ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Приет с ПМС № 295 от 10.12.2009 г. Обн. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.83 от 25 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, организацията, редът на дейност и числеността на персонала на Агенция "Пътна инфраструктура", наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Агенцията е със седалище София и с адрес: бул. Македония 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Агенцията прилага Закона за администрацията, доколкото друго не е предвидено в Закона за пътищата.

Чл. 3. Агенцията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията, международните договори и другите нормативни актове при спазване принципите на законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, обективност и безпристрастност.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Агенцията осъществява своята дейност чрез централна администрация и чрез специализираните звена по чл. 21, ал. 2 от Закона за пътищата.

(2) Числеността на персонала на административните звена в агенцията е посочена вприложението.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Централната администрация е организирана в 12 дирекции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Специализираните звена са 27 областни пътни управления и Институт по пътища и мостове.

Чл. 6. (1) Източниците на финансиране на агенцията са:

1. субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

2. такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3, т. 1 от Закона за пътищата;

3. лихви;

4. дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

5. приходи от лабораторни услуги, от извършени експертизи и от други административни услуги, предоставяни от агенцията;

6. средства от Европейския съюз и от международни организации;

7. наеми от имущество;

8. други приходи, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:

1. изграждане на нова пътна инфраструктура;

2. експлоатация, поддържане, ремонт и реконструкция на републиканските пътища;

3. административно-стопански и други разходи, свързани с дейността на агенцията.

 

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

Чл. 7. Агенцията се ръководи от управителен съвет.

Чл. 8. (1) Управителният съвет се състои от председател и двама членове.

(2) Управителният съвет е колегиален орган по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията.

Чл. 9. (1) За председател и член на управителния съвет на агенцията може да бъде назначено лице, което отговаря на изискванията на чл. 21б, ал. 1 от Закона за пътищата и има подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури.

(2) Договорите с председателя и с членовете на управителния съвет се сключват, изменят се и се прекратяват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 10. (1) Управителният съвет на агенцията взема решения за:

1. организиране разпределението и разходването на средствата за изпълнение на дейностите по планирането, изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища;

2. приемане проекта на бюджет на агенцията;

3. извършване на разпоредителни сделки или отдаване под наем на имоти и вещи - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията;

4. предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за промени в списъка на републиканските пътища;

5. предложения за проекти на нормативни актове, уреждащи управлението, проектирането, строителството и поддържането на пътища;

6. одобряване на технически спецификации, технически указания и методически документи, свързани с изграждането, управлението, експлоатацията и поддържането на пътищата;

7. възлагане на обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за управление на проекти, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата;

8. изработване проекти на решения за откриване на процедури за предоставяне на концесия, на обосновка, на обявление, на документация за участие и на договори за концесии на републикански пътища;

9. разработване проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика;

10. управление на републиканските пътища в съответствие с нормативните актове, стратегията за развитие на пътната инфраструктура и средносрочните оперативни програми;

11. проучване, анализиране и прогнозиране развитието на автомобилното движение по републиканските пътища;

12. изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други програми;

13. сключване на оперативни споразумения с управляващите органи по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), Оперативна програма "Транспорт" и Оперативна програма "Регионално развитие", договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ, както и други договори и споразумения, необходими за дейността на агенцията;

14. организиране и контролиране изпълнението на бюджета на агенцията;

15. представяне на проектни предложения пред съответните договарящи органи за сключване на договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ и организиране на изпълнението и оперативния им контрол;

16. съгласуване на проекти и устройствени планове за изграждане на местни пътища;

17. съгласуване на инвестиционни проекти, свързани с републиканските пътища, включително за изграждане на пътни връзки с тях, както и проекти, които налагат изместване на пътя или при реализацията на които се изискват допълнителни мерки за безопасност на движението по републиканските пътища;

18. издаване на разрешения за специално ползване на републиканските пътища;

19. осъществяване на дейността по контрола над превозните средства по отношение на габарити, общо тегло и осово натоварване с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване и събирането на такси при превишаване на допустимите стойности;

20. делегиране правомощия на ръководителите на специализирани звена в случаите, предвидени в нормативен акт;

21. определяне на ръководителите и екипите за подготовка на инфраструктурни проекти, изпълнявани от агенцията;

22. издаване на удостоверения за регистрация на лицата, извършващи пътна помощ, в случаите на упълномощаване от министъра на регионалното развитие и благоустройството почл. 148в, ал. 2 от Закона за движението по пътищата;

23. издаване на общи и индивидуални административни актове;

24. определяне на длъжностните лица, които да съставят актове за установяване на административни нарушения по републиканските пътища, предвидени в глава осма"Административнонаказателни разпоредби" от Закона за пътищата;

25. издаване на наказателни постановления или оправомощаване на длъжностни лица от агенцията да издават наказателни постановления по реда на глава осма"Административнонаказателни разпоредби" от Закона за пътищата;

26. изготвяне, приемане и предоставяне на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегодно до 31 март на годишен отчет за дейността на агенцията за предходната година;

27. определяне функциите на Експертния технико-икономически съвет като държавно-обществен орган в областта на пътищата и състава на участниците в този съвет.

(2) С решение управителният съвет може да възложи на член на управителния съвет следните функции и задачи:

1. да разрешава отпуски и да командирова служителите в централната администрация на агенцията, както и директорите на специализираните звена;

2. да подписва удостоверителни документи, свързани с пенсиониране на служители;

3. да разпределя входящата кореспонденция;

4. да подписва изходящата кореспонденция с изключение на документи, свързани с въпроси, които са от изключителната компетентност на председателя на управителния съвет или на управителния съвет;

5. други функции и задачи по ръководството и управлението на агенцията, доколкото не противоречи на нормативен акт.

(3) Управителният съвет участва в разработването и изпълнението на международни договори във връзка с изграждането, поддържането и ползването на пътищата, включително в преговори за държавни заеми и държавно гарантирани заеми за развитие на пътната инфраструктура.

(4) Управителният съвет взема и други решения, свързани с оперативното ръководство и дейността на агенцията.

(5) Управителният съвет взема решения с мнозинство от неговите членове.

(6) Правилата за работата на управителния съвет се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на управителния съвет.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Председателят на управителния съвет на агенцията назначава и освобождава служителите на агенцията.

(2) Председателят на управителния съвет на агенцията:

1. организира дейността на агенцията;

2. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в централната администрация, и с ръководителите в специализираната администрация;

3. може да упълномощава ръководителите на специализирани звена да сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите в тези звена в съответствие с утвърдените разписания на длъжностите, както и да налагат дисциплинарни наказания;

4. сключва договорите за обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за управление на проекти, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата, след решение на управителния съвет;

5. сключва концесионните договори за републикански пътища и представлява концедента по тях, включително като извършва контрола по изпълнението на концесионните договори;

6. сключва оперативни споразумения с ръководителите на управляващите органи по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), Оперативна програма "Транспорт" и Оперативна програма "Регионално развитие" за изпълнение на проекти, финансирани от Кохезионния фонд и от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ, както и други договори и споразумения, необходими за дейността на агенцията, след решение на управителния съвет;

7. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;

8. решава други въпроси, предвидени в нормативен акт, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.

