ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

Приет с ПМС № 80 от 06.04.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.41 от 10 Април 1998г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., попр. ДВ. бр.79 от 16 Август 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.48 от 23 Май 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.98 от 6 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.89 от 14 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.76 от 28 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I. Гори и горски фонд

Чл. 1. Правилникът регламентира условията и реда за стопанисването, управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и земите от горския фонд, както и отношенията, свързани с правото на собственост върху тях.

Чл. 2. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) Земи за залесяване са голините, невъзобновените сечища, пожарищата, както и предвидените за биологична рекултивация горски площи.

(3) Недървопроизводителните земи включват: поляни, ливади, ниви, нелесопригодни голини и площи, ерозирани почви (терени), горски пътища, просеки, скали, морени, грохоти, сипеи, пясъци, ями, кариери, табани, застроени площи, дворни места, временни складове, горски разсадници, водни течения и площи и други негодни за залесяване горски площи.

Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 4. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) Защитните и рекреационните гори и земи се подразделят на:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) водоохранни - вододайни зони, водосбори на водоеми и водни течения и райони около водните обекти, определени с Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

2. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) противоерозионни - гори на ерозирани земи; гори в териториите - обект на технически проекти за борба с ерозията; зоната на горната граница на гората, обхващаща според наклона на терена гори с широчина от 100 до 200 м, клековите формации, еднокилометровата крайбрежна ивица на Черно море; 200-метровата ивица от високия бряг на река Дунав, както и земите между дигата и десния бряг на река Дунав, островите по река Дунав, до 200 м покрай язовирите и езерата и до 100 м покрай реките; нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и храстова растителност;

3. мелиоративни - защитни и полезащитни горски пояси, гори за защита на инженерни съоръжения - 100-метрови ивици от двете страни на жп линии, автомагистрали и газопроводи, 50-метрова ивица от двете страни на първокласните пътища, до 10 м от двете страни на напоителните и други канали, гори около центровете с промишлено и друго замърсяване;

4. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) рекреационни - курортни гори и територии около туристически и балнеоложки центрове, планински, крайморски и крайречни територии, ваканционни селища и лагери; извънселищни паркове - лесопаркове, ловни паркове, зоопаркове, хидропаркове, крайселищни паркове и други паркови площи; зелени зони и системи около населени места и промишлени центрове и пещери;

5. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) други - семепроизводствени насаждения и градини; горски разсадници; географски култури; хидроложки стационари; дендрариуми; гори около паметници на културата; научноизследователски и учебно-опитни гори; ловностопански територии, предназначени за развъждане на дивеч и за токовища, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите; ботанически и зоологически градини; до 200 м около хижите и манастирите; буферните зони на резерватите; научноизследователски и учебно-опитни гори; гори, попадащи в териториалния обхват на единични и групови паметници на културата и техните охранителни зони.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Категоризирането и прекатегоризирането на горите и земите от горския фонд, с изключение на тези в защитените природни територии, се извършват от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Категоризирането и прекатегоризирането на горите и земите в защитените територии се извършват с акта за обявяването им.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Заявления за категоризиране и прекатегоризиране на защитни и рекреационни гори и земи от горския фонд от заинтересувани министерства и ведомства се подават в Изпълнителната агенция по горите, а от общини, физически и юридически лица - в регионалните дирекции по горите.

(4) Заявленията по ал. 3 се придружават със скица, таксационна характеристика на горите и писмено съгласие на собствениците, чиито гори или земи от горския фонд подлежат на категоризиране или прекатегоризиране.

(5) Собствениците представят на заявителите по ал. 3 в 3-месечен срок от поискването писмено съгласие или несъгласие за категоризиране или прекатегоризиране на горите или земите им. Ако поисканото становище не бъде представено в посочения срок, се счита, че собственикът е дал своето съгласие за извършване на процедурата.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) За горите и земите от държавния горски фонд в случаите, когато категоризирането или прекатегоризирането се извършва по искане на друго министерство, ведомство, общини, физически или юридически лица, писменото съгласие или несъгласие по ал. 5 се дава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Заявленията, подадени от заинтересувани министерства и ведомства, се разглеждат от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, а заявленията, подадени от общини, физически и юридически лица - от комисия, назначена от оправомощено от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите длъжностно лице. Комисията е в състав: председател - представител на регионалната дирекция по горите, и членове - собствениците или упълномощени от тях лица, представители на държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства, на районните инспекции на околната среда и водите и на общинските администрации, на чиято територия се намират горите.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Комисията изготвя протокол с предложение за категоризиране и прекатегоризиране и го изпраща в Изпълнителната агенция по горите заедно с писменото съгласие на собствениците.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В 7-дневен срок от получаване на документите по ал. 8 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите изпраща предложението за категоризиране или прекатегоризиране за съгласуване от заинтересуваните министерства и ведомства.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Министерствата и ведомствата по ал. 9 в 14-дневен срок дават становище по предложението за категоризиране или прекатегоризиране. Непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие с предложението.

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 10 министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за:

1. категоризиране и прекатегоризиране на горите и земите от горския фонд, когато заинтересуваните министерства и ведомства са съгласували предложението;

2. отказ за категоризиране и прекатегоризиране на горите и земите от горския фонд, когато някое от заинтересуваните министерства и ведомства е отказало да съгласува предложението.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Копие от заповедта по ал. 11 се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) При изработване на лесоустройствени проекти за държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства се изготвят обобщени протоколи за всички защитни и рекреационни гори и земи и гори и земи в защитени територии, които са утвърдени по реда на ал. 3 - 11.

(14) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Категоризирането и прекатегоризирането на горите и земите от горския фонд се отразява в картата на възстановената собственост за сметка на заявителите.

Раздел II. Собственост (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Раздел III. Промени в горския фонд

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) След изтичането на срока по чл. 10а, ал. 1 от Закона за горите министърът на земеделието и храните издава заповед за придобиване на горите и земите от горския фонд от държавата по цени, определени с наредба на Министерския съвет. Заповедта се връчва на лицата по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Собствениците на гори и земи от горския фонд са длъжни да ги стопанисват по начин, който не променя тяхното предназначение, и да изпълняват изискванията на лесоустройствените проекти, планове и програми, като не влошават състоянието им.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В горския фонд могат да се включват:

1. земеделски земи, негодни за земеделско ползване;

2. слабопродуктивни земеделски земи;

3. земи, които са рекултивирани за горскостопанско ползване;

4. земи от корекции на водни течения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Включването в горския фонд на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи се извършва по искане на техните собственици след промяна на предназначението им при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Включването в горския фонд на земи, които са рекултивирани за горскостопанско ползване, се извършва служебно въз основа на протокол за приета техническа рекултивация, изготвен при условията и по реда на Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2002 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Въз основа на решението на Комисията за земеделските земи или на протокола за техническа рекултивация министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за включване на земите по ал. 2 и 3 в горския фонд.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Комисията по ал. 4 служебно изпраща копие от решението за промяна на предназначението в Изпълнителната агенция по горите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Включването в горския фонд на земите по ал. 1, залесени или самозалесили се след 1 март 2003 г., се извършва по искане на техните собственици или на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите - за земите, държавна собственост, след промяна на предназначението им при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) За включване в горския фонд собствениците на земите по ал. 6 подават заявление до държавното горско стопанство или до държавното ловно стопанство по местонахождението на имота, придружено с документ за правото на собственост на имота и решение за промяна на предназначението му. В 14-дневен срок от подаване на заявлението държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство служебно го изпраща в Изпълнителната агенция по горите, придружено със:

1. писмено становище;

2. таксационна характеристика на насаждението;

3. скица или скица-проект на новообразуващия се имот, издадена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър или Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.), с обозначени координатни точки.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 7 в Изпълнителната агенция по горите заявлението се разглежда от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, която се произнася с мотивирано решение.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В едномесечен срок от получаването на решението по ал. 8 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на органа по ал. 4 да издаде заповед за включване на земеделските територии в горския фонд или да се произнесе с отказ за включване.

(11) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) За територии с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри заповедите по ал. 4 и 10 се изпращат в службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота в 7-дневен срок от издаването им.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) Документите, които се прилагат към искането за предварително съгласуване на изключване на гори и на земи от горския фонд по чл. 14б, ал. 3 от Закона за горите, се изготвят:

1. при условията и по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията - за задание за изработване на подробен устройствен план;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър или Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - за скицата на имота/имотите, върху които попада трасето или площадката с обозначени координати.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Документите по ал. 1 се съгласуват със съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство по местонахождението на имота. Директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство дава становище в 7-дневен срок. Непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите изпраща на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имота препис от актовете за изключените от горския фонд гори и земи в 7-дневен срок от заплащането на таксата по чл. 19, ал. 1 и 3 от Закона за горите. Когато с решението за промяна на предназначението на част от поземления имот се образуват нови имоти съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, службата по геодезия, картография и кадастър дава идентификатори на новообразуваните поземлени имоти.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) (1) Продажба на гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост, се извършва само на имоти, включени във влезли в сила общи устройствени планове на общините, с които се предвижда разширяване на границите на населени места и селищни образувания.

(2) Не се допуска продажба на гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост, които са:

1. насаждения от първи и втори бонитет, както и такива, включени в изборния стопански клас, съгласно действащия лесоустройствен проект;

2. горски разсадници, дендрариуми и градини за семепроизводство;

3. площи с изградени бази за интензивно стопанисване на дивеча, ферми за развъждане и отглеждане на дивеч съгласно Закона за лова и опазване на дивеча;

4. среден пояс ІІ на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

(3) Директорът на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство представя в Изпълнителната агенция по горите предложение за продажба на имотите, попадащи в границите на плановете по ал. 1, към което се прилагат:

1. скица на имотите, изготвена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър или на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост;

2. скица на имотите от лесоустройствената карта и таксационна характеристика;

3. становище от кмета на съответната община.

(4) Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите внася в Министерския съвет мотивирано предложение за продажба на имотите по ал. 3.

(5) При положително решение на Министерския съвет министърът на земеделието и храните открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване със заповед, която съдържа:

1. описание на имота;

2. начална цена;

3. начина на плащане и евентуални обезпечения;

4. датата, мястото и часа на провеждане на търга;

5. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида и предназначението на имота;

6. размера на депозита;

7. стъпката за наддаване;

8. други тръжни условия.

(6) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите възлага извършването на оценка на имотите за продажба. Оценката се извършва по реда на Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд, приета с Постановление № 252 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2004 г., бр. 6 от 2005 г., бр. 1 от 2007 г. и бр. 38 от 2010 г.).

(7) Със заповедта по ал. 5 се утвърждават и тръжната документация, условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на търга и крайният срок за приемане на заявленията за участие.

(8) В тръжната документация се посочват документите, които трябва да се представят със заявленията за участие.

(9) Определеният депозит не може да бъде по-малък от 0,5 на сто от началната цена.

(10) Условията на търга, определени в заповедта по ал. 5, се публикуват в два централни ежедневника, както и на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

(11) Търгът се провежда по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн, ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г. и бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г.).

(12) Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му министърът на земеделието и храните издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(13) Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 12. Когато спечелилият търга участник не внесе цената в указания срок, се приема, че той се е отказал от сключването на сделката.

(14) Въз основа на влязлата в сила заповед по ал. 12 и надлежен документ за платена цена, представен от купувача, министърът на земеделието и храните сключва договор за продажба на имота, който се вписва в службата по вписвания по местонахождението на имота.

(15) Договорът за продажба влиза в сила след вписването му.

(16) Имотът се предава на купувача с протокол, подписан от купувача и от директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, на чиято територия е имотът.

(17) Екземпляр от протокола по ал. 16 се изпраща в Министерството на земеделието и храните и в Изпълнителната агенция по горите.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства ежегодно до 31 декември изготвят списък на недървопроизводителните земи в горския фонд - частна държавна собственост, за отдаване под наем с търг или конкурс през следващата календарна година. Списъкът се утвърждава от директора на съответната регионална дирекция по горите и се обявява в 7-дневен срок от датата на изготвянето му в сградата на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство и в сградата на общинската администрация, намиращи се в района на дейност на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В едномесечен срок от обявяването на списъка по ал. 1 заинтересуваните лица подават заявление до директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство за ползване на недървопроизводителни земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Въз основа на заявлението по ал. 2 директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство прави предложение до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за провеждане на процедура за отдаване под наем. Към предложението се прилагат доклад и удостоверение за оценка съгласно наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите и копие-извлечение от лесоустройствената карта.

(4) Първоначалната годишна цена на наема, от която започва наддаването при търга, съответно оферирането при конкурса, се определя като стойност, равна на 1/30 от цената на правото на ползване, определена съгласно наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В едномесечен срок от постъпване на предложението по ал. 3 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за откриване на процедура. Заповедта се издава от министъра или от оправомощено от него длъжностно лице, в която се определят мястото, датата и часът на провеждането на търга или конкурса, както и мястото, датата и часът на подаване на заявленията за участие.

(7) Когато освен наддаване на наемната цена предложенията на кандидатите се оценяват и по степента на достигане на други критерии, свързани с ползването и подобряването на качествата на съответните площи, се провежда конкурс. Със заповедта за провеждане на конкурс се определят и:

1. изискванията към участниците и/или към съдържанието на предложенията за участие в конкурса;

2. методиката за оценяване на предложенията в конкурса.

(8) Заповедта по ал. 6 се публикува в един централен ежедневник не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за подаване на заявленията за участие.

(9) Заявлението за участие в търга или конкурса се подава в непрозрачен плик, върху който се изписват името или фирмата на кандидата и адрес за кореспонденция.

(10) Кандидатите предлагат наемна цена в левове. В случаите на провеждане на конкурс към предложената наемна цена се прилагат предложения и по изискванията, определени със заповедта по ал. 6.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Документите на участниците в търга или конкурса се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните след изтичането на срока за подаване на документи за участие в съответната процедура.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Комисията се състои най-малко от 5-има членове. Определят се и двама резервни членове. Председател на комисията е служител на Изпълнителната агенция по горите, на регионалната дирекция по горите или на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(13) Член на комисията не може да бъде лице, което:

1. има материален интерес от отдаването под наем на земите;

2. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с някой от кандидатите в процедурата или с членове на техните управителни и/или контролни органи.

(14) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. За тези обстоятелства и за обстоятелствата по ал. 13 те представят декларация при назначаването им.

(15) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.

(16) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) На заседанието на комисията се води протокол. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви. В 3-дневен срок от приключването на работата си комисията представя на министъра на земеделието и храните протокола и цялата документация, събрана в хода на провеждането на съответната процедура.

(17) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В 7-дневен срок от представянето на документацията по ал. 16 въз основа на резултатите от търга или конкурса министърът на земеделието и храните издава заповед, с която определя класирането на кандидатите. Копие от заповедта се връчва на участниците срещу подпис или им се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Заповедта за класиране подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(18) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за класиране министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

(19) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)

(20) В случаите по чл. 15д, ал. 2 от Закона за горите отдаването под наем се извършва за срок от една до три години.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Учредяването на ограничено вещно право на плодоползване върху насаждения за плодопроизводство в държавния горски фонд се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите по реда на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Въз основа на заповедта по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или упълномощено от него длъжностно лице сключва договор за учредяване на ограничено вещно право на плодоползване.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В случаите по чл. 14а, ал. 2 от Закона за горите за изключване на гори и земи от горския фонд - собственост на физически лица и/или на юридически лица, с изключение на общините, заинтересуваното лице, по чието искане е извършено отчуждаването, след приключване на отчуждителното производство по Закона за държавната собственост или по Закона за общинската собственост подава заявление за изключване на земи и гори от горския фонд при промяна на предназначението им.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) За отдаване под наем без търг или конкурс на недървопроизводителни земи - частна държавна собственост, за здравни, образователни и хуманитарни дейности се подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите чрез държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, в чийто териториален обхват на дейност се намират съответните недървопроизводителни земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Към заявлението по ал. 1 съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство служебно прилага доклад и удостоверение за оценка на земите съгласно наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите и копие-извлечение от лесоустройствената карта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В 14-дневен срок от подаване на заявлението държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство комплектува преписката с документите по ал. 2 и я изпраща в Изпълнителната агенция по горите.

(4) (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В едномесечен срок от постъпване на преписката в Изпълнителната агенция по горите комисията по чл. 14в, ал. 3 от Закона за горите дава становище по заявлението.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В едномесечен срок от получаване на становището по ал. 4 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите прави предложение пред министъра на земеделието и храните да издаде или да откаже издаване на заповед за отдаване под наем.

(7) Със заповедта за отдаване под наем на недървопроизводителните площи се определя и годишната наемна цена, която е в размер 1/30 от правото на ползване, определено с оценката по ал. 2.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 6 министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице сключва договор за наем.

(9) В случаите по чл. 15д, ал. 3 от Закона за горите отдаването под наем се извършва за срок от една до три години.

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) За предоставяне на право на ползване и сервитути по чл. 16, ал. 2, 3 и 4 от Закона за горите се подава писмено заявление в Изпълнителната агенция по горите, към което се прилагат документите по чл. 16а, ал. 2 от Закона за горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В 14-дневен срок от постъпване на документите по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите прави предложение до министъра на земеделието и храните за удовлетворяване на заявлението и изготвя проект на съответния акт за учредяване на право на ползване или сервитут.

(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложението по ал. 3 министърът на земеделието и храните издава заповед за учредяване на право на ползване или сервитут или внася за обсъждане в Министерския съвет проект на решение за учредяване на право на ползване или сервитут, или се произнася с мотивиран отказ по заявлението.

Чл. 24. (1) За предоставяне право на ползване върху гори и земи - общинска собственост, се подава писмено заявление до кмета на общината.

(2) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления по ал. 1, която съставя протокол с предложение до общинския съвет.

(3) Общинският съвет въз основа на протокола на комисията взема решение за предоставяне правото на ползване върху гори и земи - общинска собственост.

Чл. 25. (1) Лесистостта на дадена територия се определя като отношение между покритата с гора площ, включително и временно обезлесени площи - пожарища, сечища, ветровали, снеговали и др., към общата площ на територията, изразено в проценти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите определя лесистостта на територията на страната и на отделните общини към датата на влизане в сила на Закона за горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите следи изменението на показателите за лесистост, както и дела на изключените и предоставените гори от залесената площ на страната.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Компенсационно залесяване се извършва:

1. при изключване на гори от горския фонд независимо от собствеността им;

2. при учредяване или възникване на сервитути върху гори от горския фонд независимо от собствеността им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Лицата, в полза на които е постановено изключване или е учреден/възникнал сервитут, заплащат по сметка на Изпълнителната агенция по горите цена на декар компенсационно залесяване. Цената се заплаща и когато изключването на гори от горския фонд или учредяването/възникването на сервитути върху гори от горския фонд са извършени безвъзмездно.

(3) Цената за компенсационното залесяване се определя със съответния акт по чл. 14г, ал. 1 и по чл. 16а, ал. 3 и 4 от Закона за горите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Ежегодно до 31 януари изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите със заповед определя цена на декар за заплащане на компенсационното залесяване. В цената се включва стойността на фиданките за залесяване - 500 бр./дка, и за попълване, както и разходите за извършване на следните залесителни дейности:

1. изготвяне на технологичен план за залесяване;

2. почистване на площта за залесяване;

3. подготовка на почвата за залесяване;

4. засаждане на фиданките;

5. попълване на новосъздадените горски култури до третата година след засаждането - ежегодно върху 10 на сто от площта;

6. отглеждане на новосъздадените култури до 3-годишна възраст - три пъти през първата и втората година и два пъти през третата година след засаждането;

7. осветление на културата - по един път през петата и седмата година след засаждането.

