УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология
 
 
 
 

Приет с ПМС № 109 от 8.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм., бр. 33 от 28.03.2008 г., в сила от 1.04.2008 г., бр. 53 от 10.06.2008 г., в сила от 10.06.2008 г., бр. 98 от 11.12.2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. и доп., бр. 12 от 10.02.2012 г., изм., бр. 22 от 16.03.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 1.12.2012 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., бр. 108 от 30.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 
 

Чл. 1. С правилника се определят функциите, структурата и числеността на персонала и организацията на работата на Българския институт по метрология (БИМ).

 
 
 

Чл. 2. (1) Българският институт по метрология е юридическо лице към Министерския съвет със седалище София.

(2) Българският институт по метрология е специализиран институт за изпълнение на държавната политика в областта на измерванията и за:

1. изпълнение на възложените му функции със Закона за измерванията и други нормативни актове;

2. подпомагане органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измервания;

3. провеждане на метрологични изследвания и предоставяне на услуги, свързани с измервания и със средства за измерване, в области от обществен, научен и икономически интерес;

4. провеждане на дейности по международно признаване на резултатите от извършваните в Република България измервания.

(3) Българският институт по метрология е администрация, която подпомага председателя на БИМ при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на физически и юридически лица.

 
 
 

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Председателят на Българския институт по метрология е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката.

(2) Дейността на БИМ се финансира от държавния бюджет и от собствени приходи.

(3) Българският институт по метрология администрира по бюджета си средствата от таксите, събрани по Закона за измерванията и от собствени приходи от:

1. измервания, метрологични изследвания и консултации;

2. калибриране и оценяване съответствието на средства за измерване;

3. отпечатване и разпространение на официалния бюлетин на БИМ и други специализирани в областта на измерванията печатни материали (списание, ръководства, методически указания и др.);

4. отпечатване и разпространение на преводи на документи на международните органи и организации по метрология;

5. курсове и семинари, провеждани в учебния център по метрология;

6. дарения;

7. лихви;

8. средства по национални и международни програми, проекти, договори и споразумения;

9. други източници.

 
 
 
 

Глава втора
ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БИМ

 
 
 

Чл. 4. (1) Председателят ръководи и представлява БИМ.

(2) Като орган на управление в областта на измерванията председателят на БИМ:

1. изпълнява определената от Министерския съвет държавна политика в областта на измерванията;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подпомага министъра на икономиката и енергетиката при разработването на държавната политика в областта на измерванията;

3. предлага на Министерския съвет утвърждаването на националните еталони на Република България;

4. предлага за приемане от Министерския съвет дългосрочна програма за развитие на националните еталони;

5. приема дългосрочна програма за развитие на националната система за сертифицирани сравнителни материали, координира нейното изпълнение и издава сертификати за сертифицираните сравнителни материали;

6. одобрява и отнема одобряването на типа на средства за измерване;

7. представлява Република България пред международните органи и организации по метрология;

8. изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации по метрология;

9. сключва, изменя и прекратява двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество и взаимно признаване в областта на измерванията;

10. издава указания и препоръки за прилагането на документите на международните органи и организации по метрология;

11. организира издаването на официалния бюлетин на БИМ;

12. определя със заповед състава на Научния съвет по метрология и ръководи заседанията му;

13. може да създава със заповед работни групи и експертни съвети във връзка със създаването и усъвършенстването на националните еталони.

(3) По искане на председателя на БИМ служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), предложени от нейния председател, могат да вземат участие по изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международни органи и организации по метрология. Правата и задълженията на служителите се определят от председателя на БИМ и от председателя на ДАМТН за всеки конкретен случай.

(4) Председателят на БИМ:

1. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на института;

2. определя размера на цените за предоставяните от БИМ услуги;

3. награждава служителите в БИМ по определения в Закона за държавния служител ред;

4. определя със заповед служителите, които имат право на допълнително материално стимулиране;

5. издава индивидуални административни актове в рамките на предоставените му правомощия;

6. изпълнява и други задачи, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

 
 
 
 

Чл. 5. (1) При осъществяване на своите правомощия председателят на БИМ се подпомага от заместник-председател.

(2) Когато председателят отсъства от страната или ползва законоустановен отпуск, той делегира правомощията си със заповед на заместник-председателя за всеки конкретен случай.

