ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ

Издаден от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.39 от 16 Април 2002г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 12 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 10 Май 2013г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (ВКСВ).

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2013 г., в сила от 10.05.2013 г.) Висшият консултативен съвет по водите е постоянен консултативен орган към Министерството на околната среда и водите.

Чл. 3. Висшият консултативен съвет по водите подпомага дейността на Министерството на околната среда и водите при провеждането на политиката по управление на водите с цел осигуряване на единно и балансирано управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчиво развитие на страната чрез:

1. комплексно, многократно и ефективно използване на водните ресурси;

2. развитие и опазване на водните ресурси за задоволяване потребностите от вода на сегашните и на бъдещите поколения;

3. възстановяване качеството на водите и опазването им от замърсяване, изтощаване и други неблагоприятни въздействия върху техния режим;

4. съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти на околната среда;

5. насърчаване на организираното използване на водите;

6. предотвратяване или ликвидиране на последиците от вредното въздействие на водите.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2013 г., в сила от 10.05.2013 г.) Висшият консултативен съвет по водите се ръководи от оправомощено от министъра на околната среда и водите длъжностно лице.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Членове на ВКСВ са представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Българската академия на науките, общините, неправителствените организации в областта на водите и други.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Поименният състав на ВКСВ включва титулярен състав и резервен състав, които се определят със заповед на министъра на околната среда и водите по предложение на ръководителите на съответните ведомства и организации, а за неправителствените организации, предложението се прави съгласно ал. 4 - 7.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някои от членовете на ВКСВ ръководителят на съответното ведомство или организация в 30-дневен срок прави предложение до министъра на околната среда и водите за промяна на поименния състав на ВКСВ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Представителите на неправителствените организации (НПО) по чл. 5, ал. 1 са лица, номинирани посредством обединения за гражданско участие на НПО, осъществяващи дейност в областта на околната среда, които включват не по-малко от десет НПО за мандат не повече от четири години без право на два последователни мандата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Номинацията по ал. 4 се прави след отправена покана от страна на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него лице чрез интернет страницата на Министерство на околната среда и водите и публикация в един ежедневник.

(6) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Поканата по ал. 5 съдържа: срок, в който следва да постъпят конкретните кандидатури, и списък на необходимите документи по ал. 7.

(7) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Документите, които всяко обединение за гражданско участие на НПО следва да представи са: списък на юридическите лица с нестопанска цел (сдружения/фондации), участващи в обединението за гражданско участие, с подпис на председателя на съответното обединение; копие от устав/учредителен акт и данни за съдебна регистрация, седалище, адрес и координати за връзка (тел., факс, електронна поща, трите имена на представителя на сдружението/фондацията) за всяко юридическо лице, участващо в обединението; споразумение по образец, даден в приложение № 1. Писмената информация за номинацията по ал. 4 се внася с писмо в деловодството на министерството или по електронен път с електронен подпис в посочения съгласно ал. 6 срок, към което всеки от номинираните представители прилага подписана собственоръчно декларация по образец, даден вприложение № 2, че не участва в ръководен и/или контролен орган на политическа партия, както и декларация съгласно образец, даден в приложение № 3, подписана от председателя на съответното обединение относно броя на НПО, включени в него.

(8) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Всяко обединение за гражданско участие на НПО може да номинира по един кандидат за представител (титуляр и заместник) в състава на ВКСВ. Всяка НПО може да даде своя глас само за една номинация по ал. 4. Общият брой на представители на обединения за гражданско участие на НПО в състава на ВКСВ е трима.

(9) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Документите по ал. 7 се разглеждат от назначена със заповед на министъра на околната среда и водите комисия, която предлага на министъра за включване в състава на ВКСВ онези трима кандидати, номинирани от обединенията за гражданско участие на НПО, представили информация за най-голям брой НПО, включени в тях и отговарящи на изискванията по ал. 4 и 7. При наличие на кандидати, номинирани от обединения с еднакъв брой НПО, при равни други условия, комисията включва в състава на ВКСВ кандидата на обединението, което първо по реда на внасяне е представило документите по ал. 7.

(10) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) При установяване на непълноти или несъответствия в документите и/или информацията по ал. 7 председателят на комисията по ал. 9 дава указания и има право еднократно да изиска отстраняване на нередовности в срок до 14 дни от получаване на съобщението. В случай че указанията или срокът не бъдат спазени от обединението за гражданско участие на НПО, комисията не разглежда кандидатурата на това обединение.

(11) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) В случай че броят на обединенията, номинирали свой представител, е по-малък от необходимия брой представители в състава на ВКСВ, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице по изключение уведомява обединението, включващо най-голям брой НПО, да посочи повече от един кандидат за представител в състава на ВКСВ, като представи: споразумение по образец, даден в приложение № 1 към чл. 5, ал. 7; подписани собственоръчно декларации от номинирания представител по образец, приложение № 2 към чл. 5, ал. 7 и приложение № 3 към чл. 5, ал. 7.

