ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

В сила от 01.12.2000 г. Приет с ПМС № 245 от 24.11.2000 г. Обн. ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., изм. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.79от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.45от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I. Предмет и област на прилагане

Чл. 1. (1) С правилника се уреждат условията и редът за прилагането на Закона за пътищатаотносно собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта и поддържането на пътищата в Република България, както и правата и задълженията на държавните и общинските органи, физическите и юридическите лица при неговото прилагане.

(2) Правилникът се прилага за всички пътища, които са отворени за обществено ползване.

(3) Правилникът не се прилага за улиците и пътищата по чл. 1, ал. 2 от Закона за пътищата.

Раздел II. Подразделение на пътищата

Чл. 2. (1) Републиканските пътища са от национално значение и осигуряват маршрути от държавен интерес.

(2) Като маршрути от държавен интерес се определят тези, които отговарят поне на едно от следните условия:

1. представляват част от международен път клас "Е", означен със съответния международен номер;

2. съвпадат с направлението на международни автомобилни превози;

3. представляват част от общоевропейски транспортни коридори, за които има подписани меморандуми за разбирателство между страните, през чиито територии те преминават;

4. служат за транзитно движение на средни и дълги разстояния;

5. осигуряват транспортна връзка за прехвърляне на транзитно движение от едно направление към друго;

6. осигуряват транспортни връзки с пристанища, граждански летища, жп гари, курорти, културно-исторически паметници и местности и други обекти от национално значение;

7. свързват отделни региони или осигуряват транспортни връзки между общинските и областните центрове.

(3) Републиканските пътища образуват държавната пътна мрежа, чиято дължина се променя с решение на Министерския съвет в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) при промяна на публичната собственост на съществуващите пътища - по предложение на Агенция "Пътна инфраструктура" или на заинтересуваните общини;

2. при изграждане от държавата на нови пътища, представляващи маршрути от държавен интерес;

3. при изграждане на нов път, което води до промяна на функциите и характера на някои от републиканските пътища в района.

Чл. 3. (1) Общинските пътища са от местно значение и осигуряват маршрути от общински интерес.

(2) За маршрути от общински интерес се смятат тези, които отговарят поне на едно от следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) свързват урбанизирани територии в дадена община помежду им или с общински и областни центрове;

2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;

3. осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, жп гари, пристанища, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) свързват урбанизирани територии с обходни пътища от републиканските пътища.

(3) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, чиято дължина се променя с решение на Министерския съвет в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) при промяна на публичната собственост на съществуващите пътища - по предложение на Агенция "Пътна инфраструктура" или на заинтересуваните общини;

2. при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища - по силата на взаимна договореност на заинтересуваните общини и на отделни физически или юридически лица;

3. при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на функциите на пътя в транспортната система на страната;

4. при изграждане от общината на нови общински пътища.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Агенция "Пътна инфраструктура" издава списък с наименованията и номерата на републиканските пътища по класове общо за страната и по области.

(2) Областните администрации издават списък на общинските пътища по общини.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Предложенията за промени на републикански в общински пътища при условията на чл. 2, ал. 3 и на чл. 3, ал. 3 се правят от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта въз основа на споразумителен протокол между Агенция "Пътна инфраструктура" и съответните общини.

Чл. 5. (1) Частните пътища осигуряват маршрути от частни интереси и могат да бъдат отворени за обществено ползване при условията на чл. 9, ал. 2 от Закона за пътищата.

(2) Частните пътища, които са затворени за обществено ползване, се сигнализират с пътен знак В2 и с допълнителна табелка Т17 "Частен път".

Раздел III. Класификация на пътищата

Чл. 6. (1) Републиканските пътища се класифицират според административно-стопанското си значение и функциите си в транспортната система в следните класове:

1. автомагистрали;

2. пътища I клас;

3. пътища II клас;

4. пътища III клас.

(2) Автомагистралите са специално изградени и означени пътища за движение само на моторни превозни средства с високи скорости и притежават следните характеристики:

1. самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение и със специална лента за аварийно спиране;

2. пресичане с други пътища, улици, жп и трамвайни линии само на различни нива;

3. вливане и отливане на движението само на определени места;

4. пълна липса на директни връзки към съседните прилежащи територии.

(3) Пътищата I клас са предназначени за осъществяване на транзитно движение на големи разстояния (предимно от граница до граница) и имат следните характеристики:

1. съвпадат с направленията на основните транзитни потоци или директно свързват отдалечени важни административно-стопански региони в страната;

2. обслужват големи прилежащи територии;

3. имат връзки с пътища към прилежащите територии само на определени места.

