр. 28 от 2002 г. изм. бр. 39 от 2006 г.).

2. Наредба № 1 от 10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията (обн. ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

3. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ, бр. 37 от 2004 г. изм. бр. 98 от 2004 г. изм. бр. 102 от 2006 г.), издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4. Наредба № РД – 07 - 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/09), издадена от Министерство на труда и социалната политика.

5. Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятието за изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (обн. ДВ, бр. 91 от 1998 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика.

6. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн.ДВ, бр. 46 от 2001 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

7. Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн. ДВ, бр. 16 от 1987 г. изм. ДВ, бр. 102 от 1994 г. изм. ДВ, бр. 78 от 2005 г.), издадена от Министерство на народното здраве

8. Наредба № 3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (обн. ДВ, бр. 40 от 2005 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

9. Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн. ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.), издадена от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси.

10. Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали (обн. ДВ, бр. 31 от 2004 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика.

11. Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (обн. ДВ, бр. 133 от 1998 г. изм. бр. 85 от 2000 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

12. Наредба № РД – 07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (обн. ДВ, бр. 3 от 2009 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на извънредните ситуации и Министерство на вътрешните работи.

13. Наредба № 16 - 116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн. ДВ, бр. 26 от 2008 г.), издадена от Министерство на икономиката и енергетиката.

14. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността за извършване оценка на риска (обн. ДВ, бр. 47 от 1999 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

15. Наредба № 5 от 29.12.2005 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 1 от 2003 г. изм. бр. 25 от 2006 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика.

16. Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат право на особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 33 от 1987 г.), издадена от Министерството на народното здраве и Централния съвет на българските професионални съюзи.

17. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция за шум (обн.ДВ, бр. 70 от 2005 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

18. Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина (обн. ДВ, бр. 53 от 2004 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика.

19. Наредба № 6 от 25.06.2003 г. за компетентността на морските лица в Република България (обн. ДВ, бр. 83 от 2003 г. изм. бр. 33 от 2007 г.).

20. Наредба № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (обн. ДВ, бр. 100 от 2002 г. изм.бр. 37 от 2006 г.), издадена от Министерство на образованието и науката.

21. Наредба № 7 от 23.09.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн. ДВ, бр. 88 от 1999 г. изм. бр. 88 от 2004 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика.

22. Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей (обн. ДВ, бр. 70 от 2005 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

23. Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби (обн. ДВ, бр. 93 от 2004 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика.21.

24. Наредба № 8 от 28.12.2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (обн. ДВ, бр. 6 от 2005 г.), издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

25. Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (обн. ДВ, бр. 72 от 2004 г), издадена от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси.

26. Наредба № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (обн. ДВ, бр. 112 от 2004 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика.

27. Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили (обн. ДВ, бр. 6 от 2005 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на транспорта и съобщенията.

28. Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при товарно – разтоварни работи (обн. ДВ, бр. 11 от 2006 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика.

29. Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (обн. ДВ, бр. 17 от 2004 г.), издадена от Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и горите и Министерство на енергениката и енергийните ресурси.

30. Наредба № 13 от 30.12.2004 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатация на химични агенти при работа (обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г. изм. бр. 67 от 2007 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

31. Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ бр. 14 от 2008 г.).

32. Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (обн. ДВ, бр. 54 от 1999 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

33. Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (обн. ДВ, бр. 54 от 1999 г. изм. бр. 70 от 2005 г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

34. Наредба № 22 от 08.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (обн. ДВ, бр. 45 от 2006 г. попр. бр. 47 от 2006 г.), издадена от Министерство на икономиката и енергетиката.

35. Наредба за устройството, безопасна експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (обн. ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

36. Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн. ДВ, бр. 15 от 2006 г. изм. бр. 46 от 2007 г.).

37. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателните съоръжения (обн. ДВ, бр. 60 от 2006 г. изм. бр. 37 от 2007 г.)

38. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (обн. ДВ, бр. 33 от 2003 г. изм. 70 от 2006 г.).

39. Наредба за определяне на видовете работа, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (обн. ДВ, бр. 103 от 2005 г. изм. бр. 65 от 2006 г.).

40. Наредба за определяне на видовете работа, за които се установява намалено работно време (обн. ДВ, бр. 103 от 2005 г. изм. бр. 68 от 2006 г.)

41. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро – пътнически подемници и товарни платформени асансьори (обн. ДВ, бр. 81 от 2005 г. изм.бр. 40 от 2006 г.).

42. Наредба № I – 209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. ДВ, бр. 107 от 2004 г.), издадена от Министерство на вътрешните работи и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

43. Наредба № Із – 1971 от 29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ, бр. 96 от 2009 г.).

44. Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи ( обн. ДВ, бр. 65 от 1996 г.).

45. Наредба за медицинската експертиза на работоспособността (обн. ДВ, бр. 47 от 2005 г.).

Г. УКАЗАНИЯ И ПРАВИЛА

1. Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд в НЕК-ЕАД (01.2003 г.).

2. Правила за приложение на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажни работи, София 2004 г.

3. Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд в НЕК-ЕАД, допълнение и изменение, приети с протокол № 33 от 30.09.2005 г.

 

 

Приложение № 2 към чл. 7

НЕИЗЧЕРПАТЕЛЕН СПИСЪК НА ИНСТРУКЦИИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

  1. при експлоатация на заваръчен апарат Kemppi minark 150;

  2. при огледи и ремонти на водовземни  и водни кули от ГНД на ВЕЦ;

  3. при оглед на ГНД на ВЕЦ и тунелни участъци на събирателни

       деривации;

  4. при бояджийски работи;

  5. при ковашки работи;

  6. при работа с лебедки и крикове;

  7. при работа с компресори;

  8. при работа с подвижни и неподвижни скелета;

  9. при мазачески работи;

10. при извършване на зидарски работи;

11. при работа с верижни машини – челен товарач, булдозер, багер;

12. при работа с преносими стълби;

13. при работа с хидромеханични съоръжения;

14. при работа с машини с абразивен инструмент (шмиргелно точило);

15. при работа с отрезна машина;

16. при работа със стационарна пробивна машина;

17. при работа с фреза;

18. при работа със струг;

19. при работа с щрайхмус;

20. при работа с абрихт;

21. при газопламъчно рязане на метали;

22. при работа с банциг;

23. при работа със съдове, работещи под налягане;

24. при работа с подвижни компресори;

25. при работа с повдигателни съоръжения;

26. при експлоатация на мотокари;

27. при товаро – разтоварни работи;

28. при работа с азбест и азбестосъдържащи съоръжения;

29. при работа с леснозапалими (лзт) и горими течности (гт);

30. при ремонт и обслужване на автомобили;

31. при ремонт, техническо обслужване и работа с товарни автомобили;

32. при бетонови работи;

33. при кофражни работи;

34. при армировъчни работи;

35. при събаряне на сгради;

36. при изпълнение на земни работи;

37. при монтаж на стоманени конструкции;

38. при изпълнение на анкери в тунели;

39. при работа на персонала от високопланинските язовирни райони в

      тежки зимни условия;

40.при експлоатация на открити и закрити канали, водоеми, водохващания и дюкери;

41.при работа с GPS оборудване, тотални станции и нивелири и при изпълнение на хидрографски изследвания;

42. при измерване на снежна и ледена покривка при зимни условия;

43. при извършване на заваръчни работи в затворени влажни

     тръбопроводи в шахтата на водовземане за ВЕЦ „Пещера“ язовирен район „Батак“;

44. при изпълнение и ремонт на покриви и покривни конструкции;

45. при изпълнение на изолационни работи в дюкери и тунели;

46. при изпълнение на торкретни работи в тунели, галерии и на открито;

47. при работа със сонди;

48. при експлоатация на плавателни съдове;

49. при работа с мачтови подемници;

50. при управление на снегоход (моторна шейна);

51. при зареждане на акумулаторни батерии;

52. при временно електрозахранване;

53. при работа с ръчни и преносими електрически инструменти и машини;

54. при експлоатация на стационарен електроагрегат;

55. при експлоатация на подвижен електроагрегат;

56. при експлоатация на електродъгови заваръчни апарати;

57. при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи;

58. при оказване на първа долекарска помощ при различни увреждания;

59. в общественото хранене;

60. при работа с електромеханична ножовка;

61. при провеждане на метеорологични наблюдения при тежки зимни условия;

62. за действие на персонала във високопланинските райони, при възникване на авария и/или нещастен случай, при тежки зимни условия с използване на наличните технически средства.