(5) Компенсационното залесяване се организира и извършва от съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, чиято територия е засегната от изключването или от учредяването/възникването на сервитута. Компенсационното залесяване се извършва върху площи от държавния горски фонд, представляващи:

1. голини, предвидени в лесоустройствения проект за залесяване, върху които в последните 15 години не е имало гора;

2. изоставени земеделски земи и земи, определени за защитни горски пояси, които са включени в държавния горски фонд за залесяване;

3. опожарени и унищожени от природни бедствия, болести и вредители гори;

4. нарушени терени, определени за рекултивация;

5. ерозирани горски територии, предвидени за залесяване, със средна и висока степен на ерозираност - трета до пета степен.

(6) Когато на територията на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство няма подходящи територии за залесяване съгласно изискванията на ал. 5, компенсационното залесяване се извършва върху територия, определена със заповед на директора на съответната регионална дирекция по горите в териториалния й обхват на дейност.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Когато и на територията на съответната регионална дирекция по горите няма подходящи територии за залесяване, компенсационното залесяване се извършва върху територия, определена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(8) Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства организират и извършват компенсационните залесявания в срок до две години считано от датата на връчване на актовете по чл. 14г, ал. 1 и чл. 16а, ал. 3 и 4 от Закона за горите на лицата, в полза на които е постановено изключване или е възникнал/учреден сервитут.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Ежегодно до 31 януари държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства изготвят и представят в регионалната дирекция по горите отчет за извършените през предходната година компенсационни залесявания. Отчетите се обобщават от регионалната дирекция по горите и до 10 февруари се изпращат в Изпълнителната агенция по горите.

(10) Отчетът по ал. 9 съдържа следната информация: отдел и подотдел; местност; площ; вид на площта; брой засадени фиданки по дървесни видове; действително изразходвани средства по видове дейности.

 

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКИЯ ФОНД

Раздел I. Управление на горския фонд

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Управлението на държавния горски фонд, охраната на всички гори и земи от горския фонд и контролът на дейностите, извършвани в тях, както и контролът при транспортирането и преработването на дървесината и страничните ползвания се осъществяват от Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена, държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства

(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Дирекциите на природните паркове:

1. изпълняват плановете за управление на природните паркове;

2. осъществяват контрол по спазване на режимите съгласно Закона за защитените територии по заповедите за обявяване на парковете и зонирането на парковете съгласно плановете за управление;

3. организират: мероприятия за опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтното разнообразие; мониторинг на биологичното разнообразие; развитие на туризма и рекреацията; популяризация и интерпретация на парковете; поддържане на информационна база данни за парковете;

4. организират специализирана охрана на парковете.

(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Дирекциите на природни паркове изготвят годишни планове за мероприятията по ал. 2, т. 3, които се одобряват от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Функциите и задачите на специализираните териториални звена за изпитване и определяне на посевните и посадъчните качества на горските репродуктивни материали се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(2) Специализираните териториални звена по ал. 1 издават международни семеконтролни свидетелства за семената за лесовъдски цели, предназначени за експорт.

Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Националният съвет по горите:

1. обсъжда основни въпроси, свързани с устойчивото управление, стопанисването, опазването и охраната на горите;

2. дава становища по концепции и решения за устойчиво управление на горите;

3. обсъжда разработени стратегии, концепции, планове и програми за развитие на горския сектор;

4. дава становища по проекти на нормативни актове.

(2) Националният съвет по горите се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Председател на Националния съвет по горите е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Заместник-председател на Националния съвет по горите е заместник-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Секретар на Националния съвет по горите е служител от администрацията на Изпълнителната агенция по горите, определен от изпълнителния директор на агенцията.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Поименният състав на Националния съвет по горите се определя със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите по предложение на ръководителите на съответните министерства, ведомства и юридическите лица с нестопанска цел по чл. 20, ал. 5 от Закона за горите. Със заповедта се определят и заместници на членовете на Националния съвет по горите.

(7) Участието на членовете в работата на Националния съвет по горите е лично. Ръководителите по ал. 6 са длъжни да осигуряват присъствието на предложените от тях участници или на техните заместници в Националния съвет по горите.

(8) За своята дейност членовете на Националния съвет по горите не получават възнаграждение.

Чл. 26в. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Председателят на Националния съвет по горите:

1. представлява съвета;

2. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред;

3. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;

4. контролира изпълнението на решенията на съвета;

5. подписва протоколите от заседанията на съвета.

(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.

Чл. 26г. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Секретарят на Националния съвет по горите:

1. организира провеждането на заседанията на съвета;

2. в 7-дневен срок от провеждането на заседанието изпраща на членовете на съвета препис-извлечение от протокола с приетите решения;

3. води архива на съвета;

4. осъществява връзката и координацията между членовете на съвета;

5. организира изпълнението на решенията на съвета.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Секретарят на Националния съвет по горите се подпомага от двама служители от администрацията на Изпълнителната агенция по горите, които се определят със заповедта по чл. 26б, ал. 6.

Чл. 26д. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Националният съвет по горите е постоянен орган, който осъществява своята дейност на редовни и извънредни заседания.

(2) Редовните заседания се провеждат най-малко два пъти в годината.

(3) Заседанията на Националния съвет по горите се свикват от неговия председател.

(4) При необходимост председателят на Националния съвет по горите свиква извънредни заседания по своя инициатива, по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете или по решение, взето на последното заседание на съвета.

(5) Заседанията на Националния съвет по горите са открити.

(6) За всяко заседание на Националния съвет по горите се съставя дневен ред, който заедно с материалите за заседанието се изпраща на членовете му най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

(7) Заседанията на Националния съвет по горите се считат за редовни, когато присъстват не по-малко от половината от членовете му.

(8) Заседанието се ръководи от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.

(9) На заседанието могат да се обсъждат и въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, когато всички присъстващи членове на Националния съвет по горите са съгласни. Когато е необходимо вземането на решение, обсъжданият въпрос се включва в дневния ред за следващото заседание на съвета.

(10) Решенията на Националния съвет по горите се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(11) На заседанията на Националния съвет по горите се води протокол. Протоколът се подписва от председателя, от секретаря и от членовете на съвета.

(12) При подписване на протокола с особено мнение съответният член на съвета в срок 5 работни дни от провеждане на заседанието представя на председателя на съвета писмени мотиви към особеното мнение, които се прилагат към протокола.

(13) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет по горите се осигурява от Изпълнителната агенция по горите.

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите определя териториалния обхват на дейност на държавните горски стопанства, на структурите и специализираните териториални звена на агенцията, както и техните седалища.

(2) Териториалният обхват на дейност по ал. 1 обхваща горите и земите от горския фонд, прилежащите ловностопански райони и водните обекти, ползвани за любителски риболов, а по отношение на контрола по спазването на Закона за горите и на актовете по прилагането му - и съответните урбанизирани територии.

(3) В горите и земите от горския фонд, включени в териториалния обхват на дейност на държавните горски стопанства и в района на дейност на държавните ловни стопанства, се обособяват горскостопански и охранителни участъци.

(4) Териториалният обхват на дейност на регионалните дирекции по горите са съобразени с границите на общините, а на държавните горски стопанства - с границите на землищата на населените места.

(5) Държавните ловни стопанства в определения им район на дейност имат функциите на държавните горски стопанства по правилника.

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.)

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Собствениците на гори и земи от горския фонд могат да направят предложение за предоставяне на имотите им за управление от съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В едномесечен срок от внасянето на предложението директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство се произнася по искането, като при положително становище предлага на собствениците проект на договор за управление.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В случаите на предоставяне за управление на гори и земи от горския фонд от собствениците им на лицата, регистрирани по реда на чл. 39, ал. 2 или чл. 57а от Закона за горите, собствениците уведомяват за това съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство по местонахождението на имота.

Раздел II. Устройство и отчет на горите

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) В 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 25, ал. 6 от Закона за горите съответният орган по чл. 25, ал. 3 или 5 от Закона за горите се произнася по искането за утвърждаване на лесоустройствения проект, план или програма, както следва:

1. утвърждава лесоустройствения проект, план или програма, когато заинтересуваните министерства и ведомства са съгласували предложението;

2. издава мотивиран отказ, когато някое от заинтересуваните министерства и ведомства е отказало да съгласува искането.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Екземпляр от утвърдените лесоустройствени проекти, планове и/или програми се предоставя на регионалните дирекции по горите, както и на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства за осъществяване на функциите им.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Лесоустройствените проекти, планове и програми се изработват от физически или юридически лица, регистрирани за осъществяване на дейността по чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за горите. Лесоустройствени програми могат да бъдат изработвани и от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Контролът по инвентаризацията и лесоустройството на горите и на земите от горския фонд се осъществява от Изпълнителната агенция по горите и от нейните структури и специализирани териториални звена, както и от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.

Чл. 34. (1) Границите на гори и земи от горския фонд - собственост на отделни лица, се обозначават трайно с две ивици боя върху стоящи дървета, дървени или бетонни стълбове. Ивиците боя са широки по 3 см с разстояние между тях, равно на широчината им, поставени от вътрешната страна на имота.

(2) Цветът на боята, с която се ограничават горите, които не са от държавния горски фонд, е:

1. бял, когато горите и земите са собственост на физически лица, на училища, читалища и на други юридически лица;

2. червен, когато горите и земите са собственост на религиозни организации;

3. жълт, когато горите и земите са собственост на общините.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) На видими места под двете ивици боя, върху площадка от бяла боя се изписват буквата "К" и последните четири цифри от кадастралния номер на имота по картата на възстановената собственост или номера на поземления имот по кадастралната карта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Средствата за обозначаване границите на имотите на терена са за сметка на техните собственици.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Средствата за първоначално ограничаване на терена при възстановяване на собствеността са за сметка на общинските служби по земеделие, а за по-нататъшното поддържане - за сметка на собственика.

(6) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Забранява се унищожаването, повреждането или преместването на трайни знаци за обозначаване на границите на горските имоти.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство уведомява собствениците на земи и гори от горския фонд с площ, по-малка от 500 дка, за възможността да се обединят с цел групиране на горите им в масиви за общо лесоустройство 3 месеца преди лесоустрояването на горите в района на съответния им териториален обхват на дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Собствениците, желаещи лесоустройство на своите гори и земи от горския фонд, заявяват писмено своето желание пред директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Групирането на горите и земите от горския фонд в масиви за съвместно лесоустройство по реда на ал. 1 и 2 не предполага тяхното предоставяне за управление от съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В годината на лесоустройството на горите в района на дейността на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство неговият директор уведомява Изпълнителната агенция по горите за изявеното от собствениците желание за съвместно лесоустройство на техните гори.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) По реда на ал. 3 и 4 се извършва и групирането за съвместно лесоустройство на гори и земи от горския фонд - собственост на общини, на юридически или физически лица, с площ по-голяма от 500 дка.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Собствениците на гори и земи от горския фонд с площ, по-малка от 500 дка, обединили се за съвместно управление на техните гори съгласно чл. 25, ал. 7 от Закона за горите, подават заявление до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за изработване на лесоустройствен проект в годината на устройство на горите и земите на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство в съответния им териториален обхват на дейност.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите води отчет за всички гори и земи от горския фонд по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, съгласувано с Националния статистически институт.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Отчетът по ал. 1 се води по видове и категории гори, по собственост, по землища, общини, области и общо за страната, както и по държавните горски стопанства, държавни ловни стопанства и регионални дирекции по горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) За изготвяне на отчета по ал. 1 Изпълнителната агенция по горите може да организира национална инвентаризация съгласно условията на наредбата по чл. 25, ал. 2 от Закона за горите.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Инвентаризацията на горите и земите от горския фонд се извършва за сметка на държавния бюджет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Проектирането на мероприятията в държавния горски фонд се извършва за сметка на държавния бюджет, а на останалите - за сметка на собствениците.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)

Чл. 38. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство води регистър по землища и общини, в които отразява данни за собственика, площта и вида на горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Регионалната дирекция по горите води регистър с обобщени данни от държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства, в който се отразяват данни за собствеността, площта и вида на горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите води регистър на горите и земите от горския фонд по обобщени данни от регионалните дирекции по горите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) При регистрирана промяна на субекта на правото на собственост, на площта и вида на горите държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство отразява това във водения от него регистър и изпраща информация в регионалната дирекция по горите.

Раздел III. Служители по горите

Чл. 41. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) За горски стражари и горски надзиратели на охранителни участъци се назначават лица с висше или средно лесовъдско образование по специалностите "горско и ловно стопанство", "горско стопанство и дърводобив", "помощник-лесовъд", "горско стопанство", "горско и ловно стопанство и дърводобив" или по други приравнени към тях от Министерството на образованието и науката специалности, притежаващи минимум втора квалификационна степен.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Лицата, които са наети от собствениците на гори на основание чл. 76, ал. 5 от Закона за горите, трябва да отговарят на изискванията на ал. 2.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Лицата по чл. 43, ал. 2 и 3 са длъжни в срок 6 месеца от назначаването им да предприемат необходимите действия за получаване на разрешение за носене, съхраняване и употреба на огнестрелно оръжие.

(2) Разходите, свързани с издаването на разрешителното за носене, съхраняване и употреба на огнестрелно оръжие на служителите по горите, както и неговата презаверка са за сметка на работодателя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) При отказ за издаване или подновяване на разрешителното по ал. 1 работодателят на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда прекратява трудовия договор на съответния служител, като лицето възстановява направените от работодателя разходи по ал. 2.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Служителите по горите могат да осъществяват своите правомощия върху територията на цялата страна и извън установеното работно време с цел предотвратяване или пресичане на нарушения, свързани с опазването на горите, дивеча и рибните ресурси, ползвани за любителски риболов.

Чл. 45. (1) (Предишен текст на чл. 45, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителите по горите имат право да носят късо нарезно и гладкоцевно оръжие в съответствия с изискванията на Закона за контрол върху взривните вещества, оръжията и боеприпасите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Условията и редът за носене и употреба на помощни средства от служителите по горите се определят с наредбата по чл. 70, ал. 3 от Закона за горите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Служителите по горите при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебни карти, издадени по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Служителите по горите ползват режима и правомощията, определени в § 12а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 70, ал. 3 от Закона за горите.

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Служителите в държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства, чиито служебни задължения изискват да живеят в горите, могат да ползват жилищни помещения, предоставени им от Изпълнителната агенция по горите, от нейните структури и специализирани териториални звена, както и от съответните държавни горски стопанства или държавни ловни стопанства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) За ползване на жилищни помещения по ал. 1 служителите подават заявление до директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Въз основа на подаденото заявление директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство издава настанителна заповед, на основата на която се сключва договор. Договорът е в сила до прекратяването на трудовия договор на служителя.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) С правата по ал. 1, 2 и 3 се ползват и работниците на държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства, чиито служебни задължения налагат да живеят постоянно в горите.

(5) Служителите и работниците по ал. 1 и 4 могат да ползват за лични нужди без заплащане на такси до 5 дка работни земи и ливади от държавния горски фонд и до 10 пространствени куб. м дърва за огрев ежегодно, без право на продажба и при писмено заявено желание. Те могат да пускат на паша в горите и земите от държавния горски фонд до пет овце и една крава без заплащане на такси.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Служителите и работниците в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и специализирани териториални звена, както и в държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства при доказана необходимост могат да ползват ежегодно до 10 пространствени куб. м дърва за огрев от държавния горски фонд срещу заплащане на такса на корен.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Служителите и работниците по ал. 6 за всеки прослужени 10 години могат да получат за собствени нужди с разрешение на Изпълнителната агенция по горите до 5 куб. м дървен строителен материал от държавния горски фонд срещу заплащане на такса на корен, без право на продажба.

(8) Служители по горите с трудов стаж над 20 години като служители по горите след пенсионирането си, както и съпругът на починал служител по горите, когато са в пенсионна възраст, ползват правата по ал. 6.

 

Глава трета.
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ

Раздел I. Създаване на нови гори и борба с ерозията

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Горските разсадници се вписват в публичния регистър по чл. 41а, ал. 2 от Закона за горите, който се води и съхранява от длъжностно лице, определено със заповед на директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство. Актът по вписването в регистъра се удостоверява с подпис на длъжностното лице и отбелязване на датата. За извършеното вписване на заявителя се издава удостоверение за регистрация. Регистърът се води по образец.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Писмено заявление за регистрация на горски разсадник по смисъла на чл. 41а, ал. 2 от Закона за горите се подава от собственика на разсадника, който е регистрирано лице за упражняване на частна лесовъдска практика по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за горите или е търговец, вписан в публичния регистър по чл. 57а от Закона за горите, или има сключен договор най-малко с едно такова лице. Заявлението се подава до директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, на чиято територия се намира разсадникът. Заявлението съдържа следните данни:

1. населено място, в чието землище се намира разсадникът;

2. обща площ на разсадника, като отделно се посочва производствената площ;

3. наименование на заявителя, седалище и адрес на управление, а за едноличните търговци и за физическите лица - постоянен адрес.

4. (отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(3) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документ за собственост и скица на разсадника с номера на имотите от действащия подробен устройствен план на разсадника (план за застрояване) или скица, издадена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В 14-дневен срок от подаване на заявлението, комплектувано с документите по ал. 3, държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство вписва горския разсадник в регистъра.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство не може да отказва вписване на разсадник в регистъра освен в случаите, когато не са спазени изискванията по ал. 2 и 3. Когато представените документи по ал. 2 и 3 са непълни или неточни, държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство уведомява заявителя. Ако в 7-дневен срок заявителят не отстрани пропуските, заявлението се оставя без разглеждане. След отстраняване на пропуските може да бъде подадено ново заявление, което се разглежда по общия ред.

(6) Държавните горски разсадници се регистрират служебно.

(7) В регистрираните горски разсадници задължително се води контролна книга по образец, утвърден с наредбата по чл. 41а, ал. 4 от Закона за горите. Неразделна част от контролната книга са сертификатите за произхода на изходните репродуктивни материали.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Книгата по ал. 7 се води и съхранява от регистрирания лесовъд за упражняване на частна лесовъдска практика, а за държавните разсадници - от длъжностно лице, определено със заповед на директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(9) При поискване от длъжностно лице - представител на контролен орган, предоставянето на книгата не може да бъде отказано, а контролният орган е задължен да впише в нея датата на проверка и установените резултати от нея.

(10) Отписване от регистъра на горски разсадник - собственост на физическо лице и/или на юридическо лице, се извършва след подаване на писмено заявление от собственика или служебно в следните случаи:

1. при повече от две влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения по Закона за горите и нормативните актове, свързани с дейността на разсадника и с търговията с горски репродуктивни материали;

2. при отказ на собственика да допусне за проверка контролен орган или да предостави необходимата информация, свързана с производствената дейност и търговията на разсадника, установен с констативен протокол;

3. при установено от контролен орган наличие на болести и/или вредители и опасност от разпространението им;

4. при неизпълнение на предписания на контролен орган;

5. при отписване на регистрираното лице по чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 57а от Закона за горите.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство издава мотивирана заповед за отписване на разсадника от регистъра.

