УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

В сила от 01.09.2013 г. Приет с ПМС № 197 от 02.09.2013 г. Обн. ДВ. бр.79 от 10 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Министерството на икономиката и енергетиката, наричано по-нататък "министерството", на неговите организационни структури и административни звена, както и на Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България.

Чл. 2. (1) Министерството на икономиката и енергетиката е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София, ул. Славянска 8.

(2) Министерството на икономиката и енергетиката е организирано в дирекции, които подпомагат министъра на икономиката и енергетиката при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на юридическите лица и гражданите.

 

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

Раздел I. Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на икономиката и енергетиката, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на икономиката, енергетиката и туризма.

(2) Министърът ръководи и представлява министерството.

Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнение на правомощията си министърът се подпомага от петима заместник-министри.

(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II. Правомощия на министъра

Чл. 5. (1) Въз основа на Конституцията на Република България и в изпълнение на законите министърът самостоятелно или съвместно с други органи на властта и/или обществени организации:

1. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на икономиката, енергетиката и туризма;

2. определя стратегическите цели и приоритети на икономическата политика и на политиката в областта на енергетиката и на туризма в рамките на своите правомощия, организира и координира разработването на стратегии и програми за постигането им;

3. обсъжда икономическата политика и политиката в областта на енергетиката и на туризма с работодателските организации, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, контрола и наблюдението на отделни програми и проекти за осъществяване на политиките;

4. провежда енергийна политика, насочена към енергийно развитие на страната, при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди горива въз основа на общите прогнозни енергийни баланси;

5. разработва, провежда и контролира изпълнението на политиката за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

6. провежда държавната политика по отношение на надеждност на снабдяването с електрическа енергия и сигурността на снабдяването с природен газ;

7. разработва и осъществява правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на Европейския съюз (ЕС);

8. провежда и координира държавната политика за защита на потребителите и предприема мерки за нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики;

9. одобрява списък на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;

10. признава сдружения на потребители за представителни на национално ниво в съответствие със Закона за защита на потребителите;

11. създава помирителни комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, и определя членовете, седалището и района на действие на тези комисии;

12. участва при формирането на политиката за развитие на капиталовия пазар в Република България;

13. ръководи разработването, организира и координира осъществяването на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти;

14. организира дейността на управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.;

15. осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки, разработва и осъществява държавната политика в областта на иновациите, като подкрепя повишаването на иновационната активност на предприятията и на иновационната култура на предприемачите;

16. разработва и предлага икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;

17. провежда държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите в страната;

18. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия чрез създаването и развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия при отчитане на необходимостта от постигане на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на страната;

19. разработва, организира, координира и контролира осъществяването на външноикономическата политика на Република България и защитава външноикономическите й интереси в международни организации съгласувано с министъра на външните работи;

20. координира въпросите в областта на общата търговска политика на ЕС;

21. извършва лицензионна, разрешителна и регистрационна дейност от нормативно регламентираните му компетенции и последващ контрол;

22. участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на министерството, произтичаща от членството на Република България в ЕС, като предлага и провежда мерки за въвеждане на стандартите и законодателството на ЕС в областта на своите правомощия;

23. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори за икономическо, търговско и техническо сътрудничество, за взаимно насърчаване и защита на инвестициите в областта на икономиката, туризма и енергетиката, както и други договори в областите на своята дейност;

24. ръководи разработването и осъществява политиката на министерството за участие в програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, международни финансови институции и други донори;

25. ръководи, организира и контролира осъществяването на сътрудничеството и изпълнението на задълженията във връзка с членството на Република България в Световната търговска организация и други международни икономически организации;

26. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма, икономиката и енергетиката, изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;

27. прилага режима за внос и износ на международно контролирани стоки и технологии с възможна двойна употреба, на военна и специална техника;

28. разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, включително на годишната програма за национална туристическа реклама;

29. подпомага дейността по привличане на инвестиции и съдейства за реализиране на проекти за устойчиво и балансирано развитие на туризма на национално, регионално и местно ниво, включително за изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма;

30. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) ръководи и контролира дейността на икономическите съветници в Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България; популяризира българския туризъм в чужбина;

31. упражнява правата на собственост на държавата и възлага управлението на едноличните търговски дружества с държавно имущество; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества; преструктурира държавното участие в капитала на търговските дружества;

32. провежда държавната политика в областта на геоложките изследвания и управлението на подземните богатства с цел устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори, като извършва предвидените в Закона за подземните богатства действия;

33. осъществява контрол по опазването на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при търсенето, проучването, добива и първичната им преработка и управление на минните отпадъци от тези дейности;

34. разработва и внася за приемане от Министерския съвет Национална стратегия за развитие на минната индустрия;

35. управлява Националния геоложки фонд и Националното скално фондово хранилище;

36. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани карти, регистри и информационна система за разрешенията за търсене и проучване и за проучване, откритията и находищата на подземни богатства, предоставените концесии за добив на подземни богатства и разрешителните за управление на съоръжения за минни отпадъци;

37. организира създаването и поддържането на Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за всички видове подземни богатства по Закона за подземните богатства (ЗПБ) и издава удостоверения за регистрирани открития на находища;

38. организира дейността по предоставяне на концесии за изграждане на хидроенергийни обекти съгласно Закона за концесиите;

39. участва в разработването на националните политики в областта на надзора на пазара, стандартизацията, метрологията, акредитацията, патентите и авторското право и осъществява взаимодействие с националните институции в тези области;

40. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на изпълнителната власт, организира и координира съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма, финансовото осигуряване и изпълнение на стратегиите и програмите;

41. създава национална мрежа от туристически информационни центрове, функциониращи въз основа на единни стандарти и на основата на публично-частно партньорство;

42. организира създаването и поддържането на Единната система за туристическа информация, включително воденето и поддържането на Националния туристически регистър;

43. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска и/или

туристическа агентска дейност и категоризация и сертификация на туристически обекти в предвидените от закон случаи;

44. ръководи и председателства Националния съвет по туризъм;

45. ръководи и координира политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в ЕС;

46. ръководи и координира прилагането на клъстерната политика в икономиката;

47. прави оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Черно море или на отделни части от нея и прави предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра;

48. издава разрешения за проучване и разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра;

49. организира и контролира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка, защитата при кризисни ситуации и на критичните инфраструктури, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плановете за работа във военно време и за защита при кризисни ситуации в министерството;

50. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на правомощията си;

51. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на министерството;

52. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) Министърът работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и служебната тайна налагат ограничаване на този принцип.

(3) Министърът провежда информационна политика, която гарантира откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Министърът контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

(5) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Раздел III. Политически кабинет

Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.

(2) Политическият кабинет има съвещателни и информационно-аналитични функции, обобщава оценките за състоянието и перспективите за развитие на икономиката и енергетиката, предлага програми за постигане целите на икономическата, енергийната и туристическата политика и дава насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешното развитие на тези политики.

(3) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".

(4) Политическият кабинет:

1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му и при представянето й пред обществото;

2. предлага на органа на изпълнителната власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение;

3. организира и осъществява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.

(5) Министърът със заповед определя функциите на членовете на политическия кабинет.

(6) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

(7) Дейността на политическия кабинет на министъра се подпомага от съветници по определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, от експертни и от технически сътрудници.

(8) Общата численост на политическия кабинет е посочена в приложението.

Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на икономиката, енергетиката и туризма, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.

Чл. 8. Началникът на политическия кабинет:

1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;

2. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;

3. организира и контролира работата на съветниците, експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;

4. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.

Чл. 9. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. организира провеждането на информационната политика на министерството съгласно Комуникационна стратегия и принципите за достъп до обществена информация;

2. предлага и координира публичните изяви на министъра, на заместник-министрите и на служителите на министерството, като ги съгласува с началника на политическия кабинет;

3. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на министъра и на министерството;

4. предлага проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;

5. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;

6. координира връзките с медиите с цел осигуряване на пълна и точна информация за дейността на министъра и на министерството в публичното пространство;

7. участва в подготовката на отговорите на министъра във връзка с парламентарния контрол;

8. координира дейността на служителите в дирекция "Връзки с обществеността и протокол" и разпределя оперативните задачи;

9. координира публикуването на информация на интернет страницата на министерството;

10. работи в координация с дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на Президента, Правителствената информационна служба на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства.

Чл. 10. (1) Парламентарният секретар:

1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;

2. изпълнява основните си функции, като:

а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;

б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите във връзка с парламентарния контрол;

г) проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до отрасъла, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми.

(2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I. Общи положения

Чл. 11. (1) Министерството е структурирано в една главна дирекция, 21 дирекции, инспекторат, звено "Сигурност на информацията" и финансови контрольори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на министерството е 808 щатни бройки.

(3) Разпределението на общата численост по ал. 2 е посочено в приложението.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Като орган по назначаването на държавните служители в министерството министърът:

1. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на длъжностите на министерството по предложение на главния секретар и определя индивидуалните размери на основните заплати и допълнителните възнаграждения за постигнати резултати съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда;

2. прилага съответните процедури за подбор и наемане на служителите в министерството, включително осигурява извършването на съответните процедури за кариерно развитие и израстване на служителите в министерството.

Раздел II. Главен секретар

Чл. 13. (1) Главният секретар се назначава от министъра и осъществява административното ръководство на министерството.

(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:

1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;

2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред министъра за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;

3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на министерството;

4. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;

5. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в министерството;

6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;

7. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;

8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

9. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Министърът може с писмена заповед да възложи и други функции и задачи на главния секретар.

Раздел III. Инспекторат

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

(2) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и извънпланови проверки по ред, определен в утвърдените от министъра вътрешни правила за дейността на звеното.

(3) При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

(4) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.

(5) Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:

1. подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи от годишните програми за изпълнение на Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

2. осъществява контрол съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и предлага на министъра конкретни действия;

3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на измами и нередности в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) разглежда и извършва проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви и други нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет и изготвя доклад за резултатите; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите на сигналите;

5. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

6. проверява спазването на вътрешните правила за организация на работата на администрацията;

7. може да предлага образуването на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и вътрешните актове в министерството;

8. контролира спазването на препоръките на външни одитни и контролни органи по техни доклади, които са насочени към него;

9. при извършвани проверки анализира ефективността на проверяваните обекти, като предлага и оценка на ефективността на дейността на проверявания обект;

10. прави оценка на корупционния риск;

11. осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

(6) Ръководителят на инспектората докладва директно на министъра.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) При осъществяване на своите функции служителите от инспектората на министерството имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.

