ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

В сила от 31.08.2008 г. Приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г. Обн. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.,изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С правилника се уреждат:

1. условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие, на регионалните планове за развитие, на областните стратегии за развитие и на общинските планове за развитие;

2. организацията и дейността на регионалния съвет за развитие и на областния съвет за развитие;

3. наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие и на общинските планове за развитие, както и минималните изисквания за квалификация на експертите, участващи в извършването на оценки по смисъла на Закона за регионалното развитие.

Чл. 2. Планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и оценката на изпълнението на стратегиите, плановете и програмите за провеждане на държавната политика за регионално развитие се основават на следните принципи:

1. единен подход за планиране и програмиране;

2. концентрация на ресурсите;

3. допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови институции;

4. междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и оценката;

5. съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на международно, национално, регионално и местно равнище;

6. партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

Чл. 3. (1) Стратегиите, плановете и програмите за регионално и местно развитие, както и документите и действията на държавните органи и на органите на местното самоуправление, свързани с тяхното изработване, одобряване, приемане, актуализиране, изпълнение, наблюдение и оценка, са официална обществена информация.

(2) Държавните органи и органите на местното самоуправление информират своевременно и по подходящ начин обществеността за характера и същността на документите и действията, свързани с изработването, одобряването, приемането, актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на стратегиите, плановете и програмите за регионално и местно развитие, за необходимостта, потенциалните ползи и за последиците от тях, както и за постигнатите резултати.

Чл. 4. Ефективното и ефикасното управление на регионалното развитие и осигуряването на информация, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, финансирането, наблюдението и оценката на регионалното развитие се осъществяват чрез изграждане, поддържане и опериране на единна информационна система за управление на регионалното развитие.

 

Глава втора.
ИЗГОТВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПЛАНОВЕТЕ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Раздел I. Общи положения

Чл. 5. (1) Стратегиите и плановете за регионално и местно развитие обхващат:

1. Националната стратегия за регионално развитие;

2. регионалните планове за развитие;

3. областните стратегии за развитие;

4. общинските планове за развитие.

(2) Документите по ал. 1 се разработват, приемат, актуализират и изпълняват на съответните нива във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на Националната комплексна устройствена схема, районните устройствени схеми, специализираните устройствени схеми и общите устройствени планове.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания на органите, участващи в разработването и прилагането на документите по ал. 1.

Раздел II. Национална стратегия за регионално развитие

Чл. 6. (1) Националната стратегия за регионално развитие е основният документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, който определя дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за регионално развитие на страната.

(2) Националната стратегия за регионално развитие се разработва в съответствие с националните секторни приоритети, определени със стратегически и планови документи на национално ниво за периода на действието й, с цел постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчитат целите и приоритетите на европейската кохезионна политика и перспективите за пространствено развитие.

(3) Националната стратегия за регионално развитие се разработва за 11-годишен период на действие.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира изработването, съгласуването и актуализирането на Националната стратегия за регионално развитие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Разработването на Националната стратегия за регионално развитие се извършва в съответствие с методическите указания, дадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Проектът на Националната стратегия за регионално развитие се обсъжда и съгласува в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика със заинтересуваните министерства и ведомства, областните управители, местните власти, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище и с представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на регионалното развитие.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява контрол върху процеса на разработване на Националната стратегия за регионално развитие.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министерският съвет приема Националната стратегия за регионално развитие по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок две години преди началото на периода на нейното действие.

(2) Решението на Министерския съвет за приемане на Националната стратегия за регионално развитие се обнародва в "Държавен вестник".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Националната стратегия за регионално развитие се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет.

Чл. 9. (1) За осигуряване на информация и публичност на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие се изготвят междинен и окончателен доклад.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Изготвянето на докладите по ал. 1 се организира от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Докладите по ал. 1 се обсъждат и съгласуват в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството внася докладите по ал. 2 за разглеждане и одобряване от Министерския съвет.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Докладите по ал. 1 се публикуват на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет.

Чл. 10. (1) Междинният доклад и окончателният доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие се изготвят, като се отчитат резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението й.

