ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР

В сила от 19.10.2010 г. Приет с ПМС № 232 от 11.10.2010 г. Обн. ДВ. бр.82 от 19 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Антидопинговия център, наричан по-нататък "центъра".

Чл. 2. (1) Центърът е орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка, което се управлява и представлява от изпълнителен директор - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на младежта и спорта.

(3) Центърът е специализиран контролен орган по смисъла на чл. 66, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Центърът осъществява дейността си самостоятелно и в сътрудничество с останалите национални и международни институции и организации, имащи отношение към превенцията и борбата срещу използването на допинг.

(2) Центърът осъществява дейността си при спазване на националното и международното законодателство по отношение на борбата срещу допинга, с утвърдените международни стандарти, правила и списъци, както и при осигуряване защита на правата на спортистите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) В срок до 30 ноември на предходната година центърът предлага за утвърждаване от министъра на младежта и спорта годишен план за дейността си.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) (1) Дейността на центъра се финансира от:

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) субсидии (трансфери) от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта;

2. собствени приходи от:

а) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) организиране на допингтествания;

б) сертификация на лицата, които имат право да участват в състава на антидопинговите екипи, обучение и квалификация;

в) лабораторен анализ;

г) имуществените санкции и глобите, налагани по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;

д) национални и международни проекти и програми;

е) други източници.

(2) Цените за услугите по ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" се определят съгласно ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор на центъра и се публикуват на интернет страницата на центъра.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Финансовите средства по чл. 4 се разходват за:

1. обезпечаване дейността на центъра;

2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) изпълнение на годишния план за разпределение на проверките, утвърден от министъра на младежта и спорта;

3. акредитация, поддържане на акредитацията, оборудване и консумативи за лабораторията за допингов контрол;

4. изпълнение на мониторингови програми;

5. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти и обучение;

6. създаване и поддържане на регистрите, които се водят съгласно правилника и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;

7. издателска и просветна дейност;

8. обучение на служителите на центъра;

9. членство на центъра в международни организации и участие в международни мероприятия, програми и договори;

10. възнаграждения за извършване на експертизи от външни експерти по реда на правилника и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност.

Чл. 5. Центърът:

1. организира и провежда допингов контрол на:

а) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) спортистите, картотекирани към лицензирани спортни организации на територията на Република България;

б) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) спортистите от страните, подписалиДопълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, съставен на 12 септември 2002 г. във Варшава (ДВ, бр. 82 от 2005 г.) и ратифициран със законот Народното събрание (ДВ, бр. 17 от 2005 г.), когато те пребивават на територията на Република България;

в) спортистите, участващи в международни състезания на територията на Република България, по искане от международните спортни организации;

2. приема годишен план за провеждане на допингов контрол;

3. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) изисква информация от българските спортни организации, необходима за провеждане на допингов контрол и за изготвяне и поддържане на Регистъра на спортистите за тестване;

4. поддържа регистър на спортистите, преминали допингов контрол, и на получените резултати и отчита изпълнението на наказанията, наложени от българските спортни организации, за нарушаване на антидопинговите правила;

5. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) разпространява действащия Списък на забранените субстанции и методи съгласно Международния стандарт на Световната антидопингова агенция и своевременно информира българските спортни организации за влизането му в сила;

6. подпомага, разработва, насърчава и контролира реализирането на антидопингови програми и провежда антидопингови кампании;

7. осъществява международно сътрудничество в качеството си на национална антидопингова организация;

8. следи за спазване на международните стандарти за допингов контрол;

9. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) изготвя и поддържа Регистър на спортистите за тестване.

 

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Центърът се управлява и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на младежта и спорта въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Трудовите правоотношения с изпълнителния директор на центъра се сключват, изменят и прекратяват от министъра на младежта и спорта.

Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на центъра има следните правомощия:

1. ръководи и контролира дейностите на центъра;

2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по чл. 4а и за осъществяване на финансовото управление и контрол в съответствие с принципите и изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

3. представлява центъра пред трети лица;

4. осигурява защита и носи отговорност за информацията, свързана с дейностите на центъра;

5. изпълнява функциите на работодател по отношение на работещите в центъра;

6. утвърждава длъжностното разписание на служителите на центъра;

7. провежда информационната политика на центъра;

8. одобрява външните експерти, утвърждава състава на антидопинговите екипи и размера на възнагражденията им;

9. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) представя на министъра на младежта и спорта ежегоден доклад за дейността на центъра в срок до 20 февруари на следващата година;

10. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) прави предложения до министъра на младежта и спорта за налагане на санкции на спортни организации във връзка с нарушение на антидопинговите правила от спортисти и спортно-технически лица;

11. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) в случаите, когато контролният анализ потвърждава неблагоприятния резултат от анализа на проба "А", уведомява съответните лица по реда на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;

12. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) издава или отказва издаването на разрешение за терапевтична употреба на субстанции и методи, включени в Забранителния списък;

13. сезира Дисциплинарната комисия при Българския олимпийски комитет при условията и по реда на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;

14. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) утвърждава ценоразпис на услугите, извършвани от центъра;

15. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) сключва споразумения с международни федерации и национални антидопингови организации за извършване на допингов контрол;

16. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) издава сертификати на лицата, които имат право да участват в антидопинговите екипи;

17. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) създава работни групи за решаване на проблеми и за изпълнение на конкретни задачи от компетентността на центъра;

18. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) оправомощава лица, които да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания;

19. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) осъществява други дейности, свързани с управлението и функционирането на центъра.

(2) Изпълнителният директор издава наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(3) В рамките на предоставените му правомощия изпълнителният директор издава заповеди и други индивидуални административни актове.

Чл. 8. Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие се осъществяват от главния секретар или от определен със заповед служител за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Раздел I. Общи положения

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) Структурата на центъра включва лаборатория за допингов контрол и три направления: "Антидопингови програми", "Правно, административно и информационно обслужване" и "Финансово-счетоводно обслужване".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) Общата численост на персонала в центъра е 21 щатни бройки, разпределени по организационни структури и административни звена съгласно приложението.

(3) При необходимост центърът може да привлича външни експерти с подходящо образование, квалификация и опит.

(4) Лицата, участващи в дейността по осъществяване на допинг контрола, са длъжни да пазят и да не разгласяват информацията, станала им известна във връзка със и/или по повод тяхната работа.

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)

Раздел II. Главен секретар

Чл. 11. Главният секретар се назначава от изпълнителния директор и осъществява административното ръководство на центъра, като:

1. ръководи, организира, координира и контролира дейността на организационните звена на центъра;

2. организира разпределянето на задачите за изпълнение;

3. осъществява общ контрол по изпълнението на възложените задачи;

4. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор;

5. осъществява контрол върху входящата и изходящата кореспонденция;

6. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на информацията;

7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.

Раздел III. Лаборатория за допингов контрол

Чл. 12. (1) На територията на Република България лабораторният анализ на допинг проби се извършва от лабораторията за допингов контрол към центъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Лабораторията за допингов контрол се ръководи от директор, който се назначава и освобождава от изпълнителния директор на центъра след писменото съгласие на министъра на младежта и спорта.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Лабораторията за допингов контрол извършва анализи, отнасящи се до допинг контрола на национално ниво, като спазва международните стандарти.

Чл. 14. (1) Лабораторията за допингов контрол при спазване на принципите за конфиденциалност, безпристрастност и независимост извършва следните дейности:

1. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) изпитва проби за откриване на субстанции и методи, включени в забранителния списък по чл. 5, т. 5, и други субстанции съгласно програмата за наблюдение на Световната антидопингова агенция;

2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) приема взетите от антидопинговите екипи проби и ги анализира за наличие на забранени субстанции;

3. оформя цялостната документация, свързана с приемането и анализа на допинг пробите, и носи отговорност за правилното отразяване на всички данни;

4. води регистър на получените допинг проби и на резултатите от анализа и ги съхранява;

5. предава екземпляр от протоколите за извършените анализи на допинг пробите на изпълнителния директор на центъра;

6. извършва анализ на допинг проби от международни състезания, провеждани на територията на страната, след получаване на оторизация от Международната спортна организация;

7. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) притежава, съхранява и използва по предназначение само за лабораторни цели референтни унифицирани субстанции, включително биологичен материал от спортисти и доброволци, във връзка с изпълнението на основната й функция - анализ на допинг субстанции;

8. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) изследва биологични проби от доброволци, приели лекарствени продукти, след разрешение на изпълнителния директор на центъра;

9. осъществява информационен обмен с антидопингови лаборатории от други държави;

10. извършва проверки на хранителни добавки за наличие на необявени от производителя и/или вносителя забранени субстанции;

11. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) разработва и участва в изследователски програми, свързани с допинга в спорта;

12. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) разработва, адаптира и внедрява нови методи в съответствие с международните стандарти.

(2) Всяка допинг проба не може без писменото съгласие на спортиста да се използва за друга цел освен за целите, посочени в чл. 14, ал. 1, т. 1.

Раздел IV. Направление "Антидопингови програми" (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)

Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) Направление "Антидопингови програми" включва контролна дейност, образователна дейност и управление на резултатите от анализа на допингпробите.

