ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

В сила от 18.07.2003 г. Приет с ПМС № 151 от 11.07.2003 г. Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.89 от 8 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 11 Април 2014г.,доп. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагането на Закона за физическото възпитание и спорта.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Централните и местните органи на държавна власт насърчават развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, като създават нормативни, финансови и технически условия за тяхното осъществяване.

(2) Спортните организации и туристическите сдружения осигуряват организационно и административно физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, като взаимодействат с държавата, общините, международните спортни организации и с други български и чуждестранни юридически лица.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.)

 

Глава втора.
СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР

Раздел I. Спортни организации

Чл. 3. Спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел или акционерни дружества, осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по един или няколко вида спорт.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Спортни клубове, които са регистрирани с предмет на дейност развиване на няколко вида спорт, са длъжни в срока почл. 10, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта да подадат документи за членство във всяка от съответните спортни федерации.

(2) Задължението по ал. 1 се отнася и за спортни клубове, които извършват последващи промени в броя или вида на развиваните от тях спортове. В този случай срокът за подаване на документи тече от датата, на която промените са били вписани в съдебния регистър.

(3) Необходимите документи за членство в лицензирана спортна федерация са:

1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) заявление по образец, одобрен от управителния съвет на спортната федерация;

2. декларация, че кандидатстващият за членство спортен клуб приема устава на федерацията;

3. съдебно решение за регистрация или за промени в устава относно целите и предмета на дейност на спортния клуб;

4. копие от устава на спортния клуб, заверено от лицето, което го представлява;

5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) списък на треньорските кадри на клуба с отразена професионална правоспособност и квалификация съгласно изискванията наНаредба № 2 от 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри;

6. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) документ, удостоверяващ правото на ползване на спортен обект и/или съоръжение.

(4) Спортните федерации могат да предвиждат в своите устави и други документи, които кандидатстващите за членство спортни клубове трябва да представят.

Чл. 5. (1) Спортни клубове по различни видове спорт могат да се сдружават в обединени спортни клубове, които се регистрират като юридически лица с нестопанска цел. Спортните клубове - членове на обединен спортен клуб, запазват юридическата си самостоятелност.

(2) Право на сдружаване по реда на ал. 1 имат само спортни клубове с валидно членство в съответните лицензирани спортни федерации.

(3) Обединените спортни клубове:

1. популяризират физическото възпитание и спорта сред населението;

2. подпомагат своите членове за по-пълноценно практикуване и развитие на спорта.

3. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) (1) Спортните федерации упражняват правата по чл. 17, ал. 3 и чл. 19, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта след получаване на спортна лицензия.

(2) Спортните федерации приемат правила за категоризация на членуващите в тях спортни клубове по чл. 17, ал. 2, т. 1, буква "б" от Закона за физическото възпитание и спорта и извършват ежегодно категоризация по следните критерии:

1. картотекирани спортисти по възрастови групи;

2. участници в проявите от Държавния спортен календар;

3. спечелили медали и призови места от държавни първенства;

4. спортисти от клуба, включени в националните отбори за съответната възрастова група;

5. спечелени медали и призови места от олимпийски игри, световни първенства и европейски първенства за съответната възрастова група;

6. наети спортно-педагогически кадри;

7. предлагани спортни услуги;

8. други критерии, определени от федерациите съобразно спецификата на спорта.

(3) За всеки от критериите по ал. 2 спортните федерации определят конкретни показатели и тяхното процентно съотношение съобразно спецификата на спорта по ред, определен от министъра на младежта и спорта.