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Безвъзмездното предоставяне на репродуктивни материали и технологични планове за залесяване по смисъла на чл. 42, ал. 3 от Закона за горите се разрешава от Изпълнителната агенция по горите и се извършва от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство съгласува с регионалната дирекция по горите всяко искане за безвъзмездно предоставяне на репродуктивен материал.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Не се предоставят безвъзмездно репродуктивни материали на лица, които се подпомагат от фондовете на Европейския съюз, както и по национални и международни програми и необходимите горски репродуктивни материали са предвидени в одобрените им проекти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) За безвъзмездното предоставяне на репродуктивни материали се подава писмено заявление в държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство в срока по чл. 42, ал. 4 от Закона за горите. В заявлението се посочват:

1. името и адресът на заявителя;

2. целта и законовото основание, въз основа на които се предоставят репродуктивните материали;

3. видът на репродуктивните материали;

4. необходимите количества по дървесни видове;

5. размерът и местонахождението на площта, предвидена за залесяване;

6. собствеността на земята за залесяване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Към заявлението по ал. 4 се прилага декларация относно обстоятелствата по ал. 3.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) За залесяване се предоставят предимно семенни фиданки, а по изключение - и школувани или вегетативни. Общият брой на заявените школувани или вегетативни фиданки по дървесни видове за един заявител (ползвател) през годината не може да надвишава 20.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За развитие на пчеларството се предоставят само фиданки от медоносни видове - липа, бяла акация, конски кестен и аморфа, а за бубарството - от черница.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В случай че държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство не е в състояние напълно или частично да изпълни заявката по видове и количества, заявлението с информация за изпълнената част от нея се изпраща служебно в регионалната дирекция по горите. В този случай директорът на регионалната дирекция по горите разпорежда заявката да бъде изпълнена от най-близкото държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, разполагащо с такива материали.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) При невъзможност да бъдат осигурени исканите репродуктивни материали директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство в 10-дневен срок от получаване на заявлението прави мотивиран писмен отказ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Предоставянето на репродуктивни материали за опитни и научни цели се разрешава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите след подадено заявление по ал. 4.

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В рамките на една календарна година един заявител не може да подава повече от едно заявление и да ползва повече от 1000 броя фиданки по реда на чл. 42, ал. 4 от Закона за горите. Предоставят се само фиданки от горски видове, подходящи за месторастенията, на които ще бъдат залесявани.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(14) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Безвъзмездно предоставени репродуктивни материали могат да се използват само за целите, за които са разрешени.

(15) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Фиданки за залесяване, произведени в държавните горски разсадници, се предоставят безвъзмездно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите в следните случаи:

1. фиданки, които подлежат на бракуване - технологичен отпад вследствие на сортиране, прерасли;

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) излишни фиданки в общия баланс на Изпълнителната агенция по горите, чието оставане за доотглеждане ще влоши тяхното качество и ще бъде икономически неизгодно.

(16) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В случаите по ал. 15 заявлението по ал. 4 се подава в държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство и служебно се изпраща в Изпълнителната агенция по горите, придружено с писмено становище на регионалната дирекция по горите.

(17) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Въз основа на подадените заявления и очакваните нужди държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство и регионалната дирекция по горите ежегодно предвиждат в плановете си за производство необходимите фиданки за безвъзмездно предоставяне.

(18) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Създадените горски култури в горския фонд и върху земеделските земи се вписват в регистъра на новосъздадените горски култури и се инвентаризират от собствениците.

Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Създаването на гори от бързорастящи видове (тополи, върби, бяла акация и др.) върху незалесени земи - собственост на физически лица и/или на юридически лица, и/или на общини, със средства от бюджета на Изпълнителната агенция по горите се допуска само върху подходящи месторастения, отговарящи на растежните изисквания на избрания дървесен вид. За целта собственикът подава писмено заявление до държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, на чиято територия се намира имотът за залесяване. В заявлението се посочват:

1. трите имена и постоянният адрес на заявителя - физическо лице, или фирмата и седалището на заявителя - юридическо лице;

2. код на регистрация БУЛСТАТ и данъчен номер за заявителя - едноличен търговец, юридическо лице или община;

3. единен граждански номер - за физически лица и еднолични търговци;

4. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) номер, площ и вид на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта;

5. документ за собственост.

6. (отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) При осигуряване на необходимите средства от бюджета на Изпълнителната агенция по горите държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство сключва договор със собственика. Договорът се вписва в службата по вписванията по местонахождението на имота. Разходите по вписването са за сметка на заявителя. Изпълнението на договора започва след вписването му и след заплащане от заявителя на разходите по вписването.

(3) Страните договарят количеството дървесина, което всяка от тях ще получи при сечта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Стойността на договореното количество дървесина за държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство не може да бъде по-малка от стойността на общия размер на направените разходи по ал. 1 за създаване на културата, изчислени към датата на подписване на договора.

Чл. 62. Новосъздадените култури се отглеждат до тяхното склопяване, но не повече от 10-годишна възраст.

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Предоставянето на междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища за земеделско ползване по смисъла на чл. 15г от Закона за горите се извършва от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство след подаване на писмено заявление от кандидат-ползвателя.

(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:

1. името на лицето-заявител;

2. постоянен адрес за заявител - физическо лице, и адрес на управление по съдебна регистрация за заявител - юридическо лице и едноличен търговец;

3. заявена площ за селскостопанско ползване по местонахождение.

(3) Ползвателят извършва за своя сметка предвидените за съответната година лесовъдски мероприятия в културата и е длъжен да опазва от повреди засадените фиданки.

(4) Заплатените такси от ползвателя не подлежат на възстановяване при предсрочно прекратяване на договора.

Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Държавата запазва правото си на собственост върху дървесината, налична към датата на учредяване правото на ползване върху площите, предоставени по чл. 42, ал. 7 от Закона за горите.

(2) Върху предоставените площи се създават горски култури, чийто срок за отсичане е в рамките на срока, за който е учредено правото на ползване. Изключение се допуска само при залесяване с корков дъб.

(3) Дървесината, произведена в срока на предоставеното право на ползване, е собственост на ползвателя.

(4) Ползването на дървесина, както и провеждането на лесовъдските мероприятия в предоставените площи се извършват съгласно Закона за горите и одобрените лесоустройствени проекти.

Чл. 64. Култури и възобновителни участъци, застрашени от паша на домашни животни и повреди от дивеч, се ограждат.

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и другите собственици на новосъздадени горски култури в горския фонд и върху земеделски земи ежегодно извършват инвентаризация на културите при условията и по реда на наредбата по чл. 42, ал. 1 от Закона за горите.

(2) Всички горски култури се инвентаризират до 3-годишна възраст, а създадените във високопланинската зона над 1600 м надморска височина и върху земи със силна или много силна ерозираност на почвата - до петата година.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Културите с установен при инвентаризацията среден процент на прихващане от 25 до 80 на сто подлежат на попълване, а културите с прихващане под 25 на сто - на презалесяване. Попълват се и културите с над 80 на сто прихващане, в които са загинали на петна не по-малко от 5 на сто от броя на първоначално засадените фиданки на декар, семепроизводствените градини, клоновите колекции, опитните култури и дендрариумите, тополовите, както и други култури с гъстота на засаждане под 1500 бр./ха.

(4) Културите, подлежащите на презалесяване, както и културите, унищожени от природни бедствия, паша, болести, вредители и незаконни сечи в периода от провеждане на последната инвентаризация до извършване на плановата лесоустройствена ревизия, се отписват от регистъра на горските култури.

Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Физическо лице, взело участие в почистването на площите за залесяване в държавния горски фонд, може да придобива безвъзмездно вършината и отпадъчната дървесина, получена след сечта.

Чл. 69. Собствениците на земи и гори, граничещи непосредствено с реки, потоци, канали и др., засаждат в един или няколко реда тополи, върби, елши, платани и др., когато те не пречат или не представляват опасност за други дейности.

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Възстановяването на нарушени терени в горския фонд се извършва по проекти за техническа и биологична рекултивация, изготвени съгласно изискванията на наредбата по чл. 16 от Закона за опазване на земеделските земи.

(2) Земи и гори от горския фонд - публична и частна държавна собственост, върху които е учредено право на ползване и/или сервитути по чл. 16 от Закона за горите, се предават на собственика рекултивирани и почистени от строителни отпадъци след изпълнението на целта, за която е учредено правото, или след приключване на срока на ползване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Приемането на терените по ал. 2 се извършва от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на упълномощено от него длъжностно лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Протоколът от работата на комисията с направените констатации и предписания се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(5) Не се учредява право на ползване и сервитути върху други терени, включващи земи и гори от горския фонд - публична и частна държавна собственост, на ползватели, които не са спазили изискванията по ал. 2.

Чл. 73. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите може да участва в изготвянето на национални и международни програми и проекти за борба с ерозията в горския фонд, като съгласува предвидените в тях мероприятия със собствениците.

Раздел II. Провеждане на възобновителни, отгледни и санитарни сечи

Чл. 74. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В горите се провеждат възобновителни, отгледни и санитарни сечи с цел устойчивото им и многофункционално стопанисване, запазване, развитие и обогатяване на горските екосистеми и на биологичното разнообразие в тях.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Видът и интензивността на сечите в горите се проектират в лесоустройствените проекти, планове и програми.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Поради настъпили промени след одобряване на лесоустройствените проекти, планове и програми в насаждения, непредвидени за сеч, и в насаждения, в които се налага изменение на вида, интензивността на сечта, се допуска промяна на сечта по предложение на собственика на гората или на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Необходимостта от промяната по ал. 6 се установява от комисия, назначена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от оправомощени от него длъжности лица, в която се включват представители на заинтересуваните министерства и ведомства, участвали при съгласуването на лесоустройствения проект. Констатациите на комисията се отразяват в протокол.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Промяната се одобрява от лицата, назначили комисията по ал. 7.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Предложението за промяна по ал. 6 се представя в съответната регионална дирекция по горите.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Когато с промяната на вида на сечта се предвижда провеждане на санитарни сечи вследствие на повреди в насажденията, причинени от биотични фактори, предложението за промяна се одобрява след съгласуване с лесозащитната станция.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В случаите, когато необходимостта от промяна на вида и/или интензивността на сечта е в гори, които попадат в защитена територия или защитена зона, в комисията по ал. 7 се включва представител на съответната регионална инспекция по опазване на околната среда и водите. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощените от него длъжностни лица по ал. 7 одобряват промяната след съгласуване на протокола на комисията от министъра на околната среда и водите в случаите, когато промяната се отнася за гори в защитена територия или защитена зона.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишен текст на чл. 75, изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В горите се провеждат възобновителни сечи с предварително естествено семенно възобновяване, сечи за съчетаване на естествено и изкуствено възобновяване и сечи с последващо възобновяване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Възобновителни сечи се провеждат при възраст на горите, както следва:

1. не по-малка от 60 години - във високостъблените гори, с изключение на тополовите и трепетликовите;

2. не по-малка от 15 години - в акациеви и гледичиеви гори;

3. не по-малка от 20 години и не по-голяма от 30 години - в горите за издънково възобновяване, с изключение на тези по т. 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Във всички видове гори, с изключение на тополовите и акациевите, се забранява провеждане на гола сеч с площ на сечището над 50 декара, както и сливането на голи сечища, чиято обща площ е над 50 декара. Гола сеч в съседна на изсечената площ се разрешава след склопяване на насаждението в нея.

Чл. 76. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В защитните и рекреационните гори, както и в гори в защитени територии и защитени зони с предимство се прилагат възобновителни сечи с предварително естествено семенно възобновяване и сечи, които формират сложни смесени насаждения.

Чл. 77. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) При успешно протичащ възобновителен процес сечите се провеждат съобразно динамиката на протичането на възобновителния процес и развитието и укрепването на подраста. В случай на затруднено или забавено възобновяване се предприемат мерки за неговото подпомагане.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Окончателна фаза на възобновителните сечи се провежда само при наличие на достатъчно количество качествен и укрепнал подраст, определен в наредбата по чл. 47, ал. 3 от Закона за горите.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(7) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(9) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(10) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(11) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Санитарна сеч се провежда във всички случаи при наличие на повреди на дървостоя, причинени от биотични и/или абиотични фактори.

(12) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(13) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(14) В младите и средновъзрастните насаждения и култури, в крайните редове на полезащитните горски пояси, край линейни и пожароопасни обекти и др. може да се извършва кастрене на клоните на дърветата.

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Директорът на регионалната дирекция по горите издава разрешение за продължаване срока за сеч по чл. 51, ал. 2 от Закона за горите.

Чл. 79. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) За съхраняване на биологичното разнообразие в нелесопригодните горски площи може да се провежда сеч за подмладяване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В горите на каменливи и урвести терени не се допуска провеждането на сеч, с изключение на санитарна.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В горната граница на гората не се допуска гола сеч.

 

Глава четвърта.
ПОЛЗВАНИЯ ОТ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Раздел I. Общи положения

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползването на дървесина от горите в държавния горски фонд се извършва възмездно с изключение на случаите по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Възмездното ползване на дървесина се осъществява по един от следните начини:

1. по такси на корен;

2. чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от склад;

3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) чрез публичен търг с явно наддаване или конкурс за предоставяне на сечища;

4. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) чрез публичен търг с явно наддаване или конкурс за предоставяне изпълнението на дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти за цели държавни горски стопанства или за части от тях;

5. чрез концесия;

6. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, които самостоятелно организират и изпълняват дейностите по добив и транспортиране.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Предвидените мероприятия по лесоустройствените проекти, планове и програми в горите - изключителна държавна собственост, които не са задължение на концесионерите по договори, се извършват от държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползването в едно насаждение за определен период се извършва само по един от начините, посочени в ал. 2.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Не се допуска едновременно ползване в едно насаждение от двама и повече ползватели, с изключение на случаите, когато ползването се осъществява по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1 от Закона за горите.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползванията от горите, както и от земите от горския фонд - собственост на общините, се осъществяват по начините, посочени в ал. 2, при условията и по реда, определени с решение на общинския съвет.

(9) Ползванията от горите, както и от земите от горския фонд - собственост на физически или юридически лица, се осъществяват от техните собственици в съответствие със Закона за горите и с правилника, а разпореждането с добитите материали се извършва свободно.

(10) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Правото на собственост върху дървесината, добита от държавния горски фонд по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 от Закона за горите, преминава върху ползвателя след нейното заплащане.

(11) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства начисляват прихода от продажбата на дървесина при фактурирането й.

(12) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) При осъществяване ползването на дървесина ползвателите са длъжни да поставят информационни табели във всеки обект, в който осъществяват ползване, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Раздел II. Концесии

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Концесията за добив на дървесина обхваща ползването на дървесина само във:

1. насаждения, в които е предвидено последващо изкуствено възобновяване (провеждане на гола сеч и залесяване), при спазване изискванията на чл. 52 от Закона за горите;

2. насаждения, в които е предвидено последващо издънково възобновяване - насаждения, предвидени да се стопанисват като нискостеблени.

Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Ползването на дървесина от насаждения в обекта на концесията извън случаите, посочени в чл. 81, се извършва по реда на чл. 80, ал. 2, т. 1 - 3 и 6.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Изпълнението на предвидените в устройствените проекти мероприятия, необхванати от предоставената концесия за добив на дървесина, се организира от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство в горите - държавна собственост, и от общините - в горите - общинска собственост.

Чл. 83. Срокът на действие на концесионния договор за гори от държавния и общинския горски фонд не може да бъде по-дълъг от срока на действие на устройствения проект, план или програма.

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства контролират концесионера относно спазването на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите и специалните разпоредби за горите в защитените територии.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При предоставяне на концесия за добив на дървесина и на странични горски продукти в гори - държавна и общинска собственост, не се допуска ограничаване на свободния достъп до обекта на концесията.

Раздел III. Ползване на дървесина

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Годишното ползване се осъществява в съответствие с определеното ползване с лесоустройствените проекти, планове и програми.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Планирането на ползването на дървесина от горите по ал. 1 включва дейностите по ежегодния подбор на подлежащите за сеч насаждения и определяне обема на годишното ползване. Насажденията се групират така, че да обхванат всички предвидени за сеч насаждения в дадения район.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Годишното ползване в държавните и общинските гори се одобрява от регионалната дирекция по горите по представен годишен план по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Годишният план е в сила за календарната година, за която е изготвен и одобрен.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Годишният план се изготвя по видове сечи, видове гори и дървесни видове и се представя в регионалната дирекция по горите до 30 април в годината на маркирането от:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство - за ползване в държавния горски фонд;

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) общината - за ползване в горите - общинска собственост.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В плана за годишно ползване на дървесина могат да се включат насаждения въз основа на одобрена по реда на чл. 74 промяна на вида и/или интензивността на сечта с план-извлечение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Към план-извлеченията по ал. 5 се прилага обяснителна записка, в която се посочва основанието, налагащо промяната, а когато предлаганата сеч ще се провежда в част от насаждението, се прилага и скица.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) По време на лесоустройство до утвърждаване на лесоустройствения проект за насаждения, в които се планира ползване, се изготвя план-извлечение, което се съгласува с лицето, на което е възложено изработването на лесоустройствения проект, и се одобрява по реда на чл. 74.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) План-извлечения се изготвят и за промяна на вида и/или интензивността на сечта в насаждения, в които се провежда научноизследователска и учебно-опитна дейност, като те се одобряват след решение на съответния научен (факултетен) съвет.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Ползването в гори - собственост на физически лица и/или на юридически лица, се извършва въз основа на заявление по образец, подадено от собствениците или от упълномощено от тях лице, одобрено от директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) документ за собственост и валидна скица на имота;

2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) удостоверение за наследници, когато гората е възстановена на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота;

3. (нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) договор, по силата на който собственикът, а в случаите на съсобственост - лицата, притежаващи повече от половината от съсобствения имот, са възложили управлението или са предоставили ползването на имота - когато заявлението за ползване се подава от страна по договора;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) нотариално заверено пълномощно от собственика, а в случаите на съсобственост - от лицата, притежаващи повече от половината от съсобствения имот, когато заявителят не е собственик, с изключение на случаите по т. 3;

5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) технологичен план по образец;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) предложение за промяна на вида и/или интензивността на сечта, ако такава се налага;

7. (нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) карнет-опис.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В заявлението по ал. 9 се посочват данни за лицето, което ще извършва ползването и е вписано в регистъра по чл. 57а от Закона за горите.

(11) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство може да издаде позволително за сеч и извоз за ползване в гори - съсобственост на физически лица и/или на юридически лица, когато е подадено заявление за ползване от един от съсобствениците. След издаване на позволителното за сеч и извоз отношенията между съсобствениците се уреждат по реда на Закона за собствеността.

(12) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Когато заявлението за ползване в гори - съсобственост на физически лица и/или на юридически лица, е подадено от несобственик, държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство издава позволително за сеч и извоз след представяне на документите по ал. 9, т. 3 или 4.

Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Маркирането на дърветата за сеч в държавните и общинските гори се извършва след одобряване на годишния план и/или план-извлечението.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В случаите, в които е предложена промяна на вида и/или интензивността на сечта в горите - собственост на физически лица и/или на юридически лица, маркирането на дърветата за сеч се извършва след одобряване на предложението по реда на чл. 74.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Маркирането на насажденията, предвидени за сеч, се извършва от служителите по горите и от лицата, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от Закона за горите, при съобразяване със състоянието на насажденията, видовете сечи, предвидени в лесоустройствения проект, план или програма, и/или съгласно условия, определени с наредбата по чл. 47, ал. 3 от Закона за горите.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В процеса на маркиране на насажденията, предвидени за сеч, лицата по ал. 7 определят технология за добив на дървесината, която заедно с наличната пътна мрежа се отразява в технологична схема.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Ограничаването на площта при цялостно отсичане на дървостоя по реда на чл. 58, ал. 3 от Закона за горите се извършва чрез маркиране с контролна горска марка в основата на стъблата на крайните дървета, определени за сеч, както и с отбелязване с ивица боя върху оставащите крайни дървета.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изчисляването на обема и категориите на маркираната дървесина се извършва по утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите нормативно-справочна база и/или по действащия лесоустройствен проект, като се изготвя сортиментна ведомост и/или карнет-опис по образец. Карнет-описът:

1. се одобрява от директора или от заместник-директора на съответното държавно горско или държавно ловно стопанство - за горите от държавния горски фонд;

2. се подписва от лицето, което в качеството на служител по горите или на лице, упражняващо частна лесовъдска практика, е извършило маркирането.