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) Контролната и образователната дейност се осъществява от специализирана комисия в състав от трима членове: председател, който е лице с висше медицинско образование и с минимален професионален стаж 3 години, и членове - лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по педагогическа или медико-биологическа специалност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) При осъществяване на контролно-медицинската и образователната дейност комисията:

1. провежда обучение на лица за придобиване право на участие в дейността на антидопинговите екипи;

2. предлага на изпълнителния директор да издаде сертификати на лицата, имащи право да участват в антидопинговите екипи;

3. поддържа регистър на членовете на антидопинговите екипи;

4. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) разглежда заявления и изготвя становища относно искания на спортисти за издаване на разрешения за терапевтична употреба на субстанции и методи, включени в Забранителния списък, като за целта привлича лекари-специалисти в съответната област;

5. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) контролира спазването на Международния стандарт за тестване и управлява резултатите от анализа на допинг-пробите, като уведомява изпълнителния директор при установени неблагоприятни аналитични резултати или констатирани нарушения на процедурите по вземане, транспортиране, предаване и анализ на допинг пробите;

6. разработва и подпомага реализирането на образователни програми, провежда информационни антидопингови кампании и подготвя издаването на рекламни материали, свързани с тях.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)

Раздел V. Направление "Правно, административно и информационно обслужване" (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)

Чл. 18. (1) Правното обслужване на центъра се осъществява от лице с юридическо образование и с минимален професионален стаж 3 години.

(2) Правното обслужване на центъра се осъществява чрез:

1. оказване на съдействие по правни въпроси, изготвяне на становища и справки;

2. осъществяване на процесуалното представителство на центъра пред съдилищата и другите правораздавателни органи;

3. законосъобразното съставяне на актове за назначаване и освобождаване на служителите;

4. подготовка на отговори и даване на становища по постъпили жалби, сигнали и предложения;

5. предложения за нормативни промени и разработването на такива промени;

6. изготвяне и съгласуване за законосъобразност на проекти на договори, както и мотивирани становища;

7. изготвяне на документи по назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите съгласно действащото законодателство;

8. подпомагане на изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) Административното обслужване на центъра и на неговата администрация се осъществява от експерт и се изразява във:

1. организирането и поддържането на деловодната система съобразно действащото законодателство и вътрешните актове;

2. организирането и осигуряването на архива на центъра;

3. организирането и осъществяването на движението на кореспонденцията и нейното съхраняване;

4. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)

6. организиране извършването на преводи на материали във връзка с дейността на центъра;

7. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) осъществяването на протоколната дейност и организирането на семинари, работни срещи и други мероприятия на центъра;

8. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) координация на обучението и командироването на служителите в центъра.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) Информационното обслужване на центъра се осъществява от експерт, който:

1. разработва информационна система;

2. внедрява и използва АДАМС;

3. извършва обучение за използване на АДАМС;

4. поддържа Регистъра на спортистите за тестване;

5. подпомага осъществяването на международното сътрудничество на центъра;

6. осъществява връзките на центъра със средствата за масово осведомяване след предварително съгласуване с изпълнителния директор.

Раздел VI. Направление "Финансово-счетоводно обслужване"

Чл. 20. Цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на центъра включва:

1. изпълнение на бюджетната програма;

2. разработване на проект на годишен бюджет на центъра;

3. осигуряване на финансово-счетоводна информация;

4. осигуряване на данните и изготвяне на ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и съставяне на годишен финансов отчет;

5. осъществяване на финансово управление и контрол в съответствие с изискванията наЗакона за финансово управление и контрол в публичния сектор;

6. изготвяне на годишен финансов отчет и баланс на центъра;

7. организиране и осъществяване на инвентаризация съгласно Закона за счетоводството.

Раздел VII. Организация на работата на центъра

Чл. 21. (1) Организацията на работа в центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време на служителите в Антидопинговия център е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. в работните дни със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) Главният секретар може да определи и друго работно време за служители от отделни направления на центъра.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)

Чл. 22. Служителите на центъра изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностните си характеристики и при спазване изискванията на закона.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)

§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 20 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ ПРИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 03.05.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 86. В Правилника за устройство и дейността на Антидопинговия център, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2010 г., (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде думите "Министерството на физическото възпитание и спорта" и "министъра на физическото възпитание и спорта" се заменят съответно с "Министерството на младежта и спорта" и "министъра на младежта и спорта".

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 1 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.11.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 9, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)


 

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) Обща численост на персонала в организационните структури и административните звена в Антидопинговия център - 21 щатни бройки


 

Изпълнителен директор;

1

Главен секретар;

1

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)

Лаборатория за допингов контрол;

 

10

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)

Направление "Антидопингови програми;

4

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)

Направление "Правно, административно и информационно обслужване";

 

 

3

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)

Направление "Финансово-счетоводно обслужване".

 

2