УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

В сила от 15.01.2010 г. Приет с ПМС № 339 от 30.12.2009 г.  Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят:

1. дейността, структурата, функциите и числеността на персонала на Изпълнителната агенция по горите, наричана по-нататък "агенцията";

2. организацията на работа на Стопанския съвет към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Чл. 2. (1) Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, със седалище София.

(2) Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

Глава втора.

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I. Общи положения

Чл. 3. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

(2) Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от министъра на земеделието и храните след съгласуване с министър-председателя.

(3) Изпълнителният директор осъществява правомощията си пряко и чрез регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията.

Чл. 4. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.

(2) Договорът със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от изпълнителния директор на агенцията след съгласуване с министъра на земеделието и храните.

Раздел II. Правомощия на изпълнителния директор

Чл. 5. (1) Изпълнителният директор има следните правомощия:

1. организира и ръководи дейността на агенцията;

2. осъществява общото ръководство и контролира дейността на регионалните дирекции по горите, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и специализираните териториални звена на агенцията;

3. подготвя и предлага на министъра на земеделието и храните национална стратегия в областта на горите и ловното стопанство;

4. представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността на агенцията;

5. изготвя предложения до министъра на земеделието и храните за изключване на гори и земи от горския фонд, за учредяване на право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд и за закупуване на гори и земи;

6. създава и закрива отдели и сектори в дирекциите и утвърждава длъжностното разписание на агенцията;

7. предлага на министъра на земеделието и храните създаване, преобразуване и закриване на регионални дирекции по горите и специализирани териториални звена на агенцията;

8. утвърждава числеността, длъжностните разписания и средствата за работна заплата на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;

9. издава актове за възникване, изменяне и прекратяване на служебните правоотношения и сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите в агенцията и с ръководителите на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;

10. управлява и разпределя средствата от бюджета;

11. утвърждава бюджетните сметки на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;

12. управлява имуществото на агенцията;

13. утвърждава правилник за организацията на работната заплата в агенцията;

14. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред;

15. издава Инструкция за деловодната дейност и документооборота в агенцията;

16. командирова в страната служителите от агенцията и ръководителите на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена, а в чужбина - всички служители от агенцията, регионалните дирекции по горите и специализирани териториални звена, както и от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства;

17. обявява списъка на информацията, подлежаща на класификация като служебна тайна в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация;

18. разработва проекти на нормативни актове в областта на своята компетентност;

19. създава експертни работни групи за изготвяне проекти на актове или за предлагане решения на конкретни въпроси;

20. предлага на министъра на земеделието и храните сключване на международни договори и участие в международни организации в областта на горското и ловното стопанство;

21. участва в разработването и прилагането на двустранни и многостранни споразумения за икономическо и научно-техническо сътрудничество;

22. сключва договори, необходими за осъществяване дейността на агенцията съобразно своите правомощия;

23. сключва браншов колективен трудов договор и договор със синдикалната организация на държавните служители в агенцията;

24. в законоустановените случаи със заповед делегира правомощия на длъжностни лица от агенцията, на ръководителите на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена, както и на директорите на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства;

25. утвърждава средства за допълнително възнаграждение на служителите в агенцията, в регионалните дирекции по горите и в специализирани териториални звена на агенцията от икономии на средства за работна заплата;

26. със заповед определя служителите от агенцията, от регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена, които да получават допълнително месечно възнаграждение за работа с класифицирана информация и допълнителното месечно възнаграждение за всеки от тях в размер от 10 до 20 на сто от основното им възнаграждение;

27. със заповед определя размера на възнаграждението на служителите в агенцията, в регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията за участие в работни групи, комисии и по проекти;

28. въвежда спомагателни книги и регистри за отразяване на обстоятелствата по държавната собственост;

29. изпълнява други функции, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник изпълнителния директор.

Раздел III. Стопански съвет

Чл. 6. (1) Стопанският съвет се състои от председател, секретар и членове.

(2) Председател на Стопанския съвет е изпълнителният директор на агенцията или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Поименният състав на Стопанския съвет се определя със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 7. (1) Председателят на Стопанския съвет:

1. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред;

2. ръководи заседанията и цялостната работа на Стопанския съвет;

3. контролира изпълнението на решенията на Стопанския съвет;

4. подписва протоколите от заседанията на Стопанския съвет.

(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от секретаря на съвета.