 

 

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1, т. 3

ФОРМУЛЯР ЗА НАРЯД

НАЦИОНАЛНА  ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ – ЕАД

ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“-СОФИЯ

Участък язовирен район/ремонтна база……………………………………………………………..

 

НАРЯД № ………………… ЧАСТИЧЕН НАРЯД № ………..   КЪМ ОБЩ НАРЯД № ………./200… год.

 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ПО ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

*Попълва се от издаващия наряда (име,презиме,фамилия, квалиф. Група)

ОПРЕДЕЛЯМ

Отговорен ръководител ……………………………………………………………………………………………………………………….

Изпълнител на работата ……………………………………………………………………………………………………………………….

Наблюдаващ …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Допускащ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Издаващ наряда ………………………………………………………………………………………………………………………………..

          Дата …………………200….год.     Час ……………        Подпис……………………………..

*Попълва се от отговорния ръководител и членовете на бригадата

Състав на бригадата:………………човека (име, презиме, фамилия, група)

Проведен  инструктаж  при  допускане (подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговорен ръководител:………………………………(подпис)

 

Изменения в състава на бригадата

Въведен (име, презиме,фамилия,график, група)

Проведен  инструктаж   (подписи)

Разрешил (дата, час, фамилия, подпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изведен (име, презиме, фамилия, група)

Разрешил (дата, час, фамилия, подпис)

 

 

 

 

 

 

*Попълва се от издаващия наряда

Н А Р Е Ж Д А М

На изпълнителя на работата (наблюдаващия) ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… да извърши

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………(посочват се основните работи и място на извършване)

от дата……………………… час …………….                До дата……………………… час …………….

Условия на работа ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(с пълно, частично или без изключване  /спиране/ на водоподаването)

Издаващ наряда: ………………….. (подпис)

Т Е Х Н И Ч Е С К И    М Е Р К И   П О  Б Е З О П А С Н О С Т

Да се изпълни (*Попълва се от издаващия наряда)

Изпълнено (*Попълва се от допускащия)

Да се заключат/застопорят:

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………….……………………

……(водохващания, водопровеждащи съоръжения и др.)

Заключени/Застопорени:

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………….……………………

……(водохващания, водопровеждащи съоръжения и др.)

Да се изключат/затворят:

.……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………….……………………

……(водохващания, водопровеждащи съоръжения и др.)

Изключени/затворени:

.……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………….……………………

……(водохващания, водопровеждащи съоръжения и др.)

Да се включат/отворят:

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………….……………………

……(водохващания, водопровеждащи съоръжения и др.)

Включени/Отворени:

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………….……………………

……(водохващания, водопровеждащи съоръжения и др.)

Поставят се ограждения, знаци и табели:

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………….…………………..

 (посочва се точното място и вида)

Поставени са ограждения, знаци и табели:

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………….……………………

(посочва се точното място и вида)

Други указания: …………………………………

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………..………

Издал наряда: ………………… (подпис)

Изпълнение на други указания……………………..…

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………….……………………

Допускащ: ………………… (подпис)

Обезопасяване от други звена / цехове

Да се изпълни

Наредил

(фамилия, подпис)

Изпълнено

Изпълнил

(фамилия, подпис)

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Обезопасяването от другите звена е изпълнено                                  Допускащ: ……………………………………

(име, фамилия, квалификационна група, подпис)

Техническите мерки за безопасност са изпълнени. Бригадата е инструктирана на работното място, документирано с подписите на членовете на бригадата.                                      Отговорен ръководител:………………………(подпис)

Срокът на наряда продължен до: ………………………………………………………………………………………………………...

(дата, час, подпис)

Допускане до работата, преминаване на друго работно място, завършване на работата

Наименование на работното място

Допускане до работата за деня

Завършване на работата за деня/работно място

Мерките за безопасност изпълнени. Остават под налягане/в

 работа………………………………

…………………………………………………………

Бригадата е изведена. Нарядът е

 предаден на

………………………………………

…………………………………………………………

Дата, час

Допускащ

(Фамилия, подпис)

Изпълнител

(Фамилия, подпис)

Дата, час

Допускащ

(Фамилия, подпис)

Изпълнител

(Фамилия, подпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Попълва се от отговорния ръководител, изпълнителя на работата

ЗАКРИВАНЕ НА НАРЯД / ЧАСТИЧЕН НАРЯД

Работата е напълно завършена на ……………………200…. Год.  В………. часа  …………….. минути.

