УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

Приет с ПМС № 249 от 19.10.2009 г. Обн. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 20 Април 2010г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г.,изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.6от 20 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.56от 28 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.74 от 23 Август 2013г., изм. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.58от 15 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на финансите, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2. (1) Министерството е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(2) Министерството е администрация, която подпомага министъра на финансите при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ. ФУНКЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ

Раздел I. Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на финансите, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Министърът ръководи и представлява министерството.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2013 г., в сила от 28.06.2013 г.) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията министърът се подпомага от трима заместник-министри.

(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II. Правомощия на министъра

Чл. 5. Министърът:

1. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на публичните финанси за поддържане на макроикономическа стабилност;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) формира бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план, съставя държавния бюджет на Република България и контролира текущото му изпълнение;

3. провежда и координира политиката по поемане и управление на държавния дълг;

4. формира и координира държавната политика в областта на финансовите услуги и финансовите пазари;

5. провежда държавната данъчна политика и осъществява стратегията за усъвършенстване на данъчната система, осигуряваща повишаване събираемостта на данъците;

6. провежда митническата политика и координира връзките с международни организации по проблемите на митата и митническия контрол;

7. представлява държавата в съдебното производство по Гражданския процесуален кодекс;

8. координира дейностите по обезпечаването и принудителното събиране на държавни вземания;

9. осъществява мероприятия, насочени към предотвратяване изпирането на пари;

10. следи за спазването на законите по организацията и провеждането на хазартни игри;

11. следи съвместно с Българската народна банка за поддържането на системата на паричен съвет за гарантиране на стабилен валутен курс със строго контролирано парично нарастване;

12. организира и контролира отпечатването на ценни книжа;

13. организира и контролира процесите на получаване и трансфериране на средства от финансовата помощ, предоставяна на Република България по предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

14. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) осигурява програмирането, управлението, наблюдението и оценката на финансовата помощ, предоставяна на Република България чрез Оперативна програма "Административен капацитет";

15. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на държавните помощи, с изключение на помощите в отраслите на земеделието и рибарството, и осъществява връзките с Европейската комисия в тази област;

16. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на вътрешния контрол в публичния сектор и осъществява връзките с Европейската комисия в тази област;

17. осигурява осъществяването на функцията по вътрешен одит в министерството в съответствие със законодателството;

18. осигурява осъществяването на дейностите и проверките на одитния орган в съответствие с прилаганите регламенти на Съвета на Европейските общности;

19. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) координира и контролира извършването на приложни и теоретични научни изследвания в областта на макроикономиката и изготвянето на макроикономически анализи, прогнози и симулации на алтернативни икономически политики;

20. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) представлява българското правителство в Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси; следи за координацията на националните с общоевропейските икономически и финансови политики и изпълнява функциите на национален координатор по стратегията "Европа 2020";

21. (нова - ДВ, бр. 2 от 2011 г.) провежда, координира и контролира държавната политика по отношение на международните финансови и кредитни организации;

22. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) координира националната политика по прилагането на инструментите за финансов инженеринг по многогодишната финансова рамка 2014 - 2020 г. на Европейския съюз;

23. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 2 от 2011 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

Раздел III. Политически кабинет

Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика и при представянето на тази политика пред обществото.

(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и ръководителя на звеното за връзки с обществеността.

Чл. 7. Политическият кабинет:

1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;

2. осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;

3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;

4. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I. Общи положения

Чл. 8. (1) Министерството е структурирано в дирекции и инспекторат.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е 625 щатни бройки.

(3) Разпределението на общата численост по ал. 2 е посочено в приложението.

Чл. 9. Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностните разписания по предложение на ръководителите на административните звена.

Чл. 10. Министерството подпомага и осигурява министъра при подготовката, организацията, изпълнението и контрола на решенията и актовете, свързани с осъществяването на правомощията на министъра.

Раздел II. Главен секретар

Чл. 11. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на министерството в изпълнение на законите.

(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането и дейността на администрацията, като:

1. осъществява изрично делегираните му в писмен вид правомощия от министъра;

2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена в министерството;

3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в министерството;

4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;

5. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на класифицираната информация;

6. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;

7. координира и контролира дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;

8. осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на министерството;

9. координира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в министерството;

10. координира и контролира дейностите в областта на информационните технологии и системи в министерството;

11. организира и ръководи дейностите, свързани с упражняването на контрола при отпечатването на ценни книжа;

12. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно време, при управление при кризи и по защита при бедствия;

13. осъществява и други дейности, възложени му от министъра.

Раздел III. Инспекторат

Чл. 12.(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

(2) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. подобряване работата на администрацията;

3. превенция и ограничаване на корупцията.

(3) При осъществяване на дейността си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, отговорност, независимост, обективност, политическа неутралност и йерархическа подчиненост.

(4) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и проверки по предложения и сигнали, а също и по случаи с широк обществен отзвук. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.

(5) Инспекторатът има следните функции:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) извършва общи, специализирани, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

2. изследва риска от корупция и предлага мерки за ограничаване на установени уязвими точки;

3. събира и анализира информация и извършва проверки по своя инициатива за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) съставя актове за установяване на административни нарушения, когато това е предвидено в закон, при констатирани нарушения от страна на служителите от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

7. може да прави предложения до министъра за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

8. осъществява контрол и извършва проверки за установяване конфликт на интереси по реда, определен в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

9. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление от страна на служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

11. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

(6) Ръководителят на инспектората докладва на министъра за резултатите от извършените проверки и прави предложения за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения.

(7) Ръководителят на инспектората представя всяка година до 1 март на Главния инспекторат на Министерския съвет отчет за извършените проверки през предходната година.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) При осъществяване на своите функции служителите на инспектората имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.

(9) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра на финансите за дейността на инспектората през съответната година.

Раздел IV. Звено "Защита на класифицираната информация" (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) (1) Звено "Защита на класифицираната информация" подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнение на възложените му съсЗакона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи.

(2) Служителят по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на министъра, осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:

1. отговаря за защитата и контрола на достъп до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните информационни системи и криптографската сигурност;

2. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;

3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства;

4. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;

5. организира и провежда обучението на служителите в министерството за работа с класифицирана информация и прилагането на програмно-техническите и физическите средства за защита;

6. организира и извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

7. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация "поверително" и по-високо;

8. организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители в министерството за получаване на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация "секретно" и по-високо;

9. извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на информационната сигурност в министерството;

10. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

11. ръководи регистратури за класифицирана информация;

12. участва в изграждането и акредитацията на автоматизирани информационни системи или мрежи за създаване, обработка и съхраняване на класифицирана информация, като контролира тяхната сигурност и експлоатация;

13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

(3) При подпомагане на служителя по сигурността на информацията звено "Защита на класифицираната информация":

1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;

2. участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му;

3. регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;

4. осигурява дейността на регистратурите за класифицирана информация; осигурява съхраняването и обмена на информация от НАТО, Европейския съюз и друга чуждестранна класифицирана информация в областта на международните отношения.

