УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация
(Загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.)
 
 
 
 

Приет с ПМС № 122 от 9.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г., в сила от 18.06.2004 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г., изм., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. и доп., бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., изм., бр. 55 от 17.06.2008 г., в сила от 1.06.2008 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. и доп., бр. 57 от 26.07.2011 г., в сила от 26.07.2011 г., бр. 107 от 31.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 90 от 16.11.2012 г., в сила от 16.11.2012 г., бр. 103 от 29.11.2013 г., в сила от 29.11.2013 г.

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) С правилника се определят организацията на работа и редът на дейност на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "комисията", както и структурата, организацията на работа и числеността на нейната администрация.

 
 
 

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Комисията е независим специализиран държавен орган, който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на водоснабдителните и канализационните (В и К) услуги в съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ).

(2) Комисията е юридическо лице - първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Комисията е колегиален орган и се състои от 7 членове, включително председател.

 
 
 

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) При изпълнение на регулаторните си функции комисията се ръководи от принципите съгласно ЗЕ и ЗРВКУ, както и от разпоредбите на други закони, които имат отношение към нейната дейност.

 
 
 

Чл. 4. (1) Комисията осъществява своята дейност при условията на прозрачност и публичност на нейната работа.

(2) За осигуряване на прозрачност и публичност комисията провежда информационна стратегия и политика, включително като:

1. публично обявява основните насоки за осъществяване на регулаторните си правомощия;

2. публично обявява следваната политика и създадената практика по прилагане на своите актове;

3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) провежда процедури на обществено обсъждане в случаите, определени в ЗЕ и ЗРВКУ.

(3) Комисията организира предоставянето на редовна и изчерпателна информация за своята работа на средствата за масово осведомяване.

 
 
 
 

Глава втора
ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА

 
 
 

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Комисията има правомощия, определени от ЗЕ и ЗРВКУ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Комисията упражнява правомощията си, определени със ЗЕ и ЗРВКУ и другите нормативни актове, като издава индивидуални и общи административни актове.

(3) Комисията приема вътрешни правила и други решения за осъществяване на дейността си.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Членовете на комисията могат да правят изявления относно дейността на комисията пред средствата за масово осведомяване само ако са изрично упълномощени за това от комисията или от председателя.

 
 
 

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Комисията с решение приема основни насоки за работата си.

 
 
 

Чл. 7. (1) Комисията с решение приема правила за професионална етика, които да осигуряват условия за честно и професионално изпълнение на задълженията на членовете на комисията и на служителите от администрацията и избягване на конфликти на интереси.

(2) Правилата за професионална етика съдържат ръководните етични принципи и правилата за поведение на членовете и служителите на комисията при изпълнение на служебните им задължения.

 
 
 

Чл. 8. Ежегодно до 31 януари комисията приема годишен отчет, който съдържа:

1. информация за дейността на комисията;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) анализ на състоянието на енергийния пазар и на В и К сектора за отчетния период и перспективите за тяхното развитие;

3. изпълнение на бюджета на комисията.

 
 
 

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Председателят организира и ръководи дейността на комисията съобразно ЗЕ, ЗРВКУ и решенията на комисията.

(2) Председателят представлява комисията пред трети лица.

 
 
 

Чл. 10. (1) Председателят:

1. свиква и ръководи заседанията на комисията;

2. възлага за проучване постъпилите заявления, искания или жалби;

3. представя в Министерския съвет ежегодно годишния отчет за дейността на комисията, както и други отчети, поискани от Министерския съвет;

4. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) предлага за приемане в Министерския съвет проекти на подзаконови нормативни актове по ЗЕ и ЗРВКУ, изготвени от комисията;

5. осъществява взаимодействие с други държавни органи, общини и обществени организации във връзка с дейността на комисията;

6. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) упълномощава длъжностни лица за осъществяване на контрол по ЗЕ и ЗРВКУ и издава наказателните постановления по ЗЕ и ЗРВКУ;

7. назначава и освобождава служителите от администрацията;

8. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина;

9. командирова членовете на комисията в страната;

10. разрешава отпуските на служителите от администрацията;

11. утвърждава длъжностното разписание на служителите в администрацията;

12. награждава служителите от администрацията;

13. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.);

14. сключва договори, необходими за дейността на комисията и нейната администрация;

15. определя лицата, които ще участват в процедурите по доброволно уреждане на спорове;

16. изпълнява и други функции, възложени му с решение на комисията в съответствие със закона.

(2) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Председателят отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол в комисията при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност съгласно Закона за управление и контрол в публичния сектор. Председателят може да делегира правомощията си по Закона за управление и контрол в публичния сектор на друго длъжностно лице в администрацията.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Със заповед на председателя могат да се уреждат и други въпроси, свързани с организацията на работа на администрацията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., предишна ал. 3, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват съобразно ЗЕ и ЗРВКУ от определен със заповед на председателя за всеки конкретен случай друг член на комисията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., предишна ал. 4, изм., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Председателят със заповед може да делегира свои правомощия на друг член на комисията или на главния секретар.

(6) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 1.01.2014 г.) Председателят със заповед може да делегира свои правомощия по Закона за публичните финанси на друг член на комисията.

 
 
 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Комисията огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на своите актове и мотивите за тяхната промяна чрез средствата за масово осведомяване или чрез публикуване на интернет страницата си.

 
 
 

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Комисията създава Национална информационна система за В и К услугите.

 
 
 
 

Глава трета
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 

Чл. 12. (1) Администрацията подпомага комисията при изпълнението на нейните правомощия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 55 от 2008 г., в сила от 1.06.2008 г., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Общата численост на комисията и на нейната администрация, разпределена в главна дирекция и дирекции, в т. ч. членовете на комисията, е 128 щатни бройки съгласно приложението.

 
 
 

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., изм., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Администрацията на комисията е обща и специализирана и е организирана в главна дирекция и дирекции.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Главната дирекция и дирекциите:

1. подпомагат комисията при осъществяване на конкретните й правомощия;

2. осигуряват експертно и технически работата на комисията;

3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) извършват дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица, предвидени в ЗЕ, ЗРВКУ и други нормативни актове.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., изм., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) В рамките на главната дирекция и дирекциите с решение на комисията могат да се създават, преобразуват и закриват отдели, сектори и звена при спазване правилата на съответните нормативни актове.

 
 
 
 

Раздел II
Главен секретар

 
 
 

Чл. 14. (1) Административното ръководство на администрацията се осъществява от главен секретар, който се назначава от председателя на комисията.

(2) Главният секретар организира, координира и контролира дейността на администрацията.

