УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
(Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.)
 
 
 
 

Приет с ПМС № 47 от 24.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., изм., бр. 48 от 10.06.2005 г., в сила от 10.06.2005 г., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., изм. и доп., бр. 15 от 17.02.2006 г., изм., бр. 28 от 4.04.2006 г., в сила от 1.04.2006 г., изм. и доп., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., бр. 33 от 28.03.2008 г., в сила от 1.04.2008 г., бр. 48 от 26.06.2009 г., бр. 98 от 11.12.2009 г., в сила от 11.12.2009 г., бр. 52 от 8.07.2011 г., в сила от 1.08.2011 г., бр. 97 от 9.12.2011 г., изм., бр. 22 от 16.03.2012 г., изм. и доп., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм., бр. 108 от 30.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 2, р. 4, № 300а

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 

Чл. 1. С правилника се определят функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

 
 
 

Чл. 2. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката.

(3) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е администрация, която подпомага председателя при осъществяване на правомощията му и извършва дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.).

 
 
 

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) Дейността на агенцията се финансира чрез:

1. бюджетни средства;

2. постъпленията от глоби и имуществени санкции по реда на чл. 59а, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите и чл. 43а, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

3. участие в международни, европейски и национални програми, проекти и споразумения.

 
 
 
 

Глава втора
ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН

 
 
 

Чл. 3. (1) Председателят ръководи и представлява ДАМТН.

(2) Председателят на ДАМТН:

1. в областта на държавното управление на метрологията:

а) (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.);

б) (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.);

в) (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.);

г) оправомощава или отнема оправомощаването на лица за извършване на проверка на средства за измерване;

д) осъществява метрологичен надзор;

е) (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) по предложение на председателя на Българския институт по метрология (БИМ) определя периодичността на проверката на средствата за измерване в употреба, които подлежат на контрол, и предлага на председателя на БИМ отменяне на одобрението на типа на средствата за измерване, когато при метрологичния надзор се установи, че е налице основание по чл. 36, ал. 1 от Закона за измерванията;

2. осъществява надзор на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие продукти, за които има съществени изисквания, определени съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;

3. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) издава и отнема разрешения на лица за оценяване съответствието на продуктите със съществените изисквания по чл. 9, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, издава предписания на лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, за временно спиране на дейността им в случаите по чл. 14в, ал. 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите, обявява в Информационната система за нотифицираните и оправомощените органи в областта на директивите от "Нов подход";

3а. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) издава и отнема разрешения на лица за оценяване съответствието на медицински изделия по чл. 61, ал. 1 и чл. 72, ал. 1 от Закона за медицинските изделия и издава заповеди за временно спиране на дейността им в случаите по чл. 71, ал. 4 от Закона за медицинските изделия;

4. осъществява технически надзор на съоръженията с повишена опасност;

5. издава и отнема лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност;

6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) регистрира и издава удостоверения на лица за извършване на дейностите поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, заличава лицата от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;

7. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) ръководи методически специализираните органи за технически надзор на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната;

7а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2006 г., изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) регистрира и издава удостоверения на лица за извършване на дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, заличава лицата от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;

8. осъществява контрол на качеството на течните горива;

8а. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) регистрира и издава удостоверения на лица, които извършват монтаж или монтаж и ремонт на тахографи, заличава лицата от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;

9. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) организира поддържането на рубрика "Официален бюлетин" на интернет страницата на агенцията;

10. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.);

11. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.);

12. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.);

13. изпълнява и други задачи, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.

(3) В рамките на предоставените му правомощия председателят на ДАМТН издава индивидуални административни актове.

 
 
 
 

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) При осъществяване на своите правомощия председателят на ДАМТН се подпомага от заместник-председател.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) Функциите на председателя в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от заместник-председателя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) Извън случаите по ал. 2 председателят на ДАМТН може със заповед да делегира част от своите правомощия по чл. 3 на заместник-председателя.