(4) Критериите по ал. 2 могат да се прилагат и от многоспортовите федерации по чл. 14, ал. 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта съобразно спецификата на спортната им дейност.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министърът на младежта и спорта издава лицензии на спортните федерации и националните спортни организации за извършване на спортна дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министърът на младежта и спорта:

1. отказва издаване или подновяване на лицензия на спортна организация в случаите по чл. 17а, ал. 3 и чл. 17б, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта;

2. отнема спортна лицензия на спортна организация в случаите по чл. 17в от Закона за физическото възпитание и спорта.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Процедурата по издаване, подновяване, отказване и отнемане на спортна лицензия се урежда с наредбата по чл. 17, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Заповедите, с които се издава, подновява, отказва или отнема спортна лицензия, подлежат на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта, с която се отказва подновяване или се отнема спортна лицензия, както и от прекратяване действието на спортната лицензия по чл. 17в, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта регистрацията на спортната организация и на спортните клубове, членуващи в нея, се заличава служебно от Националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Спортните федерации по чл. 14, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта в 6-месечен срок от получаването на лицензията предлагат за утвърждаване от министъра на младежта и спорта правилници за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти, с които се уреждат придобиването, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите.

Чл. 9. (1) Многоспортовите федерации се създават с оглед спецификата на развиваните от тях спортове или особеностите в статута на социалните групи, имащи право на такова сдружаване.

(2) Многоспортови федерации могат да се създават само в случаите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Чл. 10. (1) Националните спортни организации подпомагат своите членове и координират дейността им в следните предметни области на системата за физическо възпитание, спорт и социален туризъм:

1. физическо възпитание и спорт в училищата;

2. физическо възпитание и спорт във въоръжените сили;

3. физическо възпитание и спорт в системата на Министерството на вътрешните работи;

4. физическо възпитание и спорт за всички;

5. социален туризъм;

6. взаимодействие на спортни организации, развиващи сходни видове спорт;

7. (нова - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) физическо възпитание и спорт за деца със специални образователни потребности и за деца в риск.

(2) Проверката за броя на членовете на спортна организация, която кандидатства за придобиване статут на национална, се извършва въз основа на данните, вписани в Националния регистър на спортните организации.

Чл. 11. (1) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Тренировъчната и състезателната дейност за високи постижения се осъществява от лица, картотекирани като спортисти аматьори или професионални спортисти под ръководството на треньори.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Лицензираните спортни федерации самостоятелно определят условията и реда за картотекиране на спортистите аматьори и професионалните спортисти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Статутът на спортистите аматьори и на професионалните спортисти се определя с правилници на спортните федерации, утвърдени от министъра на младежта и спорта.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права. Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Картотекирането има срок една спортносъстезателна година.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.

(2) Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде картотекирано.

(3) Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като спортист по определен вид спорт при спазване на разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Картотекирането се извършва от спортната федерация по предложение на членуващ в нея спортен клуб, на който спортистът е предоставил състезателните си права чрез:

1. подадено писмено заявление или сключен договор за спортна подготовка и развитие - за спортистите аматьори;

2. договор срещу възнаграждение - за професионалните спортисти.

(2) Спортната федерация вписва предложеното лице в отделен регистър и му издава официален документ - състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.

(3) Спортистите удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта.

Чл. 14. (1) Спортна федерация може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно.

(2) Мерките по ал. 1 се налагат от спортната федерация по нейна инициатива или по мотивирано предложение на:

1. спортния клуб, притежаващ състезателните права;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) изпълнителния директор на Антидопинговия център;

3. международните спортни организации по вида спорт в случаите, предвидени в техните правила.

Чл. 15. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;

3. с изтичане на срока на картотекиране;

4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;

5. при заличаване регистрацията на спортния клуб;

6. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) при прекратено членство на спортен клуб в спортна федерация.

Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Спортистите аматьори могат да получават награди за постигнати високи спортни резултати. Те имат право на средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателната дейност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Спортистите аматьори могат да сключват договор за спортна подготовка и развитие за срока на картотекиране. Договорът трябва да включва клаузи относно:

1. размера на финансовите средства, определени от спортния клуб за състезателя за срока на договора, касаещи неговата спортна подготовка и развитие;

2. застраховката и медицинското осигуряване на спортиста;

3. условията и реда за прекратяване на договора, включително при преотстъпване или трансфер;

4. обезщетенията, дължими от неизправната страна.