(3) Главният секретар:

1. организира подготовката на заседанията на комисията, като осъществява координацията и контрола по подготовката на материалите за разглеждането им;

2. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) ежеседмично изготвя и съгласува с председателя проект на дневен ред за заседанията на комисията;

3. оказва съдействие на членовете на комисията при изпълнение на техните задължения;

4. отговаря за условията на работа на комисията и на нейната администрация и за организационно-техническото обслужване на звената в администрацията;

5. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) организира и разпределя задачите за изпълнение между административните звена на комисията;

6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;

7. организира, контролира и отговаря за работата с документите, регистрите и архива на комисията, както и за тяхното съхраняване;

8. организира съхраняването на протоколите от заседанията на комисията и оригиналите на решенията й заедно с документите към тях;

9. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи, произтичащи от решенията на комисията и от заповедите на председателя;

10. (доп. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) координира и контролира дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на комисията, и нейното имущество;

11. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и след утвърждаването му от комисията го представя на главния секретар на Министерския съвет;

12. координира оперативното взаимодействие на администрацията на комисията с администрациите в системата на изпълнителната власт и с неправителствени организации;

13. отговаря за отбранително-мобилизационната подготовка, като планира и организира дейностите, свързани с управлението на кризи и с привеждането на комисията в готовност за работа във военно време;

14. контролира ведомствената охрана и следи пропускателния и противопожарния режим;

15. (нова – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) инициира и организира работни срещи по предложение на директорите на дирекции с цел изготвяне и координиране на експертна позиция по въпроси, които се разглеждат от комисията;

16. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., предишна т. 15, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от комисията или от председателя.

(4) При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от председателя на комисията директор на дирекция.

 
 
 
 

Раздел IIа
(Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г.)
Вътрешен одитор

 
 
 

Чл. 14а. (1) (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г.) Вътрешният одитор е на пряко подчинение на председателя на комисията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Вътрешният одитор по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в комисията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Вътрешният одитор по ал. 1 докладва директно на председателя.

(4) Вътрешният одитор по ал. 1:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) консултира председателя, като дава съвети, мнение, предложение за обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът;

8. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 
 
 
 

Раздел III
Служител по сигурността на информацията
(Загл. изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.)

 
 
 

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на председателя на комисията и изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.

 
 
 
 

Раздел IV
Главна дирекция и дирекции
(Загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.)

 
 
 

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Главната дирекция и дирекциите се ръководят от главен директор и директори, които организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция съгласно определените в правилника функции.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Главният директор и директорите са функционално пряко подчинени на председателя на комисията.

(3) Директорът на дирекция:

1. ръководи дирекцията в съответствие с определените й с правилника функции;

2. организира и носи отговорност за изпълнението на задачите на съответната дирекция съгласно определените й с правилника функции;

3. докладва преписките, проучени и анализирани в съответната дирекция, на заседанията на комисията;

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) предлага образуване на производство по инициатива на комисията в случаите, предвидени в ЗЕ, ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;

5. разпределя работата между служителите в дирекцията, контролира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на задачите;

6. (нова – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) разработва вътрешни правила за начина на работа в дирекцията и ги предлага за одобряване от председателя;

7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) предлага участието на служители от ръководената от него дирекция в работни групи за проучване на образуваните в комисията преписки;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) отговаря за оперативната работа по проучване на преписките в дирекцията;

9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) осигурява взаимодействие с другите административни звена в комисията в съответствие с установените функционални връзки и разпределението на дейностите между тях;

10. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) ежегодно и при поискване от председателя изготвя отчет за дейността на ръководената от него дирекция и прави предложения за подобряване на работата й;

11. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г., предишна т. 10, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) предлага повишаване, преместване, санкциониране и освобождаване на служителите в ръководената от него дирекция;

12. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) прави предложения за командироване на служителите от дирекцията в страната и в чужбина.

(4) При отсъствие директорът се замества от определено със заповед на председателя длъжностно лице.

 
 
 

Чл. 17. (1) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията, изпълняват възложените им задачи точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната и правилника и отговарят за изпълнението им пред прекия си ръководител съобразно длъжностните си характеристики.

(2) Служителите, участващи в дейността на комисията, са длъжни да пазят служебната тайна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) При встъпването си в длъжност служителите подписват декларация, че ще пазят служебната тайна.

 
 
 
 

Чл. 18. (1) При осъществяване на правомощията си комисията може да привлича висококвалифицирани външни сътрудници и консултанти.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да не разгласяват информацията, представляваща служебна тайна, която им е станала известна във връзка с осъществяване на възложената им дейност.

 
 
 
 

Раздел V
Обща администрация

 
 
 

Чл. 19. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., изм., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., изм. и доп., бр. 107 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) (1) Общата администрация подпомага дейността на комисията и на специализираната администрация. Тя е организирана в дирекция "Административно-стопанско, финансово и информационно обслужване" и дирекция "Правна".

(2) Дирекция "Административно-стопанско, финансово и информационно обслужване" осигурява:

1. административното и техническото обслужване на деловодната и архивната дейност в администрацията, както и работата на комисията, като:

а) следи движението на документите в администрацията на комисията;

б) осъществява деловодната дейност, систематизира и съхранява документите от текущия архив и води регистри за: входящата и изходящата кореспонденция; образуваните преписки и издадените по тях решения; следи за изпълнението на договорите, по които страна е комисията;

в) подпомага информационно гражданите и представителите на юридическите лица във връзка с функциите на комисията;

г) съхранява преписките и архивните дела, осигурява тяхната обработка и предаването им в Държавния архив;

д) обобщава материалите за заседанията на комисията и обществените обсъждания и оформя технически приетите актове, изготвя и съхранява протоколите от заседанията, съхранява оригиналите на актовете на комисията и документите към тях;

2. стопанската дейност на комисията, като:

а) отговаря за стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на комисията;

б) организира и осъществява снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на материалите и материалните запаси и извършването на текущи ремонти;

в) организира транспортното обслужване на комисията, следи за опазването, съхраняването и изправността на ведомствения автомобилен транспорт и упражнява контрол върху експлоатационните разходи;

г) организира ведомствената охрана, пропускателния и противопожарния режим, както и чистотата в сградата на комисията;

3. финансовото и счетоводното обслужване на комисията в съответствие с вътрешните правила за функциониране на система за финансово управление и контрол, приети от комисията, като:

а) разработва бюджета, обосновава и изпълнява бюджетната и инвестиционната програма, отговаря за ресурсното осигуряване на дейността на комисията и изготвя анализи и справки по изпълнението на бюджета и целевите финансирания;

б) отчита изпълнението на бюджета съгласно Сметкоплана на бюджетните предприятия и Единната бюджетна класификация;

в) организира, разработва и съставя план за капиталовите разходи по бюджета и изготвя периодични анализи и справки за изпълнението по него;

г) изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети;

д) администрира, предприема необходими действия и отговаря за събирането на дължимите такси, глоби и санкции по ЗЕ и ЗРВКУ;

е) осъществява контрол по спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина съгласно системата за финансово управление и контрол;

ж) осъществява контрол по изпълнението на финансовите задължения по лицензиите, такса "В и К" регулиране и наказателните постановления;

з) следи и контролира финансирането и разплащанията по договорите, по които страна е комисията, и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори;

и) изготвя справки, свързани с работната заплата и осигурителните вноски за Националния осигурителен институт и Националния статистически институт;

к) организира и провежда процедурите по възлагане на обществени поръчки за нуждите на комисията;

л) организира дейността по изготвянето и съхраняването на досиетата на обществените поръчки;

4. управлението и развитието на човешките ресурси, като:

а) изготвя документите, необходими за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, води личните досиета на служителите в администрацията на комисията, съхранява служебните досиета и издава удостоверения и други документи, свързани с тях;

б) изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на длъжностите в администрацията и предлага длъжностното разписание за утвърждаване от председателя на комисията; подпомага дейностите, свързани с подбора на персонала, заплащането на труда и оценяването на служителите;

