ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г.,изм. и доп. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят устройството, функциите, дейността, структурата и организацията на работата на Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура", наричано "предприятието".

Чл. 2. Предприятието е юридическо лице със седалище София по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

Чл. 3. (1) Предприятието има фирмено наименование Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (съкратено ДППИ), което се изписва на латиница "Bulgarian Ports Infrastructure Company".

(2) Предприятието има фирмен знак, печат и интернет страница.

Чл. 4. Предприятието има клонове - териториални поделения, както следва:

1. пристанище Бургас с район на действие от географския паралел на българо-турската граница до географския паралел на нос Емине;

2. пристанище Варна с район на действие от географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-румънската граница;

3. пристанище Лом с район на действие от километър 645 до километър 845,650 от българския участък на река Дунав;

4. пристанище Русе с район на действие от километър 374,100 до километър 645 от българския участък на река Дунав.

Чл. 5. (1) Предприятието не е търговско дружество.

(2) Предметът на дейност на предприятието е посочен в чл. 115м, ал. 1 ЗМПВВППРБ.

Чл. 6. (1) Държавата предоставя на предприятието имущество - публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет за изпълнение на предмета му на дейност.

(2) Срещу имуществото - публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително изпълнение.

Чл. 7. (1) Държавата не отговаря за задълженията на предприятието.

(2) Предприятието отговаря за своите задължения при изпълнение на предмета си на дейност с предоставеното му имущество - частна държавна собственост.

Чл. 8. За предприятието не може да се открива производство по несъстоятелност.

 

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Раздел I. Органи на управление

Чл. 9. Органи на управление на предприятието са:

1. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

2. управителният съвет;

3. генералният директор.

Раздел II. Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Чл. 10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

1. упражнява правата на собственост на държавата в предприятието;

2. назначава и освобождава членовете на управителния съвет и генералния директор на предприятието, сключва и прекратява договорите за управление с тях;

3. разрешава участието на предприятието в търговски и граждански дружества, както и в юридически лица с нестопанска цел;

4. утвърждава приет от управителния съвет правилник за устройството, функциите и дейността на предприятието;

5. утвърждава структурата, щата и средствата за работна заплата на предприятието;

6. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) утвърждава седемгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

7. утвърждава годишната програма на предприятието за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

8. одобрява годишния счетоводен баланс и отчет на предприятието;

9. предлага на Министерския съвет да вземе решения по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;

10. произнася се във връзка с разпореждане с имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на предприятието, за учредяване на вещни права и вещни тежести, в съответствие с действащото законодателство, по предложение на управителния съвет;

11. одобрява заповедите на генералния директор, с които се откриват търгове за отдаване под наем на недвижими имоти, предоставени за управление на предприятието, както и заповедите, с които се определят наемателите след проведените търгове;

12. взема решения за продажба, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на движими или недвижими вещи;

13. одобрява предложения на управителния съвет за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения, за учредяване на обезпечения в полза на трети лица, за сключване на съдебна и извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг.

Раздел III. Управителен съвет

Чл. 11. (1) Управителният съвет се състои от трима членове, включително генералния директор, които се назначават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за срок 5 години.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията назначава и освобождава членовете на управителния съвет и сключва договор за управление с всеки член на управителния съвет.

(3) Членовете на управителния съвет не могат да извършват от свое или от чуждо име конкурентна дейност и да бъдат в договорни отношения с други предприятия, дружества и сдружения със сходен предмет на дейност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) Лице в трудовоправни отношения с предприятието може да бъде член на управителния съвет.

Чл. 12. Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е:

1. осъждано за престъпление от общ характер;

2. съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет.

Чл. 13. (1) Договорът за управление с член на управителния съвет се прекратява преди изтичането на срока на действието му, когато лицето:

1. не отговаря на изискванията на закона;

2. нарушава или не изпълнява условията, предвидени в закона или в договора за управление;

3. е подало писмена молба за освобождаване;

4. по решение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията - с едномесечно предизвестие.

(2) В случаите по ал. 1 или при смърт на член на управителния съвет министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията назначава нов член за срок до края на първоначалния мандат и сключва с него договор.

Чл. 14. Управителният съвет:

1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател и ги освобождава;

2. избира и освобождава заместник генералния директор и директорите на териториалните поделения на предприятието по предложение на генералния директор;

3. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на предприятието и го предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за утвърждаване;

4. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) приема, след обсъждане със стопанския съвет, годишните програми на предприятието за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение и ги предлага за утвърждаване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) изготвя и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията подготвения от стопанския съвет проект на седемгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

6. предлага за утвърждаване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията структурата, щата и средствата за работна заплата на предприятието;

7. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) обсъжда и приема предложенията на генералния директор за изменение на пристанищните такси обосновани от директорите на клоновете - териториални поделения на предприятието, и приети от стопанския съвет и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предприеме необходимите действия за тяхната промяна;

8. приема вътрешни правила за планирането и организацията на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и контрола на изпълнението на сключените договори за обществените поръчки;

9. осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата на предприятието;

10. приема годишния счетоводен баланс и отчет на предприятието и ги представя за одобряване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

11. назначава регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен баланс и отчет;

12. приема проекти на решения за участие на предприятието в международни и национални организации с нестопанска цел и ги предлага за утвърждаване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

13. прави предложения пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения, за учредяване на обезпечения в полза на трети лица, за сключване на съдебна и извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

14. предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предприеме действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;

15. прави предложение пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за продажба, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на движими или недвижими вещи;

16. прави предложения пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за продажба на имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на предприятието, за учредяване на вещни права и вещни тежести;

17. прави предложение пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за участие на предприятието в програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, държавния бюджет и други финансови източници и програми;

18. упражнява правата на предприятието по притежаваните от него дялове или акции в търговски дружества;

19. предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разрешаване участието на предприятието в търговски и в граждански дружества;

20. изпълнява и други функции, свързани с управлението на предприятието, в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 15. Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен случай.

Чл. 16. (1) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(2) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(3) Управителният съвет приема правила за работа, с които урежда конкретните задължения, права и отговорности на своите членове.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) (1) Дейността на управителния съвет на предприятието се подпомага от стопански съвет, който се състои от директорите на клоновете - териториални поделения на предприятието, и директора на дирекция "Инфраструктура, акватория и собственост".

(2) Стопанският съвет:

1. подготвя проекта на седемгодишната програма за изграждане, реконструкция, рехабилитация, поддържане, развитие и управление на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

2. в съответствие с принципа на пропорционалността при разходване на събраните приходи от пристанищни такси изготвя и обсъжда с управителния съвет проектите на годишни програми на предприятието по чл. 115у, ал. 2 ЗМПВВППРБ за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

3. обсъжда и приема мотивираните предложения на директорите на клонове - териториални поделения, за изменение на размера на пристанищните такси в съответния район на действие на клона - териториално поделение, и подготвя мотивирано предложение на генералния директор по чл. 14, т. 7.

(3) Членовете на съвета избират от състава си председател и секретар. Изборът се извършва с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от присъстващите на събранието по провеждане на избора.

(4) Членовете на управителния съвет имат право да присъстват на заседанията на стопанския съвет и да участват в обсъжданията.