(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Спортистите аматьори на възраст под 18 години могат да сключват договори за спортна подготовка и развитие при спазване разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Професионалните спортисти извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор срещу възнаграждение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Договорът между професионалния спортист и спортния клуб се сключва задължително в писмена форма и включва клаузи относно:

1. срока на договора;

2. размера на възнаграждението на спортиста;

3. застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;

4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер;

5. обезщетенията, дължими от неизправната страна.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Състезателните права на професионалните спортисти се упражняват за срока на договора, а на спортистите аматьори - за срока на картотекирането.

(2) Спортист с прекратен договор или с изтекла картотека самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Състезателни права на спортист се прехвърлят от клуба, към който той е картотекиран, чрез възмезден договор за трансфер, в резултат на който спортистът променя своята клубна принадлежност. Прехвърлянето се извършва при спазване изискванията на чл. 18, ал. 1.

(2) Състезателни права на спортист могат да се преотстъпват от един спортен клуб на друг за определен период от време в рамките на спортносъстезателната година.

(3) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се извършва след предварително писмено съгласие на спортиста.

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права на друга държава на състезател със статут на високоразряден спортист се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на младежта и спорта.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) (1) Спортните федерации приемат правилник за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и на професионалните спортисти, съобразен с националното законодателство и с изискванията на международната спортна организация, в която федерацията членува.

(2) Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписват в трансферен регистър на спортната федерация.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Статутът на спортните съдии по определен вид спорт се регламентира с правилник, приет от съответната спортна федерация.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.)

Чл. 22. (1) Съдиите по определен вид спорт се вписват в отделен регистър на спортната федерация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Квалификацията и правоспособността на спортните съдии се придобива чрез обучение по методика, утвърдена от съответната лицензирана спортна федерация, и чрез полагане на изпит пред нея. Федерацията определя статута на съдиите при спазване изискванията на съответната международна спортна организация.

Раздел II. Национален регистър на спортните организации

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министърът на младежта и спорта организира създаването и води публичен национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г. , изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Поддръжката, съхранението и развитието на Националния регистър, както и организацията на достъпа до информацията в него се извършват от административно звено на Министерството на младежта и спорта.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Националният регистър се състои от компютърна база данни, съдържаща информация от документите, въз основа на които се извършва вписването.

Чл. 25. Регистрацията на лицензираните спортни организации се извършва служебно след издаване на спортната лицензия.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Вписване на спортен клуб в Националния регистър се извършва по писмено предложение от спортната организация до министъра на младежта и спорта. Предложението се подава по утвърден образец в 7-дневен срок от решението на компетентните на спортната организация органи за приемане на спортния клуб за неин член.

(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат:

1. решението на общото събрание или на управителния съвет за приемането на спортния клуб за член на спортната организация;

2. копие от съдебното решение и/или удостоверение за актуалното състояние на спортния клуб.

3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.)

Чл. 27. На вписване в Националния регистър подлежат следните данни и обстоятелства:

1. За национални спортни организации и спортни федерации:

а) регистрационен номер и дата на регистрация в Националния регистър;

б) номер на лицензионното удостоверение, дата и номер на заповедта за неговото издаване;

в) наименование, седалище и адрес на управление на юридическото лице;

г) окръжен съд по регистрация, номер на фирмено дело, партида, регистър, том и страница;

д) вид на юридическото лице с нестопанска цел, определен в съответствие с чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

е) регистрационен номер в Централния регистър към Министерството на правосъдието - за юридическите лица с нестопанска цел с общественополезна дейност;

ж) (изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Единен идентификационен код (ЕИК);

з) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) трите имена на лицата, които управляват и представляват юридическото лице;

и) данни за последните промени в управителния съвет на сдружението;

к) данни за прекратяването, отнемането и подновяването на спортната лицензия;

л) данни за наложени санкции на спортната организация.