 
 
 
 

Глава трета
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ДАМТН

 
 
 
 

Раздел I
Структура

 
 
 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., бр. 97 от 2011 г., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Администрацията на ДАМТН е организирана в главни дирекции и дирекции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., бр. 108 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) Общата численост на персонала в административните звена на ДАМТН е 340 щатни бройки.

(3) Числеността на отделните административни звена е посочена в приложението.

 
 
 

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) С писмена заповед на председателя на ДАМТН се създават, преобразуват и закриват отдели и сектори в дирекциите и в главните дирекции.

(2) Председателят на ДАМТН със заповед определя обхвата на териториалните звена на главните дирекции при спазване разпоредбите на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за административно- териториалното устройство на Република България.

 
 
 

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г.) Председателят утвърждава структурата на административните звена, длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в ДАМТН.

(2) Председателят назначава държавните служители и сключва трудовите договори с другите служители в администрацията на ДАМТН.

(3) Председателят може да възложи на главния секретар отделни свои правомощия:

1. по служебни правоотношения, с изключение на назначаването и прекратяването на правоотношенията, както и налагането на дисциплинарни наказания;

2. по сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служители в ДАМТН.

 
 
 
 

Раздел II
Главен секретар

 
 
 

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на ДАМТН.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на председателя.

 
 
 

Чл. 9. (1) Главният секретар:

1. подпомага председателя на ДАМТН при осъществяването на неговите правомощия;

2. създава условия за нормална и ефективна работа на административните звена в ДАМТН;

3. осъществява общия контрол за изпълнението на заповедите на председателя;

4. контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;

4а. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) организира и отговаря за работата на административните звена в агенцията във връзка със защитата на обработваните лични данни;

4б. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) организира и отговаря за достъпа на гражданите до обществена информация в съответствие със законовите им права;

4в. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс;

5. организира и отговаря за стопанисването на ползваните за административни нужди имоти и движими вещи, предоставени на ДАМТН;

6. организира и отговаря за административното обслужване на физическите и юридическите лица;

7. координира оперативното взаимодействие на администрацията на ДАМТН с администрацията на Министерския съвет и на другите органи на изпълнителната власт;

8. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.);

9. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

10. представлява ДАМТН в случаите, когато е изрично упълномощен от председателя, по проблеми, свързани с функционирането на администрацията;

11. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя;

12. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в ДАМТН.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) Функциите на главния секретар в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от председателя главен директор или директор за всеки конкретен случай.

 
 
 
 

Раздел III
Инспекторат
(Отм. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

 
 
 

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., отм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.).

 
 
 

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм., бр. 97 от 2011 г., отм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.).

 
 
 
 

Раздел IIIа
(Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., отм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
Служител по сигурността на информацията
(Загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., бр. 97 от 2011 г.)

 
 
 

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г., изм., бр. 97 от 2011 г., отм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.).

 
 
 
 

Раздел IIIб
(Нов - ДВ, бр. 33 от 2008 г.)
Финансов контрольор

 
 
 

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на председателя на агенцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) Финансовият контрольор извършва предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и с указанията на министъра на финансите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол на дейностите по усвояване на средствата, получени по международни програми и проекти.

 
 
 

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2008 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.).

 
 
 
 

Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) Финансовият контрольор представя всяко тримесечие отчет пред председателя на агенцията относно своята дейност.

 
 
 
 

Раздел IV
Обща администрация

 
 
 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) Общата администрация на ДАМТН е организирана в две дирекции:

1. дирекция "Административно-правно и информационно обслужване";

2. дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността".