(8) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността на инспектората през съответната година.

Раздел IV. Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 15. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Дирекция "Вътрешен одит" извършва дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в министерството, включително на разпоредителите със сметки за средства от ЕС, и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит, като:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на дирекция "Вътрешен одит" и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;

3. изготвя одитен план за всеки отделен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;

4. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети, мнения, обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

8. представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките съгласно план за действие, утвърден от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;

10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите на публичния сектор.

(3) Директорът на дирекция "Вътрешен одит" докладва директно на министъра.

Раздел V. Звено "Сигурност на информацията"

Чл. 16. (1) Звено "Сигурност на информацията" е на пряко подчинение на министъра със статут на отдел. Служителят, който го ръководи, е служител по сигурността на информацията.

(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:

1. ръководи звено "Сигурност на информацията" и отговаря за защитата и контрола на достъпа до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС) и криптографската сигурност;

2. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;

3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства;

4. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация "поверително" и по-високо;

5. организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители в министерството за получаване на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация "секретно" и по-високо;

6. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;

7. организира и провежда обучението на служителите в министерството за работа с класифицирана информация и прилагането на програмно-техническите и физическите средства за защита;

8. организира и извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

9. извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на информационната сигурност в министерството;

10. ръководи регистратури за класифицирана информация;

11. организира изграждането и акредитацията на автоматизирани информационни системи или мрежи за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация, като контролира тяхната сигурност и експлоатация;

12. подпомага осъществяването на комуникациите на министерството със службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в съответните страни, както и на криптографската защита на обменяната информация в съответствие с изискванията на ЗЗКИ и Закона за Министерството на вътрешните работи;

13. контролира дейността на органа по развитие и експлоатация на автоматизирани информационни системи или мрежи за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация на министерството;

14. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

(3) Звено "Сигурност на информацията" подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнението на възложените му със ЗЗКИ задължения, като:

1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;

2. участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му;

3. регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;

4. осигурява дейността на регистратурите за класифицирана информация; осигурява съхранението и обмена на информация от НАТО, ЕС и друга чуждестранна класифицирана информация в областта на международните отношения.

Раздел VI. Финансови контрольори

Чл. 17. (1) Финансовите контрольори са пряко подчинени на министъра и осъществяват предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

(2) Финансовите контрольори извършват необходимите проверки и изразяват мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на министерството.

(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.

Раздел VII. Обща администрация

Чл. 18. Общата администрация е организирана в 7 дирекции:

1. дирекция "Финанси и управление на собствеността";

2. дирекция "Правна";

3. дирекция "Връзки с обществеността и протокол";

4. дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие";

5. дирекция "Административно обслужване";

6. дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване";

7. дирекция "Управление при кризисни ситуации".

Чл. 19. Дирекция "Финанси и управление на собствеността":

1. прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;

2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) осигурява финансово-счетоводните, бюджетните и стопанските дейности на администрацията при спазване на Закона за счетоводството, Закона за държавната собственост, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за публичните финанси и нормативните актове, регламентиращи бюджетната политика на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет и целеви средства и разпоредител със средства по международни програми;

3. участва в процеса на управление на бюджетните средства на министерството в съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност, като:

а) следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;

б) извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри;

в) прилага системата за двоен подпис по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи;

4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) обслужва плащанията и транзитните сметки на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет в системата на "Единната сметка";

5. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на Единната сметка лимита на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на министерството; дава методологически указания на второстепенните разпоредители с бюджет;

6. изготвя годишния баланс на администрацията и консолидирания баланс за министерството;

7. изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и други отчети, като осигурява своевременното им представяне пред съответните институции;

8. съставя годишния финансов отчет на министерството;

9. разработва проекта на годишен бюджет и тригодишната бюджетна прогноза за системата на министерството съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на финансите и в програмен формат;

10. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на министерството;

11. отговаря за правилното управление, стопанисване и използване на имуществото на министерството, организира и извършва годишни инвентаризации в установените срокове;

12. осигурява поддръжката на движимото и недвижимото имущество - държавна собственост, предоставено на министерството за управление, като организира и осъществява извършването на текущи и основни ремонти;

13. организира и осъществява цялостното техническо обслужване и логистика на звената в министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;

14. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;

15. участва при организирането и координира извършването на дейностите, свързани с обществените поръчки, като:

а) участва в планирането и отчитането на обществените поръчки;

б) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на възстановяване на гаранциите за изпълнение по сключените договори;

в) води регистър за сключените договори;

г) следи за спазването на сроковете и изпраща, включително по електронен път, до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки информацията за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки по чл. 5, ал. 1, т. 10 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2007 г., бр. 3 и 93 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г., бр. 27 от 2011 г., бр. 17 от 2012 г.; попр., бр. 20 от 2012 г.);

16. осигурява функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, както и поддръжката и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи;

17. организира и осигурява добри санитарно-хигиенни условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени.

Чл. 20. Дирекция "Правна":

1. осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството;

2. разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра;

3. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на икономиката, енергетиката и туризма, както и във всички случаи, в които министерството е заинтересувано ведомство;

4. изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството;

5. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;

6. изготвя становища по проекти на международни договори;

7. изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;

8. изготвя проекти на граждански договори, съгласува по законосъобразност граждански и трудови договори, сключвани в министерството;

9. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;

10. съгласува и дава становища по проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговските дружества еднолично или в които държавата е съдружник или акционер;

11. дава становища по законосъобразността на пълномощните за участие на представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества, в които министърът упражнява правата на държавата като съдружник или акционер, съобразно отрасловата си компетентност;

12. дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за обществените поръчки, Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител,Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в министерството;

13. участва в провеждането на обществени поръчки, като:

а) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на изпращане на информация до Регистъра към Агенцията по обществени поръчки, включително по отношение на възстановяване на гаранциите за участие в процедурите;

б) изпраща, включително по електронен път, до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки информацията по чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки с изключение на информацията за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки;

14. дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани със: лицензионната и регистрационната дейност от отрасловата компетентност на министерството; предоставянето на концесии и разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства; договорите за финансиране на иновационни и инвестиционни проекти и съгласуването на тези договори, включително свързаните с тях договори за ипотека и особен залог;

15. участва в изготвянето на договорите по Закона за насърчаване на инвестициите иправилника за прилагането му;

16. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подпомага дирекция "Малки и средни предприятия и иновации" при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими.

Чл. 21. Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. организира разработването на Комуникационна стратегия на министерството, която включва план за представяне на политиките по ресори - икономика, енергетика, туризъм, изграждане и поддържане на институционална идентичност на ведомството и на имиджа на министъра, заместник-министрите, представителите на политическия кабинет и експертния екип на министерството, определен за публично медийно представяне;

2. осигурява провеждането на информационната политика на министерството, като:

а) организира достъпа до информацията в съответствие с конституционните права на гражданите при спазване на Закона за достъп до обществена информация;

б) информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;

в) осъществява методическо ръководство и координация на връзките на административните структури към министерството с обществеността, като организира публичните изяви на служителите на министерството, включително медийни;

г) предлага извършване на проучвания и анализ на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна стратегия в помощ на настоящи или предстоящи решения и политики на министерството;

д) всекидневно поддържа и осъвременява страницата на министерството в интернет, като публикува текуща информация на български и на английски език;

е) отговаря за медийния мониторинг по теми, свързани с дейността на министерството;

3. подготвя съвместно с парламентарния секретар отговорите на министъра на въпроси и питания в рамките на парламентарния контрол в Народното събрание;

4. работи в координация с дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на Президента, с дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства;

5. осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България и с представителствата на водещи фирми и финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;

6. съдейства на началника на кабинета при изготвяне програмата на министъра, на неговите заместници и на главния секретар при официални и работни посещения в чужбина и в страната, както и на официални гости на министъра, на неговите заместници и на главния секретар;

7. осигурява в координация с дирекция "Правителствен протокол" на Министерския съвет протоколно задграничните командировки на министъра, включително визи, резервации, настаняване, транспортни схеми и др.;

8. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и осигурява наемане при необходимост на преводачи от и на български език;

9. подготвя необходимите документи за задграничните командировки на служителите на министерството, на управителите и изпълнителните директори на едноличните търговски дружества с държавно участие, в които правата на държавата като собственик на капитала се упражняват от министъра;

10. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи, конференции, семинари, дискусии;

11. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед функционалната си компетентност.

Чл. 22. Дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие":

1. прилага подходящи политики и стратегии по управлението и развитието на човешките ресурси в държавната администрация в съответствие със стратегическите цели на министерството и за оптимизиране на организационната структура;

2. разработва и прилага система за наемане и подбор; система за въвеждане на новопостъпили служители; система за оценка на трудовото изпълнение, заплащане и развитие на кариерата; програми за обучение и професионална квалификация и проектиране на работните места;

3. участва в планирането на потребности от нови служители за администрацията и методически подпомага дейността на звената по управление на човешките ресурси в системата на министерството;

4. организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в министерството;

5. организира процеса по назначаването на служители в министерството;

6. осъществява правнонормативното обслужване в областта на служебните и трудовите правоотношения; изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения и с дългосрочно командироване на служителите, в съответствие с действащото законодателство; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;

7. координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на служителите в администрацията;

8. разработва проекти на длъжностните разписания;

9. съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;

10. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) извършва съгласувателните процедури при определяне, назначаване и освобождаване на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, пряко назначавани или предлагани от него;

11. изготвя проекта на годишен план за обучение на служителите в администрацията и анализира дейностите по обучението;

12. консултира ръководители и служители по прилагането на процедурите и по проблемите, свързани с управлението на човешките ресурси;

13. извършва проучвания сред служителите за повишаване на организационната култура и подобряване условията на труд;

14. подготвя становища по проекти на актове във връзка с управлението на човешките ресурси в държавната администрация;

15. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служителите, на които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с министерството е било признато за незаконно;

16. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) води регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) по отношение на служителите в администрацията и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и техните заместници, пряко назначавани от него;

17. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството в частта по численост на персонала и разходваните средства за възнаграждения, включително за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра; участва и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност;

18. поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на човешките ресурси.