(4) Пътищата II клас са предназначени за транзитно движение на средни разстояния. Те изпълняват разпределителни функции в транспортната система, като уплътняват мрежата от първокласни пътища, осигуряват оптимални маршрути на транзитното движение към отделни региони в страната и имат следните характеристики:

1. свързват два и повече първокласни пътища, като осигуряват маршрути за прехвърляне на транзитно движение от едно направление на друго;

2. свързват две и повече области или важни административно-стопански райони в тях;

3. осигуряват транспортни връзки със съседни държави, когато няма път от по-висок клас.

(5) Пътища III клас са всички останали републикански пътища, които не притежават характеристиките по ал. 2, 3 и 4. Те уплътняват държавната пътна мрежа и служат за разпределяне на движението във вътрешността на територии, прилежащи към пътищата от по-висок клас, или осигуряват връзка между отделните общини.

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Общинските пътища могат да бъдат категоризирани според административно-стопанското си значение и функции в транспортната схема.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) Класифицирането и прекласифицирането на републиканските пътища се извършва със списъка по чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата.

(2) Класът на републиканските пътища може да бъде променян само когато даден път промени функциите си в транспортната система и притежава характеристиките за съответния нов клас на пътя.

(3) Степента на техническа изграденост на пътя не води до промяна на неговия клас.

(4) При изграждане на нова автомагистрала или автомагистрален участък съществуващият успореден път запазва класа си.

Раздел IV. Основни елементи на пътя

Чл. 8. (1) Обхватът на пътя включва земното платно по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата и ограничителните ивици от двете му страни по смисъла на чл. 5, ал. 2 и 4 от същия закон.

(2) Широчината на земното платно се определя от най-външните линии на пресичане на откосите на насипите (изкопите) или на отводнителните устройства с естествения терен, освен ако в проекта на пътя е предвидено друго решение.

(3) По дължината на мостове, виадукти и тунели широчината на земното платно по ал. 2 се определя от линиите на хоризонталната проекция на най-външните ръбове на съоръжението върху терена.

(4) Широчината на ограничителните ивици е:

1. два метра - при автомагистралите и пътищата I и II клас;

2. един метър - при останалите пътища.

(5) Обхватът на пътя по дължината на пътните връзки в зоните на пътните възли е както при пътищата извън кръстовище, освен ако в проекта на пътя е предвидено друго.

(6) Широчината на обхвата на пътя се увеличава в следните случаи:

1. при автомагистрали - с оглед на подходящото разполагане на оградните мрежи от двете страни на пътя;

2. в зоните на пътни кръстовища и възли - с оглед осигуряване на необходимата видимост;

3. при големи пътни съоръжения и тунели - с цел да се гарантира тяхната цялост и устойчивост;

4. при необходимост от допълнителен терен - за осигуряване безопасността на движението по пътищата;

5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) при изграждане на велосипедни алеи при условията на чл. 5, ал. 6а от Закона за пътищата.

(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) В границите на урбанизираните територии широчината на обхвата на улиците, които едновременно са участъци от републиканските пътища, се определя с подробния устройствен план.

Чл. 9. (1) В обхвата на пътя освен съоръженията по чл. 5, ал. 7 от Закона за пътищата могат да се разполагат и съоръжения с друго предназначение (подпорни стени при корекции на реки и изпарителни басейни за осигуряване на отводняването).

(2) Съоръженията по ал. 1 се смятат за част от пътя и тяхното изграждане се извършва с разрешение на администрацията, управляваща пътя.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Техническите параметри на пътищата извън границите на урбанизираните територии трябва да съответстват на нормативните изисквания за общинските пътища или за съответния клас републикански път, определени в нормите за проектиране на пътища.

(2) При ремонт на пътищата нормите за техническите параметри на пътищата са задължителни само за елементите, върху които се въздейства с ремонтните работи.

(3) Републиканските и общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай по-високата степен на техническа изграденост на пътя не води до промяна на неговия клас или на неговите функции и значение в транспортната система.

(4) Участъците от съществуващите пътища, чиито технически параметри не отговарят на нормите за проектиране на пътищата, се сигнализират с пътни знаци, указващи безопасния режим на движение.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Техническите параметри на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии трябва да са в съответствие с Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ, бр. 86 от 2004 г.) и Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.).

(2) Широчината на платната за движение на републиканските пътища по ал. 1 не трябва да бъде по-малка от широчината, определена с нормите за проектиране на пътищата.

(3) По принцип улиците, които са част от републиканските пътища, се сигнализират със знаци за предимство на движението по тях.

Раздел V. Прилежащи зони

Чл. 12. (1) Ограничителните строителни линии определят границите на крайпътните терени с разрешителен режим за строителство, което не е свързано пряко с обслужване на движението.

(2) Ограничителните строителни линии на пътните връзки в зоната на пътните възли се разполагат както при останалите пътища (без автомагистралите). В този случай при застъпване на линиите по главния път и по пътните връзки за действителна се приема линията, която е по-далече от пътя.

