УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Приет с ПМС № 95 от 18.05.2010 г. Обн. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г.,изм. и доп. ДВ. бр.91 от 18 Октомври 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат функциите, дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работа на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, със седалище Бургас и с адрес за местоизвършване на дейността си и за кореспонденция на територията на страната с всички юридически и физически лица: гр. София, п.к. 1606, бул. Христо Ботев 17, ет. 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Агенцията осъществява дейностите, свързани с прилагането на политиката в областта на рибарството в рамките на Общата политика по рибарство на Европейския съюз (ОПР на ЕС), държавния надзор, контрола върху риболовните дейности в рибностопански води и обекти, и е определена за Управляващ орган по отношение на средствата от Европейския фонд по рибарство на Европейския съюз (ЕФР на ЕС), предназначени за прилагането на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България 2007 - 2013, наричана по-нататък "Оперативната програма", както и осъществява други дейности, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.

(4) Агенцията изпълнява самостоятелно или съвместно с други органи и/или организации проекти и програми в областта на рибарството и аквакултурите, финансирани със средства от Европейския съюз (ЕС) или от други международни източници, включително такива, в които българската страна участва със свои ресурси, като спазва регламентираните в тях условия и процедури.

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция по без-опасност на храните и Изпълнителна агенция "Морска администрация" осъществяват съвместна дейност по регистрацията и контрола на риболовните кораби. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури води регистър на риболовните кораби.

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява при необходимост съвместна дейност с Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП), с Агенция "Митници" и с всички служби, осъществяващи задължителен граничен контрол, за наблюдение и контрол на риболовните кораби, риболова и рибно-стопанските дейности в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, пристанищата, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, изключителната икономическа зона, българския участък на река Дунав и в другите гранични реки и водоеми, при внос и износ на риба, рибни продукти и аквакултури.

Чл. 3. Дейността на агенцията се осъществява на основата на принципите: законност, откритост и достъпност, ефективност, отговорност и отчетност, субординация и координация и обективност и безпристрастност.

 

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Раздел I. Общи положения

Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и храните съгласувано с министър-председателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от двама заместник изпълнителни директори.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Изпълнителният директор делегира със заповед правомощия на всеки от заместник изпълнителните директори и определя техните функции.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Заместник изпълнителните директори се назначават и освобождават от изпълнителния директор на агенцията.

Раздел II. Правомощия на изпълнителния директор

Чл. 5. (1) Изпълнителният директор:

1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) представлява, ръководи, координира, контролира дейността на агенцията при осъществяване на всички функции съгласно чл. 2, ал. 3 - 6;

2. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) прилага държавната политика в изпълнение на ОПР на ЕС;

4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) прилага държавната политика по изпълнение на Оперативната програма;

5. планира, разпределя и контролира използването на предоставените на агенцията финансови и материални ресурси;

6. одобрява проекти на програми за опазване на рибните ресурси, развитие на рибарството и аквакултурите и подобряване работата на администрацията;

7. одобрява или отхвърля с мотивирана заповед заявленията за кандидатстване по проекти за усвояване на средства от Европейския фонд по рибарство и подписва договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма;

8. утвърждава документи и издава индивидуални административни актове, свързани с развитието на дейностите и организацията на работа на агенцията, в рамките на своята компетентност;

9. представя на министъра на земеделието и храните за утвърждаване проект на годишен план за действие на агенцията и проект на бюджет на агенцията за следващата година във вид и разбивка съгласно нормативните актове и/или вътрешните правила;

10. представя на министъра на земеделието и храните годишни отчети за реализацията на плана за действие на агенцията, в т. ч. на дейности по ОПР на ЕС във вид и разбивка съгласно нормативните актове и/или вътрешните правила;

11. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

12. организира разработването на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;

13. утвърждава необходимите документи, графици и други за организацията и провеждането на рибностопанските мероприятия, свързани с опазването, контрола и възпроизводството на рибните ресурси и развитието на аквакултурата, на курсове и изпити за квалификация и подготовка на кадрите на агенцията и на кандидатите за получаване на разрешителни за стопански риболов;

14. сключва договори, свързани с прилагането на Закона за рибарството и аквакултурите и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

15. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) утвърждава длъжностното разписание в агенцията, създава и закрива отдели и сектори;

16. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в агенцията, и определя индивидуалния размер на възнагражденията в съответствие с изискванията на нормативните актове;

17. сформира работни групи и комисии за изпълнение на задачите на агенцията;

18. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) прилага държавната политика в областта на любителския риболов;

19. ръководи информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията;

20. изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;

21. (нова - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) след съгласуване с министъра на земеделието и храните създава съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от неговата компетентност, в който могат да бъдат привличани външни експерти;

22. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) възлага на юрисконсултите на агенцията осъществяването на процесуалното представителство пред всички съдилища и административни органи на територията на Република България;

23. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) контролира постъпването на информация на интернет страницата на агенцията, касаеща дейността й;

24. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) участва при осъществяването на съвместни проверки и проекти за прилагане и адаптиране към българските условия на успешните антикорупционни практики и инструменти, прилагани в страните - членки на ЕС;

25. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра на земеделието и храните съобразно правомощията му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед заместник изпълнителен директор.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Раздел I. Общи положения

Чл. 6. (1) Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация.

(2) Общата численост на персонала на агенцията и нейното разпределение по административни звена са посочени в приложението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и информационно обслужване.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Специализираната администрация осигурява осъществяването на основните функции на агенцията и е организирана в Главна дирекция "Рибарство и контрол", дирекция "Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси" и дирекция "Европейски фонд за рибарство".

Чл. 7. Вътрешният одит в агенцията се осъществява от дирекция "Вътрешен одит" на Министерството на земеделието и храните.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч, и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 часа.

(2) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят със заповед на главния секретар.

Чл. 9. За образцово изпълнение на служебните задължения държавните служители и служителите по трудово правоотношение могат да бъдат награждавани с отличия и награди от изпълнителния директор.

Раздел II. Главен секретар

Чл. 10. (1) Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар.

(2) Главният секретар:

1. ръководи, координира и контролира функционирането на агенцията в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор;

2. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена;

3. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;

4. координира оперативното изпълнение на съвместните задачи, възложени на общата и специализираната администрация;

5. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

6. организира пропускателния режим и охраната на предоставените за стопанисване на агенцията сгради, съответно помещения в тях;

7. осигурява условия за ефективна работа на всички административни звена на агенцията;

8. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените административни задачи;

9. изготвя годишен доклад за състоянието на администрацията и го представя на изпълнителния директор;

10. следи за законосъобразната обработка и защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни;

11. изпълнява и други функции, възложени му със заповед от изпълнителния директор.

Раздел III. Финансов контрольор

Чл. 11. (1) Финансовият контрольор:

1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност;

2. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и за извършване на разход;

3. одобрява или отхвърля предложенията на разпоредителя за поемане на финансово задължение или за извършване на плащане съгласно изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС);

4. изисква и има право да получава всички данни и документи, включително в електронен вариант, за целите на предварителния контрол;

5. изпълнява и други функции в изпълнение на ЗФУКПС.

(2) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

Раздел IV. Обща администрация

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Дирекция "Административно-правно обслужване, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и информационно обслужване":

1. оказва правна помощ на изпълнителния директор и на специализираната администрация на агенцията с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции;

2. осигурява процесуалното представителство на агенцията и защитата на държавните интереси по правни спорове;

3. предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията;

4. изготвя на базата на техническото задание документацията за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки и участва със свои представители в работата на комисиите, като следи за законосъобразността на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП);

5. участва в разработването на проекти на нормативни актове и дава становища по тях при възлагане;

6. участва в разработването и съгласува проекти на индивидуални и общи административни актове;

7. изготвя проекти на актовете и документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите в агенцията и с налагането на дисциплинарни наказания и търсенето на имуществена отговорност по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;

8. организира управлението и развитието на човешките ресурси, като:

а) изготвя и актуализира длъжностното разписание на агенцията;

б) изготвя поименното разписание на длъжностите в агенцията;

в) подпомага разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;

г) съхранява служебните досиета на държавните служители и трудовите досиета на лицата по трудово правоотношение в агенцията и ги поддържа в съответствие с изискванията на закона;

д) поддържа автоматизирана система за управление на човешките ресурси;

9. прави предложения за развитие на организационната и управленската структура на агенцията;

10. разработва проекти на вътрешноорганизационни документи за планиране, подбор, атестиране, развитие на персонала и организация на труда;

11. разработва основни насоки, проучва, анализира и обобщава потребностите от обучение и изготвя годишен план за задължително и специализирано обучение на служителите на агенцията;

12. осигурява условия за професионално и служебно развитие на персонала, както и организира провеждането на неговото обучение съгласувано с главния секретар на агенцията;

13. организира и осъществява деловодната и архивната дейност в агенцията;

14. води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция;

15. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с нефинансовата дейност;