Чл. 23. Дирекция "Административно обслужване":

1. осигурява дейността по приемането на предложения и сигнали от граждани и представители на организации, включително изслушването на техните предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове, съгласно глава осма отАдминистративнопроцесуалния кодекс;

2. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на "едно гише";

3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) координира подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет;

4. организира и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет и изготвя периодични отчети за изпълнението й;

5. организира и осъществява деловодната дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на министерството, и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива;

6. организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;

7. извършва вписвания в Административния регистър;

8. извършва дейността по заверката на документи, издадени от Министерството на икономиката и енергетиката, включително от министерствата и ведомствата, на които Министерството на икономиката и енергетиката е правоприемник;

9. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) организира дейността по съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове, както и поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове, като организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;

10. координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет и отговаря за архивирането им;

11. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Чл. 24. Дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване":

1. проучва водещи информационни и комуникационни технологии и изучава информационните потребности, обслужващи дейността на министерството, като формира политики за внедряване на информационни и комуникационни технологии;

2. организира, администрира и осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на министерството;

3. организира и осигурява поддръжката на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на министерството и на търговските представителства в чужбина;

4. осигурява системна поддръжка и интеграция на комплексни информационни системи в министерството, включително информационните фондове, съдържащи вътрешноведомствена информация;

5. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в министерството;

6. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на министерството и на използваните софтуерни продукти и системи;

7. администрира и осигурява техническата поддръжка на компютърната техника на министерството, съдържаща класифицираната информация в електронен вид, съвместно с органите по сигурността;

8. участва в поддържането и администрирането на охранителния и пропускателния режим в сградите на министерството;

9. следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в министерството и отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на министерството в областта на информационните и комуникационните технологии; поддържа опис на всички информационни активи на министерството и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;

10. следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер;

11. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на политиките, целите, процедурите, метриката за оценка на информационната сигурност и инструкциите, произтичащи от нормативната уредба, както и всички други необходими указания и процедури;

12. разследва и анализира инцидентите в областта на мрежовата и информационната сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата и информационната сигурност в администрацията;

13. периодично (не по-малко от два пъти годишно) изготвя доклади за състоянието на информационната сигурност в административното звено и ги представя на министъра;

14. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството в частта му относно информационното и комуникационното обезпечаване на дейността.

Чл. 25. Дирекция "Управление при кризисни ситуации":

1. участва в дейностите, свързани с формирането на държавната политика в областта на защитата при бедствия, както и във връзка с разработване, актуализиране, съгласуване и прилагане на националните документи и нормативна уредба по защитата при бедствия;

2. организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия на министъра;

3. разработва и поддържа Плана за защита при бедствия на министерството, осъществява координацията и изпълнението му и подпомага дружествата от системата на икономиката и енергетиката при разработване и поддържане на аварийните им планове и/или на плановете за защита на пребиваващите;

4. организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в секторите от компетентността на министъра и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;

5. установява и означава европейските критични инфраструктури в сектор Енергетика и подсекторите му и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;

6. събира, анализира и обобщава информацията за опасностите, уязвимостите и рисковете на критичните инфраструктури и обектите им в сектор Енергетика, извършва оценката и контрола на опасностите в подсекторите от сектор Енергетика с означена европейска критична инфраструктура и подготвя докладите до Европейската комисия относно видовете уязвими места, опасностите и рисковете за сектора;

7. предлага за определяне стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност и от национално значение в секторите от компетентността на министъра;

8. осъществява дейностите по защита на националната сигурност от компетентността на министъра, като изисква необходимата информация и изготвя доклади, становища, анализи и предложения;

9. разработва план за привеждане от мирно във военно положение на министерството и организира изпълнението на мероприятията по подготовката за работа във военно време в съответствие с Директивата за привеждане на страната в готовност за работа във военно време;

10. организира, разработва и поддържа Военновременния план на министерството към Държавния военновременен план за гарантиране производството, ремонта и доставката на основна военна продукция и на стоки и услуги от стратегическо значение за населението и отбраната на страната, като подпомага ръководството на министерството при въвеждането му;

11. организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване, наблюдение, анализ, оценка на обстановката и обмен на информация при привеждане от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации в системата на министерството;

12. осъществява дейности, произтичащи от компетентността на министъра, свързана с контрола по състоянието на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, като набира, обобщава и анализира необходимата информация;

13. поддържа бази данни за обектите от критичната инфраструктура и на останалите потенциално опасни обекти от системата на министерството;

14. поддържа регистри и база данни за юридически лица и еднолични търговци - потенциални производители/доставчици на основна гражданска продукция и услуги от национално и отраслово значение за военно време, и предлага създаването на военновременни запаси в търговските дружества от системата на икономиката и енергетиката;

15. проектира, изгражда, поддържа и експлоатира комуникационно-информационна система (КИС) за връзка между пунктовете за управление и обектите от системата на икономиката и енергетиката, при извънредни ситуации, военно положение и/или положение на война и участва в поддържането и експлоатацията на пунктовете за управление на министерството;

16. контролира дейностите по създаване, съхраняване, обновяване и възстановяване на запаси от нефтопродукти съгласно Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), които се поддържат от енергийните предприятия по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от Закона за енергетиката;

17. участва в планирането на бюджетните средства по функция "Отбрана и сигурност" към бюджета на министерството;

18. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Раздел VIII. Специализирана администрация

Чл. 26. Специализираната администрация е организирана в 14 дирекции:

1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) дирекция "Инвестиции";

2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) дирекция "Малки и средни предприятия и иновации";

3. дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие";

4. дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност";

5. дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите";

6. Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност";

7. дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие";

8. дирекция "Сигурност на енергоснабдяването";

9. дирекция "Европейско и регионално енергийно сътрудничество";

10. дирекция "Природни ресурси и концесии";

11. дирекция "Външноикономическа политика";

12. дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол";

13. дирекция "Туристическа политика";

14. дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма".

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Дирекция "Инвестиции":

1. участва в разработването и провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите;

2. координира и осъществява контрол при издаване на сертификат и прилага финансовите мерки за насърчаване на инвестициите по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

3. участва в разработването на проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;

4. участва в координацията и мониторинга на провежданата политика за насърчаване на инвестициите при взаимодействие с другите централни и териториални органи на изпълнителната власт и с Българската агенция за инвестиции;

5. участва в диалога с представителите на инвеститорската общност по въпросите на инвестиционната политика;

6. съдейства за реализирането на инвестиционни проекти, включително като осъществява координация и поддържа връзки с потенциални чуждестранни инвеститори съвместно с Българската агенция за инвестиции;

7. участва в осъществяването на политиката за изграждане и развитие на индустриалните зони в България;

8. участва в изготвянето на удостоверения и предложения за получаване на разрешения за пребиваване на чужденци на икономически основания по реда на Закона за чужденците в Република България, съответно за кандидатстване за българско гражданство, включително за особени заслуги в икономическата сфера, по реда на Закона за българското гражданство;

9. участва в подготовката и провеждането на преговори за сключване на споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;

10. изготвя анализи по сектори и отрасли на промишлеността, подпомагащи вземането на решения за провеждането на мерки по политиката за по-доброто регулиране и политиката за малките и средните предприятия;

11. осъществява информационен обмен с държавни и международни институции и агенции, разработва и поддържа специализирана база данни във връзка с изготвянето на анализи и прогнози за икономическото развитие на страната;

12. предоставя специализирана икономическа информация, статистически данни и аналитични материали на дирекциите в министерството и подпомага дейността им чрез предоставяне на необходимите материали;

13. координира дейността на министерството с другите заинтересувани органи във връзка с възможностите за подкрепа на инвестиционни проекти и сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения и споразумения за индустриално коопериране в областта на сигурността и отбраната;

14. подготвя предложения на министъра до възложителите на специални обществени поръчки с офсетно споразумение за основните параметри на компенсаторните споразумения и споразуменията за индустриално коопериране и участва в комисиите (работните групи), назначени за разглеждане, оценяване на предложенията и провеждане на преговорите за сключване на съответните договори;

15. подпомага министъра при осъществяване на контрола по отношение на офсета и индустриалното коопериране и съдейства на заинтересуваните органи при осъществяване на надзор върху изпълнението на съответните договори;

16. координира дейността на Консултативния съвет към Пакта за индустриална стабилност;

17. разработва и предлага за утвърждаване планове и програми в съответствие с националните приоритети по въпроси от компетентността на дирекцията;

18. участва в разработването на оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС, по въпросите, свързани с политиката за насърчаване на инвестициите;

19. инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми на ЕК и от други донори, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на инвестициите;

20. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации по въпросите на инвестиционната политика;

21. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Дирекция "Малки и средни предприятия и иновации":

1. организира, координира и участва в провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на стопанската дейност и повишаване конкурентоспособността на българската икономика;

2. разработва, координира и осъществява дейностите и мерките на Националната програма за реформи и на Националната програма за намаляване на административната тежест от компетентността на министерството, участва в мониторинга на изпълнението на програмите; отчита текущото изпълнение на програмите пред отговорните институции;

3. подготвя конкретни предложения за подобряване на бизнес средата и отпадане и/или облекчаване на съществуващите регулаторни режими;

4. участва в разработването, организира, координира и участва в провеждането на политиката по отношение на малките и средните предприятия, гарантираща устойчив икономически растеж;

5. предлага и реализира проекти и мерки, насочени към прилагането в Република България на десетте принципа на Законодателния акт за малкия бизнес, приет от Европейския съюз;

6. участва в разработването, контрола и наблюдението на мерките и операциите по оперативните програми за усвояване на средствата по европейските структурни и инвестиционни фондове;

7. разработва Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия, както и програми за прилагането й;

8. участва в разработването и актуализирането на Националния план за развитие и на Националната програма за реформи;

9. участва в изготвянето на позицията на министъра по въпроси от компетенциите на дирекцията;

10. координира и подготвя участието на министъра в диалога между правителството и представителите на бизнеса, сдружения и органи на местното самоуправление и технически обслужва дейността на Консултативния съвет за насърчаване на малките и средните предприятия;

11. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в работни групи, комитети и форуми на ЕС и в международни икономически организации по въпросите на малките и средните предприятия и политиката за по-добро регулиране;

12. организира и ръководи дейността на Работна група 15 "Индустриална политика и малки и средни предприятия" към Съвета по европейските въпроси;

13. участва в разработването на нормативни актове и международни договори, от които възникват права и/или задължения за малките и средните предприятия;

14. разработва и участва в осъществяването на националната иновационна политика;

15. координира и участва в разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация;

16. осигурява дейността на Националния иновационен фонд;

17. осигурява дейността на Националния съвет за иновации, като подготвя необходимите документи;

18. отговаря за прилагането и изпълнението на ангажиментите на Република България, произтичащи от членството в ЕС, в областта на иновационната политика в контекста на Стратегия Европа 2020;

19. координира и подпомага участието на Република България в европейската инициатива ЕВРИКА и в съвместната програма ЕВРОСТАРС;

20. предлага схеми за финансово подпомагане на иновационната активност на предприятията, за насърчаване на предприемаческия дух, за стимулиране създаването на нови фирми и участва в реализацията им;

21. участва в прилагането на клъстерната политика в икономиката;

22. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката в областта на космоса, произтичаща от членството на Република България в ЕС, включително като организира и ръководи дейността на Работна група "Космическа политика" към Съвета по европейските въпроси;

23. участва в процеса по присъединяването на Република България към Европейската космическа агенция;

24. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми, протоколи и неправителствени споразумения в областта на иновационната и космическата политика;

25. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството.

Чл. 29. Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие":

1. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала - протоколни решения, пълномощни за участие в общи събрания на акционерите или съдружниците, договори за възлагане на управлението и на контрола;

2. анализира финансово-икономическото състояние на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и подготвя цялата документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети;

3. дава становища по предложенията на едноличните търговски дружества за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за отдаване под наем на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове и акции; за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност и за поемане на менителнични задължения; предоставяне на разрешения за учредяване на залог и/или ипотека върху дълготрайни материални активи, както и становища и предложения относно одобряване избора на застраховател преди сключването на договор за задължително застраховане на имущество;

4. подготвя методически и организира разработването и актуализирането на бизнес програмите на едноличните търговски дружества, анализира тяхното изпълнение и контролира изпълнението на заложените в тях икономически показатели;

5. упражнява мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, организира осъществяването и оказва съдействие при контактите с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Главната инспекция по труда и с други държавни органи;

6. води регистъра по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.); води и поддържа регистъра на декларациите по чл. 12 от Закона за установяване и предотвратяване конфликт на интереси (ЗПУКИ) по отношение на органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските дружества;

7. наблюдава и предприема действия по запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала им;

8. участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща търговските и индустриалните отношения, управлението на държавното участие, приватизацията и други, с оглед отрасловата компетентност на министъра;

9. изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала на търговски дружества с държавно участие чрез преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала и др.;

10. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подпомага дирекция "Инвестиции" и Българската агенция за инвестиции при насърчаване на инвестиционни проекти по реда наЗакона за насърчаване на инвестициите;

11. организира и подготвя дейността на министъра по прекратяване чрез ликвидация на дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, при вземането на решения за прекратяване на процедура по ликвидация и продължаване дейността на търговските дружества или тяхното преобразуване;

12. осъществява мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, от прекратяването им до заличаването им от търговския регистър;

13. осъществява систематично събиране, обработване, класифициране и анализ на информацията за законосъобразното развитие и приключване на производствата по несъстоятелност и оказва методическа правна помощ на изпълнителните органи на дружествата относно предприемане на конкретни действия пред съда по несъстоятелността и събранието на кредиторите за защита на интересите на длъжника;

14. администрира специален бюлетин на продажбите на имущество от масата на несъстоятелността в официалната страница на министерството в интернет с информация за предстоящи продажби на активите на дружества, обявени в несъстоятелност, съгласно чл. 717а, ал. 2 от Търговския закон;

15. осъществява участието на министерството в областта на формирането и провеждането на държавната политика относно доходите, трудовата заетост, образованието и професионалната квалификация в реалния сектор в съответствие с политиките на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката в отделните области;

16. осъществява текущ мониторинг върху формирането и разходването на средствата за работна заплата и контрол върху определянето на възнагражденията на органите за управление и контрол в търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата;

17. организира и координира дейността на министерството в областта на правителствената политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

18. организира и координира дейността по тристранното партньорство с работодателските и синдикалните организации;

19. осъществява дейността по обезщетяване на правоимащите лица по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и на § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия вследствие на постановени съдебни решения и предлага проекти на решения;

20. води регистъра по чл. 6, ал. 9 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и регистри на преписките по заявления за обезщетяване; поддържа информационния масив на министерството за определените като обезщетение и прехвърлени акции/дялове; архивира административните преписки по постъпилите заявления за обезщетение; предоставя информация и други услуги на физически и юридически лица относно обезщетяването по реда на § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;

21. съхранява договорите и документите по сключени с министъра в качеството му на приватизиращ орган сделки за търговски дружества от сектор промишленост, търговия, туризъм и енергетика; извършва анализи и оценки и предоставя информация и преписи от документи по сделки в отговор на заявления и сигнали от заинтересовани лица;

22. организира и координира дейността на междуведомствените експертни съвети и консултативния съвет за приемане и контрол по изпълнението на задания, проекти и програми за техническа ликвидация и/или консервация на неефективни обекти и производствени мощности във въгледобива, уранодобива и рудодобива, рекултивация на засегнатите земи, мониторинг и др.;

23. извършва контрол по целевото изразходване на средствата от държавния бюджет, свързани с техническата ликвидация, рекултивация, мониторинг и ликвидиране на последствията от миннодобивната дейност на обекти и производствени мощности във въгледобива, уранодобива и рудодобива.

Чл. 30. Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност":

1. осигурява и подпомага експертно, информационно и административно дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката (МКЕКНОМУ), включително дейността й като национален орган по координация на работата и контрол по изпълнението от Република България на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване;

2. осигурява изпълнението на задълженията на Република България в компетенциите на министерството и координира участието на министерството по международни договорености (договори, конвенции, Васенаарската договореност, Групата на ядрените доставчици, Режима за контрол на ракетните технологии, Австралийската група, Комитета "Цангер", Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие, Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване), меморандуми за разбирателство, споразумения и други за разоръжаване, неразпространение на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и контрола на търговията с продукти, свързани с отбраната и с изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ);

3. разработва, участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове във връзка с контрола на търговията с оръжия и с ИТДУ и неразпространението на ОМУ;

4. участва в специализирани работни групи към Съвета на ЕС и в Координационна група към Европейската комисия, създадена съгласно чл. 23 от Регламент 428/2009 на Съвета от 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба; Комитет, създаден по силата на чл. 4.3 и 13 на Директива 2009/43/ЕО на ЕП и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността; Комитет по чл. 15 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и изготвя предложения за съответните изменения и допълнения на българското законодателство;

5. подготвя и издава удостоверения, разрешения, сертификати и други документи съгласноЗакона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ), правилника за прилагането му и удостоверения съгласноЗакона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори и разрешения съгласно Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

6. изготвя становища по класифициране на изделия по Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъците на ИТДУ в отговор на запитвания на фирми, физически лица и държавни институции;

7. осъществява обмен на информация и координация с международните организации и органи на други държави в областта на неразпространението на ОМУ и контрола на търговията с продукти, свързани с отбраната, и с ИТДУ, в т.ч. изготвя и предоставя нотификации и доклади за трансфери или откази за трансфери на продукти, свързани с отбраната и на ИТДУ, по линия на Европейския съюз, Регистъра на конвенционалните оръжия на ООН, Васенаарската договореност, ОССЕ, Конвенциите за забрана на химическото и биологичното оръжие и други;

8. поддържа бази данни за издадените разрешения, удостоверения и регистрации и постъпилите декларации съгласно ЗЕКПСОИТДУ;

9. участва в разработването и прилагането на икономическите аспекти на държавната политика за участието на Република България в НАТО, в структури на Европейския съюз за сигурност и отбрана и в други международни организации и инициативи в областта на сигурността и отбраната;

10. осъществява възложеното по компетентност на министерството национално представителство в органите на НАТО, чиято работа е свързана с индустриалните аспекти на сътрудничество - осигурява българското участие в редовни пленарни заседания и изпълнение на произтичащите ангажименти, в работни срещи, семинари, обучения и други форуми и инициативи с индустриална насоченост;

11. участва в работни групи и инициативи на ЕС за икономическо и индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и в осъществяване на функциите и задачите на министерството по прилагане на европейски политики и инициативи за насърчаване развитието на индустрията за сигурност и отбрана;

12. участва в разработването, съгласуването и прилагането на национални процедури, механизми, законодателство и политики за повишаване на националния капацитет за сътрудничество в рамките на НАТО и в европейските структури за сигурност и отбрана, като подготвя анализи, становища, предложения за оптимизиране и др.;

13. организира участието на български дружества в международни тръжни процедури на НАТО - поддържа база данни на потенциалните кандидати, обявява предстоящи процедури, издава декларации за съответствие за нормиране на кандидатите, подкрепя и консултира фирмите във връзка с тяхното участие;

14. осигурява, насърчава и координира участието на българския бизнес, на браншовите и научноизследователските организации в проучвания, проекти, програми, конференции, изложения и др. в дейности и инициативи на НАТО за индустриално сътрудничество;

15. координира дейността, свързана с двустранното сътрудничество в отбранителната промишленост - представя министерството и българския бизнес в работата на органи за двустранно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, както и в междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество в частта за индустриално сътрудничество за сигурност и отбрана, участва в разработването и прилагането на двустранни споразумения и програми, подпомага фирмите при участието им в международни изложения;

16. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед функционалната си компетентност.