Раздел IV. "а" Дирекция "Вътрешен одит" (Нов - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) Дирекция "Вътрешен одит" подпомага министъра при изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол в министерството и е на негово пряко подчинение. При осъществяване на дейността по вътрешен одит дирекцията:

1. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) планира, извършва и докладва своята дейност в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на дирекцията и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на финансовото управление и контрол на всички одитирани структури, програми, дейности и процеси на министерството, в т.ч. спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

3. консултира ръководството на министерството по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) наблюдава и координира дейността по вътрешен одит на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, където има изградени звена, и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Директорът на дирекцията представя годишен доклад на министъра за дейността по вътрешен одит в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет, където има изградени звена за вътрешен одит, в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Директорът на дирекцията дава становище относно съответствието на информацията в доклада и въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол в министерството за съответната година с резултатите от одитните доклади и констатациите от извършените одитни ангажименти.

Раздел IV. "б" Финансови контрольори (Нов - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)

Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) (1) Финансовите контрольори са пряко подчинени на министъра и осъществяват предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

(2) Финансовите контрольори извършват необходимите проверки и изразяват мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на министерството.

(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра.

Раздел V. Обща администрация

Чл. 14. Общата администрация включва:

1. дирекция "Финанси и управление на собствеността";

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) дирекция "Връзки с обществеността и протокол";

3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване";

4. дирекция "Информационни системи".

Чл. 15. Дирекция "Финанси и управление на собствеността":

1. участва в процеса на управление на бюджетните средства на министерството и следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) разработва методология по отношение на счетоводната и финансовата политика на министерството и дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджет относно изготвянето на финансовите отчети и отчетите за касовото изпълнение на бюджета;

3. организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти;

4. разработва проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на министерството съгласно Единната бюджетна класификация и в програмен формат;

5. изготвя междинните и годишния финансов отчет и отчетите за касовото изпълнение на бюджета на централната администрация на министерството и консолидираните финансов отчет и касов отчет за изпълнение на бюджета на министерството;

6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) в качеството на министерството на първостепенен разпоредител с бюджет анализира и утвърждава лимити и обслужва транзитните сметки на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в системата на Единната сметка;

7. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на недвижимата - публична и частна, държавна собственост, предоставена на министерството, включително на почивните бази и ведомствения жилищен фонд на министерството;

8. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане; координира и осигурява поддържането на хигиената, охраната и пожароизвестителните системи;

9. отговаря за поддръжката на моторните превозни средства, стопанисвани от министерството, както и за транспортното обслужване на служители на министерството;

10. разработва и поддържа плановете и осъществява дейностите по привеждане на министерството и на административните структури, подпомагащи министъра, в готовност за работа във военно време, в обстановка при кризи и бедствия;

11. изработва, обобщава и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи (проектиране, ново строителство, основни ремонти, извънобектови машини и съоръжения, обзавеждане и оборудване) и отчита усвоените средства на капиталовите разходи в системата на министерството в програмния продукт "Инвеститор";

12. организира и отговаря за дейността, свързана с инвеститорския контрол;

13. планира, организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е министърът, координира извършването на дейностите, свързани с обществените поръчки, и контролира изпълнението на сключените въз основа на тях договори;

14. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2013 г., в сила от 28.06.2013 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) разглежда заявките за отпечатване на ценни книжа и предлага на министъра или на упълномощени от него длъжностни лица да ги одобри или да откаже одобрение;

16. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) упражнява специализиран контрол при отпечатването, съхраняването и движението на ценни книжа до получаването им от издателя или от упълномощени от него длъжностни лица.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. планира, координира и провежда информационната политика на министерството и публичното представяне на министъра, на политическия кабинет и на служителите на министерството и осигурява публичност и прозрачност на дейността на министерството и административните структури към него, като организира достъпа до информация за медии и граждани;

2. проучва и анализира общественото мнение преди провеждането на определена политика на министерството, като възлага социологически проучвания и анализи във връзка с дейността на министерството;

3. участва в организирането на посещенията на министъра и на заместник-министрите в страната и в чужбина и отразяването им в публичното пространство;

4. съгласува подготовката на отговорите на министъра за парламентарен контрол;

5. подпомага работата на структурите на министерството за повишаване на обществената информираност по въпросите на усвояване на средствата, предоставени на Република България от Европейския съюз, и участва в планирането и реализацията на проекти и дейности в изпълнение на Комуникационната стратегия по въпроси от компетентността на министерството;

6. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително представяне и популяризиране политиката на министерството и подготвяните от него законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове;

7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) координира и контролира поддържането и актуализирането на вътрешната информационна система - интранет, и постъпването на информация за интернет страницата на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, одобрява окончателните проекти и изпълнението им;

8. подготвя, координира и осъществява организирането, провеждането и протоколното осигуряване на пресконференции, симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли маси, официални и работни срещи на министерството и урежда протоколни и делови срещи на ръководството на министерството;

9. координира и изготвя програмата на министъра, заместник-министрите и главния секретар при пътувания извън страната и подготвя необходимите документи и организира задгранични командировки на служителите на министерството;

10. организира и съгласува програмата на официалните и работните посещения в България на гости по покана на министъра, осигурява устен и писмен превод на срещи, кореспонденция и материали, поддържа протоколната кореспонденция на министерството.

11. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

14. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

16. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

17. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

18. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване":

1. разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси и за оптимизиране на организационната структура съвместно с останалите административни звена в министерството;

2. участва в изготвянето на становища по проекти на нормативни и други актове в областта на управлението на човешките ресурси;

3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;

4. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на министерството;

5. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;

6. организира дейността по набирането и подбора на персонала, изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в съответствие с действащото законодателство и съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;

7. организира и администрира всички дейности, свързани с управлението на човешките ресурси в министерството;

8. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) въвежда и прилага системи за оценяване на изпълнението, заплащане и израстване в кариерата на служителите в министерството;

9. организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в министерството;

10. извършва проучвания сред служителите от министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;

11. консултира ръководителите и служителите в министерството по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;

12. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) организира цялостната дейност на приемната на министерството по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа "едно гише", приемането на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали съгласноАдминистративнопроцесуалния кодекс;

13. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документацията на министерството, изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива, организира експертиза за ценността на документите, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;

14. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп, извършва справки и съставя отчети по този закон;

15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) координира подготовката на материалите за заседанията на Министерския съвет и на съветите към него, организира и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет, извършва вписвания в Административния регистър;

16. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Дирекция "Информационни системи":

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) осъществява стратегическото планиране на дейностите по предоставяне на услуги в областта на информационните технологии в министерството и при необходимост координира тези дейности във второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;

2. планира развитието на инфраструктурата на информационните технологии в министерството;

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии в министерството и при необходимост - във второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;

4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) осигурява единна точка за обслужване по въпроси, свързани с информационните технологии в министерството, и при необходимост във второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) организира планирането, изграждането, поддържането и развитието на приложния софтуер в министерството и при необходимост координира процесите по тези дейности във второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;

6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) осигурява взаимодействието на информационните системи на министерството и на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра с аналогичните системи, функциониращи в други държавни и общински органи и институции;

7. организира разработването и прилагането на политики, стандарти, правила и процедури по отношение на услугите в областта на информационните технологии в министерството;

8. отговаря за сигурността на информационните системи в министерството;

9. осъществява общо управление и контрол върху наличностите, придобиването и ползването на хардуерни, софтуерни продукти и услуги в областта на информационните технологии в министерството;

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) координира дейностите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра по реализиране на електронното управление;

11. организира дейностите по привеждане на услугите в областта на информационните технологии на министерството в съответствие със световните стандарти и изискванията на Европейския съюз;

12. участва в подготовката на документация и провеждане на обществени поръчки в областта на информационните технологии за министерството;

13. осъществява контрол върху сключването и изпълнението на договори в областта на информационните технологии;

14. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в министерството и при необходимост във второстепенни разпоредители с бюджет към министъра.