(3) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия с разрешение, получено при условията на чл. 26 от Закона за пътищата, могат да се изграждат, разширяват или да се извършва реконструкция на следните обекти, предназначени за обслужване на хора и пътни превозни средства:

1. мотели и къмпинги;

2. бензиностанции и газостанции;

3. търговски обекти;

4. сервизи за ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства;

5. площадки на пътна помощ;

6. сгради и съоръжения, свързани с поддържането на пътищата и с контрола на движението.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

(5) В зоната от края на пътното платно до ограничителната строителна линия могат да се изграждат при условията на ал. 3 подземни технически проводи и съоръжения, представляващи обществен интерес, когато местните теренни условия не позволяват те да бъдат разположени извън тази зона и не застрашават целостта на пътя и безопасността на движението.

(6) Съоръженията по ал. 5 могат да се разполагат в зоната на пътното платно, при условие че е получено разрешение от администрацията, управляваща пътя, в следните случаи:

1. при доказана техническа необходимост от пресичане на пътя или за преминаване през кръстовища;

2. при пътни съоръжения и тунели, при условие че са изградени специални тротоарни кабелни или други кутии.

Чл. 13. (1) Обслужващите зони по чл. 7 от Закона за пътищата определят границите на съседните крайпътни терени, чието ползване има отношение към изграждането, ремонта и поддържането на пътищата.

(2) За земите в обслужващите зони се прилагат ограниченията по чл. 26 от Закона за пътищата.

(3) Ограниченията по ал. 2 се прилагат и за случаите, когато за изграждането на нов или обходен път има одобрен проект и е извършена промяна на предназначението на земята.

(4) Земите в обслужващите зони могат да се ползват за нуждите на пътищата при условията на чл. 38 от Закона за пътищата.

 

Глава втора.
СОБСТВЕНОСТ

Чл. 14. (1) Собствеността на пътищата по чл. 5, ал. 5 от Закона за пътищата се разпростира и върху всички изоставени при реконструкцията на пътя пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Пътните участъци по ал. 1 не може да бъдат ползвани чрез трайно застрояване, ограждане, прокопаване и други или да се възпрепятства ползването им за движение на моторни превозни средства по какъвто и да е начин.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:

1. при промяна на функциите и значението на пътя по условията на чл. 3 и 4 чрез обявяването им за публична държавна собственост, съответно за публична общинска собственост, по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост;

2. при отчуждаване на частни пътища и обезщетяване на техните собственици от общините при условията и по реда на Закона за общинската собственост;

3. въз основа на подадено писмено заявление от физически и юридически лица за прехвърляне собствеността на общински път и решение на общинския съвет за промяна на публичната собственост на пътя в частна собственост.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Публичната собственост на пътищата се променя от държавна в общинска и обратно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и се представят в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта от:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" съгласувано със съответните общини - за промяната в публична държавна собственост;

2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) кмета на общината съгласувано с Агенция "Пътна инфраструктура" - за промяната в публична общинска собственост.

(3) Преписката на предложението за промяна на собствеността на пътищата съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) заповед на изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" и решение на общинския съвет на съответната община, за промяна на публичната собственост на пътя;

2. решение на общинския съвет за промяна на собствеността на съответния частен път;

3. обяснителна записка с мотиви и обосновка на необходимостта от промяна на собствеността на пътя;

4. писмено съгласие на заинтересуваните от промяната страни;

5. съгласувателни писма;

6. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта до Министерския съвет.

Чл. 16. (1) Физическите и юридическите лица установяват възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху частни пътища, отворени за обществено ползване, с нотариални актове.

(2) Промяната на собствеността на частните пътища, отворени за обществено ползване, се извършва чрез правна сделка или чрез принудително отчуждаване за държавни или общински нужди.

 

Глава трета.
ПОЛЗВАНЕ

Раздел I. Обществено ползване на пътищата

Чл. 17. (1) Общественото ползване на пътищата се изразява във:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) превоз на хора и товари с превозни средства, чиито размери, маса и натоварване на ос не надвишават нормите, определени от министъра на транспорта;

2. временно спиране и престой на превозни средства на определените за това места, разположени извън платното за движение;

3. движение на велосипедисти, земеделска и горска техника, придвижване на пешеходци и прекарване на стада, когато няма въведени забрани за това.

(2) Общественото ползване на частните пътища се осъществява при условията на чл. 9, ал. 2от Закона за пътищата.

(3) Разрешенията за въвеждане на временни забрани за обществено ползване на пътищата или на отделни техни участъци при условията на чл. 9, ал. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата по искане на трети лица се издават:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) за автомагистралите и републиканските пътища I клас - от изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" след уведомяване на Главна дирекция "Охранителна полиция";

2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) за републиканските пътища II и III клас - от изпълнителния директор Агенция "Пътна инфраструктура" или от упълномощени от него длъжностни лица след уведомяване на звено "Пътна полиция" при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи;

3. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) за общински и частни пътища - от кметовете на общините след съгласуване със звено "Пътна полиция" при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.