Чл. 31. Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите":

1. подпомага министъра при изпълнение на задълженията му във връзка с членството на Република България в ЕС;

2. координира цялостната работа на министерството по въпросите на ЕС в областта на икономиката;

3. координира и участва в подготовката на позицията и участието от българска страна в редовните и неформалните заседания на Съвета на ЕС по конкурентоспособност;

4. координира работата на министерството по Националната програма за реформи;

5. подпомага министъра при разработването и координирането на държавната политика за защита на потребителите и за нейното интегриране при провеждането на другите секторни и хоризонтални политики;

6. анализира развитието на политиката за защита на потребителите на европейско ниво и изготвя средносрочни стратегии за развитието на тази политика на национално ниво;

7. координира участието на Република България в Многогодишната програма на ЕС за подкрепа на дейностите за защита на потребителите, както и участието в други международни програми за защита на потребителите;

8. подпомага министъра при:

а) изготвянето на списък на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;

б) признаването на сдружения на потребители за представителни на национално ниво в съответствие със Закона за защита на потребителите;

в) създаването на помирителни комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, и определянето на членовете, седалището и района на действие на тези комисии;

9. организира работата на Националния съвет за защита на потребителите;

10. провежда диалог с неправителствените организации за защита на потребителите и подпомага министъра при оказване финансова подкрепа на неправителствените организации за защита на потребителите съгласно действащото законодателство;

11. осъществява взаимодействие с Комисията за защита на потребителите и с други административни органи, имащи отношение към защитата на потребителите;

12. подпомага министъра при осъществяване на политиката в областта на обществените поръчки и осъществява взаимодействие с Агенцията по обществени поръчки;

13. подпомага министъра при разработването на националните политики в областта на надзора на пазара, на стандартизацията, метрологията и акредитацията и осъществява взаимодействие с националните институции в тези области, по-конкретно с Българския институт за стандартизация, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология и Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация";

14. организира работата на Националния съвет по метрология;

15. изпълнява задълженията на Национален информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти с Европейската комисия;

16. изпълнява задълженията на звено за контакт относно продукти по смисъла на чл. 9 отРегламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.);

17. изпълнява задълженията на Национален информационен център по Споразумението за техническите пречки пред търговията към Споразумението за Световната търговска организация;

18. осъществява организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки;

19. координира дейностите във връзка с правилното прилагане от националните компетентни органи на изискванията и разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ, L 376 от 27.12.2006 г.), свързани с установяването и презграничното предоставяне на услуги;

20. осъществява координация, наблюдение и контрол по отношение развитието и функционирането на Единното звено за контакт, изградено съгласно Директива 2006/123/ЕОсъвместно с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

21. организира и координира изпълнението на задълженията за нотификации по чл. 39(5) отДиректива 2006/123/ЕО;

22. координира участието на Република България в информационната система на вътрешния пазар на ЕС в частта й относно доставчиците на услуги;

23. участва в дейностите, свързани с прилагането и развитието на Секторната стратегия за електронно управление на министерството за разработване на електронни услуги и изпълнява функциите на секретариат на Контролния съвет по електронно управление на министерството;

24. организира и ръководи дейността на работни групи 1 "Свободно движение на стоки", 3 "Право на установяване и свободно предоставяне на услуги" и 21 "Защита на потребителите" по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г., като:

а) координира и участва в изпълнението на задълженията във връзка с членството в ЕС;

б) изготвя становища за съответствието на проекти на нормативни актове с правото на ЕС;

в) координира и участва в подготовката на анализи, информации, становища, позиции и указания във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на ЕС;

г) участва със свои представители в заседания на съответните работни групи, комитети и други работни форуми към Съвета на ЕС и Европейската комисия;

д) осъществява взаимодействие с неправителствени организации и организира участието им в процеса на развитие, въвеждане и прилагане правото на ЕС;

е) информира икономическите оператори за техните задължения, произтичащи от законодателството на ЕС;

25. поддържа оперативни контакти на експертно равнище по въпросите на европейската интеграция, включително чрез своите представители в Постоянното представителство на Република България към ЕС, с институциите на ЕС, както и с Представителството на Европейската комисия в България и с институции на държавите - членки на ЕС;

26. участва в разработването на проекти на нормативни актове по хармонизацията на българското законодателство с правото на ЕС в области, свързани с компетенциите на министерството;

27. участва в работата на международните организации и осъществява сътрудничество с административните органи на други държави по въпроси от компетентността на дирекцията;

28. организира и координира цялостния процес на изпълнение на проектите в рамките на споразуменията за техническо сътрудничество с правителствата на други държави, по които координатор е министерството;

29. осъществява взаимодействие с Патентното ведомство на Република България;

30. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подпомага дирекция "Малки и средни предприятия и иновации" при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

31. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Чл. 32. (1) Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност":

1. организира и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на министерството, предвидени в европейското и националното законодателство за изпълнение на кохезионната политика на Общността;

2. изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 и функциите на Управляващ орган на оперативната програма за програмния период 2014 - 2020, спазвайки принципа на разделяне на отговорностите:

а) организира, координира и участва в изготвянето, актуализирането, изпълнението и оценката на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 съгласно Наръчника на ОПК 2007 - 2013; вътрешните правила на ГД ЕФК, както и Системите за управление и Контрол, както и съгласно приложимите Регламенти на ЕС и българските нормативни актове;

б) дефинира и разработва критерии за избор на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013;

в) действа като секретариат, координира и подпомага работата на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 и осигурява необходимите документи, които позволяват да се следи качеството на изпълнение на оперативната програма в съответствие със специфичните й цели; осигурява организационно и технически дейността на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013;

г) осъществява цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013;

д) изготвя годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, съгласува ги със Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз към Министерския съвет и ги представя на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013; разработва и предава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 за разглеждане, одобряване и даване на съгласие за изпращането им на Европейската комисия;

е) участва и води преговори с ЕК за Оперативните програми за съответните периоди - 2007 - 2013 и 2014 - 2020, което включва както финансовото разпределение, така и видовете дейности и мерки, кореспондиращи с европейските ценности и политики;

ж) участва в изготвянето на Споразумението за партньорство 2014 - 2020 и в процесите по реализирането му;

з) удостоверява, че съфинансираните строително-ремонтни дейности, доставки и услуги са извършени и че декларираните от бенефициентите разходи са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и с правилата на Общността; извършва проверки на място на отделни договори за безвъзмездна финансова помощ в съответствие с описанието на Системите за управление и контрол на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 и Наръчника по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013;

и) извършва плащания към бенефициентите и гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в електронна форма на счетоводните записи за всяка операция по оперативната програма и че са събрани данни за изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;

к) установява процедури, за да гарантира, че всички документи относно разходите и одитите, необходими за изграждане на адекватна одитна пътека, позволяват нейното проследяване;

л) осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

м) въвежда и актуализира информация в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (ИСУН) и носи отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на въведената информация по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013;

н) осъществява функции по администриране на държавна помощ, предоставяна в изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013;

о) въвежда, преглежда и актуализира данните по реализирането на оперативната програма от компетентността на управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. в компютризираната информационна система за обмен на данни по смисъла на членове 66 и 76 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 - SFC 2007;

п) организира и провежда съответните процедури за възлагане на обществени поръчки, чието финансиране е изцяло със средства от приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., както и по оперативната програма за следващия програмен период 2014 - 2020 г.;

р) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на изпращане на информация до Регистъра към Агенцията по обществени поръчки, включително по отношение на възстановяване на гаранциите за участие и изпълнение;

с) изпраща, включително по електронен път до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки информацията по чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;

т) изпълнява други присъщи на управляващия орган функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове на ЕС, както и на приложимите национални актове и правила, включително процесуално представителство;

3. осъществява функциите на Изпълнителна агенция и Звено за изпълнение на проекти по Програма ФАР, като:

а) подпомага дейността на ръководителя на програма и отговаря за правилното финансово и административно управление на проектите;

б) отговаря за управлението и изпълнението на програмите и проектите, по които министерството съобразно съответното финансово споразумение е Изпълнителна агенция по Програма ФАР;

в) прилага и следи за спазването на правилата на Програма ФАР;

г) осъществява финансови проверки, верификации и контрол върху техническото изпълнение на проекти, съфинансирани по Програма ФАР;

д) изготвя необходимите документи за дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите и организира плащанията към изпълнителите/бенефициентите по договори по Програма ФАР след преценка на целесъобразността и допустимостта на разходите;

е) поддържа система за финансова отчетност по отношение на всички плащания по договори по Програма ФАР, както и на получените средства от помощта от Европейската комисия/дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите;

ж) изготвя уведомления до министъра на финансите съгласно Закона за държавните помощи иправилника за прилагането му по отношение на помощите, предоставяни по проекти;

4. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност;

5. отговаря за изготвянето на Оперативната програма за програмен период 2014 - 2020 г. и съпътстващите я документи, както и за нейното актуализиране, изпълнение и оценка съгласно приложимите регламенти на ЕК и националното законодателство;

6. координира работата на Тематичната работна група за изготвянето на новата оперативна програма и изпълнява функциите на секретариат към нея съгласно съществуващите нормативни актове.

(2) Осъществяването на функциите по ал. 1, т. 1 и 2 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми", назначени за срок до приключване на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

(3) Възнагражденията на служителите в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" се финансират изцяло от Приоритетна ос 5 "Техническа помощ на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

(4) Функциите по ал. 1, т. 2, буква "н" включват:

1. подготвяне на уведомления до Европейската комисия чрез министъра на финансите в случаите, когато помощта подлежи на предварително уведомяване;

2. предварително съгласуване с министъра на финансите на планираната държавна помощ в случаите, когато тя попада в обхвата на груповото освобождаване;

3. информиране на Европейската комисия чрез министъра на финансите за влязла в сила схема за държавна помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване;

4. информиране министъра на финансите за отпусната минимална помощ;

5. поддържане на регистър за предоставените държавни и минимални помощи, администрирани от дирекцията, в изпълнение на функциите й на управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

(5) Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от един заместник главен директор.