(3) Извън случаите по ал. 2 председателят на БИМ може да делегира със заповед част от своите правомощия по чл. 4 на заместник-председателя.

 
 
 

Чл. 6. Председателят е орган по назначаването на държавните служители в БИМ и сключва трудовите договори с другите служители от администрацията на БИМ.

 
 
 
 

Глава трета
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА БИМ

 
 
 
 

Раздел I
Структура

 
 
 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2012 г., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Структурата на БИМ включва финансов контрольор, обща и специализирана администрация, организирана в една дирекция и две главни дирекции.

 
 
 

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Обща администрация".

(2) Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Национален център по метрология" и Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди".

 
 
 

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., бр. 53 от 2008 г., в сила от 10.06.2008 г., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., бр. 94 от 2012 г., в сила от 1.12.2012 г., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., бр. 108 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) Общата численост на персонала в административните звена на БИМ е 287 щатни бройки, включително председателят, заместник-председателят и главният секретар.

(2) Разпределението на персонала в отделните административни звена е посочено в приложението.

 
 
 

Чл. 10. (1) Председателят утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на служителите в БИМ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) Териториалните звена на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" са 6 регионални отдела.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) Председателят със заповед определя седалището и обхвата на териториална компетентност на регионалните отдели по ал. 2 при спазване разпоредбите на § 6 от допълнителните разпоредби на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

(4) Председателят със заповед създава, преобразува и закрива отдели и сектори в рамките на дирекциите по чл. 8, с която се определя и разпределението на функциите на тези звена.

 
 
 
 

Раздел II
Главен секретар

 
 
 

Чл. 11. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на БИМ в изпълнение на нормативните актове и разпорежданията на председателя.

(2) Главният секретар:

1. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на БИМ;

2. осигурява необходимите условия за нормална и ефективна работа на административните звена в института на организационно и техническо равнище;

3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в БИМ и ръководи и контролира цялостната организация по провеждане атестирането на служителите в администрацията и за обучението на персонала;

4. осъществява общия контрол за изпълнението на заповедите на председателя;

5. организира и контролира работата с документите и другите носители на информация и съхраняването им;

6. организира ползването на недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени на БИМ;

7. организира изготвянето на вътрешни правила относно реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;

8. координира оперативното взаимодействие на администрацията на БИМ с администрацията на Министерския съвет и на другите органи на изпълнителната власт;

9. организира и координира връзките с обществеността по отношение на дейността на БИМ;

10. изготвя проект на бюджет на БИМ в частта му относно средствата, необходими за административното осигуряване на дейността му;

11. изготвя ежегодно доклад за състоянието на администрацията и го представя на председателя;

12. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от длъжностно лице, определено за всеки конкретен случай с писмена заповед на председателя.

 
 
 
 

Раздел III
Служител по сигурността на информацията
(Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2012 г.)

 
 
 

Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2012 г., отм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.).

 
 
 

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2012 г.).

 
 
 
 

Раздел IIIа
(Нов - ДВ, бр. 12 от 2012 г.)
Финансов контрольор

 
 
 

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на председателя.

(2) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност при осъществяването на цялостната дейност на БИМ, като писмено изразява мнение относно:

1. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) решенията или действията, свързани с разпореждане с активи и средства, получени от държавния бюджет и по международни програми и проекти, включително поемането на задължение и извършване на разход;

2. решенията или действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на БИМ;

3. други решения, от които се пораждат права, съответно задължения, за БИМ и/или за неговите служители.

(3) Финансовият контрольор осъществява своята дейност съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и указанията на министъра на финансите.

(4) Финансовият контрольор представя всяко тримесечие отчет пред председателя относно своята дейност.

 
 
 
 

Раздел IV
Инспекторат

 
 
 

Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2012 г., отм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.).