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Контролът върху маркирането на насажденията, предвидени за сеч, независимо от собствеността им, се осъществява от регионалните дирекции по горите.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Директорът на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство отговаря за качеството на извършеното маркиране, както и за изготвянето на документите по ал. 10 за насажденията в държавния горски фонд в техния териториален обхват на дейност.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(14) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Когато в резултат на контрола се установи, че маркирането не е извършено съгласно разпоредбите на чл. 58 от Закона за горите и/или на наредбата по чл. 47, ал. 3 от Закона за горите, се съставя констативен протокол по образец и насаждението се маркира повторно.

(15) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Ползването на дървесина от държавния и от общинския горски фонд се извършва въз основа на утвърден от директора на регионалната дирекция по горите комплектуван лесосечен фонд.

(16) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В комплектувания лесосечен фонд приоритетно се включват насаждения, в които:

1. не е приключила сечта;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) ще се провеждат санитарни сечи.

3. (отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(17) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишна ал. 16 - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В комплектувания лесосечен фонд не се включват насаждения, които са маркирани преди повече от две години, с изключение на насаждения, в които през предходната година сечта не е приключила.

(18) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишна ал. 17, изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, общините, обединенията на собствениците на гори и земи от горския фонд, както и собственици на гори с площ, по-голяма от 500 хектара, до 15 октомври на годината, предхождаща годината на сечта, изготвят и представят за одобрение от регионалната дирекция по горите отчет и опис на комплектувания лесосечен фонд.

(19) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишна ал. 18 - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Регионалната дирекция по горите до 31 октомври на годината преди сечта представя в Изпълнителната агенция по горите обобщен отчет на комплектувания лесосечен фонд.

(20) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишна ал. 19, изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Промени в комплектувания лесосечен фонд могат да се извършват от регионалната дирекция по горите след писмено искане от държавното горско стопанство, държавното ловно стопанство или от съответната община, както и от обединенията на собствениците на гори и земи от горския фонд и от собственици на гори с площ, по-голяма от 500 хектара.

(21) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишна ал. 20, изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство до 15 януари в годината на сечта записва одобрения опис по ал. 18 в книга за ползването, изготвена по образец.

(22) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишна ал. 21, изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Общините, както и собствениците на гори и земи от горския фонд с обща площ, по-голяма от 500 хектара, които са сключили договор с лица, регистрирани по чл. 39, ал. 2 от Закона за горите, водят книга за ползването по образец. В останалите случаи книги за ползването се водят от държавното горско стопанство или от държавното ловно стопанство.

(23) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишна ал. 22, изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Регионалната дирекция по горите проверява и заверява книгите за ползване по ал. 21 и 22 до края на февруари на следващата година.

(24) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Ежегодно до 31 януари лицата по ал. 22 представят в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство отчет за горския фонд.

Чл. 87а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Процедурите за предоставяне ползването на дървесина от горите - държавна собственост, се провеждат в съответствие с график, съгласуван с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или с оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Процедурите по чл. 80 за определяне на ползвател се провеждат от 1 ноември на годината, предхождаща годината на започване на сечта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и общините имат право от 1 ноември на текущата година да осъществяват добива на дървесина в насаждения от лесосечния фонд за следващата календарна година, при условие че са изпълнили предвиденото за текущата година ползване. Разпореждането с дървесината се извършва след 1 януари на следващата календарна година.

Чл. 87б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Процедурите за ползване на дървесина от държавния горски фонд се организират от:

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите - в случаите по чл. 87в, ал. 8 и чл. 87о, ал. 12;

2. държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства - в случаите извън посочените в т. 1.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Не може да участва в процедура за ползване на дървесина от държавни гори чрез публичен търг с явно наддаване или конкурс кандидат, който:

1. е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. се намира в ликвидация;

3. е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

4. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. не отговаря на техническите или на квалификационните изисквания за извършване ползването на дървесината, определени в заповедта за откриването на процедурата и в условията за провеждането й;

6. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с търговец, който не отговаря на изискването по т. 4.

(4) Изискването по ал. 3, т. 3 се отнася за управителите или за изпълнителните членове на управителните органи на кандидатите.

(5) Обстоятелствата по ал. 3, т. 4 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по ал. 3, т. 1, 2, 3 и 6 - с декларация.

Чл. 87в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Публични търгове с явно наддаване за ползване на дървесина от държавния горски фонд може да се провеждат за всички обекти, с изключение на случаите по ал. 4.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В процедура публичен търг с явно наддаване и конкурс едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат.

(4) Конкурс за ползване на дървесина от държавния горски фонд се провежда задължително в следните случаи:

1. за обекти, чиято начална цена е не по-малко от 100 000 лв.;

2. за обекти, в които освен ползване на дървесина е предвидено и извършване на лесовъдски и/или ловностопански мероприятия;

3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) за обекти, които попадат на територията на повече от едно държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(7) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В случаите по ал. 4, т. 3 конкурсът се провежда в Изпълнителната агенция по горите, която сключва рамков договор със спечелилия участник. Въз основа на рамковия договор спечелилият конкурса сключва договор за ползване на дървесина със съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

Чл. 87г. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Заповедта за провеждане на публичен търг с явно наддаване се издава от:

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите - в случаите по чл. 87б, ал. 1, т. 1;

2. директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство - в случаите извън посочените в т. 1.

(2) Заповедта за провеждане на търга съдържа:

1. номер на обекта и списък на насажденията, включени в него;

2. (отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) начална тръжна цена без данък върху добавената стойност;

4. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) условия за плащане и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение;

5. условия за плащане на цената;

6. техническите и квалификационните изисквания за извършване на ползването;

7. време и начин за оглед на обектите;

8. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) цена и начин на плащане на тръжните документи и място и срок за получаването им;

9. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) място и срок за представяне на офертите;

10. място, ден и час на провеждане на търга;

11. дата за провеждане на повторен търг;

12. (нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) предмет на търга и основание за провеждане на процедурата.

(3) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава тръжната документация, която съдържа:

1. проект на договор;

2. текст на обявата за провеждане на търга;

3. списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;

4. основанията за декласиране на участник;

5. началната цена на всяка категория дървесина за всяко насаждение, включено в обекта;

6. изисквания към подизпълнители, когато ползването ще бъде осъществявано по този начин;

7. други условия и изисквания;

8. (нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) срокове за сеч и извоз по насаждения и общо за обекта.

(4) Към тръжната документация се прилага копие от заповедта по ал. 1.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Размерът на стъпката е от 5 до 10 на сто от началната цена.

Чл. 87д. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Кандидатът представя парична гаранция за участие в търга в размер до 7 на сто от началната цена на обекта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Участникът, спечелил търга с явно наддаване за ползване на дървесина от държавния горски фонд, представя гаранция за изпълнение на договора, която се освобождава след неговото приключване. Размерът на гаранцията се определя в абсолютна стойност като процент от стойността на договора, в размер до 7 на сто.

(3) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

1. банкова гаранция;

2. парична сума.

(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Кандидатът или участникът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Гаранцията за участие се задържа, когато кандидат в процедурата:

1. оттегля предложението си след изтичането на срока за подаване на офертите;

2. подаде жалба срещу решението за класирането до решаването на спора от съда;

3. е определен за изпълнител, но не сключи договор.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Гаранциите за участие на некласираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за подаване на жалба срещу заповедта за класиране. В същия срок се освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Гаранциите за участие на класираните кандидати, с изключение на спечелилия, се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договора.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Гаранциите се освобождават, без да се дължат лихви за периода, през който средствата законно са престояли по сметките на Изпълнителната агенция по горите, държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В срок 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране спечелилият участник представя гаранция по ал. 2 в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесената гаранция за участие.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Гаранцията за изпълнението на договора се връща, съответно се освобождава след освидетелстване на всички сечища в обекта и заплащане на дължимите суми по договора.

Чл. 87е. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Търгът се оповестява публично не по-малко от 14 дни предварително чрез обява в местен вестник и чрез официалната интернет страница на Изпълнителната агенция по горите или в централен ежедневник. В обявата се вписват данните по чл. 87г, ал. 2, т. 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10, както и:

1. информация за органа, организиращ търга - наименование, адрес, телефон, факс, лице за контакти;

2. информацията по чл. 87г, ал. 2, т. 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Обявата за търга се поставя на определените места в сградата на общинската администрация и на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(3) Повторният търг се провежда на същото място и в същия час до 14 дни след датата на първия търг.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) След изтичане на срока за подаване на офертите органът по чл. 87г, ал. 1 издава заповед, с която определя състава на комисията за провеждане на търга.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Комисията по провеждане на търга се състои най-малко от пет редовни и двама резервни членове.

(6) Комисията може служебно да събира доказателства за обстоятелствата по чл. 87б, ал. 3.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) На заседанието на комисията се води протокол. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви. В 3-дневен срок от приключването на работата си комисията представя на органа по ал. 4 протокола и цялата документация, събрана в хода на провеждането на търга.

(8) Член на комисията не може да бъде лице, което:

1. има материален интерес от възлагане на ползването;

2. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с някой от кандидатите в процедурата или с членове на техните управителни и/или контролни органи.

(9) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. За обстоятелствата по тази алинея и по ал. 8 те представят декларация при назначаването им.

(10) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.

(11) Участниците в търга представят:

1. документ за закупени тръжни книжа;

2. документ за внесена гаранция за участие;

3. удостоверение от компетентните държавни органи, че кандидатът няма изискуеми задължения към държавата и към осигурителни фондове или официален документ за допуснато отсрочване или разсрочване на задълженията;

4. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) удостоверение за вписване в Търговския регистър;

5. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, документ за данъчна регистрация и БУЛСТАТ, когато кандидатът не е вписан в Търговския регистър по Закона за търговския регистър;

6. декларация за обстоятелствата по чл. 87б, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 6;

7. доказателства, че кандидатът отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на ползването, определени в заповедта за откриване на процедурата и в условията за провеждането й;

8. документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата;

9. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва с представител;

10. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) документ, удостоверяващ обстоятелството, че търговецът е вписан в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите по чл. 57а от Закона за горите.

Чл. 87ж. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) При публичен търг с явно наддаване кандидатът попълва заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, и получава пореден номер за съответния обект.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Кандидат, който участва за няколко обекта в една тръжна сесия, представя на комисията един комплект документи по чл. 87е, ал. 11, т. 3 - 7 и 10. По чл. 87е, ал. 11, т. 1 и 2 кандидатите представят документ за всеки обект поотделно.

(3) (Попр. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Документите по чл. 87е, ал. 11, т. 8 и 9 се представят на комисията при откриването на процедурата.

(4) В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете на комисията. При отсъствие на председателя на комисията функциите му се поемат от секретаря.

(5) Процедурата се прекратява с мотивирана заповед на органа, който я е открил, в случаите, когато:

1. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;

2. кандидатите, класирани на първо и второ място, последователно откажат да сключат договор;

3. отпаднат основанията за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, които не са могли да бъдат предвидени от органа, издал заповедта за откриването й.

(6) В случаите по ал. 5, т. 3 гаранциите за участие в процедурата се освобождават.

(7) При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно провеждането на търга, се насрочва нова процедура по реда на чл. 87г.

(8) В случаите по ал. 5, когато се прекратява вече започната тръжна процедура поради невъзможност за продължаването й или се насрочва нова, участниците, обявени до този момент за спечелили отделни обекти - предмет на търга, запазват правата си.

(9) Когато за участие в търг с явно наддаване е регистриран само един кандидат, търгът не се провежда и се отлага за датата на повторния търг.

(10) Когато на търг с явно наддаване се яви само един от регистрираните кандидати, търгът се отлага с един час. В случай че и след този срок не се яви друг от регистрираните кандидати, търгът се отлага за датата на повторния търг.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда на датата, определена за повторен търг в заповедта на органа, открил процедурата.

(12) Когато на търга, провеждан повторно в случаите по ал. 8, 9 и 10, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

(13) Присъствието на представител на кандидата при провеждането на процедурата е задължително.

(14) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) При публичен търг с явно наддаване председателят на тръжната комисия обявява ясно обекта на търга, началната и/или крайната цена и стъпката.

(15) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Публичният търг с явно наддаване се провежда по следния ред:

1. председателят или определен от него за водещ търга член на комисията обявява последователно нарастването над началната цена; всяко увеличение е в размер една стъпка и се разграничава със звуков сигнал;

2. наддаването се извършва от допуснатите за участие кандидати, които вдигат раздадените им номера и обявяват гласно размера на цената; обявената от участника цена го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка;

3. печели този от участниците, който първи заяви, че купува на обявената от водещия цена; председателят обявява номера на спечелилия участник, класирания на второ място, достигнатата цена и закрива търга за този обект.

(16) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(17) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Преди третото обявяване на последната достигната цена при публичен търг с явно наддаване председателят на комисията или водещият търга прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключването на наддаването или отстъпката със звуков сигнал.

(18) Когато в търга участват повече от двама кандидати и обектът бъде продаден на начална цена, обявена само от един от участниците, класираният на второ място се определя чрез жребий.

(19) В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително по начална цена или по крайна цена, търгът за този обект се закрива, а внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват.

Чл. 87з. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 87и. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г., попр. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Заповедта за провеждане на конкурс се издава от:

1. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите - в случаите по чл. 87в, ал. 4, т. 3;

2. директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство - в случаите по чл. 87в, ал. 4, т. 1 и 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Заповедта по ал. 1 се оповестява публично по реда на чл. 87е, ал. 1 и 2, като срокът за депозиране на офертите, определен в нея, не може да бъде по-кратък от 14 дни от датата на оповестяване на конкурса. Заповедта за провеждане на конкурс освен реквизитите по чл. 87г, ал. 2 съдържа и:

1. критерии за оценка на офертите на участниците;

2. тежестта на критериите за оценяване в комплексната оценка на офертите;

3. начина за определяне величината на отделните критерии и за определяне класирането на кандидатите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Офертите се подават на мястото, посочено в обявата, и се вписват в регистър по образец, одобрен от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. При приемане на офертата на приносителя се издава документ, върху който се отбелязват датата и часът на подаването й.

(4) Офертите се депозират в запечатан непрозрачен плик. Върху него се записват името на кандидата и пълното наименование на обекта на конкурса. В плика се поставят:

1. документите по чл. 87е, ал. 11 с изключение на тези по т. 8 и 9;

2. офертата за цена, изписана цифром и словом за всеки обект, поставена в отделен непрозрачен запечатан плик, обозначен с надпис "Офертна цена", номерът на обекта и името на кандидата;

3. всички останали изискуеми документи съгласно условията за провеждане на конкурса.

(5) Участниците в конкурса нямат право да подават повече от една оферта за един обект. Кандидат, който участва за няколко обекта в един конкурс, представя на комисията:

1. един комплект документи по чл. 87е, ал. 11, т. 3 - 7;

2. заявление по чл. 87ж, ал. 1 и документи по чл. 87е, ал. 11, т. 1 и 2 - за всеки отделен обект.

(6) След изтичането на срока за подаване на офертите:

1. органът, открил конкурса, назначава комисия за оценка на офертите по реда на чл. 87е;

2. се изготвя извлечение от регистъра, което заедно с пликовете с офертите се предоставя на председателя на комисията по т. 1.

(7) Председателят на комисията по ал. 6, т. 1 обявява откриването на конкурса и проверява дали са изпълнени условията за провеждането му. Участниците в конкурса или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на офертите.

(8) При отварянето им офертите се подписват най-малко от трима членове на комисията.

(9) Комисията може служебно да събира доказателства за обстоятелствата по чл. 87б, ал. 3.

(10) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чиято оферта е с най-висока оценка. При еднаква оценка за спечелил се обявява кандидатът, чиято оферта е получила най-висока оценка по критерия с най-голяма тежест.

(11) Когато при конкурса в срока за подаване на предложенията е подадена само една оферта, комисията я отваря и обявява кандидата за спечелил обекта, ако офертата му е изготвена в съответствие с условията за провеждане на процедурата.

(12) За резултатите от работата на комисията се изготвя протокол, който се утвърждава от органа, открил процедурата.

(13) Въз основа на утвърдения протокол от проведения конкурс органът, открил процедурата, издава заповед за класиране на кандидатите за всеки обект.

(14) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Участникът, спечелил конкурса, представя гаранция за изпълнение на договора в една от формите по чл. 87д, ал. 3, която се освобождава след неговото приключване. Размерът на гаранцията се определя в абсолютна стойност като процент от стойността на договора в размер до 7 на сто.

(15) (Предишна ал. 14 - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) При конкурс, проведен на основание чл. 87в, ал. 4, т. 2, гаранцията за изпълнение се връща след изготвянето и на предавателно-приемателен протокол за извършването на лесовъдските и/или ловностопанските мероприятия. Протоколът се подписва от представителя на търговеца, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика за съответната дейност.

Чл. 87к. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) В срок 3 работни дни от получаване на протокола за работата на комисията органът, издал заповедта за откриване на търга или конкурса, издава заповед за определяне на резултата от класирането.

(2) Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от класирането.

Чл. 87л. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 87м. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) Договор със спечелилия процедурата се сключва в писмена форма в едноседмичен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на резултатите от класирането. В договора задължително се включват условията, при които е спечелен обектът.

(2) При отказ на спечелилия участник да сключи договор в срока по ал. 1 се поканва вторият класиран. Ако и той откаже да сключи договор в 7-дневен срок, органът, издал заповедта за определяне на резултатите от класирането, прекратява процедурата.

Чл. 87н. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Насажденията, включени в обекта, се предават на ползвателя от директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство или от упълномощено от него длъжностно лице с подписване на предавателно-приемателен протокол и издаване на писмено позволително за сеч и извоз. Протоколът и позволителното за сеч и извоз се подписват от представител на търговеца - лицето, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността по чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за горите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Добитата дървесина се фактурира по категории или сортименти. Цената на всяка категория дървесина или сортимент се определя пропорционално на съотношението между достигнатата и началната цена на обекта.

(3) Когато в условията за провеждане на процедурата е предвидено плащане на цената на вноски и не е определен друг срок за заплащане на първата вноска, тя се заплаща в 30-дневен срок от получаване на позволителното за сеч.

(4) Размерът на първата вноска е не по-малък от 10 на сто от достигнатата стойност на правото на ползване за насаждението. Останалата част от цената по договора се заплаща на месечни вноски в размер, определен на базата на остатъка от стойността на обекта, разделен на броя на месеците по срока за извоз, определен в позволителното за сеч.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Превозните билети се издават до размера на внесените от ползвателя вноски.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Превозните билети се подписват от упълномощен представител на търговеца.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(9) Когато крайният срок за плащане на цената на обекта не е посочен в условията за провеждане на процедурата, той се определя в договора.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Констативният протокол за освидетелстване на сечището се подписва от лицето, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността по чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за горите, с което ползвателят има сключен трудов договор.

Чл. 87о. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство прекратява договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, в случаите, когато:

1. купувачът не плати някоя от дължимите вноски или цената на обекта в срока, посочен в договора;

2. по време на действието на договора в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата ползвателят вече не отговаря на някое от изискванията по чл. 87б;

3. по време на изпълнението на договора бъде установено, че купувачът е подписал декларация с невярно съдържание;

4. ползвателят не започне сеч в 14-дневен срок от датата на издаване на съответното позволително.