(6) Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" има до 12 териториални звена в областни градове на страната. С длъжностното разписание на министерството министърът определя градовете, в които се създават териториалните звена, и определя тяхната численост и длъжностна структура. Общата численост на служителите в териториалните звена е посочена в приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие":

1. подпомага министъра при провеждането на енергийната политика на страната;

2. организира, координира и участва в разработването и актуализирането на Енергийната стратегия на Република България в контекста на Европейската енергийна политика;

3. анализира и оценява изпълнението на целите и приоритетите на Енергийната стратегия, подготвя информация за постигнатия напредък и предложения за необходимите мерки;

4. организира и координира дейността по разработване и актуализиране на Националната стратегия по енергийна ефективност;

5. организира и координира дейността по разработване и актуализиране на националните планове за енергийна ефективност на Република България и участва в разработването на програми и мерки за внедряване на енергоспестяващи решения в националната икономика;

6. координира дейността по разработване на програмни документи и разработва секторни политики за реализиране на националните цели от Енергийната стратегия;

7. организира и координира разработването на националната индикативна цел за енергийна ефективност до 2020 г.;

8. организира и координира разработването на схеми за задължения за енергийна ефективност на търговците с енергия;

9. координира дейностите в областта на опазването на околната среда, свързани с енергетиката;

10. организира и координира дейността по разработване и актуализиране на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и разработва националните индикативни цели за насърчаване потреблението на енергия, произведена от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива;

11. организира, координира и участва в дейността по разработване и актуализиране на Националния план за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия;

12. координира изготвянето на програми за повишаване ефективността на енергийното потребление и насърчаване използването на енергия от ВИ на национално, областно и отраслово равнище;

13. събира, обработва и анализира информацията, необходима за разработването на констативни общи енергийни баланси и анализи за нуждите на енергийната политика и осъществява обмен на статистически данни с български и международни институции;

14. събира, обработва и анализира информация за производството и потреблението на ВЕИ и биогорива и организира и поддържа база данни за тях;

15. организира, координира и участва в разработването на прогнозни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни общи енергийни баланси и анализи за нуждите на енергийната политика;

16. изготвя двугодишни доклади за напредъка на Република България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници;

17. изготвя проект на становище на министъра в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници съгласно чл. 22, ал. 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници;

18. осъществява обмен на статистически данни с български и международни институции в изпълнение на разпоредбите на правото на ЕС в областта на енергетиката, включително предоставяне на ГД "Енергетика и транспорт" към Европейската комисия на информация, свързана със суровия петрол и неговите деривати;

19. осъществява мониторинг на насоките за енергийно развитие, като изготвя бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката по чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката;

20. участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други актове в областите енергетика, енергийна ефективност и енергия от ВИ;

21. осъществява взаимодействие с министерства, държавни и изпълнителни агенции, с фондове и други институции по отношение на дейностите по енергийна ефективност, използване на ВЕИ и опазване на околната среда в рамките на своята компетентност;

22. координира дейностите по определяне на енергийните политики за целите на програмния бюджет и участва в разработването на проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност;

23. координира и участва в изпълнението на задълженията на министерството по национални стратегии, планове и програми, свързани с политиката по устойчиво енергийно развитие.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Дирекция "Сигурност на енергоснабдяването":

1. подпомага министъра при провеждането на държавната политика по отношение на сигурността на снабдяването с енергия;

2. при необходимост предлага на министъра изграждане на нови мощности за производство на електрическа енергия по Закона за енергетиката и Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);

3. осъществява изпълнението на контролните функции на министъра във връзка с техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти и предлага адекватни коригиращи мерки за подобряване на техническата експлоатация и безопасност при работа в електрическите/неелектрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и мрежи;

4. контролира изпълнението на програмите за есенно-зимната подготовка на енергийните дружества;

5. участва в разработването на нормативи за резервите на горива, необходими за сигурно енергоснабдяване, които се набират и поддържат от енергийните производители;

6. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия;

7. подпомага министъра при въвеждане на ограничителен режим и временно прекъсване на снабдяването с енергия;

8. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на алгоритми за определяне на количествата електрическа енергия от комбинирано производство;

9. подпомага министъра при провеждане на държавната политика в областта на развитие на ядрената инфраструктура, управление на радиоактивните отпадъци, управление на отработеното ядрено гориво и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;

10. организира и координира дейностите при подготовка на предложение за изграждане на национално хранилище за съхраняване и/или погребване на радиоактивни отпадъци поЗБИЯЕ и осъществява мониторинг на дейностите по неговото изграждане и експлоатация;

11. изготвя, координира и осъществява мониторинг на изпълнението на стратегически планове и програми в областта на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;

12. осъществява мониторинг на изпълнението и координира мерките, произтичащи от задължения по международни договори и инициативи в областта на ядрената енергетика и управлението на радиоактивните отпадъци, включително дейности по проекти, финансирани от Международен фонд "Козлодуй";

13. осъществява мониторинг и координира мерките по изпълнението на програми за повишаване на безопасността и надеждността, удължаване срока на експлоатация, изграждането и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения;

14. осъществява изпълнението на контролните функции на министъра във връзка с реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинната енергия;

15. поддържа публичен регистър на лицата, извършващи услугата дялово разпределение;

16. подпомага министъра при разработване и предлагане на обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за производството на електрическа енергия, консумирана в страната, за всяка календарна година по съображения за сигурност на снабдяването;

17. предлага на министъра за утвърждаване нова референтна пазарна цена за следващата календарна година на емисиите от въглероден диоксид в срок до 1 юли на текущата година в изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 2020 г.;

18. организира и координира периодичен преглед и актуализация на Националната стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци и осъществява мониторинг на изпълнението на стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци;

19. участва в дейностите на работни групи, консултативни комитети и съвети към ЕК и Съвета на ЕС от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в ЕС, и в разработването на документи за изпълнение на директиви на ЕС в част "Енергетика";

20. участва в работни групи по обследване на причините за крупни аварии и груби технологични нарушения при експлоатацията на енергийни обекти;

21. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност;

22. организира и контролира изпълнението на Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 2020 г. и подготвя за ЕК, считано от 2014 г. ежегодно, обобщен доклад за неговото изпълнение въз основа на докладите на енергийните предприятия, за които възникват задължения съгласно този план;

23. въз основа на приети критерии изготвя анализ на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство и оценява постигнатия напредък от увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство в брутното потребление на електрическа енергия на всеки 4 години и го публикува на интернет страницата на министерството;

24. утвърждава техническите задания на инвестиционните проекти, включени в Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 2020 г.

Чл. 35. Дирекция "Европейско и регионално енергийно сътрудничество":

1. участва в разработването и осъществяването на политики за развитие на конкурентен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС;

2. участва в координацията и изпълнението на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството на Република България в ЕС, анализира политиките и проследява промените в законодателството на ЕС и подготвя предложения за необходимите мерки;

3. координира и участва в подготовката на становища, позиции, анализи, предложения и информации във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС по въпроси на енергийната политика;

4. координира и участва в подготовката по позицията и участието от българска страна в редовните и неформалните заседания на Съвета на ЕС "Транспорт, телекомуникации и енергетика", част "Енергетика";

5. организира и ръководи дейността на Работна група 14 "Енергетика" съгласноПостановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г.;

6. координира дейността по изготвяне и изготвя становища, позиции, анализи, предложения и информации във връзка с Договора към Енергийната харта, Договора на Енергийната общност и по други двустранни, многостранни или международни актове или инициативи в областта на енергетиката с участието на ЕС и/или на държави - членки на ЕС;

7. програмира, координира и осъществява мониторинг и оценка на напредъка при изпълнението на програми и значими проекти в областта на енергетиката, свързани с изпълнението на националните приоритети, включително финансираните с държавно гарантирани и държавни кредити от международни финансови институции, международни фондове и програми за помощ;

8. програмира, управлява, координира и осъществява мониторинг на средствата, отпуснати в неядрен прозорец на Международен фонд "Козлодуй" (МФК); изпълнява функциите на звено по управление на проекти с бенефициент министерството, финансиране от МФК, включително провеждане на тръжни процедури съгласно правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие;

9. съдейства за извършване анализ на постигнатите резултати при реализирането на проектите в областта на енергетиката, изпълнявани по линия на международни финансови институции, международни фондове и програми за помощ в енергетиката;

10. участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други актове, въвеждащи в националното законодателство изискванията на правото на ЕС в областта на енергетиката;

11. координира и участва в подготовката и предоставя необходимата информация при започнала процедура по нарушение на правото на ЕС и при получени запитвания от Европейската комисия по въпроси в областта на енергетиката;

12. осъществява координация в областта на международното енергийно сътрудничество за постигане на по-голяма сигурност на енергийните доставки и устойчивост на енергийното производство и потребление;

13. участва в работни групи към Съвета и в работни групи и комитети към Европейската комисия, включително чрез представителите на МИЕ по въпросите на енергетиката в Постоянното представителство на Република България към ЕС;

14. извършва анализи на политиките на страните от региона, ЕС и регионите - източници на енергийни ресурси за България;

15. участва в разработването на проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Чл. 36. Дирекция "Природни ресурси и концесии":

1. участва в разработването и провеждането на държавната политика и стратегия по управление на подземните богатства и развитие на минната индустрия с цел устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;

2. подпомага министъра при осъществяване на неговите правомощия за опазването на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при търсеното, проучването, добива и първичната им преработка и управление на минните отпадъци от тези дейности, включително чрез съгласуване на цялостни и/или годишни работни проекти;

3. контролира:

а) спазването на издадените разрешения за извършване на дейности по управление на минни отпадъци;

б) воденето на необходимата геолого-маркшайдерска и статистическа документация за установяване движението на запасите и ресурсите на подземни богатства;

в) цялостното изпълнение на договорите за търсене и проучване и за проучване и на договорите за предоставяне на концесии за добив чрез планирани проверки по график и извънредни проверки;

г) спазването на цялостните и годишните работни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти, за рекултивация на нарушени и замърсени терени;

д) спазването на цялостните и годишните проекти за изграждане, експлоатация и закриване на съоръжения на минни отпадъци и на плановете за управление на минните отпадъци;

4. координира и провежда обществени поръчки за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на инвестиционни и други проекти за геоложко и геоеколожко изучаване на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;

5. подпомага министъра при управлението на Националния геоложки фонд, Националното скалнофондово хранилище и на специализираните информационни системи за данните от геоложките изследвания, търсенето, проучването и добива на подземни богатства;

6. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани карта, регистри и информационна система въз основа на тези данни и въз основа на данни от кадастъра за:

а) разрешенията за търсене и проучване и за проучване, и

б) предоставените концесии за добив на подземни богатства;

в) откритията и находищата на подземни богатства;

7. поддържа публичен регистър на операторите и на издадените разрешителни по чл. 22е, ал. 4 ЗПБ;

