ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.35 от 22 Април 2005г.

 

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. (1) С правилника се определят организацията, дейността и функциите на Националния център по радиобиология и радиационна защита, наричан по-нататък "центъра", и на неговите организационни структури и административни звена.

(2) Центърът е здравно заведение по проблемите на общественото здраве в структурата на националната система за здравеопазване с предмет на дейност научна, научно-приложна, контролна, профилактична, диагностична, учебна и информационна дейност.

Чл. 2. Центърът е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със статут на научна организация и със седалище в София.

Чл. 3. Центърът осъществява своята дейност по проблемите на радиационната защита самостоятелно или в сътрудничество с други звена и организации у нас и в чужбина.

Чл. 4. Центърът изпълнява функции на:

1. специализиран орган на Министерството на здравеопазването (МЗ) по отношение на неговата политика за предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятното въздействие на източниците на йонизиращи лъчения върху здравето на населението;

2. контролен орган за спазване на: изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращите лъчения, изискванията в ядрени електроцентрали, изследователски ядрени инсталации, съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и други обекти с източници на йонизиращи лъчения; радиационните фактори на жизнената среда - води, храни и стоки със значение за здравето на населението;

3. експертен орган по отношение на: оценка на облъчването и на радиационния риск за населението и на професионално облъчваните лица и осигуряването на защита на пациента при медицинско облъчване; оценка на здравословното състояние на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения или са били облъчени при радиационни аварии;

4. методичен ръководител на здравните и лечебните заведения по въпросите на радиобиологията, радиационната защита и медицинското осигуряване в случай на радиационна авария;

5. учебен и информационен център и база за повишаване на професионалната квалификация в областта на радиобиологията и радиационната защита;

6. национален координатор във връзка с изпълнение на национални и международни проекти в областта на радиобиологията и радиационната защита.

 

Раздел II.

Основни дейности и задачи

Чл. 5. Центърът подпомага дейността на МЗ при осъществяване на държавната здравна политика като участва във:

1. разработването на националната здравна стратегия в частта й за ограничаване вредното въздействие на йонизиращите лъчения;

2. изготвянето и реализирането на национални здравни програми по проблемите, свързани със защита на лицата от въздействието на йонизиращите лъчения;

3. изготвянето на годишния доклад на министъра на здравеопазването за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия;

4. подготовката на нормативни актове в областта на радиационната защита.

Чл. 6. Центърът осъществява следните дейности и задачи:

1. планира и осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на радиобиологията и радиационната защита;

2. провежда проучвания, извършва анализи, изготвя оценки, експертизи и прогнози за определяне на риска от неблагоприятното влияние на йонизиращите лъчения върху здравето на населението като цяло или на групи от него;

3. извършва индивидуален дозиметричен контрол на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения, като:

а) определя външното и вътрешното облъчване за професионално облъчвани лица, които са обхванати в национална система за индивидуален дозиметричен контрол;

б) извършва оценка на дозите, получени от професионално облъчваните лица въз основа на данните от проведения индивидуален мониторинг на работното място;

в) издава предписания при превишаване на допустимите индивидуални дози;

г) поддържа регистър на професионално облъчваните лица;

4. извършва метрологично осигуряване на средствата за измерване, използвани в медицината чрез:

а) метрологична проверка на клинични и индивидуални дозиметри за рентгеново и гама- лъчение и на радиометрични и дозиметрични средства за измерване;

б) дозиметрично калибриране на лъчетерапевтичните апарати, на апарати за телегаматерапия и на рентгеновите уредби за дълбока и повърхностна терапия към многопрофилните и специализираните лечебни заведения за оказване на болнична помощ и диспансерите по кожно-венерологични заболявания;

5. осъществява наблюдение и контрол на здравословното състояние на професионално облъчваните лица, като:

а) издава заключение за медицинска пригодност на лицата за работа в среда на йонизиращи лъчения;

б) поддържа регистър с данните на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения;