(5) Председателят на стопанския съвет:

1. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред;

2. ръководи заседанията на съвета;

3. контролира изпълнението на решенията на съвета;

4. подписва протоколите от заседанията на съвета.

(6) В отсъствието на председателя неговите функции се изпълняват от секретаря на съвета.

(7) Секретарят на стопанския съвет:

1. организира подготовката на заседанията;

2. подготвя проекта на дневен ред на заседанията на съвета;

3. изпраща копие от утвърдения дневен ред на всички членове на стопанския съвет и на управителния съвет на предприятието;

4. организира провеждането на заседанията, включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;

5. води протокол на заседанията;

6. води архив на стопанския съвет;

7. осъществява и други възложени му от председателя задачи, свързани с дейността на съвета.

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) (1) Редовните заседания на стопанския съвет се провеждат най-малко два пъти в годината.

(2) Заседанията на стопанския съвет се свикват от неговия председател и се считат за редовни, ако на тях присъстват не по-малко от половината от членовете му. При липса на кворум председателят отлага заседанието за друга дата, но не по-късно от 7 дни и то се счита за редовно проведено независимо от броя на присъстващите членове.

(3) За всяко заседание на стопанския съвет се съставя дневен ред, който се изготвя от секретаря, утвърждава се от председателя и заедно с материалите по него се изпраща на членовете на стопанския и управителния съвет най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

(4) Решенията на стопанския съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите негови членове и с явно гласуване.

(5) На заседанията на стопанския съвет се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на съвета.

(6) При изразяване на особено мнение от член на съвета в срок от два работни дни от провеждането на заседанието той представя на председателя своите писмени мотиви, които са неразделна част от протокола.

(7) Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от секретаря.

(8) В срок до 7 дни след провеждането на всяко заседание копия - извлечения от протоколите, решенията и другите приети актове, се изпращат от секретаря до всички членове на стопанския съвет и управителния съвет.

Раздел IV. Генерален директор

Чл. 17. (1) Предприятието се ръководи и представлява от генерален директор.

(2) Генералният директор на предприятието:

1. представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;

2. представлява предприятието, организира международните му връзки и осъществява сътрудничество с държавни органи, национално представени организации, неправителствени организации, както и с международни организации и институции;

3. ръководи, организира и контролира изпълнението на цялостната дейност на предприятието;

4. се отчита за своята дейност пред управителния съвет.

(3) В изпълнение на правомощията си генералният директор на предприятието:

1. издава заповеди;

2. създава екипи, работни групи и комисии за изпълнение на задачи на предприятието;

3. сключва договори, свързани с дейността на предприятието, включително след решение на управителния съвет и одобрение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията - договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения, за учредяване на обезпечения в полза на трети лица и за продажба на вземания;

4. сключва договори за отдаване под наем на дълготрайни материални активи - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на предприятието;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите и работниците на предприятието;

6. утвърждава формата на счетоводството, счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на предприятието в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и международните счетоводни стандарти (МСС);

7. налага дисциплинарни наказания;

8. осигурява условия за повишаване квалификацията на служителите и работниците в предприятието;

9. ръководи и контролира процеса по атестирането на служителите и работниците в предприятието;

10. изготвя и представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ежегоден доклад за дейността и състоянието на предприятието;

11. организира разработването на вътрешните актове за дейността на предприятието съгласно действащото законодателство;

12. предлага на управителния съвет решения за промени в структурата на предприятието;

13. прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за усъвършенстване на законодателството, свързано с предмета на дейност на предприятието;

14. сключва с управителите на пристанищната инфраструктура в други държави споразумения, уреждащи административни, технически или други въпроси, свързани с достъпа до инфраструктурата за извършване на транзитни превози, в съответствие с международните договори, по които Република България е страна;

15. изпълнява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.

(4) Генералният директор може да делегира някои от правомощията си по ал. 3 на други служители от предприятието в съответствие с действащото законодателство и след одобряване от управителния съвет.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) В своята управленска дейност генералният директор се подпомага от заместник генерален директор.

(2) Заместник генералният директор се избира и освобождава от управителния съвет на предприятието по предложение на генералния директор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) Заместник генералният директор организира дейността на предприятието за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на генералния директор, като:

1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните структурни звена в предприятието;

2. създава условия за нормална и ефективна работа в предприятието;

3. осигурява организационната връзка между структурните звена в предприятието;

4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените от генералния директор задачи;

5. осъществява вътрешната организация на работа на предприятието, за което издава заповеди и предлага за утвърждаване на генералния директор вътрешни правила, които регулират взаимодействието на структурните звена при осъществяване на функциите им и последователността на извършваните от тях и в тях действия;

6. контролира работата с документите и съхраняването им;

7. осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета, седемгодишните и годишните програми на предприятието, като отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по тях;

8. координира и контролира дейностите в областта на внедряването и използването на информационните и комуникационните технологии и системи в предприятието;

9. изготвя ежегоден доклад за дейността на предприятието, който се представя за утвърждаване от генералния директор;

10. организира обучения във връзка с повишаване на професионалната квалификация на служителите;

11. осъществява изрично делегираните му от генералния директор с писмена заповед правомощия, както и други дейности, възложени му от генералния директор.

(4) При отсъствие генералният директор се замества от заместник генералния директор или друг директор с писмена заповед за всеки конкретен случай.

(5) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) При отсъствие на заместник генералния директор от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от генералния директор директор на дирекция в предприятието.

 

Глава трета.
ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Раздел I. Предмет на дейност

Чл. 19. (1) Предметът на дейност на предприятието е:

1. изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение освен в случаите, когато това е възложено на концесионер или на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала; тези дейности се съгласуват с министъра на околната среда и водите;

2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) управление на собствеността в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) обезпечаване на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 ЗМПВВППРБ;

4. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 -109; тези дейности се съгласуват с министъра на околната среда и водите;

5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, освен в случаите, в които това е възложено на Министерството на отбраната;

6. събиране и разходване на пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

7. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за контрол на движението на корабите и за информация и българската речна информационна система;

8. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

9. подпомагане министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги и на дейности по чл. 116а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

10. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) организиране набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за обектите по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и създаването на специализирани карти, регистри и информационни системи за пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

11. сключване на договори с пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;

12. предоставяне на услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност (СМСББ);

13. предоставяне на далекосъобщителни услуги кораб - бряг и бряг - кораб;

14. предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик;

15. предоставяне на хидрометеорологична информация;

16. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) отговорност за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищните райони, които включват пристанище за обществен транспорт с национално значение;

17. (нова - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а в пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

(2) Предприятието не може да извършва пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 ЗМПВВППРБ освен при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор до сключването на нов договор по предвидения в закона ред.

(3) Предприятието не може да участва в търговски дружества, които по занятие извършват пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2 ЗМПВВППРБ.

Раздел II. Приходи и разходи

Чл. 20. (1) Приходите на предприятието се формират от:

1. пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) приходи от извършваните дейности по чл. 115м, ал. 1, т. 18 ЗМПВВППРБ;

3. приходи от собствена дейност;

4. лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;

5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) държавния бюджет;

6. дейности, свързани с осъществяването на предмета на дейност по чл. 115м, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

7. (нова - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) безвъзмездно предоставени средства (дарения);

8. (нова - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) безвъзмездно предоставени средства по програми на Европейския съюз.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:

1. осъществяване предмета на дейност на предприятието по чл. 115м, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

2. осигуряване безопасността на корабоплаването в каналите и акваторията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

3. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

4. издръжка на предприятието.