Чл. 12. При отсъствие на председателя или на някой от другите членове на управителния съвет неговите правомощия за всеки конкретен случай се упражняват от лице, определено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) (1) Помощен орган на агенцията е Експертният технико-икономически съвет, който разглежда, приема и предлага на управителния съвет за утвърждаване разработки и проекти за изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища. Експертният технико-икономически съвет разглежда и изготвя предложения за решаване на важни технико-икономически въпроси, подготвя проекти на нормативни актове, технически спецификации, технически указания и методически документи, свързани с изграждането, управлението, експлоатацията и поддържането на пътищата.

(2) Експертният технико-икономически съвет е колегиален орган, който се състои от председател и членове. В състава на съвета се включват служители на агенцията. Дейността на съвета се подпомага от секретариат.

(3) В състава на Експертния технико-икономически съвет могат да се включват и допълнителни членове - специалисти в съответната област, според спецификата на разглежданите въпроси.

(4) Експертният технико-икономически съвет изпълнява функциите на държавно-обществен орган в областта на пътищата в случаите, определени с решение на управителния съвет на агенцията.

(5) Управителният съвет на агенцията определя състава на Експертния технико-икономически съвет и утвърждава правила за организацията на работа и реда за свикване и разглеждане на въпроси от съвета. Управителният съвет може с решение да оправомощи свой член да включва допълнителни членове в състава на съвета в случаите по ал. 3.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I. Общи положения

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Председателят на управителния съвет на агенцията по предложение на управителния съвет утвърждава длъжностното разписание.

Раздел I. "а" Финансови контрольори (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Финансовите контрольори са на пряко подчинение на управителния съвет на агенцията.

(2) Финансовите контрольори подпомагат управителния съвет на агенцията при развитието и функционирането на системите за финансово управление и контрол, включително чрез предварителен контрол за законосъобразност, в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

(3) Финансовите контрольори изпълняват следните функции:

1. осъществяват предварителен контрол върху администрирането на приходи, разходите по проекти и от бюджета на агенцията, управление на пътищата и за административно-стопански дейности, като:

а) извършват предварителен контрол на процесите, свързани с разплащане на извършените дейности, в съответствие с процедурните наръчници за удостоверяване на заявени разходи по изпълнение на проектите и програмите съгласно целите на проекта, действащото законодателство и изискванията на международните финансови институции;

б) осъществяват проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и за извършване на разходи;

2. извършват проверки при процедури за възлагане на обществени поръчки, включително проверки на проведената процедура и нейните етапи - участници, актове, задълженията, които ще бъдат поети със сключването на договора, и др.;

3. проверяват законосъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и отчитане на средствата;

4. проверяват изпълнението на задълженията към републиканския бюджет;

5. осъществяват предварителен контрол при авансово финансиране от държавния бюджет на дейностите по усвояване на средствата по програмите независимо от източника на финансиране на съответния проект.

Раздел I. "б" Дирекция "Вътрешен одит" (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на управителния съвет и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Дирекция "Вътрешен одит" осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията, включително по европейски фондове и програми и по международни проекти.

(3) Дирекция "Вътрешен одит":

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават с решение на управителния съвет; годишният план за дейността по вътрешен одит на агенцията се координира с годишния план на дирекция "Вътрешен одит" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;

4. представя на управителния съвет независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява адекватността и ефективността на процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от управителния съвет;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, с вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира управителния съвет по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на оперативен контрол и управление на риска, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с управителния съвет, с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент, дадените препоръки и предприетите действия и представя одитен доклад; одитният доклад се изпраща на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, които се представят на управителния съвет от ръководителя на вътрешния одит; докладът се изпраща на Министерството на регионалното развитие и благоустройството до 31 януари на следващата календарна година;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел I. "в" Служител по сигурността на информацията (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на управителния съвет на агенцията.

(2) Служителят по сигурността на информацията:

1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана чрез физически и технически средства на помещенията, в които се създава, обработва и съхранява класифицирана информация, и следи за неговото изпълнение;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;

5. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната единица и води регистър на проучените лица;

6. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;

7. пряко ръководи регистратурата за класифицирана информация;

8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;

9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;

10. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията;

11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

12. организира и провежда обучението на служителите в организационната единица в областта на защитата на класифицираната информация.

Раздел II. Централна администрация

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Централната администрация е организирана в обща и специализирана администрация.

(2) Общата администрация е организирана във:

1. дирекция "Административно обслужване и координация";

2. дирекция "Комуникации и информация";

3. дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване";

4. дирекция "Бюджет, финанси и разплащане по проекти".

(3) Специализираната администрация е организирана във:

1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура";

2. дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури";

3. дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз";

4. дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт" и Кохезионен фонд";

5. дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол";

6. дирекция "Пътни такси и разрешителни";

7. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) дирекция "Управление на проекти, финансирани с национални и кредитни инвестиции.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дирекция "Административно обслужване и координация":

1. изпълнява дейности, свързани с административно-организационното подпомагане на управителния съвет на агенцията, в т.ч. организира подготовката за вземане на решения от управителния съвет, следи и докладва на управителния съвет за изпълнението на взетите и приведените в изпълнение негови решения, подпомага управителния съвет при формулирането и изготвянето на конкретни решения за изпълнението на функциите му, както и при взаимодействието с администрацията на агенцията с други институции и организации;

2. следи за спазването на сроковете за изпълнение на решенията на управителния съвет на агенцията;

3. подпомага управителния съвет за управлението на имуществото на агенцията в съответствие с неговите решения;

4. организира деловодната обработка, архивирането и съхраняването на кореспонденцията и документацията в съответствие с нормативните актове и с изискванията на управляващите органи по оперативните програми и на международните финансови институции;

5. разработва, внедрява, контролира и отговаря за програми, свързани с оперативната дейност и административно-стопанското обслужване и архива на агенцията;

6. осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана деловодна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията в агенцията;

7. извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива на агенцията;

8. води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция;

9. изготвя периодични отчети за административното обслужване на физически и юридически лица;

10. осигурява административно-техническото обслужване на дейността на Експертния технико-икономически съвет;

11. оказва методическо ръководство и контрол на специализираните звена в дейностите по организация и администриране на човешките ресурси и управление на държавната собственост, като контролира тяхното изпълнение самостоятелно и съвместно с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол";

12. организира ремонта и поддържането на сградите и имуществото на агенцията в съответствие с решенията на управителния съвет;

13. осъществява материално-техническото осигуряване на агенцията;

14. създава организация по охрана на труда и по техника на безопасността;

15. изготвя проекти на актове и документи, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите в агенцията и с налагането на дисциплинарни наказания и търсенето на имуществена отговорност по реда наЗакона за държавния служител и Кодекса на труда, разработва, осъществява, контролира и отговаря за програми, свързани с човешките ресурси на агенцията;

16. организира дейностите по:

а) управлението и развитието на човешките ресурси;

б) изготвянето и актуализирането на длъжностното разписание на агенцията;

в) изготвянето на поименното разписание на длъжностите в администрацията;

г) изготвянето и прилагането на вътрешните правила за работната заплата в агенцията;

д) изграждането на ефективна система за повишаване квалификацията на служителите в агенцията;

17. организира и участва във:

а) провеждането на конкурси за заемане на свободните длъжности в агенцията;

б) разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в агенцията;

18. съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията и ги поддържа в съответствие с изискванията на закона;

19. поддържа автоматизирана система за управление на човешките ресурси;

20. прави предложения за развитие на организационната и управленската структура на агенцията;

21. разработва проекти на вътрешноорганизационни документи за планиране, подбор, оценяване, развитие на персонала и организация на труда;

22. разработва основни насоки, проучва, анализира и обобщава потребностите от обучение и изготвя годишен план за задължително и специализирано обучение на служителите в агенцията; осигурява условия за професионално и служебно развитие на персонала; организира провеждането на обучения на персонала;

23. организира оценката на риска във връзка с изпълнението на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативните актове по прилагането му;

24. организира и осъществява библиотечната дейност;

25. отговаря за управлението на имотите - държавна собственост;

26. изгражда и отговаря за съхраняването на база данни за имотите - държавна собственост;

27. изготвя и комплектува искания за актуване на имоти - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията, води на отчет и съхранява актовете и следи за своевременното им актуализиране;

28. организира, координира и контролира изпълнението на задачи, свързани с подготовката на становища и отговори до държавни органи, физически и юридически лица;

29. координира изготвянето на отговори от името на управителния съвет на постъпили сигнали, заявления и предложения на граждани;

30. събира, обработва, анализира и обобщава информация, свързана с дейността на агенцията;

31. осъществява методическо ръководство и контрол на дейността по пропускателния режим в агенцията;

32. координира структурите на агенцията при кризи, бедствия и във военно време;

33. координира и подпомага Ситуационния център в дирекция "Комуникации и информация" при изпълнение на задълженията му, свързани с прогнозиране, анализ, ограничаване и преодоляване на възникнала бедствена или кризисна обстановка;

34. организира поддръжката и ремонта и осъществява контрол при използването на техническите средства за охрана, пожароизвестяване, пожарогасене и видеонаблюдение;

35. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка;

36. следи за произтичащите задължения за агенцията от нормативни актове, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на страната, и организира изпълнението им;

37. координира оперативното взаимодействие на структурите на агенцията с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, държавната администрация и местните органи на самоуправление за осигуряване на движението по пътищата при възникване на бедствия и при положение на война, при военно или извънредно положение;

38. разработва и актуализира военновременните планове за работа на агенцията и областните пътни управления във военно време, разработва, поддържа и актуализира плана за защита при бедствия;

39. отговаря за съхранението и поддържането на държавните резерви и военновременните запаси на агенцията;

40. планира, разпределя и отчита средствата по отбранително-мобилизационна подготовка.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дирекция "Комуникации и информация":

1. планира, координира и провежда информационната политика на агенцията и публичното представяне на председателя и членовете на управителния съвет на агенцията и на служителите на агенцията;

2. осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията и на административните структури към нея, като организира достъпа до информация за медии, осъществява отразяването на официални и работни срещи на агенцията, писмени отговори и интервюта за медиите и изготвянето на преглед на печатните и електронните медии за нуждите на агенцията;

3. съгласува проектите на съобщения до средствата за масово осведомяване във връзка с подготовката на проекти на закони и подзаконови нормативни актове;

4. поддържа контактите с неправителствени организации, обществени сдружения и други;

5. проучва и анализира общественото мнение във връзка с политиките на агенцията, като възлага социологически проучвания и анализи във връзка с дейността на агенцията;

6. подпомага работата на структурите на агенцията за повишаване на обществената информираност по въпросите на усвояване на средствата, предоставени на Република България от Европейския съюз;

7. осигурява разпространението на текуща информация на гражданите, обществените организации и медиите относно състоянието на пътищата, трафика и интензитета на движение, главните и обходните маршрути, организацията на движението при кризи, бедствия и аварии и при утежнени метеорологични условия;

8. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително представяне и популяризиране на политиката и дейностите на агенцията;

9. координира и контролира поддържането и актуализирането на информация на интернет страницата на агенцията и на административните структури към агенцията, одобрява окончателните проекти на интернет страниците и изпълнението им;

10. изготвя и оформя презентации на председателя и членовете на управителния съвет на агенцията и съгласува презентации на експерти на ведомството при участия в пресконференции, дискусии и др.;

11. организира изработката на печатни и аудио-визуални материали за изграждане на позитивен имидж и популяризиране политиката на ведомството;

12. подпомага председателя и членовете на управителния съвет на агенцията с актуална информация за секторите, за които отговаря агенцията;

13. работи в непрекъсната връзка и координация със звената за връзки с обществеността на Министерския съвет и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и със звената за връзки с обществеността на другите министерства;

14. планира и организира вътрешните комуникации на агенцията;

15. подготвя, координира и осъществява организирането, провеждането и протоколното осигуряване на пресконференции и други публични събития, инициирани от агенцията, включително с международен характер;

16. координира и осъществява протоколното осигуряване на официалните срещи на членовете на управителния съвет на агенцията;

17. организира, отговаря и контролира предоставянето на обществена информация при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация;

18. осъществява и поддържа контакти с международни организации и институции в областта на пътната инфраструктура;

19. извършва преводи, изготвя становища, подготвя материали и води международна кореспонденция;

20. подготвя предварителни анализи, предоставя информация и отговаря за актуални инициативи и дейности, засягащи изпълнението на проекти в областта на пътната инфраструктура по международни инициативи и програми;

21. съдейства на другите дирекции при осъществяване на кореспонденцията с международните финансови институции;

22. подпомага управителния съвет при изпълнението на функциите на държавна пътна администрация и координира участието на агенцията в международни пътни организации;

23. събира, съхранява и предоставя информация по международни инициативи и програми;

24. осъществява и осигурява за нуждите на агенцията писмени и симултанни преводи от чужд език на български език и обратно;

25. разработва информация относно състоянието на пътищата, трафика и интензитета на движение, главните и обходните маршрути, организацията на движението при кризи, бедствия и аварии и при утежнени метеорологични условия;

26. ръководи, координира, контролира и отговаря за функционирането на информационното обслужване на агенцията, както и за въвеждането и функционирането на автоматизираните системи в работата на агенцията;

27. организира, координира и контролира информационните системи в агенцията, поддържа информационните системи и бази данни на агенцията, разработва, осъществява, контролира и отговаря за програми, свързани с информационните технологии в агенцията;

28. осигурява защита на данните, включени в информационната система на агенцията;

29. организира подготовката на служителите на агенцията за работа с информационните системи;

30. дава методически указания на структурите на централната администрация и на специализираните звена на агенцията при изпълнение на задълженията им за работа с информационните системи и бази данни;

31. разработва геопортал на единната пътна мрежа като част от европейската транснационална пътна инфраструктура и в съответствие с европейските изисквания с приоритет Директива 2007/02/ЕО - INSPIRE, и с Решение 1692/96/ЕО за Европейската транспортна мрежа;

32. разработва и прилага национална инфраструктура и приложни информационни програми за въвеждане на системи за навигация и контрол, както и на системи за сигурност в съответствие с европейската политика в навигационните системи (Програма ГАЛИЛЕО), Програма ГМОС (Глобален мониторинг на околна среда и сигурност), ГССЗН (Глобална система на системите за земно наблюдение) и ГНСС (Глобална навигационна спътникова система);