(2) Междинният доклад съдържа информация относно:

1. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие през изтеклия период;

2. резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие;

3. резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на регионалните планове за развитие;

4. използваните през периода ресурси за постигане целите на Националната стратегия за регионално развитие;

5. възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи действия за тяхното преодоляване;

6. прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие до края на периода на действие;

7. предложения за актуализация на Националната стратегия за регионално развитие.

(3) Окончателният доклад съдържа информация относно:

1. ефективността на изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие през периода на действие на Националната стратегия за регионално развитие;

2. резултатите от последващата оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие;

3. резултатите от последващата оценка на изпълнението на регионалните планове за развитие;

4. ефективността на използваните през периода на действие ресурси за постигане целите на Националната стратегия за регионално развитие;

5. изводи и предложения за изпълнението на дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за регионално развитие, включително за актуализация на Националната стратегия за регионално развитие.

Чл. 11. (1) Националната стратегия за регионално развитие се актуализира:

1. при съществени промени в макроикономическите и международните условия и съответните изменения и допълнения на Националния план за развитие или на Националната стратегическа референтна рамка за страната;

2. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на Европейския съюз (ЕС);

3. при промени на приоритетите и специфичните цели на ЕС за определен период;

4. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка, отчетени съответно в междинния или в окончателния доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие.

(2) За актуализиране на Националната стратегия за регионално развитие се разработва актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на нейното действие.

(3) Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и по реда за изработване и приемане на Националната стратегия за регионално развитие.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Финансовите ресурси за изработване, отчитане на изпълнението и актуализиране на Националната стратегия за регионално развитие се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството осигурява информация и публичност на Националната стратегия за регионално развитие, както и на документите, свързани с действията на съответните органи по нейното изработване, съгласуване, актуализиране, осигуряване на необходимите ресурси и изпълнение.

Раздел III. Регионален план за развитие

Чл. 14. (1) Регионалният план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на съответния район от ниво 2 и се разработва в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие, секторните приоритети и инвестиционните намерения на другите структуроопределящи политики за съответния район.

(2) С регионалния план за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на района и стратегическите насоки за разработване на регионалните планове за развитие, съдържащи се в Националната стратегия за регионално развитие.

(3) Регионалният план за развитие се разработва за 7-годишен период на действие.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира изработването, съгласуването и актуализирането на регионалния план за развитие за всеки от районите от ниво 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Разработването на регионалния план за развитие се извършва в съответствие с методическите указания, дадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 16. (1) При разработването на регионалния план за развитие въпросите, свързани с развитието на публичната инфраструктура, повишаването на конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и опазването на околната среда се обсъждат в създадените специализирани комисии към регионалния съвет за развитие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Представители на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството участват в разработването на регионалния план за развитие на съответния район и подпомагат обсъждането и съгласуването му в регионалния съвет за развитие и в специализираните комисии към него.

Чл. 17. (1) Проектът на регионалния план за развитие се обсъжда и одобрява от регионалния съвет за развитие по предложение на председателя на регионалния съвет за развитие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява координация и контрол върху процеса на разработване на регионалните планове за развитие.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министерският съвет приема регионалните планове за развитие по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок една година преди началото на периода на тяхното действие.

(2) Регионалните планове за развитие се приемат с отделни решения на Министерския съвет за всеки район от ниво 2.

(3) Решенията на Министерския съвет за приемане на регионалните планове за развитие се обнародват в "Държавен вестник".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Регионалните планове за развитие се публикуват на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет.

Чл. 19. (1) Регионалният план за развитие се актуализира:

1. при актуализация на Националната стратегия за регионално развитие;

2. при съществени промени в икономическите и социалните условия в съответния район от ниво 2;

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС;

4. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.

(2) За актуализиране на регионалния план за развитие се разработва актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие.