(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) Главното управление на предприятието е администратор на положителната разлика между приходите и разходите от събраните пристанищни такси на клоновете - териториални поделения, която предприятието разходва при спазване на принципа на пропорционалност чрез годишните програми, изготвени от стопанския съвет, приети от управителния съвет и утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 21. Държавата участва във финансирането на дейностите по изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането и развитието на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, включително в създаването, съхраняването и поддържането на мощности и материални средства за осъществяване на отбранително-мобилизационни мероприятия на страната.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) На основата на Стратегията за развитие на транспортната система на Република България и Общия генерален план за транспорта на България предприятието изготвя седемгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Програмата се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) На основата на седемгодишната програма по ал. 1 ежегодно в законоустановения срок предприятието представя за утвърждаване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготвена от стопанския съвет в съответствие с принципа на пропорционалност при разходване на събраните приходи от пристанищни такси годишна програма за следващата календарна година. Главното управление в зависимост от планираните държавни капиталови разходи включва за изпълнение в годишната програма обекти и дейности в пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

 

Глава четвърта.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (ИЗМ. - ДВ, БР. 93 ОТ 2013 Г.)

Раздел I. Общи положения

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) Структурата на предприятието включва:

1. главно управление;

2. териториални поделения - клонове;

3. специализирано поделение "Управление на корабния трафик - Черно море";

4. специализирано поделение "Управление на корабния трафик - река Дунав".

(2) Структурата на главното управление на предприятието включва финансов контрольор, отдел "Охрана и сигурност", отдел "Човешки ресурси", отдел "Връзки с обществеността и протокол", обща администрация, организирана в две дирекции, и специализирана администрация, организирана в три дирекции.

(3) Главното управление на предприятието има официален печат с кръгла форма, в средата на който е изобразен фирменият знак с надпис в горната част "Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", а в долната - "Главно управление".

Раздел II. Финансов контрольор 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на генералния директор на предприятието.

(2) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и утвърдената от министъра на финансите методология.

(3) Финансовият контрольор извършва проверки на всички документи и приложенията към тях преди вземане на решение, свързано с финансовата дейност на предприятието, с цел изразяване на мнение дали предлаганото решение съответства на всички приложими изисквания на законодателството. Финансовият контрольор извършва предварителен контрол, както следва:

1. при процедури за възлагане на обществени поръчки;

2. проверява законосъобразното събиране, съхраняване, разходване и отчитане на средствата;

3. проверява изпълнението на задълженията към републиканския бюджет;

4. подпомага изготвянето на годишен доклад за състоянието и действието на Системата за финансово управление и контрол;

5. води електронна картотека на договорите от неговата компетентност;

6. осъществява предварителен контрол при авансово финансиране от държавния бюджет на дейностите по усвояване на средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Раздел III. Отдел "Охрана и сигурност"

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) Отдел "Охрана и сигурност" организира, осигурява и контролира физическата сигурност в предприятието, управлението при извънредни ситуации и кризи и осъществява следните функции:

1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) оказва методическо съдействие на директорите на клоновете - териториални поделения на предприятието, при изготвянето, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищните райони, които включват пристанище за обществен транспорт с национално значение;

2. организира участието на предприятието в осигуряване защитата на служителите и работниците при бедствия;

3. разработва план за охрана на предприятието чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

4. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им за отстраняване на съществуващите слабости и нарушения по отношение на физическата сигурност в предприятието, управлението при извънредни ситуации и кризи;

5. организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим по отношение на външните посетители и служителите;

6. поддържа регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности, анализира обстановката, изготвя прогнози и прави предложения за прилагане на превантивни мерки и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

Раздел IV. Отдел "Човешки ресурси"

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) Отдел "Човешки ресурси":

1. разработва и реализира подходящи политики за управление на човешките ресурси в предприятието;

2. изготвя и актуализира длъжностно и поименно разписание на предприятието;

3. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики за съответните длъжности в предприятието;

4. планира, организира и осъществява подбора на служителите и работниците в предприятието;

5. разработва и провежда стажантски програми във връзка с потребностите на предприятието;

6. изготвя и съхранява актове и документи, свързани с възникването, изменението, прекратяването и регистрирането на трудовите правоотношения със служителите и работниците в предприятието;

7. поддържа информационна система за човешките ресурси в предприятието, съставя, води и съхранява трудовите досиета на служителите и работниците в предприятието;

8. организира и администрира процеса по разрешаване и ползване на отпуските на служителите и работниците в предприятието, приема, обработва и регистрира болничните листове;

9. издава и заверява трудови книжки, изготвя документи за пенсиониране на служителите и работниците, изготвя специфични справки в областта на човешките ресурси;

10. организира обучението и развитието на човешките ресурси, предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация;

11. изготвя становища по направени предложения за промени в организационната структура на предприятието;

12. подготвя заповеди за награждаване и участва в процедурите за налагане на дисциплинарни наказания;

13. въвежда и прилага системи за атестиране, стимулиране и развитие на служителите и работниците в предприятието;

14. участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред и на вътрешните правила за работната заплата в предприятието;

15. дава мнение на ръководителите, служителите и работниците в предприятието по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;

16. организира и координира дейностите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;

17. провежда първоначален, периодичен и извънреден инструктаж на служителите и работниците в предприятието;

18. организира извършването на оценка на риска за здравето и безопасността, обхващаща работни процеси, помещения и работни места;

19. подпомага генералния директор при обсъждане с комитета по условия на труд въпросите, свързани с риска на работното място - предложения, предприети мерки и постигнати резултати;

20. организира и участва в разработването на инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения и оборудване в предприятието;

21. осъществява контрол за спазването на нормите и изискванията за изпълнение на задълженията на служителите и работниците в предприятието относно спазването на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;

22. организира и контролира дейностите на службата по трудова медицина;

23. организира поддръжката на общодостъпните пожарогасителни средства в изправност;

24. участва в комисия за определяне на работни места за трудоустроени, разследва причините за станали трудови злополуки, води книга за регистрирането им и съхранява ревизионна книга за вписване на констатации и предписания на контролните органи;

25. информира генералния директор на предприятието за констатирани нарушения на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и предлага мерки за отстраняването им;

26. организира и внедрява система за оценка на трудовото изпълнение на служителите в предприятието.

Раздел V. Отдел "Връзки с обществеността и протокол"

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., нов. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) Отдел "Връзки с обществеността и протокол" изпълнява следните функции:

1. инициира, разработва, организира и провежда информационната политика на предприятието, подготвя, координира и осъществява публичните изяви на генералния директор, членовете на управителния съвет и експертни служители на предприятието и представители на административните структури към него;

2. систематизира и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване, като информира генералния директор и управителния съвет за вътрешни и международни индикации, свързани пряко с дейността на предприятието или със сфери, пряко рефлектиращи върху работата на предприятието;

3. поддържа и актуализира информация в официалната интернет страница на предприятието и обезпечава непрекъсната връзка и координация със звената за връзки с обществеността в министерствата;

4. координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в предприятието, както и организира, координира и подготвя участието в международни прояви и отчита международната дейност на генералния директор, включително подготвя необходимите документи и създава организация за задгранично пътуване;

5. осигурява преводите при срещите с чужденци и осигурява преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно.