 
 
 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване":

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) подпомага в правно-нормативно отношение дейността на председателя, на неговия заместник, на главния секретар и на административните звена на ДАМТН, като дава становища по правни въпроси;

2. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейностите на ДАМТН, и дава становища по проекти на нормативни актове съвместно с дирекциите и с главните дирекции от специализираната администрация;

3. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейностите на ДАМТН;

4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) осигурява законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите;

5. осъществява процесуално представителство пред съдилищата;

6. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки;

7. осъществява взаимодействието на ДАМТН с правните дирекции на Министерския съвет, на министерствата и на другите ведомства и с дирекция "Съвет по законодателството" на Министерството на правосъдието;

8. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на ДАМТН;

9. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) организира и участва в конкурсите за свободните длъжности, изготвя актовете и документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, оформя и съхранява служебните и трудовите досиета и отговаря за съхраняването и достъпа до личните данни на служителите;

10. отчита отпуските и подготвя документите за пенсиониране на служителите;

11. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) осъществява функциите по чл. 6, ал. 1 от наредбата по чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд;

12. осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики на служителите;

13. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм., бр. 40 от 2006 г.) планира и организира обучението, повишаването и поддържането на професионалната квалификация и преквалификация на служителите;

14. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) организира прилагането на системата за оценка на трудовото изпълнение, заплащането и израстването в кариерата на служителите в агенцията;

15. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) организира и осъществява деловодната обработка и цялостното обслужване на документооборота посредствам автоматизирана информационна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на агенцията;

16. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) организира експертизи на ценността на документите, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;

17. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г.);

18. предоставя информация на административните звена относно актовете на Министерския съвет, отнасящи се до дейността на ДАМТН;

19. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) организира приемането на заявки за административни услуги, изготвя справки и отчети за дейността на ДАМТН във връзка с извършените административни услуги;

19а. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) изготвя мнения и становища по предложенията и сигналите на гражданите и организациите;

20. осъществява техническата дейност, свързана с подготовката на документи и проекти на нормативни актове;

21. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) организира и осигурява техническата поддръжка на автоматизираната комуникационна инфраструктура на ДАМТН - локални мрежи и комуникационно оборудване;

22. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) организира и осигурява поддръжката на хардуера и софтуера на компютърната техника в ДАМТН;

23. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) организира издаването, използването, подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис в администрацията;

24. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) администрира информационната система на ДАМТН;

25. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) поддържа и развива информационната система и информационния сайт на ДАМТН;

26. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) осигурява синхрона, съвместимостта и сигурността на информационната система на ДАМТН с информационната система на държавната администрация, както и обмена на информация по електронен път;

27. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) отговаря за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното правителство и въвеждането на правила за информационна сигурност и оперативна съвместимост на данните, обменяни между администрациите;

28. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) организира осигуряването на агенцията с интернет услуги;

29. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.);

30. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.);

31. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., нова, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.);

32. (нова - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.);

33. (нова - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.).

 
 
 

Чл. 14. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм., бр. 40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., отм., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., нов, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността":

1. подпомага председателя и заместник-председателя за правилното и законосъобразното разходване на финансовите ресурси, за опазване на собствеността и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;

2. организира разработването на проекта на бюджет на ДАМТН;

3. осигурява финансово-счетоводното обслужване на ДАМТН в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;

4. осигурява ефективното и законосъобразното разходване на бюджетни средства при спазване на финансовата дисциплина;

5. участва при организацията, изграждането и функционирането на системата за финансово управление и контрол;

6. изготвя периодично финансови анализи и прогнози за дейността на ДАМТН;

7. изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и съставя годишния финансов отчет на агенцията;

8. извършва предварителен контрол за законосъобразност по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор по отношение на дейността на регионалните звена на ДАМТН чрез лица, определени от председателя на ДАМТН;

9. организира завеждането и отчитането на материалните активи на ДАМТН и редовното извършване на инвентаризации;

10. извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности при спазване разпоредбите на действащото законодателство;

11. осигурява поддръжката и ремонта на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на ДАМТН;

12. организира и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и съхранява досиетата за тях;

13. следи за изпълнението на договорите, сключени от председателя, за осигуряване на дейностите в ДАМТН;

14. организира и провежда технически мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност;

15. организира и осигурява транспортното обслужване, почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в сградите на ДАМТН и прилежащите им терени;

16. (нова – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) организира пропускателния режим и охраната в сградите на агенцията;

17. (нова – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) организира и отговаря за дейностите по управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка в ДАМТН;

18. (нова – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) разработва план за привеждане от мирно във военно положение на ДАМТН.