(2) При прекратяване на договора по реда на ал. 1 гаранцията за изпълнение не се връща.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Купувачът няма право да предоставя на трети лица правото на ползване от обекта на публичния търг или конкурса.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Когато след сключването на договора поради обективни причини се налага промяна на вида и интензивността на сечта в някое от включените в обекта насаждения, директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство след извършване на инвентаризация и определяне на новите условия за осъществяване на ползването има право да предложи на ползвателя да подпише допълнително споразумение към договора и ползването в насаждението да се извърши съобразно резултатите от инвентаризацията при запазване на достигнатите цени на категориите дървесина за съответното насаждение.

(5) При отказ на купувача да сключи анекс по реда на ал. 4 директорът има право:

1. да прекрати едностранно действието на договора за това насаждение, когато купувачът не желае да извърши ползването в насаждението по ал. 4 и сечта в него не е започнала, но желае да продължи ползването във всички останали, в които не се налага промяна на вида и интензивността на сечта;

2. да спре сечта в насаждението със заповед; тогава купувачът заплаща и извозва само отсечената до този момент дървесина.

(6) В случаите по ал. 5, т. 1 на купувача се връщат вноските, които е направил за съответното насаждение.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) При различия между утвърдения технологичен план и приложената към условията за провеждане на процедурата технологична схема относно технологичните просеки директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство назначава комисия, която да установи дали това води до разлики в количествата дървесина за ползване общо в насаждението и по категории.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В комисията по ал. 7 се включват представители на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, представител на търговеца - регистриран лесовъд, а когато гората е собственост на физическо или юридическо лице, или на община - и представител на собственика. В комисията могат да бъдат включвани представители и на други заинтересувани лица.

(9) Комисията приключва работата си в 14-дневен срок от утвърждаването на технологичния план и отразява резултатите от проверката в протокол.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Когато има разлика между количествата дървесина, посочени в документацията за провеждане на процедурата, и количествата, или категориите, посочени в протокола по ал. 9, както и когато количеството на добитата дървесина по реда на чл. 80, ал. 2, т. 2 се различава от количеството дървесина, посочено в документацията за провеждане на процедурата, страните по договора сключват анекс при запазване на достигнатите цени по категории.

(11) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В случаите по чл. 80, ал. 2, т. 2 държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства възлагат добива на дървесина при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, като запазват собствеността върху добитата дървесина.

(12) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите може да сключва рамкови договори за продажба на дървесина за срок до 5 години, но не по-дълъг от срока на действие на лесоустройствения проект на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство след провеждане на явен или таен търг.

(13) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Въз основа на договора по ал. 12 държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства сключват договори за продажба на дървесина за срок до 5 години.

(14) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства могат да сключват договори за добив на дървесина за срок до 5 години, но не по-дълъг от срока на действие на лесоустройствения проект на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(15) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Ежегодното количество - предмет на договорите по ал. 12 и 14, не може да бъде повече от 30 на сто от предвиденото средно годишно ползване по лесоустройствен проект на съответното държавно горско стопанство и държавно ловно стопанство.

(16) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В договорите по ал. 12 се включва клауза за условията и реда за индексация на продажната цена.

Чл. 87п. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г., попр. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Дървесината, добита по реда на чл. 80, ал. 2, т. 2 и 6, се приема от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство с предавателно-приемателен протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Продажбата на дървесина се извършва по един от следните начини:

1. чрез търг с явно или с тайно наддаване;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) чрез пряко договаряне.

(2) Продажбата на дървесината се извършва по асортименти, групирани в пакет, по един от следните начини:

1. предварителна продажба на прогнозни количества - когато в обектите за дърводобив липсват достатъчно площи за временни горски складове или са налице условия за похабяване на дървесината при по-дългото й съхранение в периода до организиране и провеждане на процедурата;

2. продажба на действително добити количества.

(3) Заплащането на дървесината по ал. 2, т. 1 се извършва по действително добити и приети с предавателно-приемателен протокол количества.

Чл. 87р. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Търгът се организира и провежда от комисия, назначена от директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, в състав 3-ма или 5-има членове, включително председател.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Процедурата се открива със заповед на директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, която съдържа:

1. наименование на органа, който провежда търга;

2. вид на сортиментите и количеството по дървесни видове;

3. начална цена по сортименти или в пакет без данък върху добавената стойност;

4. размер на гаранцията за участие и на стъпката;

5. (попр. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) размер на гаранцията за изпълнение в случаите по чл. 87п, ал. 2, т. 1;

6. място, време и начин за оглед на дървесината;

7. условия и начин за плащане на цената;

8. цена на тръжните документи, време и място, откъдето могат да се получат;

9. краен срок за приемане на заявленията за участие и деня за обявяване на резултатите;

10. място, ден и час на провеждането на търга;

11. състав на комисията за провеждането на търга;

12. дата за провеждане на повторен търг;

13. други тръжни условия.

(3) Със заповедта по ал. 2 се утвърждават тръжните документи, които съдържат:

1. препис от заповедта за провеждането на търга, с изключение на ал. 2, т. 11;

2. срок за транспортиране на закупената дървесина;

3. текст на обявата за провеждане на търга;

4. списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;

5. основанията за декласиране на участник;

6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) изисквания към кандидатите.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Търгът се оповестява публично най-малко 7 дни предварително чрез обява в местен вестник или в централен ежедневник, както и на официалната интернет страница на Изпълнителната агенция по горите. В обявата се вписват данните по ал. 2, т. 1 - 10, 12 и 13.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В срока по ал. 4 обявата за търга се поставя и в кметството, на чиято територия е седалището на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, и на мястото за съобщения в сградата на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(6) Повторният търг се провежда до 3 дни след датата на първия търг на същото място и в същия час.

(7) Участниците в търга представят следните документи:

1. документ за внесена гаранция за участие;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) документ за самоличност на физическото лице - участник или представител на търговеца при провеждането на процедурата;

3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) удостоверение за вписване в Търговския регистър или удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, когато кандидатът не е вписан в Търговския регистър по Закона за търговския регистър.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) За провеждането на търга се прилагат съответно разпоредбите на чл. 87ж.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. Когато при търг с тайно наддаване двама и повече кандидати предложат една и съща цена, търгът продължава с явно наддаване между тях. В случай че участниците в търг с тайно наддаване не наддават, спечелилият се определя от комисията чрез жребий.

(10) За проведения търг комисията съставя тръжен протокол в 4 екземпляра - един за купувача, един за класирания на второ място и два за продавача.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Резултатите се обявяват на мястото за обяви в държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Дървесината се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху дървесината преминава върху купувача подписването на предавателно-приемателен протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(13) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Ако включена в търг дървесина не е продадена, цената може да се намали до 10 на сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от председателя на тръжната комисия до директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(14) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(15) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В случаите по ал. 13 директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство издава заповед, с която определя дървесината за продажба до явяването на първия по време купувач. Заповедта се поставя на мястото за обяви в сградата на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(16) Явилият се купувач следва да плати цената в срок до 3 работни дни.

(17) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Когато за дървесината не се яви купувач в срок 30 дни, директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство съгласувано с директора на регионалната дирекция по горите или с упълномощено от него длъжностно лице определя реда за разпореждане с нея.

Чл. 87с. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Размерът на гаранцията за участие е от 5 до 10 на сто от началната цена, а размерът на стъпката е от 5 до 10 на сто от началната цена.

(2) Гаранцията за изпълнение се определя по реда на чл. 87д, ал. 2 и 3.

Чл. 87т. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Продажбата по чл. 87п, ал. 2, т. 2 се извършва при спазване на следните условия:

1. спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите;

2. ако плащането не се извърши в срока по ал. 1, гаранцията за участие се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена;

3. ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че дървесината не е продадена;

4. закупената дървесина следва да се транспортира от купувача в срока, посочен в условията за провеждането на търга, който не може да бъде по-малък от 3 дни; след този срок купувачът дължи магазинаж съгласно определените тръжни условия;

5. връщането на внесената гаранция за участие, с изключение на гаранцията на спечелилия и класирания на второ място, се извършва по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол;

6. гаранцията за участие на класирания на второ място участник се освобождава в срок до 3 работни дни от датата на заплащане на дървесината от спечелилия търга.

Чл. 87у. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Търг с тайно наддаване се обявява при условия и по ред за провеждане на явен търг съгласно чл. 87р, 87с и 87т.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) При търгове с тайно наддаване офертите се депозират преди процедурата в държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, без да се отварят пликовете, като се вписват в регистър по образец, одобрен от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. При приемане на офертата на приносителя се издава документ, върху който се отбелязват датата и часът на подаването й.

(3) Офертите се депозират в запечатан непрозрачен плик. Върху него се записват името на офериращия и пълното наименование на обекта на търга. В плика се поставят:

1. документите по чл. 87е, ал. 11 с изключение на тези по т. 8 и 9;

2. офертата за цена, изписана цифром и словом за всеки обект, поставена в отделен непрозрачен запечатан плик, обозначен с надпис "Офертна цена", номерът на обекта и името на кандидата.

(4) Кандидат, който участва за няколко обекта в една тръжна сесия, представя на комисията:

1. един комплект документи по чл. 87е, ал. 11, т. 3 - 7;

2. заявление по чл. 87ж, ал. 1 и документи по чл. 87е, ал. 11, т. 1 и 2 - за всеки отделен обект.

(5) Участниците в търгове с тайно наддаване нямат право да подават повече от една оферта за един обект.

(6) След изтичането на срока за подаване на офертите се изготвя извлечение от регистъра, което заедно с пликовете се предоставя на председателя на комисията. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени условията за провеждането му.

(7) Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отварянето и разглеждането на офертите за цена.

(8) Офертите за цена се подписват най-малко от трима членове на комисията.

(9) Редовно подадените оферти се класират в низходящ ред според размера на предложената цена за всеки обект.

(10) За резултатите от работата на комисията се изготвя протокол, който се утвърждава от органа, открил процедурата.

(11) Когато при търг с тайно наддаване в срока за подаване на предложенията е подадена само една оферта, комисията я отваря и обявява кандидата за спечелил обекта, когато офертата му е изготвена в съответствие с условията за провеждане на процедурата.

(12) В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждането на явен търг между тези кандидати.

(13) Председателят на комисията уведомява писмено или по факс участниците, предложили еднаква най-висока цена, за деня и часа за провеждането на явния търг по ал. 12.

(14) Явният търг по ал. 12 се провежда по реда на чл. 87р, като наддаването започва от предложената от тях цена със стъпка на наддаване от 5 до 10 на сто от тази цена.

(15) Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокола по ал. 10.

(16) Въз основа на утвърдения протокол от проведената процедура органът по ал. 10 издава заповед за класиране на кандидатите за всеки обект.

Чл. 87ф. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишен чл. 87у, изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Дърводобивните и дървопреработвателните предприятия по чл. 57, ал. 6 от Закона за горите подават заявления за добив на дървесина до съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, или община. Заявленията се подават до 30 октомври на годината, предхождаща извършването на добива, и в него се посочва количеството дървесина по категории и/или асортименти, които предприятието желае да добие. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. удостоверение за вписване в Търговския регистър или удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, когато кандидатът не е вписан в Търговския регистър по Закона за търговския регистър;

2. документ за въвеждане в експлоатация на обекта, в който се извършва преработката на дървесина, издаден от компетентните органи;

3. декларация за количеството дървесина по категории и/или асортименти, добита или преработена от предприятието през последната година.

(2) Дървесината, която се предлага за добив, се определя въз основа на получените заявления по ал. 1 до 31 декември, както следва:

1. от директора на държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство - за горите - държавна собственост;

2. по решение на общинския съвет - за горите - общинска собственост.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Определените количества за добив се обявяват на мястото за съобщения в сградата на държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в общината, в кметството и информационната система на Изпълнителната агенция по горите до 31 януари на съответната година.

(4) Възлагане на добива на дървесина се осъществява при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, като в решението за откриване на процедурата възложителят включва изискване кандидатите да отговарят на условията по чл. 57, ал. 6 от Закона за горите.

(5) Когато възложител по ал. 4 е държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в процедурата могат да участват лица, които притежават обект за преработване на дървесина или имат седалище в териториалния обхват на дейност на възложителя.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Когато в териториалния обхват на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство няма дърводобивни и дървопреработващи фирми, които отговарят на изискванията на ал. 5, възлагането на дърводобива и продажбите се извършват по общия ред.

Чл. 87х. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишен чл. 87ф - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство възлага изпълнението на дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти за лесничейства или за части от тях, включени в района му на дейност, когато:

1. на територията на съответното лесничейство не са регистрирани предприятия по чл. 57, ал. 6 от Закона за горите;

2. през предходната година усвоената дървесина от комплектувания лесосечен фонд в съответното лесничейство е по-малко от 30 на сто от одобреното годишно ползване.

(2) В дейностите по ал. 1 не се включват ползване по такса на корен и страничните ползвания от горите, когато се извършват с нестопанска цел.

(3) В обхвата на дейностите по ал. 1 се включват и поддръжката на горската пътна мрежа, и инфраструктура, както и строителството по чл. 81 от Закона за горите, предвидено за периода.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Право за участие в процедурите имат търговци, които са регистрирани в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите по чл. 57а от Закона за горите.

Чл. 88. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Правоимащите лица по чл. 57, ал. 9 от Закона за горите ползват дървесина от държавните гори по такса на корен по списъци, изготвени от кметовете на общините или на населените места в съответствие с определения им лимит и съгласувани от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В списъците по ал. 5, заверени по съответния ред, се вписват трите имена, постоянният адрес на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което има право да получи.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Правоимащите лица по чл. 57, ал. 9 и 10 от Закона за горите ползват правата си, когато не могат да задоволят личните си нужди с дървесина от собствените им гори.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Ползването на дървен строителен материал по чл. 37, ал. 1 от Закона за горите се извършва с разрешение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице въз основа на подадено заявление. Към заявлението се прилагат:

1. удостоверение за трудов и/или служебен стаж;

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Чл. 89. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Ползване на дървесина по такса на корен от лицата по чл. 57, ал. 9 и 10 от Закона за горите може да се извършва при:

1. провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 60 години;

2. санитарни сечи;

3. събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета;

4. провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни и в нискостъблените гори;

5. изсичане на подлес, събиране на листников фураж и вършина;

6. почистване на сечища и просеки;

7. усвояване на дървесина от изключени площи от горския фонд;

8. усвояване на дървесина от площи от горския фонд, върху които е учредено право на ползване и/или сервитути.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Събирането на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета в държавните гори се извършва от държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства след инвентаризация и одобрени от регионалната дирекция по горите списъци на насажденията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползване на отпадъчната дървесина от държавните гори по реда на чл. 88, ал. 5 се разрешава след приключване на сечта и освидетелстване на сечищата.

Чл. 90. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 91. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 92. Ползвателите на дървесина са длъжни:

1. да секат само маркираните за сеч дървета или дърветата в границите на определеното сечище съгласно позволителното за сеч;

2. да запазват от повреди немаркираните дървета, подраста и младиняка;

3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) да пазят граничните знаци и марките на маркираните дървета за сеч;

4. да повалят дърветата така, че да пазят от задръстване пътищата, реките, каналите, граничните линии, просеките и др.;

5. правилно да разкройват повалените стебла с оглед добиването на най-ценните сортименти;

6. да отсичат всички маркирани дървета, а при гола сеч - всички дървета върху площта на сечището без оглед на дървесния вид, качеството на дървесината, теренните условия, без забранените за сеч дървета, указани в позволителното за сеч;

7. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) да спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;

8. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) да извозват или спускат дървесната маса само по определените от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство пътища и места до временните складове с одобрен технологичен план;

9. да заравят своевременно ямите, образувани при изваждане на пънове и борина.

Чл. 93. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Дърветата се секат ниско до земята. Височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см - за пънове с диаметър до 20 см, и една четвърт от диаметъра му - за пънове с диаметър над 20 см. Ограничението за височината на пъна не се отнася при провеждане на сечи без материален добив.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Посоката на поваляне на дърветата се определя съобразно наклона на дървото, наклона на терена, посоката на извоза, наличния подраст и околните стоящи дървета. При поваляне на дърветата задължително се спазват правилата за безопасна работа.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Дървата се складират върху подложки на отцедливи места в правилни правоъгълни фигури с плътно нареждане, като дебелите им краища се поставят в противоположни посоки.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Когато при сечта и извоза е налице опасност от повреждане на други стоящи на корен немаркирани дървета, те следва да бъдат защитени от ползвателя по подходящ начин с подръчни материали.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) При неизпълнение на условията за сеч и извоз, установено от комисия, включваща представители на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, в присъствието на собственика на гората или на ползвателя, отразено в констативен протокол, директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство със заповед може да спре сечта и извоза на добитата дървесина до отстраняване на нарушенията, констатирани с протокола.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Дървените материали от сечищата се извозват и спускат до временните складове по определените пътища и спускове съобразно технологичния план.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) През периода април - октомври ползвателите на букова дървесина са длъжни да я транспортират от временен склад в срок до един месец след сечта.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Извозените дървени материали на временен склад (камионна станция или претоварен пункт) се подреждат и складират върху подложки по сортименти.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) При измерване на добитите материали в сечището или на временните складове ползвателят води опис и отбелязва с траен знак кубатурата върху челата на материалите.

Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Извозът на добита от горите дървесина се извършва по горски пътища, въжени линии и спускове по начин, който не уврежда почвата и не причинява повреди на оставащите дървета и на съществуващия подраст, на пътните платна и на съоръженията в горите, при спазване изискванията на чл. 93, ал. 5.

(2) Не се допуска движение на верижни машини по пътища с трайна настилка в горския фонд.

(3) Временни горски въжени линии се проектират и изграждат при следните условия и ред:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство одобрява трасе за изграждане на въжени линии на базата на изготвени техническо задание и скица;

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) техническият проект за въжени линии с дължина над 500 м се одобрява от директора на регионалната дирекция по горите, а под 500 м - от директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Закриването на въжените линии се извършва с протокол, изготвен от комисия, включваща представители на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство. Закриването на въжените линии се извършва в присъствието на ползвателя.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Изграждането на временни извозни пътища и спускове се извършва при наличието на технологичен план и скица, одобрени от директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, като срокът за изграждане се определя в позволителното за сеч. Изградените извозни пътища и спускове се закриват с протокол, изготвен от комисия, включваща представители на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство. Закриването на извозни пътища и спускове се извършва в присъствието на ползвателя.

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Документите за транспортиране на дървесина се издават ръчно или чрез електронно устройство.

(2) Електронните устройства се използват след регистрацията им в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(3) Извън случаите по чл. 59, ал. 12, 13 и 15 от Закона за горите необработеният дървен материал се транспортира, придружен с документ, издаден от собственика/ползвателя на обекта, от който се експедира дървесината, или от служител по горите на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(4) Във всички случаи на транспортиране на дървесина извън регламентираните в ал. 3, в чл. 131б, ал. 2 и в Закона за горите тя се транспортира, придружена с документ, издаден от служител по горите на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(5) Екземпляр от издадените документи за транспортиране на дървесина се отчитат в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство в срок до един месец от издаването им, придружени с опис по образец. Описът се заверява от упълномощен от директора служител на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(6) Лицата по чл. 59, ал. 15, т. 2 и 3 от Закона за горите, получили превозни билети или електронни устройства, заплащат само стойността на издадените билети. След експедиране на дървесината електронните устройства и неизползваните превозни билети се връщат в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

Чл. 95. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство издава позволителни за сеч и извоз до временен склад, изготвени по образец, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) за държавните гори - на ползвателя или на длъжностно лице, оправомощено от директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство;

2. за горите - собственост на физически лица, на юридически лица или на общини - на собственика или на упълномощено от него лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В позволителното за сеч и извоз до временен склад се определят сроковете за сеч и извоз, като позволително се издава за всяко насаждение или имот поотделно.