Раздел VI. Обща администрация 

Дирекция "Правна"

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) Дирекция "Правна":

1. осигурява в правно отношение дейността на генералния директор;

2. организира процесуалното представителство и правната защита на предприятието пред всички съдебни инстанции, арбитражни и административни органи, изразява становища;

3. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на дирекциите и териториалните поделения;

4. анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу предприятието дела; анализира съдебната практика по прилагането на актовете на генералния директор на предприятието и прави предложения за усъвършенстването на дейността;

5. предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на предприятието;

6. разработва вътрешни правила и други актове, осигуряващи дейността на генералния директор, главното управление и териториалните поделения на предприятието;

7. дава становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове и участва със свои представители в работни групи за изработване проекти на нормативни актове, свързани с пристанищната дейност и транспорта;

8. дава становища относно проектите на актове, с които управителният съвет осъществява правата на орган, упражняващ правата на предприятието в капитала на търговски дружества;

9. участва в изготвянето на проектите на седемгодишната и годишните програми за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение по чл. 115у, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

10. изготвя становища за съответствието на проектите на нормативни актове с европейското законодателство в областта на пристанищата и пристанищната дейност;

11. осигурява в правно отношение дейността по провеждане на обществените поръчки в предприятието.

Дирекция "Административно-финансово и информационно обслужване"

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) Дирекция "Административно-финансово и информационно обслужване":

1. приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;

2. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция, отдел или териториално поделение за наличието на информацията и нейния характер;

3. систематизира и съхранява документите в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;

4. обслужва финансово-счетоводно предприятието и изпълнява функции по организация, ръководство и контрол на финансово-счетоводната дейност на предприятието; разработва методология и унифицира счетоводната отчетност в главното управление и териториалните поделения по Закона за счетоводството;

5. изготвя и предоставя на управителния съвет периодични отчети и годишен финансов отчет, баланс, отчети и приложения към тях в съответствие с приложимото законодателство и изискванията на МСС;

6. подготвя предложения по проектобюджета и бюджета на предприятието, включително за капиталови разходи;

7. организира материално-техническото снабдяване;

8. осъществява ефективен предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол чрез система от вътрешни правила за управление и контрол на разходите и паричните средства на предприятието по спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина, правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри, редовното извършване на планови и извънпланови инвентаризации и по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата на двойния подпис;

9. законосъобразно начислява и събира пристанищните такси;

10. анализира и контролира разходването на паричните средства в съответствие с утвърдената годишна програма по чл. 115о, т. 8 ЗМПВВППРБ;

11. участва в изготвянето на проектите на седемгодишната и годишните програми на предприятието за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение по чл. 115у, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

12. осъществява връзка и урежда взаимоотношенията на предприятието с Националната агенция за приходите, Националния статистически институт и други държавни органи, като осигурява разчитането с дължимите данъци, социалноосигурителни вноски, такси и други държавни вземания;

13. поддържа счетоводна отчетност на капиталовите трансфери от държавния бюджет и осъществява финансов контрол върху разходването им в съответствие с чл. 115с, ал. 1, т. 5 ичл. 115т ЗМПВВППРБ;

14. разработва икономически анализи и справки за дейността на предприятието и прави предложения за повишаване на неговата ефективност;

15. участва при извършване на годишна инвентаризация на активите на предприятието;

16. съставя годишния финансов отчет на предприятието;

17. изработва разчети и отчети за себестойността на услугата "Осигуряване на достъп до пристанище по чл. 93, ал. 1 - 4 ЗМПВВППРБ";

18. осигурява, проверява и комплектува необходимите документи за разплащане на разходите за годишната инвестиционна програма на предприятието;

19. дава становища относно проектите на актове, с които управителният съвет осъществява правата на орган, упражняващ правата на предприятието в капитала на търговски дружества;

20. отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства на предприятието;

21. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради;

22. участва в планирането на обществените поръчки и изготвянето на график за провеждането им през съответната година;

23. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в предприятието;

24. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;

25. организира и осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на предприятието; извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния архив; следи за изпълнението на резолюциите и изготвя справки за неизпълнените в срок задачи;

26. провежда и координира дейностите в предприятието, произтичащи от прилагането наЗакона за електронното управление и актовете по прилагането му, като изучава информационните потребности и формира политики за внедряване на информационни системи, насочени към административните дейности; проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии с цел повишаване сигурността на информацията и защита от непозволен достъп; организира и осигурява техническото поддържане на информационната и комуникационната инфраструктура на предприятието; осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот и електронни сертификати; съгласува и осъществява информационен обмен с национални и ведомствени информационни системи; извършва консултации и обучение на служителите по ползването на информационните системи и приложния софтуер;

27. внедрява високоефективни решения и технологии за прилагането и поддържането на единни стандарти и протоколи на информационните и телекомуникационните системи и електронното управление в предприятието;

28. осъществява системната интеграция на комплексните комуникационни и информационни системи със системите на администрацията на изпълнителната власт;

29. осъществява системен анализ, постоянен мониторинг и защита на информационните и телекомуникационните системи на предприятието;

30. осъществява административното и техническото поддържане и функциониране на компютърната и комуникационната техника, както и на IT инфраструктурата на предприятието.

Раздел VII. Специализирана администрация

Дирекция "Инфраструктура, акватория и собственост"

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) Дирекция "Инфраструктура, акватория и собственост" осигурява дейността на предприятието по отношение на поддържането на пристанищната инфраструктура и използването й от пристанищните оператори при равнопоставени условия, като изпълнява функции по методическо ръководство на клоновете - териториални поделения при:

1. изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, освен в случаите, когато това е възложено на концесионер или на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала;

2. обезпечаване на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 ЗМПВВППРБ;

3. поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ; съгласуване на тези дейности с министъра на околната среда и водите;

4. изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

5. изготвяне на мотивирани становища при подпомагането на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в процеса на осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги и на дейности по чл. 116а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

6. осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата;

7. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) изготвянето на проект на седемгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение по чл. 115у, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

8. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) изработването на годишна програма за следващата календарна година по чл. 115у, ал. 2 ЗМПВВППРБ с подробна информация за приходите, разходите, инвестициите и финансиранията, в т.ч. и за обосноваване на необходимите разходи за осигуряването на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 ЗМПВВППРБ, постигане на безопасност на корабоплаването в каналите и акваторията на пристанищата, проектиране, изграждане, развитие, безопасност и поддръжка на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и на вълноломите и укрепителните съоръжения в прилежащата им акватория;

9. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) изработването на генерални планове за пристанищата за обществен транспорт с национално значение по чл. 112а ЗМПВВППРБ и актуализацията им;

10. осъществяване на дейности за контрол, анализ и прогноза за състоянието на пристанищната инфраструктура, включително и извършване на мониторинг на съоръженията в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