33. организира, ръководи и контролира дейността на Ситуационния център като звено в структурата на дирекцията, което:

а) осъществява дейности по събиране и обработка на информация за състоянието на републиканската пътна мрежа (РПМ);

б) извършва дейности по прогнозиране, анализ, ограничаване и преодоляване на възникнала кризисна обстановка и подпомагане на органите за управление при оценка на обстановката, координиране и взаимодействие с другите държавни органи;

в) поддържа в постоянна готовност за работа комуникационно-информационната система на Ситуационния център;

г) събира, обработва и анализира информация за състоянието и обстановката по РПМ;

д) създава и поддържа база данни, свързана с рискове и заплахи от възникване на кризисни ситуации;

е) (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) поддържа непрекъсната координация и взаимодействие със структурите на Министерството на вътрешните работи - Главна дирекция "Охранителна полиция", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", дирекция "Национална система 112", и с други държавни органи след съгласуване с дирекциите "Административно обслужване и координация", "Анализ на риска и оперативен контрол" и "Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средства";

ж) осъществява непрекъснато 24-часово наблюдение върху състоянието на РПМ.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване":

1. оказва правна помощ на управителния съвет, на централната и специализираната администрация на агенцията за законосъобразното осъществяване на техните функции;

2. изготвя правни становища и документи, свързани с правните проблеми по изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства от европейските фондове, от държавни инвестиционни заеми и от държавния бюджет;

3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)

4. разглежда и дава становища по правните анализи във връзка с изпълнението на проекти и програми;

5. съгласува проектите на договори, по които агенцията е страна;

6. оказва правно съдействие за събиране вземанията на агенцията;

7. участва със свои представители в разработването на проекти на нормативни актове и дава становища по законосъобразността на такива проекти;

8. участва в преговори във връзка с извънсъдебно разрешаване на спорове, по които агенцията е страна;

9. осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и други юрисдикции по дела, по които агенцията е страна;

10. води и поддържа регистър на договорите и техните изменения, по които агенцията е страна или които пораждат задължения за нея, по утвърден от управителния съвет ред;

11. осъществява методическо ръководство на другите дирекции от централната и специализираната администрация по правните въпроси;

12. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)

14. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)

16. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира и координира дейността по провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

18. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) планира обществените поръчки и изготвя график за провеждането им през съответната година;

19. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подготвя документациите за участие в процедурите за обществени поръчки в съответствие с предоставените й от съответната отговорна дирекция необходими технически данни по предмета на поръчката и специфични изисквания към кандидатите или участниците;

20. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) води регистър за провежданите процедури за възлагане на обществени поръчки;

21. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) отговаря за подготовката и изпращането на информацията в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки;

22. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира сключването на договорите за обществени поръчки;

23. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира съхраняването на документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки до приключването им и предаването на документацията в архива на агенцията;

24. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) разработва и предлага за утвърждаване от управителния съвет на агенцията:

а) вътрешни правила за организацията за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от агенцията и за контрола по изпълнението им;

б) типови документации за възлагане на обществени поръчки;

25. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира и осъществява дейността по предоставяне на концесии за републиканските пътища, за отделни участъци или пътни съоръжения при условията и по реда на Закона за концесиите;

26. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира и осъществява контрол върху изпълнението на концесионните договори;

27. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) разглежда, проучва и дава становища по инициативи за предоставяне на концесия, заявени от заинтересувано лице съгласно чл. 20 от Закона за концесиите;

28. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира възлагането при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и осъществява контрол по изпълнението на договорите за изготвяне обосновки на концесии, концесионни анализи и проектите на документи по чл. 22 от Закона за концесиите;

29. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира подготовката на окончателен текст на обосновка на концесията, на концесионната документация и провежда процедурите за предоставяне на концесии;

30. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) участва в национални, международни и европейски проекти и програми в областта на публично-частното партньорство в областта на пътната инфраструктура;

31. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подпомага управителния съвет при изпълнението на други дейности, свързани с предоставянето и изпълнението на концесии, определени с нормативен акт;

32. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подпомага дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури" за законосъобразната подготовка на процедурите по принудително отчуждаване на имоти за държавни нужди.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти":

1. разработва проекта на бюджет на агенцията в съответствие с утвърдените стратегии, програми, прогнози и планове;

2. координира, организира и следи за изпълнението на бюджета на агенцията и разработването на предложения за корекциите му;

3. подготвя ежемесечни заявки за лимити за плащания;

4. отговаря за правилната организация на счетоводството и отчетността на агенцията в съответствие с действащото законодателство;

5. осъществява дейности по финансово-счетоводното отчитане на специализираните звена;

6. съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на агенцията;

7. контролира опазването на движимото и недвижимото имущество чрез провеждане на инвентаризации;

8. изготвя месечни и годишни оборотни ведомости;

9. изготвя годишния счетоводен отчет и баланс на агенцията;

10. подпомага управителния съвет на агенцията за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси;

11. извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия;

12. организира съхраняването и ползването на счетоводния архив;

13. извършва проверка на представените документи за разплащане за съответствие с договорите с изпълнителите на обществени поръчки;

14. подготвя финансови отчети за изпълнението на проекти и програми;

15. подготвя месечни и тримесечни прогнози за плащания по изпълнението на проектите и ги докладва на управителния съвет;

16. подготвя искания за плащания до съответния управляващ орган;

17. извършва разплащане по бюджета на агенцията, както и с изпълнителите на допустимите и сертифицираните разходи по проекти и програми съгласно установените в агенцията ред и правила;

18. поддържа работеща оперативна техническа система за отчетност на разходите за всички източници на финансиране със средства от Европейския съюз, бюджетни средства и международни финансови институции;

19. разработва анализи и прогнози за движението на паричните потоци от държавния бюджет, такси за ползване на републиканските пътища, кредити и безвъзмездни помощи;

20. съгласува договори за обществени поръчки, възлагателни писма и длъжностни разписания съгласно вътрешните правила в агенцията;

21. участва при разработването на стратегии, програми, прогнози и планове за пътната инфраструктура на национално и регионално равнище;

22. набира, съхранява и обработва необходимата информация, свързана с икономическата и финансовата политика на агенцията.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура":

1. ръководи, организира, координира и контролира дейностите по строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, като:

а) подпомага дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" в рамките на своята компетентност при подготовката на документациите за възлагане на обществени поръчки и участва в провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

б) координира изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

2. разработва планове, финансови разчети и програми за ремонт и поддържане, въз основа на които прави обосновани искания за разпределение на средствата;

3. обобщава и анализира информацията за състоянието на републиканските пътища, въз основа на която прави предложения за коригиране и оптимизиране компонентите на системата за управление на поддържането;

4. осъществява контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;

5. въвежда временна организация на движението при извършване на строително-ремонтни работи, при бедствия и при възникване на опасност за сигурността на движението;

6. ръководи, организира и координира дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;

7. оказва съдействие за привеждане на нормативната уредба по експлоатация на републиканските пътища в съответствие със законодателството на Европейския съюз;

8. участва в работата на комисии и работни групи по проекти, свързани с усвояване на средства от Структурните фондове на Европейския съюз;

9. подготвя предложения за решения на управителния съвет за извършване на съгласувания и за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата по Закона за пътищата;