(3) По уважителни причини сроковете за сеч по ал. 2 могат да бъдат продължавани до 3 месеца, но не по-късно от 31 декември на същата година.

(4) По уважителни причини сроковете за извоз могат да бъдат продължавани до 3 месеца, а за буковите материали - до 1 месец.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) За държавните и общинските гори сроковете за сеч и извоз се продължават от регионалната дирекция по горите, а за всички останали гори - от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Продължаването на сроковете за сеч и извоз до временен склад се разрешава въз основа на заявление, подадено не по-късно от 10 дни преди изтичането на сроковете, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство - за горите - държавна собственост;

2. от лицето, на което е издадено позволителното - за горите - собственост на физически лица, на юридически лица или на общини.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Продължаването на сроковете за сеч и за извоз се вписва от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство във всички екземпляри на позволителното.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Общият срок за сеч и извоз за едно насаждение от държавните и общинските гори не може да бъде по-дълъг от 18 месеца.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Позволителните за сеч и извоз до временен склад се издават на основание на утвърден от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство технологичен план по образец.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Когато при извършване на сечта и извоза се налагат промени на утвърдения технологичен план, измененията се одобряват от директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Въз основа на издаденото позволително по ал. 1 на ползвателите по чл. 57, ал. 9 и 10 от Закона за горите се издава позволително за сеч по образец.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Извозът от склад на отсечената и складирана дървесина на ползвателите по чл. 57, ал. 9 и 10 от Закона за горите се извършва след издаване на позволително за извоз по образец.

(14) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Извозът на вършината и отпадъчната дървесина по чл. 89, ал. 7 се извършва след издаване на позволително за извоз.

(15) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Почистването на сечищата се извършва едновременно със сечта и продължава до приключване извоза на дървесината до временните складове. Сечищата се почистват съгласно указанията, дадени в позволителното за сеч.

(16) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Сечищата се почистват по един от следните начини:

1. събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечищата;

2. събиране на отпадъците на купчини в сечищата;

3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) разхвърляне на отпадъците по цялото сечище;

4. нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;

5. изгаряне на отпадъците в сечището.

(17) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(18) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(19) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(20) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) При неизпълнение на изискванията за сечта и почистването на сечищата директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство въз основа на констативен протокол има право със заповед да спре сечта и извоза на добитата дървесина.

Чл. 97. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Сечищата се освидетелстват до 30 дни след изтичането на срока за извоз:

1. от общините, обединенията на собственици на гори, както и от собственици на гори с площ на имотите, по-голяма от 500 хектара - за собствените им гори;

2. от държавното горско стопанство и държавното ловно стопанство - за горите от държавния горски фонд, както и за горите извън посочените в т. 1.

(2) При невъзможност за освидетелстване на сечището поради непреодолими природни условия освидетелстването се извършва до 10 дни след нормализиране на условията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) За резултата от освидетелстването на сечището се съставя констативен протокол:

1. от собственика или от негов упълномощен представител и от лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика - в случаите по чл. 97, ал. 1, т. 1;

2. от представител на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство и от лицето, извършило добива на дървесина - в случаите по чл. 97, ал. 1, т. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В констативния протокол по ал. 3 се отразяват всички данни за изпълнението на задълженията по позволителното.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) За всяко сечище в държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство се води досие по години.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Към досиетата по ал. 5 за сечища в държавните и общинските гори се прилагат:

1. сортиментна ведомост и/или карнет-опис на маркираната дървесина със скица на извозните пътища;

2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) констативен протокол за извършена проверка на маркирането, когато такъв е съставен в случаите по чл. 87, ал. 14;

3. технологичен план;

4. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) позволително за сеч и извоз;

5. (отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

6. опис на превозните билети;

7. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) опис на позволителните за извоз, когато ползването на дървесина е осъществено по реда на чл. 80, ал. 2, т. 1;

8. констативен протокол за освидетелстване на сечището.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Към досието по ал. 5 за сечища в горите - собственост на физически лица и на юридически лица, се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) документите по чл. 86, ал. 9;

2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) позволително за сеч и извоз;

3. констативен протокол за освидетелстване на сечището.

(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Регионалните дирекции по горите извършват контролни проверки на освидетелстваните сечища в териториалния обхват на дейност на всяко държавно горско стопанство и държавно ловно стопанство.

Чл. 98. (1) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства ползват дървените материали и дървата за огрев за дейностите по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите след издаване на разрешение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице. Разрешението се издава въз основа на писмено искане, към което се прилагат обяснителна записка и спецификация за необходимите дървени материали и дърва за огрев.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Разрешението по ал. 2 е в сила до края на следващата календарна година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) За установяване обема на действително използваните дървени материали, добити за дейностите по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите, се съставя протокол, който се одобрява от директора на съответната структура, специализирано териториално звено, държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство и се прилага към счетоводната документация.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Разрешените за ползване по реда на ал. 2 дървени материали, които поради обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени, не са използвани, могат да се ползват само за дейностите по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите.

(6) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Разрешенията за отсичане на материалите по чл. 61, ал. 2 от Закона за горите в размер до 50 куб. м се издават от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, а за по-големи количества - от регионалната дирекция по горите.

Раздел IV. Предлагане на пазара на необработен дървен материал с описанието "класифициран по правилата на Европейската икономическа общност" (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 98б. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 98в. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 98г. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 98д. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Раздел V. Странични ползвания (Предишен текст на Раздел 4 - ДВ, бр. 98 от 2005 г.)

Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Странични ползвания от всички гори, както и от земите от горския фонд са: добивът на борина, сено, кори, лико, семена, събирането на: гъби, билки (стръкове, грудки, корени, коренища, листа, семена, цветове, пъпки и др.), лишеи и мъхове, горски плодове, дървесна зеленина (иглолистна и широколистна), новогодишни елхи, пръчки (върбови, лескови, дрянови и др.), листников фураж, други растения, животни, които не са дивеч, паша на селскостопанските животни и други подобни, без ползване на дървесина.

Чл. 100. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Страничните ползвания, когато представляват стопанска дейност, независимо от собствеността на горите и земите от горския фонд, се разрешават от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство с издаване на писмено позволително по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите срещу заплащане на такса за издаването му.

(2) Не представляват стопанска дейност и не се издават позволителни за ползвания на горски плодове, семена, гъби, билки и други растения и на животни, които не са дивеч, когато се събират за лични нужди.

(3) Продуктите от странични ползвания, събирани по ал. 2, не могат да бъдат обект на покупко-продажба.

Чл. 101. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Позволително за странични ползвания от държавния горски фонд се издава от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство след заплащане на такса за определения вид и обем на ползването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Позволително за странични ползвания от гори и земи от горския фонд - общинска собственост, се издава от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство срещу документ за платена такса в общините.

(3) За странични ползвания от горите - собственост на физически или юридически лица, на собственика се издава позволително срещу заплащане на такса по чл. 100, ал. 1. Не се заплаща такса за предмета, вида и обема на страничните ползвания. Извършването на странични ползвания, допуснати с издаденото позволително, може да бъде преотстъпено от собственика на трети лица възмездно или безвъзмездно при свободно договаряне.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Преотстъпването на правата по ал. 3 има действие след регистрирането му в държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Размерът на страничните ползвания, ако изрично не е указан в лесоустройствените проекти, планове или програми, се определя от директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство или от упълномощено от него лице в присъствието на собственика. Възникналите противоречия се решават от директора на регионалната дирекция по горите.

Чл. 102. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В позволителното за странични ползвания се отразяват: ползвателят, собственикът на гори, районът за ползване - находищата или местообитанията, видът, режимът и количеството на разрешеното ползване, заплатени такси и срокът за ползване, но не по-късно от 31 декември на календарната година. След изтичане на посочените в позволителното срокове за добиване и извоз на странични горски продукти собственикът има право да се разпорежда с останалите недобити и неизвозени количества странични продукти. Заплатените по позволителното такси не се възстановяват.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Юридически и физически лица - търговци по смисъла на Търговския закон, могат да организират добива, както и да изкупуват и преработват странични горски продукти след издадено от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство позволително. Позволителното се издава въз основа на писмено заявление, придружено от поименен списък на лицата, заети непосредствено в добива на страничните горски продукти.

Чл. 102а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) За изкупуване, съхранение и/или преработване на недървесни горски продукти лицата по чл. 102, ал. 2 организират пунктове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) За организираните от тях пунктове по ал. 1 лицата по чл. 102, ал. 2 уведомяват писмено държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, на чиято територия е разположен пунктът. Уведомлението се изготвя по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(3) Към уведомлението по ал. 2 се прилагат:

1. удостоверение за вписване в Търговския регистър или удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, когато кандидатът не е вписан в Търговския регистър по Закона за търговския регистър;

2. документ за собственост или договор, от който произтича правото да се ползва обектът, в който е организиран пунктът;

3. копие от документа, с който лицето по чл. 102, ал. 2 е възложило управлението, организацията и контрола на пункта на лице, изпълняващо функциите на отговорник.

(4) При всяка промяна на данните, съдържащи се в уведомлението или в приложените към него документи, както и при прекратяване на дейността лицето по чл. 102, ал. 2 уведомява съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в чийто териториален обхват на дейност се намира пунктът, в 14-дневен срок от възникване на промените чрез подаване на заявление за промяна в данните и подаване на ново уведомление.

(5) За всеки пункт лицето по чл. 102, ал. 2 определя отговорник, който осъществява управление, организация и контрол на дейността му.

(6) В пунктовете се обособяват следните самостоятелни помещения или функционално обособени места за:

1. изкупуване или приемане на недървесни горски продукти;

2. първична обработка на продуктите;

3. съхранение на готовата продукция;

4. съхранение на опаковъчни материали.

(7) Помещенията или местата по ал. 6, т. 2 и 3 не са задължителни за пунктовете за изкупуване.

(8) Всеки пункт трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е ясно обозначен с указателна табела;

2. да не е разположен в непосредствена близост до места за отглеждане на селскостопански животни и в него да не се отглеждат животни в случаите, когато в организирания пункт се изкупуват, складират или преработват недървесни горски продукти, които са храни по смисъла на чл. 2 от Закона за храните;

3. да е отделен от прилежащата територия с ограда, възпрепятстваща проникването на животни и пренасянето на животински отпадъци, в случаите, когато в организирания пункт се изкупуват, складират или преработват недървесни горски продукти, които са храни по смисъла на чл. 2 от Закона за храните;

4. да е изграден от материали и по начин, осигуряващи цялостното му почистване;

5. да е конструиран по начин, който осигурява защита срещу достъп на вредители, както и да позволява дезинсекция и дератизация, когато в организирания пункт се изкупуват, складират или преработват недървесни горски продукти, които са храни по смисъла на чл. 2 от Закона за храните;

6. откритите площадки да са покрити с трайна настилка, позволяваща ефективното им почистване, и да са с подходящ наклон или дренаж за оттичане на повърхностните води;

7. да е с подходящо естествено или изкуствено осветление, отговарящо на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

8. да отговаря на условията за пожарна безопасност;

9. да има санитарен възел и течаща вода или при липса на централно водоснабдяване да е оборудван с резервоари за вода и походна мивка;

10. да е снабден със средства за измерване съгласно действащата нормативна уредба;

11. да е конструиран така, че да осигурява непрекъснатост на технологичния процес и недопускане на смесване по време и място на продукти в различни фази на обработката им в случаите, когато в организирания пункт се изкупуват, складират или преработват недървесни горски продукти, които са храни по смисъла на чл. 2 от Закона за храните.

(9) Лицата по чл. 102, ал. 2, които са организирали пункт, водят:

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) книга за изкупените, реализираните и наличните количества недървесни горски продукти, предоставена от съответното държавно горско стопанство, в чийто териториален обхват на дейност се намира пунктът, която се води по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите;

2. книга за проведените инструктажи, в която вписват и подписват инструктираните лица, темите, по които е проведен инструктажът, както и лицето, което го е извършило.

(10) Документацията по ал. 9 се съхранява най-малко една година от датата на съставяне и се представя на контролните органи при поискване.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Ежегодно до 31 януари лицата по чл. 102, ал. 2 представят в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, на чиято територия е изграден пунктът, обобщена информация за предходната година за изкупените, реализираните и намиращите се на склад недървесни горски продукти със справка по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Копия от подадените справки се съхраняват в пункта най-малко 3 години и се предоставят при поискване от контролните органи.

(12) В пункта за изкупуване и/или в пункта за складиране и преработка на недървесни горски продукти се съхранява и предоставя при поискване на контролните органи копие от уведомлението по ал. 2 и копия от позволителните за странични ползвания за изкупените и/или складираните продукти, които са в наличност.

(13) Отговорникът на пункта провежда инструктаж на работещите в пункта, като ги запознава със:

1. характеристиките и особеностите на продуктите, които се приемат и обработват;

2. техническите характеристики и възможности на оборудването в пункта, както и с условията, при които трябва да се извършва обработката на различните видове продукти;

3. начините за съхранение, опаковане, етикетиране и транспортиране на продуктите;

4. хигиенните изисквания;

5. нормативните изисквания за безопасност на труда и пожарна безопасност.

(14) В пунктовете се изкупуват само продукти, за които е издадено:

1. позволително за странични ползвания по чл. 100, ал. 1, когато продуктите са събрани от горския фонд;

2. удостоверение, издадено от общината, когато продуктите са събрани от земи и водни обекти извън горския фонд.

(15) За нуждите на производства, за които са необходими недървесни горски продукти в необработен вид, лицата по чл. 102, ал. 2 могат да организират и временни пунктове, включително подвижни, за изкупуването на неподложени на първична обработка продукти при спазване на изискванията на ал. 1 - 14, с изключение на ал. 6, 7 и 8.

(16) Недървесните горски продукти се съхраняват в пунктовете за складиране върху скари, палети, стелажи, рафтове и по други начини, които изключват тяхното замърсяване, увреждане и/или смесване.

(17) Недървесните горски продукти се придружават от документите по ал. 14, т. 1 или 2 на всеки етап от тяхното движение.

(18) Условията и редът, при които се организира и осъществява дейността по изкупуване, първична обработка и съхранение на лечебни растения, се регламентират в Закона за лечебните растения и в Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки.

(19) Лицата, организирали пунктове по ал. 18, уведомяват писмено съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство за започване на дейността им.

Чл. 103. (1) Страничните ползвания от горския фонд не трябва да се извършват по начини и със средства, водещи до увреждане или унищожаване на популациите и на местообитанията и до изтощаване на ресурсите.

(2) Не се допуска ползване на защитени със закон растителни и животински видове, както и ползване на защитени територии, ако определеният с нормативен акт режим не позволява това.

Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Добивът на смола, борина и кори се извършва само в гори, в които предстои провеждане на възобновителна сеч.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Добивът на смола се извършва в иглолистните гори, в които предстои провеждане на възобновителни сечи съгласно лесоустройствените проекти, планове и програми.

(3) Добивът на пънна борина се извършва по начини и със средства, които не увреждат оставащия дървостой и подраст и подпомагат естественото им възобновяване. След изкореняване на пъновете отворените ями задължително се зариват.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Забранява се добиването на кори от стоящи дървета, неподлежащи на сеч с изключение на добив на кори от корков дъб. Не се ограничава добивът на кори от отсечени дървета при провеждането на сечи, предвидени по лесоустройствените проекти, планове и програми.

Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Добивът на кора от корков дъб се извършва в периода от 15 май до 30 юни при минимална обиколка на стъблото 70 см на гръдна височина 1,30 м.

(2) Максималната височина за сваляне на мъжкия корк от централното стъбло и скелетните клони при обиколка на стъблото на височина 1,30 м е, както следва:

1. от 70 до 80 см - 1 м;

2. над 81 см - 1,20 м.

(3) Максималната височина за сваляне на първия възпроизводителен корк от централното стъбло и скелетните клони при обиколка на стъблото на височина 1,30 м е, както следва:

1. от 82 до 100 см - 1,50 м;

2. от 101 до 130 см - 1,80 м;

3. над 131 см - 2,10 м.

(4) Първият възпроизводителен корк се сваля на петата година след свалянето на мъжкия корк, а на всеки 10 години след нея се извършва следващото сваляне.

(5) Височината на обелване на женския корк се отбелязва с трайна боя на стъблото и скелетните клони и се определя като произведение от обиколката на стъблото на височина 1,30 м и коефициент 2,5 - при два скелетни клона, и коефициент 2 - при три и повече скелетни клона. Максималната допустима височина не може да надвишава 1/2 част от височината на дървото, а в семепрозводствените градини е до 3 м.

(6) Дърветата, предвидени за добив на коркова кора, се номерират и се описват в таксационен карнет, одобрен от директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, като срещу всеки номер се вписват: диаметър на височина 1,30 м; височина, на която трябва да бъде свален коркът, и година на сваляне.

(7) Таксационният карнет по ал. 6 се съхранява до следващото сваляне на кората.

(8) С цел недопускане влошаване на санитарното състояние добитата мъжка кора се изнася извън горския фонд за сметка на ползвателя.

Чл. 105. Позволителното за странични ползвания от държавните и общинските гори е лично и правата по него не могат да се преотстъпват на трети лица. Позволителното се предоставя на купувача за доказване на законния произход на добити продукти, които са предмет на покупко-продажбата.

Чл. 106. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Позволителното за паша се издава по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. В него се отразяват: ползвателят, собственикът на гори, разрешените места за паша, видът и броят на животните, заплатените такси, прокарите и срокът.

Чл. 108. (1) Пашата на селскостопански животни във всички гори и земи от горския фонд, независимо от тяхната собственост, се допуска съгласно лесоустройствените проекти, програми или планове.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Преотстъпването на правото на паша в горите - частна собственост, се извършва по реда на чл. 101, ал. 3 и 4.

(5) Пашата се извършва само в указаните в позволителните места.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Пътищата за прокар и водопой на селскостопански животни, минаващи през забранени за паша участъци, се определят с лесоустройствените проекти, планове и програми.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Годишният план по чл. 68, ал. 1 от Закона за горите се изготвя по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Годишният план се изготвя до 31 декември на предходната година на основание на лесоустройствените проекти, планове и програми и на промените, настъпили в резултат на проведените мероприятия.

Чл. 109. Числеността на селскостопанските животни, допускани на паша в горите и земите от горския фонд, се определя според производителността, състоянието на пасищните участъци и тревната покривка при спазване на следните нормативи за:

1. високостеблени гори - за глава едър добитък минимум 12 дка, а за овца или свиня - минимум 2,5 дка;

2. издънкови гори - за глава едър добитък минимум 10 дка, а за овца или свиня - минимум 2 дка;

3. високопланински и горски пасища - за глава едър добитък минимум 2 дка, а за овца или свиня - минимум 0,5 дка;

4. в насаждения за гола сеч с последващо изкуствено възобновяване - за коза 12 дка.

Чл. 110. (1) Забранява се пашата на домашни животни във:

1. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) базите за интензивно стопанисване на дивеча и държавните ловностопански райони в държавните ловни стопанства съгласно предвижданията на лесоустройствения проект;

4. защитени територии, ако това изрично е указано с нормативен акт или в заповедта за обявяването им;

5. защитни и рекреационни гори, ако това изрично е указано със закон, правилник, наредба или в заповедта за обявяването им.