 
 
 
 

Раздел V
Обща администрация

 
 
 

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) Дирекция "Обща администрация":

1. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейностите БИМ, и дава становища по проекти на нормативни актове съвместно с дирекциите от специализираната администрация;

2. осъществява взаимодействието на БИМ с правните дирекции на Министерския съвет, на министерствата и на другите ведомства и с дирекция "Съвет по законодателството" на Министерството на правосъдието;

3. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейностите на института, и участва в работата на комисиите, свързани с процедурите по възлагане на обществени поръчки;

4. следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения;

5. извършва проверки, дава становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на граждани и организации и осъществява процесуално представителство на БИМ пред съдилищата;

6. изготвя и актуализира длъжностното разписание на БИМ и поименното разписание на длъжностите, изготвя статистически справки за работната заплата и за движението на кадрите;

7. осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики на служителите в БИМ;

8. изготвя актовете и документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, оформя и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;

9. осигурява цялостната организация по провеждане атестирането на служителите в администрацията на БИМ и обучението на персонала;

10. планира и организира обучението, повишаването и поддържането на професионалната квалификация и преквалификация на служителите и организира провеждането на курсове и семинари в учебния център на БИМ;

11. извършва дейностите по охрана на труда и медицинско обслужване на персонала във връзка с здравословните и безопасни условия на труд;

12. обработва входящите и изходящите документи, осъществява деловодната дейност и съхранява деловодния архив;

13. организира приемането на заявки за административни услуги, изготвя справки и отчети за дейността на БИМ по Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица;

14. подпомага технически дейността на Научния съвет по метрология към председателя на БИМ;

15. планира развитието на информационната система на БИМ, организира обслужването й, администрира достъпа до нея и предлага, внедрява и поддържа информационни и комуникационни продукти (бази данни, електронни регистри) и поддържа информационната страница на БИМ в интернет;

16. осигурява синхрона и съвместимостта на информационната система на БИМ с информационната система на държавната администрация, както и обмена на информация по електронен път;

17. организира осъществяването на публичните изяви на председателя на БИМ или на упълномощени от него длъжностни лица, поддържа връзки с административните звена за информация и връзки с обществеността на Народното събрание, Министерския съвет и други централни органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;

18. организира отпечатването и разпространението на официалния бюлетин на БИМ и други специализирани в областта на измерванията печатни материали (списания, ръководства, методически указания), както и на преводи на документи на международните органи и организации по метрология;

19. съставя проекта на бюджет на БИМ, контролира правилното разходване на средствата и отчита изпълнението на бюджета и изготвя периодично финансови анализи и прогнози за дейността на БИМ;

20. осигурява финансово-счетоводното обслужване на БИМ в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;

21. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетни средства при спазване на финансовата дисциплина;

22. организира завеждането и отчитането на материалните активи на института и редовното извършване на инвентаризации;

23. извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на материалните активи при спазване разпоредбите на действащото законодателство;

24. организира и осигурява стопанисването, включително поддръжката и ремонта, на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на БИМ и съхранява документите за тях;

25. организира и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и съхранява досиетата за тях и следи за изпълнението на договорите, сключени от председателя за осигуряване на дейностите в БИМ;

26. осигурява сервизната поддръжка на използваните еталони и средства за измерване и организира изпращането на еталони в чужбина за калибриране, сравняване или ремонт;

27. организира и осигурява транспортното обслужване;

28. снабдява администрацията на БИМ с материали и консумативи и организира и осигурява почистването в административните сгради;

29. организира и координира сътрудничеството с международни, регионални и национални организации по метрология в областите на дейност на БИМ и следи за своевременното превеждане на членския внос към международни органи и организации;

30. организира и координира подготовката и воденето на преговори за сключването на междуправителствени и междуведомствени споразумения за сътрудничество в областта на метрологията и координира изпълнението им;

31. организира, координира и ръководи дейностите по изпълнение на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, или по двустранни програми за сътрудничество, включително мониторинг и оценка на резултатите от изпълнението;

32. организира и представя в международните и регионалните организации по метрология, както и на двустранна основа предложения за специализации и научни посещения, учебни курсове и семинари, за участие в международни конференции, симпозиуми, семинари и съвещания на технически комитети, консултативни и експертни групи по метрологични проблеми;

33. води международната кореспонденция, подготвя и координира плановете за международната дейност на БИМ и съдейства за провеждане на международни прояви по метрология в Република България;

34. издава ежемесечна справка и осигурява информация и материали, свързани с европейската интеграция и международното сътрудничество;

35. организира международните изяви на председателя на БИМ, на заместника му и на другите служители, подготвя задграничните командировки и оформянето на необходимите документи.