2. За спортни клубове, членове на лицензирани спортни организации, освен данните по т. 1 се вписват и следните данни:

а) данни за начина на управление и за капитала на професионалните спортни клубове, регистрирани като акционерни дружества;

б) дата на решението за приемане на спортния клуб за член на национална спортна организация или спортна федерация;

в) данни за наложени санкции на спортния клуб.

Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Лицата, които управляват или представляват спортната организация, вписана в Националния регистър, са длъжни да заявят промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, в 7-дневен срок от възникването им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Спортните организации в 7-дневен срок от приемането на решение за прекратяване на членство на спортен клуб следва да представят копие на протокола от заседанието на ръководния си орган, на което е взето решението, с посочване на мотивите за прекратяване на членството.

 

Глава трета.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩАТА, ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2008 Г.)

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Учебните програми за занимания с физическо възпитание и спорт в училищата се разработват въз основа на държавните образователни изисквания и се утвърждават от министъра на образованието и науката след съгласуване с министъра на младежта и спорта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Организирането и провеждането на учебния час, определен за провеждане на спортни дейности и на открито в училищата, се осъществява от лица със завършено висше образование и с придобита професионална квалификация "учител по физическо възпитание" и/или "треньор" по съответния вид спорт, като в класовете от началния етап на основното образование може да се осъществява и от началния учител.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Училищата създават условия за занимания с физически упражнения и спорт с лечебна цел, както и условия за занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за ученици със специални образователни потребности.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) В училищата може да се откриват профилирани паралелки по един или няколко видове спорт.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Финансирането на дейностите се осигурява от държавния бюджет, от общините, от физически и юридически лица.

Чл. 30. (1) Извънкласната спортна дейност с учениците се организира от училищата чрез спортни секции и чрез свободноизбираема подготовка.

(2) Извънучилищната спортна дейност на учениците се организира от училищните спортни клубове, училищните спортни секции, ученическите спортни школи и други обслужващи звена за организиране на спортна дейност.

Чл. 31. (1) Училищните спортни клубове се организират от директорите на основните или средните училища със съдействието на училищните настоятелства и обединяват дейностите, свързани с физическите упражнения, спорта и туризма на учениците.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Училищният спортен клуб подпомага провеждането на учебно-тренировъчния процес и участието в състезания на учениците, в т. ч. на учениците с увреждания и организира изпълнението на спортния календар на училището, както и участието на училищните отбори в извънучилищни спортни прояви.

(3) В ръководството на клуба могат да се включват представители на училищното настоятелство, учители, родители и спортни деятели.

(4) Училищните спортни клубове работят във взаимодействие с централните и местните органи на държавна власт, ученическите спортни школи, спортните организации и организациите с предмет на дейност социален туризъм.

Чл. 32. (1) Училищните спортни секции са обособени звена към училищен спортен клуб или самостоятелни структури в училища, в които няма изграден спортен клуб. В тези секции могат да участват ученици от различни класове.

(2) В спортните секции могат да се практикуват различни видове спорт, включително и такива, които не са включени в учебната програма.

Чл. 33. (1) Ученическите спортни школи се изграждат на териториален принцип. В тях занимания могат да провеждат ученици от различни училища и възрастови групи, които искат да повишат своите знания, умения и навици по определен вид спорт.

(2) Ученическите спортни школи са обслужващи звена и се откриват, преобразуват и закриват по реда на чл. 10, ал. 5 от Закона за народната просвета.

Чл. 34. Спортните занимания на учениците се провеждат под ръководството на учители и треньори, притежаващи необходимата квалификация.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Държавните и общинските спортни училища осигуряват общообразователна и спортна, а след завършен VIII клас - и професионална подготовка. Обучението на учениците за придобиване на професионална квалификация се извършва при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Държавните спортни училища се финансират със средства от държавния бюджет чрез Министерството на младежта и спорта и отговарят на следните критерии:

1. да задоволяват образователните и спортните интереси и потребности на ученици в една и повече от една област в страната;

2. да осигуряват професионално обучение и квалификация на учениците;