(3) Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и по реда за разработване и приемане на регионалния план за развитие.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Финансирането на процеса на изработване, съгласуване и актуализиране на регионалните планове за развитие се осъществява чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 21. Изпълнението на регионалния план за развитие се отчита чрез годишните доклади за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие по чл. 86 на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на регионалния план за развитие.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и областните управители осигуряват информация и публичност на процеса на разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на регионалните планове за развитие в съответствие със своите компетенции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството внася за обсъждане и одобряване от Министерския съвет доклади относно резултатите от междинните и последващите оценки на изпълнението на регионалните планове за развитие.

Раздел IV. Областна стратегия за развитие

Чл. 23. (1) Областната стратегия за развитие е документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област, който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие.

(2) С областната стратегия за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на областта.

Чл. 24. Областната стратегия за развитие се разработва за 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на регионалния план за развитие.

Чл. 25. (1) Областният управител организира изработването, съгласуването и актуализирането на областната стратегия за развитие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Разработването на областната стратегия за развитие се извършва чрез възлагане от областния управител в съответствие с методическите указания, дадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 26. Областният управител осъществява координация и контрол върху процеса на разработване на областната стратегия за развитие.

Чл. 27. Проектът на областната стратегия за развитие се обсъжда и съгласува в регионалния съвет за развитие по предложение на областния управител.

Чл. 28. (1) Областната стратегия за развитие се приема от областния съвет за развитие по предложение на областния управител в срок 6 месеца преди началото на периода на нейното действие.

(2) Областната стратегия за развитие и решението на областния съвет за развитие за нейното приемане се публикуват на страницата на областната администрация в интернет.

Чл. 29. (1) За осигуряване на информация и публичност на изпълнението на областната стратегия за развитие се изготвят междинен и окончателен доклад.

(2) Изготвянето на докладите по ал. 1 се организира от областния управител.

(3) Докладите по ал. 1 се обсъждат и одобряват от областния съвет за развитие по предложение на областния управител.

(4) Докладите по ал. 1 се публикуват на страницата на областната администрация в интернет.

Чл. 30. (1) Междинният доклад и окончателният доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие се изготвят, като се отчитат резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението й.

(2) Междинният доклад съдържа информация относно:

1. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на областта през изтеклия период;

2. резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението на областната стратегия за развитие;

3. резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за развитие;

4. използваните през периода ресурси за постигане целите на областната стратегия за развитие;

5. възникналите проблеми и предприетите действия от компетентните органи за тяхното преодоляване;

6. прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на областната стратегия за развитие до края на периода на действие;

7. предложения за актуализация на областната стратегия за развитие;

8. предложения за промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа.

(3) Окончателният доклад съдържа информация относно:

1. ефективността на изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие през периода на действие на областната стратегия за развитие;

2. резултатите от последващата оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението на областната стратегия за развитие;

3. резултатите от последващата оценка на изпълнението на общинските планове за развитие;

4. ефективността на използваните през периода на действие ресурси за постигане целите на областната стратегия за развитие;

5. изводи и предложения за изпълнението на средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, включително за актуализация на областната стратегия за развитие;

6. предложения за промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа.

Чл. 31. (1) Областната стратегия за развитие се актуализира:

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в областта;

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие;

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС;

4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на областната стратегия;

5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.

(2) За актуализиране на областната стратегия за развитие се разработва актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на нейното действие.

(3) Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и по реда на изработване и приемане на областната стратегия за развитие.

Чл. 32. Финансовите ресурси за изработване, актуализиране и отчитане изпълнението на областната стратегия за развитие се осигуряват в рамките на бюджета на съответната областна администрация.

Чл. 33. Областният управител осигурява информация и публичност на областната стратегия за развитие, както и на документите, свързани с действията на съответните органи по нейното изработване, съгласуване, актуализиране, осигуряване на необходимите ресурси и изпълнение.

Раздел V. Общински план за развитие

Чл. 34. (1) Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие.

(2) С общинския план за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие.

(3) Общинските планове за развитие се разработват за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие.

Чл. 35. (1) Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на общинския план за развитие.

(2) Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на разработване и съгласуване на общинския план за развитие.

Чл. 36. Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Чл. 37. (1) Общинският план за развитие се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.

(2) Общинският план за развитие и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет.