16. подпомага дейности, свързани с прилагането на Оперативната програма;

17. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, планира и координира осъществяването й, като:

а) информира обществеността за политиката на агенцията и за осъществяваните от нея програми и дейности;

б) организира публичните изяви на изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор и служителите на агенцията;

в) отговаря за координацията на взаимоотношенията с браншовите организации в областта на рибарството и аквакултурите;

г) отговаря за дизайна, поддържането и ежедневното актуализиране на интернет страницата на агенцията, като публикува информация;

д) изготвя и координира програмата на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор на агенцията;

е) изготвя и координира програмите за посещение в страната на официални гости на агенцията;

ж) подготвя необходимите документи и организира протоколно задграничните командировки на служителите на агенцията;

з) координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари и дискусии;

18. отговаря за правилната организация на счетоводството и отчетността на агенцията;

19. съставя проекта на бюджет на агенцията;

20. изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости;

21. изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове;

22. изготвя годишния финансов отчет на агенцията;

23. изготвя отчета за изпълнението на прог-рамния и ориентиран към резултати бюджет;

24. подпомага ръководството и служителите на агенцията за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси и за опазването на собствеността;

25. подготвя предложения до министъра на земеделието и храните за необходимите корекции по изпълнението на бюджета на агенцията;

26. извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия;

27. организира събирането и опазването на финансово-счетоводната информация на хартиен и електронен носител, както и ползването й от счетоводния архив;

28. контролира опазването на движимото и недвижимото имущество и провеждането на инвентаризации;

29. дава методически указания на регионалните центрове на агенцията относно текущото счетоводно отчитане;

30. планира процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е агенцията, участва със свои представители в работата на комисии по ЗОП, координира извършването на дейностите, свързани с обществените поръчки, и контролира финансовото изпълнение на сключените въз основа на тях договори;

31. организира и осъществява материално-техническото обслужване на регионалните центрове на агенцията, разпределянето и опазването на дълготрайните активи и поддръжката на техниката в администрацията;

32. организира правилното ползване и управление на собствеността на агенцията;

33. планира и подпомага изпълнението на инвестиционни програми на агенцията;

34. организира и контролира транспортното обслужване на агенцията;

35. изготвя ведомостите и изплаща работните заплати и подава необходимата информация в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и в районното управление "Социално осигуряване";

36. подпомага изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол;

37. изготвя и прилага вътрешните правила за работната заплата в агенцията.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

Раздел V. Специализирана администрация

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Главна дирекция "Рибарство и контрол" има 28 териториални звена - 27 отдела "Рибарство и контрол" и отдел "Център за наблюдение на риболовните кораби".

(2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Териториалният обхват на отделите се определя със заповед на изпълнителния директор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Изпълнителният директор на агенцията определя числеността на всеки отдел "РК" с длъжностното разписание на агенцията в зависимост от географското разположение на областта, наличните рибностопански обекти в нея, специфичните особености и историческото присъствие на риболова и аквакултурата в региона и др.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Дейността на отделите се ръководи от началник на отдел, който се назначава от изпълнителния директор на агенцията и е пряко подчинен на директора на Главна дирекция "Рибарство и контрол".

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Главна дирекция "Рибарство и контрол":

1. организира контрола и отговаря за неговото изпълнение по отношение на дейностите, свързани със:

а) устойчивото развитие, контрола и възпроизводството на ресурсите от риба и други водни организми в рибностопанските води, както и с прилагането на утвърдените режими за стопански и любителски риболов и аквакултура;

б) употребата на риболовните уреди, оборудването и спомагателните материали и другите технически средства за извършване на стопански и любителски риболов с оглед на установените правила, норми и режим за тяхното използване;

в) проверката на всички документи, удостоверяващи произхода на продукцията и търговските операции в обектите за търговия на едро и дребно с риба и рибни продукти (борси, тържища, магазини, складове и други), и на лицата, занимаващи се с нея, по отношение на произход и първа продажба на риба и други водни организми от стопански риболов, първа продажба в страната на риба и рибни продукти от внос, както и по отношение на минимално допустимите размери за улов на риба в координация, съгласувано или съвместно с другите компетентни органи в тази област;

2. поддържа сателитна система за наблюдение и контрол на риболовните кораби и съхранява база данни, събрани от системата;

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) контролира и приема отчетите на отделите "РК" и анализира дейността им;

4. (нова - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) осъществява функции по разработване на методически указания, изготвяне на обобщени отчети и анализи, координиране на дейностите, свързани с осъществяването на регистрационните и разрешителните режими, осигуряване на специализирано оборудване, предлага организирането на обучения за повишаване на квалификацията на служителите в страната, както и контролни функции по ЗРА.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) Отделите:

1. осъществяват оперативните функции по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурата, спазването на правилата за отговорен риболов, опазването на рибните ресурси, търговията с водни организми и продукти от тях и други функции, регламентирани от Закона за рибарството и аквакултурите;

2. оказват съдействие и подпомагат дейността на служителите от дирекция "Европейски фонд за рибарство", отговорни за приема на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Дирекция "Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси":

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) изпълнява дейности по прилагането на ОПР на ЕС в страната и на правото на ЕС в областта на рибарството и аквакултурите с изключение на структурните мерки на ЕС;

2. поддържа постоянни контакти с институциите на Европейската комисия и прилага политиката на Общността в областта на рибарството, участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на рибарството и морските въпроси, с изключение на тези, свързани със структурната политика;

3. осъществява и обслужва дейността по изпълнение на задълженията на българската държава по международни спогодби за риболов и други международни двустранни и многостранни договори, споразумения и конвенции в областта на рибарството, участва в работата на комитети, работни групи и други форуми, провеждани в рамките на институциите на ЕС, както и в други международни прояви;

4. прилага държавната политика в областта на любителския риболов;

5. дава становища и експертни оценки при решаването на въпроси в областта на рибарството и аквакултурите при поискване от компетентните органи на изпълнителната и съдебната власт, от междуправителствени органи и организации и от други физически или юридически лица;

6. при необходимост координира работата с граждански, неправителствени, професионални и/или научни организации в сектора;

7. поддържа информационно-статистическа система за рибарството и аквакултурите, като събира, обработва, обобщава и съхранява статистически данни и материали за състоянието и развитието им;

8. води регистър и поддържа база данни за риболовните кораби по отношение на риболовната им активност и оборудването им;

9. отговаря за прилагането на европейското законодателство във връзка с контрола върху нелегалния, нерегулирания и недекларирания риболов и управлението на капацитета на риболовния флот на страната;

10. разработва и прилага Националната програма за устойчиво развитие на рибните ресурси;

11. разработва и прилага програми, свързани с изпълнението на задължения, произтичащи от европейското законодателство;

12. подпомага дейности, свързани с прилагането на Оперативната програма;

13. изпълнява и други дейности, възложени с нормативен акт или от министъра на земеделието и храните.

Чл. 16. (1) Дирекция "Европейски фонд за рибарство":

1. изготвя програмните документи за прилагане на структурната политика на ЕС в областта на рибарството;

2. изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативната програма, като:

а) извършва прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма, като гарантира, че избирането на проекти за финансиране се извършва съобразно критериите, приложими за Оперативната програма, и в съответствие с националното законодателство и приложимите правила на Европейската общност за целия период на изпълнението им;

б) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) удостоверява, че съфинансираните продукти и услуги са доставени или извършени и че декларираните от ползвателите разходи за проектите са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и правилата на ЕС;

в) извършва проверки на място на отделни проекти в съответствие с одобрени правила и процедури за работа;

г) гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в електронна форма на счетоводните записи за всеки проект по Оперативната програма и че са събрани данните за изпълнението, необходими за финансово управление, мониторинг, проверки, одити и оценка на Оперативната програма;

д) гарантира, че ползвателите и други лица, включени в изпълнението на проектите, поддържат отделна счетоводна система или адекватна счетоводна аналитична сметка за всички сделки, отнасящи се до проекта, в съответствие с националните счетоводни актове;

е) гарантира, че оценките на Оперативната програма се извършват съобразно националното законодателство и правото на ЕС;

ж) гарантира, че Сертифициращият и Одитният орган получават цялата необходима информация относно процедурите и проверките, извършени във връзка с разходите за целите на сертифицирането и съответно на одита;

з) установява процедури, които да гарантират, че всички документи относно разходите и одитите, свързани с прилагането на Оперативната програма, позволяват нейното проследяване;

3. следи и докладва на компетентните органи за наличие на нарушения и/или нередности в прилагането на Оперативната програма;

4. насочва работата на Комитета за наблюдение и осигурява необходимите документи, които позволяват да се следи качеството на изпълнение на Оперативната програма в съответствие със специфичните й цели; осигурява организационно и технически дейността на Комитета за наблюдение;

5. изготвя и след одобрение от Комитета за наблюдение предава на Европейската комисия годишните доклади и окончателния доклад относно изпълнението на Оперативната програма;

6. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) осигурява спазването на изискванията за информираност, прозрачност и публичност на Оперативната програма;

7. поддържа и използва информационна система за управление на проекти по Оперативната програма и база данни;

8. представя доклади и справки относно управляваните проекти на министъра на земеделието и храните, изпълнителния директор, Комитета за наблюдение, Сертифициращия и Одитния орган и на институциите на Европейската комисия;

9. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки по проекти на агенцията в качеството й на Управляващ орган по Оперативната програма, мярка 5.1 "Техническа помощ"; носи отговорност за изпращането на информация за проведени процедури по обществени поръчки в нормативно установените срокове за вписване в регистъра на обществените поръчки в Агенцията по обществени поръчки;

10. осъществява координация с Програмата за развитие на селските райони, както и с оперативните програми, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;

11. изпълнява и други дейности, възложени с нормативен акт или от министъра на земеделието и храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) В състава на дирекция "Европейски фонд за рибарство" се включват и служители, които осъществяват своите служебни задачи в отделите на Главна дирекция "Рибарство и контрол".

Раздел VI. Организация на работата с предложенията и сигналите

Чл. 17. (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до изпълнителния директор предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на агенцията, както и за решаване на въпроси от правомощията на изпълнителния директор на агенцията, за които няма определен друг специален ред. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на агенцията трябва да бъдат мотивирани и конкретни.

(2) Изпълнителният директор на агенцията взема решение по предложението в срок до 2 месеца от неговото постъпване. Решението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на интернет страницата на агенцията по преценка на изпълнителния директор.

Чл. 18. (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да подават до изпълнителния директор сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление на държавното имущество, за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на заместник изпълнителния директор и на служителите на агенцията. Сигналите трябва да включват посочване на конкретни факти и обстоятелства, свързани с нарушението, за което се подават.

(2) Сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат. Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, също не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на взето решение или се основават на нови факти и обстоятелства.

(3) Изпълнителният директор на агенцията взема решение по сигнала в срок до два месеца след постъпването му, като този срок може да бъде удължаван с един месец, ако важни причини налагат това. Подателят се уведомява в 7-дневен срок за взетото решение и за предприетите мерки по сигнала. При данни за извършено престъпление изпълнителният директор на агенцията уведомява незабавно прокуратурата.

Чл. 19. Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали, които не са подписани от подателя или от негов представител по закон или пълномощие, както и такива, в които не са посочени:

1. трите имена на гражданина, адрес по местоживеене, както и телефон, факс или електронен адрес;

2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление, както и телефон, факс или електронен адрес.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали се извършва всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч. от служителите на дирекция "Административно-правно обслужване".

(2) Изпълнителният директор на агенцията приема граждани и представители на организации в определени дни и часове, които се оповестяват на интернет страницата на агенцията 7 дни предварително.

 

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 21. (1) Бюджетът на агенцията се формира от бюджетна субсидия и от собствени приходи.

(2) Собствените приходи на агенцията се набират от:

1. таксите за издаване на разрешителни за стопански риболов, таксите за регистрация на рибопроизводителите и таксите за услугите, извършвани от агенцията, определени с тарифата по чл. 17а, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

2. таксите за издаване на билети за любителски риболов;

3. петдесет на сто от събраните обезщетения в полза на държавата за нанесени вреди на рибата и другите водни организми в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗРА и в язовирите - държавна собственост;

4. постъпления от дарения, спонсорство, помощи, целеви постъпления от местни и чуждестранни физически или юридически лица или от международни организации, фондации и програми;

5. други постъпления, определени със ЗРА или с друг нормативен акт;

6. дейности по управление на собствеността, включително възмездно отдаване на материални активи и ресурси, предоставени на агенцията;

7. средства по програми и проекти на ЕС.

(3) Приходите от собствена дейност и бюджетната субсидия се разходват за покриване на одобрените разходи за:

1. издръжка на агенцията;

2. изпълнение на дейности в областта на рибарството и аквакултурите;

3. изпълнение на дейности по ОПР на ЕС;

4. закупуване на дълготрайни активи;

5. основни ремонти на материалната база на агенцията.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 5, ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2013 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 6, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

 

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на агенцията - 292 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителен директор

2

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Обща администрация

34

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно обслужване, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и информационно обслужване"

34

(ред зал. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.)

 

Специализирана администрация

253

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Рибарство и контрол"

178

27 отдела "Рибарство и контрол" и отдел "Център за наблюдение на риболовните кораби"

 

дирекция "Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси"

23

дирекция "Европейски фонд за рибарство"

52