в) препоръчва подходящо трудоустрояване на лицата, които имат медицински противопоказания за работа с източници на йонизиращи лъчения;

г) извършва анализ на трудови злополуки и професионални заболявания и разработва профилактични програми;

д) извършва оценка на общосоматична патология на облъчени лица или групи от населението;

6. извършва предварително съгласуване на лицензии за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издавани по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

7. осигурява радиационна защита на лицата при медицинско облъчване:

а) разработва програми за осигуряване контрол на качеството на радиологичната апаратура;

б) провежда измервания за оценка параметрите на радиологичната апаратура за намаляване дозата на пациента при запазване качеството на образа;

в) определя национални референтни дозови нива при диагностични изследвания;

8. извършва анализ на дозовото натоварване на българското население от използването на йонизиращи лъчения в медицината, промишлеността, науката и ядрената енергетика;

9. провежда радиобиологични проучвания за ефектите на йонизиращите лъчения, като:

а) разработва и прилага специализирани молекулярно-биохимични, цитогенетични, хематологични и имунологични методи за оценка на лъчевото увреждане и извършва мониторинг на професионално облъчваните лица и на населението, живеещо в екологично застрашени райони;

б) извършва епидемиологични проучвания за оценка на риска от облъчването на населението от радиоактивно замърсяване на територията на страната, на отделни райони с повишен радиологичен риск, на лица, получили професионално облъчване, както и на лица, при които са използвани източници на йонизиращи лъчения за изследване;

в) разработва и осъществява лабораторно производство и разпространение на препарати за профилактика и лечение на радиационни и нерадиационни увреждания;

г) провежда експериментални изследвания за ефектите на различни фактори за мутагенност, генотоксичност и антимутагенност;

10. организира и извършва наблюдение на радиационните фактори на жизнената среда за оценка облъчването на населението като цяло и на отделни групи от него, като:

а) извършва радиационен мониторинг на обекти на околната и жизнената среда;

б) извършва непрекъснат контрол на измененията на гама-фона в района на София;

в) извършва оценка на допълнителното надфоново облъчване на населението;

11. извършва медицинско осигуряване на лицата в случай на радиационна авария, като:

а) поддържа непрекъснато екип от специалисти на разположение за действие при радиационни аварии;

б) осигурява специализирана диагностична и експертна помощ на лицата, облъчени при радиационни аварии;

в) извършва окончателни оценки за вида на облъчването и лъчевото натоварване след приключване на ликвидационните работи, включително окончателната идентификация на източника, района, вида и степента на радиационната авария;

г) поддържа регистър на пострадалите при радиационна авария;

д) осъществява продължително медицинско наблюдение на лицата, облъчени при радиационни аварии;

12. осъществява контрол на облъчени храни и на облъчвателните технологии при издаване на разрешителни за радиационна обработка на храни и хранителни добавки;

13. оказва методична помощ на отделите по радиационен контрол към регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) по отношение на:

а) процедури, прилагани при държавния здравен контрол за спазването на нормите и правилата за безопасна работа с източници на йонизиращи лъчения;

б) контрол върху осигуряване и поддържане на качеството на медицинската радиологична апаратура;

в) медицинско наблюдение и оценка на влиянието на йонизиращите лъчения върху здравето на работещите;

г) методите, прилагани при държавния здравен контрол на питейни и други води, храни и стоки, имащи отношение към здравето на населението;

14. организира и извършва дейност за обучение с цел повишаване професионалната квалификация в областта на радиобиологията и радиационната защита, като:

а) провежда следдипломно обучение на специалисти с медицинско и немедицинско образование по специалностите радиобиология, радиационна хигиена и медицинска и радиологична физика;

б) осъществява обучение на специалисти за получаване на образователна и научна степен "доктор" по специалностите - радиобиология, радиационна хигиена и медицинска радиология и рентгенология;

15. провежда специализирано обучение по радиационна защита за получаване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения;