Чл. 8. Секретарят на Стопанския съвет:

1. организира подготовката на заседанията;

2. подготвя проекта на дневен ред за заседанията на Стопанския съвет;

3. изпраща копие от утвърдения дневен ред на всички членове на Стопанския съвет;

4. организира провеждането на заседанията, включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;

5. води протокол от заседанията;

6. в 7-дневен срок от провеждането на заседанието изпраща на членовете на Стопанския съвет копие-извлечение от протокола с приетите решения;

7. организира и координира изпълнението на взетите решения;

8. води архива на Стопанския съвет;

9. осъществява връзката и координацията между членовете на Стопанския съвет.

Чл. 9. (1) Редовните заседания на Стопанския съвет се провеждат най-малко три пъти в годината.

(2) Заседанията на Стопанския съвет се свикват от неговия председател и се считат за редовни, ако на тях присъстват не по-малко от половината от членовете му. При липса на кворум председателят отлага заседанието за друга дата, но не по-късно от 14 дни, и то се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

(3) При необходимост председателят на Стопанския съвет свиква извънредни заседания по своя инициатива, по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете или по решение, взето на последното заседание на съвета.

Чл. 10. За всяко заседание на Стопанския съвет се съставя дневен ред, който се изготвя от секретаря, утвърждава се от председателя и заедно с материалите по него се изпраща на членовете най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

Чл. 11. На заседание на Стопанския съвет могат да се обсъждат и въпроси, невключени в предварително утвърдения дневен ред, само ако присъстват всички членове на съвета и те са съгласни.

Чл. 12. Решенията на Стопанския съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите негови членове и с явно гласуване.

Чл. 13. (1) На заседанията на Стопанския съвет се води протокол.

(2) Протоколът се подписва от председателя, секретаря и членовете на съвета.

(3) При подписване на протокола с особено мнение членът на съвета в срок два работни дни от провеждането на заседанието представя на председателя писмени мотиви към особеното мнение, които са неразделна част от протокола.

(4) Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от секретаря.

(5) В срок до 14 дни след провеждането на всяко заседание копия-извлечения от протоколите, решенията и другите приети актове се изпращат от секретаря до всички членове на Стопанския съвет.

 

Глава трета.

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I. Общи положения

Чл. 14. (1) Агенцията е структурирана в дирекция "Вътрешен одит", служител по сигурността на информацията, финансов контрольор, две дирекции на обща администрация и 3 дирекции на специализирана администрация.

(2) Разпределението на числеността на персонала в агенцията е посочено в приложението.

Раздел II. Главен секретар

Чл. 15. Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията, като отговаря за:

1. административното и правното обслужване;

2. планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

3. дейността по управление на човешките ресурси.

Чл. 16. Главният секретар:

1. осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор на агенцията;

2. отговаря за подготовката и съгласуването на актовете за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, както и на договорите за управление на държавните предприятия;

3. ръководи, координира и контролира администрацията за точното спазване на нормативните актове;

4. координира оперативното взаимодействие с администрациите на другите органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;

5. осигурява, организира и контролира дейността по предоставянето на информация на граждани, юридически лица и органите на държавната власт;

6. отчита дейността си пред изпълнителния директор на агенцията;

7. контролира спазването на етичните правила и разглеждането на постъпили сигнали за конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения, като осъществява контрол по спазването на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 53 от 2004 г.);

8. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на изпълнителния директор на агенцията;

9. разработва ежегодните цели на администрацията и план за тяхното изпълнение въз основа на утвърдените от изпълнителния директор стратегически приоритети;

10. организира и контролира административната дейност по приемане и обработване на постъпили сигнали, жалби и предложения от юридически и физически лица;

11. изпълнява и други функции и задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

Раздел III. Финансов контрольор

Чл. 17. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия на агенцията, свързани с финансовата й дейност.

(2) При осъществяването на предварителния контрол финансовият контрольор изразява мнение за законосъобразността на предстоящите решения за поемане на задължения или за извършване на разходи.

Чл. 18. Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

Раздел IV. Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 19. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Дирекцията осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към изпълнителния директор на агенцията, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Дирекция "Вътрешен одит":

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от изпълнителния директор на агенцията, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на Министерството на земеделието и храните;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на изпълнителния директор на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор;

6. проверява и оценява:

а) съответствието на дейностите със законодателството и с вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;

б) създадената организация по опазване на активите и информацията;

в) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;

г) изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира изпълнителния директор на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, извършва обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор на агенцията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на изпълнителния директор на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел V. Служител по сигурността на информацията

Чл. 20. (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията.

