ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи
 
 
 
 

Издаден от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 61 от 9.08.2011 г., изм. и доп., бр. 66 от 8.08.2014 г.

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 

Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи, наричан по-нататък "центъра".

(2) (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) Центърът е здравно заведение, юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, със седалище София, бул. Акад. Иван Гешов 15.

(3) Центърът е структура на националната система за здравеопазването по проблемите на общественото здраве и осъществяваща дейности по:

1. опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите;

2. информационното осигуряване на управлението на здравеопазването;

3. провеждане на проучвания, оценки, лабораторни изследвания, експертизи, анализи и прогнози в областта на опазване на общественото здраве;

4. (доп. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) оценка на риска и неблагоприятното влияние на факторите на жизнената и трудовата среда върху индивидуалното, семейното и общественото здраве;

5. анализи, обосновки и предложения на проекти и модели за изграждането, организацията и управлението на здравеопазването;

6. разработване, въвеждане и поддържане на технологии за класификация на диагностични и лечебни дейности;

7. експертна, консултативна и методическа помощ на лечебните и здравните заведения;

8. експертна и консултативна помощ на регионалните здравни инспекции;

9. планиране и провеждане на научна, научно-приложна и учебна дейност.

 
 
 
 

Чл. 2. Приходите на центъра се формират и разпределят съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от Закона за здравето.

 
 
 
 

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА

 
 
 
 

Раздел I
Управление

 
 
 

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) Центърът се ръководи от директор, който в дейността си се подпомага от заместник-директор и административен директор.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) Функциите на директора в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск се изпълняват от заместник-директора.

 
 
 

Чл. 4. (1) Директорът заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от министъра на здравеопазването. Трудовият договор се сключва с министъра на здравеопазването.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) Директор на центъра може да бъде лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, с образователна и научна степен или научна степен и най-малко пет години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването.

(3) Директорът:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на центъра, както и връзките му с други организации;

2. представлява центъра пред трети лица;

3. разпорежда се с бюджетните средства на центъра, носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване;

4. утвърждава система за финансово управление и контрол на центъра;

5. сключва договори в областите на дейност и управление на центъра;

6. определя вътрешната структура на центъра, утвърждава длъжностното щатно разписание и поименното разписание на длъжностите, правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на центъра и издава заповеди при осъществяване на своите правомощия;

7. създава със заповед изпитвателни и други центрове на функционален принцип и работни групи за изпълнение на конкретни задачи;

8. осъществява и други дейности по управление на центъра.

 
 
 
 

Раздел II
Атестиране

 
 
 
 

Чл. 5. Директорът на центъра се атестира на всеки три години.

 
 
 
 

Чл. 6. Основните цели на атестирането са:

1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения на директора;

2. оценяване изпълнението на функциите, регламентирани в нормативните актове и длъжностната характеристика;

3. подобряване дейността на центъра.

 
 
 
 

Чл. 7. Атестирането се извършва в срок до 3 месеца след изтичане на срока от предходното атестиране.

 
 
 
 

Чл. 8. (1) Атестирането се провежда от комисия, назначена от министъра на здравеопазването.

(2) Председателят на комисията уведомява директора на центъра за деня на атестацията не по-късно от 5 работни дни преди нейното провеждане.

 
 
 
 

Чл. 9. Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства.

 
 
 

Чл. 10. Атестирането се извършва по следните показатели:

1. професионална квалификация и управленски умения, които включват: оценяване на професионалното развитие, оперативност, планиране, координиране и контрол на дейността; познаване и ползване на нормативните актове и практическото им прилагане; организацията и ефективността на документооборота;

2. организация на дейността в центъра, която включва оценяване на: състоянието на човешките ресурси и предприети действия по повишаване квалификацията на служителите; организационни умения, инициативност, умения за поставяне на цели и анализиране на резултати; състояние на информационната инфраструктура; умения по ефективно текущо поддържане и стопанисване на имуществото; борба с корупцията, умения за работа в екип;

3. обем, качество и ефективност на дейността на центъра, които включват оценяване на: дейността по дирекции и отдели; ефективност на взаимодействието с контролни органи, държавни органи и неправителствени организации; финансовата политика; своевременност, точност и изчерпателност на отчетите до Министерството на здравеопазването; медийната политика.