11. изготвяне на анализи на необходимите инвестиции за поддръжка и развитие на пристанищната инфраструктура с оглед обосноваване на предложения за промяна в размера на пристанищните такси;

12. планиране на дейности и подготвяне на мотивирани доклади с предложения за основните насоки за техническо и технологично развитие на поддържането, рехабилитацията и ремонта на пристанищната инфраструктура, като подготвя технико-икономически обосновки с оглед осигуряване на финансови източници за изпълнение на годишните програми за развитие на пристанищната инфраструктура на база на оценка на техническото й състояние;

13. изготвяне заедно с териториалните поделения на техническите задания и останалите необходими документи по подготовката, проектирането и финансирането на инвестиционните обекти;

14. организиране на специализирани технически съвети в областта на проектирането, поддържането и ремонта на пристанищната инфраструктура;

15. участие в научни и експертни съвети в предприятието и във външни организации по въпроси относно развитието на пристанищната инфраструктура;

16. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) процеса на контрол по изпълнение на задълженията на изпълнителите по сключени договори;

17. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) подготовката на технически и технологични параметри за изпълнение на инвестиционните проекти и свързаните с това изисквания към участниците (кандидатите), контролиране на подготвянето на технически задания на процедури поЗакона за обществените поръчки и участие в комисии за разглеждане, оценка и класиране на офертите по конкретни обществени поръчки;

18. осъществяване на изпълнението на инвестиционната програма;

19. контролиране на изпълнението на обектите, заложени в инвестиционната програма, изпълнението на договорите, работата по изпълнението на строителството на обекти и подобекти, включително до изтичане на гаранционните срокове;

20. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.)

21. извършване на анализи, контролиране и координиране работата по изпълнение на строителството на обекти и подобекти, изготвяне на междинни, годишни и заключителни доклади за изпълнение, оперативен мониторинг и координация на дейностите по изпълнение на договорите, докладване за проблемите в инвестиционния процес и правене на предложения за решаването им.

(2) Дирекция "Инфраструктура, акватория и собственост" осъществява дейностите по управлението на собствеността на предприятието, като изпълнява следните функции:

1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) оказва съдействие на клоновете - териториални поделения, при подготовката на документите, необходими за издаване на актове за държавна собственост, осигурява поддържането им в актуално състояние и води актова книга на недвижимите имоти, собственост на предприятието;

2. организира набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за обектите по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и създаването на специализирани карти, регистри и информационни системи за пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) подпомага изработването на устройствени планове в съответствие със Закона за устройство на територията за недвижимите имоти, които са предоставени за управление на предприятието или са негова собственост, и поддържа база данни за съществуващите такива;

4. изготвя, поддържа и съхранява регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

5. изготвя, поддържа и съхранява регистър, съдържащ данни за недвижимите имоти, собственост на предприятието, с изключение на тези в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

6. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в предприятието при изпълнение на инвестиционната програма на предприятието;

7. осигурява техническо и документално съдействие при отчуждаване на недвижими имоти на трети лица за изграждане или разширение на пристанища за обществен транспорт с национално значение;

8. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) подпомага клоновете - териториални поделения на предприятието, при подготовката и организацията на процедури за разпореждане с недвижими имоти, управлявани от предприятието, както и контрола по изпълнението на сключените договори за наем в съответствие с действащото законодателство;

9. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.)

10. участва в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на предприятието;

11. участва в изработването на разчети и отчети за себестойността на услугата "Достъп до пристанище по чл. 93, ал. 1 - 4 ЗМПВВППРБ".

Дирекция "Управление на проекти"

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) Дирекция "Управление на проекти" осъществява дейностите по подготовка, управление, изпълнение и контрол на проекти, в т. ч. и финансираните и планирани за финансиране от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз, националната транспортна политика и политиката на предприятието.

(2) Дирекцията изпълнява следните функции:

1. програмиране:

a) извършване на анализ на нуждите на предприятието като бенефициент по Оперативна програма "Транспорт" (ОПТ) за иницииране на нови проекти;

б) изготвяне на доклади до ръководството с предложения за стартиране подготовката на проекти по ОПТ;

в) подготовка на формуляри за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ;

г) проверка за допустимост на планираните дейности и разходи съобразно правилата на ОПТ;

д) подготовка на технически спецификации/задания за техническа помощ;

е) комуникация с външни експерти при необходимост от ползване на специфична експертиза за изготвяне на технически спецификации/задания за инфраструктурни проекти;

ж) проверка за съответствие на получените технически спецификации/задания за инфраструктурни проекти с формуляра за кандидатстване;

з) комуникация с управляващия орган по съгласуване на формулярите за кандидатстване;

2. участие в процедури по обществени поръчки:

а) проверка и съгласуване на технически спецификации, задания за обществени поръчки съобразно възложените проекти и установените срокове;

б) изготвяне на тръжните документации (в т.ч. указания към участниците, методика за оценка, проект на решение за обявяване на процедурата, публикуване на обявление за провеждане на процедурата, проект на договор);

в) изготвяне на проект на заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедура;

г) участие в комисии;

д) изготвяне на протоколи от работата на комисии за провеждане на процедура, решения за класиране или прекратяване на процедурата;

е) участие в изготвянето на становища по постъпили жалби;

3. предварителен контрол:

а) осъществяване на контрол преди поемане на задължение от страна на възложителя: проверка на формуляри за кандидатстване за съответствие с правилата на оперативната програма; на технически спецификации/задания; на тръжни документации, решения и обявления за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки; на протоколи от работата на оценителни комисии; на решение за избор на изпълнител или прекратяване на процедура; на договори; на анекси към договори;

б) анализиране на извършените проверки в резултат на предварителния контрол;

в) дейности по управление на риска;

г) администриране на нередности и жалби;

д) отговаря за предотвратяване, регистриране, докладване и последващо проследяване на случаи на нередности и измами;

4. управление на проекти, мониторинг и верификация на разходи:

а) верификация на разходите - документална и чрез проверки на място - мониторинг;

б) изготвяне на доклади от посещенията, доклади за напредъка, проследяване на съответствието на изпълнението с предвиденото по договор;

в) комуникация с изпълнителите;

г) управлението на проекти;

д) следенето на залегналите в договорите с изпълнителите клаузи относно плащанията;

е) удостоверяване допустимостта на разходите и координиране на дейностите по извършвания на плащанията, счетоводните записи и отчетността съвместно с дирекция "Административно-финансово и информационно обслужване".

Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.)

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) Дирекция "Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология":

1. събира, координира и анализира статистическата информация;

2. осъществява маркетингови проучвания за структуроопределящите национални стокови потоци и анализира условията за привличане на транзитни товари;

3. осъществява маркетингови проучвания за логистични връзки и възможности за използване на съществуващи и новосъздаващи се транснационални транспортни коридори;

4. събира и анализира материали за чужди пристанища, транспортни коридори, тарифна политика и маркетинг, научно-техническа литература, свързана с дейностите и технологиите в пристанищата, и изготвя SWOT анализи;

5. анализира тенденциите в развитието на отделните видове транспорт, имащи отношение към дейността на предприятието, с цел формулиране на конкретни управленски решения в дългосрочен и краткосрочен аспект, както и по конкретни проблеми.