(2) Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му в изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, като:

1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;

5. извършва обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ;

6. осъществява процедурата по обикновено проучване съгласно чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;

7. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;

8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;

9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;

10. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в агенцията;

11. организира и провежда обучението на служителите в агенцията в областта на защитата на класифицираната информация;

12. съхранява преписи от актове за държавна собственост на имоти, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, които се управляват от агенцията;

13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

(3) Служителят по сигурността на информацията контролира воденето на регистратура за класифицираната информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.

(4) Служителят по сигурността на информацията подпомага изпълнителния директор на агенцията, като:

1. участва в изготвянето на противопожарните и мобилизационните планове на агенцията, разработва план за привеждане на агенцията от мирно на военно положение, военновременен план и план за разсредоточаване и евакуация;

2. отговаря за дейността по отбранително-мобилизационната подготовка;

3. разработва план за действие на системата на горския сектор при екстремни обстоятелства и провежда съответните мероприятия;

4. разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

5. осъществява връзки и взаимодействия с националните служби по отношение на мобилизационните дейности и гражданската защита.

Раздел VI. Обща администрация

Чл. 21. Общата администрация е организирана в две дирекции:

1. дирекция "Финансово-стопански дейности";

2. дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси".

Чл. 22. Дирекция "Финансово-стопански дейности":

1. организира разработването и изготвя бюджетни прогнози, бюджета на агенцията и бюджетните сметки на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена към агенцията;

2. съгласува длъжностните разписания и определя средствата за работна заплата на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;

3. осъществява методическо ръководство на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията по прилагането на Закона за счетоводството, както и на всички нормативни актове, свързани с икономическата дейност;

4. участва в разработването на нормативни актове по прилагането и управлението на финансовите средства;

5. извършва обработка на документация, която отразява стопанските процеси, свързани с дейността на агенцията, на регионалните дирекции по горите, специализираните териториални звена и държавните предприятия;

6. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация и счетоводни сметки, извършва плащанията на агенцията;

7. изготвя месечните ведомости за заплати, оборотна ведомост и годишен баланс на агенцията;

8. координира дейностите по изпълнението на бюджета на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена;

9. организира и извършва дейностите по финансиране на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства чрез регионалните дирекции по горите;

10. извършва плащания по програми и проекти, финансирани от фондове и международни източници;

11. осъществява икономически и финансов контрол и методическо ръководство върху дейността на държавните предприятия;

12. обобщава и изготвя месечен, тримесечен и годишен касов и счетоводен отчет на агенцията;

13. осъществява контрол по разплащанията чрез Системата за електронни бюджетни разплащания "СЕБРА";

14. участва в разработването и прилагането на двустранни и многостранни споразумения за икономическо сътрудничество в областта на горското и ловното стопанство;

15. разработва инвестиционната програма на агенцията, съставя поименните списъци за капиталови разходи на агенцията, регионалните дирекции по горите, специализираните териториални звена на агенцията и държавните предприятия и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор;

16. контролира, обобщава и отчита изпълнението на инвестиционната политика и капиталовите разходи, извършвани от агенцията, от регионалните дирекции по горите, специализираните териториални звена и държавните предприятия;

17. осъществява финансирането на одобрената инвестиционна програма на агенцията;

18. разработва програми и мерки и изготвя анализи, свързани с провеждането на инвестиционната политика на агенцията, регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена;

19. организира дейностите по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;

20. организира и контролира поддържането и съхраняването на материалната база на агенцията;

21. организира и следи за застраховането на държавната собственост в агенцията;

22. отчита дейностите по изпълнение на обществени поръчки;

23. създава и поддържа регистър на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията, регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията, както и на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, с изключение на горите и земите от държавния горски фонд;

24. изготвя становища до областните управители и до министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с издаването на заповеди за отписване на имоти, които не са гори и земи от държавния горски фонд, от актовите книги при условията и по реда на Закона за държавната собственост;

25. осъществява взаимодействие с регионалните дирекции по горите и със специализираните териториални звена на агенцията, както и с държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства по отношение на въпросите на държавната собственост;

26. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, осъществява нейната функционална връзка, планиране и реализация;

27. осигурява интегрирането на информационните системи на агенцията със системите на други звена от държавната администрация;

28. осигурява правилното функциониране на необходимите средства за обработка и пренасяне на информацията - хардуера и софтуера, както и на процесите на събиране и обработване на информацията;

29. организира и контролира проектирането и създаването на информационни системи за нуждите на агенцията;

30. събира, обобщава и съхранява информацията, получена от регионалните дирекции по горите и от специализираните териториални звена, както и от държавните предприятия;

31. разработва и внедрява информационна система за горите в Република България;

32. съгласува програми, обслужващи информационната дейност на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена, както и на държавните предприятия;

33. упражнява методическо ръководство при използването на електронноизчислителната техника и обработката на данни;

34. координира разпространяването и внедряването на програмни продукти в практиката на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена, както и в държавните предприятия;

35. участва в комисии и експертни съвети по внедряването, поддържането и използването на програмни продукти, база данни и електронна техника;

36. проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии с цел повишаване на сигурността и ефективността на управление на горското и ловното стопанство;

37. организира и осигурява техническата поддръжка на автоматизираната информационна и комуникационна инфраструктура на агенцията, на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена - локални мрежи, комуникационно оборудване, телефонна инсталация;

38. поддържа регистри на потребители (служебни адреси и пароли);

39. осигурява работата на компютърната мрежа и защитата на информацията от непозволен достъп;

40. изгражда, поддържа и организира дейността по използване на информационните фондове на агенцията, съдържащи икономическа, статистическа, вътрешноведомствена и научно-техническа информация;

41. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна структура на държавната администрация;

42. всекидневно поддържа и осъвременява страницата на агенцията в интернет, като публикува текуща информация на български и на английски език.

Чл. 23. Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси":

1. подпомага изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор, главния секретар и административните звена за осъществяване на административно-правната дейност на агенцията;

2. участва в разработването на нормативни актове и изразява становища по тях;

3. осъществява процесуалното представителство на изпълнителния директор и на агенцията пред съдилищата;

4. изготвя и актуализира проектите на длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в агенцията;

5. съгласува и предлага за утвърждаване длъжностните разписания на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията, както и на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства;

6. изготвя актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;

7. изготвя, оформя и съхранява служебните и личните досиета на служителите в агенцията, на директорите на регионалните дирекции по горите и директорите на специализираните териториални звена на агенцията, както и договорите за управление на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства;

8. разработва съвместно с другите компетентни органи проекти и програми за условията на труд и техническа безопасност;

9. предприема правни действия по събиране вземания на агенцията;

10. осъществява взаимодействие с правните дирекции на другите административни структури в рамките на своята компетентност;

11. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;

12. предлага на изпълнителния директор на агенцията мерки за хармонизиране законодателството на Република България с директивите, регламентите и стандартите на Европейския съюз (ЕС) в областта на горското и ловното стопанство;

13. организира и осъществява деловодната дейност, като получава, обработва и изпраща изходящата кореспонденция;

14. организира и координира работата с постъпилите сигнали и предложения на граждани и други документи;

15. организира правната помощ на администрацията за законосъобразното осъществяване на нейните функции;

16. осъществява връзките между звената от общата и специализираната администрация по отношение на предаването на документи за изпълнение;

17. обработва и съхранява централния деловоден архив на агенцията;

18. организира административното и техническото обслужване на заемащите ръководни длъжности;

19. ръководи транспортното обслужване - регистрация на моторните превозни средства, годишни прегледи, поддръжка и ремонт;

20. разработва програма за обучението и развитието на кадрите в агенцията, координира и отчита нейното изпълнение;

21. води и съхранява регистри на имоти, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, които се управляват от агенцията;

22. осигурява достъпа до обществена информация в съответствие с конституционните права на гражданите;

23. организира и технически осигурява публичните изяви на изпълнителния директор на агенцията;

24. разработва програма за представяне дейността на агенцията пред обществото и пред средствата за масово осведомяване;

25. информира обществеността за политиката на агенцията и за осъществяваните от нея програми и дейности;

26. организира публичните изяви на служителите в агенцията;

27. осъществява координация и методическо ръководство на връзките на агенцията, на регионалните дирекции по горите и на специализирани териториални звена на агенцията с обществеността;

28. проучва и анализира общественото мнение преди провеждането на определена политика на агенцията и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за дейността на агенцията;

29. работи в координация със звената за връзки с обществеността на Министерството на земеделието и храните и на други административни структури;

30. организира провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, както и други изяви на изпълнителния директор и на ръководството на агенцията;

31. осъществява протоколната кореспонденция на изпълнителния директор;

32. осъществява контакти с посолства на чужди държави в Република България за уреждане на протоколни и делови срещи с изпълнителния директор и с ръководството на агенцията;

33. организира, подпомага и изпълнява дейности по възлагане на обществени поръчки.