3. да имат постигнати призови класирания в международни, европейски и световни първенства и олимпийски игри през последните 4 години;

4. да имат създадени условия за ползване на функционално годна спортна материална база, съобразена със спецификата на съответния вид спорт;

5. спортно-педагогическите кадри да имат завършена минимална образователно-квалификационна степен "бакалавър" със специалност "учител по физическо възпитание и спорт" или "треньор по вид спорт";

6. да имат създадена организация за двуразов режим на тренировки;

7. да разполагат с възможности за интернатно или полуинтернатно обучение;

8. да имат създаден център за подготовка на високоразрядни спортисти по един или повече от един вид спорт.

Чл. 34в. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Държавните спортни училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката след мотивирано предложение от министъра на младежта и спорта.

(2) Предложението за откриване на спортни училища по ал. 1 съдържа:

1. мотиви за необходимостта от откриване;

2. становище на регионалния инспекторат по образованието;

3. наименование и адрес на спортното училище;

4. вид на училището, степен на образование, форми на обучение, професии;

5. информация за общия брой на учениците, броя на учениците по вид спорт, класове и видове спорт;

6. информация за материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността на спортното училище;

7. акт за собственост и/или договор за ползване на базата;

8. декларация от вносителя за спазване на изискванията съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3от Закона за здравето;

9. сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност, издаден от специализираните контролни органи на Министерството на вътрешните работи;

10. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) сведения за достъпна архитектурна среда.

(3) Предложението за преобразуване на спортни училища по ал. 1 съдържа:

1. мотиви за необходимостта от преобразуване;

2. становище на регионалния инспекторат по образованието;

3. наименование и адрес на спортното училище;

4. вид на училището, степен на образование, форми на обучение, професии;

5. информация за общия брой на учениците, броя на учениците по вид спорт, класове и видове спорт;

6. информация за спортните успехи на учениците през последните 4 години;

7. информация за материално–техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността на училището;

8. акт за собственост и/или договор за ползване на базата;

9. предложение за съхранение на задължителната документация при преобразуване.

(4) Предложението за закриване на спортни училища по ал. 1 съдържа:

1. мотиви за необходимостта от закриване;

2. становище на регионалния инспекторат по образованието;

3. наименование и адрес на спортното училище;

4. вид на училището, степен на образование, форми на обучение, професии;

5. информация за общия брой на учениците, броя на учениците по вид спорт, класове и видове спорт;

6. предложение за възможностите за пренасочване на учениците;

7. информация за материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността на спортното училище;

8. акт за собственост и предложение за разпределение, прехвърляне и използване на сградния фонд и на материално-техническата база;

9. предложение за съхранение на задължителната документация.

(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Промяната на финансиращия орган на общински спортни училища в държавни спортни училища се извършва със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на общинския съвет и след съгласуване с министъра на младежта и спорта. Предложението съдържа:

1. мотиви за необходимостта от промяна на финансиращия орган;

2. решение на общинския съвет, в което да е посочена дата, от която се иска промяна на финансиращия орган на училището;

3. становище на регионалния инспекторат по образованието;

4. наименование и адрес на спортното училище;

5. вид на училището, степен на образование, форми на обучение, професии;

6. информация за общия брой на учениците, броя на учениците по вид спорт, класове и видове спорт;

7. информация за спортните успехи на учениците през последните 4 години;

8. поименна справка за учениците, включени в националните отбори на страната през последните 4 години;

9. информация за материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността на училището;

10. акт за собственост и/или договор за ползване на базата;

11. предложение за съхранение на задължителната документация при промяната на финансиращия орган.

(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Предложението по ал. 5 се изготвя за училища с брой на учениците не по-малък от 350 за всяка от последните четири години, предхождащи предложението, и минимум 15 на сто от тях трябва да са включени в националните отбори на страната.

(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Документите по ал. 5 се представят с придружително писмо от кмета на съответната община до министъра на младежта и спорта.