(4) Когато с разрешенията по ал. 3 се въвеждат временни забрани за обществено ползване на пътищата за повече от 8 часа, собственикът на пътя задължително сигнализира и указва обходен маршрут.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) Собственикът или ползвателят на превозно средство по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата заплаща такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Проектирането, художественото и техническото оформление и отпечатване на винетките се възлага и приема от изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" или от упълномощено от него длъжностно лице.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Разпространяването и продажбата на винетките, както и отчитането на реализираните приходи, се организира от Агенция "Пътна инфраструктура".

Раздел II. Специално ползване на пътищата

Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Специалното ползване на пътищата се извършва при спазване на наредбата на Министерския съвет по чл. 18, ал. 5 от Закона за пътищата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) При изграждането и експлоатацията на пътна връзка към търговски крайпътен обект или крайпътен обслужващ комплекс се спазват техническите изисквания за проектиране на пътища при условия и по ред, осигуряващи безопасността на движението.

Раздел III. Концесии (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

 

Глава четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I. Видове дейности

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) За осигуряване на дейностите по управление на пътищата Агенция "Пътна инфраструктура" изгражда и поддържа информационна система за управление и контрол на пътната инфраструктура.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Данните за информационната система по ал. 1 се предоставят от лицата по чл. 19, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за пътищата в съответствие с указания, одобрени от изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура".

Чл. 28. Контролът на дейностите по управление на пътищата се осъществява по низходящ ред, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) за републиканските пътища, включително платното (платната) за движение на участъците от републиканските пътища в границите на урбанизирани територии, от:

а) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) министъра на транспорта;

б) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура";

в) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) упълномощено от изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" длъжностно лице;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) за участъците от републиканските пътища за транзитно преминаване през урбанизирани територии от:

а) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) министъра на транспорта;

б) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" или упълномощено от него длъжностно лице;

3. (нова - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) за общинските пътища от:

а) министъра на регионалното развитие и благоустройството;

б) кметовете на общините, районите и кметствата;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) за частните пътища, открити за обществено ползване, от:

а) кметовете на общините, районите и кметствата;

б) техните собственици.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Управлението на имотите и вещите - държавна собственост, се извършва от Агенция "Пътна инфраструктура" чрез изпълнителния директор на агенцията или упълномощено от него длъжностно лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Недвижимите имоти и движимите вещи - частна държавна собственост, предоставени за управление на Агенция "Пътна инфраструктура", могат да се отдават под наем от изпълнителния директор с разрешение на надзорния съвет на агенцията при условията и по реда на Закона за държавната собственост.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.)

(7) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.)

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Изпълнителният директор на Агенция "Пътна инфраструктура" или упълномощени от него длъжностни лица могат да предоставят за временно безвъзмездно ползване помещения с прилежащи земи в границите на опорните пунктове на служители в управлението, които непосредствено извършват дейности по ремонта или поддържането на републиканските пътища в прилежащия пътен участък.

(2) Помещенията се предоставят за подпомагане изпълнението на служебните или трудовите функции и за задоволяване жилищните нужди на служителите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Служителите по ал. 1 се определят със заповед на изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура", въз основа на която се сключва договор за определяне срока на ползването, начина на заплащане на консумативните разходи и другите условия на ползване на помещенията и земите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) Прекратяването на трудовото правоотношение на служителите по ал. 1 е основание за прекратяване на договора.

Раздел II. Съгласуване на проекти (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Раздел III. Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

 

Глава пета.
ПЛАНИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел I. Планиране

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) (1) Министерският съвет определя държавната политика за планирането, изграждането, управлението и поддържането на пътната инфраструктура в Република България.

(2) В изпълнение на държавната политика по ал. 1 Министерският съвет приема дългосрочна стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна оперативна програма за изпълнение на стратегията.

(3) Министърът на транспорта и министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществяват държавната политика за развитието на пътната инфраструктура и предлагат на Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна оперативна програма за изпълнението й.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Стратегията за развитие на пътната инфраструктура и средносрочната оперативна програма за нейното изпълнение се разработват от Агенция "Пътна инфраструктура".