в) методически подпомага изготвянето на длъжностните характеристики на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията, и ги предлага за утвърждаване;

г) изготвя статистически справки за движението на кадрите в комисията, които се изискват от действащото законодателство;

д) следи за прилагането на нормативните изисквания по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

е) предлага подходяща политика и стратегия по управлението и развитието на човешките ресурси и отговаря за прилагането й;

ж) организира и контролира дейностите, свързани с професионалната квалификация и преквалификация на служителите от администрацията, за нуждите на комисията, както и за нуждите на европейската интеграция;

5. информационно-технологичното обслужване, като:

а) инсталира и поддържа системното и специализираното програмно осигуряване, оказва системна помощ на служителите и обезпечава сигурността и конфиденциалността на данните в информационните системи на комисията;

б) организира и поддържа единна автоматизирана информационна система за управление на информационните потоци и автоматизиране дейността на комисията и обезпечава надеждното й функциониране – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника;

в) съгласува, осъществява и контролира автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи, както и интегрирането им в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;

г) проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии;

д) изгражда и поддържа информационни фондове на комисията и организира дейността по използването им, включително автоматизираната база данни на регистрите по ЗЕ и ЗРВКУ;

е) поддържа интернет страницата на комисията, организира и отговаря за актуализиране на съдържанието й;

ж) отговаря и осигурява магнетофонен или видеозапис на всички заседания и работни срещи на комисията, съхранява извършените записи;

з) отговаря за съответствие на изградените информационни и комуникационни системи в комисията с изискванията на Европейския съюз;

и) общо управление и контрол върху придобиването и ползването на хардуерни и софтуерни продукти с общо предназначение и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в комисията;

к) техническа поддръжка на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на комисията;

л) разработва технически задания за внедряване на специализиран приложен софтуер, техническо оборудване и инфраструктурни проекти в комисията;

м) осъществява дейности, свързани с изпълнението на разпоредбите на Закона за електронното управление и на актовете по прилагането му;

н) участва в разработването и прилагането на методологии, правила и процедури в областта на информационните технологии в комисията;

о) осигурява съвместно със служителя по сигурността на информацията защитата на класифицираната информация в електронен вид;

п) изготвя вътрешни правила за публикуване на материали на интернет страницата на комисията и ги предлага на председателя за утвърждаване.

(3) Дирекция "Правна" осигурява дейностите по правното обслужване на комисията, като:

1. осъществява процесуалното представителство на комисията пред съда;

2. анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу комисията дела;

3. в случаите на обжалване по съдебен ред на решение на комисията комплектува преписката с всички събрани в хода на административното производство доказателства и я изпраща на компетентния съд;

4. води регистри за преписките, изпратени на съответните съдилища;

5. анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, свързани с дейността на комисията, и съвместно с дирекция "Регулаторна политика и международни дейности" прави предложения за усъвършенстването им или за правилното им прилагане;

6. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения;

7. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;

8. оказва правна помощ на членовете на комисията, като дава мотивирани становища, съвети и справки по поставени въпроси;

9. следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в комисията;

10. участва със свои представители в процедури по реда на Закона за държавния служител, Кодекса на труда и други, провеждани в комисията, и дава становища по законосъобразното им провеждане;

11. изготвя проекти на договори и дава становища по тяхната законосъобразност;

12. участва със свои представители в работата на работни комисии и обезпечава законосъобразното провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

13. разработва и участва в създаването на проекти на нормативни актове, правила и процедури и подготвя правни становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване, включително по проектите на актове и международни договори, които се внасят за разглеждане от Министерския съвет;

14. изготвя правни становища във връзка с прилагането на закони и други нормативни актове, които касаят правомощията и функциите на комисията;

15. подпомага работата на комисията в процеса на хармонизиране на националното законодателство със законодателството на Европейския съюз в частта "Енергетика", както и във връзка с координираните дейности на държавната администрация в областта на европейската интеграция;

16. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за съгласуване;

17. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация и води регистър;

18. осигурява и подпомага с правни средства спазването на законността при осъществяване дейността на общата администрация в комисията;

19. подготвя наказателни постановления и води регистри за издадените наказателни постановления;

20. предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на комисията по приключили съдебни производства.

 
 
 
 

Раздел VI
Специализирана администрация

 
 
 

Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., изм., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., бр. 107 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Специализираната администрация подпомага комисията при осъществяване на правомощията й по ЗЕ и ЗРВКУ и е организирана във:

1. Главна дирекция "Контрол и решаване на спорове";

2. дирекция "Ценово регулиране, лицензии и пазари";

3. дирекция "Регулаторна политика и международни дейности".

 
 
 

Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., изм., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) (1) Главна дирекция "Контрол и решаване на спорове" осигурява:

1. осъществяване на контрол, като:

а) разработва методика за осъществяване на контролните правомощия по ЗЕ и ЗРВКУ;

б) предлага и извършва периодични и извънредни проверки по спазване на условията по издадените лицензии, ЗЕ и подзаконовите актове по прилагането му, правилата за търговия с електрическа енергия, задълженията за предоставяне на достъп до мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия, задълженията за предоставяне на достъп до мрежите за пренос на топлинна енергия, прилагането на утвърдените и определените от комисията цени, условията и правилата за снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна енергия, включително нормите за качество на услугите;

в) предлага и извършва периодични и извънредни проверки по спазване на условията по издадените лицензии, ЗЕ и подзаконовите актове по прилагането му, правилата за търговия с природен газ, задълженията за предоставяне на достъп до мрежите за пренос и разпределение на природен газ, техническите правила на мрежите, прилагането на утвърдените от комисията цени, условията и правилата за снабдяване на потребителите с природен газ, включително нормите за качество на услугите;

г) предлага и извършва превантивни, текущи и последващи проверки за спазване на изискванията за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници;

д) предлага и извършва периодични и извънредни проверки по спазване на ЗРВКУ и подзаконовите актове по прилагането му, прилагането на утвърдените и определените от комисията цени, условията и правилата за водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите, включително нивата на показателите за качество на ВиК услугите;

е) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни указания за отстраняването на установени при извършена проверка нарушения;

ж) изготвя предложения за налагане на принудителни административни мерки и административни наказания;

з) длъжностни лица от дирекцията, когато са упълномощени от председателя, съставят констативни протоколи и актове при констатирани нарушения;

и) изготвя становище по възражения, постъпили срещу акт за установяване на административно нарушение;

к) подготвя проект на изискванията на комисията по отношение на информацията, предоставяна от лицензиантите и ВиК операторите на комисията;

л) анализира годишните доклади на лицензиантите и ВиК операторите;

м) извършва предварителен контрол, като участва в изготвянето на становище на комисията за съответствието на проектите за концесионните договори и на другите договори за управление на ВиК системите със ЗРВКУ и подзаконовите актове по прилагането му;

н) подготвя информацията за Националната информационна система за ВиК услугите;

2. осъществяване на регулаторен одит, като:

а) извършва анализи и подготвя предложения за осъществяване на регулаторен одит върху дейността на регулираните дружества;

б) участва при разработването на подробни технико-икономически задания за провеждане на регулаторните одити на дружествата;

в) организира, координира и участва в извършването на регулаторните одити, като анализира резултатите от тях и при необходимост изготвя предложения за промяна на актове на комисията;

г) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни указания за отстраняване на установени при извършения регулаторен одит нарушения;

д) изготвя предложения за налагане на принудителни административни мерки и административни наказания;

е) съставя констативни протоколи и актове при констатирани нарушения;

3. решаване на спорове и работа с потребители, разглеждане на допустими жалби, като:

а) извършва проверки по допустимостта и основателността на подадените жалби по чл. 22 от Закона за енергетиката, както и на потребители срещу ВиК оператори и между ВиК оператори;

б) събира доказателства и данни по подадените жалби;

в) извършва проверки на място и съставя протоколи от извършените проверки;

г) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или за изготвяне на задължителни указания за отстраняване на установени при извършена проверка нарушения;

д) изготвя предложения за налагане на принудителни административни мерки;

е) изготвя доклад и проект на решение по спора и ги представя на председателя за внасяне за разглеждане от комисията;

ж) чрез длъжностни лица, овластени от председателя, съставя констативни протоколи и актове при констатирани нарушения;

з) контролира изпълнението на решения на комисията по подадените жалби;

и) създава и поддържа база данни за решенията по подадените жалби;

к) разработва единни стандарти за класификация на жалбите;

л) събира, обработва и анализира информация за работата по жалбите от лицензиантите и ВиК операторите, предлага мерки за подобряване работата на лицензиантите и ВиК операторите, както и прави предложения за даване на задължителни указания от комисията;

м) изготвя периодични отчети и годишен отчет за работата по жалбите и уреждането на споровете;

н) съдейства за доброволно уреждане на спорове;

4. извършване на сравнителен анализ на предложените от енергийните предприятия и ВиК операторите общи условия на договорите, предвидени в ЗЕ и ЗРВКУ, при необходимост прави предложения за изменението им, подготвя документи за одобряването им.

(2) Към Главна дирекция "Контрол и решаване на спорове" функционират звена със седалище и териториален обхват, определени с решение на комисията.

 
 
 

Чл. 22. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., изм., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Дирекция "Ценово регулиране, лицензии и пазари" осигурява:

1. осъществяване на лицензионния режим и регулиране на ВиК операторите, като:

а) участва в подготовката на нормативните актове по ЗЕ и ЗРВКУ;

б) участва в изготвянето на стандартни образци на заявления и искания и приложенията към тях;

в) участва в проучвания и проверки, свързани с установяване наличието на законовите условия за издаване на лицензии по конкретните заявления и преписки, образувани в комисията;

г) прави предложения, подготвя документите и извършва необходимите действия за издаване, изменение, допълнение, спиране, прекратяване и отнемане на лицензии по ЗЕ;

д) изготвя доклади по конкретните заявления и преписки, които се представят на заседания на комисията;

е) участва в проучвания и проверки по преписки за даване на разрешение за преобразуване на лицензиант или извършване на сделки по ЗЕ, като анализира финансовото състояние и степента на задлъжнялост на енергийното предприятие;

ж) подготвя проекти на индивидуални и общи административни актове заедно с мотивите към тях;

з) участва в анализа на бизнес плановете, годишните финансови доклади и отчети на лицензиантите и ВиК операторите;

и) подготвя становища относно връзката между текущото финансово състояние, предвидените инвестиции и финансово-икономическите резултати от тях през годините;

к) подава необходимите данни за регистрите по чл. 56, ал. 1, т. 1;

л) участва в подготовката на документите за обявяване и провеждане на конкурс по чл. 46, ал. 1 и 2 ЗЕ, включително проект на решение на комисията за избор на титуляр на лицензията;

м) участва в разработването на условията и правилата за снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна енергия и с природен газ, включително нормите за качество на услугите на енергийните предприятия;

н) участва в подготовката на документацията по провеждането на обществените обсъждания, включително анализира и обобщава постъпилите становища от заинтересуваните лица по чл. 14 ЗЕ във връзка с провежданите процедури на обществени обсъждания;

о) анализира предложенията на енергийните предприятия и подготвя окончателните проекти на техническите правила на мрежите;

п) проверява и анализира предложения на преносното или разпределителните предприятия относно принадлежността на електропроводите и прилежащите им уредби към преносните или разпределителните мрежи, предложенията на преносните предприятия относно принадлежността на топлопроводите и прилежащите им уредби и съоръжения към преносните мрежи, както и предложения на преносното или разпределителните предприятия относно принадлежността на газопроводите и прилежащите им уредби към преносните или разпределителните мрежи, и подготвя предложение за решение на комисията по тези предложения;

р) подготвя проекти на задължителни предписания за изкупуване на енергийни обекти от съответните енергийни предприятия;

с) разработва методики за определяне на допустимите технологични разходи на електрическа енергия при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, на допустимите технологични разходи на топлинна енергия при производство и пренос, както и на допустимите технологични разходи при пренос, разпределение и съхранение на природен газ;

т) анализира предложенията на енергийните предприятия, извършва проверка и предлага на комисията определяне на конкретните допустими размери на технологични разходи на електрическа енергия при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при производство и пренос, както и на допустимите размери на технологични разходи при пренос, разпределение и съхранение на природен газ съгласно съответните методики;

у) анализира дейността на лицензиантите и подготвя показатели за ефективност на енергийните предприятия, показатели за сравнимост между тях и на базисни критерии;

ф) анализира дейността на ВиК операторите и предлага показатели за ефективност, които се прилагат при ценообразуването;

х) анализира предложените от енергийните предприятия правила за работа на оператора на мрежата и за изпълнение на услугите, при необходимост прави предложения за изменението им, подготвя документи за одобряването им;

ц) изчислява конкретния размер на дължимите такси по ЗЕ и ЗРВКУ;

2. утвърждаване или определяне на цените, регулирани по ЗЕ и ЗРВКУ, като:

а) участва при анализирането и подготовката на предложенията за избор на метод на ценово регулиране;

б) извършва регулаторен преглед и изменение на цените, включително обобщава и подготвя икономическите мотиви по индивидуалните и общите административни актове на комисията;

в) извършва анализи и следи за поддържането на финансовите възможности на лицензиантите и ВиК операторите на основата на периодичната финансова отчетност по единна методика;

г) изследва и анализира влиянието на цените и тарифите върху общите финансови показатели на енергийните предприятия и ВиК операторите и на енергийния и ВиК сектор като цяло;

д) анализира и предлага за утвърждаване конкретните цени, определяни от комисията, при продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници или по комбиниран начин;

е) извършва проверка и анализира и проучва предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени, компенсиране на невъзстановяеми разходи или на разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото;

ж) участва при анализа и изготвянето на предложение за цени на ВиК услуги за утвърждаването им от комисията;

з) извършва действия, проверки и анализи във връзка с осъществяване правомощията на комисията по утвърждаване на цените съгласно съответните подзаконови нормативни актове;

и) разработва задължителните указания за ценообразуването по ЗЕ и по ЗРВКУ;

к) разработва методики за определяне на цените за регламентирания в ЗЕ достъп на преносните и разпределителните предприятия до уредби и съоръжения – собственост на потребители;

л) подготвя проектите на решения на комисията за определяне или утвърждаване на цени заедно с мотивите към тях;

м) анализира исканията на енергийните предприятия и подготвя предложения до комисията за размера на обоснованите невъзстановяеми разходи или на разходи, произтичащи от задължения към обществото, както и за начина на компенсирането им;