Чл. 34г. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) В държавните и общинските спортни училища след проверка на способностите по вид спорт се приемат ученици в V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ клас в съответствие съсЗакона за народната просвета при условията и по реда, определени в наредба на министъра на младежта и спорта, съгласувана с министъра на образованието и науката.

(2) Приемането на ученици в държавните и общинските спортни училища се извършва по утвърден държавен план-прием за съответната учебна година, с който се определя броят на учениците за обучение по видове спорт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Предложения за държавен план-прием на директорите на държавните и общинските спортни училища се подават до 31 януари на текущата година в Министерството на младежта и спорта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министърът на младежта и спорта изготвя проект на държавния план-прием и го предлага за съгласуване от министъра на образованието и науката.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Държавният план-прием за държавните и общинските спортни училища се утвърждава за всяка учебна година в срок до 31 март със заповед на министъра на младежта и спорта след съгласуване с министъра на образованието и науката.

(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) В срок до 1 октомври директорите на държавните спортни училища съгласуват с министъра на младежта и спорта осигуряването на дейностите, свързани с учебно-тренировъчния, спортно-състезателния и възстановителния процес на учениците.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Утвърденият "Списък - образец № 1" на държавните спортни училища се представя в Министерството на младежта и спорта в срок до 10 октомври.

Чл. 34д. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) (1) Учебните програми по спортна подготовка в спортните училища се утвърждават от министъра на образованието и науката по предложение и след съгласуване с министъра на младежта и спорта.

(2) Учебните програми по професии, включени в списък на професиите за професионално образование и обучение - професионално направление "спорт", се утвърждават от министъра на образованието и науката след съгласуване с министъра на младежта и спорта.

Чл. 34е. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) (1) Организацията на учебния процес в държавните и общинските спортни училища е целодневна.

(2) Професионалното обучение в спортните училища се осъществява в средната степен на образование - ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас, в съчетание с общообразователната и спортната подготовка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Учебната и производствената практика на учениците от спортните училища се осъществява съгласно учебния план и се реализира в спортния клуб, с който е сключен договор, по ред, определен от министъра на младежта и спорта.

(4) Спортните клубове, които имат договор за спортна подготовка на учениците от спортното училище, ползват с предимство спортната база - общинска и държавна собственост, на територията на която се намира училището.

Чл. 34ж. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) (1) Държавните и общинските спортни училища се управляват и представляват от директор.

(2) Длъжността "директор" на държавно спортно училище се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2012 г., в сила от 02.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Конкурсът за заемане на длъжността "директор" на държавно спортно училище се обявява от министъра на младежта и спорта със заповед при спазване изискванията на чл. 91 от Кодекса на труда.

(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2012 г., в сила от 02.11.2012 г.) Начинът на провеждане на конкурса се определя в заповедта по ал. 3 и задължително включва защита на концепция за развитието на държавното спортно училище.

(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2012 г., в сила от 02.11.2012 г.) Всеки кандидат представя концепцията по ал. 4, разработена за срок 4 години, която следва да съдържа визия за:

1. перспективите за развитие на училището с подробен план за първата година;

2. организиране на учебно-възпитателната и тренировъчната дейност по видове спорт съобразно демографските особености на областта, развитието на спорта в региона и специфичните цели на училището;

3. финансовото управление на училището и възможностите за реализиране на допълнителни финансови средства (приходи);

4. поддържане и подобряване на материално-техническата база.

(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2012 г., в сила от 02.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Обявлението за конкурса се поставя на видно място в сградата на Министерството на младежта и спорта и се публикува на интернет страницата на министерството и в един централен всекидневник.

(7) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2012 г., в сила от 02.11.2012 г.) В обявлението се съдържат всички данни от заповедта по ал. 3.

(8) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 84 от 2012 г., в сила от 02.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министърът на младежта и спорта назначава със заповед комисия за провеждане на конкурса. В комисията се включва и представител на Министерството на образованието и науката.