Материалите и инструментите са прибрани. Членовете на бригадата са изведени.

Изпълнител на работата ……………………………. (подпис)           Отговорен ръководител …………………………………(подпис)

Заключващите и застопоряващи устройства са снети (оставени) поради………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Нарядът е закрит на …………………………………200…. Год.  В………. часа  …………….. минути.

Допускащ…………………………………………………………………………………….………………….…(име, фамилия, подпис)

Нарядът е проверен на ………………………………200….год. от ……………………….……………………(име, фамилия, подпис)


 

Приложение № 4 към чл. 12, ал. 2

СПИСЪК

НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ И РАБОТИ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДАВА НАРЯД

(Съгласно чл. 62 (1) от Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения)

   Огледи /вътрешни/ на:

1.1.  главни напорни деривации на ВЕЦ;

1.2.  напорни и безнапорни тунели;

1.3.  покрити и открити канали;

1.4.  мост-канали;

1.5.  дюкери;

1.6.  подводни части на ХТС;

1.7.  хидромеханични съоръжения под вода;

1.8.  водовземни кули;

1.9.  водни кули.

2.     Пълнене и празнене на главни напорни деривации на ВЕЦ.

3.     Монтажни и ремонтни работи на:

3.1.  главни напорни деривации на ВЕЦ;

3.2.  напорни и безнапорни тунели;

3.3.  покрити и открити канали;

3.4.  мост-канали;

3.5.  дюкери;

3.6.  подводни части на ХТС;

3.7.  хидромеханични съоръжения под вода;

3.8.  водовземни кули;

3.9.  водни кули;

3.10. основни изпускатели;

3.11. преливни хидромеханични съоръжения;

3.12. части от ХТС, разположени над водни повърхности.

4.     Сондажно – инжекционни и торкретни работи по ХТС.

5.    Строителни, ремонтни и монтажни работи по ХТС, изпълнявани в открити и закрити пространства, на височина, с опасност от появата на вода, газове и др.

6.     Огледи и ремонти на ремонтни затворни съоръжения.

7.     Огледи и ремонти на работни затворни съоръжения.

8.     Огледи и ремонти на водни и водовземни кули.

9.     Ремонти на напорни съоръжения – основни изпускатели, напорни деривации, напорни водопроводи, дюкери.

10. Работи, които изискват технически и организационни мероприятия за обезпечаване на безопасността на работещите.

11. Безнапорни съоръжения, при които рискът от заливане с вода е непредсказуем.

12. Работите по приложение № 6 към чл. 91 ал. 2 от Правилник за безопасност при работа по ел. обзавеждането с напрежение до 1000 V.

13. Строителни и монтажни работи, извършвани в галериите на язовирните стени, в напорни и безнапорни деривации, както и в близост до язовирните стени, когато може от действията на работещите да бъде предизвикана авария.

Забележка: Дейностите и работите, непосочени в настоящия списък и за чието правилно и безопасно изпълнение не е необходима предварителна подготовка на работното място, да се извършват по нареждане със записване в Дневника за отчитане на работите по издадени наряди или устни или телефонни нареждания.

 

Приложение № 5 към чл. 13, ал. 2

ДНЕВНИК ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА НАРЯДИТЕ

 

по

ред

Наряд за

работа

Регистр. №

на наряда

Издал наряда

Име, фамилия

Приел наряда

Име, фамилия

Забележка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 20, ал. 1

ПРИМЕРЕН СПИСЪК НА ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

 

 Местонахождение

Вид на личните предпазни средства и

специалното работно облекло

1.Хидротехнически

 съоръжения

А/Експлоатационен

персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/Ремонтен персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Електротехнически

съоръжения

А/Основни средства

 

 

 

 

 

Б/Допълнителни

електрозащитни

средства

 

 

-предпазна каска;

-антифони;

-ръкавици защитни, противоплъзгащи;

-ръкавици студозащитни;

-шапка студозащитна;

-костюм студозащитен;

-ботуши водозащитни;

-обувки с противоплъзгащи подметки.

 

 

 

 

 

-предпазна каска;

-щит лицев за заварчици;

-антифони;

-полумаска противопрахова;

-ръкавици защитни, противоплъзгащи;

-ръкавици студозащитни;

-шапка студозащитна;

-обувки с противоплъзгащи подметки

-ботуши водозащитни;

-костюм студозащитен;

-костюм водозащитен;

-костюм за заварчици;

-предпазни колани и въжета.