н) създава и поддържа база данни за енергийните предприятия и ВиК операторите, свързани с разходите, определените и утвърдени цени и тарифи, предоставени доклади и др.;

о) подготвя предложение за Тарифа за таксите по ЗЕ и Тарифа за таксите по ЗРВКУ;

3. издаване на сертификати за произход на стоката електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, като:

а) извършва необходимите проверки и подготвя издаването на сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

б) подготвя и подава информация за регистрите по чл. 56, ал. 1;

4. сертифициране на операторите на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи, като:

а) извършва необходимите проверки за спазване на изискванията за независимост и подготвя документите и извършва необходимите действия за сертифициране на операторите;

б) наблюдава спазването на изискванията за независимост;

в) изпраща съответните уведомления до Европейската комисия;

5. регулирането и контрола по отношение на отварянето и функционирането на пазара на електрическа енергия и природен газ, като:

а) анализира състоянието и структурата на енергийния пазар и дава становища и препоръка по модела на пазара;

б) следи за наличието на ефективна конкуренция при отделните дейности и услуги в енергетиката и в газоснабдяването;

в) разработва стратегия за отваряне на пазара на електрическа енергия и природен газ;

г) анализира предложения на участниците в пазара на електрическа енергия и природен газ и подготвя окончателните проекти на правилата за търговия с електрическа енергия и природен газ;

д) подготвя проекти на правила за достъп до мрежите за пренос и разпределение;

е) участва при изготвянето на анализи за състоянието на електроенергийната система и подготвя предложение за определяне на разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия, в съответствие с които всеки производител може да сключва сделки с привилегировани потребители, търговци на електрическа енергия и други производители при условията на търговските правила или да участва на организиран пазар;

ж) води регистър на участниците на пазара съгласно чл. 9 от Регламент 1227/2011;

з) отговаря за прилагането на Регламент 1227/2011 с правомощия за разследване и за прилагане на мерки, необходими за тази функция.

 
 
 

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., бр. 107 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Дирекция "Регулаторна политика и международни дейности" осигурява дейността на комисията, като:

1. подпомага комисията при изпълнение на правомощията й за прилагане на последователна, прозрачна и единна регулаторна политика;

2. предлага и координира въвеждането, изпълнението и актуализирането на дейността на комисията в съответствие с международните регулаторни стандарти и практики, нормативната уредба на Европейския съюз и тенденциите за развитие на регулираните сектори;

3. осъществява методическо ръководство и координация във връзка с регулирането и контрола на дейностите в енергетиката и ВиК услугите, в т. ч. извършва анализ на ползите и недостатъците на прилаганите методи за регулиране на цените на електрическата, топлинната енергия и природния газ с цел извършване на промени в прилаганите методи за отделните видове енергийни предприятия като част от регулаторната рамка за съответния регулаторен период;

4. съгласува правила и процедури за установяване на единна практика и общи подходи при осъществяване правомощията на комисията по ЗЕ и ЗРВКУ;

5. съгласува проекти на наредби, правила, писмени указания и практики и изготвя становища във връзка с осъществяване правомощията на комисията;

6. съгласува проекти на индивидуални и общи административни актове на комисията във връзка с осъществяването на правомощията й;

7. съгласува и/или изготвя информация и материали във връзка с участието на комисията или на нейни представители в международни и национални организации;

8. осъществява и координира обмен на информация с национални и международни институции, държавни органи и органи на местното самоуправление и администрация във връзка с провежданата регулаторна политика и контрол на комисията;

9. извършва анализи на нормативните документи в областта на енергийния пазар, като подготвя становища и предложения за промени по отношение на регулаторната политика;

10. изготвя периодични пазарни и секторни анализи, както и оценки на ефекта при предложени промени на регулаторната политика;

11. изготвя общи допускания и прогнози за развитието на енергийните пазари;

12. осъществява периодичен контрол и анализ по изпълнението на решенията на комисията;

13. подготвя и организира изпълнението на международни проекти и програми;

14. координира и организира дейността на комисията и на администрацията във връзка с членството и участието й в международни организации, асоциации на регулаторни органи и работни групи;

15. осъществява и координира връзките на комисията с държавни органи и междуведомствени работни групи по европейски въпроси, които се отнасят до правомощията на комисията;

16. осъществява и координира връзките и обмена на информация с чуждестранните регулаторни органи и следи за промени в регулаторните им политики;

17. следи за приетите актове на Европейския съюз, които налагат приемане на мерки на национално ниво и чийто предмет е свързан с правомощията на комисията;

18. организира превода на нормативни актове, официална кореспонденция и други документи, свързани с дейността на комисията и на нейната администрация;

19. осигурява превод на английски език на документи за интернет страницата на комисията.

 
 
 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., доп., бр. 107 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., отм., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.).

 
 
 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., отм., бр. 107 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.).

 
 
 

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2005 г., изм., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., доп., бр. 107 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., отм., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.).

 
 
 

Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., отм., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.).

 
 
 

Чл. 26. Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други функции, възложени им от комисията в кръга на нейната компетентност чрез председателя на комисията.

 
 
 
 

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА И НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
 
 
 

Раздел I
Организация на работата на комисията

 
 
 

Чл. 27. (1) Комисията е постояннодействащ орган.

(2) Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) На заседанията комисията разглежда всички постъпили заявления, искания за становища, молби или жалби, свързани с компетентността на комисията.

(4) Членовете на комисията присъстват на заседанията на комисията, освен когато:

1. са в служебна командировка;

2. ползват отпуск, разрешен по съответния ред;

3. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) изпълняват друга неотложна служебна работа, за която предварително са уведомили председателя на комисията.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Главният секретар присъства на заседанията на комисията без право на глас.

 
 
 

Чл. 28. (1) Заседанията на комисията са открити, заседания при закрити врата или закрити.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) На открити заседания комисията разглежда преписките и обявява датите за приемане на решенията по тях при постъпили заявления или искания за:

1. издаване, изменение, прекратяване или отнемане на лицензии по ЗЕ;

2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) утвърждаване на предложените от енергийните предприятия и В и К операторите цени.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.).

(4) Комисията може да вземе решение да проведе открито заседание и по други въпроси във връзка с осъществяване на правомощията си.

(5) Комисията провежда закрити заседания във всички останали случаи извън посочените в ал. 2 и 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на комисията по ал. 2 се провеждат при закрити врати, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство.

 
 
 

Чл. 29. (1) На откритите заседания могат да присъстват всички заинтересувани лица и организации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) На откритите заседания на комисията присъстват и директорите на дирекции, отговорни за разглежданата преписка, и/или служители от администрацията, които са участвали при разработването на материалите.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) На откритите заседания, които се провеждат при закрити врата, могат да присъстват само членовете на комисията и представители на страните. Комисията може да вземе решение да присъстват и служители от администрацията или други лица.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) На закритите заседания на комисията присъстват членовете на комисията, главният секретар и директорите на дирекции. Комисията може да вземе решение на определени закрити заседания да присъстват и служители от администрацията.

 
 
 

Чл. 30. (1) Заседанията на комисията са редовни и извънредни.