Чл. 38. (1) Общинският план за развитие се актуализира:

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за развитие;

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС;

4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на общинския план за развитие;

5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.

(2) За актуализиране на общинския план за развитие се разработва актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие.

(3) Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и по реда за изработване и приемане на общинския план за развитие.

(4) За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие програмата за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Чл. 39. Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране на общинския план за развитие се осъществява чрез бюджета на общината.

Чл. 40. Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие.

Чл. 41. Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.

Чл. 42. (1) Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие.

(2) Докладите по ал. 1 се публикуват на страницата на общината в интернет.

 

Глава трета.
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Раздел I. Организация и дейност на регионалния съвет за развитие

Чл. 43. Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район от ниво 2.

Чл. 44. (1) В състава на регионалния съвет за развитие се включват:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерството на вътрешните работи, определен от съответния министър;

2. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г.)

3. областните управители на областите, включени в съответния район от ниво 2;

4. представители на общините от всяка област, включена в съответния район от ниво 2, определени в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 5 и 6 от Закона за регионалното развитие;

5. по един представител на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

(2) Представители на министерствата в регионалните съвети за развитие са заместник-министри, определени от съответните министри.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г.) При промяна на представителите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 съответните министри, председателите на областните съвети за развитие и председателите на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище уведомяват в 7-дневен срок председателите на регионалните съвети за развитие.

(4) Когато член на регионалния съвет за развитие е временно възпрепятстван да участва в работата на съвета, той може да бъде заместен от предварително определено по същия ред друго лице. В случай че посоченият заместник е изрично писмено упълномощен да участва в конкретното заседание, той притежава право на глас.

Чл. 45. (1) Регионалният съвет определя за председател един от областните управители на областите, включени в обхвата на съответния район от ниво 2.

(2) Председателят на регионалния съвет за развитие се определя на ротационен принцип.

(3) При изпълнението на своите функции председателят на регионалния съвет за развитие се подпомага от заместник-председател, който е представител на общините от областта, чийто областен управител председателства регионалния съвет за развитие.

(4) Всяка област има свой председател и заместник-председател за срок 6 месеца считано от 1 януари или от 1 юли на съответната календарна година.

(5) След като избере първите свои председател и заместник-председател, съветът определя последователността на ротация за останалите области чрез жребий.

Чл. 46. (1) Председателят на регионалния съвет за развитие кани на заседанията на съвета да участват с право на съвещателен глас представители на общините от съответния район от ниво 2 извън представителите по чл. 44, ал. 1, т. 4, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие.

(2) Представителите по ал. 1 се канят от председателя на регионалния съвет за развитие в зависимост от темите, планирани за обсъждане на съответното заседание.

Чл. 47. (1) За работата си в съвета председателят, заместник-председателят и членовете на съвета не получават възнаграждение.

(2) Пътните, дневните и квартирните разходи, направени от членовете на съвета, и на поканените за участие лица във връзка с работата им в съвета се поемат от съответните министерства, областни администрации, общини и организации.

Чл. 48. (1) Към регионалния съвет за развитие могат да се създават специализирани комисии в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната среда, които да подпомагат неговата дейност.

(2) Конкретните задачи, устройството и дейността на специализираните комисии, както и техният състав се определят от регионалния съвет за развитие по предложение на неговия председател.

(3) Членовете на специализираните комисии могат да получават възнаграждение за своята работа, което се определя от регионалния съвет за развитие по предложение на неговия председател.

Чл. 49. Регионалният съвет за развитие изпълнява следните функции:

1. обсъжда проекта на регионалния план за развитие;

2. обсъжда предварителната оценка на социално-икономическото въздействие на регионалния план за развитие;

3. обсъжда екологичната оценка на регионалния план за развитие преди представянето й на компетентния орган - Министерството на околната среда и водите, за издаване на становище в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.);

4. одобрява проекта на регионалния план за развитие в съответствие със становището за екологичната оценка по т. 3;

5. обсъжда и съгласува проектите на съответните областни стратегии за развитие по предложение на областните управители;

6. обсъжда и одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие;

7. обсъжда междинната и последващата оценка на регионалния план за развитие;

8. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на регионалния план за развитие по предложение на членовете на регионалния съвет за развитие;

9. осъществява регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на района;

10. разглежда и изготвя становища по обобщените справки, подпомагащи оценката на въздействието на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, върху развитието на района, внесени от регионалния координационен комитет;

11. участва в процеса на наблюдение на изпълнението на оперативните програми чрез определени от него представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС;

12. обсъжда и изготвя становища по годишните и заключителните доклади за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на района;

13. осъществява взаимодействие със съответните областни съвети за развитие, с другите регионални съвети за развитие и с централните органи на изпълнителната власт;

14. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) изпълнява и други функции, възложени с акт на Министерския съвет или на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

15. обсъжда и приема годишна индикативна програма за дейността си през следващата година.

Чл. 50. Председателят на регионалния съвет за развитие:

1. представлява регионалния съвет за развитие и ръководи неговата работа;

2. насрочва заседанията и определя проекта на дневния им ред, както и необходимите средства за осигуряване дейността на съвета;

3. открива и ръководи заседанията на съвета;

4. предлага на съвета да приеме правила за работа в случаи, неуредени с правилника, като приетите правила подлежат на писмено оповестяване;

5. организира и контролира изпълнението на решенията на съвета;

6. осигурява условия за прилагане на принципа за партньорство в работата на съвета;

7. внася за обсъждане и одобряване от регионалния съвет документите и материалите по чл. 49, т. 1 - 4, 6 и 7;

8. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) изпраща на министъра на регионалното развитие и благоустройството становищата по чл. 49, т. 10 и 12;

9. внася за обсъждане и приемане от регионалния съвет за развитие годишна индикативна програма за дейността на съвета за следващата година съгласувано с областните управители, председателстващи съвета през съответната година;

10. осигурява публичност и прозрачност за дейността на съвета;

11. изразява официалното становище на регионалния съвет за развитие пред средствата за масово осведомяване, а по негово възлагане това може да прави и заместник-председателят на съвета;

12. председателства регионалния координационен комитет.

Чл. 51. Членовете на регионалния съвет за развитие:

1. участват в заседанията на регионалния съвет за развитие;

2. внасят за разглеждане от регионалния съвет за развитие въпроси и писмени становища по проблеми, свързани пряко с основната му дейност;

3. информират регионалния съвет за развитие за извършената работа в представляваните от тях ведомства, организации, области и общини по проблеми и въпроси, имащи отношение към дейността му;

4. осигуряват на регионалния съвет за развитие необходимата информация и експертна помощ по конкретни задачи в ресора на съответните ведомства, организации, области и общини.

Чл. 52. (1) Регионалният съвет за развитие заседава не по-малко от четири пъти годишно и поне два пъти в рамките на срока на ротация на председателите на регионалния съвет.

(2) Регионалният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:

1. по негова инициатива;

2. по искане най-малко на една трета от членовете му;

3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 53. (1) Регионалният съвет за развитие провежда своите заседания в областния център на областта, чийто областен управител е председател на съвета. По предложение на председателя след одобрение от регионалния съвет за развитие заседания могат да се проведат и в друг областен център или населено място на територията на съответния район от ниво 2.

(2) Председателят на регионалния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието, като уведомява за тях членовете на съвета не по-късно от 30 дни преди неговото провеждане. Уведомлението е писмено и може да бъде изпратено по пощата или по електронен път.

(3) Секретариатът на регионалния съвет за развитие осигурява организационната подготовка на заседанията, като подготвя материалите по предварителния дневен ред.

(4) Материалите по предварителния дневен ред се изпращат от председателя на регионалния съвет за развитие на членовете на съвета най-малко 7 дни преди заседанието.

(5) Всеки член на регионалния съвет за развитие в деня на заседанието може да прави предложение за включване на нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване, които се разглеждат само при съгласие на всички членове, присъстващи на заседанието.

Чл. 54. (1) Заседанията на регионалния съвет за развитие са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от членовете му.

(2) Заседанията на регионалния съвет за развитие са открити.

(3) Поканените по реда на чл. 46, ал. 1 лица участват в заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас.