(5) Средносрочната оперативна програма определя етапите при реализацията на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура и съдържа:

1. анализ и оценка на текущото технико-експлоатационно състояние на пътната мрежа;

2. срок на действие, цели и анализ на финансовите и техническите възможности за тяхното постигане;

3. поименен списък на проектите, включени в програмата, и приоритети в последователността на тяхното реализиране;

4. оценка на взаимодействието между включените в програмата проекти с други проекти от национално и регионално значение;

5. бюджетна прогноза за ресурсно осигуряване на програмата, включително по линия на международни финансови споразумения и програми за развитие на пътна инфраструктура.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) По предложение на изпълнителния директор надзорният съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" одобрява средносрочна бюджетна прогноза за инвестиции на агенцията за изпълнение на проекти по средносрочната оперативна програма.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Агенция "Пътна инфраструктура" разработва годишна инвестиционна програма за следните основни дейности по републиканските пътища: проучване, проектиране и отчуждаване, изграждане на нови и реконструкция на съществуващи пътища, поддържане и ремонт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) Годишната инвестиционна програма се одобрява от надзорния съвет.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Надзорният съвет по предложение на изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" по изключение може да приеме решение за изпълнението на непредвидени в програмата обосновани действия при стихийни бедствия и крупни промишлени аварии или при възникване на обоснован обществен интерес, като определи начина на финансиране.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Годишната инвестиционна програма се съставя в съответствие със средносрочната оперативна програма по чл. 34, ал. 2, като се отчитат и областните програми за ремонт и поддръжка в рамките на определените лимити за капиталови разходи по бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура".

Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Изпълнителният директор на Агенция "Пътна инфраструктура" разработва проект на средносрочна бюджетна прогноза за инвестиции на агенцията като част от средносрочната оперативна програма по чл. 34, ал. 2 и го представя за приемане от надзорния съвет на агенцията.

(2) Бюджетната прогноза по ал. 1 включва обобщени разчети за приходите, текущите разходи, капиталовите разходи, както и разходите за обслужване на заеми. Тя се одобрява от надзорния съвет и се внася в Министерството на финансите.

(3) Директорите на областните пътни управления разработват проект на годишна областна инвестиционна програма, която се представя за становище на общините в областта и в областния съвет за регионално развитие.

Чл. 37. Строителните програми за изграждане и ремонт на общинските пътища, както и програмите за тяхното поддържане се разработват от общините.

Раздел II. Изграждане, реконструкция и ремонт (Загл. доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) 

Чл. 38. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Изграждането, реконструкцията и ремонтът на пътищата включват:

1. проучване и проектиране;

2. отчуждаване;

3. строителство;

4. процедури по въвеждането в експлоатация (приемане и разрешаване ползването на завършеното строителство, отстраняване на дефекти в гаранционен период, предаване на собственика).

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) Обхватът и съдържанието на проектите за пътищата се определят с наредбите по чл. 36 от Закона за пътищата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Изпълнителният директор на Агенция "Пътна инфраструктура" утвърждава проучванията и проектите за републикански пътища.

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.)

Чл. 41. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Взаимната договореност между Агенция "Пътна инфраструктура" и съответната община за финансиране на дейностите по изграждането, реконструкцията и ремонта на републиканските пътища в чертите на градовете по чл. 30, ал. 2 от Закона за пътищата се реализира по следния ред:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) подписване на споразумителен протокол между изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" и кмета на съответната община; в протокола се отразяват наименованието на обекта, срокът за изпълнение, експертно определения общ размер на средствата за реализация на проекта и предложение за тяхното разпределяне;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) възлагане на проучване и проектиране на обекта със задължително изискване към проектанта за отделно представяне на видовете и количествата строително-монтажни работи, които ще се финансират от Агенция "Пътна инфраструктура" и от съответната община съгласно споразумителния протокол по т. 1;

3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) разглеждане на проекта в Експертния технико-икономически съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" и утвърждаване на неговото решение от изпълнителния директор;

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) утвърждаване на проекта от изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" след представяне на оценка за съответствие;

5. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) извършване на отчуждителни процедури;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) включване на обекта в годишната строителна или ремонтна програма на Агенция "Пътна инфраструктура";

7. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) одобряване на проекта по реда на Закона за устройство на територията.

8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) провеждане от Агенция "Пътна инфраструктура" на процедури за избор на изпълнител и консултант по Закона за устройство на територията;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) дейностите по т. 1-7 се организират и финансират авансово от Агенция "Пътна инфраструктура";

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) подписване на договор за съвместно финансиране между изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" и кмета на съответната община, с който се определя окончателният размер на необходимите средства и тяхното разпределение между страните по договора с отчитане на авансово платените суми;

11. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) реализиране на проекта по сключени договори между Агенция "Пътна инфраструктура" и изпълнителите на строителството и на консултанта по Закона за устройство на територията;

12. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) разплащане на изпълненото строителство и на разходите за консултант по Закона за устройство на територията по представени първични счетоводни документи от Агенция "Пътна инфраструктура" и от съответната община съгласно договора по т. 9.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Принудително отчуждаване за нуждите на републиканските и общинските пътища на имоти - частна собственост, се извършва при условията и по реда на Закона за държавната собственост, Закона за общинската собствености Закона за устройство на територията.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.)