10. изготвя предложения за финансови разчети на дирекцията и отчети за тяхното изпълнение;

11. подпомага управителния съвет при осъществяването на контрола и предприемането на необходимите действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и при осигуряване изпълнението на предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет;

12. отговаря за воденето на регистър на републиканските пътища;

13. организира издаването на разрешителните и води регистъра на лицата, извършващи пътна помощ;

14. подготвя предложения за промени в списъка на републиканските пътища;

15. организира и съдейства за възлагане на научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на републиканските пътища;

16. дава становища и заключения относно физическото състояние на пътищата и степента на необходимост за включване в програмите за строителство и ремонт и рехабилитация;

17. одобрява задания за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа в рамките на осигурения годишен бюджет;

18. предлага план за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на дирекцията;

19. обобщава и анализира информацията за състоянието на мостовете и тунелите на републиканските пътища, въз основа на която прави предложения за коригиране и оптимизиране компонентите на системата за управление на поддържането.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) Дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури":

1. подпомага разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, както и отговаря за изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;

2. организира и съдейства за възлагане на предпроектни проучвания и анализи за развитие на пътната инфраструктура;

3. организира, ръководи и контролира проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;

4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подпомага дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" при подготовката на документациите за възлагане на обществени поръчки и участва в провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

5. участва в работата на комисии и работни групи по проекти, свързани с усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз;

6. оказва експертно съдействие при осъществяване на инвеститорски контрол;

7. контролира спазването на техническите норми и правила и методическите документи за прилагането им;

8. подпомага управителния съвет при изпълнението на правомощията му по чл. 21в, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за пътищата;

9. организира изготвянето на необходимата информация за провеждане на процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда - екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, изготвянето на доклади по екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони;

10. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.)

11. организира и осъществява съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;

12. дава становища по изготвянето на технико-икономически задания и задания за разработване на научноизследователски и приложни задачи;

13. изработва становища за съгласуване проектите на други инвеститори, засягащи пътищата, както и на комуникационни и други устройствени планове и разработки и ги предлага за съгласуване от Експертния технико-икономически съвет;

14. дава становища по научни разработки, нормативни актове, технико-икономически предложения и по други въпроси;

15. представя становища за икономическите и финансовите аспекти в рамките на технико-икономическите проучвания на пътни обекти и програми;

16. изготвя предложения за финансови разчети на дирекцията и отчети за изпълнението им;

17. организира разработването на програми за технологично усъвършенстване и нормативно осигуряване на дейностите, свързани с развитието на републиканските пътища, включително хармонизирането им с европейското законодателство;

18. изготвя становища и съгласува документи, разработени от други организации, които засягат нормативни и технически въпроси;

19. предлага план за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на дирекцията;

20. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира отчуждителните процедури за нуждите на инвестиционните проекти на агенцията;

21. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) отговаря за законосъобразността на процедурите по принудително отчуждаване на имоти за държавни нужди съгласно правомощията на агенцията, предвидени с нормативен акт;

22. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) следи за законосъобразното определяне на оценките на имотите, предвидени за отчуждаване.

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)

Чл. 23. Дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз":

1. организира, осъществява и координира дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз, в т.ч.:

а) разработва проектни предложения съгласно изискванията на съответния договарящ орган, осъществява административно и техническо управление на проектите, изпълнявани по европейски програми "Регионално развитие", и програмите за териториално сътрудничество, финансирани от Европейския съюз;

б) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подпомага дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" при подготовката на документациите за възлагане на обществени поръчки и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

в) координира изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

г) изготвя доклади за напредъка на проектите, изпълнявани по програмите, до управителния съвет и чрез него до управляващите органи, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз;

д) осъществява координация с управляващия орган по Оперативна програма "Регионално развитие" и програмите за териториално сътрудничество;

2. участва в разработването на предложения за инвестиционните програми на агенцията и средствата за тяхното осъществяване по отношение на усвояването на средства от европейски програми и проекти;

3. участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитие на републиканските пътища и на средносрочна оперативна програма за нейното изпълнение;

4. дава становища по научни разработки, проекти на нормативни актове, технико-икономически предложения и други въпроси;

5. изготвя предложения за финансови разчети на дирекцията и отчети за изпълнението им;

6. осигурява и гарантира съответствието на процедурите по изпълнение на проектите с нормативните изисквания съгласно националното законодателство и изискванията на програмите;

7. изготвя и съгласува с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" периодични отчети за напредъка по изпълнението на проектите, подготвя необходимата информация за искане на средства от управляващия орган по Оперативна програма "Регионално развитие" и програмите за териториално сътрудничество, както и доклади за установени нередности и друга финансова, административна и техническа документация;

8. изготвя или координира изготвянето на тримесечни доклади до управителния съвет, които съгласува с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" и в които отчита подготовката на проекта, техническото и финансовото му изпълнение, изпълнението на календарния график и на показателите за изпълнение на целите на проекта, и посочва проблемите и мерките за тяхното преодоляване;

9. съвместно с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" и с дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти" разработва индикаторите за техническото и финансовото изпълнение за всеки конкретен проект;

10. предлага план за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на дирекцията;

11. координира и осигурява изпълнението на ангажиментите по чл. 10, ал. 1, т. 12 и чл. 11, ал. 2, т. 6; координира и осигурява изпълнението на проектите по отношение на Оперативна програма "Регионално развитие" и програмите за териториално сътрудничество;

12. организира изпълнението и приключването на проектите, които са стартирани по Програма ФАР, архивира и съхранява документацията по тях.

Чл. 24. Дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт" и Кохезионен фонд":

1. организира, осъществява и координира дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), в т.ч.:

а) разработва проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

б) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подпомага дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" при подготовката на документациите за възлагане на обществени поръчки и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

в) координира изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

г) осъществява координация със съответния управляващ орган по Оперативна програма "Транспорт" и с Управляващия орган по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

д) изпълнява функциите на междинно звено по пътните проекти, финансирани от Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

2. участва в разработването на предложения за инвестиционните програми на агенцията и средствата за тяхното осъществяване по отношение на усвояването на средства от европейски програми и проекти;

3. участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитие на републиканските пътища и средносрочна оперативна програма за изпълнението й;

4. дава становища по научни разработки, проекти на нормативни актове, технико-икономически предложения и други въпроси;

5. осигурява и гарантира съответствието на процедурите по изпълнение на проектите с нормативните изисквания съгласно националното законодателство и изискванията на програмите;

6. изготвя и съгласува с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" периодични отчети за напредъка по изпълнението на проектите, подготвя необходимата информация за искане на средства от управляващия орган по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94) и управляващия орган по Оперативна програма "Транспорт", както и доклади за установени нередности и друга финансова, административна и техническа документация;

7. изготвя или координира изготвянето на тримесечни доклади до управителния съвет, които съгласува с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" , в които отчита подготовката на проекта, техническото и финансовото му изпълнение, изпълнението на календарния график и на показателите за изпълнение на целите на проекта, и посочва проблемите и мерките за тяхното преодоляване;

8. съвместно с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" и дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти" разработва индикаторите за техническото и финансовото изпълнение за всеки конкретен проект;

9. предлага план за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на дирекцията;

10. координира и осигурява изпълнението на ангажиментите по чл. 10, ал. 1, т. 12 и чл. 11, ал. 2, т. 6;

11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) организира дейностите в процеса на строителството по издирване, изучаване и опазване на недвижимите културни ценности на територията на обектите от републиканските пътища.