(4) На заседанията на съвета могат да присъстват служители от секретариата на регионалния съвет за развитие и от областните администрации в съответния район на ниво 2 без право на глас съгласно предварително определен от председателя на регионалния съвет за развитие списък.

(5) В началото на всяко заседание регионалният съвет за развитие одобрява предложения от председателя дневен ред и взема решение за включване на нови точки в него в случаите почл. 53, ал. 5.

Чл. 55. (1) Регионалният съвет за развитие обсъжда становища, препоръки, доклади, справки и оценки и приема решения. Приетите решения се довеждат до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на регионалния съвет за развитие.

(2) Решенията на регионалния съвет за развитие се приемат с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете.

(3) Проектът на регионалния план за развитие се одобрява с мнозинство от две трети от общия брой на членовете на регионалния съвет за развитие.

(4) По изключение регионалният съвет за развитие може да приема решения и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен с мотиви. Решението се приема, ако то е подкрепено писмено без забележки най-малко от две трети от членовете му. В случай че решението не е подкрепено от нужното мнозинство, проектът на решението се включва за разглеждане в дневния ред на следващото заседание.

Чл. 56. (1) За всяко заседание се съставя протокол, като редът за неговото водене се определя от председателя. В протокола задължително се отразяват взетите решения, като към тях се прилагат всички съпътстващи материали - обект на разглеждане на заседанието.

(2) Протоколът се подписва от протоколиста, председателя и секретаря, след което се изпраща от председателя на всички членове на съвета.

Чл. 57. (1) Средствата, необходими за дейността на регионалния съвет за развитие, се предвиждат по бюджетите на областните администрации към областните управители, които председателстват регионалния съвет за развитие през съответната година, в съответствие с годишната индикативна програма за дейността му.

(2) Средствата за дейността на регионалния съвет за развитие се разходват за провеждане на заседанията, както и за други дейности, пряко свързани с функциите на съвета, в рамките на утвърдените средства по съответната индикативна годишна програма.

Чл. 58. (1) Регионалният съвет за развитие осъществява регионална координация на изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, чрез регионален координационен комитет.

(2) Регионалният координационен комитет се създава непосредствено след първото заседание на регионалния съвет за развитие.

(3) Регионалният координационен комитет разработва и приема вътрешни правила за работата си в едномесечен срок от създаването му.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Териториалните звена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие изпълняват функциите на секретариат на съответния регионален съвет за развитие.

(2) В състава на секретариата се включват държавен служител на ръководна длъжност и трима експерти.

(3) Държавният служител на ръководна длъжност изпълнява функциите на секретар на регионалния съвет за развитие.

Чл. 60. (1) Секретариатът на регионалния съвет за развитие изпълнява следните функции:

1. организира подготовката и осигурява условия за протичането на заседанията на регионалния съвет за развитие;

2. подготвя документите и материалите, необходими за заседанията на регионалния съвет за развитие;

3. участва в изготвянето на протоколите от заседанията на регионалния съвет за развитие;

4. организира документооборота и поддържа архива на регионалния съвет за развитие;

5. подпомага председателя в неговата работа по подготовка на предложенията и проектите на решения, които се внасят за обсъждане и приемане от регионалния съвет за развитие;

6. координира изпълнението на решенията на регионалния съвет за развитие;

7. съдейства за осъществяване на комуникация и взаимодействие на членовете на регионалния съвет за развитие;

8. осъществява взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт при изпълнението на решенията на съвета;

9. подпомага технически дейността на регионалния координационен комитет съгласно вътрешните правила за неговата дейност;

10. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) изпълнява и други функции, възложени му от председателя на регионалния съвет за развитие или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Секретарят на регионалния съвет за развитие отговаря за своевременното и качественото изпълнение на функциите на секретариата.

Раздел II. Организация и дейност на областния съвет за развитие

Чл. 61. Областният съвет за развитие съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията на областта.

Чл. 62. (1) Председател на областния съвет за развитие е областният управител.

(2) При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.