Раздел VI. Специализирана администрация

Чл. 19. Специализираната администрация включва:

1. дирекция "Бюджет";

2. дирекция "Държавни разходи";

3. дирекция "Финанси на реалния сектор";

4. дирекция "Финанси на общините";

5. дирекция "Държавно съкровище";

6. дирекция "Държавен дълг и финансови пазари";

7. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

8. дирекция "Национален фонд";

9. дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет";

10. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.)

11. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.) дирекция "Икономическа и финансова политика";

12. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г.)

13. дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне";

14. дирекция "Данъчна политика";

15. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г.) дирекция "Правна";

16. дирекция "Вътрешен контрол";

17. (отм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)

18. (нова - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.) дирекция "Международни финансови институции и сътрудничество";

19. (нова - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г.) дирекция "Съдебна защита".

Чл. 20. Дирекция "Бюджет":

1. формулира и координира националната бюджетна политика;

2. изготвя бюджетната процедура за съответната година;

3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) анализира отражението на макроикономическите прогнози върху консолидираната фискална програма в рамките на бюджетната процедура;

4. координира дейностите по съставянето на държавния бюджет за съответната година;

5. координира дейностите по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза;

6. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) координира дейностите по съставянето на консолидираната фискална програма и анализира показателите й;

7. анализира фискалните рискове за бюджета;

8. поддържа и актуализира база данни за основните фискални показатели и консолидираната фискална програма;

9. участва в обсъждането на бюджетната политика, реформа и практики с международни финансови институции и с институциите на Европейския съюз;

10. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) дефинира насоките и координира усъвършенстването на бюджетния процес с участието на всички заинтересувани институции;

11. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) разработва методология, указания и насоки, необходими за планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на програмните и ориентираните към резултатите бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет, както и за съставянето на държавния бюджет;

12. (нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) изготвя анализи и оценки на състоянието на секторите и подсекторите, предоставящи публични услуги;

13. (нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) участва в разработката на секторни и хоризонтални политики и прави предложения за усъвършенстване на моделите за финансиране;

14. (нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) анализира и оценява фискалните ефекти от промените в секторните и хоризонталните политики;

15. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 97 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) оказва методологическа подкрепа на разпоредителите с бюджет и съдейства за прилагане на бюджетната методология и предоставените им указания и насоки;

16. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) координира разработването на бюджетното законодателство в съответствие с добрите практики.

17. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 97 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., нова - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) развива и ръководи обучението по публични финанси с участието на дирекциите от специализираната администрация, участващи пряко в управлението на бюджетния процес;

18. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 97 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., нова - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) организира и предлага курсове и семинари по публични финанси на базата на анализ на нуждите от обучение в публичния сектор.

Чл. 21. Дирекция "Държавни разходи":

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) оценява бюджетните предложения на първостепенните разпоредители с бюджет в съответствие с фискалната рамка, ресурсната наличност и правителствените приоритети;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) разработва указания за изпълнението на държавния бюджет за съответната година и оказва методологическа подкрепа на разпоредителите с бюджет в процеса на изпълнение на държавния бюджет;

3. координира предложенията и алтернативите, засягащи разходната политика, като оценява ефекта от евентуалното им финансиране;

4. участва в изготвянето и съставянето на проекта на държавния бюджет на Република България;

5. планира, съставя и контролира приходите и разходите на държавните органи и министерствата на многогодишна основа;

6. прави предложения за размера на приходите и разходите по бюджета на Народното събрание, съдебната власт, държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, Сметната палата и Комисията за финансов надзор;

7. участва в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове в областта на публичните финанси и заплащането на труда в бюджетните организации;

8. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) участва в разработването и анализирането на приходите и разходите по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет;

9. периодично изготвя анализи за изпълнението на бюджетите на държавните органи, министерствата и самостоятелните бюджети;

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) в съответствие с нормативната уредба анализира и предлага на министъра да извърши промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет;

11. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) определя месечните лимити на разходите и плащанията на първостепенните разпоредители с бюджет;

12. участва в разпределянето и контрола по разходването на средствата за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни производствени аварии;

13. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) поддържа база от данни за усвояването на финансовите средства от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;

14. проектира, разработва, внедрява и експлоатира автоматизирана система за управление като модул от общонационалната информационна система за управление в мирно време и в условия на кризи от военен и невоенен характер;

15. създава и поддържа база данни за разходите, свързани с националната сигурност и отбраната.

Чл. 22. Дирекция "Финанси на реалния сектор":

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) участва в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове в областта на публично-частното партньорство в съответствие с добрите практики;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) участва в разработването на методологии, указания и насоки във връзка с публично-частното партньорство с оглед на ефективното и ефикасното разходване на публични средства, включително чрез използването на средства от фондовете на Европейския съюз;

3. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) организира и координира предварителната оценка на проекти за публично-частно партньорство чрез използването на методи и инструменти на финансовия инженеринг с цел подобряване на съотношението приходи-разходи;

4. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) проучва възможностите за минимализиране и управление на динамичните рискове по проекти за публично-частно партньорство чрез използването на методите и инструментите на финансовия инженеринг;

5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) представлява министерството в дейностите по предоставяне и контрол на концесии, в които нормативно е регламентирано участието на министерството;

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) участва в изготвянето и съставянето на проекта на тригодишната бюджетна прогноза и на държавния бюджет за съответната година;

7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) планира ежегодното предоставяне на средства от държавния бюджет за субсидии и компенсации, свързани с предоставянето на задължителни обществени услуги в реалния сектор, изпълнението на екологичните програми и капиталови трансфери за транспортни дружества;

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) оценява ефективността и ефикасността на политиките във връзка с предоставените средства по т. 5 в съответствие с принципите на програмното бюджетиране, съобразено с регулациите на Европейския съюз по отношение на подпомаганите дейности;

9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) участва в бюджетното планиране на приходите и разходите на Държавен фонд "Земеделие" и на Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация;

10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) съгласува законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове, програми и стратегии в областта на реалния сектор;

11. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) представлява министерството при разглеждане и одобряване на проекти, свързани с изпълнение на програми в областта на уранодобива, рудодобива, въгледобива и отстраняване на миналите екологични щети на приватизирани предприятия;

12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) организира изпълнението на правомощията и функциите на министъра в качеството му на представител на държавата - собственик на дялове и акции в търговските дружества с държавно участие в капитала и в държавните предприятия;

13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) поддържа база данни, анализира информация и изготвя прогнози за основните финансово-икономически показатели на нефинансовите държавни и общински предприятия;

14. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните помощи, като изготвя позиции, проекти и становища по предложения за промени в законодателството в областта на държавните помощи;

15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) приема, разглежда и оценява уведомленията за държавна помощ, изготвени от администраторите на помощ, за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи, като ги препраща до Европейската комисия, и изготвя становища относно държавните помощи, попадащи в обхвата на груповото освобождаване, както и относно минималните помощи;

16. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) извършва оценка на максималния интензитет на регионалната помощ и на специфичния местен обхват на районите в Република България, приемливи за регионална помощ, и представя на Европейската комисия уведомление за регионалната карта на държавните помощи, предварително съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството;

17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) изготвя проект на годишен доклад за държавните помощи за изпращането му до Европейската комисия и нотификации за предоставените субсидии съгласно Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на Световната търговска организация;

18. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) приема уведомления, издава удостоверения за регистриране на продажна цена на тютюневите изделия и извършва вписвания в Публичния регистър на цените на тютюневите изделия;

19. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) извършва вписванията и поддържа регистрите за издадените и отнетите разрешения за производство на тютюневи изделия и за оказваните административни услуги, свързани с приемане на плащанията по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

Чл. 23. Дирекция "Финанси на общините":

1. разработва средносрочната бюджетна рамка и проекта на закон за държавния бюджет на Република България в частта за общините, прогнозира и анализира постъпленията на общински данъчни и неданъчни приходи;

2. участва в разработването на държавните стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности в сферата на общинската администрация, образованието, здравеопазването, социалните грижи и културата;

3. разработва механизми за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет и за предоставянето на средства за съфинансиране на общински проекти по международни програми (програмите на Социалноинвестиционния фонд, проект "Красива България" и др.);

4. изготвя насоки до общините по съставянето на общинските бюджети и съгласува указанията по изпълнението и приключването им;

5. събира, обработва и анализира информация по средносрочните бюджетни прогнози, първоначалния план на общините и периодичните им отчети за касовото изпълнение, както и детайлна информация за капиталовите разходи на общините;

6. анализира и осъществява контрол на показателите по първоначалния бюджет на общините, приет на сесия на общинския съвет, както и по годишния отчет за касовото изпълнение на бюджетите на общините;

7. изготвя първоначален и поддържа актуализиран уточнен годишен план на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините и лимитира субсидии на общините и други трансфери съобразно нормативните разпоредби;

8. съгласува разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, подлежащи на утвърждаване от министъра;

9. подготвя и предлага необходимите корекции в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет;

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) извършва мониторинг и анализ на текущото изпълнение на бюджетите и сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства, просрочените вземания, задължения и наличности на общините;

11. изготвя отговори и становища относно прилагането на нормативната уредба, свързана с финансиране на делегираните от държавата дейности и на местните дейности;

12. поддържа Централния регистър на общинския дълг и осигурява информация от него в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг.

Чл. 24. Дирекция "Държавно съкровище":

1. участва в управлението на ликвидността на държавните финанси;

2. организира, наблюдава и анализира текущото изпълнение на приетия от Народното събрание държавен бюджет;

3. залага лимити за плащания по сметките в системата на Единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), включително за субсидии/трансфери на общините;

4. извършва плащанията на вноската на Република България в бюджета на Европейския съюз;

5. осъществява оперативното изпълнение и управление на паричните ресурси, консолидирани в системата на единната сметка;

6. изготвя прогноза и план-график за постъпленията и плащанията по/от централния бюджет и информация за ежедневните, месечните и годишните касови потоци на средствата, консолидирани в системата на единната сметка;

7. координира и изготвя краткосрочни прогнози по видове съставни бюджети и анализира текущото изпълнение на консолидираната фискална програма;

8. изготвя оценки и информация за бюджетните параметри по консолидираната фискална програма за текущата година;

9. изготвя периодичните и годишните отчети на централния бюджет;

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) изготвя периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма въз основа на отчетите на първостепенните разпоредители с бюджет;

11. координира дейностите по изготвянето на отчета на държавния бюджет за съответната година;

12. обобщава отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на бюджетните предприятия съгласно Закона за счетоводството;

13. изготвя статистически данни по финансовите показатели за държавните финанси на Република България;

14. разработва единната бюджетна класификация, сметкоплана, счетоводните стандарти и указанията за отчетността на касова и начислена основа за бюджетните предприятия;

15. разработва методологията, принципите, процедурите и правилата на функциониране на системата на Единната сметка, на системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) и на банковото обслужване на бюджетните предприятия;

16. анализира агрегираните касови потоци, режима на сметките и плащанията, отчетните процедури на бюджетните предприятия и изготвя предложения за тяхното оптимизиране;

17. извършва анализи и оценки на съответните разпоредби на бюджетното, данъчното, банковото и счетоводното законодателство, засягащи платежните и отчетните процедури, режима на банковите сметки на бюджетните предприятия, управлението на касовите потоци и изготвя предложения за промени в контекста на тяхното оптимизиране и обвързване с принципите на системата на Единната сметка и банковото обслужване на бюджетните предприятия.

Чл. 25. Дирекция "Държавен дълг и финансови пазари":

1. обезпечава процеса по формиране и изпълнение на политиката по поемане и управление на държавния дълг;

2. предлага мерки за управлението на държавния дълг и прилага емисионната политика на правителството;

3. участва в процеса по разработване на средносрочната фискална рамка, тригодишната бюджетна прогноза и на законопроекта за държавния бюджет за съответната година в контекста на планиране и изпълнение на показателите, касаещи дълговото финансиране и разходите по обслужването на държавния дълг;

4. следи за размера, динамиката и обслужването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, съставляващи държавния и държавногарантирания дълг;

5. осъществява наблюдение и анализ на развитието на местния и международните финансови пазари;

6. координира и осъществява избора на първични дилъри на държавни ценни книжа в качеството им на квалифицирани участници на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа;

7. наблюдава и контролира дейността на участниците на пазара на държавни ценни книжа, като следи за правилното и ефективното функциониране на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа;

8. подготвя, осъществява, контролира и координира процеса, свързан с разглеждането и одобряването от Министерския съвет на проекти, кандидатстващи за финансиране с държавни заеми, и на проекти, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция;

9. изготвя годишен отчет за състоянието на държавния дълг и разработва тригодишна стратегия за управление на държавния дълг, като ежегодно я актуализира;

10. поддържа официалния регистър на държавния и държавногарантирания дълг;

11. изготвя и предоставя официалната информация за консолидирания държавен дълг, в т.ч. дълга на общините и социалноосигурителните фондове в Република България;

12. осъществява и координира взаимоотношенията с Българската народна банка и с други институции на национално и международно ниво в контекста на изпълняваните от тях агентски функции по държавния дълг;

13. подпомага и координира осъществяването на националната политика в областта на финансовите пазари и финансовите услуги чрез участие в работни формати към институциите на Европейския съюз за обсъждане на ново законодателство в тази област, изготвяне на становища и позиции, усъвършенстване на българското законодателство и хармонизирането му с правото на Европейския съюз;

14. подготвя и публикува официалната информация за състоянието и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг, в т.ч. събира, изготвя и предоставя статистически данни за дълга в съответствие с изискванията и статистическите стандарти на Европейския съюз и Международния валутен фонд, както и на други местни и международни институции;

15. участва в разработването на концепции и в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на държавния и държавногарантирания дълг;

16. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) обезпечава договорните взаимоотношения с рейтингови агенции във връзка с присъжданите кредитни рейтинги на страната, както и оказва необходимото съдействие в случаите на присъждане на кредитен рейтинг по проекти, осъществявани чрез инструментите за финансов инженеринг;

17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.)

18. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.)

19. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.)

20. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.)

21. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.)

22. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.)

23. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.)

24. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.)

25. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.)

26. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.)

27. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.)

28. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.)

29. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.)

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г.) Дирекция "Национален фонд":

1. изпълнява функциите на сертифициращ орган, отговорен за сертифицирането пред Европейската комисия на разходи по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;

2. изпълнява функциите на орган, отговорен за получаване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз;

3. изпълнява функциите на разплащателен орган, отговорен за сертифицирането пред Европейската комисия на разходи по проектите по Кохезионния фонд, съгласно Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета относно създаването на Кохезионен фонд (Регламент 1164/94);

4. изпълнява функциите на централен съкровищен орган за средствата от програма ФАР, Преходния финансов инструмент, програма САПАРД, Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;

5. изпълнява функциите на разплащателен орган по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз;

6. изпълнява функциите на компетентен орган по програма САПАРД;

7. изпълнява функциите, свързани с годишната бюджетна процедура и тригодишната бюджетна прогноза по отношение на средствата по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз и други програми, за които дирекцията има съответните отговорности;

8. осигурява банковото обслужване на средствата от Европейския съюз и други донори, изгражда и поддържа структурата на банковите сметки в съответствие с нормативните изисквания;

9. изготвя и изпраща на Европейската комисия прогноза за плащанията по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, както и тяхното актуализиране;

10. организира и поддържа счетоводна система, която обхваща всички финансови операции, свързани с дейността на дирекцията;

11. установява работни и отчетни процедури и разработва инструкции и указания към управляващите органи/програмните оператори/междинните органи и контролира спазването им;

12. поддържа информация за финансовото изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, програма ФАР, Преходния финансов инструмент, програма САПАРД, Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), средствата от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз;

13. извършва дейности във връзка с приключване на програма ФАР, Преходния финансов инструмент, Кохезионния фонд (Регламент 1164/94) и програма САПАРД;

14. участва в Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка, Комитетите за наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмен период 2007 - 2013 г., Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз и Съвместните комитети за наблюдение по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз;

15. участва в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Комитетите за наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз за програмен период 2014 - 2020 г., Комитетите за наблюдение по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз;

16. изготвя становища, съгласува предложения за промени и участва в разработването на проекти на нормативни актове и документи по въпроси, свързани с финансовото управление на средствата от Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.

Чл. 28. Дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет":

1. осъществява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК);

2. организира, разработва и съгласува подготовката и изпълнението на ОПАК и на други съпътстващи я документи, включително критериите, процедурите и сроковете за избор на проекти в съответствие с критериите, приложими за ОПАК, и в съответствие с прилаганите общностни и национални правила;

3. осъществява наблюдението, верификацията и контрола на проектите в рамките на ОПАК;

4. проверява дали съфинансираните дейности и декларираните от бенефициентите разходи по проекта са действително извършени и допустими и са в съответствие с националните правила;

5. извършва проверки на място на отделни проекти;

6. извършва плащанията към бенефициентите и осъществява финансовото управление по ОПАК;

7. поддържа система в управляващия орган за записване и съхранение на счетоводните записи за изпълнението на всяка операция по ОПАК, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;

8. гарантира, че бенефициентите и другите звена, включени в осъществяването на проекта, поддържат или отделна счетоводна система, или адекватни счетоводни аналитични сметки за всички транзакции, отнасящи се до операцията, като се спазват националните счетоводни правила;

9. гарантира, че предварителната и текущите оценки на ОПАК се извършват в съответствие сРегламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;

10. установява процедури, с които да се гарантира, че всички оправдателни документи относно разходите и одитите по ОПАК се съхраняват в срок 3 години след приключване на оперативната програма;

11. гарантира, че сертифициращият орган получава цялата необходима информация относно процедурите и проверките, извършени във връзка с разходи за целите на сертифицирането;

12. изготвя предложения за пренасочване на средства в рамките на ОПАК, предложения за поправки в нея и за представянето им пред Комитета за наблюдение;

13. изпълнява функциите на секретариат и координира работата на Комитета за наблюдение, като му осигурява необходимите документи, които да позволят да се следи качеството на изпълнението на ОПАК според специфичните й цели;

14. изготвя и след одобрение от Комитета за наблюдение предава на Европейската комисия годишните и окончателните доклади относно изпълнението на програмата;

15. осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

16. докладва за напредъка на проектите по ОПАК и по други програми в областта на административния капацитет на структурите и институциите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от фондове на Европейския съюз;

17. участва в програми на Европейския съюз и на други донори в областта на административния капацитет;

18. (нова - ДВ, бр. 2 от 2011 г.) осъществява разкриването, регистрирането, отчитането, докладването и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередности в рамките на Оперативна програма "Административен капацитет".

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.)

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.) Дирекция "Икономическа и финансова политика":

1. координира работата по подготовката и членството на Република България в еврозоната и следи за прилагането на Пакта за стабилност и растеж, в т.ч. разработва, актуализира и отчита изпълнението на Конвергентната програма на Република България;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) подпомага работата на министъра в качеството му на Национален координатор по стратегия "Европа 2020", в т.ч. разработва, актуализира и следи за изпълнението на Националната програма за реформи;

3. координира дейностите във връзка с участието на Република България в подготовката, приемането и мониторинга на общия бюджет на Европейския съюз;

4. организира и координира изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на системата на собствените ресурси на Европейската общност, включително изготвяне на прогнозни данни за общата сума на годишната вноска на България в общия бюджет на Европейския съюз във връзка с националната бюджетна процедура;

5. осъществява текущо наблюдение на промените в законодателството на Европейския съюз, изготвя становища и участва в разработването на проекти на нормативни актове, с които се въвежда правото на Европейската общност, в рамките на своята компетентност;

6. координира и отговаря за изготвяне и съгласуване на позициите и документите по дневния ред за заседанията на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и форматите към него, както и за изготвяне на информация и позиции по икономически и финансови въпроси, разглеждани на Европейския съвет;

7. представлява министерството в работни групи, комитети и други работни формати към Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия в областите от своята компетентност;

8. координира и участва в изготвянето на материали за Съвета по европейските въпроси в областите от своята компетентност;

9. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г.)