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)

Чл. 26. Дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол":

1. идентифицира, анализира и оценява рисковете, свързани с дейността на агенцията, и предлага мерки и планове за тяхното управление;

2. установява и оценява фактите и данните за нередности и нарушения, установени при предварителния, текущия и последващия контрол;

3. координира, осигурява методически и контролира разработването на правила, процедури, политики и стандарти за оперативен контрол и управление на риска;

4. докладва на управителния съвет за случаи на нередности, за причинени вреди, за изплатени без основание плащания, както и за случаи, в които може да се предполага, че са налице нередности;

5. разработва анализ за нуждите на агенцията на пътностроителните и проектантските организации в Република България;

6. извършва оценка на уменията, ефективността и надеждността на лицата, които изпълняват поръчки, възложени от агенцията, и подготвя проекти на препоръки за добро изпълнение;

7. води регистър на нередностите при оперативната дейност на агенцията;

8. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

9. оказва съдействие на управляващите органи по съответните оперативни програми за осъществяване на контрол по изпълнението съгласно условията на съответния финансов меморандум, оперативно или рамково споразумение;

10. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

11. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) извършва планови и/или извънредни проверки за законосъобразност и целесъобразност на изпълнението на всички видове дейности, възлагани от агенцията, за резултатите от които изготвя доклади до управителния съвет, съдържащи констатации и конкретни предложения; при необходимост проверките могат да бъдат извършвани съвместно с Централния институт на пътните технологии, националните европейски норми и стандарти;

12. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) разработва и предлага на управителния съвет за утвърждаване годишен план за проверки;

13. контролира спазването от служителите на агенцията на препоръките от вътрешния и външния одит и предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки;

14. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) предлага на управителния съвет проекти на решения във връзка с издаването на препоръки за добро изпълнение на обществени поръчки, възложени от агенцията;

15. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) дава становища по законосъобразността на включените в документациите за възлагане на обществени поръчки условия, изисквания и технически спецификации и по текущия контрол по изпълнението на договорите за обществени поръчки;

16. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.)

17. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.)

18. проверява съответствието на техническите проекти със заданието на агенцията и със състоянието на трасето, стандартите и нормите, отнасящи се до технология на изпълнение и методи на ценообразуване;

19. извършва проверка на техническите възможности на кандидатите или участниците в обществени поръчки, възлагани от агенцията, както и на оборудването за изпитване и изследване и на възможностите за осигуряване на качеството, когато управителният съвет използва възможността, предоставена с чл. 52 от Закона за обществените поръчки;

20. осъществява предварителен контрол за законосъобразност и целесъобразност на актовете по управление и разпореждане с имуществото на агенцията, както и на актовете, с които се пораждат права и задължения за агенцията;

21. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) осъществява текущ и последващ контрол, мониторинг и оценка на изпълнението на инфраструктурни проекти, изпълнявани от агенцията, относно:

а) изпълнението на задълженията от изпълнителите по договори с агенцията относно предпроектното проучване, инвестиционното проектиране, строителството, строителния надзор, ремонта, рехабилитацията и поддържането на пътната мрежа;

б) текущото поддържане на наличие на необходимия капацитет на изпълнителя (включително машини, съоръжения, персонал) за изпълнение на договорените задачи;

в) изпълнението на възложените задачи по текущо поддържане на републиканските пътища;

г) организацията и техническата готовност за работа при зимни условия и за справяне с кризи, предизвикани от лоши атмосферни условия;

д) спазването на политиката на безопасност на строителните обекти, на които агенцията е възложител;

е) дейността на структурите в централната и специализираната администрация на агенцията, отговорни за координацията на изпълнението на инфраструктурните проекти, експлоатацията на пътищата и качеството на изпълнение и на влаганите материали, както и дейността на Централния институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти и на районните пътни лаборатории за спазване изискванията на националното законодателство, указанията на управляващите органи на оперативните програми и приложимите международни стандарти при изпълнение на възложените им дейности;

ж) ефективността и ефикасността на процесите по събиране на такси;

з) състоянието и качеството на гаранционното поддържане на републиканската пътна инфраструктура;

22. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., нова - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства, като при превишаване на допустимите стойности изисква съответните разрешителни, и съставя актове по глава осма от Закона за пътищата чрез формирани от състава на дирекцията мобилни групи;

23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) осъществява контрол за правилната експлоатация на пътната мрежа.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дирекция "Пътни такси и разрешителни" подпомага управителния съвет на агенцията при изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дирекция "Пътни такси и разрешителни":

1. осъществява събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;

2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) подготвя издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;

4. събира такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;

5. участва в комисии и дава становище за съгласуване на проекти и издаване на разрешения за специално ползване на пътищата;

6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) изготвя отчети и прогнози за продажбите на винетни стикери, както и на събраните такси от специално ползване на пътищата;

7. подготвя предложения за решение на управителния съвет за извършване на съгласувания и за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата по Закона за пътищата;

8. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира разпространяването и продажбата на винетните стикери;

9. изготвя анализи и участва със свои представители в комисии за промяна на нормативни и вътрешноведомствени актове по компетентност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) При необходимост и по решение на управителния съвет дирекция "Пътни такси и разрешителни" открива временни и постоянни пунктове по републиканската пътна мрежа за осъществяване на дейностите по ал. 1.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Дирекция "Управление на проекти, финансирани с национални и кредитни инвестиции":

1. организира, осъществява, координира и контролира дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства, като:

а) разработва проектни предложения съгласно изискванията на съответния финансиращ орган в координация с дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури";

б) осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

в) координира взаимодействието между участниците в строителството и контролира изпълнението на задълженията им по договорите;

г) изготвя и представя доклади за развитието на проектите, изпълнявани по програмите, до управителния съвет и чрез него до органите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от държавни инвестиционни заеми;

д) осъществява координация с финансиращите институции, изготвя предложения за финансови разчети за финансиране на дейности по рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;

е) анализира и отчита изпълнението на проекти за пътни обекти, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

2. координира подготовката по одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване строителството на пътни обекти;

3. участва в смесени международни и междуведомствени работни групи за международни и интермодални транспортни проучвания;

4. участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитие на републиканските пътища и средносрочна оперативна програма за изпълнението й;

5. съгласува изработването на техническите задания, на техническите спецификации и на проектите с оглед осигуряване постигането на целите, заложени в съответния финансов меморандум;

6. дава становища по научни разработки, проекти на нормативни актове, технико-икономически предложения и други въпроси;

7. осигурява и гарантира за съответствието на процедурите по изпълнение на проектите с нормативните изисквания съгласно националното законодателство и изискванията на международните финансови институции;

8. съвместно с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" и дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти" разработва показателите за техническото и финансовото изпълнение за всеки конкретен проект;

9. подпомага дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" при подготовката на документациите за възлагане на обществени поръчки и участва в провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 28в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 28г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Раздел III. Специализирани звена (Загл. изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Специализираните звена са 27 областни пътни управления и Институт по пътища и мостове.