(2) Във връзка с развитието на пристанищната инфраструктура дирекцията:

1. участва в изготвянето на проекта на седемгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение по чл. 115у, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

2. участва в изработването на годишната програма за следващата календарна година по чл. 115у, ал. 2 ЗМПВВППРБ с подробна информация за приходите, разходите, инвестициите и финансиранията, в т. ч. и за обосноваване на необходимите разходи за осигуряването на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 ЗМПВВППРБ, постигане на безопасност на корабоплаването в каналите и акваторията на пристанищата, проектиране, изграждане, развитие, безопасност и поддръжка на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и на вълноломите и укрепителните съоръжения в прилежащата им акватория.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.)

(4) Във връзка с подготовката на провеждането на процедурите за извършване на съпътстващи дейности в пристанищата за обществен транспорт с национално значение дирекцията:

1. осъществява координация между отделните структури на предприятието;

2. изготвя документацията и организира процедурата по сключване на съответните договори.

(5) Във връзка с извършването на проучвания, изготвяне на отчети, консултиране, подготвяне на програми, свързани с опазването на околната среда, дирекцията осъществява функции по:

1. осигуряване получаването на екологични разрешителни;

2. подготовка на планове и системи за управление на околната среда;

3. оценяване на предложения относно безопасността на пристанищата и влиянието им върху околната среда;

4. провеждане на проучвания във връзка с екологичния ефект на решенията на генералния директор;

5. оценяване, преглеждане и наблюдаване на политиката за безопасността, стандартите и нормите в областта на околната среда.

Раздел VIII. Специализирани поделения

Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море" и Дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав"

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) В предприятието са обособени като специализирани поделения две дирекции: "Ръководство на корабния трафик - Черно море" и "Ръководство на корабния трафик - река Дунав".

(2) Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море" изпълнява функции по повишаването на безопасността и ефективността на корабоплаването, опазването на човешкия живот на море и защитата на околната среда и прилежащата брегова ивица от възможните вредни въздействия от корабоплаването и информационно обслужване на морския транспорт, като:

1. обменя информация с други системи, предвидени в националното законодателство или в международен договор, по който Република България е страна;

2. поддържа необходимите ресурси за осигуряване на денонощна експлоатация и предоставените й системи за обслужване съгласно националното законодателство и пълномощията от Министерския съвет;

3. поддържа системата и базата данни за информационното обслужване на морските пристанища;

4. предоставя услуги по информационното обслужване на морските пристанища, събира, разпределя и архивира информацията за издаване на разрешения за свободна практика и за отплаване на корабите;

5. издава разрешения за отплаване на корабите;

6. събира приходи от предоставени услуги за достъп до обществена информация, отнасяща се до дейността на дирекцията;

7. поддържа брегова система за морски радиокомуникации от Морската подвижна служба;

8. изпълнява международните ангажименти на Република България от Световната морска система за бедствие и безопасност за зона А1, зона А2 и НАВТЕКС;

9. предоставя далекосъобщителни услуги кораб-бряг и бряг-кораб;

10. събира, съхранява и предоставя хидрометеорологична информация;

11. инициира действия за получаване на разрешения, сертификати, лицензии и други документи, необходими за извършване на дейностите;

12. съвместно със структурите на Министерството на отбраната изпълнява отбранително-мобилизационни мероприятия на територията, на която се разпростират правомощията му.

(3) Дирекцията има печат - същия като на предприятието, като в долната му част вместо "Главно управление" се изписва текстът "Ръководство на корабния трафик - Черно море".

(4) Дирекция "Управления на корабния трафик - Черно море" изпълнява функции по:

1. осъществяване на техническо и визуално наблюдение на плавателни средства във вътрешните морски води и териториалното море на Република България, събиране, обработване и предоставяне на информация, получена чрез системата за докладване и от системите за автоматично опознаване на корабите чрез звената за управление на трафика във Варна и Бургас;

2. предоставяне на:

а) информация за навигационната и метеорологичната обстановка в съответните райони, както и за състоянието на бреговите служби и съоръжения, свързани с безопасността на корабоплаването;

б) информация, препоръки и указания при възникване на аварийни ситуации с кораби, представляващи заплаха за морската безопасност и за безопасността на човешкия живот или околната среда;

3. организиране на корабния трафик в отговорните райони с цел предотвратяване появата и развитието на опасност от авария, сблъскване, осигуряване заставането, снемането и стоенето на котвените места и кейовете в пристанищата;

4. осъществяване на предаването и приемането на данни, обменящи се посредством електронна система, която е взаимносвързана с българската част на европейската система SafeSeaNet;

5. спазване на процедури, инструкции и правила, одобрени от Изпълнителна агенция "Морска администрация", и споразумения за взаимодействие с други компетентни органи;

6. осъществяване информационното обслужване на морските пристанища, събиране, разпределяне и архивиране на информацията за издаване на разрешения за свободна практика и за отплаване на корабите;

7. организиране денонощна операторска служба за информационно обслужване на морските пристанища;

8. предоставяне на следните услуги:

а) издаване на разрешения за отплаване на корабите;

б) предоставяне на информация, свързана с пристигането, престоя и отплаването на корабите от морските пристанища;

9. спазване на процедури, инструкции и правила, одобрени от Изпълнителна агенция "Морска администрация", и споразумения за взаимодействие с други компетентни органи;

10. осигуряване на функционалните изисквания на СМСББ при осъществяване на:

а) непрекъснато вахтено обслужване на международните радиоканали за бедствие и на асоциираните към тях радиоканали за зона А1 и зона А2;

б) радиокомуникации за бедствие, търсене и спасяване в отговорния район за търсене и спасяване на Република България като асоциирана станция на Морския спасително-координационен център (МСКЦ);

в) радиокомуникации за спешност в случаи на морски инциденти, представляващи опасност за екологията на Черно море и здравето на корабните екипажи;

г) разпространение на морска информация за безопасност на радиотелефонни канали и системата НАВТЕКС като брегова радиостанция и национален координатор на системата;

д) други общи радиокомуникации между кораби и брегови наземни телефонни абонати;

11. осигуряване на радиокомуникации извън изискванията на СМСББ при осъществяване на:

а) връзки с кораби при поискване от звено "Управление на корабния трафик";

б) непрекъснато вахтено обслужване и далекосъобщителни услуги в посока кораб-бряг и бряг-кораб на международно съгласувани работни радиоканали;

в) прослушване на радиоканали за връзка с малки плаващи съдове, оборудвани извън изискванията на международната конвенция SOLAS;

12. събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на информация;

13. участие в тестове, поискани от кораби, от Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от класификационни организации;

14. инженерно поддържане и техническа експлоатация на предоставените на предприятието системи за управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването, включително системите за обмен с другите европейски системи, СМСББ и системите за информация за морската среда и други;

15. изготвяне на предложения за разработване на мерки за развитие, обновяване и поддържане на системите в актуален вид съгласно нормативните български и европейски документи;

16. участие в разработването и изпълнението на проектите за развитие на системите;

17. създаване на планове и документи, отнасящи се до техническата експлоатация и развитието на системите;

18. извършване на ремонти, профилактика и смяна на консумативи по план и действия по метрологичен контрол;

19. организиране на аварийни ремонти;

20. създаване, съхраняване и поддържане на складов запас за аварийни и планови ремонти.