10. поддържа и актуализира бази данни за държавите - членки на Европейския съюз, по основни макроикономически и структурни индикатори и политики;

11. изпълнява функциите на координиращо звено за прилагане на механизма за възстановяване на пътните разходи при участието на служители от българската администрация в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз и за отчитането на тези разходи пред Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз;

12. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.) координира и участва в изготвянето на информация, проекти на позиции и документи, необходими във връзка с информационната и досъдебната фаза от процедурите по чл. 258 и 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в областите от компетентност на дирекцията;

13. координира позициите по въпросите от компетентност на министерството, свързани с преговорите по разширяването на Европейския съюз;

14. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) анализира текущото състояние на основни макроикономически показатели, включително:

а) анализира динамиката на брутния вътрешен продукт и неговите компоненти;

б) извършва анализ на краткосрочните показатели за икономическа активност - индустриално производство и оборот, търговия, както и показателите на бизнес и потребителско доверие;

в) извършва анализ и оценка на състоянието и динамиката на пазара на труда, неговото регулиране и ефектите от прилаганите политики;

г) анализира състоянието на доходите, потреблението и спестяванията на домакинствата;

д) извършва анализ и оценка за структурата и изменението на цените;

е) анализира динамиката и проблемите, свързани с паричното предлагане и търсене, банковите регулации и ефектите от прилагането на нормативни актове в тази област;

ж) анализира динамиката на платежния баланс, външната търговия, международната инвестиционна позиция и външната задлъжнялост на страната;

з) анализира динамиката и структурата на капиталови и други финансови потоци към и от страната, както и динамиката и структурата на инвестиционния процес в страната;

и) проследява приходите, разходите и финансирането на бюджета, както и състоянието и динамиката на държавния дълг;

15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) разработва прогнози за развитието на ключови макроикономически показатели, като:

а) изготвя регулярни макроикономически прогнози, които се използват като рамка за стратегически документи на правителството и в комуникацията с международни и други институции;

б) подготвя макроикономическата рамка на бюджета и средносрочната фискална рамка;

16. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) проследява промените във външната среда и оценява влиянието им върху българската икономика, като:

а) анализира различните варианти на макроикономически политики за постигане на дългосрочен балансиран икономически растеж;

б) прави оценка на рисковете, свързани с изпълнението на бюджета и рамката за средносрочно планиране на публичните финанси и политики, произтичащи от промени във външната среда или институционалната рамка;

в) анализира и оценява ефекти от промени в икономическата политика;

17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) изгражда и усъвършенства модели за прогнозиране и анализ на алтернативни сценарии, като:

а) разработва макроиконометрични модели за анализ и прогнозиране;

б) разработва динамични и статични модели на общо равновесие за симулации на алтернативни икономически сценарии и политики;

18. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) извършва теоретични разработки на икономическа тематика;

19. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) обезпечава процеса, свързан с посещения на рейтингови агенции във връзка с изготвянето и актуализирането на кредитния рейтинг на страната.

20. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.);

21. (нова - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) извършва оценка на въздействието от фондовете на Европейския съюз и от прилагането на политиките, заложени в националните стратегически документи на Република България, върху икономиката на страната чрез използване на иконометрични модели;

22. (нова - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) координира процеса по оценка, актуализация и наблюдение на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020, като осигурява съгласуваност между нея и други национални стратегически документи.

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г.)

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г.) Дирекция "Международни финансови институции и сътрудничество":

1. осъществява редовни консултации и сътрудничество с Международния валутен фонд, с организациите от групата на Световната банка и с други европейски и международни финансови и кредитни институции и организации в рамките на установените формати на взаимоотношенията на страната с тях и подпомага координацията на външното финансиране на Република България;

2. участва в преговори за сключване на договори за получаване, предоставяне и гарантиране от държавата на кредити от международни финансови институции;

3. организира и координира уреждането на дяловите участия на Република България в международните финансови институции;

4. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) координира дизайна, въвеждането и прилагането на инструментите за финансов инженеринг на Европейския съюз;

5. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) координира сътрудничеството с международните финансови институции и участието на финансовите посредници и частния сектор в областта на инструментите за финансов инженеринг на Европейския съюз;

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по съучастия в международни финансови институции, както и по други разходи и вноски, свързани с тези участия на Република България;

7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) координира и администрира структурните заеми от международни финансови институции, свързани с националното съфинансиране на проекти, финансирани от Кохезионния фонд и Структурните фондове на Европейския съюз;

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) координира и оказва съдействие при съгласуване на параметрите по техническата, аналитичната и консултантската помощ по линия на Международната банка за възстановяване и развитие и Международния валутен фонд и при представяне на резултатите от нея;

9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осъществява договарянето и цялостната междуведомствена координация при изпълнението на ангажиментите по структурното финансиране от Международната банка за възстановяване и развитие;

10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осъществява координация и мониторинг по изпълнението на заемния портфейл на Международната банка за възстановяване и развитие в Република България и оказва методологична помощ на ведомствата изпълнители;

11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) подпомага управителя/заместник-управителя за Република България в международните финансови институции при изпълнението на функциите им съгласно учредителните договори и във връзка с участието на страната в работата на тези организации, в т.ч. при участието им в редовните срещи в рамките на финансовите институции;

12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) оказва институционална подкрепа по реализиране на проекти в страната, съфинансирани от международни и финансови институции, в частта на финансовите условия;

13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осъществява дейностите по междуправителствените кредитни спогодби, по които българската страна е кредитор, в частта на реализиране на потвърдените вземания, както и подготвя, договаря и реализира схеми и специфични механизми за приключване на остатъчни салда по клирингови, бартерни и други финансови и платежни споразумения;

14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осъществява координация и методическо ръководство при разработването на проекти на нормативни актове в областта на валутно-финансовото законодателство и прилага установения за страната валутно-финансов режим;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по споразумения за реализиране на вземания;

16. (отм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)

17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) води регистрите, предвидени във валутното законодателство на страната и в регламенти на Европейския съюз;

18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) договаря и прилага схеми "дълг срещу собственост", суапове и други схеми по външния дълг на страната;

19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осъществява прилагането на международната схема за сертифициране на търговията с необработени диаманти, установена в рамките на Кимбърлийския процес, и функциите на орган на Европейските общности в съответствие с регламент на Европейския съюз;

20. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) отговаря за финансовото осигуряване и определянето на финансовите схеми и инструменти в процеса на планиране участието на Република България в международното сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ;

21. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) участва при формулирането на националната политика за експортно застраховане за сметка на държавата;

22. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) участва в преговори за сключване на двустранни междудържавни и междуправителствени спогодби за насърчаване и взаимна защита на инвестициите;

23. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) анализира, планира и координира бюджетните разходи за съфинансиране на двустранни програми и проекти за сътрудничество и развитие.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне":

1. изисква, събира и анализира информация за нужните доставки и услуги за органи на изпълнителната власт и техните администрации;

2. подпомага Централния орган за обществени поръчки (ЦООП) при изпълнение на правомощията му, като планира, организира и провежда процедури за обществени поръчки с цел сключване на рамкови споразумения за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации;

3. контролира изпълнението на сключените от ЦООП рамкови споразумения по отношение на спазването на заложените в тях условия;

4. управлява проекти по Програма ФАР, Преходния финансов инструмент и Инструмента Шенген, за които има статут на изпълнителна агенция, съгласно подписаните споразумения между Европейската комисия и правителството на Република България;

5. извършва финансово управление на програми на Европейския съюз, за които има статут на изпълнителна агенция, като подготвя искания за средства и финансови отчети до дирекция "Национален фонд", извършва плащания и поддържа финансова и счетоводна система за отчетност;

6. изготвя бюджетни прогнози и проектобюджети във връзка с дейността на дирекцията;

7. извършва дейности, свързани с предотвратяване, докладване и проследяване на нередности по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, съгласноПостановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90 от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г., бр. 60 и 71 от 2012 г. и бр. 65 от 2013 г.) и Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 90 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 6 от 2012 г.);

8. архивира и съхранява всички документи, свързани с дейността й, в сроковете, заложени в съответните международни споразумения, закони и нормативни актове.