Раздел VII. Специализирана администрация

Чл. 24. Специализираната администрация е организирана в 3 дирекции:

1. дирекция "Гори";

2. дирекция "Лов и опазване на горите и дивеча";

3. дирекция "Горска политика и стопански дейности".

Чл. 25. Дирекция "Гори":

1. контролира и анализира дейностите, свързани със създаването, възобновяването и стопанисването на горите, както и на земите от горския фонд;

2. организира, контролира и отчита дейностите, свързани с ловоустройство, лесоустройство, инвентаризацията и оценката на горския фонд, както и промените в него;

3. организира и контролира внедряването на научните постижения в областта на горското стопанство;

4. участва в работата на смесени комисии за научно-техническо сътрудничество;

5. разработва и препоръчва екологосъобразни методи, системи и технологии за възпроизводство и ползване на горите и внедряването им в областта на горското стопанство;

6. организира и ръководи изработването, поддържането, съхраняването и ползването на специализирани карти и регистри за земите и горите от горския фонд, както и за районите на произход на горските репродуктивни материали;

7. организира борбата с ерозията и свлачищата в горския фонд чрез лесовъдски методи и способи;

8. контролира горската селекция, интродукцията на горско-дървесни видове, производството и търговията на горските репродуктивни материали и съхраняването на горските генетични ресурси;

9. участва в разработването на програми за обучение, подготовка, квалификация и преквалификация на кадрите, необходими за горския отрасъл;

10. изгражда и поддържа система за прогноза и сигнализация за болестите и вредителите в горите;

11. контролира изпълнението на проекти, планове и програми, свързани с възобновяването, стопанисването, ползването и опазването на горите, и извършва инвеститорски надзор;

12. контролира и отчита дейността по защита на горите и земите от горския фонд;

13. изготвя предложения за категоризиране и прекатегоризиране на горите и на земите от горския фонд;

14. разработва програми за насърчаване участието на физическите и юридическите лица - собственици на гори, във всички етапи на възобновяване, стопанисване, управление и опазване на горите;

15. консултира физическите и юридическите лица - собственици на гори, по въпросите, свързани с възобновяването, стопанисването и управлението на горите и на земите от горския фонд;

16. координира и организира информирането и обучението на физическите и юридическите лица - собственици на гори, за устойчиво стопанисване на горите им;

17. участва в разработването на механизми за устойчиво, природосъобразно и икономически ефективно стопанисване на горите и на земите от горския фонд;

18. участва в разработването, осъществяването и контрола на национални и международни програми и проекти в областта на горското стопанство;

19. организира и контролира дейностите по сертификация на държавните гори;

20. организира изготвянето и контролира изпълнението на проекти за оценка, превенция и намаляване на ефекта от въздействието на неблагоприятните климатични промени и природните бедствия върху горите и върху земите от горския фонд;

21. съгласува проекти за рекултивация на нарушени терени в горския фонд, контролира и участва в комисии за приемане на извършените рекултивации;

22. изготвя анализи и подпомага изпълнителния директор на агенцията при определянето на националните приоритети в областта на горското стопанство в съответствие с националните интереси и критериите за членство в ЕС;

23. участва в изготвянето на стратегии, програми и планове за развитие на горите и горското стопанство;

24. организира и отчита работата с неправителствените организации в областта на природозащитата и биологичното разнообразие;

25. контролира, координира и отчита дейностите по управление на защитените територии - природни забележителности и защитени местности в горския фонд, както и на природните паркове;

26. организира възлагането, разработването и изпълнението на планове, проекти и програми за защитените територии и защитените зони в горския фонд, които не са изключителна държавна собственост, и за опазване на горските екосистеми и биологичното разнообразие в горите и земите от горския фонд;