(2) Комисията заседава редовно най-малко веднъж седмично при наличието на предварително оповестен дневен ред.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Проектът на дневен ред се изготвя от главния секретар по предоставени на хартиен носител и в електронен вариант материали на съответните дирекции и се съгласува с председателя на комисията. Дневният ред и материалите по него се предоставят електронно на членовете на комисията не по-късно от два дни преди заседанието.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) В материалите се включва докладът по преписката, а при необходимост - и приложения към него. В материалите за закрито заседание за вземане на решение се включва и проект на решение на комисията.

(5) Всеки член на комисията може да поиска от докладчика допълнителна информация за данните по преписката.

(6) Допълнителни точки по въпроси, които имат неотложен характер, могат да бъдат включени в дневния ред по предложение на всеки член от комисията или на главния секретар, което се подлага на гласуване.

 
 
 

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Комисията се свиква на извънредно заседание от председателя на комисията по негова инициатива или по предложение най-малко на четирима от членовете й.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) В случаите по ал. 1 членовете на комисията трябва да бъдат уведомени за датата, часа и дневния ред на заседанието и да им се представят материалите за това заседание не по-късно от един работен ден преди деня на извънредното заседание.

 
 
 

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Заседанията на комисията се откриват и провеждат в присъствието най-малко на петима от членовете на комисията, от които:

1. най-малко двама от членовете със стаж в енергетиката - при упражняване правомощия на комисията по Закона за енергетиката;

2. най-малко един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията - при упражняване правомощия на комисията по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Заседанията на комисията се ръководят от председателя. При отсъствие на председателя на комисията заседанията се ръководят от друг, изрично упълномощен от председателя член на комисията.

(3) Разглеждането на всяка преписка по дневния ред започва с доклад на директора, на чиято дирекция са възложени проучването, проверката и анализът на преписката. Преписката може да бъде докладвана и от член на работната група по чл. 37, ал. 3.

(4) Председателстващият предоставя възможност на членовете на комисията за изразяване на становища по събраните материали и за провеждане на разисквания по доклада.

(5) След провеждане на разискванията по ал. 4 комисията:

1. взема решение по преписката, когато всички обстоятелства по преписката са изяснени от правна и фактическа страна;

2. взема решение за връщане на преписката за допълнително проучване с конкретни указания, които са задължителни за докладчика и заявителя, когато обстоятелствата по преписката не са изяснени пълно и всестранно от правна и фактическа страна.

 
 
 

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Комисията приема решения с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията.

(2) Всеки член на комисията, който е гласувал против приетото решение на комисията, представя писмено мотивите си за това в 3-дневен срок от провеждане на заседанието.

(3) Мотивите към решението на комисията се изготвят в 3-дневен срок от провеждане на заседанието, ако комисията е взела решение, различно от предложения проект.

 
 
 

Чл. 34. (1) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от всички присъствали нейни членове.

(2) В протокола се включват разискваните въпроси от дневния ред и приетите решения. В протокола изрично се отбелязва с какво мнозинство е гласувано решението и имената на членовете на комисията, гласували против. В него се вписват имената на присъстващите на заседанието, изказванията на членовете на комисията, на страните по преписката, представените доказателства и становищата на експертите.

(3) Към протокола се прилага докладът по преписката.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) При необходимост от протокола се изготвят препис-извлечения, които се подписват от главния секретар.

 
 
 

Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Решенията на комисията, които са индивидуални или общи административни актове, се прилагат към протокола от съответното заседание и се подписват от членовете на работната група, членовете на комисията и главния секретар. Екземплярът от решението за адресата се подписва от председателя и от главния секретар.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Решенията по ал. 1 се изготвят в два оригинала, а при необходимост - в зависимост от броя на адресатите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Съобщаването на решение на комисията - индивидуален административен акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Съобщаването на решение на комисията - общ административен акт, се извършва чрез публикуване на интернет страницата на комисията с изключение на актовете по чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката.

 
 
 
 

Раздел II
Проучване на преписките

 
 
 

Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) За всяко постъпило в комисията писмено заявление или жалба се образува преписка, ако искането или жалбата е от компетентността на комисията. Преписка се образува и за даване на становище по постъпили в комисията проекти на концесионни и други видове договори за управление на В и К системите по ЗРВКУ.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Преписката се образува с резолюция на председателя на комисията, друг овластен член на комисията или главния секретар.

(3) По инициатива на комисията с решение се образуват преписки за изменение, прекратяване или отнемане на издадени индивидуални административни актове в случаите, предвидени в ЗЕ.

 
 
 

Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) С резолюцията за образуване на преписката тя се възлага на съответния директор - докладчик по преписката.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Докладчикът незабавно организира проучването на образуваната преписка, като изготвя проект на заповед, с която председателят назначава работна група, когато такава се изисква, или поставя резолюция, с която възлага на определен служител работата по нея.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.).

(4) Работни групи задължително се назначават при:

1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) утвърждаване или определяне на цени по ЗЕ и ЗРВКУ;

2. предложения от енергийни предприятия за общите административни актове, издавани от комисията;

3. издаване, изменение, прекратяване или отнемане на лицензии, както и разрешенията по тях;

4. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) одобряването на общите условия на договорите по ЗЕ и ЗРВКУ;

5. доброволно уреждане на спорове;

6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) даване на становище за съответствие на проекти на концесионни и други видове договори за управление на В и К системите със ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

7. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) искане за налагане на принудителна административна мярка;

8. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) в случаи извън горепосочените при наличие на правна или фактическа сложност.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Докладчикът периодично информира главния секретар и/или председателя за хода на проучването по възложената му преписка.

 
 
 

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) (1) Когато писменото заявление не е подписано и при съмнение дали съответният документ изхожда от посоченото в него лице, докладчикът по преписката изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок комисията прекратява производството.

(2) Ако заявлението не удовлетворява изисквания на закона или на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 7-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.

(3) Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

(4) Комисията прекратява производството по преписката, освен ако в закона е посочено друго, при наличието на някоя от следните хипотези:

1. при липса на компетентност на комисията да разгледа заявлението, като в този случай заявлението се препраща на компетентния по закон орган;

2. по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало;

3. в случаите по ал. 1;

4. в случаите по ал. 2;

5. когато заявителят - физическо лице, е починал или търговецът е заличен;

6. когато заявителят няма правен интерес.

(5) За прекратяване на производството комисията съобщава на страните по реда на чл. 61 АПК.

 
 
 

Чл. 39. (1) Проучването по преписките се извършва в срокове, определени от председателя, които не могат да бъдат по-дълги от:

1. по чл. 37, ал. 4, т. 1 - 60 календарни дни;

2. по чл. 37, ал. 4, т. 2 - 60 календарни дни;

3. по чл. 37, ал. 4, т. 3 - 45 календарни дни;

4. по чл. 37, ал. 4, т. 4 - 30 календарни дни;

5. по чл. 37, ал. 4, т. 5 - 60 календарни дни;

6. по жалби извън тези по чл. 22 ЗЕ - 30 календарни дни;

7. (нова - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) по чл. 37, ал. 4, т. 6 - 15 календарни дни.

(2) При случаи с правна и фактическа сложност със заповед на председателя на комисията сроковете по ал. 1 могат да бъдат продължавани най-много с 10 календарни дни.

 
 
 

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Проучването приключва с писмен доклад на докладчика или докладчиците по преписката, подписан от съответните докладчици-директори и всички членове на работната група.