(3) Разходите за оценка на имотите и общата сума на обезщетенията за предвидените отчуждения се включват в стойността на обекта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Паричното обезщетение за принудително отчуждаване за нуждите на републиканските пътища се заплаща от Агенция "Пътна инфраструктура".

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.)

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Изместване на участъци от републикански или общински пътища, налагащо се от изграждането на нов или от реконструкцията на съществуващ обект - частна собственост, се допуска с разрешение на министъра на транспорта - за участъци от републиканските пътища, и с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството - за участъци от общинските пътища, въз основа на мотивирано искане на собственика на обекта.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.)

Чл. 46. (1) Пътните обекти по чл. 32, ал. 1 се изграждат при спазване на съгласувания проект, без да се прекъсва или затруднява движението по съществуващия път.

(2) Когато администрацията, съгласувала проекта, констатира отклонения от първоначално представения проект, тя прави постъпки пред компетентните органи за спиране на строителството, докато се отстранят допуснатите нарушения.

(3) Лицата, извършващи строителство на крайпътни и други обекти, които засягат пътищата, са длъжни да отстранят за своя сметка всички причинени от тях повреди по съществуващите пътища, като възстановят предишните условия на движение и външен вид на пътя.

(4) При неизпълнение на задълженията по ал. 3 нанесените повреди по пътищата се отстраняват от администрацията, управляваща пътя, като направените за това разходи се възстановяват изцяло от лицата, които изграждат обектите.

(5) Администрацията, съгласувала проекта, може да направи възражение при приемането на строителните обекти и да постави срокове за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения.

Раздел III. Поддържане

Чл. 47. (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.

(2) Текущият ремонт включва работите по отстраняване на локални повреди по настилката и пътните принадлежности, причинени от нормалната експлоатация на пътя.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Организирането на дейностите по поддържане на пътищата са задължение на:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Агенция "Пътна инфраструктура" за:

а) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) републиканските пътища извън границите на урбанизираните територии;

б) платното (платната) за движение на републиканските пътища в границите на селата и селищните образувания;

2. съответните общини за:

а) общинските пътища;

б) тротоарите, подземните съоръжения, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване извън платното (платната) за движение на републиканските пътища в границите на селата и селищните образувания;

в) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) републиканските пътища в границите на градовете, като Агенция "Пътна инфраструктура" участва във финансирането със средства в размер на средногодишните разходи за поддържане на 1 км от съответния клас път, предвидени в бюджета на фонда за текущата година.

Чл. 49. (1) Поддържането на съществуващи пътни кръстовища и възли в случаите по чл. 45 е задължение на съответния собственик на всяко от направленията.

(2) Поддържането на пътните връзки по ал. 1 е задължение на собственика на основното направление.

Чл. 50. Видът, обхватът и периодичността на работите по поддържането и текущия ремонт на пътищата, както и изискванията към организацията и технологията за тяхното изпълнение се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Глава шеста.
ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕМОНТА И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПЪТИЩАТА (НОВА - ДВ, БР. 42 ОТ 2001 Г.)

Раздел I. Общи изисквания

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Агенция "Пътна инфраструктура" финансира:

1. дейностите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на:

а) републиканските пътища извън границите на градовете;

б) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) пътните възли и кръстовищата, както и частите от тях, които са част от републиканските пътища;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) разходите, свързани с отчуждаването на терени и с промяна на предназначението на земеделски земи и гори и земи от горския фонд, необходими за изграждането на републикански пътища извън границите на урбанизираните територии и на платната за движение на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Агенция "Пътна инфраструктура" изплаща обезщетенията за частите от отчуждените имоти в границите на урбанизираните територии, които попадат в обхвата на платното (платната) за движение. Площта на тези части се определя в парцеларния план към работния проект на съответния пътен участък.

Чл. 52. Общините финансират:

1. дейностите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на:

а) общинските пътища;

б) пътните възли и кръстовищата, както и частите от тях, които са част от общинската пътна мрежа;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) разходите, свързани с отчуждаването на терени и с промяна на предназначението на земеделски земи и гори и земи от горския фонд, необходими за изграждането на общински пътища и на частта от републиканските пътища в урбанизираните територии извън платната за движение.

Чл. 53. (1) При реконструкция и ремонт на съществуващи пътни кръстовища и възли, когато основното и второстепенното направление (направления) имат различни собственици, разходите се разпределят между тях пропорционално на стойностите на строителните работи по всяко от направленията.