 
 
 
 

Чл. 11. Въз основа на комплексен анализ на дейността по показателите, посочени в чл. 10, атестацията може да бъде:

1. отрицателна;

2. неудовлетворителна;

3. добра;

4. много добра.

 
 
 
 

Чл. 12. За резултатите от атестацията комисията съставя атестационна карта и запознава директора с нейното съдържание, който я подписва.

 
 
 
 

Чл. 13. При несъгласие с получената крайна оценка от атестирането директорът може да подаде писмено възражение, като посочва мотивите за своето несъгласие.

 
 
 
 

Чл. 14. Възражението се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок от датата, на която директорът е подписал атестационната карта.

 
 
 
 

Чл. 15. (1) Министърът на здравеопазването се произнася по възражението в десетдневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.

(2) Министърът на здравеопазването може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.

(3) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до 1 месец от неговото решение.

(4) Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на директора.

 
 
 
 

Раздел III
Структура

 
 
 

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) Общата численост на персонала в центъра е 189 щатни бройки.

 
 
 

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) (1) Структурата на центъра се утвърждава от директора и е организирана в направления, секции, лаборатории, отдели и сектори.

(2) В центъра функционират шест направления и три самостоятелни отдела, както следва:

1. направление "Жизнена среда";

2. направление "Храни, хранене и здраве";

3. направление "Лабораторни и аналитични дейности";

4. направление "Промоция на здравето и профилактика на болестите";

5. направление "Национални здравни данни, международен обмен и електронно здравеопазване";

6. направление "Управление на системи за класификация и оценка на медицинските дейности";

7. отдел "Счетоводни и финансови дейности";

8. отдел "Административно-стопански дейности" със сектор "База СДО";

9. отдел "Връзки с обществеността, медийна политика и издателска дейност".

(3) Към направленията се създават секции и лаборатории, а към отделите сектори.

(4) Разпределението на функциите и дейностите между направленията, секциите, лабораториите, отделите и секторите се определя във вътрешните правила на центъра.

 
 
 

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) В центъра като съвещателен орган функционира директорски съвет, който се състои от: директора, заместник-директора, административния директор, ръководителите на направления, главния счетоводител и юрисконсулт.

(2) Функциите на директорския съвет се определят във вътрешните правила на центъра.

 
 
 

Чл. 19. В центъра функционира научен съвет, който ръководи научноизследователската и учебната дейност на центъра в изпълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

 
 
 
 

Глава трета
ДЕЙНОСТ

 
 
 

Чл. 20. (1) За осъществяване на дейности по опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите центърът:

1. провежда анализи и изследване на общественото здраве и качеството на живот чрез измерване на здравния статус на населението и отделни негови групи, анализиране и изследване на връзката между общественото здраве и въздействието на факторите на средата (околна, работна, училищна) и условията на живот (хранене, стрес и др.);

2. извършва лабораторно-аналитична дейност в рамките на експертна, експертизна, научно-приложна и методична дейност;

3. (доп. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) участва в разработването, съгласуването, координирането и изпълнението на национални програми, стратегии и планове за действие;

4. участва в национални и международни изследователски и развойни дейности чрез национални и международни програми, споразумения и договори;

5. представлява държавата в работни групи, мрежи и комисии на Европейския съюз и международни организации, свързани с опазването на общественото здраве, при възлагане от министъра на здравеопазването;

6. събира и анализира данни за здравното състояние на населението с акцент върху лица с рисково поведение и риск от социална изолация;

7. организира, провежда и координира дейности в областта на промоцията на здравето и профилактика на болестите (скринингови изследвания);

8. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност по основните направления от дейността на центъра;

9. осъществява подготовката на лица за придобиване на образователна и научна степен "доктор", следдипломно обучение (теоретично и практическо) като база за специалностите, за които е акредитиран; организира и провежда продължаващо обучение по предмета на дейност на центъра.