Чл. 33. Дирекция "Данъчна политика":

1. извършва анализ и оценка на българското данъчно законодателство с цел неговото усъвършенстване, унифицирано прилагане и предотвратяване на некоректни практики в областта на прилагането и контрола;

2. изготвя проекти на данъчни нормативни актове;

3. разработва проекти на нормативни актове по въпросите на организацията, методиката, методологията и осъществяването на счетоводството на предприятията от реалния сектор;

4. изготвя становища по прилагане на данъчното и счетоводното законодателство;

5. участва в процеса на хармонизация на българското законодателство с европейското в областта на данъчното облагане и счетоводството;

6. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове за хармонизиране основите на доходите за целите на данъчното облагане, социалното и здравното осигуряване;

7. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.) оценява действието на данъчните нормативни актове, техния ефект върху приходите в бюджета и влиянието им върху икономическото развитие на страната;

8. изготвя отчети, текущи анализи и прогнози на данъчните приходи в бюджета;

9. участва в разработването на приходната част на средносрочната бюджетна рамка и обосноваването на заложените стойности, както и в прилагането на системата на собствените ресурси на Европейския съюз при определяне вноската на Република България в бюджета на общността;

10. анализира, прогнозира и предлага решения относно размера на общата данъчноосигурителна тежест;

11. разработва, анализира и предлага данъчни мерки и инструменти за повишаване на приходите в бюджета;

12. (нова - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.) разработва, анализира и предлага данъчни мерки и инструменти за борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.) участва в процеса по изготвяне проекти на позиции по въпроси, свързани с данъчното облагане и счетоводството, за заседанията на институциите на Европейския съюз;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.) участва в изготвянето на становища и позиции на Република България в областта на данъчното облагане и счетоводството, които са от компетентност на министерството, за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.) координира и участва в изготвянето на материали в областта на данъчното облагане и счетоводството за Съвета по европейските въпроси;

16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.) участва в заседанията на работните групи на ниво Европейски съюз, касаещи изготвянето на промени и въвеждането на ново европейско законодателство в областта на данъчното облагане;

17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.) участва в работни групи при хармонизирането на счетоводното законодателство и практика с европейските норми и стандарти;

18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.) проследява съответствието на националното данъчно законодателство с решенията на Съда на Европейските общности и изготвя предложения за промени в случай на несъответствие;

19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г.) координира и участва в изготвянето на информация, проекти на позиции и документи, необходими във връзка с информационната и досъдебната фаза от процедурите по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност, в данъчната област;

20. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) организира и провежда веднъж годишно конкурс за издаване на разрешения за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна;

21. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) изготвя заповеди за предоставяне/отказ за предоставяне на индивидуални квоти за ваучери за храна на оператори по подадени заявления;

22. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) поддържа актуален списък на лицата, получили разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, на броя на предоставените индивидуални квоти на операторите и на броя на оставащите индивидуални квоти до изчерпване на общата годишна квота.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г.) Дирекция "Правна":

1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра;

2. подпомага министъра и дирекциите от специализираната администрация на министерството по правни въпроси в областта на публичните финанси;

3. участва в изготвянето на проекти на актове, свързани със съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет за съответната година;

4. съгласува проекти на договори, свързани с поемането и управлението на държавен и държавногарантиран дълг, и участва в подготовката на проекти на актове, свързани с поемането и управлението на държавен и държавногарантиран дълг;

5. изготвя становища във връзка с осъществяването на правомощията на министъра по придобиването, управлението и разпореждането с държавно имущество;

6. подпомага министъра при осъществяването на процедури по принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди, като координира, анализира и оказва методическа помощ;

7. изготвя становища и участва в изготвянето на проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти;

8. изготвя становища по проекти на нормативни и други актове и участва в изработването на проекти на нормативни актове;

9. изготвя и съгласува проекти на разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството;

10. подпомага министъра и дирекциите от специализираната администрация на министерството по правни въпроси, свързани с провеждане на държавната политика по отношение на международните финансови и кредитни организации;

11. изготвя становища и съгласува проекти на международни договори и свързаните с тях проекти на актове;

12. съставя актове за държавна собственост за имотите - собственост на българската държава извън страната, и отразява промените в тях; създава и поддържа главния регистър по чл. 106, ал. 1, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г. и бр. 13 и 15 от 2014 г.); изготвя заповеди за отписване на имотите - собственост на българската държава извън страната; оказва съдействие при уреждане на правния статут на имотите и участва в разработването на междудържавни и междуправителствени спогодби в частта за държавното имущество в чужбина;

13. участва в анализирането на резултатите от прилагането на нормативни актове в областта на публичните финанси, управлението на държавното имущество и др.;

14. съгласува проекти на решения по Закона за достъп до обществена информация;

15. предлага предприемането на мерки по законосъобразност за прекратяване на закононарушенията и за отстраняване на причините и условията, които ги пораждат.

Чл. 35. Дирекция "Вътрешен контрол":

1. координира и хармонизира прилагането на законодателството по финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор в съответствие с прилаганите актове на Европейския съюз и добрите практики;

2. разработва и актуализира единна методология по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор и подпомага нейното прилагане;

3. разработва и актуализира единна методология за вътрешен одит на програми и фондове от Европейския съюз съгласувано с Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите;

4. осъществява системно наблюдение в министерствата и общините по прилагането на законодателството и методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит и на базата на резултатите предлага законодателни промени и актуализира методологията;

5. (нова - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) извършва външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност на звената за вътрешен одит в организациите, които са част от изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) координира, проследява и обобщава изпълнението на стратегическите и годишните планове на звената за вътрешен одит по отношение на одитните ангажименти, свързани с управлението на средства по фондове и програми на Европейския съюз;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) организира и провежда изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор";

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) поддържа база данни за звената за вътрешен одит, регистър на одиторите, притежаващи сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", и регистър на статутите на звената за вътрешен одит;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) изготвя годишни доклади за състоянието на финансовото управление и контрол и за вътрешния одит в публичния сектор, които обобщава в проект на консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) организира срещи и дискусии с лица на ръководни длъжности и вътрешни одитори за популяризиране на законодателството, методологията и добрите европейски практики в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) координира и подпомага професионалното обучение в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит.

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г.) Дирекция "Съдебна защита":

1. осъществява процесуалното представителство на държавата, на министъра и на министерството по съдебни и арбитражни дела пред правораздавателните органи в страната;

2. осъществява процесуалното представителство на министъра и министерството пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията;

3. организира, координира и ръководи защитата на българската държава по международни арбитражни дела;

4. осъществява процесуалното представителство на българската държава пред чужди юрисдикции, включително в международните арбитражни производства;

5. координира подготовката на становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;

6. анализира действащата нормативна уредба и съдебна практика в областта на гражданското, търговското и административното право и решенията на Конституционния съд, свързана с дейността на министерството, и прави предложения за усъвършенстване и правилно прилагане на нормативните актове в областта на финансите;

7. съгласува договори, по които страна е министерството, по отношение на тяхната законосъобразност;

8. предприема необходимите правни действия по събиране на присъдените парични вземания на министерството;

9. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения;

10. участва в съгласуването на проекти за изменения и допълнения на процесуалното законодателство;

11. изготвя проекти на наказателни постановления в случаите, в които министърът на финансите е административнонаказващ орган по чл. 424, ал. 2 от Наказателния кодекс;

12. изготвя становища по правни въпроси във връзка с настоящи и бъдещи съдебни и арбитражни производства;

13. предлага предприемането на мерки по законосъобразност за прекратяване на закононарушенията и за отстраняване на причините и условията, които ги пораждат.