Чл. 30. (1) Областните пътни управления са специализирани териториални звена, които осигуряват изпълнението на определени функции на агенцията на територията на една административна област.

(2) Областните пътни управления:

1. осъществяват взаимодействието на агенцията с областната и с общинските администрации;

2. осъществяват дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет;

3. осъществяват надзор на дейността на лицата, на които е възложено да поддържат пътищата, и проверяват готовността им за работа при зимни и кризисни условия;

4. набират, поддържат и актуализират информация и подробна пътна база с данни за текущото технико-експлоатационно състояние на републиканските пътища на територията на областта, малките пътни съоръжения, пътните принадлежности, крайпътните обслужващи обекти, рекламните съоръжения и пътните имоти;

5. организират съставянето на паспорти на съоръженията по пътната мрежа и актуализирането на информацията за технико-експлоатационното им състояние;

6. подпомагат централната администрация при събирането на информация, анализи и оценки на транспортно-експлоатационното състояние на републиканските пътища;

7. изготвят програми за ремонт на републиканските пътища на територията на областта и ги представят на централната администрация на агенцията;

8. подпомагат централната администрация при контрола по изграждането и експлоатацията на пътните връзки към търговските крайпътни обекти и на рекламните съоръжения;

9. осъществяват дейности по съгласуване на инвестиционни проекти в случаите, предвидени с нормативен акт;

10. организират дейността по текущия ремонт и по поддържането на републиканските пътища в съответната област;

11. отговарят за поддържането, ремонта и управлението на обслужващата дейността държавна собственост - опорни пунктове и други пътни имоти;

12. поддържат и актуализират подробни данни за териториите, заети от републиканската пътна мрежа, и пътните имоти в съответствие с изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър;

13. изготвят предложения за финансови разчети и отчети за тяхното изпълнение и месечни и тримесечни прогнози за предстоящи плащания във връзка с дейността им;

14. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подпомагат дирекция "Административно обслужване и координация" при извършване на дейностите по актуване на имотите - държавна собственост;

15. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) подпомагат дирекция "Пътни такси и разрешителни" при събирането на такси за ползването на пътната инфраструктура;

16. подпомагат управителния съвет при съгласуването и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата по Закона за пътищата;

17. изготвят предложения за бюджетни сметки на управленията и отчети за тяхното изпълнение.

(3) Управителният съвет на агенцията може със свое решение да възложи на областните пътни управления:

1. организирането и изпълнението на дейности по текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища, свързани с аварии и бедствия, както и други непредвидени дейности;

2. координирането с изпълнителите на обществени поръчки и с концесионерите на дейностите по т. 1;

3. издаването на разрешения по Закона за пътищата за изпълнение на различни дейности в обхвата на пътя;

4. провеждането на процедури за възлагане на малки обществени поръчки, свързани с дейността им;

5. други дейности по управлението и поддържането на републиканските пътища съгласноЗакона за пътищата;

6. съставянето на актове за нарушения в случаите, предвидени в нормативен акт;

7. дейности по контрола на качеството и на изпълнението на работите по поддържането и ремонта на републиканските пътища;

8. дейности по контрола на количеството и качеството на пътностроителните работи в областта;

9. организирането и провеждането на технически съвети за разглеждане на проекти за търговски крайпътни обекти;

10. издаването на разрешения и други документи за ползване на пътищата, пътните връзки и други обслужващи крайпътни дейности съгласно действащите наредби и събирането на такси за съгласуване на проекти.

(4) Служителите на областните пътни управления спазват методическите указания на централната администрация и координират дейността си със съответните дирекции на централната администрация във връзка с оперативната дейност на агенцията, а при осъществяването на контрол и надзор по ал. 2, т. 9, 11 и 12 - с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол".

(5) Организацията на работа на областните пътни управления се определя с вътрешни правила за работа, утвърдени от управителния съвет.

Чл. 31. (1) Директорите на областните пътни управления разработват годишна областна програма за ремонт и поддържане на пътната инфраструктура.

(2) Проектът на годишна областна инвестиционна програма се представя за становище на общините в областта и на областния съвет за регионално развитие.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) Проектът на годишна областна програма се съгласува с дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти" и с дирекция "Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средства" и се утвърждава от управителния съвет в рамките на годишната национална инвестиционна програма на агенцията.

Чл. 32. Директорите на областните пътни управления участват в заседанията на областните съвети за регионално развитие, когато се разглеждат въпроси, свързани с развитието на пътната инфраструктура в областта, и изразяват становище при разглеждането и приемането на областни и регионални стратегии и планове за развитие.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Институтът по пътища и мостове е специализирано звено, което изпълнява научна, изследователска и приложна дейност на национално равнище в областта на пътното дело, дейности по контрол и изпитване на строителни материали и изготвяне на експертизи при спазване на националното законодателство, правото на Европейския съюз и на приложимите международни стандарти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Институтът по пътища и мостове:

1. осигурява научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;

2. подпомага вземането на управленски решения чрез становища в областта на проектирането, строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

3. подготвя предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;

4. извършва експертизи на проучвателни, проектни и строителни проблеми в пътното строителство;

5. обследва и оценява експлоатационното състояние на републиканските пътища във връзка с планирането на пътноремонтните работи;

6. изготвя изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;

7. изпитва и оценява устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;

8. разработва, поддържа и актуализира централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;

9. извършва експертиза, оценява и контролира качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

10. изпитва качеството и разрешава влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;

11. разработва, съгласува и осъществява контрол върху рецептите за композитни пътностроителни материали;

12. извършва експертизи за качеството на хоризонталната и вертикалната пътна сигнализация и на пътните принадлежности по републиканските пътища;

13. извършва необходимите изследвания за изясняване на причините за възникване на повреди по републиканските пътища;

14. разработва, поддържа и актуализира система за управление на пътищата и пътните съоръжения;

15. експериментира и изследва възможностите за усъвършенстване на използваните материали в пътното строителство и одобрява след проверка в лабораторни условия използването на нови видове материали, за което докладва на управителния съвет;

16. изпълнява арбитражни функции при технически спорове във връзка с окачествяване на материалите;

17. обследва и разработва мероприятия за обезопасяване на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия в изпълнение на стратегията за развитие на пътната инфраструктура и средносрочната оперативна програма;

18. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) създава и поддържа база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Охранителна полиция" на Министерството на вътрешните работи;

19. извършва и контролира одити и инспекции на пътната безопасност на инфраструктурни обекти;

20. координира и участва в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);

21. координира изготвянето на предложения за включване в проекти по линия на FEHRL;

22. разпределя и контролира изпълнението на поети задачи и работа по европейски проекти в рамките на сътрудничеството с FEHRL;

23. организира обработването и разпространяването на информацията от FEHRL, Европейския консултативен съвет за изследвания в пътния транспорт (ELTRAC) и др.;

24. участва в работните срещи на "Научните координатори" и Генералната асамблея на FEHRL;

25. води строга отчетност и организира съхраняването на официалните предложения и документи, свързани с дейността по FEHRL;

26. проучва и разпространява в системата на агенцията новостите в пътната наука по отношение на материалите, изделията и изпълнените строителни и монтажни работи, технологиите, безопасността на движението и др.;

27. изготвя предложения за финансови разчети и отчети за изпълнението им;

28. осъществява методическо ръководство и контрол на своите териториални звена - районните пътни лаборатории.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) При осъществяване на своите задачи Институтът по пътища и мостове координира дейността си със съответните дирекции в администрацията на агенцията, като се спазват методическите указания във връзка с оперативната дейност на агенцията, а при осъществяването на контролни дейности - на дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Институтът по пътища и мостове се ръководи и представлява от директор, който се назначава от управителния съвет на агенцията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Структурата на Института по пътища и мостове се утвърждава от управителния съвет на агенцията по предложение на директора.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Институтът по пътища и мостове подпомага централната администрация и областните пътни управления, като извършва необходимите за осъществяване на тяхната дейност проучвания, експертизи и контрол на качеството.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Териториални звена на Института по пътища и мостове са районните пътни лаборатории.