27. организира система за управление и контрол на защитените зони и поддържане на благоприятния консервационен статус на отделните типове местообитания и местообитания на видове в Националната екологична мрежа "Натура 2000" в горите;

28. контролира ползванията от горите и земите от горския фонд;

29. участва в разработването на нормативни актове и изразява становища по тях;

30. участва в приемането на финансовите планове и изготвянето на договорите за възлагане на дейности от агенцията на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства;

31. анализира статистическата информация за горите и земите от горския фонд;

32. организира и ръководи представянето на информация от специализираните карти и регистри за горите и земите от горския фонд за отразяването им в цифровите модели в Картата на възстановената собственост (КВС), в кадастралните карти и регистри и в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП);

33. разглежда предложения и изготвя проекти на решения по заявления за изключване на гори и земи от горския фонд, за учредяване право на ползване и сервитути, както и за замени на гори и земи от горския фонд;

34. изготвя писмено становище до областните управители и до министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с издаването на заповеди за отписване на имоти, представляващи гори и земи от горския фонд, от актовите книги при условията и по реда на Закона за държавната собственост;

35. води и съхранява следните регистри:

а) национална база данни за горите и за земите от горския фонд;

б) списък "генна банка" за иглолистни и широколистни семена;

в) регистър на горите и на земите от горския фонд;

г) публичен регистър на лицата, упражняващи частна лесовъдска практика;

д) публичен регистър на търговците, имащи право да извършват дейности в горския фонд;

е) публичен списък на одобрените базови източници за горски репродуктивни материали;

ж) публичен регистър на доставчиците на горски репродуктивни материали;

з) списък на изпълнителите с отрицателна търговска репутация, които са извършвали дейности по възпроизводство на горите в държавния горски фонд;

36. контролира воденето и съхраняването на следните регистри:

а) регистър на горската семепроизводствена база;

б) регистър на водосборите с поройна активност.

Чл. 26. Дирекция "Лов и опазване на горите и дивеча":

1. подпомага изпълнителния директор на агенцията при осъществяването на правомощията му в областта на ловното стопанство;

2. координира и контролира:

а) организацията на ловното стопанство;

б) стопанисването, опазването и ползването на дивеча;

в) придобиването и упражняването на правото на лов;

г) провеждането на организиран ловен туризъм;

д) търговията с дивеч и дивечови продукти;

3. организира изготвянето и контролира изпълнението на проекти, планове и програми, свързани със стопанисването, ползването и опазването на дивеча;

4. участва в изработването на стандарти, свързани с ловното стопанство;

5. участва в приемането на финансовите планове на държавните предприятия в частта им относно ловностопанските мероприятия;

6. извършва анализи и прогнози и разработва програми за развитието на ловното стопанство;

7. организира и контролира производството на зарибителен материал в риболюпилните, както и производството на дребен дивеч за разселване от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства;

8. участва в дейностите по подготовка и възлагане изработването на ловноустройствени проекти и контролира изпълнението им;

9. организира и участва в разработването на програми за обучение, подготовка и квалификация на служители, ангажирани с ловното стопанство;

10. контролира и координира дейностите на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията, както и на държавните предприятия, свързани с ловното стопанство;

11. участва в програмирането, прилагането и наблюдението на програмите, финансирани от Разплащателната агенция, в областта на ловното стопанство и любителския риболов;

12. води и съхранява следните регистри:

а) регистър за удостоверенията за подборен отстрел и ловни водачи;

б) регистър на издадените и заверените билети за лов на чужди граждани;

в) регистър за резултатите от проведената годишна таксация на дивеча;

г) регистър за издадените разрешения за ловуване с научноизследователски цели;

д) регистър на категоризираните ловни бази;

13. координира и контролира охраната на горите и земите от горския фонд без тези в защитените територии - изключителна държавна собственост;

14. контролира, координира и отчита дейностите по охрана на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов;

15. отчита дейностите по опазване на горите от пожари, охраната на горите и земите от горския фонд, дивеча и рибните ресурси, във водните обекти, ползвани за любителски риболов;

16. организира и участва в разработването на програми за обучение, подготовка и квалификация на служители, ангажирани с охраната на горите, дивеча и рибните ресурси, във водните обекти, ползвани за любителски риболов;

17. организира изготвянето и контролира изпълнението на проекти, планове и програми, свързани с опазването на горите;