 

 

 

 

 

-диелектрични ръкавици;

-изолиращи оперативни щанги;

-изолиращи клещи;

-указатели за напрежение;

-монтьорски инструменти с изолирани ръкохватки.

 

 

 

-диелектрични ботуши и галоши;

-диелектрични килимчета;

-преносими заземители;

-изолиращи капачки и накладки;

-временни ограждения;

-указателни знаци и табели за безопасност.

 

Приложение № 7 към чл. 33, ал.4

ТАБЕЛИ

I. Предупреждаващи  табели

1.

Размери:

Окачва се на рабо-


280 x 200 мм

тещи съоръжения,

 

Фон: жълт

разположени в бли-

 

Надпис: черен

зост до местата, къ-

 

Контур: черен с

дето се извършват

 

ширина 10 мм

ремонтни работи.

 

 

 

2.

Размери:

Окачва се на съоръжения,

280 x 200 мм

Съдържащи или работещи с газ,

 

Фон: жълт

разположени в близост до

 

Надпис: черен

местата, където се извършват

 

Контур: черен

 ремонтни работи.

 

с ширина 10 мм

 

 

 

 

3.

Размери:

Окачва се на постоянните и на

 

280 x 200 мм

временните ограждения,

 

Фон: жълт

около съоръженията и на 

 

Надпис: черен

входовете на работните

 

Контур: черен с

помещения, в които престоят на 

 

ширина 10 мм

хора е свързан с опасност.

 

 

 

4.

Размери:

Окачва се на временните

280 x 200 мм

ограждения около съоръжения,

 

Фон: жълт

по които се работи и има

 

Надпис: черен

опасност от падащи предмети.

 

Контур: черен с

 

 

ширина 10 мм

 

 

 

 

5.

Размери:

Окачва се при ремонт

 

280 x 200 мм

на механичната част

Фон: жълт

и очистващите секции

 

Надпис: черен

 на електрофилтрите и

 

Стрелка: червена

електросъоръженията

 

Контур: черен с

под напрежение, намиращи се

 

ширина 10 мм

в близост до работните места.

 

 

 

6.

Размери:

Окачва се на съоръ жения, 

280 x 200 мм

съдържащи или работещи с

 

Фон: жълт

реагенти (киселини и основи),

 

Надпис: черен

разположени в близост до местата,

 

Контур: черен с

където се извършват

 

ширина 10 мм

ремонтни работи.

 

 

 

 

 

 


7.

Размери:

Окачва се на съоръжения, 

 

280 x 200 мм

работещи  или транспортиращи

Фон: жълт

топлоносител с висока температура,

 

Надпис: черен

Разположени в близост до местата,

 

Контур: черен с

където се извършват ремонтни

 

ширина 10 мм

работи.

 

8.

Размери:

Окачва се на съоръ-

 

280 x 200 мм

жения, изведени за

 

Фон: жълт

извършване на ре-

 

Надпис: черен

монтни работи.

 

Контур: черен с

 

 

ширина 10 мм

 

 

 

 

9.

Размери:

Окачва се на съоръ-

 

280 x 200 мм

жения, съдържащи

 

Фон: жълт

отровни вещества,

 

Надпис: черен

престоят около кои-

 

Контур: черен с

то на хора е свързан с

 

ширина 10 мм

опасност.

 

 

 

II. Забраняващи табели

10.

Размери:

Окачва се на арматурата,

220 x 150 мм

която не трябва да се затваря

 

Фон: червен

съгласно условията за

 

Надпис: бял

извършване на работите или

 

Контур: бял с

поради технологични изисквания.

 

ширина 10 мм

 

 

 

 

11.

Размери:

Окачва се на арматурата,

220 x 150 мм

което не трябва да се отваря

 

Фон: червен

съгласно условията за извършване

 

Надпис: бял

на работите или поради

 

Контур: бял с

технологични изисквания.

 

ширина 10 мм

 

 

 

 

12.

Размери:

Окачва се пред проходите, 

2  220 x 150 мм

по които движението

 

  фон: червен

на хора е опасно.

 

  Надпис: бял

 

 

  Контур: бял с

 

 

Ширина 10 мм

 

 

 

 

13.