(9) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 84 от 2012 г., в сила от 02.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министърът на младежта и спорта назначава директорите на държавните спортни училища и прекратява трудовите правоотношения с тях.

Чл. 34з. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Финансирането на държавните и общинските спортни училища се осъществява със средства от държавния бюджет чрез Министерството на младежта и спорта - за държавните училища, и чрез общинските бюджети - за общинските училища.

(2) Размерът на средствата се определя съгласно държавните образователни изисквания за едногодишна издръжка на ученик в спортно училище.

Чл. 35. (1) Организираната спортна дейност във висшите училища извън хорариума за задължителните занимания се осъществява от студентските спортни клубове.

(2) Студентският спортен клуб е форма на сдружаване, чрез която студентите и преподавателите осъществяват тренировъчна и състезателна дейност за подобряване на физическото състояние на студентите и защита на спортния престиж на висшето училище. Студентският спортен клуб може да се регистрира като самостоятелно юридическо лице или да ползва името и регистрацията на висшето училище.

(3) В ръководството на клуба могат да се включват лица от органите за управление на висшето училище, представители на студентския съвет, изявени студенти спортисти и спортни деятели.

(4) Студентските спортни клубове работят във взаимодействие със студентските съвети, катедрите или департаментите по физическо възпитание и спорт и органите за управление на висшето училище.

(5) Студентските спортни клубове могат да се сдружават в студентски многоспортови федерации или асоциации.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Задължителните занимания по физическо възпитание и спорт във висшите училища от 60 часа за образователно-квалификационната степен "бакалавър" или за образователно-квалификационната степен "магистър" се включват в учебния план за обучение по съответната специалност. Те могат да се провеждат и извън определения максимален хорариум за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен.

(2) Разпределението на часовете за заниманията по ал. 1 се извършва по учебни години и семестри. Учебните програми по физическо възпитание и спорт за различните специалности се разработват след съгласуване с предложенията на студентския съвет и се утвърждават от академичния съвет на висшето училище.

Чл. 37. (1) Специалните стипендии на изявени студенти спортисти се отпускат със заповед на ректора на висшето училище поотделно за всяка учебна година.

(2) Условията и редът за получаване на стипендии и техният размер се определят от академичния съвет на висшето училище. Предложения за размера на стипендията за всеки конкретен случай могат да се правят от студентския спортен клуб, от студентската спортна федерация или асоциация, в която членува клубът, както и от катедрите или департаментите по физическо възпитание и спорт.

 

Глава четвърта.
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ И СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министерството на младежта и спорта разработва програми за подобряване на условията за широко достъпно практикуване на физически упражнения, спорт и социален туризъм.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини създават условия управляваните от тях спортни обекти и съоръжения да бъдат ползвани от населението, в т. ч. от хората с увреждания, за занимания с физически упражнения и спорт, като не се препятства осъществяването на дейностите, за които обектите и съоръженията са предоставени или предназначени.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министърът на образованието и науката съгласувано с министъра на младежта и спорта определя минималните задължителни изисквания за практикуване на социалния туризъм от учащите се, в т. ч. от хората с увреждания, в учебно и неучебно време.

(2) Практикуването на социалния туризъм се организира от студентските и училищните спортни клубове и секции, от туристическите сдружения и от други организации, осъществяващи социален туризъм.

Чл. 40. (1) Всички лица, имащи качеството на работодател по смисъла на Кодекса на трудаили на орган по назначаване по смисъла на Закона за държавния служител, създават и осигуряват условия за провеждане на спортни занимания и за активен отдих на своите работници и служители.

(2) Въз основа на договореностите, постигнати с колективните трудови договори, работодателите предвиждат необходимите средства за финансово подпомагане на спорта и отдиха на работниците и служителите.

Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Общинските съвети приемат и финансират програми за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм при съобразяване с наличната спортна база, с природните дадености на територията на съответните общини и спортните традиции на населението.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Програмите по ал. 1 се осъществяват от спортните клубове и туристическите сдружения на територията на общините във взаимодействие с ръководствата на детските градини, с училищните ръководства и обществените организации.