(2) Центърът осъществява информационното осигуряване на управлението на здравеопазването, като:

1. ръководи, контролира, мониторира и координира информационната дейност в здравеопазването;

2. разработва, произвежда и разпространява статистическа информация;

3. осъществява дейности по развитие на единна здравно-информационна система и електронно здравеопазване;

4. разработва, внедрява и поддържа системи за класификация на пациентите и технологии за отчет и заплащане.

 
 
 

Чл. 21. В изпълнение на функциите по чл. 20, ал. 1 центърът:

1. идентифицира съществуващи и нововъзникващи рискови фактори;

2. разработва научнообосновани предложения за нива на рисковите за здравето фактори в околната среда с цел определяне на допустими норми за опазване на човешкото здраве;

3. извършва оценка на експозицията и здравния риск за населението от въздействието на биологични, химични и физични вредности в околна и в работна среда и в храни; изготвя препоръки за предотвратяване на неблагоприятни здравни последици;

4. мониторира храненето и хранителния статус на населението, идентифицира рискови групи и разработва ръководства за организирано хранене на определени групи от населението;

5. разработва, внедрява и валидира съвременни методи за измерване на физични фактори, за анализ на химичен състав и замърсители на храни и питейни води, козметични продукти, химикали, генномодифицирани организми и др.;

6. (доп. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) провежда епидемиологични проучвания, мониторинг и оценка на факторите на риска за хроничните незаразни болести и психичните разстройства и зависимости; провежда изследвания на рисковите за здравето фактори на деца и ученици;

7. извършва дейности по промоция на здравето сред деца, ученици и възрастни;

8. (изм. и доп. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) участва в разработването и изпълнението на национални политики, програми, стратегии и планове, насочени към повлияването на рисковите за здравето фактори и укрепване на общественото здраве, вкл. психично, репродуктивно, сексуално здраве и зависимости;

9. участва в разработването на годишния доклад на министъра на здравеопазването за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия;

10. провежда интервенционни мероприятия, кампании, обучителни семинари, разработва, издава и разпространява информационни и методични материали, свързани с общественото здраве;

11. участва в анализирането на здравните политики и съвременните тенденции в развитието на здравните системи и процесите на реформиране; провежда оценка на стратегическото и оперативното управление на лечебните и здравните заведения, като предлага добри управленски практики, основани на доказателства;

12. анализира и оценява състоянието и тенденциите в развитието на ресурсите в здравеопазването;

13. разработва модели, свързани с осигуряване на качеството на медицинската помощ, безопасността на пациентите и спазването на техните права;

14. извършва оценка на риска и неблагоприятното влияние на екстремалните климатични явления и метеорологичните условия върху общественото здраве и разработва мерки за преодоляване на психологическите въздействия от бедствия и аварии;

15. осъществява активно сътрудничество с европейски и международни институции, извършва дейности по международни проекти по всички направления от дейността на центъра, изпълнява координираща роля по отношение на колабориращите центрове на Световната здравна организация (СЗО), базирани в центъра;

16. провежда научни изследвания в областта на общественото здравеопазване и предлага решения, основани на доказателства;

17. развива академичния си състав в съответствие с приоритетите на съвременната наука и потребностите на здравната система;

18. (доп. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) планира, организира, координира и осъществява обучението на докторанти, специализанти, медицински и немедицински специалисти и студенти в съответствие с националните и международните изисквания;

19. (нова – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) организира и провежда обучение на експерти по акредитация на лечебните заведения.