16. разработва, издава и разпространява програми, ръководства, бюлетини, учебни, информационни и други материали, имащи отношение към радиобиологията и радиационната защита, и поддържа Интернет страница със специализирана информация за населението;

17. работи по осигуряване на националната система за предотвратяване на радиационно замърсяване и облъчване при ядрен тероризъм, медицинско осигуряване при радиационна авария, структуриране на съвместни екипи за спешни действия при радиационна авария и осигуряване на радиационна защита и безопасност при медицинско използване на източници на йонизиращи лъчения;

18. организира и участва в конгреси и симпозиуми по проблемите на радиационната защита;

19. участва в състава на Националния център за данни към националния орган на Република България по смисъла на чл. III, т. 4 от Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити.

 

Раздел III.

Управление

Чл. 7. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор.

(2) Директорът е хабилитирано лице в областта на радиобиологията или радиационната хигиена, който заема длъжността въз основа на конкурс, обявен от министъра на здравеопазването, и се назначава от него.

Чл. 8. Директорът:

1. ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на центъра и го представлява пред всички държавни органи, учреждения и организации, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

2. управлява средствата, предоставени му от бюджета и от извършването на собствена научна, научно-приложна, експертна, диагностична, учебна и информационна дейност, от дарения и от изпълнение на национални и международни програми и проекти;

3. определя вътрешната структура на центъра;

4. организира ефективното използване, стопанисване и опазване на имуществото на центъра;

5. има функциите на работодател по отношение на служителите в центъра и утвърждава длъжностното разписание на центъра;

6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в центъра;

7. утвърждава система за финансово управление и контрол;

8. издава наказателни постановления и налага имуществени санкции съгласно Закона за здравето;

9. изготвя и представя на министъра на здравеопазването ежегодно доклад за дейността на центъра.

Чл. 9. Директорът на центъра се атестира на всеки три години.

Чл. 10. Атестирането се извършва в срок до три месеца след изтичане на срока от предходното атестиране.

Чл. 11. (1) Атестирането се провежда от комисия, определена от министъра на здравеопазването за всеки конкретен случай.

(2) Председателят на комисията по ал. 1 уведомява директора на центъра за деня на атестацията не по-късно от пет работни дни преди нейното провеждане.

Чл. 12. Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства.

Чл. 13. Атестирането се извършва въз основа на следните показатели:

1. професионална квалификация и управленски умения, които включват оценяване на: професионалното развитие, оперативност, планиране, координиране и контрол на дейността;

2. организация на дейността на центъра, която включва оценяване на: състоянието на човешките ресурси, умения за поставяне на цели и анализиране на резултати; състояние на информационната инфраструктура; умения по ефективно текущо поддържане и стопанисване на имуществото, борба с корупцията, умения за работа в екип;

3. обем, качество и ефективност на дейността на центъра, които включват оценяване на: дейността по секции и отдели; ефективността на взаимодействието с държавни организации, имащи отношение към дейността на центъра, финансовата политика, своевременност, точност и изчерпателност на отчетите до МЗ; получените сигнали и жалби, свързани с дейността на центъра.

Чл. 14. Въз основа на комплексен анализ на дейността по показателите, посочени в чл. 13, атестацията може да бъде:

1. отрицателна;

2. неудовлетворителна;

3. добра;

4. много добра.

Чл. 15. За резултатите от атестацията комисията съставя атестационна карта и запознава директора с нейното съдържание, който я подписва.

Чл. 16. При несъгласие с определената оценка директорът може да подаде писмено възражение, в което посочва мотивите за своето несъгласие.

Чл. 17. Възражението се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок от датата, на която директорът на центъра е подписал атестационната карта.

Чл. 18. (1) Министърът на здравеопазването е длъжен да се произнесе по направеното възражение в 10-дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.

(2) Министърът на здравеопазването може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.

(3) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до един месец от неговото решение.

Чл. 19. Попълнените и подписаните атестационни карти се съхраняват в личното досие на директора.