(2) Забранява се нощната паша в горите и пашата без пастир.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) Пашата на кози се допуска само със самостоятелни стада.

Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Страничните ползвания се контролират и отчитат от Изпълнителната агенция по горите, от нейните структури и специализирани териториални звена както и от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.

 

Глава пета.
ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Раздел I. Общи положения

Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) За организирането на съвместни мероприятия по опазването на горите и на земите от горския фонд Изпълнителната агенция по горите нейните структури и съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство изготвят съвместни планове и програми за взаимодействие с органите на държавната и на местната власт и с неправителствени организации и могат да сключват договори за тяхното изпълнение.

Раздел II. Защита

Чл. 113. (1) Защитата на горите осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори.

(2) Защитата на горите включва: оценка на здравословното им състояние, прогноза за разпространение на вредителите, болестите и други повреди в горите, профилактични и карантинни мероприятия и провеждане на борбата с вредителите, болестите и други повреди.

Чл. 114. (1) Защитата на горите и земите от горския фонд се извършва чрез:

1. профилактични и карантинни мероприятия;

2. провеждане на наблюдения, обследвания и сигнализация за появата, развитието и разпространението на причинителите на болести, насекоми, плевели и други вредители;

3. оценка и мониторинг на въздействието на абиотични и биотични фактори върху състоянието на горскодървесната растителност;

4. провеждане на растителнозащитни мероприятия и борба с вредителите, включваща биологични, химични, физико-механични и интегрирани методи и средства.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 115. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите създава като консултативен орган Национална комисия по лесозащита за обсъждане на особено важни проблеми, свързани със защитата на горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Съставът на националната комисия по ал. 1 се определя от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Националната комисия се свиква при необходимост.

Чл. 116. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Специализирани териториални звена за защита на горите към Изпълнителната агенция по горите са лесозащитните станции.

(2) Лесозащитните станции оказват методическо ръководство, извършват контрол по защитата и консултират собствениците на гори по въпросите на лесозащитата на горите и земите от горския фонд.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите издава правилник за устройството и дейността на лесозащитните станции.

Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Защитата на горите и земите от горския фонд се организира и осъществява от държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства, лесозащитните станции, общините и другите юридически лица - собственици на гори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство провежда наблюдения, обследвания, сигнализация и борба с вредителите и болестите в горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В горите - собственост на физически лица, защитните мероприятия се провеждат от държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства по нормативи и изисквания, предвидени за защитата на държавните гори.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Общините и юридическите лица - собственици на гори, за своя сметка провеждат предписаните от лесозащитните станции, държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства защитни мероприятия.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Собствениците на гори по ал. 4 могат да възложат защитата на горите им по договор на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства или на лесозащитните станции.

Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)

Раздел III. Охрана

Чл. 119. (1) Охраната на горите и земите от горския фонд се осъществява чрез самостоятелен обход и групово патрулиране, постово дежурство и наблюдение от специално построени съоръжения: контролни горски пунктове, горски кантони, кули и заслони.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В охранителните участъци на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства се извършват редовни и извънредни ревизии за проверка на дейността по охраната на горския фонд. Редът за извършване на ревизиите се определя с наредбата по чл. 70, ал. 3 от Закона за горите.

Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Лицата, наети от собствениците на гори на основание чл. 76, ал. 5 от Закона за горите, имат правомощията по чл. 34, ал. 1, т. 1, 2 и 6 от Закона за горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) При извършване на проверки лицата по ал. 1 се легитимират с удостоверение по образец, издадено от съответната регионална дирекция по горите. Редът за издаване на удостоверението се определя с наредбата по чл. 70, ал. 3 от Закона за горите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Лицата по ал. 1 могат да охраняват и да извършват проверки само в горите и земите от горския фонд - собственост на наелите ги лица.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите ежегодно определя и обявява със заповед пожароопасния сезон в горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Директорите на регионалните дирекции по горите могат при необходимост да променят срока на пожароопасния сезон след съгласуване с Изпълнителната агенция по горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Заповедите за обявяване на пожароопасния сезон се обнародват в "Държавен вестник".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Непосредственото организиране и провеждане на противопожарните мероприятия в горите и земите от горския фонд се извършват от държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства и от субектите, управляващи гори и земи от горския фонд.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) През пожароопасния сезон държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства и субектите, управляващи гори и земи от горския фонд, при необходимост назначават лица, които да извършват наблюдение върху имотите и да сигнализират при възникване на пожари. На лицата, извършващи наблюдението, се осигуряват преносими средства за радиовръзка или мобилни телефони.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За всички гори и земи от горския фонд, независимо от тяхната собственост, се изготвят планове с противопожарни мероприятия, които са неразделна част от лесоустройствените им проекти, планове и програми, като екземпляр от тях се предоставя и на органите по пожарна безопасност и защита на населението.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Всяка година до началото на пожароопасния сезон:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства, изготвят план за действие при гасене на горски пожари и оперативен план за противопожарни мероприятия, които ще се извършват в техния район, независимо от собствеността на земите и горите от горския фонд;

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) субектите, управляващи гори и земи от горския фонд, изготвят и предоставят на държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства план за действие при гасене на горски пожари и оперативен план за противопожарни мероприятия, които ще се извършват в техния район;

3. в плановете за гасене на горски пожари се включват и задълженията на собствениците, лицата и организациите по чл. 77, ал. 7 от Закона за горите.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Собствениците на гори и земи от горския фонд са длъжни да провеждат противопожарни мероприятия и да участват в гасенето на горски пожари.

(9) В годишния план за противопожарни мероприятия се включват и задълженията на собствениците или ползвателите на инженерно-техническите и транспортно-техническите съоръжения, намиращи се в горския фонд или преминаващи през или в близост до него (пътища, жп линии, далекопроводи, газопроводи, съоръженията към тях и др.).

(10) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Непосредственото организиране на борбата с горски пожари се извършва от органите по пожарна безопасност и защита на населението и от държавните горски стопанства или от държавните ловни стопанства.

(11) Собствениците на гори и земи от горския фонд, лицата, извършващи ползвания от горите, както и собствениците на недвижими имоти, намиращи се в горския фонд или в непосредствена близост до него, са длъжни да извършват противопожарни мероприятия около или в тях за своя сметка.

Чл. 122. (1) Органите на пътните служби, стопанисващи пътищата от републиканската пътна мрежа, преминаващи през горите и земите от горския фонд, са длъжни да почистват от сухи треви, дървени отпадъци и други горими материали канавките и сервитутните ивици покрай тях и около местата за паркиране.

(2) Стопанисващите железопътния транспорт органи са длъжни:

1. да почистват целогодишно железопътните трасета, преминаващи през горския фонд, ивиците покрай тях и около съответните съоръжения от сухите треви, падналата дървесна маса и други горими материали;

2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до железопътните трасета и контактните мрежи и да събират сухата и падналата маса в защитените зони покрай тях;

3. да определят особено опасните в пожарно отношение места по железопътното трасе, преминаващо през горския фонд, и да го обезопасяват;

4. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) при забелязан горски пожар да уведомят незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Собствениците или ползвателите на въздушни електропроводни линии, газопроводи, петролопроводи и други линейни съоръжения, преминаващи през горския фонд, са длъжни:

1. да поддържат в пожаробезопасно състояние трасето на линейното съоръжение, включващо и сервитутната зона, като го почистват периодично от дървета, клони, храсти, изсъхнали преди, и от други горими материали;

2. да изнасят отрязаната дървесна маса, изсъхналите треви и други горими материали;

3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) да определят и обезопасяват особено опасните в пожарно отношение места по трасето на линейното съоръжение, преминаващо през горския фонд, с последващо уведомление на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство;

4. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) при забелязан горски пожар да уведомят незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горите, са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горите преди всеки излет.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Началниците на военните поделения и части, преминаващи или намиращи се на територията на горския фонд, са длъжни да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да инструктират личния състав за спазването им.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Органите по пожарна безопасност и защита на населението и служителите по горите имат право да спират дейности или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност в горите.

Чл. 123. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 124. (1) Забранява се почистването на сечища чрез изгаряне на остатъци от сечта по време на пожароопасния сезон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Забранява се извършването на огневи работи в горския фонд по време на пожароопасния сезон. Тези дейности се допускат само в случаите на аварии и неотложен ремонт съгласувано с органите по пожарна безопасност и защита на населението и с държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 125. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Кметовете на общини и на населени места организират ежегодно доброволни формирования за гасене на горски пожари, осигурени с инструменти за гасене на пожар, и определят сборния пункт при подаден сигнал за пожар. Списъците на участниците в доброволните формирования се представят преди началото на пожароопасния сезон в държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство и в териториалните звена по пожарна безопасност и защита на населението.

(2) В групите за гасене на пожар задължително се включват собствениците на гори и други недвижими имоти в горския фонд, живеещи на територията на населеното място.

(3) Кметовете организират транспортирането на групите и другите участници от местното население до пожара.

Чл. 126. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство организира специализирани групи от служители и работници на стопанството за действия при горски пожар.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Всяко лице, забелязало пожар в горския фонд, е длъжно незабавно да уведоми органите по пожарна безопасност и защита на населението и държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Разходите по гасенето на горските пожари се заплащат от собствениците на горите без разходите на органите по пожарна безопасност и защита на населението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Размерът на разходите по ал. 1 се определя от комисия, назначена със заповед на директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, която съставя констативен протокол.

Раздел IV. Контрол

Чл. 128а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Служителите по горите контролират:

1. дейностите, извършвани в горите и в земите от горския фонд;

2. транспортирането и преработката на дървесина и страничните ползвания.

Чл. 129. (1) На контролните горски пунктове се поставят предупредителни табели, знаци и устройства за спиране на превозни средства, като се осигурява уширение на пътното платно за отбиване на превозните средства и склад за задържане на дървени материали и горски продукти, добити и транспортирани в нарушение на изискванията на Закона за горите и на правилника.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В контролните горски пунктове се води дневник за проверените транспортни средства, превозващи дървени материали и други горски продукти, и се извършва заверка на придружаващите ги документи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Контролните горски пунктове са постоянни и временни.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Постоянни контролни горски пунктове се откриват и закриват със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Временни контролни горски пунктове се откриват и закриват със заповед на директора на регионалната дирекция по горите, на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство.

Чл. 130. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Контролните горски марки се предоставят от Изпълнителната агенция по горите на:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) регионалните дирекции по горите, а те от своя страна - на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебни опитни горски стопанства, чиито директори със заповед предоставят контролната горска марка на служителите по горите;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) лицата, упражняващи частна лесовъдска практика.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Производството на експедиционните горски марки се организира от държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, от общините - собственици на гори, както и от обединения на собственици на гори, които са наели лица по чл. 76, ал. 5 от Закона за горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Произведените от лицата по ал. 1 експедиционни горски марки се използват след регистрирането им в регистъра по чл. 80, ал. 12 от Закона за горите и издаването на заповед от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за въвеждането им в употреба. Информация за регистрираните и въведените в употреба марки се оповестява в официалната интернет страница на Изпълнителната агенция по горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) За регистрация на произведените експедиционни марки лицата по ал. 1 подават в Изпълнителна агенция по горите заявление по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Към заявлението по ал. 3 се прилагат доказателства, че заявителят е лице по ал. 1, както и че експедиционната марка е произведена в съответствие с образеца, определен от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите по реда на чл. 80, ал. 11 от Закона за горите.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В едномесечен срок от постъпване на заявлението изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед, с която:

1. разпорежда марката да бъде вписана в регистъра по чл. 80, ал. 12 от Закона за горите и въведена в употреба;

2. отказва да регистрира експедиционната марка, когато не са изпълнени изискванията на Закона за горите и на правилника.

(6) Регистрираните и въведените в употреба експедиционни горски марки се предоставят с писмен акт:

1. от общините - на лицата, наети от тях по чл. 76, ал. 5 и по чл. 80, ал. 5, т. 3 от Закона за горите;

2. от обединения на собственици на гори - на наетите от тях лица по чл. 76, ал. 5 от Закона за горите;

3. от съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство - на служителите по горите, както и срещу заплащане на правоимащите лица извън посочените в т. 1 и 2.

(7) Правоимащите лица по ал. 6, т. 3, получили експедиционна горска марка, я връщат в съответното държавно горско стопанство и държавно ловно стопанство в срок, определен с акта по ал. 6.

Чл. 131а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Фасонираните дървени материали от внос се маркират с производствена марка в мястото на тяхното първо разтоварване или претоварване.

(2) Маркираната дървесина по ал. 1 се придружава с превозен билет.

Чл. 131б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Дървесината, добита извън горския фонд при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, преди транспортиране се маркира с марка - собственост на общината, на чиято територия е извършен добивът. Марката се изработва по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Маркирането се извършва от длъжностно лице, определено от кмета на общината.

(2) Дървесината, добита извън горския фонд при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, се транспортира придружена с превозен билет или с писмено удостоверение, издадено от длъжностно лице, определено от кмета на общината. За всяко транспортно средство се издава отделен превозен билет или удостоверение, което съдържа всички реквизити на превозния билет.

Чл. 131в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Преди експедиране от временен склад дървесината се маркира с експедиционна горска марка, като:

1. при едрата и средната строителна дървесина се поставя марка на един от отрезите на всяка секция независимо от вида на марката;

2. при дребната строителна дървесина се поставя марка на един от отрезите на всяка секция, когато марката е във вид на метално чукче, и по една марка на всеки кубичен метър, когато марката е във вид на пластина;

3. при дървесината за технологична преработка и при дървата за горене се поставя марка най-малко на 30 на сто от общия им обем, когато марката е във вид на метално чукче, и по една марка на всеки кубичен метър, когато марката е във вид на пластина.

(2) Маркирането по ал. 1 се извършва преди транспортиране на дървесината и по начин, позволяващ контрол по време на транспорта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите със заповед определя вида на експедиционната горска марка за отделните категории дървесина.

Чл. 132. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира обла дървесина, фасонирана дървесина или преработени дърва за горене, водят дневник за постъпилия, преработения и експедирания дървен материал, предоставен им от държавното горско стопанство или от държавното ловно стопанство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Дневниците по ал. 1 се предоставят прошнуровани и прономеровани след заплащане. За получаване на дневника собственикът или ползвателят на обекта подава заявление, към което се прилагат документ за собственост или за ползване на обекта, както и документите, изискуеми по Закона за устройство на територията, за въвеждане на обекта в експлоатация и/или за разрешаване на неговото ползване.

(3) Лицата по ал. 1 ежегодно до 31 януари представят в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство обобщена справка за количествата на постъпилите, преработените и експедираните дървени материали.

Чл. 133. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Превозните билети за транспортиране на обла и фасонирана дървесина, както и позволителните за извоз удостоверяват законното транспортиране на описаните в тях дървени материали от съответния склад до посоченото място на доставка за срок до 12 часа считано от момента на издаването им.

(2) Превозните билети за транспортиране на фасонирана дървесина се предоставят срещу заплащане от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства на собственици или ползватели на обекти по чл. 132, ал. 1.

Чл. 134. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Контролните горски марки се произвеждат по поръчка на Изпълнителната агенция по горите от определен от нея производител.

(2) Изработката на производствените марки се организира от собствениците или ползвателите на обекти по чл. 132, ал. 1.

(3) Директорът на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство със заповед въвежда в употреба изработените производствени марки за всеки отделен обект по чл. 132, ал. 1.

Чл. 135. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Повредените контролни и експедиционни марки се връщат на предоставилия ги орган.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изваждането от употреба на горските марки се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Извадените от употреба горски марки се унищожават от комисия, назначена със заповед на директора на регионалната дирекция по горите.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Производствените марки се изваждат от употреба със заповед на директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство и се унищожават в присъствието на негов представител.

Чл. 136. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 137. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Маркирането на дърветата за сеч с контролна горска марка се извършва с черен, жълт или син цвят.

(2) Маркирането на дървените материали с експедиционна горска марка се извършва със зелен цвят.

Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Глава шеста.
СТРОИТЕЛСТВО В ГОРИТЕ

Чл. 139. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 140. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 141. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Правото на строеж в гори и земи от горския фонд - собственост на физически лица или на юридически лица, или на общини и правото на надстрояване и пристрояване на обекти, намиращи се в тях, се учредяват от техните собственици.

Чл. 142. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Площадки и трасета за строежи по чл. 81, ал. 1 от Закона за горите се определят след съгласие на Изпълнителната агенция по горите нейните структури и съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) За обектите по ал. 1 се изготвя подробен устройствен план, който се приема от общинския експертен съвет за устройство на територията.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) Одобреният подробен устройствен план се отразява в цифровия модел на лесоустройствения проект.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(6) Разрешението за строеж се издава на името на собственика на терена или на титуляра на правото на строеж, ако такова е учредено.

Чл. 143. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 144. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) При констатирано от служители по горите незаконно строителство се съставя акт на основание чл. 107, 107а, 107в, 108 или 109 от Закона за горите и се уведомяват общинската администрация и регионалната дирекция за национален строителен контрол, които предприемат действия по реда на Закона за устройство на територията за отстраняване на незаконното строителство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) Не се допуска узаконяване на строежи, извършвани в горите и земите от горския фонд, за които няма одобрен подробен устройствен план.

Чл. 145. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 146. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 147. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Изграждане на временни извозни пътища и спускове се разрешава с одобрен от директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство технологичен план и скица в М 1:10 000, като срокът е определен в позволителното за сеч.

(2) Закриването на пътищата по ал. 1 се извършва с акта за освидетелстване на сечищата.

Чл. 148. (1) Извозът и превозът на добити от горите продукти се извършват по горски пътища, въжени линии и спускове по начин, който не причинява повреди на пътните платна и съоръжения и на дървета в гори и земи от горския фонд.

(2) Не се допуска движение на верижни машини в горския фонд по пътища с трайна настилка.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

Чл. 149. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 150. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 151. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 152. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 153. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 154. (1) Гори и земи от горския фонд могат да бъдат ограждани при доказани специфични нужди за:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) опазване от паша на култури и възобновителни участъци, посочени в чл. 68, ал. 11 от Закона за горите;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) строго охраняеми зони по чл. 7, ал. 2, т. 3;

3. горски разсадници;

4. аклиматизация на дивеч и друга дивечоразвъдна дейност;

5. домашен добитък, където е разрешена паша.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Ограждането по ал. 1 е допустимо, ако е предвидено в утвърдените лесоустройствени проекти, планове и програми или е съгласувано с директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) В случаите, когато ограждането не е предвидено в лесоустройствени проекти, планове и програми, разрешение за ограждане се издава от директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство въз основа на подадено писмено заявление от собственика на имота и в съответствие с изискванията, определени по реда на чл. 48, ал. 2 и 7 от Закона за устройство на територията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Разрешението за ограждане се издава в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 3.

Чл. 155. Когато за извършване на дейности, предвидени в тази глава, се налага да се отсичат дървета, собствениците на гори имат право да ползват дървесината при спазване на условията и реда на този правилник.

 

Глава седма.
ФИНАНСИРАНЕ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Чл. 156. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 157. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 158. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) За неплатени в срокове за доброволно плащане суми и приходи по бюджета на Изпълнителната агенция по горите се дължи лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци и такси и други подобни държавни вземания.

Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) За неплатени в сроковете за доброволно плащане суми и приходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните се уведомяват органите по държавните вземания за принудителното им събиране и внасяне по принадлежност.

Чл. 160. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 160а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Лице, което в нарушение на чл. 26а, ал. 2 издава международни семеконтролни свидетелства за семена, предназначени за експорт, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

(2) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

Чл. 160б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Лице, което не изпълни разпоредбите на чл. 55, ал. 6 и 8, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на нарушителя се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

Чл. 160в. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) (1) Лице, което в нарушение на чл. 34, ал. 6 унищожава, поврежда или премества трайни знаци за обозначаване на границите на горските имоти, се наказва с глоба от 250 до 500 лв.