 
 
 

Чл. 22. В изпълнение на функциите по чл. 20, ал. 2, т. 1 центърът:

1. разработва, унифицира и поддържа медицинската документална система, свързана с първична регистрация на здравния статус на населението и извършваните медицински дейности в съответствие с действащата в страната нормативна уредба;

2. разработва, унифицира и поддържа медико-статистическата документация за ресурсите и дейността на лечебните заведения в съответствие с нормативните изисквания на Закона за лечебните заведения съгласувано с Националния статистически институт;

3. проучва съответствието между информационните потребности на здравеопазването и информационните решения;

4. осигурява оперативна и годишна медико-статистическа и икономическа информация;

5. анализира здравното състояние на населението, демографските процеси, ресурсите на лечебните заведения и тяхната дейност;

6. участва в разработването и изпълнението на Националната здравна стратегия;

7. (доп. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) изгражда и поддържа информационни системи, бази и регистри от здравни данни;

8. разработва математически модели и прогнози за демографското и здравното състояние на населението и здравните дейности;

9. провежда статистически изследвания, необходими за създаване на национална и европейска статистическа информация в областта на здравеопазването;

10. изпълнява ангажименти по предоставяне на здравни данни за Световната здравна организация, Евростат и други международни организации;

11. оказва методологична и методическа помощ на структурите на здравеопазването по отношение на информационното осигуряване и медицинската документация;

12. осъществява мониторинг на структурите на здравеопазването по отношение на информационното осигуряване и медицинската документация;

13. поддържа класификации, номенклатури, стандарти и методики - самостоятелно или с предвидените в нормативен акт структури;

14. провежда статистически изследвания, невключени в Националната статистическа програма, както и обработва, анализира и прогнозира статистически данни или други статистически услуги при възлагане с договор в областта на здравеопазването.

 
 
 
 

Чл. 23. В изпълнение на функциите по чл. 20, ал. 2, т. 2 центърът:

1. сътрудничи с Националния статистически институт при подготовката и изпълнението на Националната статистическа програма на правителството;

2. осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическите изследвания с изискванията на Евростат;

3. предоставя нефинансови показатели в областта на статистиката на здравеопазването на Евростат съгласно Регламент (ЕО) № 1338/16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета на Общността относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (обн., ОВ, бр. 354 от 2008 г.);

4. участва в осъществяването на статистическата дейност на държавата, като провежда статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма;

5. отговаря за официалната статистическа здравна информация в Република България паралелно с Националния статистически институт.

 
 
 

Чл. 24. В изпълнение на функциите по чл. 20, ал. 2, т. 3 центърът:

1. участва при подготовката на програми за създаване и реализация на единна здравно-информационна система;

2. организира, координира, поддържа и контролира функционирането на единна здравно-информационна система;

3. организира, координира и контролира създаването на здравно-информационни стандарти;

4. поддържа, актуализира и публикува здравно-информационни стандарти;

5. определя стандарти и инструменти за интеграция(класификации, протоколи и интерфейси), както и правилата за комуникация между системите за здравна информация;

6. въвежда и прилага международни стандарти и норми, произтичащи от решения и резолюции на институциите на ЕС, международни проекти, конвенции и договори, касаещи здравеопазването;

7. организира, координира и изпълнява дейности по развитие на електронното здравеопазване, свързани със здравна информация;

8. (изм. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) организира, координира и контролира дейността по използване на информационните системи, бази данни и регистри на здравеопазването;

9. разработва и предлага на министъра на здравеопазването правила за информационно управление и система за достъп до здравна информация;

10. подготвя и изпълнява проекти, свързани с развитието на медицинската информатика и статистика и обработката на информацията за нуждите на здравеопазването;

11. (доп. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи, бази данни и регистри;

12. прави оценка на съответствието на информационните продукти, предназначени за здравеопазването, по отношение на сигурност на информацията и спазване на здравно-информационните стандарти;

13. разработва и прилага програми за сертификация на софтуерни приложения за отчетност на лечебните заведения;

14. осъществява контрол по функционирането и усъвършенстването на информационната система за нуждите на управление на здравеопазването;

15. изгражда и поддържа склад за данни в здравеопазването, даващо възможност за извършване на изследователски анализи за подпомагане вземането на управленски решения;

16. мониторира и оценява процеса на внедряване на електронното здравеопазване и проследява развитието и постиженията на единната информационна система на здравеопазването.