8. организира съставянето и воденето на Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за всички видове подземни богатства по ЗПБ;

9. организира и подготвя издаването на удостоверения за регистрирани открития на находища;

10. организира създаването на метаданни за масивите от пространствени данни и услугите за тях в областта на геологията, въглеводородите като енергийни източници и минералните ресурси в съответствие със Закона за достъп до пространствените данни;

11. извършва предвидените в ЗПБ действия, включително като организира и провежда конкурси и търгове, води преговори и подготвя документи за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4 - 7 ЗПБслед одобрение от Министерския съвет и подготвя проекти на договори в случаите, определени със закона;

12. създава необходимата организация и подготвя проекти на предложенията пред Министерския съвет за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 ЗПБ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на нефт и природен газ на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море, както и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл. 2 ЗПБ;

13. създава организация и участва при подготовката и провеждането на конкурси и търгове и воденето на преговори по реда на действащото законодателство;

14. подготвя необходимите документи за предоставяне на права за управление на минни отпадъци по реда на ЗПБ;

15. организира дейността по предоставяне на концесии за изграждане на хидроенергийни обекти съгласно Закона за концесиите;

16. подпомага министъра в качеството му на компетентен орган по прилагането на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО, като подготвя от името на министъра за предоставяне на Европейската комисия предвидените в директивата доклади;

17. организира и участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други актове в областта на подземните богатства и концесиите;

18. осъществява подготовката и контрола върху геоложките и геоеколожките изследвания, финансирани с държавни средства; разработване и координиране изпълнението на международни проекти и програми в областите геоинформатика, търсене, проучване и добив на подземни богатства и опазване на земните недра;

19. планира и следи аналитично приходите и разходите по:

а) концесионната дейност;

б) предоставените разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;

20. участва в подготовката на информация и анализи за добива на подземни богатства в регионален и международен план;

21. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност;

22. представлява страната и министерството в областта на геологията и опазването на земните недра пред Асоциацията на европейските геоложки служби (EuroGeoSurveys), както и пред други сродни структури в Европа и в света;

23. участва в работата на работна група № 14 "Енергетика", както и излъчва свои представители в работни групи към Европейската комисия в областта на устойчивото развитие на минералните ресурси (Raw Materials Supply Group, DG Enterprises и Supply DG Environment) и в работата на международни организации;

24. представлява страната и министерството в "Интерокеанметал";

25. участва чрез свои представители в експертната група към Икономическата комисия на ООН за Европа по ревизиране и актуализиране на рамковата Класификация на запасите и ресурсите на подземни богатства;

26. участва в подготовката на програмите за геоложки изследвания в Антарктида в района на Българската антарктическа база "Св. Климент Охридски";

27. създава необходимата организация и подготвя проекти на предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид в геоложки формации и подготвя издаването на разрешенията след одобрението им от Министерския съвет;

28. организира създаването и воденето на специализирани карти и регистри по Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, както следва:

а) специализирана карта и регистър на издадените разрешения за проучване;

б) специализирана карта и регистър на издадените разрешения за съхранение, включително специализирана карта на местата за съхранение и на заобикалящите ги комплекси за съхранение, включително карти и профили на тяхното пространствено положение и наличната за тях информация;

в) специализирана карта и регистър на всички затворени места за съхранение и на заобикалящите ги комплекси за съхранение, включително карти и профили на тяхното пространствено положение и наличната информация;

29. участва в изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади за изпълнението на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

Чл. 37. Дирекция "Външноикономическа политика":

1. разработва предложения и участва в провеждането на държавната политика в областта на външноикономическите и търговските отношения, включително отношенията в областта на енергийното сътрудничество с други страни и туризма;

2. анализира и дава предложения за развитие на държавната стратегия за развитие на външноикономическото, търговското и енергийното сътрудничество по страни и региони, включително чрез разработване на програми и проекти; изучава и анализира икономическото развитие и законодателство, търговския и инвестиционния режим на страните;

3. подготвя предложения за провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и координира подготовката на позиции по въпросите на външноикономическото, енергийното сътрудничество и туризма;

4. координира подготовката на сесии на двустранни междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество и заседанията на други форми на двустранно търговско-икономическо сътрудничество; осигурява текущата работа и координира изпълнението на поставените задачи, съвместно с Министерството на външните работи и другите заинтересувани ведомства подготвя и провежда сесиите и заседанията;

5. предлага и координира провеждането на инициативи за представяне на икономическите възможности и експортния потенциал на Република България; координира провеждането на държавната политика по увеличаване на износа и съдейства за българското участие в международни панаири и изложби;

6. координира подготовката и провеждането на преговори по споразумения за икономическо сътрудничество и оказва съдействие при подготовката и воденето на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите; дава становища по проекти на спогодби, разработвани от други ведомства;

7. осигурява функциите на министъра по осъществяването на междудържавното сътрудничество и изпълнението на двустранните спогодби от компетентността на министъра;

8. координира дейността по участието на Република България в международни инициативи с икономическа, туристическа и енергийна насоченост;

9. координира и участва в осъществяването на търговско-икономическото и енергийното сътрудничество на регионално равнище между местните администрации на Република България и на съответните страни;

10. участва в процеса на изработване, приемане и прилагане на Общата търговска политика на ЕС и координира въпросите в областта на Общата търговска политика на ЕС, включително ръководи и осигурява дейността на съответната работна група към Съвета по европейските въпроси по въпросите на търговската политика и външноикономическото сътрудничество и участва в заседанията на работните органи на Съвета на ЕС и в процеса на комитология по въпроси в областта на търговската политика и външноикономическите отношения;

11. координира изпълнението на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО) и осигурява участието на Република България като член на ЕС в подготовката и провеждането на двустранни и многостранни търговски преговори в рамките на СТО и с новоприсъединяващи се към СТО страни;

12. координира изпълнението на задълженията на българската страна по сключените от ЕС търговски споразумения и въвеждането и прилагането на законодателството на ЕС в областта на Общата търговска политика, както и организира и ръководи дейността на работна група 25 "Търговска и външноикономическа политика";

13. участва в диалога с неправителствените организации по въпросите на търговската политика и развитието на външноикономическите отношения; съгласуването на становища и позиции, включително във връзка с въвеждане и прилагане на европейското законодателство;

14. изготвя анализи и справки за развитието на двустранните външноикономически отношения и предоставя информация на други заинтересувани ведомства и неправителствени организации; анализира данните за развитие на търговския стокообмен и възможностите за развитие на търговията;

15. предоставя на българските производители и износители и на техните професионални сдружения информация за икономическото развитие, състоянието на пазарите и регламентацията на стопанската дейност в отделните страни, информация за законодателството на ЕС в областта на търговската политика, прилаганите мерки по вноса и износа и търговски договорености на ЕС и взаимодейства с тях при разработването и провеждането на пазарната им политика;

16. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации, и с развитието на отношенията с тях, включително в международните туристически организации;

17. участва със свои представители в Постоянното представителство на Република България към СТО в Женева и в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел и осъществява оперативното ръководство на дейността на служителите в Постоянното представителство на Република България към СТО в Женева и в Мисията на Република България към Европейските общности в Брюксел;

18. осъществява оперативното ръководство на дейността на службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в отделните страни, съгласува плановете им за работа и конкретните им задачи по провеждането на външноикономическата политика на страната;

19. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България:

а) предлага и участва в провеждането на икономическата политика и защитата на търговско-икономическите интереси на Република България в приемащата страна;

б) предлага и организира мероприятия за реализиране на икономическите приоритети на страната, разширяване на износа, привличане на инвестиции и туристи и популяризиране възможностите на Република България като надежден икономически партньор;

в) осигурява информация за икономическото развитие, външноикономическата политика и състоянието на пазара на приемащата страна;

г) оказва съдействие за осъществяване на връзките между държавните институции на Република България и приемащата страна и при посещение на правителствени и ведомствени делегации по икономически въпроси в приемащата страна;

д) оказва съдействие на българските делови среди за провеждане на търговската политика на пазарите на приемащата страна;

20. осъществява контакти и обмен на информация с търговски и икономически мисии, акредитирани в Република България; поддържа отношения със съответните служби в държавни институции и организации и други в съответните страни по въпроси на външноикономическите връзки, като информира Министерството на външните работи и другите заинтересувани министерства и ведомства;

21. взаимодейства с Центъра на промишлеността на Република България в Москва по въпросите на търговско-икономическата и маркетинговата дейност на руския пазар;

22. координира дейността с други ведомства по разработването на мерки за облекчаване на формалностите по пристигането и пребиваването на чуждестранни туристи в Република България и по гарантирането на тяхната сигурност; координира с други администрации мерки за гарантиране сигурността на българските туристи при пътуване зад граница;

23. анализира развитието на националния пазар и разработва предложения и участва в провеждането на търговската политика по отношение на националния пазар;

24. осъществява взаимодействие с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и с "Българска агенция за експортно застраховане" - ЕАД;

25. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

26. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подпомага дирекция "Малки и средни предприятия и иновации" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

27. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Чл. 38. Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол":

1. организира издаването на лицензи, удостоверения за регистрация, разрешителни за внос и износ, води регистри, провежда превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите за следните търговски дейности: производство на оптични дискове и матрици за тяхното производство; производство на спирт, дестилати и спиртни напитки; прекурсори на наркотични вещества; поддържа база данни на лицензираните търговци с метални отпадъци по отменения Закон за управление на отпадъците (ЗУО) (ДВ, бр. 53 от 2012 г.) за издаване на становища и справки;

2. прилага мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от и на територията на Република България; води и поддържа регистър за търговските намерения по нормативноопределения кръг от стоки; приема, обработва и издава документи за внос и износ в съответствие с конкретния нормативен акт;

3. извършва и други дейности, свързани с лицензионни и регистрационни режими, които са възложени от министъра;

4. осъществява взаимодействие с "Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки" - ЕООД;

5. администрира регулативни режими за прилагането на задължителни нетарифни мерки в рамките на ЕС, свързани с количествените ограничения на търговията между ЕС и трети страни;

6. участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информации във връзка с участието на българската страна като активен наблюдател в работата на институциите на ЕС - за съответните работни групи, комитети и други работни форуми, включително за неформални контакти, и участва със свои представители;

7. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подпомага дирекция "Малки и средни предприятия и иновации" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

8. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Чл. 39. (1) Дирекция "Туристическа политика":

1. разработва политиката в областта на туризма, като:

а) разработва и актуализира стратегия за развитие на туризма и краткосрочни концепции и програми;

б) координира и съвместно с други държавни органи участва в разработването на проекти на нормативни актове за статута и управлението на националните курорти;

в) координира дейността по интеграцията на туризма с други отрасли на националната икономика;

г) координира разработването на концепция за туристическо райониране на страната;

2. осигурява организирането и административно-техническото обслужване на Националния съвет по туризъм;

3. подпомага министъра във функциите му, свързани с дейността по привличане на инвестиции, и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище, включително за изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма;

4. осигурява координацията с туристическите сдружения и с организациите за управление на туристическите райони;

5. подпомага дейността по създаването на национална мрежа от туристически информационни центрове, функциониращи въз основа на единни стандарти и на основата на публично-частно партньорство;

6. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на изпълнителната власт, организира и координира съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма, финансовото осигуряване и изпълнение на стратегиите, програмите и концепциите, свързани с туризма;

7. участва в разработването на нормативни актове в областта на туризма и изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с развитието на туризма;

8. разработва, организира, координира и ръководи изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕС, в областта на туризма;

9. води регистър за сключените договори по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013;

10. разработва и актуализира система от критерии и индикатори за мониторинг и осъществява мониторинг и оценка на изпълняваните предприсъединителни програми и проекти в туризма;

11. осъществява дейностите на министерството по разработване на проекти и участие в разработването, оценяването, наблюдението и контрола върху изпълнението на програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;

12. поддържа Единната система за туристическа информация като единна електронна база данни; събира, обработва, съхранява и актуализира данни за Единната система за туристическа информация;

13. извършва предварителен контрол на заявленията на лицата, кандидатстващи за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, както и на тези за категоризиране и сертифициране на туристически обекти; разработва и предлага за утвърждаване от министъра на вътрешни правила за категоризацията и сертификацията на туристическите обекти, както и за регистрацията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

14. организира воденето, актуализирането и поддържането на Националния туристически регистър;

15. подпомага и участва в дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО); изготвя предложения и планове до ЕККСТО за извършване проверки на място за категоризация на туристически обекти и участва в проверките;

16. участва в разработването и съдейства за въвеждането на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото туристическо развитие;

17. разглежда уведомяванията, направени от председателя на Комисията за защита на потребителите в резултат на контролните му правомощия по Закона за туризма, и предлага на министъра прекратяване или понижаване на категорията на туристически обекти, съответно заличаване на регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

18. съставя актове за установяване на извършено нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания при констатирани нарушения на изискванията наЗакона за туризма и на подзаконовите актове по прилагането му и предлага на министъра да наложи глоби и имуществени санкции;

19. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на образци на категорийната символика, удостоверенията за регистрация и удостоверението за вписване на туристическо сдружение в НТР;

20. подпомага министъра в дейностите по организиране и координиране на контрола върху качеството на туристическия продукт;

21. съдейства за реализацията на инициативи на туристически сдружения, вписани в Националния туристическия регистър, когато те съответстват на целите и приоритетите на министерството в областта на туризма за съответната година;

22. подпомага дейността на компетентните органи за провеждане на държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;

23. подпомага министъра при представляването на Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в тях;

24. подпомага министъра на икономиката и енергетиката при изпълнение на функцията му да предлага създаването на туристически представителства на Република България в чужбина;

25. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подпомага дирекция "Малки и средни предприятия и иновации" при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

26. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

(2) Местоработата на служителите в дирекцията по ал. 1 е в Пловдив, район "Централен", ул. Железарска 1.

Чл. 40. (1) Дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма":

1. организира извършването на маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за българския туристически продукт, които да служат за основа при разработването на рекламните и комуникационните кампании, както и проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността;

2. разработва и изпълнява годишната програма за национална реклама в страната и в чужбина и изготвя и представя на министъра отчет за разходите и ефективността им, извършени по изпълнението на програмата за национална реклама за предходната година;

3. организира участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма;

4. организира опознавателни пътувания на чуждестранни журналисти и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в страната съвместно със службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България;

5. организира изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи България като атрактивна туристическа дестинация;

6. набира, обработва и анализира статистически данни за развитието на туризма в страната и друга информация за развитието на търсенето и предлагането в страни - основни пазари за националния туристически продукт, в регионален, европейски и световен мащаб;

7. организира и анализира проучвания в туризма и изготвя прогнози за развитието на бранша като цяло и на отделни видове туризъм;

8. участва в изготвянето, поддържа и актуализира официалната страница на българския туризъм в интернет, рекламира и популяризира интернет страницата;

9. координира с дирекция "Връзки с обществеността и протокол" разработването на информационни материали за дейността на министерството в областта на туризма (бюлетини, медиен мониторинг, информации, съобщения); организира и провежда периодични и специализирани срещи и пресконференции за запознаване с резултатите от дейността на министерството в областта на туризма, координира дейността по подготовка на изданията на тази тема;

10. разработва и осъществява комуникационни кампании на целеви и перспективни чуждестранни пазари, както и кампании, насочени към вътрешния пазар;

11. извършва мониторинг и анализ на медийни публикации, свързани с туризма; организира и поддържа архив на медийни публикации и аудио-визуални материали, свързани с дейността в областта на туризма, и теми, свързани с туризма;

12. съдейства за изграждането на национална туристическа мрежа от туристически информационни центрове;

13. методически подпомага регионални и местни структури в изграждането на информационни системи;

14. съдейства на туристически сдружения и фирми за популяризирането на туристическия им продукт;

15. осигурява дейността на Националния туристически информационен център;

16. осигурява разпространението на информационните материали, рекламни брошури, каталози и други носители на информация;

17. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

(2) Местоработата на служителите в дирекцията по ал. 1 е в Пловдив, район "Централен", ул. Железарска 1, с изключение на служителите, осигуряващи дейността на Националния туристически информационен център, чиято месторабота е в София.

Раздел IX. Организация на работата в министерството

Чл. 41. Вътрешните правила за организация на дейностите в министерството, пропускателният режим и други специфични разпоредби, засягащи дейността на министерството, се утвърждават с акт на министъра по предложение на главния секретар.

Чл. 42. (1) Работното време на служителите при петдневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите по ал. 1 се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

(3) Работното време на служителите по ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане спецификите на административните звена и задължителното отработване на установените 8 часа дневно.

(4) Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

Чл. 43. Приемното време на министъра за изслушване на граждани и представители на организации и юридически лица относно предложения и сигнали се оповестява на интернет страницата, както и на указателните табла в сградите на министерството.

Чл. 44. (1) Приемът на граждани и представители на организации и юридически лица и изслушването на техните предложения и сигнали се извършват в приемната на министерството, като информация за приемните дни се оповестява на интернет страницата, както и на указателните табла в сградите на министерството.

(2) Предложенията и сигналите - писмени и устни - могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.

(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(4) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

1. трите имена и адрес - за физически лица;

2. наименованието на организацията или юридическото лице, изписани на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният адрес, ако има такъв;

3. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 - 2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на министерството.

(6) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на административните структури към министъра могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра.

(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавното имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административните органи или длъжностни лица в съответната администрация, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:

1. министъра, когато сигналът се отнася до служители на министерството;

2. министъра, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра;

3. съответните ръководители на административни структури, когато сигналът се отнася до служители на тези структури, или до министъра;

4. Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез министъра.

(8) Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно от 7 дни от постъпването им, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалият сигнала или предложението.

Чл. 45. (1) Директорите на дирекции и ръководителите на основни административни звена, пряко подчинени на министъра, ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция и административно звено в съответствие с определените с правилника функции.

(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от министъра в кръга на дейността му.

Чл. 46. (1) Правата и задълженията на служителите в министерството, както и изискванията за заемане на съответната длъжност се определят в длъжностни характеристики, които се утвърждават от главния секретар.

(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в министерството, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 47. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на министерството, могат да бъдат привличани временно нещатни сътрудници в качеството им на експерти.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в акта за привличането им и/или в сключения с тях договор от министъра.

Чл. 48. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2013 Г.)

§ 10. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката и енергетиката да внесе в Министерския съвет проект на постановление за изменение на устройствените правилници на второстепенните разпоредители с бюджет към него при спазване на следната численост:

1. Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" - 40;

2. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - 53;

3. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол - 65;

4. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - 351;

5. Комисията за защита на потребителите - 171;

6. Държавната комисия по стоковите борси и тържищата - 20;

7. Агенцията за устойчиво енергийно развитие - 63;

8. Българският институт по метрология - 304.

(2) В срока по ал. 1 председателят на Патентното ведомство да измени Устройствения правилник на Патентното ведомство.

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)

§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, приет с Постановление № 197 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2013 г.), се правят следните изменения:

11. Навсякъде в правилника думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.)


 

 

Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на икономиката и енергетиката - 808 щатни бройки

 

 

Политически кабинет

13

в т.ч.:

 

съветници, експертни и технически

 

сътрудници

5

Главен секретар

1

Инспекторат

10

дирекция "Вътрешен одит"

10

звено "Сигурност на информацията"

5

Финансови контрольори

2

Обща администрация

149

в т.ч.:

 

дирекция "Финанси и управление на собствеността"

47

дирекция "Правна"

32

дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

11

дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие"

12

дирекция "Административно обслужване"

24

дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване"

15

дирекция "Управление при кризисни ситуации"

8

Специализирана администрация

618

в т.ч.:

 

дирекция "Инвестиции, иновации и предприемачество"

19

дирекция "дирекция "Малки и средни предприятия и иновации"

19

дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"

32

дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност"

19

дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"

34

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

228

в т.ч.:

 

сътрудници по управление на европейски проекти и програми

20

служители в териториалните звена

70

дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие"

18

дирекция "Сигурност на енергоснабдяването"

20

дирекция "Европейско и регионално енергийно сътрудничество"

18

дирекция "Природни ресурси и концесии"

48

дирекция "Външноикономическа политика"

110

дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"

16

дирекция "Туристическа политика"

24

дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма"

13

в т.ч.:

 

Национален туристически информационен център

4