(2) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

Чл. 161. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 161а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Който използва репродуктивни материали, предоставени му безвъзмездно за цели, различни от разрешените, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на нарушителя се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

Чл. 161б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Който използва за земеделско ползване междуредия в новосъздадени горски култури или невъзобновени сечища не по установения в чл. 63, ал. 1 ред, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

(2) Който, използвайки за земеделско ползване междуредия в новосъздадени горски култури или невъзобновени сечища, повреди засадените фиданки, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

(3) Когато нарушението по ал. 1 и 2 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на нарушителя се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

Чл. 161в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 161г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 162. Който извършва сечи извън посочените в чл. 78 срокове, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв.

Чл. 162а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Който наруши разпоредбата на чл. 75, ал. 3, се наказва с глоба от 100 до 3000 лв.

Чл. 162б. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Който маркира насаждения за сеч в нарушение на условията и реда на чл. 87, ал. 7, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лице, което е регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика, то се наказва и с лишаване от право да упражнява частна лесовъдска практика за срок от един месец до една година.

Чл. 162в. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Който в нарушение на чл. 87, ал. 22 не води книга за ползването или не изпълни задължението си за представяне на отчет по чл. 87, ал. 24, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.

Чл. 162г. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Който издаде документ за транспортиране на дървесина в нарушение на чл. 87н, ал. 5, чл. 94, ал. 2, 3 и 4 или чл. 131б, ал. 2, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(2) Който в нарушение на установения в чл. 94, ал. 5 ред не отчете екземпляр от издаден документ за транспортиране на дървесина в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(3) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 94, ал. 6 не заплати стойността на издаден превозен билет, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(4) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 94, ал. 6 не върне неизползван превозен билет или електронно устройство, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

(5) Когато нарушенията по ал. 1 - 4 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, на тях им се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

(6) Когато нарушенията по ал. 1 - 5 са извършени от лице, което е регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика, или от търговец, регистриран в публичния регистър по чл. 57а от Закона за горите, те се наказват и с лишаване от право да упражняват съответната дейност за срок от 3 месеца до една година.

(7) Който в нарушение на чл. 94, ал. 5 не спази срока за отчитане на документите за транспортиране на дървесина, се наказва с глоба от 50 до 300 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, на тях им се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Който в нарушение на чл. 89, ал. 7 ползва остатъците от дървесина преди приключването на сечта и освидетелстването на сечищата, се наказва с глоба до 100 лв.

Чл. 164. Който извършва сеч в нарушение на изискванията на чл. 93, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 165. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Който в нарушение на чл. 96, ал. 15 не почисти сечището съгласно указаното в позволителното за сеч, се наказва с глоба от 20 до 500 лв.

Чл. 165а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Който в нарушение на правилника извършва дейност по изкупуване, съхранение и/или преработване на недървесни горски продукти, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

Чл. 165б. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Който извърши добив на кора от корков дъб в нарушение на чл. 104а, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

Чл. 166. Който в нарушение на чл. 117, ал. 4 не изпълни предписаните защитни мероприятия, се наказва с глоба от 100 до 5000 лв.

Чл. 167. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Който наруши разпоредбата на чл. 132, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на тях им се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лице, което е регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика, или от търговец, регистриран в публичния регистър по чл. 57а от Закона за горите, те се наказват и с лишаване от право да упражняват съответната дейност за срок от 3 месеца до една година.

Чл. 167а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Който наруши разпоредбата на чл. 131, ал. 2 и 3, се наказва с глоба от 300 до 3000 лв.

(2) Който извърши маркиране на дървесина в нарушение на чл. 131в, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(3) Когато нарушението по ал. 1 и 2 е извършено от лице, което е регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика, то се наказва и с лишаване от право да упражнява частна лесовъдска практика за срок от един месец до една година.

(4) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на тях им се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

Чл. 168. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Който изработи и/или организира изработката на контролна горска марка или производствена марка или използва марка, която не е въведена в употреба или която е извадена от употреба, се наказва с глоба от 500 до 10 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 20 000 лв.

(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лице, което е регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика, или от търговец, регистриран в публичния регистър по чл. 57а от Закона за горите, те се наказват и с лишаване от право да упражняват съответната дейност за срок от 3 месеца до една година.

Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Който в нарушение на чл. 131, ал. 6 не върне предоставената му експедиционна марка в срока, определен с констативния протокол за освидетелстване на сечището, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.

(2) На юридическо лице или на едноличен търговец, който извърши нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 400 лв.

Чл. 170. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Който наруши разпоредбите на чл. 122 и 124, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

Чл. 171. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 172. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

Чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Нарушенията по този правилник се установяват с актове на служителите по горите и на лицата, наети по реда на чл. 76, ал. 5 от Закона за горите, или на служители на Министерството на вътрешните работи, упълномощени от министъра на вътрешните работи, след съгласуване с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв. включително, или обезщетението за причинени щети е на същата стойност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Когато вещите, послужили за извършване на административно нарушение, и/или вещите - предмет на нарушението, са собственост на нарушителя, те се отнемат в полза на държавата.

 

Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) В зависимост от функционалното си предназначение горските пътища са:

1. превозни автомобилни пътища за свързване на горски райони помежду им и с републиканската и местната пътна мрежа;

2. извозни пътища без настилка за обслужване на сечища и други горскостопански обекти.

(2) Автомобилните горски пътища се делят на:

1. първа, втора и трета степен с трайна настилка;

2. четвърта степен - без настилка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Нормативите за четирите степени автомобилни горски пътища се определят с наредбата по чл. 81, ал. 2 от Закона за горите.

(4) Временни горски пътища са всички извозни и автомобилни пътища от четвърта степен.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) По смисъла на правилника:

1. "Събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета" е санитарно мероприятие в горите, при което се ползва дървесина от изсъхнали правостоящи, паднали, зелени изкъртени, зелени с пречупени корони (когато оставащата част от короната не осигурява нормален растеж и развитие) дървета, в резултат на неблагоприятни атмосферни условия, вятър, сняг, поледица, гъбни и насекомни вредители, пожари и др. и количеството в стояща маса на инвентаризираната суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета в насаждението не превишава 5 на сто от общия запас на насаждението.

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) "Положителна търговска репутация" има търговец, който представи препоръки за работата си от държавните горски стопанства и/или държавните ловни стопанства, в чиито райони на дейност е извършвал ползване. В препоръките трябва да е посочено, че търговецът е спазвал условията и сроковете на подписаните договори.

3. "Добив на дървесина" е сеч и извоз на дървесина до временен склад.

4. "Повреди от абиотични фактори" са видими изменения на тъкани и органи на дървесната растителност, причинени от елементи на неживата природа - вятър, сняг, ниски и високи температури, пожари и др.

5. "Повреди от биотични фактори" са видими изменения на тъкани и органи на дървесната растителност, причинени от живи организми - гъбни болести, насекомни вредители, бозайници и др.

6. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) "Сортимент" е объл или цепен дървен материал с определено предназначение.

7. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Гори с влошено състояние" са:

а) (изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) насаждения със семенен и/или издънков произход, в които по лесоустройствен проект е предвидено залесяване и когато:

- автохтонната и стопански ценната растителност е изместена от горски съобщества, които не изпълняват функциите си - месторастенията са от типа Д1, Д2, Д3, Д2-3,СД2, СД3, С1, С2, ВС2 и ВС2-3;

- са дървесно-храстови формации на бедни и сухи месторастения върху лесопригодни терени от типа А0, А1, А1-2, АВ1 и АВ1-2 със силна или много силна ерозираност на почвата;

б) са естествени насаждения и култури със средна пълнота по ЛУП до 0,2 включително, в които е предвидено залесяване;

в) са невъзобновени сечища, опожарени и изсъхнали култури и насаждения със степен на поражение над 80 на сто.

8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) "Мъжки корк" е тази кора, която се сваля от дърветата на корковия дъб (Q.suber) за първи път.

9. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) "Женски корк" е тази кора, която се сваля от дърветата на корковия дъб (Q.suber) след сваляне на първия възпроизводителен корк.

9а. (нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) "Първи възпроизводителен корк" е първата кора, която се сваля от дърветата на корковия дъб след свалянето на мъжкия корк.

10. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) "Горскостопански участък" е административно-стопанска единица, обхващаща площта на група отдели, попадащи в един или няколко водосбора или териториално обединени района в териториалния обхват на дейност на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, в който управлението, ползването и опазването на горите се извършват в определените с лесоустройствените проекти граници.

11. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) "Охранителен участък" е част от територията на горскостопански участък, включена в границите на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, охраняваща се от горска/ловна стража с цел опазване на горите, дивеча и рибата.

12. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Подраст" са появилите се под короните на дърветата по естествен път или изкуствено внесени екземпляри от дървесни видове, на които се разчита за възобновяване на горите.

13. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Освидетелстване на сечище" е дейност, при която се проверява изпълнението на задълженията по позволителното за сеч и констатациите се отразяват в констативен протокол, който се подписва от представители на собственика на гората и на ползвателя.

14. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Пожароопасен сезон" е период от време, през което горските насаждения се характеризират с голяма пожарна опасност в зависимост от метеорологичните условия и риска от възникване на пожари.

15. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Фасонирани дървени материали" са дървени материали от масивна дървесина, получени чрез рязане или фрезоване, които имат определена форма, размери и качество, подлежащи на стандартизация.

16. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Гола сеч" е възобновителна сеч, при която за период не по-дълъг от една година се отсичат всички дървета на зрялото насаждение на определена територия.

17. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Възобновителна сеч" е сеч, при която след изсичане на дървета се осигурява възобновяване на насаждението.

18. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Объл дървен материал" е повалено и окастрено дърво с отделена връхна част, което може да бъде разкроено или неразкроено на сортименти, като дървесината за огрев обикновено се изключва.

19. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Дълга секция" е объл дървен материал, който не е разкроен и обемът на който се изразява в плътни кубически метри.

20. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Дървен материал в пространствени кубически метри" е необработен дървен материал, обемът на който се изразява в кубически метри като пространствен обем.

21. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Сбежистост" е постепенното намаление на диаметъра на стъблото на объл дървен материал по дължината, превишаващо големината на нормалното намаление от 1 cm на 1 m от основата до върха.

22. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Надмерка" е допустимо превишение, което не се взема предвид при измерванията на размерите и изчисляването на обема на необработения дървен материал.

23. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) "Секция" е всяка част от стъблото и клоните след тяхното разкрояване.

24. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Натръпване" е ранен стадий на гниене, който се характеризира с оцветени линии или петна в дървесината. Обичайната текстура и механичните свойства на дървесината все още са повече или по-малко непроменени.

25. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Съсъхване" е намалението на размерите на дървения материал, дължащо се на намалението на влажността под границата на насищането на клетъчните стени.

26. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Реактивна дървесина" е дървесина със специфични анатомични характеристики, формирана главно в наклонени и криви стъбла и в клони, когато дървото се стреми да възвърне първоначалното си положение, когато то е нарушено.

27. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Натискова дървесина" е реактивна дървесина, формирана главно от долната страна на клони и наклонени или криви стъбла при иглолистните дървета.

28. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Опънова дървесина" е реактивна дървесина, формирана главно от горната страна на клони и наклонени или криви стъбла при широколистните дървета.

29. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Ексцентрична сърцевина" е сърцевина, която е на значително разстояние от геометричния център на напречното сечение на облите дървени материали.

30. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Клупа" е уред за измерване, градуиран с точност 1 mm.

31. (нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) "Обект за ползване или добив на дървесина" е едно или съвкупност от няколко насаждения, които могат да се предлагат самостоятелно или обединени за ползване или добив на дървесина.

32. (нова - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) "Склопяване на насаждението" е времето, когато проекциите на короните на дърветата покриват над 75 на сто от площта на насаждението.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Добитата дървесина и продуктите от странични ползвания от горския фонд са бързо влошаващи качеството си вещи, които подлежат на бързо разваляне и на бърза продажба.

§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Комплектуването на лесосечния фонд в държавните и общинските гори включва подбора на маркираните насаждения, в които ще се осъществява добив на дървесина. В комплектувания лесосечен фонд могат да се включват и гори - собственост на физически лица и на юридически лица, предоставени за управление на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.

§ 1г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Образците на документите, предвидени в Закона за горите и в правилника за прилагането му, се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, ако с нормативен акт не е предвиден друг ред.

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят и условията и редът за предоставяне и отчитане на документите.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите привежда досегашната категоризация на горите и земите от горския фонд в съответствие с изискванията на Закона за горите и на правилника.

§ 3. Висшите училища и научноизследователските институти и станции, чиято основна дейност е свързана с проучванията в горите и с подготовката на кадри за горите, запазват правата, които са им предоставени със закон или с акт на Министерския съвет, върху гори и земи от държавния горски фонд за изследователска и учебно-опитна дейност.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Съществуващите горски стопанства до преструктурирането им от министъра на земеделието и горите имат правомощията и осъществяват функциите, предвидени по Закона за горите за държавните лесничейства.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Съществуващите районни дирекции по горите от влизането в сила на този правилник се преименуват в регионални дирекции по горите и придобиват правосубектността, правомощията и функциите по Закона за горите.

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

§ 7. За всички административни и технически услуги по прилагането на правилника се заплащат такси по тарифа, приета от Министерския съвет.

§ 8. Правилникът се приема на основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите.

§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнението на правилника се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 22 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2002 Г. )

§ 11. (1) До влизането в сила на разпоредбата на чл. 87б, ал. 2 кандидатът за участие в процедура трябва да е търговец и да има сключен трудов договор най-малко с едно лице, притежаващо лиценз за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от горите и земите от горския фонд.

(2) За обекти, в които освен ползване на дървесина се възлага извършването и на други лесовъдски мероприятия, за осъществяването на които се изисква лиценз, кандидатът трябва да има сключен трудов договор и с лице, притежаващо лиценз за извършване на съответната дейност.

(3) Когато управителят или някой от изпълнителните членове на управителните органи на кандидата или физическото лице - едноличен търговец, притежава лиценз за извършване на съответната дейност, кандидатът може да участва в процедурата и без да има сключен трудов договор по ал. 1 и/или 2.

(4) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се доказват със заверени от кандидата копия от трудовия договор и лиценза на наетия лесовъд.

(5) Обстоятелствата по ал. 3 се доказват с удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата и копие от лиценза.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)

§ 47. (1) В чл. 18д, ал. 1, изречение второ, в чл. 19, ал. 13, изречение второ и в чл. 25, ал. 5, изречение второ думата "комисията" се заменя с "общинската служба по земеделие и гори".

(2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие и гори" и "общинските служби по земеделие и гори".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2003 Г.)

§ 126. В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението собствениците на горски разсадници, съществуващи към датата на обнародване на Закона за горите, подават заявление за регистрация на горските разсадници в държавното лесничейство, на чиято територия се намира разсадникът.

§ 127. Навсякъде в правилника думите "министъра на земеделието, горите и аграрната реформа" и "министърът на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят съответно с "министъра на земеделието и горите" и "министърът на земеделието и горите".

§ 128. Навсякъде в правилника думите "устройствените проекти, планове и програми" се заменят с "лесоустройствените проекти, планове и програми".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 13. Министрите до 30 септември 2006 г. да внесат в Министерския съвет предложения за изменения и допълнения на устройствените правилници на ръководените от тях министерства, свързани с осигуряване на административния капацитет и функциите на министерствата за изпълнение на Закона за концесиите и на Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

§ 14. Министрите до 30 септември 2006 г. да извършат необходимите промени в подзаконовите нормативни актове, издадени от тях, за привеждането им в съответствие със Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 - 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2008 Г.)

§ 108. Навсякъде в правилника думите:

1. "държавното лесничейство", "държавно лесничейство", "държавните лесничейства" и "държавни лесничейства" се заменят съответно с "държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство", "държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство", "държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства" и "държавни горски стопанства или държавни ловни стопанства";

2. "ръководителят на държавното лесничейство" и "ръководителя на държавното лесничейство" се заменят съответно с "директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство" и "директора на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство";

3. "дивечовъдни станции" се заменят с "ловни стопанства";

4. "регионалните управления на горите", "регионални управления на горите", "началникът на регионалното управление на горите", "началника на регионалното управление на горите", "началникът на съответното регионално управление на горите", "началника на съответното регионално управление на горите", "началниците на регионалните управления на горите" се заменят съответно с "регионалните дирекции по горите", "регионални дирекции по горите", "директорът на регионалната дирекция по горите", "директора на регионалната дирекция по горите", "директорът на съответната регионална дирекция по горите", "директора на съответната регионална дирекция по горите" и "директорите на регионалните дирекции по горите";

5. "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите";

6. "Национална служба "Противопожарна и аварийна безопасност" се заменят с Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението";

7. "лицензиран" се заменя с "регистриран".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2008 Г.)

§ 109. (1) Общините и обединенията на собственици на гори, които имат право да притежават собствени експедиционни горски марки, са длъжни в 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението да организират тяхното производство и въвеждане в употреба по реда на правилника.

(2) До изтичането на срока по ал. 1 общините, както и обединенията на собственици на гори могат да получат експедиционни горски марки от съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(3) Общините, както и обединенията на собственици на гори могат да ползват получените от тях по реда на ал. 2 експедиционни горски марки до произвеждане и въвеждане в употреба на собствени експедиционни горски марки, но не по-късно от срока по ал. 1.

(4) След производството и въвеждането в употреба на собствените експедиционни горски марки, както и след изтичането на определения в ал. 1 срок общините и обединенията на собственици на гори са длъжни да върнат в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство получените от тях по реда на ал. 2 марки.

§ 110. Заповедите на председателя на Държавната агенция по горите, издадени в изпълнение на правилника, с които се утвърждават образци на документи, се обнародват в "Държавен вестник".

§ 111. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението лицата по чл. 102, ал. 2, организирали пункт за изкупуване и/или пункт за складиране и преработка на недървесни горски продукти преди влизането в сила на чл. 102а, следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на правилника.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 председателят на Държавната агенция по горите или оправомощени от него длъжностни лица издава заповед, с която забранява изкупуването, съхранението и/или преработването на недървесни горски продукти в обекта, който не е приведен в съответствие с изискванията на този правилник.

(3) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2010 Г.)

§ 36. Навсякъде в правилника думите:

1. "регионалното управление на горите", "ръководителят на регионалното управление на горите", "ръководителя на регионалното управление на горите", "ръководителят на съответната структура" и "ръководителя на съответната структура" се заменят съответно с "регионалната дирекция по горите", "директорът на регионалната дирекция по горите", "директора на регионалната дирекция по горите", "директорът на съответната структура" и "директора на съответната структура";

2. "Държавната агенция по горите", "Председателят на Държавната агенция по горите", "Председателя на Държавната агенция по горите", "ръководителят на Държавната агенция по горите" и "ръководителя на Държавната агенция по горите" се заменят съответно с "Изпълнителната агенция по горите", "изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите" и "изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите";

3. "извеждане", "извеждат" и "извеждането" се заменят съответно с "провеждане", "провеждат" и "провеждането".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.  (ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2011 Г.)

§ 158. В Правилника за прилагане на Закона за горите, приет с Постановление № 80 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 74 и 79 от 2002 г., бр. 31, 48 и 101 от 2003 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 98 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 89 от 2008 г. и бр. 76 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:

2. Навсякъде думите "органите по пожарна безопасност и спасяване" се заменят с "органите по пожарна безопасност и защита на населението".