(3) Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

(4) Членове на областния съвет за развитие на област София са и кметовете на райони, както и 25 представители на общинския съвет на Столичната община, определени от общинския съвет.

(5) Органите и организациите по ал. 3 уведомяват председателя на областния съвет за развитие за определените за членове на съвета свои представители.

(6) Когато член на областния съвет за развитие е временно възпрепятстван да участва в работата на съвета, той може да бъде заместен от предварително определено по същия ред друго лице. В случай че посоченият заместник е изрично писмено упълномощен да участва в конкретното заседание, той притежава право на глас.

Чл. 63. Смяната на членовете на областния съвет за развитие, които са представители на общинските съвети, на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, се извършва от съответните органи по реда на тяхното определяне.

Чл. 64. По покана на председателя на областния съвет за развитие на заседанията на съвета могат да присъстват и да участват в обсъжданията с право на съвещателен глас представители на министерства и други ведомства и на териториалните им структури, на регионалния съвет за развитие, на други областни съвети за развитие от района на ниво 2, както и на физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на областта.

Чл. 65. Списъкът с поименния състав на областния съвет за развитие се предоставя на членовете на съвета, на секретариата на регионалния съвет за развитие и се обявява публично по подходящ начин.

Чл. 66. (1) По решение на областния съвет за развитие могат да се създават постоянни или временни комисии.

(2) С решението по ал. 1 се определят съставът и функциите на постоянните или временните комисии, както и срокът за изпълнение на възложените им задачи.

Чл. 67. Областният съвет за развитие:

1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;

2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;

3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;

4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;

5. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;

6. обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.

Чл. 68. Председателят на областния съвет за развитие:

1. ръководи и координира дейността на областния съвет за развитие и го представлява;

2. организира изпълнението на решенията на областния съвет за развитие;

3. организира обсъждането и съгласуването на инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;

4. осигурява събирането на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;

5. осигурява публичност и прозрачност на дейността на областния съвет за развитие;

6. прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;

7. осигурява координация и взаимодействие с регионалния съвет за развитие, с други областни съвети за развитие, с териториалните звена на изпълнителната власт във връзка с дейността на областния съвет за развитие.

Чл. 69. (1) Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от членовете му;

3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител.

(3) Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.

(4) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване.

Чл. 70. (1) Заседанията на областния съвет за развитие са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от членовете на съвета.

(2) Решенията на областния съвет за развитие се приемат с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете.

(3) Областната стратегия за развитие се приема с мнозинство от две трети от общия брой на членовете на областния съвет за развитие.

Чл. 71. (1) Заседанията на областния съвет за развитие са открити.

(2) За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват приетите решения.

(3) Протоколът се подписва от председателя и протоколиста и се изпраща на членовете на областния съвет за развитие и на секретариата на регионалния съвет за развитие.

(4) Приетите материали от заседанията на съвета са публични и се оповестяват по подходящ начин.

Чл. 72. (1) По изключение областният съвет за развитие може да приема решения и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен с мотиви.

(2) Решението е прието, ако е подкрепено писмено без забележки от две трети от членовете на областния съвет за развитие. В случай че решението не бъде прието, то се разглежда на следващото заседание на съвета.

Чл. 73. (1) Организационно-техническото осигуряване на дейността на областния съвет за развитие се осъществява от секретар на съвета.

(2) Областният управител определя един от служителите в областната администрация за секретар на областния съвет за развитие.

(3) Секретарят на областния съвет за развитие отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, изпращането и съхранението на материалите, свързани с работата на съвета.

Чл. 74. Експертното подпомагане на дейността на областния съвет за развитие се осъществява от служители от областната администрация и от общинските администрации.

Чл. 75. (1) Средствата, необходими за дейността на областния съвет за развитие, се предвиждат по бюджета на областната администрация.

(2) Командировъчните и другите разходи, направени от членовете на съвета във връзка с тяхната дейност, са за сметка на съответната областна администрация, общините и организациите, които представляват.

(3) Председателят и членовете на областния съвет за развитие не получават възнаграждение за работата си в съвета.

 

Глава четвърта.
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Раздел I. Общи положения

Чл. 76. Наблюдението на регионалните планове за развитие и на общинските планове за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното развитие.