(2) Реконструкцията и ремонтът на пътните връзки по ал. 1 се финансират от собственика на основното направление.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Агенция "Пътна инфраструктура" и общините финансират съвместно проектите за изграждане и основен ремонт на участъците от републиканските пътища в границите на градовете в съотношение, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) от Агенция "Пътна инфраструктура" - в размер, пропорционален на строителната стойност на платното (платната) за движение извън границите на града;

2. от общината - в размер, пропорционален на останалата част от строителната стойност на пътя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) За финансиране на дейностите по ал. 1 се постига взаимна договореност между Агенция "Пътна инфраструктура" и съответната община, която се реализира по установения в чл. 41 ред.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Общините съвместно с Агенция "Пътна инфраструктура" финансират поддържането на републиканските пътища в границите на градовете по реда на чл. 48, т. 2, буква "в".

(2) Директорите на областните пътни управления и кметовете на съответните общини до 30 септември определят в споразумителен протокол размера на средствата по чл. 48, т. 2, буква "в" за следващата бюджетна година според дължината на републиканските пътища в границите на градовете, както и сроковете за предоставяне на средствата на общините.

(3) Отчитането на средствата по ал. 2 се извършва по реда на чл. 77.

Чл. 56. Средствата от републиканския бюджет за финансиране на изграждането, ремонта и поддържането на републиканските и общинските пътища се определят със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 57. Дейностите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на частните пътища, се финансират със средства на техните собственици.

Чл. 58. Дейностите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на пътните връзки към крайпътните обекти за обслужване на пътници и превозни средства, се финансират със средства на собствениците на обектите.

Чл. 59. Изграждането на части от мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура в обхвата на пътищата се финансира от собствениците на съответните мрежи и съоръжения.

Чл. 60. Изместването на отделни пътища или на участъци от тях във връзка с изграждането на нови или реконструкцията на съществуващи обекти, както и ремонтът за възстановяване на участъци от пътищата, увредени при изграждане, реконструкция и ремонти на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други подземни съоръжения, се финансират от инвеститорите, които са ги предизвикали.

Чл. 61. Пътища или части от тях, предоставени на концесия, се финансират в съответствие с концесионния договор.

Раздел II. Финансиране (Загл. изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) 

Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Агенция "Пътна инфраструктура" е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Източници на финансиране на Агенция "Пътна инфраструктура" са:

1. субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

2. такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3, т. 1 от Закона за пътищата;

3. лихви;

4. дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

5. (нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) средства от лабораторни услуги;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) Средствата от агенцията се разходват за:

1. изграждане на нова пътна инфраструктура;

2. експлоатация, поддържане, ремонт и реконструкция на републиканските пътища;

3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) административно-стопански и други разходи, свързани с дейността на агенцията.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., предишен текст на чл. 63, изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) От бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" се финансират разходи при спазване на приоритетите по чл. 49 от Закона за пътищата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) Изпълнителният директор организира разработването, ръководи и контролира изпълнението на бюджета на агенцията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г.)

Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.)

Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Раздел III. Финансиране на републиканските пътища

Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Министерският съвет определя лимита за капиталови разходи по бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Изпълнителният директор на Агенция "Пътна инфраструктура" разработва проект на годишна инвестиционна програма и я представя за приемане от надзорния съвет на агенцията. Програмата се разработва съгласно утвърдените от Министерството на финансите типови документи за капиталови разходи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Годишната инвестиционна програма се одобрява от надзорния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" и се внася в Министерството на финансите за утвърждаване като част от бюджета на агенцията.

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., предишен текст на чл. 73, изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) За текущите разходи изпълнителният директор на Агенция "Пътна инфраструктура" изработва обобщени разчети по единната бюджетна класификация и ги представя на надзорния съвет на агенцията за одобряване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) Исканията за корекция на бюджета на агенцията се разработват от изпълнителния директор и се одобряват от надзорния съвет при условията и по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) От бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" се финансират дейностите по експлоатация, поддържане, ремонт и реконструкция на републиканските пътища, за преминаването по които се заплаща винетна такса.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) Исканията за корекции на бюджета на агенцията се разработват от изпълнителния директор, одобряват се от надзорния съвет и се извършват при условията и по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

Раздел IV. Финансиране на общинските пътища

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Общините финансират дейностите по чл. 52 със средства от предоставените целеви трансфери от централния бюджет, от бюджетите и от извънбюджетните фондове и сметки на общините, с безвъзмездно предоставени средства и от заеми.

Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Министерството на финансите разработва проект на Национална годишна програма за финансиране изграждането, реконструкцията, ремонта и зимното поддържане на общинските пътища с целеви трансфери от централния бюджет, предвидени в Закона за държавния бюджет за съответната година, като се вземат предвид мотивираните предложения на кметовете на общините.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) В срок до 31 март на съответната година министърът на регионалното развитие и благоустройството одобрява програмата по ал. 1.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) При разработването на проекта на Национална годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа се спазват следните приоритети:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) осигуряване на средства за текущ ремонт и зимно поддържане и снегопочистване;

2. осигуряване на средства за изграждане, реконструкция и основен ремонт при следните критерии:

а) предотвратяване на опасност от аварии на съоръженията на общинската пътна мрежа и от свлачища и за ликвидиране на последиците от тях;

б) степен на проектна готовност;

в) възможност за намаляване на обема на незавършеното строителство;

г) подобряване на транспортната инфраструктура в планинските райони;

д) социална и икономическа целесъобразност;

е) осигурено допълващо финансиране от друг източник;

3. осигуряване на средства за проучвателни и проектни работи за общинските пътища;

4. осигуряване на средства за общински програми за повишаване безопасността на движението;

5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) финансиране на строителството, ремонта и поддържането на общинските пътища в планинските райони.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството въз основа на заявките на общините уведомява министъра на финансите за подлежащите на превеждане целеви трансфери от централния бюджет на средствата, разпределени в програмата по ал. 1.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Общините отчитат в Министерството на регионалното развитие и благоустройството изразходването на средствата от целевите трансфери с писмени отчети, към които се прилагат заверени копия от договорите и разходооправдателните документи.

(2) Целево предоставените средства на общините за зимно поддържане и снегопочистване могат да бъдат прехвърлени за ползване през следващата бюджетна година, като се отчетат най-късно до 30 април на текущата година.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) В дейността си органите на Агенция "Пътна инфраструктура" прилагат регламентите на Европейския съюз и правилата на международните финансови институции.

Раздел V. Финансиране на програми въз основа на сключени международни договори

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Предоставянето на необходимите средства за финансиране по програми въз основа на сключени международни договори, по които Република България е страна, както и изплащането на главници, лихви и такси по заеми, отпуснати от международни финансови институции по договори, за които Агенция "Пътна инфраструктура" е изпълнител на проекта, се извършва съобразно условията на заемното споразумение и споразумението за преотстъпване на заема.

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Агенция "Пътна инфраструктура" ежегодно до 31 март представя в Министерството на финансите предложенията си за инвестиционните проекти, за чието финансиране се предвижда сключване на споразумения за външни и вътрешни държавни заеми през следващата година при условията и по реда на Закона за държавния дълг.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Когато Агенция "Пътна инфраструктура" е бенефициент по държавни заеми, изпълнителният директор на агенцията участва в тяхното договаряне заедно с министъра на финансите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Проектите за предложенията по ал. 1 и за позициите по ал. 2 на Агенция "Пътна инфраструктура" се разработват от изпълнителния директор и се одобряват от надзорния съвет на агенцията в съответствие с утвърдената средносрочна бюджетна прогноза за инвестиции на агенцията.

Раздел VI. Финансиране на железопътната инфраструктура (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) 

Чл. 81. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 84. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Раздел VII. Финансиране на пътната мрежа в планинските райони (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) 

Чл. 85. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 86. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Раздел VIII. Информация и контрол на количествата реализирани и постъпилите при режим на внос горива и за начислените върху тях такси (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) 

Чл. 87. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) По смисъла на правилника:

1. "Пречиствателно съоръжение" е утаителна шахта, разположена в обхвата на пътя, в която чрез пътните окопи постъпват повърхностните води от пътното платно.

2. "Пътна връзка към търговски крайпътен обект или крайпътен обслужващ комплекс" е платно за движение на пътни превозни средства между съществуващ път и обекта/комплекса, изцяло или частично разположено в обхвата на пътя.

3. "Участък от републикански пътища в границите на урбанизираните територии" е участъкът от пътя, обозначен с пътни знаци с наименования Д11 "Начало на населено място" и Д12 "Край на населеното място".

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Правилникът се приема на основание § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пътищата.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)

§ 33. Навсякъде в правилника думите "републиканска пътна мрежа" се заменят с "републикански пътища".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)

§ 34. До утвърждаването на списъка на общинските пътища от Министерския съвет в програмата по чл. 75, ал. 1 на базата на мотивирани предложения от общините се включват пътни обекти за изграждане, реконструкция и ремонт на пътни отсечки и разчети за необходимите средства за зимно поддържане и почистване.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 13. Министрите до 30 септември 2006 г. да внесат в Министерския съвет предложения за изменения и допълнения на устройствените правилници на ръководените от тях министерства, свързани с осигуряване на административния капацитет и функциите на министерствата за изпълнение на Закона за концесиите и на Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

§ 14. Министрите до 30 септември 2006 г. да извършат необходимите промени в подзаконовите нормативни актове, издадени от тях, за привеждането им в съответствие съсЗакона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 - 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2008 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 6. В Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 13 и 45 от 2009 г. и бр. 60 от 2012 г.), се правят следните изменения:

2. В правилника навсякъде думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура".

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".