 
 
 
 

Раздел V
Специализирана администрация

 
 
 

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., бр. 97 от 2011 г.) Специализираната администрация на ДАМТН е организирана в 4 главни дирекции и една дирекция:

1. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.);

2. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.);

3. главна дирекция "Метрологичен надзор";

4. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г.);

5. главна дирекция "Надзор на пазара";

6. главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";

7. главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива";

8. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г., бр. 97 от 2011 г.) дирекция "Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието".

(2) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Териториалните звена на главните дирекции са техните регионални отдели и сектори.

 
 
 

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., отм., бр. 40 от 2006 г.).

 
 
 

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 
 
 

Чл. 18. Главна дирекция "Метрологичен надзор":

1. извършва наблюдение за използване на единиците за измерване съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

2. извършва наблюдение и надзорни проверки за изпълнение на задълженията на лицата, които произвеждат, внасят, ремонтират или използват средства за измерване, подлежащи на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) подготвя предложения до председателя на ДАМТН за отменяне одобряването на типа на средства за измерване в случаите, предвидени в Закона за измерванията;

4. организира и провежда дейностите по оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване и прави предложения на председателя на ДАМТН за оправомощаване на лицата;

5. извършва наблюдение и надзорни проверки върху дейността на лицата, оправомощени да извършват проверка на средства за измерване;

6. прави предложения до председателя на ДАМТН за отнемане на оправомощаването за извършване на проверка на средства за измерване в случаите, предвидени в Закона за измерванията;

7. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подготвя за публикуване в рубрика "Официален бюлетин" на интернет страницата на ДАМТН информация за оправомощените лица и за лицата, на които е отнето оправомощаването;

8. извършва наблюдение и надзорни проверки за изпълнение на задълженията на лицата, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти или опаковки, използвани за определяне обема на затворените в тях течности;

9. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) води регистър на одобрените идентификационни знаци на производителите на бутилки;

10. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подготвя за публикуване в рубрика "Официален бюлетин" на интернет страницата на ДАМТН информация за одобрените идентификационни знаци на производителите на бутилки;

11. дава предписания за предприемане на коригиращи действия, когато е констатирано, че не са спазени изискванията на Закона за измерванията и на наредбите по прилагането му;

12. при необходимост подлага на контрол средства за измерване, предварително опаковани количества продукти или опаковки, използвани за определяне на обема на затворените в тях течности;

13. предприема действия за ограничаване пускането на пазара и/или в действие и използването на средства за измерване, които не отговарят на изискванията на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането му;

14. предприема действия за ограничаване пускането на пазара или продажбата на предварително опаковани продукти или опаковки, използвани за определяне на обема на затворените в тях течности, които не съответстват на изискванията на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането му;

15. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., отм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.);

16. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) организира и провежда дейностите, свързани с регистриране на лицата, които извършват монтаж или монтаж и ремонт на тахографи;

16а. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) извършва проверки на лицата, регистрирани да извършват монтаж или монтаж и ремонт на тахографи;

16б. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) предлага на председателя на ДАМТН заличаване от регистъра на лица, които извършват монтаж или монтаж и ремонт на тахографи;

17. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.);

18. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., изм., бр. 33 от 2008 г.) участва в работата на международни организации по законова метрология съобразно функциите си;

18а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2006 г., отм., бр. 33 от 2008 г.);

19. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., отм., бр. 40 от 2006 г.);

20. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., отм., бр. 40 от 2006 г.);

21. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., отм., бр. 40 от 2006 г.);

22. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) извършва наблюдение на пуснати на пазара и/или в действие средства за измерване, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

23. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) извършва проверки на пуснатите на пазара и/или в действие средства за измерване за наличие на маркировка за съответствие и на инструкция и/или указание за употреба на български език;

24. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) извършва проверки на декларациите за съответствие и на части от техническите досиета на средствата за измерване, отнасящи се за съответствието на средствата за измерване със съществените изисквания към тях, и взема образци или проби от тях за изпитване в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите;

25. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) дава предписания за забрана на разпространението и/или използването, за изтеглянето от пазара или за унищожаването на средства за измерване, които не съответстват на съществените изисквания, подготвя информация за тези средства за измерване с цел предоставянето й на средствата за масово осведомяване.

 
 
 

Чл. 19. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., отм., бр. 97 от 2011 г.).

 
 
 

Чл. 20. Главна дирекция "Надзор на пазара":

1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г.) извършва наблюдение на пуснатите на пазара и/или в действие продукти, с изключение на средствата за измерване по чл. 18, т. 22 - 25 и на съоръженията с повишена опасност по чл. 21, т. 15 - 18, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 и/или на мерките по прилагането по чл. 26а от Закона за техническите изисквания към продуктите;

2. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) извършва проверки на пуснатите на пазара и/или в действие продукти по т. 1 за наличие на маркировка за съответствие и на инструкция и/или указание за употреба на български език;

3. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) извършва проверки на декларации за съответствие и на части от техническите досиета на продуктите по т. 1, отнасящи се за съответствието на продуктите, в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите;

4. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) взема образци или проби от продукти по т. 1 за изпитване в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите;

5. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) дава предписания за забрана на разпространението и/или използването, изтеглянето от пазара или за унищожаване на продукти по т. 1, които не съответстват на съществените изисквания;

6. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) подготвя информация за продукти по т. 1, пуснати на пазара или в действие, които не съответстват на съществените изисквания, и в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите, я предоставя на средствата за масово осведомяване;

7. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., отм., бр. 40 от 2006 г.).

 
 
 

Чл. 21. Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор":

1. заверява за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми:

а) проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) техническата документация за ремонт на съоръженията;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) регистрира и издава удостоверения на лица за извършване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, заличава лицата от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;

3. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) регистрира съоръженията с повишена опасност и води досие за всяко съоръжение;

5. издава разрешения за експлоатация на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

6. извършва първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, проверки и изпитвания на съоръженията с повишена опасност, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират, за съответствието им с нормативните изисквания;

7. съгласува учебните програми и планове за обучение в училищата и курсовете за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност, разрешава провеждането на курсовете и издава документите за правоспособност;

8. обследва и анализира причините и условията за възникване на аварии и злополуки със съоръжения с повишена опасност и предприема необходимите мерки за предотвратяване на аварии;

9. за неизпълнение на нормативните изисквания прилага следните принудителни административни мерки:

а) (доп. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) издава задължителни писмени предписания на собственици, ползватели, работодатели, длъжностни и други лица;

б) разпорежда писмено спиране на експлоатацията на предприятия и/или съоръжения с повишена опасност;

10. организира издаването на лицензии на лица, които кандидатстват за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, за съответствието им с изискванията и условията за получаване на лицензия, извършва проверки на лицензираните лица за спазване на тези изисквания и за изпълнението на задълженията им съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;

11. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) води регистър на лицензираните лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и подготвя за публикуване в рубрика "Официален бюлетин" на интернет страницата на ДАМТН информация за тях;

12. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) заверява инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, отнасяща се до тези съоръжения;

13. подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на правомощията му по чл. 3, ал. 2, т. 7;

14. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., отм., бр. 40 от 2006 г.);

15. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., доп., бр. 40 от 2006 г.) извършва наблюдение на пуснати на пазара и/или в действие съоръжения с повишена опасност и машини, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти;

16. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм., бр. 40 от 2006 г.) извършва проверки на пуснати на пазара и/или в действие продукти по т. 15 за наличие на маркировка за съответствие и на инструкция и/или указание за употреба на български език;

17. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм., бр. 40 от 2006 г.) извършва проверки на декларациите за съответствие и на части от техническите досиета на продуктите по т. 15, отнасящи се за съответствието им със съществените изисквания към тях, и взема образци или проби от продукти за изпитване в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите;

18. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм., бр. 40 от 2006 г.) дава предписания за забрана на разпространението и/или използването, за изтеглянето от пазара или за унищожаването на продуктите по т. 15, които не съответстват на съществените изисквания, и подготвя информация за тези съоръжения с цел предоставянето й на средствата за масово осведомяване;

18а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2006 г., изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) организира регистрирането и издаването на удостоверения на лица за извършване на дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, извършва периодични проверки на регистрираните лица, заличава лицата от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;

19. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., доп., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) участва в работни групи и проекти на Европейската конфедерация на организации за изпитване, инспекция, сертификация и предотвратяване на риска (CEOC) и други сродни организации.

 
 
 

Чл. 22. Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива":

1. извършва наблюдение и контрол на течните горива, за които има установени изисквания за качество;

2. предприема действия за установяване съответствието на течните горива с изискванията за качество, като:

а) проверява документите, които придружават течните горива;

б) взема проби от течните горива;

в) (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) изпитва взетите проби в подвижна и/или стационарна лаборатория и при необходимост възлага изпитването на външни акредитирани лаборатории;

г) (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г.) извършва експертизи на резултатите от изпитването и изготвя експертни заключения и констативни протоколи за съответствието на течните горива с изискванията за качество;

д) (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) организира изпитване на арбитражните проби от течни горива в трета акредитирана лаборатория и изготвя експертиза за съответствие с изискванията за качество на горивата;

3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) издава задължителни предписания за временно спиране или за забрана на пускането на пазара, разпространението или използването на течните горива в случаите, когато се установи нарушение при проверката на документите, придружаващи горивата, или несъответствие с изискванията за качество;

4. предприема действия срещу лицата, издали декларация за съответствие на течни горива, които не съответстват на изискванията за качество;

5. изпитва проби от смазочни материали и присадки;

6. извършва експертиза за техническите характеристики на смазочни материали;

7. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм., бр. 40 от 2006 г.) подготвя информация за качеството на течните горива и я предоставя на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на годишни доклади.

 
 
 

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г., бр. 97 от 2011 г.) Дирекция "Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието":

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) организира изпълнението на задълженията на ДАМТН, свързани с членството в Европейския съюз;

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) координира и участва в подготовката на становища, позиции и информация във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на Европейския съюз съобразно функционалната компетентност на ДАМТН;

2а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) координира участието на представители на ДАМТН в работните групи, комитети и други работни форуми на Европейския съюз;

3. организира и координира сътрудничеството с международни, регионални и национални организации в областите на дейност на ДАМТН;

4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) организира и координира подготовката на междуведомствени споразумения за сътрудничество съобразно функционалната компетентност на агенцията и координира изпълнението им;

5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) организира разработването на проекти, финансирани по програми и фондове на Европейския съюз, или на двустранни програми за сътрудничество;

6. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.);

7. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.);

8. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) организира международните изяви на председателя, на заместника му, на главния секретар и на другите служители на ДАМТН;

9. организира подготовката на задгранични командировки и оформянето на необходимите документи;

10. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) осигурява устен и писмен превод на кореспонденция и материали и при официални и работни срещи с международно участие;

11. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) осигурява провеждането на информационната политика на ДАМТН, като:

а) информира обществеността за осъществяваните от агенцията дейности;

б) организира медийните и други публични изяви на председателя, заместник-председателя и служителите на ДАМТН;

в) поддържа и актуализира страницата на ДАМТН в интернет, като публикува текуща информация в нея;

г) отговаря за медийния мониторинг по теми, свързани с дейността на агенцията;

12. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г., изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подпомага дирекциите и обобщава информацията при разработване на плана за действие, програмния бюджет и годишните доклади за дейността на агенцията и състоянието на администрацията и координира действията на другите административни звена във връзка с участието им в планирането и отчитането на дейността на агенцията;

13. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) следи и докладва на председателя за изпълнението на плана за действие и програмния бюджет;

14. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) изпълнява функциите на контактна точка на ДАМТН в механизма за организация и координация на обмена на информация, свързана с прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218/21 от 13.08.2008 г.);

15. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) подпомага главните дирекции на ДАМТН с надзорни и контролни функции в дейностите, свързани с участието им в системите за информационен обмен, функциониращи в рамките на ЕС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г., нова, бр. 97 от 2011 г.) В областта на разрешенията за оценяване на съответствието дирекция "Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието":

1. организира и извършва проверки за установяване на техническата компетентност и способността да изпълняват процедурите за оценяване съответствието на лица, които кандидатстват за разрешение за извършване оценяване на съответствието съгласно наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, мерките по прилагането по чл. 26а от Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите по чл. 18 от Закона за медицинските изделия, и предлага на председателя на ДАМТН да издаде или да откаже издаването на разрешение;

2. организира и извършва проверки на лицата, получили разрешения за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които са издадени разрешенията, и предлага на председателя да издаде предписание за временно спиране на дейността им до отстраняване на констатираните при проверката пропуски и несъответствия или да отнеме издаденото разрешение;

3. организира и участва в анализа на информацията от годишните доклади на лицата, получили разрешения за оценяване на съответствието;

4. води регистър на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието;

5. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подготвя за публикуване в рубрика "Официален бюлетин" на интернет страницата на ДАМТН данните от регистъра на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието;

6. при необходимост организира подготовка на експерти от ДАМТН, от министерства и ведомства за извършване на проверките по т. 1;

7. координира работата на националните работни групи по прилагане на наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, мерките по прилагане по чл. 26а от Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите по чл. 18 от Закона за медицинските изделия;

8. подготвя информация и обявява пред Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, органите, одобрени да извършват оценяване на съответствието;

9. уведомява Европейската комисия за отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието и за временните спирания на дейността по оценяване на съответствието;

10. дава предписания на нотифицираните органи за отстраняване на несъответствията им с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите или Закона за медицинските изделия и/или отстраняване на пропуските и несъответствията при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., доп., бр. 40 от 2006 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., отм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.).

 
 
 
 

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ДАМТН

 
 
 

Чл. 24. (1) Организацията на работата на ДАМТН се осъществява съгласно правилника, вътрешните правила, процедури и инструкции, свързани с организацията на работа, утвърдени от председателя по предложение на главния секретар.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) Процедури и инструкции, свързани с работата на специализираната администрация, могат да се утвърждават от:

1. директорите или главните директори - когато се отнасят до работата на съответната дирекция;

2. председателя на ДАМТН - когато се отнасят до работата на повече от една дирекция от специализираната администрация.

 
 
 

Чл. 25. (1) Непосредственото ръководство на главните дирекции се осъществява от главни директори, а на дирекциите - от директори.

(2) Главните директори и директорите:

1. ръководят, организират, контролират и дават отчет на председателя за дейността на ръководените от тях главни дирекции и дирекции;

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) докладват на председателя, на неговия заместник или на главния секретар материалите по въпроси, включени във функциите на ръководените от тях главни дирекции или дирекции;

3. насочват и подписват материали, подготвени по въпроси, включени във функциите на ръководените от тях главни дирекции или дирекции;

4. разпределят и координират работата между административните звена, включени в ръководените от тях главни дирекции или дирекции;

5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) изпълняват и други задачи, възложени им от председателя, от неговия заместник или от главния секретар.

(3) При отсъствие главните директори и директорите се заместват от определен със заповед на председателя на ДАМТН за всеки конкретен случай служител в главните дирекции или в дирекциите.