Раздел VII. Организация на работата в министерството

Чл. 37. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. при задължително отработване на установените 8 часа дневно.

(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Конкретната организация на работа и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на министъра.

(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) За определени административни звена и/или длъжности в акта по ал. 3 министърът може да определи различно от посоченото в ал. 2 работно време.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали се извършва всеки вторник и четвъртък от 14,00 до 16,30 ч. в приемната на министерството. Информация за това се оповестява на интернет страницата, както и на указателното табло в сградата на министерството.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Предложенията и сигналите, писмени или устни, могат да се подават лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) имената по документ за самоличност и адресът - за българските граждани;

2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) имената по документ за самоличност, личният номер и адресът - за чужденец;

3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;

4. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 - 3, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които засягат факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на министерството.

(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на административни структури към министъра на финансите могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра.

(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:

1. министъра на финансите, когато сигналът се отнася до служители на Министерството на финансите;

2. министъра на финансите, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра на финансите; когато това се отнася до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, сигналът се подава до Управителния съвет на Националната агенция за приходите с копие до министъра на финансите;

3. съответните ръководители на административни структури към министъра на финансите, когато сигналът се отнася до служители на тези структури или до министъра на финансите;

4. Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра на финансите като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез министъра на финансите.

Чл. 38. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в министерството изготвят доклади, докладни записки, служебни бележки, писма, становища, справки, отчети, анализи, прогнози, планове, програми, позиции, информации, паметни бележки, проекти на нормативни и вътрешни актове, становища по проекти на нормативни актове и други документи.

(2) Административните звена пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия със заповед на министъра по предложение на заместник-министрите, главния секретар и директорите на дирекции. Отличията са грамота, сребърен и златен почетен знак на агенцията съгласно образец, утвърден от министъра.

Чл. 40. Организацията на работата, вътрешните правила, пропускателният режим и други специфични разпоредби, засягащи дейността на министерството, се уреждат с акт на министъра.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2010 Г.)

§ 20. (1) В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм., бр. 102 от 2009 г.), се правят следните изменения:

(2) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от Министерството на финансите, чиито функции преминават към администрацията на Министерския съвет, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 10 ЮНИ 2010 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2010 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2010 Г.)

§ 4. (1) Дейността на инспекторатите на Националната агенция за приходите и на Агенция "Митници" преминава към инспектората на Министерството на финансите, осигурена с 20 щатни бройки, от които 11 от Националната агенция за приходите и 9 от Агенция "Митници".

(2) Дейностите по изготвяне на проекти на процесуални данъчни нормативни актове и по анализ и разработване на мерки и инструменти за борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане преминават от Националната агенция за приходите към дирекция "Данъчна политика" на Министерството на финансите, осигурени с 4 щатни бройки.

(3) Правоотношенията със служителите, осъществяващи функциите по ал. 1 и 2, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.

(4) За постигане на определената в § 3, т. 1 и 2 численост на персонала на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" правоотношенията със служителите извън случаите по ал. 3 се уреждат от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съответно от директора на Агенция "Митници", при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, съответно на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2010 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2010 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 май 2011 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г.)

§ 5. Разпоредбите на § 1, т. 7, букви "к" и "н" и § 3 влизат в сила от 1 януари 2012 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 26 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2012 Г.)

§ 5. (1) Трудовите правоотношения със служителите на Националната служба за охрана, работещи в стопанство "Кричим", чиито длъжности преминават в Министерството на финансите, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

(2) За служителите на Националната служба за охрана, работещи в стопанство "Кричим", на длъжност, определена за заемане от държавен служител, се прилага § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

§ 6. Националната служба за охрана и Министерството на финансите да организират предаването и приемането на имуществото, заведено по баланса на Националната служба за охрана във връзка с управлението на стопанство "Кричим".

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г.

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 8 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2012 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 21 ЮНИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2013 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 15 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2013 Г.)

§ 31. (1) В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46 и 79 от 2010 г.; бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22, 58 и 90 от 2012 г. и бр. 56 от 2013 г.), се правят следните изменения:

(2) Дейността във връзка с националните стратегически програми за развитие преминава от администрацията на Министерския съвет към Министерството на финансите.

(3) Министърът на финансите в 30-дневен срок от влизането в сила на постановлението да внесе в Министерския съвет проект на акт за промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите.

(4) Служебните правоотношения със служителите, осъществяващи функции по ал. 2, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 8 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2014 Г.)

§ 13. (1) В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г., бр. 2, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22, 58 и 90 от 2012 г. и бр. 74, 77 и 88 от 2013 г.), се правят следните изменения:

(2) Дейността във връзка с обучението по публични финанси, осигурена с 3 щатни бройки, преминава от Министерството на финансите към Института по публична администрация.

(3) Служебните правоотношения със служителите, осъществяващи функции по ал. 2, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2014 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВО "КРИЧИМ"
(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г.)

§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г., бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22, 58 и 90 от 2012 г., бр. 56, 74, 77 и 88 от 2013 г. и бр. 58 от 2014 г.), се правят следните изменения:

6. Навсякъде в текста думите "първостепенен разпоредител с бюджетни кредити", "първостепенните разпоредители с бюджетни кредити", "второстепенните разпоредители с бюджетни кредити", "второстепенни разпоредители с бюджетни кредити" и "разпоредители с бюджетни кредити" се заменят съответно с "първостепенен разпоредител с бюджет", "първостепенните разпоредители с бюджет", "второстепенните разпоредители с бюджет", "второстепенни разпоредители с бюджет" и "разпоредители с бюджет".

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 август 2014 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 22 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2014 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ШКОЛАТА ПО ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 28 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 05.12.2014 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 8, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 01.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., в сила от 16.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2013 г., в сила от 28.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г.)


 

Численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството - 625 щатни бройки


 

Политически кабинет,

13

в т.ч.:

 

съветници, експерти и технически сътрудници

8

Инспекторат

33

Главен секретар

1

Звено "Защита на класифицираната информация"

3

дирекция "Вътрешен одит

10

Финансови контрольори

2

Обща администрация,

131

в т.ч.:

 

дирекция "Финанси и управление на собствеността"

75

дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

15

дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване"

23

дирекция "Информационни системи"

18

Специализирана администрация,

432

в т.ч.:

 

дирекция "Бюджет"

33

дирекция "Държавни разходи"

37

дирекция "Финанси на реалния сектор"

28

дирекция "Финанси на общините"

19

дирекция "Държавно съкровище"

25

(в сила от 01.01.2012 г.) дирекция "Държавен дълг и финансови пазари"

29

дирекция "Национален фонд"

61

дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет"

44

дирекция "Икономическа и финансова политика"

41

дирекция "Международни финансови институции и сътрудничество"

31

(в сила от 01.01.2012 г.) дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне"

13

дирекция "Данъчна политика"

32

дирекция "Правна"

13

дирекция "Вътрешен контрол"

14

(нов - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г.) дирекция "Съдебна защита"

12