Раздел IV. Организация на работата

Чл. 34. Управителният съвет утвърждава с решения:

1. вътрешни правила за работа в агенцията;

2. вътрешни правила за финансово управление и контрол в агенцията;

3. вътрешни правила за осъществяване на дейността по управление и контрол на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

4. Етичен кодекс за поведение на служителите на агенцията.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) В изпълнение на своите функции и възложени конкретни задачи служителите в агенцията изготвят становища, отчети, доклади, анализи, концепции, информации, проектни решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове, проекти на международни договори и други документи.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Служителите в агенцията, заемащи ръководни длъжности, съобразно възложените функции и задачи на ръководените от тях дирекции или отдели организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите, като:

1. представят мотивирани целесъобразни и законосъобразни предложения за вземане на решения от управителния съвет;

2. възлагат задачи на работещите в отдела и дирекцията, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение;

3. осигуряват взаимодействието с другите отдели и дирекции в агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;

4. ежегодно изготвят отчет за дейността на дирекцията или отдела и правят предложения за конкретни мерки за подобряване на дейността в него;

5. предлагат назначаване, повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на работещите в отдела или дирекцията.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Работното време на служителите от централната и специализираната администрация на агенцията е с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) Приемното време на агенцията е от 9,00 до 17,30 ч.

(4) Управителният съвет на агенцията ежегодно определя разпределението на работното време на централната и специализираната администрация на агенцията, както и на определени служители, при спазване на условията по ал. 1 и 2.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия за образцово изпълнение на задълженията си с решение на управителния съвет.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 40. На служителите на агенцията ежегодно се изплащат суми за облекло при условия, по ред и в размер, определени от управителния съвет, в съответствие с нормативната уредба.

Чл. 41. Служителите в агенцията удостоверяват самоличността и длъжността си със служебни карти. Формата и видът на служебните карти се определят с решение на управителния съвет.

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

 

Глава четвърта.
ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 46. (1) Управителният съвет обявява с решение списъка с категориите информация, подлежаща на класифициране като служебна тайна.

(2) Управителният съвет утвърждава правила за администрирането на информация, представляваща служебна тайна.

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Не може да бъде служител в агенцията лице, за което е налице обстоятелство по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител или чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда, или обстоятелство по чл. 14, ал. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и лице, което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с търговец или съдружник, или акционер в търговец, който участва в процедури за обществени поръчки или за концесии, провеждани от агенцията.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

(4) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) При възникване на обстоятелство, което е несъвместимо с изискванията за заемане на длъжността, служебното или трудовото правоотношение на служителя се прекратява.

Чл. 48. (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Служителите в централната администрация и в специализираните звена на агенцията, на които са възложени подготовката, ръководството и контролът по изпълнението на проекти, изготвянето на правни анализи, концесионни анализи, финансови анализи, технически оценки и други дейности в процедурите за възлагане на обществени поръчки и за концесиониране, и членовете на техните семейства нямат право да придобиват имущество, дялове или акции, да участват в управлението, да работят по трудово правоотношение или по граждански договор за лице, което е било изпълнител по обществена поръчка, докато са служители на агенцията и в течение на една година от датата на прекратяване на служебното или трудовото им правоотношение.

Чл. 49. (1) Служителите в агенцията нямат право да полагат допълнителен труд и да извършват дейности по граждански договори с предмет, сходен с функциите на агенцията.

(2) Служителите с ръководни функции в агенцията, както и ръководителите на проекти по Постановление № 194 на Министерския съвет от 2007 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (ДВ, бр. 69 от 2007 г.), не могат да работят по трудово правоотношение, по граждански договор, по договор за управление и да придобиват дялове и акции в търговско дружество, което е участвало или участва в процедури за обществени поръчки или за концесии, провеждани от агенцията, докато са служители и за срок една година след прекратяване на правоотношенията им с агенцията, независимо от основанието.

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

 

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ

Чл. 51. (1) Гражданите, организациите, омбудсманът и обществените посредници в общините могат да отправят до управителния съвет предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на агенцията, както и за решаване на въпроси от правомощията на управителния съвет на агенцията, за които няма определен друг специален ред.

(2) Управителният съвет на агенцията взема решение по предложението в срок до два месеца след постъпването му, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на страницата на агенцията в интернет.

Чл. 52. (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да подават до управителния съвет сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служителите на агенцията, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

(2) Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на взето решение или се основават на нови факти и обстоятелства.

(3) Изясняването на постъпил сигнал не може да се възлага на служител, срещу чието действие или бездействие той е подаден.

(4) Управителният съвет на агенцията взема решение по сигнала в срок до един месец след постъпването му, като този срок може да бъде удължаван с един месец, ако важни причини налагат това. Подателят се уведомява в 7-дневен срок за взетото решение и за предприетите мерки по сигнала. При данни за извършено престъпление управителният съвет на агенцията уведомява незабавно прокуратурата.

Чл. 53. (1) Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали, които не са подписани от подателя или от негов представител по закон или пълномощие.

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, предвидени в регламент на Европейския съюз или в друг нормативен акт.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Управителният съвет утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията в срок до два месеца от влизането в сила на правилника.

§ 2. В 7-дневен срок от влизането в сила на правилника управителният съвет на агенцията предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване числеността на персонала на дирекциите в централната администрация.

§ 3. Правилникът се приема на основание чл. 21д, ал. 3 от Закона за пътищата.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2010 Г.)

§ 18. В 7-дневен срок от влизането в сила на постановлението управителният съвет на агенцията предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване числеността на персонала на дирекциите в централната администрация.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2011 Г.)

§ 28. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2011 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2012 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2012 Г.)

§ 28. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."

 

Приложение към чл. 4, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.)

Численост на персонала в Агенция "Пътна инфраструктура" - 1511 щатни бройки


 

Управителен съвет

3

Централна администрация

300

в т.ч.:

 

финансови контрольори

3

дирекция "Вътрешен одит"

10

Служител по сигурността на информацията

1

дирекция "Административно обслужване и координация"

40

дирекция "Комуникации и информация"

16

дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

30

дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти"

26

дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура"

28

дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

23

дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС"

32

дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт" и Кохезионен фонд"

28

дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол"

27

дирекция "Пътни такси и разрешителни"

13

дирекция "Управление на проекти, финансирани с национални и кредитни инвестиции"

23

Специализирани звена

1208

в т.ч.:

 

Институт по пътища и мостове

75

Областни пътни управления

1133