 
 
 

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Ръководителите на административни звена в главните дирекции и дирекциите ръководят, организират, контролират, координират и отчитат пред непосредствения си ръководител изпълнението на задачите на съответното звено.

(2) Ръководителите на административни звена в главните дирекции насочват и подписват материали, подготвени по въпроси, включени във функциите на ръководените от тях звена.

 
 
 

Чл. 27. (1) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) Ръководителите на административни звена в агенцията издават устни и писмени указания и заповеди, свързани с организацията на работата, спазването на трудовата и служебната дисциплина и осигуряването на ефикасно и ефективно изпълнение на функциите на съответните административни звена.

(2) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в ДАМТН, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

 
 
 
 

Чл. 28. (1) Документите, изпратени до ДАМТН от държавни органи, от юридически или от физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка.

 
 
 
 

Чл. 29. Служебните преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им, като резолюцията съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис.

 
 
 

Чл. 30. (1) Изходящите от ДАМТН документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.).

 
 
 

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) (1) Предложенията и сигналите на гражданите и организациите се завеждат във входящ регистър.

(2) Когато предложенията са свързани с дейността на административни звена на агенцията, те се подават до ръководителя на съответното звено и се разглеждат от него.

(3) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на агенцията, както и сигнали за злоупотреби с власт и корупция, за лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в администрацията се докладват на председателя.

(4) Приемното време за изслушване на предложенията и сигналите на граждани и представители на организации се оповестява на общодостъпно място в агенцията.

 
 
 

Чл. 31. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители имат право на отличия и награди съгласно Закона за държавния служител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) Награждаването на служителите се извършва със заповед на председателя на ДАМТН. Наградите могат да бъдат в размер до 3 минимални работни заплати за една календарна година.

 
 
 

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2006 г., изм., бр. 33 от 2008 г., отм., бр. 22 от 2012 г.).

 
 
 
 

Чл. 32. Командироването в страната на служителите от ДАМТН се извършва от председателя или от определени от него длъжностни лица.

 
 
 

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите на агенцията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите по ал. 1 се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

(3) Работното време на служителите, които работят в среда на йонизиращи лъчения, е 7 часа дневно и се определя с акта по ал. 4 в границите по ал. 2.

(4) Работното време на служителите по ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане спецификите на административните звена и задължителното отработване на установените 8 часа дневно.

(5) Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

 
 
 

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.).

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 
 

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 48 от Закона за администрацията.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 206 на Министерския съвет от 27 септември 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката

(ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 1.10.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Устройствения правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 48 от 2005 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 109 на Министерския съвет от 8 май 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология

(ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 5.05.2006 г.)

 
 
 
 

§ 1. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96 от 2005 г. и бр. 15 и 28 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 
                                 Приложение
 
 
 
 
към чл. 5, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г.,
в сила от 10.06.2005 г.,
бр. 15 от 2006 г.,
бр. 28 от 2006 г.,
в сила от 1.04.2006 г.,
бр. 40 от 2006 г.,
в сила от 5.05.2006 г.,
бр. 33 от 2008 г.,
в сила от 1.04.2008 г.,
бр. 48 от 2009 г.,
бр. 98 от 2009 г.,
в сила от 11.12.2009 г.,
бр. 52 от 2011 г.,
в сила от 1.08.2011 г.,
бр. 97 от 2011 г.,
бр. 14 от 2014 г.,
в сила от 18.02.2014 г.,
бр. 108 от 2014 г.,
в сила от 1.01.2015 г.)

Численост на персонала в административните звена на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – 340 щатни бройки


Председател

1

Заместник-председател

1

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Обща администрация

49

в т.ч.:


дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

25

дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

24

Специализирана администрация

287

в т.ч.:


Главна дирекция "Метрологичен надзор"

72

дирекция "Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието"

14

Главна дирекция "Надзор на пазара"

66

Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"

92

Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива"

43