18. участва в разработването и изпълнението на национални и международни програми, свързани с опазването на горите от пожари и с охраната на горите и земите от горския фонд, дивеча и рибните ресурси, във водните обекти, ползвани за любителски риболов;

19. координира и контролира дейностите на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията, както и на държавните предприятия, свързани с опазването на горите от пожари и с охраната на горите и земите от горския фонд, дивеча и рибните ресурси, във водните обекти, ползвани за любителски риболов;

20. осъществява координация с Министерството на вътрешните работи и с други институции във връзка с провеждането на съвместни мероприятия по охраната на горите, дивеча и рибните ресурси, във водните обекти, ползвани за любителски риболов;

21. осъществява координация и взаимодействие с Министерството на вътрешните работи и с други институции с цел опазване от пожари на горите и земите от горския фонд;

22. разработва оперативна документация, свързана с организацията, контрола, планирането и отчитането на дейностите по опазване на горите и земите от горския фонд от пожари;

23. разработва схеми за прилагане при охраната на горите и земите от горския фонд;

24. създава и поддържа единен регистър за горските марки.

Чл. 27. Дирекция "Горска политика и стопански дейности":

1. подпомага изпълнителния директор при упражняването на правата му като орган на управление на държавните предприятия;

2. предлага за утвърждаване годишните финансови планове на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства след съгласуване с дирекция "Финансово-стопански дейности" и с дирекциите от специализираната администрация;

3. координира и отчита дейностите на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства, включени във финансовите планове на предприятията;

4. анализира информация за дейността на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства;

5. предлага на изпълнителния директор на агенцията за утвърждаване поименни програми за капиталови разходи на държавните предприятия със средства от стопанската дейност;

6. контролира, обобщава и отчита изпълнението на инвестиционната политика и капиталовите разходи, извършвани от държавните предприятия със средства от стопанската дейност;

7. изготвя становища и прави предложения до изпълнителния директор на агенцията за подобряване на организацията и дейността на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства;

8. организира работата по получаването, съхраняването и ползването на годишните счетоводни отчети на държавните предприятия;

9. предлага на изпълнителния директор да утвърди ползването на вътрешни заеми и банкови кредити, необходими за стопански нужди на държавните предприятия;

10. събира и предоставя информация за състоянието и тенденцията на пазарите на дървесина и други суровини и продукти, добивани от горския фонд;

11. анализира развитието на вътрешния пазар на горски продукти и на световната пазарна конюнктура и дава предложения за формиране на търговската политика в сектора;

12. извършва проучвания на пазара на горските продукти и изготвя анализи за тях;

13. контролира дейността на държавните предприятия, свързана с маркетинга, търговията и реализацията на дървесина;

14. съгласува длъжностните разписания на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства;

15. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на дейности в областта на планирането и реализирането на националната горска политика, на стратегически планове, програми и други документи в областта на горската политика;

16. организира, координира и отчита дейностите по разработване и изпълнение на национална горска стратегия, стратегически планове, планове за действие и други документи, свързани с развитието на горския сектор;

17. организира и координира участието на агенцията в Програмата за развитие на селските райони и в оперативните програми по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;

18. координира и осъществява необходимите контакти със заинтересуваните страни (ведомства, институти, организации и други) в процеса на формулиране, изготвяне и изпълнение на стратегически документи за развитие на горския сектор;

19. подпомага изпълнителния директор на агенцията при осъществяването на дейности в областта на образованието и науката в горския сектор;

20. организира и координира дейностите на агенцията по участие в европейски и международни програми и проекти в горския сектор;

21. участва в съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата на компетентност на агенцията, с които се предоставя финансова помощ от ЕС и от други международни донори;

22. организира и координира дейностите на агенцията по управление на международни донорски програми и проекти;

23. осъществява взаимодействие с административните структури на съответния донор, както и с определените органи за управление на конкретната програма или проект;

24. организира, контролира и отчита работата по международното сътрудничество в областта на горския сектор;

25. организира и координира разработването и прилагането на двустранни и многостранни споразумения за икономическо и научно-техническо сътрудничество в областта на горския сектор;

26. организира участието на агенцията в работата на международни организации, процеси и смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество в областта на горския сектор;

27. разработва и координира изпълнението на програми за развитие на научни изследвания с приложен характер;

28. участва в изработването на програми за развитие на обучението в образователната система в областта на горския сектор;

29. подпомага изпълнителния директор на агенцията при съгласуването на държавната поръчка за прием на ученици и студенти в специализираните учебни заведения;

30. осъществява контакти и организира участието на агенцията в работата на органите на ЕС;

31. подготвя необходимите документи и организира командировките в чужбина на служителите от агенцията;

32. разработва и предлага проект на програма за специализирано обучение и развитие на кадрите в областта на горското и ловното стопанство като част от програмата за обученията и развитието на кадрите в агенцията.