(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Докладът по преписката включва всички факти и обстоятелства, които са станали известни на членовете на работната група към датата на внасянето му за разглеждане от комисията. Докладът задължително съдържа експертни оценки, анализи и предложения за решаване на преписката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) В случаите, в които някой от докладчиците или член на работна група има становище, което е различно от изложеното в доклада, то се представя като особено мнение - неразделна част от доклада.

(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) По преценка на докладчиците или по искане на комисията към доклада се прилагат всички необходими документи и справки, които допълнително обосновават предложенията, анализите и оценките, направени от членовете на работната група.

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Докладът се представя на председателя на комисията заедно със списък на лицата, на които задължително се изпращат писмени покани за откритото заседание, ако такова се провежда по преписката.

(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) На заседание на комисията се приема докладът на работната група, насрочва се открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3 ЗЕ и се определят лицата, които трябва да бъдат поканени. В случаите на разглеждане на доклад по преписка за утвърждаване на цени заседанието се насрочва най-малко 5 дни преди датата на откритото заседание.

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Когато комисията реши, че преписката не е изяснена пълно и всестранно, се прилага чл. 32, ал. 5, т. 2, като се определят срокът за допълнителното проучване и датата за провеждане на закрито заседание за приемане на доклада, както и датата и часът за провеждане на открито заседание за разглеждане на преписката.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Главният секретар включва разглеждането на преписката в дневния ред на съответното заседание при спазване на чл. 30, ал. 3.

 
 
 
 

Раздел III
Провеждане на открити заседания

 
 
 

Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) В 3-дневен срок след приемането на доклада на заседанието по чл. 40 на интернет страницата на комисията се публикуват докладът, мястото, датата и часът на провеждане на откритото заседание.

 
 
 

Чл. 42. (1) (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.).

(2) На страната или страните по преписката се изпраща писмено съобщение за откритото заседание най-малко 3 дни преди датата на провеждането заедно с копие от доклада на докладчика по преписката.

(3) Страните по съответната преписка се представляват от лицата, които имат представителна власт, или от изрично упълномощени представители.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., отм., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.).

 
 
 

Чл. 43. (1) Разглеждането на преписките в открито заседание е устно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Заседанието се ръководи от председателя на комисията или от определения член на комисията по реда на чл. 32, ал. 2.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси по преписката относно редовността на процедурата. Неявяването на някоя от страните, която е редовно уведомена за заседанието, не е пречка за разглеждане на преписката. При нередовно уведомяване на някоя от страните заседанието се отлага.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) След разрешаване на предварителните въпроси по редовността на процедурата председателстващият дава думата на докладчиците за представяне на доклада по преписката, след което комисията пристъпва към разглеждане на преписката по същество.

(5) На страните по преписката се предоставя възможност за устно или писмено становище по представения доклад. Членовете на комисията могат да задават въпроси на страните по ред, определен от председателстващия. Отговорите на тези въпроси се вписват в протокола.

(6) В заседанието страните са длъжни да представят всички данни, информация и документи, които имат значение за правилното решаване на преписката.

(7) Преди да пристъпи към закриване на заседанието, председателстващият предоставя на страните възможност за окончателно становище.

 
 
 

Чл. 44. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) След представяне на становищата на страните по преписката председателстващият обявява дата за закритото заседание за постановяване на решение и закрива заседанието.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Когато комисията счете, че обстоятелствата по преписката са изяснени от фактическа и правна страна, председателстващият съобщава деня за провеждане на закрито заседание за постановяване на решението на комисията, за което адресатът на решението се уведомява по реда на чл. 35, ал. 3, както и датата и часа за провеждане на открито заседание за обявяване и връчване на решението, като присъстващите се считат за уведомени.

(3) При изготвяне на общи административни актове, както и по други въпроси от обществена значимост в 10-дневен срок от датата на откритото заседание комисията провежда закрито заседание, на което приема проект на акта или на решението по заявлението и взема решение за провеждане на обществено обсъждане.

(4) Когато комисията реши, че преписката не е изяснена пълно и всестранно, се прилага чл. 32, ал. 5, т. 2, като се определя срок за допълнителното проучване.

(5) Комисията уведомява страните по преписката за резултатите от допълнителното проучване и посочва срок, в който могат да дадат становище по тях.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., отм., бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.).

(7) При необходимост може да се проведе ново открито заседание за допълнително разглеждане на преписката, като страните се уведомяват за мястото, датата и часа за провеждането му.

 
 
 
 

Чл. 45. За процедурата по този раздел се прилагат съответно разпоредбите на раздел I.

 
 
 
 

Раздел IV
Провеждане на обществено обсъждане

 
 
 

Чл. 46. (1) Обществено обсъждане се провежда при изготвяне на:

1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) проекти на общи административни актове, предвидени в ЗЕ и ЗРВКУ;

2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) проекти на наредбите по чл. 36, ал. 3 и чл. 60 ЗЕ и по чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗРВКУ;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) по други въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния и В и К сектори по решение на комисията.

(2) На общественото обсъждане могат да присъстват представители на лицата по чл. 14, ал. 2 ЗЕ. На обсъждането могат да присъстват и представители на медиите.

 
 
 

Чл. 47. (1) На закрито заседание комисията приема проекта на акта или на решението по заявлението за утвърждаване на цени.

(2) Комисията взема решение за провеждане на обществено обсъждане, с което определя:

1. датата, часа и мястото на провеждане на обсъждането;

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) срока по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ;

3. заинтересуваните лица, на които се изпраща покана за участие в общественото обсъждане.

(3) На общественото обсъждане могат да присъстват и лица, на които не е изпратена покана, но са заинтересувани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 ЗЕ.

 
 
 

Чл. 48. (1) (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) На интернет страницата на комисията се публикуват проектът на съответния акт, мястото, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане.

 
 
 

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г.) Общественото обсъждане се открива от председателя на комисията, а в негово отсъствие - от друг член на комисията, определен по реда на чл. 32, ал. 2, който представя основните принципи, заложени в проекта.

(2) За всяко обществено обсъждане се съставя протокол и се води магнетофонен запис.

(3) След приключване на обсъждането на основните принципи, заложени в проекта, се обявява срокът за представяне на становища по него.

 
 
 
 

Чл. 50. Комисията разглежда и обобщава получените становища и мотивира своето становище, като публикува мотивите на страницата си в интернет.

 
 
 
 

Раздел V
Деловодна дейност

 
 
 

Чл. 51. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) В администрацията на комисията се водят деловодни регистри като автоматизирана база данни за:

1. входящата и изходящата кореспонденция;

2. образуваните преписки;

3. протоколите от заседанията на комисията;

4. съставените актове и за издадените по тях наказателни постановления;

5. наложените принудителни административни мерки;

6. подадените жалби срещу решения на комисията;

7. предаване на приключилите преписки в архив.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Оригиналите на документите, заведени в регистрите по ал. 1, се съхраняват в архив.

 
 
 

Чл. 52. (1) Постъпилите молби, искания и заявления се вписват във входящия регистър в деня на получаването, като върху тях се отбелязват входящият номер и датата.

(2) На получените по пощата документи се запазва пликът с марките и клеймото.

 
 
 

Чл. 53. (1) Образуваните преписки и писмата по тях се вписват в съответния регистър.

(2) Документите и писмата по образуваните преписки се поставят в папки, оформени по образец, утвърден от председателя на комисията.