Размери:

Окачва се на места,

2 220 x 150 мм

където качването

 

   Фон червен

върху съоръженията

 

   Надпис: бял

или площадката е

 

   Контур: бял с

опасно.

 

ширина 10 мм

 

 

 

 

14.

Размери:

Окачва се на ограждащи

220 x 150 мм

въжета, парапети или щитове на

 

Фон: червен

съоръженията, където

 

Надпис: бял

се извършват ремонтни работи, 

 

Контур: бял с

На входовете на помещения и зони,

 

ширина 10 мм

където стоенето на хора е опасно.

 

 

 

15.

Размери:

Окачва се пред стъл-

220 x 150 мм

би, шахти, канали и

 

Фон: червен

др., в които има вред-

 

Надпис: бял

ни газове.

 

Контур: бял с

 

 

ширина 10 мм

 

 

16.

Размери:

Окачва се пред поме-


220 x 150 мм

щения, резервоари,

 

Фон: червен

шахти, канали и др.,

 

Надпис: бял

в които има вредни

 

Контур: бял с

газове.

 

ширина 10 мм

 

 

 

 

17.

Размери:

Окачва се на ръчките на


220 x 150 мм

електрическите, пневматичните

 

Фон: червен

и др. видове задвижвания на

 

Надпис: бял

арматурата и другите механизми на

 

Контур: бял с

електрическите комутационни

 

ширина 10 мм

апарати. 

 

 

 

18.

Размери:

Окачва се на устройствата за


50 x 30 мм

дистанционно управление на

 

Фон: червен

арматурата и на другите механизми

 

Надпис: бял

с електрическо и пневматично

 

Контур: бял с

задвижване. 

 

ширина 5 мм

 

 

 

 

19.

Размери:

Окачва се на ръчките на електричес-

220 x 150 мм

ките, пневматичните и др. 

 

Фон: червен

видове задвижвания на арматурата

 

Надпис: бял

и другите механизми на

 

Контур: бял с

електрическите комутационни

 

ширина 10 мм

апарати. 

 

 

 

20.

Размери:

Окачва се на устройствата за

 

50 x 30 мм

дистанцион но управление на

 

Фон: червен

арматурата и на другите

 

Надпис: бял

механизми с електрическо и

 

Контур: бял с

пневматично задвижване. 

 

ширина 5 мм

 

 

 

 

III. Разрешаващи табели

21.

Размери:

Окачва се на места,

250 x 250 мм

по които трябва да

 

Ж 200 мм

става преминаването

 

Фон:  - зелен

при извършване на

 

O - бял

ремонтните работи.

 

Надпис: черен

 

 

Контур: бял с

 

 

ширина 15 мм

 

 

 

 


22.

Размери:

Окачва се на организираните

250 x 250 мм

места за качване върху

 

Ж 200 мм

ремонтираните съоръжения 

 

Фон:  - зелен

или върху намиращите се

 

O - бял

такива в близост до тях,

 

Надпис: черен

по които трябва да става

 

Контур: бял с

качването.

 

ширина 15 мм

 

 

 

 

 

23.

Размери:

Окачва се на органи-


250 x 250 мм

зираните места, по

 

Ж 200 мм

които трябва да ста-

 

Фон:  - зелен

ва слизането от съо-

 

O - бял

ръженията.

 

Надпис: черен

 

 

Контур: бял с

 

 

ширина 15 мм

 

 

 

 

24.

Размери:

Окачва се на места-


250 x 250 мм

та, при които трябва

 

Ж 200 мм

да става влизането в

 

Фон:  - зелен

помещенията или в

 

O - бял

съдовете при извър-

 

Надпис: черен

шване на ремонт-

 

Контур: бял с

ните работи.

 

ширина 15 мм

 

 

 

 

25.

Размери:

Окачва се на местата, през които


250 x 250 мм

трябва да става излизането от

 

Ж 200 мм

помещенията, съдовете и др. при

 

Фон:  - зелен

извършване на ремонтните

 

O - бял

работи.

 

Надпис: черен

 

 

Контур: бял с

 

 

ширина 15 мм

 

 

 

 

26.

Размери:

Окачва се на място-


250 x 250 мм

то, където трябва да

 

Ж 200 мм

се извършва работата.