Раздел VIII. Организация на работата

Чл. 28. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в агенцията изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове и други документи.

(2) Административните звена в агенцията пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

Чл. 29. Съгласуваността и оперативността по дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигуряват чрез спазването на следния ред на работа:

1. обща координация:

а) с резолюция на изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор, главния секретар и директорите на дирекции върху документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена, изпълнителят и срокът;

б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който осъществява необходимата съгласуваност между звената; другите звена задължително изпращат на водещото звено своето становище по въпроси от съвместна компетентност;

в) ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор или от главния секретар;

г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в рамките на техните функции, ги изпращат на компетентното административно звено с копие до лицето, поставило резолюция върху съответния документ;

2. субординация:

а) ръководителите на административните звена докладват на заместник изпълнителния директор или на главния секретар въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи;

б) ръководителите на административни звена или служители, които са пряко подчинени на изпълнителния директор, докладват на него;

3. взаимна информираност:

а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ характер се предоставят на заинтересуваните административни звена;

б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;

4. контрол по изпълнението:

а) общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар;

б) ръководителите на административните звена в агенцията осъществяват цялостен контрол върху дейността на ръководеното звено, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

Чл. 30. (1) Входящите и създадените в резултат от дейността на агенцията документи се регистрират в автоматизираната информационна система.

(2) Изходящите документи се съставят в толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр за класиране в дело. Екземплярът, предназначен за съхранение, съдържа длъжността, двете имена и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата на полагане на подписа. Всички екземпляри съдържат инициалите на служителя, изготвил документа, и на съответното структурно звено.

Чл. 31. Актовете по чл. 5, ал. 1, т. 13 и 15 се издават от изпълнителния директор на агенцията по предложение на главния секретар.

Чл. 32. При изпълнение на възложените задачи всяка дирекция координира дейността си с други дирекции в съответствие с възложените им с правилника функции при спазване на административната йерархия.

Чл. 33. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 34. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите имат право на отличия и награди в съответствие със Закона за държавния служител и вътрешните правила за работната заплата в агенцията.

Чл. 35. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите, възложени на съответното административно звено в съответствие с определените с правилника функции.

Чл. 36. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

(3) Сигналите и предложенията, постъпили в агенцията, се завеждат в регистър от технически сътрудник, определен със заповед на председателя.

(4) Техническият сътрудник извършва проверка за наличието на всички материали, описани като приложения в сигнала или предложението. Когато липсват някои от описаните като приложения документи, това обстоятелство се отразява в регистъра и върху жалбата, предложението или сигнала.

(5) След завеждането им сигналите и предложенията се предават от техническия сътрудник, извършил регистрацията по ал. 1, на главния секретар за резолюция според адресата или съдържанието им.

Чл. 37. Служебните преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.

Чл. 38. Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се разрешава след издаване на временен пропуск или след представяне на документ, разрешаващ влизането, съгласно инструкцията за охраната и пропускателния режим в агенцията.

Чл. 39. Приемното време на изпълнителния директор на агенцията, включително за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали, на заместник изпълнителния директор и на главния секретар, както и на административните звена, обслужващи граждани, се оповестява на специално обозначени места в сградата на агенцията и на страницата й в интернет.

Чл. 40. Работното време на администрацията е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 55 от Закона за администрацията във връзка с чл. 24, ал. 6 от Закона за горите.

§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

 

Приложение към чл. 14, ал. 2

Численост на персонала в Изпълнителната агенция по горите - 179 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Служител по сигурността на информацията

1

Финансов контрольор

1

Дирекция "Вътрешен одит"

8

Обща администрация

60

в т.ч.:

 

дирекция "Финансово-стопански дейности"

31

дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

29

Специализирана администрация

106

в т.ч.:

 

дирекция "Гори"

34

дирекция "Лов и опазване на горите и дивеча"

22

дирекция "Горска политика и стопански дейности"

50