(5) Дирекция "Обслужване на корабния трафик - река Дунав" осигурява предоставянето на речните информационни услуги в българската част на река Дунав и изпълнява функции по:

1. събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация, придобита чрез системата за докладване във вътрешните водни пътища на Република България, на други български и чужди компетентни органи и заинтересувани лица;

2. събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация за транспортната логистика;

3. събиране и съхраняване на електронна информация за хидрометеорологичната обстановка в българския участък на река Дунав;

4. събиране, обработване и съхраняване на информация за състоянието и дълбочината на подходните канали и корабните места;

5. предоставяне на информация, свързана с безопасността на корабоплаването и организирането на трафика чрез използване на системата за визуализация на трафика;

6. взаимодействие с външни за системата организации, свързани с корабоплаването по река Дунав;

7. предоставяне на информация на заинтересованите държавни органи, организации и лица в рамките на утвърдените правила;

8. събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на информация, получена чрез системата за речния трафик в интерес на безопасността на човешкия живот, на корабоплаването по река Дунав и за опазване на околната среда.

Раздел IX. Клонове - териториални поделения

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) Клоновете - териториални поделения на предприятието, са, както следва:

1. пристанище Бургас с район на действие от географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-турската граница със седалище гр. Бургас;

2. пристанище Варна с район на действие от географския паралел на българо-румънската граница до географския паралел на нос Емине със седалище гр. Варна;

3. пристанище Лом с район на действие от километър 645 до километър 845,650 от българския участък на река Дунав със седалище гр. Лом;

4. пристанище Русе с район на действие от километър 374,100 до километър 645 от българския участък на река Дунав със седалище гр. Русе.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) Клоновете - териториални поделения:

1. провеждат политиката на предприятието в своя район на действие;

2. осъществяват в района си на действие навигационното осигуряване на корабоплаването в териториално море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата освен в случаите, в които това е възложено на Министерството на отбраната;

3. изграждат, реконструират, рехабилитират и поддържат инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, освен когато това е възложено на концесионер или на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала, съгласувано с министъра на околната среда и водите и създават условия за техническата, технологичната и екологичната безопасност на пристанищата за обществен транспорт на съответната територия;

4. в района си на действие поддържат съществуващите и изграждат нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и поддържат съществуващите и изграждат нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ, съгласувано с министъра на околната среда и водите;

5. предлагат ежегодно титулни списъци за извършване на планови ремонти на обекти от пристанищната инфраструктура, разположени на тяхна територия; след утвърждаване на списъците и включването им от стопанския съвет в годишната програма на предприятието клоновете - териториални поделения, създават организация за изпълнение на сключените договори и извършват контрола при изпълнението им;

6. следят за изпълнението на договорите, сключени за техния район на действие, и оказват съдействие на служителите и работниците на предприятието при осъществяването на контрола по изпълнението им;

7. организират събирането, обработката, обобщаването, съхраняването и предаването на главното управление на предприятието на необходимите статистически данни съгласно изискванията на ЗМПВВППРБ;

8. съвместно със структурите на Министерството на отбраната изпълняват отбранително-мобилизационни мероприятия на територията, на която се разпростират правомощията им;

9. събират приходите от пристанищните такси по чл. 103в ЗМПВВППРБ и Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", одобрена с ПМС № 97 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; посл. изм., бр. 38 от 2010 г.) в района им на действие;

10. предприемат необходимите действия по получаване на виза за проектиране на пристанище за обществен транспорт с национално значение или на отделни обекти в него в съответствие с района им на действие, както и за разрешение за строеж и разрешение за ползване на обектите, в случай че същите не се издават на концесионера, в съответствие със сключен концесионен договор, съгласувано с управителния съвет и генералния директор на предприятието;

11. осъществяват контакти с държавните органи и органите на местната власт на съответната територия в сферата на екологичното развитие на региона и преодоляването на последствията от стихийни бедствия и аварии;

12. подготвят документацията при възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки или за отдаване под наем на обекти в района им на действие по реда и при условията на Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане в съответствие на обема на представителна власт и ги представят на управителния съвет и генералния директор на предприятието за утвърждаване;

13. участват в съставянето или изискват съставянето на констативни протоколи за възникнали застрахователни събития;

14. подпомагат министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в процеса на осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори и договорите с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги и на дейности по чл. 116а, ал. 1 ЗМПВВППРБ, включително като изготвят мотивирани становища до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и определят представители в комисиите по чл. 105, ал. 1 от Закона за концесиите, на които е възложен текущият контрол по изпълнението на концесионни договори за съответния район на действие; копие от проведената кореспонденция се изпраща в главното управление за сведение;

15. участват в изготвянето на проект на седемгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение по чл. 115у, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

16. участват в изработването на годишна програма за следващата календарна година по чл. 115у, ал. 2 ЗМПВВППРБ с подробна информация за приходите, разходите, инвестициите и финансиранията, в т. ч. и за обосноваване на необходимите разходи за осигуряването на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 ЗМПВВППРБ, постигане на безопасност на корабоплаването в каналите и акваторията на пристанищата, проектиране, изграждане, развитие, безопасност и поддръжка на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и на вълноломите и укрепителните съоръжения в прилежащата им акватория за съответния район;

17. участват в изработването на генерални планове за пристанищата за обществен транспорт с национално значение по чл. 112а ЗМПВВППРБ и актуализацията им;

18. осъществяват дейността по контрол, анализ и прогноза за състоянието на пристанищната инфраструктура, включително и извършване на мониторинг на съоръженията в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

19. изготвят ежегодно анализи на необходимите инвестиции за поддръжка и развитие на пристанищната инфраструктура с оглед обосноваване на предложения за промяна в размера на пристанищните такси и след разглеждането им в стопанския съвет ги представят на управителния съвет на предприятието;

20. планират дейности и подготвят мотивирани доклади с предложения за основните насоки за техническо и технологично развитие на поддържането, рехабилитацията и ремонта на пристанищната инфраструктура, като подготвят и съответните технико-икономически обосновки с оглед осигуряване на финансови източници за изпълнение на годишните програми за развитие на пристанищната инфраструктура на база на оценка на техническото й състояние;

21. изготвят технически задания и необходимите документи по подготовката, проектирането и финансирането на инвестиционните обекти и ги изпращат в главното управление на предприятието за одобрение;

22. организират специализирани технически съвети в областта на проектирането, поддържането и ремонта на пристанищната инфраструктура;

23. участват в експертни съвети в предприятието по въпроси за развитието на пристанищната инфраструктура;

24. контролират изпълнението на задълженията на изпълнителите по сключени договори;

25. подготвят техническите и технологичните параметри за изпълнение на инвестиционните проекти и свързаните с това изисквания към участниците (кандидатите), технически задания и документация на процедурите по Закона за обществените поръчки и участват в комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществени поръчки;

26. контролират изпълнението на обектите, заложени в инвестиционната програма, изпълнението на договорите, работата по изпълнението на строителството на обекти и подобекти, включително до изтичане на гаранционните срокове;