 
 
 
 

Чл. 25. В изпълнение на функциите по чл. 20, ал. 2, т. 4 центърът:

1. разработва и внедрява системи за класификация на пациентите;

2. разработва и внедрява методи за моделиране и остойностяване на медицински дейности и методики за прилагането им;

3. създава, обработва и поддържа база данни от медико-статистическа и икономическа информация от лечебните заведения в национален мащаб за целите на моделирането и остойностяването на медицински дейности;

4. развива и внедрява инструменти и модели за сравнителен анализ на дейността на лечебните заведения;

5. обработва информация, получена от РЗИ, необходима за изчисляване размера на субсидията, и я предоставя в Министерството на здравеопазването съгласно условията, реда и критериите, определени в Методиката за субсидиране на лечебните заведения;

6. оказва методическа помощ на лечебните заведения, свързана с отчетността на извършваната дейност, съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения;

7. разработва методики и модели за планиране и управление на ресурсите за лечебните заведения;

8. разработва, внедрява и поддържа национални стандарти за кодиране;

9. осъществява периодичен мониторинг на процеса на кодиране в лечебните заведения;

10. разработва и прилага програми за обучение и мониторинг на персонала, отчитащ дейността на лечебните заведения;

11. разработва, внедрява и поддържа национален стандарт за отчет на икономическа информация по елементи на разходите, свързана със здравеопазването;

12. участва в изготвянето на проекти за отчетни документи и на договори (елементи на заплащане) с лечебни заведения;

13. създава програми, обучава и оказва методична помощ на структурите на националната система на здравеопазване в областта на кодиране на медицинските дейности, методите за заплащане, технологии и системи за класификация на пациенти;

14. анализира резултатите от процесите на внедряване на системите за класификация на пациентите, методите за заплащане, методите и методиките за моделиране и остойностяване на медицинските дейности;

15. проучва и анализира международния опит в областта на функционирането и финансирането на здравеопазването и съвременни подходи в управлението и заплащането на медицинските дейности;

16. разработва и участва в проекти в областта на системите за класификация на пациентите и технологии за заплащане.

 
 
 
 

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

 
 
 
 

Чл. 26. Дейността на центъра се осъществява по предварително разработен годишен план, изготвен в съответствие с целите на Националната здравна стратегия, Стратегията за развитие на Националната статистическа система, Стратегията за електронно здравеопазване и международни споразумения.

 
 
 

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) Ръководителите на направления в срок до 15 ноември на предходната година правят предложения до директора за годишния план за дейността на ръководените от тях структурни звена.

(2) Годишният план се обсъжда от директорския съвет, одобрява се от директора на центъра и се съгласува с министъра на здравеопазването в срок до 15 декември на предходната календарна година.

(3) Годишният план се утвърждава от директора на центъра в срок до 30 декември на предходната календарна година.

 
 
 

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2014 г. ) Изпълнението на годишния план се отчита шестмесечно по структурните звена на центъра.

 
 
 
 

Чл. 29. Ежегодно до 31 март директорът представя на министъра на здравеопазването годишен доклад за дейността на центъра за предходната година.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 
 

§ 1. По смисъла на този правилник:

1. "Склад за данни" е тематично ориентирана, интегрирана, времевариантна, неизменчива съвкупност от данни, подпомагаща вземането на решения.

2. "Интерфейс" е съвкупност от унифицирани апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими за обмен на информация между различни устройства.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 

§ 2. Правилникът се издава на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за здравето и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния център по опазване на общественото здраве (обн., ДВ, бр. 32 от 2005 г.; изм., бр. 42 от 2005 г.) и Правилника за устройството и дейността на Националния център по здравна информация (обн., ДВ, бр. 35 от 2005 г.; изм., бр. 57 от 2010 г.).