 
 
 

Чл. 54. Деловодната дейност, вътрешният документооборот (движение и обработка на вътрешна и външна документация, кореспонденция и поща), архивът и съхраняването на документи се регламентират с правила, приети с решение на комисията.

 
 
 

Чл. 55. (1) Преписките могат да бъдат предоставяни само на членовете на комисията и на служителите от администрацията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Исканията по Закона за достъп до обществена информация се завеждат в отделен регистър.

(3) Комисията или упълномощено от нея длъжностно лице разглежда исканията по ал. 2 и се разпорежда за формата и вида на предоставяне на информацията. В случаите, когато достъпът се осигурява чрез преглед на информацията, на лицето, поискало информацията, се съобщават денят, часът и мястото в сградата на комисията, където може да се запознае с документите.

 
 
 

Чл. 56. (1) Комисията води публични регистри за:

1. издадените лицензии и дадените разрешения;

2. издадените сертификати за произход;

3. издадените зелени сертификати;

4. сделките със зелени сертификати;

5. (нова - ДВ, бр. 49 от 2005 г., отм., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., нова, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) договорите за възлагане извършването на ВиК услуги;

6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2005 г., отм., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., нова, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) експертите, които участват при извършването на контрола по ЗРВКУ.

(2) Регистрите се водят от определено длъжностно лице от администрацията на комисията.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) В регистрите по ал. 1, т. 1 - 4 се вписват обстоятелствата, определени в съответните наредби по ЗЕ.

 
 
 

Чл. 57. (1) (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Към регистрите по чл. 56, ал. 1, т. 1 се води специален архив в съответната дирекция, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени разрешения и лицензии.

(2) Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписването, който отговаря на съответния номер в регистъра.

(3) Досиетата съдържат:

1. заявлението на кандидата за издаване на лицензия или даване на разрешение;

2. екземпляр от лицензията, съответно от решението за даване на разрешение с приложенията към него;

3. решенията за изменение, допълнение, подновяване, прекратяване или отнемане на лицензията;

4. екземпляр от наказателните постановления във връзка с лицензията, съответно от акта за налагане на принудителни административни мерки;

5. други документи, които се отнасят до титуляря на лицензията.

(4) Досието се съхранява най-малко 3 години след изтичане срока на лицензията, доколкото друго не е предвидено в действащото законодателство.

(5) Информацията в архива към регистрите, представляваща служебна тайна, не може да се разгласява освен пред органите на съдебната власт или други държавни органи по установения в закона ред.

 
 
 
 

Чл. 58. Регистрите се поддържат и като автоматизирана база данни.

 
 
 
 

Раздел VI
Работно време, пропускателен режим и заплата
(Загл. изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.)

 
 
 
 

Чл. 59. Работното време на комисията и на служителите в администрацията е от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.

 
 
 

Чл. 60. (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. , в сила от 29.11.2013 г.) Приемното време на председателя, овластен от него член на комисията и на главния секретар, както и на директорите се оповестява на специално обозначени места в сградата на администрацията.

 
 
 
 

Чл. 61. Лицата, които искат среща с председателя на комисията, отправят писмена или устна молба за това до техническия секретар, който съставя график за срещите за приемното време.

 
 
 

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Редът за достъп на външни лица в сградата на комисията се определя със заповед на председателя на комисията.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.).

 
 
 

Чл. 63. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.) Редът за образуване, разпределяне и ползване на средствата за заплати се определя с вътрешни правила за заплатите, които се приемат с решение на комисията.

 
 
 
 

Глава пета
(Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.)
РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, НАГРАДИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО
МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ

 
 
 
 

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., отм., бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.).

 
 
 

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., отм., бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.).

 
 
 

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., отм., бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.).

 
 
 

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., отм., бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.).

 
 
 

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., отм., бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.).

 
 
 
 

Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.).

 
 
 

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., отм., бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.).

 
 
 

Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., бр. 57 от 2011 г., в сила от 26.07.2011 г., отм., бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г.).

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 
 

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за енергетиката.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на Министерския съвет от 6 юни 2005 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно регулиране и на нейната администрация

(ДВ, бр. 49 от 2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 38. Навсякъде в глава пета думата "заместник-председател" се заменя със "заместник-председатели".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

Преходни и заключителни разпоредби

 
 
 
 

§ 41. Член 25б влиза в сила от 1 януари 2006 г.

 
 
 
 

§ 42. До 31 декември 2005 г. числеността на персонала в организационните структури и административните звена на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е 118 щатни бройки и е разпределена, както следва:

     Председател                               

1

     Заместник-председател                     

2

     Членове на комисията                      

10

     Главен секретар                           

1

     Служител по сигурността                   

 

     на информацията                           

1

     Финансов контрольор                       

1

     Обща администрация                        

24

     в т. ч.:                                  

 

     дирекция "Административно,                

 

     финансово и информационно обслужване      

 

     и международно сътрудничество"            

24

     Специализирана администрация              

78

     в т. ч.:                                  

 

     дирекция "Правна"                         

14

     дирекция "Икономически анализи            

 

     и работа с потребителите"                 

14

     дирекция "Електроенергетика"              

13

     дирекция "Топлоенергетика"                

10

     дирекция "Газоснабдяване"                 

13

     Главна дирекция "Водоснабдителни          

 

     и канализационни услуги"                  

14

   

 
 
 
 

§ 43. Необходимите средства за изпълнение на постановлението да се осигурят от преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2005 г.

 
 
 
 

§ 44. Министърът на финансите да извърши произтичащите от § 43 промени по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

 
 
 
 

§ 45. Постановлението се приема на основание § 3, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 215 на Министерския съвет от 12 октомври 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на държавната администрация и административната реформа

(ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, приет с Постановление № 122 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 12. Министърът на държавната администрация и административната реформа да внесе в Министерския съвет предложение за изменения в нормативната уредба, регламентираща специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба.

 
 
 
 

§ 13. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 16 август 2005 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 68 от 2005 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

към Постановление № 266 на Министерския съвет от 22 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

(ДВ, бр. 103 от 2013 г., в сила от 29.11.2013 г.)

 
 
 
 

§ 35. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, т. 4, която влиза в сила от 1 януари 2014 г.

 
 
 
 
                                 Приложение
 
 
 
 
                              към чл. 12, ал. 2 
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.,
бр. 48 от 2006 г.,
в сила от 1.05.2006 г.,
изм., бр. 55 от 2008 г.,
в сила от 1.06.2008 г.,
бр. 57 от 2011 г.,
в сила от 26.07.2011 г.,
бр. 107 от 2011 г.,
в сила от 1.01.2012 г.,
бр. 103 от 2013 г.,
в сила от 29.11.2013 г.)
 
 
 
 
   
Численост на персонала в организационните структури
и административните звена на Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране – 128 щатни бройки
Председател 1 Членове на комисията 6 Главен секретар 1 Вътрешен одитор 1 Служител по сигурността на информацията 1 Обща администрация 31 в т. ч. дирекция "Административно-стопанско, финансово и информационнообслужване" 19 дирекция "Правна" 12 Специализирана администрация 87 в т. ч. Главна дирекция "Контрол и решаване на спорове" 38 дирекция "Ценово регулиране, лицензии и пазари" 36 дирекция "Регулаторна политика и международни дейности" 13