(12) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Мандатът на определения представител на НПО започва да тече от датата на заповедта на министъра на околната среда и водите, с която номинираният се определя за член на ВКСВ.

(13) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Освобождаването на представител на НПО от състава на ВКСВ може да стане:

1. по негово искане;

2. при отзоваването му от страна на НПО, които са го номинирали;

3. при промяна на декларираните обстоятелства по ал. 7;

4. при наличието на влязла в сила присъда за извършено престъпление по смисъла на НК;

5. при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължи повече от три месеца;

6. в случай на смърт.

(14) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) При наличието на някоя от хипотезите по предходната алинея обединението, чийто представител е член на ВКСВ, уведомява писмено МОСВ в срок до 30 дни за настъпването й, като представя своята нова кандидатура и документите по ал. 12. Определянето на нов представител на НПО става по реда, по който е избран този, чието място е било освободено, и до края на мандата му.

Раздел II.
Функции и задачи

Чл. 6. Висшият консултативен съвет по водите при осъществяване на консултативно-експертните си функции разглежда, дава становища, прави препоръки, изготвя предложения и проекти за решения, свързани със:

1. националния водностопански план, становищата и препоръките от проведените обсъждания и съгласувания на плана, включително избор на вариант за внасяне в Министерския съвет;

2. предложенията на министъра на околната среда и водите за изменяне от Министерския съвет на планове на съответното териториално ниво, включително плановете за регионално развитие, териториалноустройствените, лесоустройствените, паркоустройствените и други планове, несъобразени с плановете за управление на речните басейни и националния водностопански план;

3. изготвените и предварително съгласувани задания на басейновите дирекции за разработване на плановете за управление на речни басейни;

4. плановете за управление на речните басейни преди и след обществено обсъждане;

5. рационалното и ефективното използване на водите при осъществяване на държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения;

6. изграждането на деривации и прехвърляне на води между речни басейни;

7. ограничаване на водоползването и/или ползването на водите и въвеждането на лимити и спазването на регламентираните приоритети;

8. националната система за мониторинг на водите;

9. други, включително и финансово-икономически, въпроси, свързани с управлението на водите.

Раздел III.
Организация на дейността

Чл. 7. (1) Висшият консултативен съвет по водите осъществява своята дейност на редовни и извънредни заседания.

(2) Редовни заседания се провеждат най-малко един път на три месеца.

(3) Извънредни заседания се провеждат по преценка на министъра на околната среда и водите.

Чл. 8. (1) Висшият консултативен съвет по водите се свиква на заседание със заповед на министъра на околната среда и водите.

(2) В заповедта по ал.1 се определят времето, мястото на провеждането на заседанието, дневният ред и при необходимост - включване на допълнителни експерти, извън състава на ВКСВ, определен със заповедта по чл. 5, ал. 2, както и редът и начинът за запознаване с материалите по точките от дневния ред.

(3) Заповедта по ал. 1 се изпраща на членовете на ВКСВ най-малко 15 дни преди редовното заседание.

(4) Членовете на ВКСВ изготвят писмено становище, когато това им е възложено със заповедта или считат че е необходимо, и го представят в Министерството на околната среда и водите не по-късно от 3 дни преди заседанието.

(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Всички членове на ВКСВ, в това число и представителите на НПО, са лица, заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 3, т. 17 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и по отношение на тях се прилагат разпоредбите на закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Всеки член на ВКСВ, когато има частен интерес във връзка с изпълнение на своите правомощия по точка, включена за разглеждане в дневния ред на съответното заседание, е длъжен да декларира това обстоятелство, като подаде предварително декларация по чл. 12, т. 4 ЗПУКИ за наличие на частен интерес по конкретен повод по образец - приложение № 4.

(7) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Всеки член на ВКСВ е длъжен да се отстрани сам от изпълнение на правомощията си като участник в заседанието на съвета съгласно чл. 19, ал. 1 ЗПУКИ, когато има частен интерес по конкретен повод по точка, включена в дневния ред на заседанието.

Чл. 9. Дневният ред на заседанията се утвърждава от председателя на ВКСВ.

Чл. 10. (1) Заседанието се счита за редовно проведено, ако на него присъстват не по-малко от 2/3 от всички членове на ВКСВ.

(2) В случай на отсъствие на член от титулярния състав на ВКСВ съответното ведомство или организация се представлява от определения представител в резервния състав.

(3) Решенията на ВКСВ се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на съвета.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2013 г., в сила от 10.05.2013 г.) (1) Заседанията на ВКСВ се председателстват от оправомощено от министъра на околната среда и водите длъжностно лице по чл. 4.