 

Фон:  - зелен

 

 

O - бял

 

 

Надпис: черен

 

 

Контур: бял с

 

 

ширина 15 мм

 

IV.Предписващи табели

27. Да се работи с каска

28. Да се работи с предпазни ръкавици

29. Да се работи с предпазно облекло

30. Да се работи с предпазни обувки

31. Да се работи със средства за защита на слуха

32. Да се работи с предпазни очила

33. Да се работи със средства за защита на дихателните органи

34. Да се работи с предпазен колан

V.Указателни табели

35. Пожарогасител

36. Място за пушене

37. Пожарен кран

38. Пожарен хидран


Приложение № 8 към чл. 37, т. 5

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИЯ МИНИМУМ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА

 

Наименование

Еквивалентен заместител

Форма

Коли-чество

Показания/Приложения

1

2

3

4

5

6

1.

Аналгин

Dexofen tabl.0.025

Upfen tabl. eferv. 0.200

Nurofen

tdbl. 0.200

Табл.

 

Табл.

 

Табл.

 

10 т.

 

10 т.

 

10 т.

При травми, температура, главоболие, мускулни или ставни болки (има бърз ефект на действие, приема се на гладно)

: по 1 табл. 2-3 пъти дневно.

Не се препоръчва употребата му при активни заболявания на стомаха и дванадесетопръстника (язви, гастрити)

2.

Амидофен

Aulin tabl.0.100

Nimezil

sachets 0.100

Табл.

 

Табл.

10 т.

 

10 т.

При травми, температура, главоболие, мускулни или ставни болки, най – слаб дразнещ ефект върху стомаха и дванадесетопръстника/

: по 1 табл. 2-3 пъти дневно.

3.

Активен въглен

Carbo aktivatus tabl.0.250

Еucarbon tabl.

Табл.

 

 

Табл.

10 т

 

 

10 т

За стомашна промивка при отрвяния с токсични вещества (при поглъщането им)

: изпиват се до 6 табл. еднократно с много вода до 2 литра и се предизвиква повръщане

4.

Валидол

Wdlidol

Табл.

20 т

При нервно напрежение, сърдечни неврози по 1 табл. под езика

5.

Алергозан

Claritin tabl.0.010

Allergozan

tabl. 0.025

 

Табл.

 

Табл.

 

 

10 т.

 

10 т.

При ужилване от насекоми, алергични състояния, остра или хронична уртикария

: по 1 табл.

6.

Дефламол (за районните бази)

Deflamol

Panthenol

Унгвент

Дермален спрей

2 туби

1 фл.

За рани/изгаряния – за бърза епитализация (зарастване) по 2-3 пъти дневно

7.

Кислородна вода

 

Разтовор

100мл

За почистване и промиване на рани

8.

Бинтове

марли

5м/5см;

5м/8см;

10м/10см

 

по 3 бр.

За превръзки

9.

Антисептична готова превръзка

Малка, средна, голяма

Оп.

по 3 бр.

За превръзки

10.

Памук медицински

 

Оп. 50гр.

2 пак.

За обработка на рани, превръзки

11.

Левкопласт хипоалергенен

Лейкопласт 5м/2,5см

Urgo

Ролки

2 бр.

За превръзки, имобилизация

12.

Шини крамерови

 

 

4 бр.

За имобилизиране при счупвания, изкълчване

13.

Турникет

 

 

1 бр.

За кръвоспиране на външна кръвозагуба от магистрални кръвоносни съдове

14.

Триъгълни кърпи

 

 

3 бр.

За превръзки

15.

Противозмийс-ки серум/само за язовирните райони/

 

ампули

2 бр.

При ухапване от змия

16.

Противотетани-чен антитоксин

 

ампули

2 бр.

При опасност от тетанус

 

            Забележки:

Всички лекарствени средства да са в срок на годност. При изтичане на срока на годност да се подменят своевременно.

Лекарствените средства да се използват при заболяване или нараняване – долекарска помощ, след което работещият трябва да търси специализирана лекарска консултация и медицинска помощ за диагностика и лечение.

Изписаният с тъмен шрифт медикамент е за първи избор, а при липсата му може да с закупи някой от изброените по – долу.

Лекарствата и превързочните материали да се използват само при нужда на самото работно място, след което веднага да се търси специализирана лекарска консултация и медицинска помощ за диагностика и лечение.

Лекарствата да бъдат в оригинални опаковки.

Противозмийския серум да се поставя от медицинско лице в здравно заведение.