Чл. 77. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

Чл. 78. (1) За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на съответните документи за стратегическо планиране на регионалното развитие.

(2) Системата за наблюдение обхваща:

1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация;

2. индикаторите за наблюдение;

3. органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;

4. системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Чл. 79. Наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие и на общинския план за развитие се извършва въз основа на данни на Националния статистически институт, на административната статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други надеждни регионални и местни източници на информация.

Чл. 80. (1) Индикаторите за наблюдение на регионалните планове за развитие и на общинските планове за развитие отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в съответните документи, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение.

(2) Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие.

(3) Информацията и данните за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие и на общинските планове за развитие се въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното развитие.

Чл. 81. Функциите на органите за наблюдение на изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие включват:

1. осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за регионално и местно развитие;

2. координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица на основата на принципа за партньорство;

3. осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното включване;

4. обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие;

5. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, участващи в процеса на изпълнение на регионалните планове за развитие и на общинските планове за развитие;

6. разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски;

7. определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

Чл. 82. Резултатите от наблюдението на общинските планове за развитие и на регионалните планове за развитие се отчитат при изпълнението на съответните областни стратегии за развитие и на Националната стратегия за регионално развитие.

Чл. 83. (1) Експертите, участващи в извършването на оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, трябва да отговарят на следните изисквания за квалификация:

1. да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на социално-икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния сектор;

3. да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и прилагането на структурните инструменти на ЕС.

(2) При възлагане на оценки органите за управление на регионалното развитие изискват писмени доказателства за установяване на съответствието с изискванията на ал. 1 и за липсата на конфликт на интереси от кандидатите.

Раздел II. Наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие

Чл. 84. (1) Орган за наблюдение на регионалния план за развитие е регионалният съвет за развитие в съответния район от ниво 2.

(2) В процеса на наблюдение регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, на физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на регионалния план за развитие.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на регионалния план за развитие се осигурява от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 86. (1) На основата на информацията и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори, се разработва годишен доклад за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие, който обхваща една календарна година от периода на действие на регионалния план за развитие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Докладът по ал. 1 се разработва от териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответния район от ниво 2.

(3) Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от регионалния съвет за развитие е 30 юни на всяка следваща година.

(4) Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на регионалния план за развитие.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) По решение на органа за наблюдение или по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството могат да се изготвят и доклади за отделен случай или период, както и по определена тема или специфичен проблем.

Чл. 87. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие съдържа информация за:

1. общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, в т. ч.:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година;

4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Чл. 88. Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие, се въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното развитие.

Раздел III. Наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие

Чл. 89. (1) Орган за наблюдение на общинския план за развитие е общинският съвет.

(2) В процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на общинския план за развитие.

Чл. 90. Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината.

Чл. 91. (1) Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие.

(2) За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад.

(3) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(4) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.

(5) Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, се въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното развитие.

(6) Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на общинския план за развитие.

(7) Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

(8) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие съдържа информация за:

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регионалното развитие.

§ 2. В срок два месеца от влизането в сила на правилника областните управители свикват областните съвети за развитие на заседание за определяне представителите на общините в регионалните съвети за развитие.

§ 3. В срок три месеца от влизането в сила на правилника министърът на регионалното развитие и благоустройството свиква първото заседание на регионалните съвети за развитие.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Изпълнението на правилника се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА (ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.)Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 1 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на регионалното развитие и благоустройството", "министъра на регионалното развитие и благоустройството" и "Министерството на регионалното развитие и благоустройството" се заменят съответно с "министърът на регионалното развитие", "министъра на регионалното развитие" и "Министерството на регионалното развитие".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  (ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

§ 17. В Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 97 от 2013 г.), навсякъде думите "министърът на регионалното развитие", "министъра на регионалното развитие" и "Министерството на регионалното развитие" се заменят съответно с "министърът на регионалното развитие и благоустройството", "министъра на регионалното развитие и благоустройството" и "Министерството на регионалното развитие и благоустройството".

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."