 
 
 
 

Раздел VI
Специализирана администрация

 
 
 

Чл. 16. Главна дирекция "Национален център по метрология":

1. разработва проекти на дългосрочни програми за създаване и усъвършенстване на националните еталони на Република България;

2. създава, съхранява и усъвършенства националните еталони в изпълнение на дългосрочните програми;

3. подготвя за утвърждаване националните еталони и води регистър на утвърдените;

4. осигурява проследимост на националните еталони до международни еталони или еталони на държави - членки на Конвенцията за метъра;

5. предприема мерки за осигуряване проследимостта на измерванията в случаите, когато в страната няма утвърден национален еталон, или при повреда или унищожаване на национален еталон и координира дейността на лицата, които притежават национални еталони;

6. извършва дейности за изпълнение на изискванията на Споразумението на Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM) за взаимно признаване на националните еталони и на сертификатите от измерване и калибриране, издадени от националните метрологични институти;

7. участва в работни групи и проекти на Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM), Европейското сътрудничество в областта на еталоните (EUROMET) и Организацията за евро-азиатско сътрудничество между държавните метрологични институти (COOMET);

8. организира и участва в международни сравнения за установяване степента на еквивалентност на националните еталони;

9. поддържа система за управление по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025;

10. разпространява чрез калибриране единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната;

11. изпитва и валидира софтуер за обработка на резултати от измервания;

12. извършва и/или организира сертификация на сравнителни материали и координира изпълнението на дългосрочната програма за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали;

13. води регистър на сертифицираните сравнителни материали и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на БИМ;

14. извършва измервания и метрологични изследвания съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории;

15. участва като лаборатории, осигуряващи международно проследими референтни стойности за междулабораторни сравнения на акредитираните лаборатории;

16. участва с лектори в курсове и семинари, организирани в учебния център на БИМ;

17. предоставя консултации в областта на измерванията.

 
 
 

Чл. 17. Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди":

1. осъществява координация и методическо ръководство на дейността на регионалните отдели "Мерки и измервателни уреди";

2. извършва изследване и подготвя предложения за одобряване типа на средства за измерване, които подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му, чрез изпитване на средствата за измерване и използвания в тях софтуер;

3. води регистър на одобрените за използване типове средства за измерване и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на БИМ;

4. извършва първоначална и последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

5. извършва метрологична експертиза на средства за измерване, които подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

6. извършва калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

7. участва в работата на Международната организация по законова метрология (OIML), Организацията за евро-азиатско сътрудничество между държавните метрологични институти (COOMET), Европейската организация за сътрудничество в областта на законовата метрология (WELMEC) и във връзка с Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), в работата на Икономическата комисия за Европа в ООН;

8. извършва изпитване и подготвя предложения за одобряване типа на игрални съоръжения;

9. извършва първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения;

10. извършва изпитване и подготвя предложения за одобряване типа на фискални устройства, касови апарати, системи с фискална памет за продажба на течни горива и локални мрежи от фискализирани терминални интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност;

11. (нова - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) извършва изпитване за електромагнитна съвместимост;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) води регистър на одобрените типове фискални устройства, компютърни мрежи и системи и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на БИМ;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) извършва експертизи на фискални памети или контролни изпитвания на фискални устройства;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) участва с лектори в курсове и семинари, организирани в учебния център на БИМ;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) предоставя консултации в областта на измерванията.

 
 
 
 

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА БИМ

 
 
 
 

Чл. 18. (1) Организацията на работата на БИМ се осъществява съгласно правилника и вътрешни правила, процедури и инструкции, утвърдени от председателя на БИМ.

(2) Председателят на БИМ може да утвърждава процедури и инструкции, свързани с работата на специализираната администрация, по предложение на директорите и на главните директори.

 
 
 
 

Чл. 19. (1) Директорите и главните директори осъществяват непосредственото ръководство на дирекциите.

(2) Директорите и главните директори:

1. ръководят, организират, контролират и дават отчет за дейността на ръководените от тях дирекции или главни дирекции на председателя;

2. докладват на председателя, на неговия заместник или на главния секретар, материалите по въпроси, включени във функциите на ръководените от тях дирекции или главни дирекции;

3. насочват и подписват материали, подготвени по въпроси, включени във функциите на ръководените от тях дирекции или главни дирекции;

4. разпределят и координират работата между административните звена, включени в ръководените от тях дирекции или главни дирекции;

5. изпълняват и други задачи, възложени им от председателя, от заместник-председателя или от главния секретар.