Чл. 20. Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение с директора на центъра, получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

Чл. 21. (1) В центъра като съвещателен орган функционира директорски съвет, който се състои от директора, заместник-директорите и ръководителите на структурни звена.

(2) Директорският съвет предлага мерки за осъществяване и координиране на дейността на центъра, управлението на щата, бюджета и материалната база.

(3) При обсъждане на въпроси, свързани с работното време, почивките, отпуските, възнагражденията за положен труд и условията на труда, в заседанията могат да участват и представители на синдикалните организации.

Чл. 22. Общото събрание на центъра се състои от всички служители и има следните функции:

1. приема годишния отчет за дейността на центъра;

2. приема колективния трудов договор;

3. взема решения за начина на използване на средствата, определени за социално-битово и културно обслужване;

4. осъществява други функции съгласно действащата нормативна уредба в страната.

Чл. 23. (1) Към центъра функционира колегиум, в който участват всички специалисти с висше образование.

(2) Колегиумът осъществява следните дейности:

1. обсъжда и приема предложения за доклади и публикации, разглежда отчетите за научни командировки и специализации в чужбина;

2. разглежда специално подготвени обзори за нови направления и методи в световната наука, имащи отношение към дейността на центъра;

3. обсъжда и одобрява предложенията за докторски дисертации съгласно Закона за научните степени и научните звания.

Чл. 24. (1) В центъра има научен съвет (НС), чийто състав и дейност се определят съгласно Закона за научните степени и научните звания и правилника за неговото прилагане. Директорът на центъра е по право член на НС.

(2) Научният съвет приема планове, предложения и отчети, свързани с научноизследователската дейност на центъра, и обсъжда учебни програми и учебната дейност на центъра.

 

Раздел IV.

Структура и организация

Чл. 25. (1) Центърът е структуриран в специализирани звена в съответствие с основните направления на дейност в областта на радиобиологията, радиационната защита, радиационния контрол, медицинската радиологична защита и учебно-информационната дейност.

(2) Структурата на центъра обхваща: секции, лабораторни звена, отдели, сектори и функционални звена.

Чл. 26. Към центъра функционират следните звена с национални функции:

1. инспекция "Контрол в ядрена енергетика";

2. лаборатория "Контрол на облъчени храни";

3. лаборатория "Контрол на качеството на радиологичната апаратура";

4. лаборатория "Метрология на йонизиращи лъчения";

5. орган за контрол тип А въз основа на държавна акредитация от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация";

6. отдел "Информационно-учебен".

Чл. 27. (1) Дейността на центъра се осъществява на базата на годишни планове за работа на всяко звено, включително и индивидуални на всеки служител в тях.

(2) Всяко звено разработва годишни планове по образец, утвърден от директора на центъра, които се разглеждат и приемат на директорския съвет и се отчитат на заседание на ръководството на центъра два пъти годишно.

Чл. 28. (1) Годишният план на центъра включва планиране на следните задачи:

1. възложени от МЗ;

2. произтичащи от основните дейности на центъра;

3. свързани с провеждане на националната здравна стратегия;

4. участие в национални здравни програми;

5. участие в национални и международни проекти в областта на радиобиологията и радиационната защита;

6. научно-приложна и друга дейност;

7. изпълнение на договори с физически и юридически лица.

(2) Годишният план се представя на министъра на здравеопазването за утвърждаване.

Чл. 29. Годишните отчети за изпълнението на планираните задачи се представят на директора на центъра от ръководителите на отделните звена и се разглеждат от директорския съвет или от научния съвет в зависимост от тяхната специфика. Годишният отчет се представя на министъра на здравеопазването за утвърждаване до края на месец февруари на следващата календарна година.

 

Раздел V.

Финансиране

Чл. 30. Приходите на центъра се формират и разпределят съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от Закона за здравето.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за здравето и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита (обн., ДВ, бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 17 от 1996 г.; изм., бр. 53 от 1998 г.).