27. одобряват годишните инвестиционни програми на държавните пристанищни оператори по § 74, ал. 3 ПЗРЗИДЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.) и техните актуализации, осъществяват контрол по тяхното изпълнение и приемат съответните обекти, като представят отчети в главното управление на предприятието за това;

28. извършват анализи, контролират и координират работата по изпълнение на строителството на обекти и подобекти, изготвят междинни, годишни и заключителни доклади за изпълнение, оперативен мониторинг и координация на дейностите по изпълнение на договорите, докладват проблемите в инвестиционния процес и правят предложения за решаването им;

29. подготвят документите, необходими за издаване на актове за държавна собственост, осигуряват поддържането им в актуално състояние и водят актова книга на недвижимите имоти, предоставени за управление и собственост на предприятието в съответния район;

30. организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за обектите по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и създаването на специализирани карти, регистри и информационни системи за пристанищата за обществен транспорт с национално значение за съответния район на действие;

31. създават устройствени планове в съответствие със Закона за устройство на територията за недвижимите имоти, които са предоставени за управление на предприятието за съответния район на действие и поддържат база данни за съществуващите такива;

32. изготвят, поддържат и съхраняват регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт с национално значение за съответния район на действие;

33. съставят и поддържат регистър на проведените обществени поръчки в клона - териториално поделение, при изпълнение на инвестиционната програма на предприятието за съответния район на действие;

34. осигуряват техническо и документално съдействие при отчуждаване на недвижими имоти на трети лица за изграждане или разширение на пристанища за обществен транспорт с национално значение в района им на действие;

35. подготвят и организират процедури за разпореждане с недвижими имоти, управлявани от предприятието в района им на действие, както и отговарят за контрола по изпълнението на сключените договори за наем в съответствие с действащото законодателство;

36. участват в процедурите при фактическото приемане и предаване на недвижимите имоти - публична и частна държавна собственост;

37. участват в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на предприятието;

38. изработват разчети и отчети за себестойността на услугата "Достъп до пристанище по чл. 93, ал. 1 - 4 ЗМПВВППРБ";

39. ежедневно събират и анализират от съответните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация" статистическа информация;

40. провеждат процедурите и сключват договори с пристанищни оператори по чл. 115м, ал. 1, т. 11 ЗМПВВППРБ за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и осъществяват контрола по изпълнението на сключените договори с пристанищните оператори, като следят за наличието на необходимите технически средства за извършване на съответната пристанищна услуга от специализираните пристанищни оператори в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

41. отговарят за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищните райони, които включват пристанището за обществен транспорт с национално значение от техния район на действие;

42. извършват съпътстващи дейности по чл. 116а ЗМПВВППРБ в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

43. са работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

(3) Печатът на клоновете - териториални поделения, е същият като на предприятието, като в долната му част вместо "Главно управление" се изписва текстът "Териториално поделение (клон)", съответно Варна, Бургас, Русе и Лом.

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., нов. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) Клоновете - териториални поделения, се ръководят и представляват от директор, който е на пряко подчинение на генералния директор на предприятието.

(2) Директорът на клона - териториално поделение:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на териториалното поделение;

2. представлява териториалното поделение;

3. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.)

4. командирова със заповед служителите и работниците от териториалното поделение в страната;

5. организира квалификацията и преквалификацията на служителите и работниците в териториалното поделение;

6. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.)

7. осъществява и обезпечава функционалната взаимовръзка между отделните административни единици, главното управление на предприятието и клона - териториално поделение;

8. (нова - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) изготвя и представя за одобрение на управителния съвет ежегоден доклад за дейността и състоянието на клона;

(3) При отсъствие на директора той се замества от служител на териториалното поделение, за който с писмена заповед е определен обемът на правомощията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) След одобряване от управителния съвет и делегиране от генералния директор управителят на клона:

1. представлява Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина по отношение на дейността на клона;

2. сключва договори за дейностите, извършвани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" в района на действие на клона;

3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за съответното териториално поделение;

4. налага дисциплинарни наказания.

(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) След упълномощаване от генералния директор по чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки управителят на клона изпълнява правомощията на възложител на обществени поръчки за строителството, доставките и услугите за дейността на териториалното поделение при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки за определянето на приложимите процедури, като се вземат предвид стойностите на поръчките в рамките на цялото предприятие.

Раздел X. Организация на работа

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) Продължителността на работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Дирекциите "Ръководство на корабния трафик - Черно море" и "Обслужване на корабния трафик - река Дунав" осигуряват денонощно предоставяне на услуги за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и бреговата станция. Работното време и смените на работа в дирекциите се утвърждават от генералния директор по предложение на директорите на дирекциите.

(3) Териториалните поделения организират събиране на пристанищните такси по чл. 103в ЗМПВВППРБ и Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) Документите, изпратени до предприятието от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в деловодството на главното управление, съответно в териториалните и самостоятелните поделения.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) Служебните преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.

(2) Насочването на служебните преписки се извършва от генералния директор и/или от заместник генералния директор и от директора на териториалното или самостоятелното поделение.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) Генералният директор разпределя служебните преписки с резолюция до заместник генералния директор, както и до съответните административни единици и ръководители на звена, които са на негово пряко подчинение. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.

(2) При възлагане на служебна преписка на повече от един служител на първо място в резолюцията се изписва отговорният служител за нейното изпълнение.

(3) Служебните преписки се разпределят за работа веднага след постъпването им в предприятието.

(4) С цел да се осигури съгласуваност и оперативност по дейности, отнасящи се до две или повече структурни звена, ръководителите им осигуряват обща координация, субординация и взаимни инструкции за пряко взаимодействие по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) Изходящите от предприятието документи се съставят в не по-малко от 2 екземпляра. Единият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя/ите на съответното звено, като се посочва и датата.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) Служителите в предприятието изпълняват възложените им задачи точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие с българското законодателство и носят отговорност пред прекия си ръководител за изпълнението на работата в съответствие с длъжностната им характеристика.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) В изпълнение на функциите и поставените задачи административните единици и звената в главното управление и в териториалните и самостоятелните поделения изготвят планове, програми, становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, прогнози, оферти, инструкции, проекти на решения, отговори и други по конкретни въпроси и вътрешни актове.

(2) Генералният директор на предприятието в кръга на своите правомощия издава правилници, инструкции и заповеди, а директорите на териториалните и самостоятелните поделения - инструкции и заповеди.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) Ръководителите на структурните звена в предприятието осъществяват цялостен контрол върху дейността на звеното, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана и други специфични разпоредби, свързани с организацията на работа в предприятието, се уреждат с вътрешни правила, инструкции и заповеди.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) За изпълнение на задачи, свързани с основните дейности на предприятието, могат да бъдат привличани външни сътрудници.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в сключения с тях договор от генералния директор след решение на управителния съвет.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (1) За образцово изпълнение на трудовите си задължения служителите и работниците на предприятието могат да бъдат награждавани от генералния директор с отличия и с парични или предметни награди.

(2) Награждаването на служителите и работниците се извършва със заповед на генералния директор на предприятието въз основа на мотивиран доклад от ръководител в главно управление или от директор на териториално или самостоятелно поделение.

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 115п, ал. 7, т. 3 ЗМПВВППРБ.

§ 2. Този правилник отменя Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).