(3) При отсъствие директорите и главните директори се заместват от определен със заповед на председателя на БИМ за всеки конкретен случай служител в съответното административно звено.

 
 
 
 

Чл. 20. Началниците на отдели и сектори в дирекциите или в главните дирекции ръководят, организират, контролират, координират и отчитат пред директорите или главните директори изпълнението на задачите на съответния отдел или сектор.

 
 
 
 

Чл. 21. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в БИМ, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

 
 
 
 

Чл. 22. (1) Документите, изпратени до БИМ от държавни органи, от юридически или от физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка.

 
 
 
 

Чл. 23. Служебните преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им, като резолюцията съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис.

 
 
 
 

Чл. 24. (1) Изходящите от БИМ документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.

(2) На молбите и жалбите се отговаря в едномесечен срок от получаването им, ако в закон не е установен друг срок. Ако се налага да бъде извършена проверка, срокът може да бъде продължаван, но за не повече от два месеца.

 
 
 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 1.12.2012 г.) Служителите могат да бъдат награждавани с отличия за образцово изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за държавния служител със заповед на председателя на БИМ.

 
 
 

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2012 г.).

 
 
 
 

Чл. 27. Командироването в страната на служителите от БИМ се извършва от председателя или от определени от него длъжностни лица.

 
 
 

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите на института при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите по ал. 1 се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

(3) Работното време на служителите, които работят в среда на йонизиращи лъчения, е 7 часа дневно и се определя с акта по ал. 4 в границите по ал. 2.

(4) Работното време на служителите по ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане спецификите на административните звена и задължителното отработване на установените 8 часа дневно.

(5) Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

 
 
 
 

Чл. 29. (1) Приемното време на председателя, на заместник-председателя и на главния секретар се оповестява на специално обозначени места в сградите на БИМ.

(2) Приемното време за предаване и получаване на еталони и средства за измерване за калибриране, изследване на типа и проверка се оповестява на специално обозначени места в сградите на съответните главни дирекции на БИМ.

 
 
 
 

Чл. 30. Достъпът на външни лица в сградите на БИМ се разрешава след издаване на пропуск от охраната или предоставяне на документ, разрешаващ влизането и излизането. Пропускът съдържа трите имена на лицето и при кого отива. След приключване на посещението служителят, провел срещата, разписва пропуска.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 
 

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 10, ал. 5 от Закона за измерванията.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 121 на Министерския съвет от 2 юни 2008 г. за закриване на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" към министъра на икономиката и енергетиката и на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки към министъра на икономиката и енергетиката

(ДВ, бр. 53 от 2008 г., в сила 10.06.2008 г.)

.......................................................................

 
 
 
 

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, т. 1, буква "в" и т. 2, буква "в", които влизат в сила от 21 март 2008 г.

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21

на Министерския съвет от 12 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

.....................................................................................................................................

§ 10. В Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с Постановление № 109 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 33 и 53 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г. и бр. 12, 22 и 94 от 2012 г.), се правят следните изменения:

.........................................................................................................................................

8. Навсякъде в правилника думите "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "министъра на икономиката и енергетиката".

.........................................................................................................................................

 
 
 
 
                                Приложение
 
 
 
 
към чл. 9, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.,
в сила от 1.04.2008 г.,
бр. 53 от 2008 г.,
в сила от 10.06.2008 г.,
бр. 98 от 2009 г.,
в сила от 11.12.2009 г.,
изм. и доп., бр. 12 от 2012 г.,
изм., бр. 94 от 2012 г.,
в сила от 1.12.2012 г.,
бр. 14 от 2014 г.,
в сила от 18.02.2014 г.,
бр. 108 от 2014 г.,
в сила от 1.01.2015 г.)

Численост на персонала в административните звена на Българския институт по метрология – 287 щатни бройки


Председател

1

Заместник-председател

1

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Обща администрация

34

в т.ч.:


дирекция "Обща администрация"

34

Специализирана администрация

249

в т.ч.:


Главна дирекция "Национален център по метрология"

63

Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди", включително регионалните отдели

186