(2) В случай на отсъствие председателят по ал. 1 предлага поименно свой заместник за насроченото заседание на ВКСВ, който се оправомощава със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 12. (1) На заседанията на ВКСВ се води протокол.

(2) Протоколът се подписва от всички присъствали членове на ВКСВ.

(3) При подписване на протокола с особено мнение членът на съвета в срок до два дни от провеждане на заседанието представя на председателя на съвета писмено мотиви към особеното мнение, които са неразделна част от протокола.

(4) Протоколът се утвърждава от министъра на околната среда и водите.

(5) За дейността на ВКСВ се води архив.

Раздел IV.
Техническо и експертно обслужване

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Секретарят на ВКСВ и неговият заместник са служители от дирекция "Управление на водите", които се определят със заповедта по чл. 5, ал. 2.

(2) Секретарят на ВКСВ:

1. подготвя проект за дневния ред за редовните заседания;

2. изпраща с придружително писмо копие от заповедта по чл. 8 на всички членове на съвета;

3. организира провеждането на заседанията, вкл. достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;

4. води протокол от заседанията;

5. в 10-дневен срок от утвърждаване на протокола изпраща на членовете на съвета копие-извлечение с решенията от заседанието;

6. води архива на ВКСВ;

7. осъществява връзката и координацията между членовете на съвета.

Чл. 14. Главният секретар на Министерството на околната среда и водите определя място и създава условия за съхраняване на архива на ВКСВ.

Чл. 15. Членовете на ВКСВ при осъществяване на своите функции като такива се подпомагат експертно и технически в рамките на организацията и бюджета на съответното ведомство или организация, която представляват.

Раздел V.
Финансиране

Чл. 16. (1) Средствата, необходими за дейността на ВКСВ, се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на околната среда и водите.

(2) За своята дейност членовете на ВКСВ не получават възнаграждение.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 9, ал. 5 от Закона за водите (ДВ, бр. 67 от 1999 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 03.05.2011 Г.)

§ 4. Навсякъде в правилника думите "Главната дирекция по водите" се заменя с "Дирекция "Управление на водите".

§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2012 Г.)

§ 8. До издаването на заповедта по чл. 5, ал. 12 в провежданите заседания на ВКСВ участват като членове определените до датата на влизане в сила на този правилник представители на НПО.

 

§ 9. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2013 Г.)

§ 4. Правилникът е приет от Колегиум на Министерството на околната среда и водите на 25.03.2013 г.

§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 7 (Ново - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.)

Образец

СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, .................... г.

1. Ние, представляващите следните юридически лица с нестопанска цел: 1. ..................., 2. .............................., се споразумяхме за създаване на обединение за гражданско участие на юридически лица с нестопанска цел (Обединението) за номиниране на представител на Обединението в състава на ВКСВ.

2. Определяме за Координатор за кореспонденция по процедурата за номинация на представител на създаденото по т. 1 Обединение .....................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

1. Номинираме за представител на създаденото по т. 1 Обединение за член на състава на ВКСВ

........................................................................................................................... - титуляр

(име, презиме, фамилия)

....................................................................................................................... - заместник

(име, презиме, фамилия)

Участници в Обединението:

1. ....................................................................................................................................................................................................................................

(име на НПО, име, презиме, фамилия на председателя на УС, подпис и печат)

2. ....................................................................................................................................................................................................................................

(име на НПО, име, презиме, фамилия на председателя на УС, подпис и печат)

Координатор:

........................................................................................................................................................................................................................................

(име на НПО, име, презиме, фамилия, адрес за кореспонденция, тел., e-mail, подпис)

Номиниран:

........................................................................................................................................................................................................................................

(име на НПО, име, презиме, фамилия, адрес за кореспонденция, тел., e-mail, подпис)

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 7 (Ново - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., предишно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 5 - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.)

Образец

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата ....................... декларирам, че не участвам в ръководен и/или контролен орган на политическа партия.

 

Известно ми е, че за декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 НК.

 

ДАТА: ................... ПОДПИС: ...............................................................................................................................

 

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 7 (Ново - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., предишно Приложение № 2 към чл. 5, ал. 5, изм. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата ....................................................................................................................................................................................................................

декларирам, че представляваното от мен обединение за гражданско участие включва .............. броя неправителствени организации. Прилагам доказателства относно представителната ми функция.

 

Известно ми е, че за декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 НК.

 

ДАТА: ................... ПОДПИС: ...............................................................................................................................

 

Приложение № 4 към чл. 8, ал. 6 (Ново - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.)

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Долуподписаният/ната ..................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

В качеството си на член на ВКСВ съгласно чл. 5, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

(описва се точното качество на декларатора)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Имам частен интерес по следния конкретен повод:

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

 

ДАТА: .................................................... ПОДПИС: ........................................