Чл. 42. (1) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Общините определят ред и осигуряват подходящи условия за ползване на общинската спортна база от граждани, занимаващи се с физически упражнения и физическо възпитание и спорт.

(2) (Предишен текст на чл. 42, доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Общините създават условия и ред за практикуване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм от населението, като:

1. изграждат в населените места детски спортни площадки, алеи за пешеходци и велосипедисти;

2. създават и поддържат зони за отдих, площадки за практикуване на спорт и пътеки на здравето;

3. изграждат инфраструктура за практикуване на социален туризъм;

4. подпомагат с целеви средства управлението и поддържането на спортните обекти и съоръжения, като спазват предписанията относно условията за сигурност;

5. предоставят общински спортни обекти и съоръжения на граждани, занимаващи се с физически упражнения, спорт и социален туризъм, при условия и по ред, определени от тях.

Чл. 43. (1) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Социалният туризъм се осъществява от гражданите индивидуално или чрез участие в туристически дружества. Организирането на отделни туристически прояви, както и предоставянето на свързани с тях услуги могат да се извършват и от други лица при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Туристическото дружество е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чийто основен предмет на дейност е осъществяване на социален туризъм.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Туристическите дружества могат да се сдружават на териториално и на национално ниво. На национално ниво може да се създава само едно сдружение, което има статут на национална спортна организация съгласно чл. 15 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Социалният туризъм се осъществява чрез туристическа дейност, като се използва съществуващата материална база - категоризирани туристически хижи, спални и учебни центрове, както и маркировка, други туристически обекти и съоръжения.

(5) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Туристическите дружества осъществяват и администрират социален туризъм, като:

1. организират туристически прояви;

2. управляват туристически хижи, домове и спални и предоставят услуги на гражданите;

3. изграждат и поддържат туристически заслони и подновяват маркировката по туристическите пътеки;

4. популяризират екотуризма и съдействат за опазването на околната среда.

(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Организациите по ал. 1 взаимодействат с общините, обществените организации и органите на Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст.

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министърът на образованието и науката съгласувано с министъра на младежта и спорта определя задължителните изисквания за осъществяване на детския и ученическия социален туризъм, организиран от детските градини, училищата и обслужващите звена.

 

Глава пета.
СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Спортът за високи постижения се практикува от спортистите аматьори и от професионалните спортисти чрез провеждане на системна тренировъчна дейност и участие в състезания от държавния и международния спортен календар по различните видове спорт.

(2) Тренировъчната и състезателната дейност се осъществяват под ръководството на треньори, притежаващи необходимата квалификация, и се подпомага от специализирани медицински и технически кадри.

Чл. 45. (1) Всяка спортна федерация е длъжна да организира и подпомага финансово провеждането на територията на страната на държавни първенства по администрирания от нея вид спорт.

(2) Държавни първенства се провеждат отделно по възрастови групи за двата пола съобразно спецификата на различните видове спорт.

(3) Спортните федерации могат да организират провеждането на регионални първенства като етапи от държавните първенства по отделни видове спорт. Начинът за организиране на регионалните първенства е в зависимост от броя и географското разпределение на спортните клубове, членуващи в съответната федерация.

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Спортните федерации могат да създават професионални лиги, в които участват и се състезават само професионални спортисти и професионални отбори.

(2) За всеки отделен спорт може да се създава само една професионална лига, която няма собствена правосубектност и функционира като помощен орган на спортната федерация.

(3) Дейността на професионалната лига се урежда с правилник, който се утвърждава от спортната федерация.

Чл. 47. (1) Спортните федерации ежегодно определят съставите на националните отбори по възрастови групи и пол. Включването на спортисти в националните отбори се извършва в зависимост от постигнатите от тях спортно-технически резултати.

(2) Планирането и провеждането на подготовката на националните отбори за участие в световни и европейски първенства, както и в други състезания от международния спортен календар се осъществяват от спортните федерации и се подпомага от държавата и общините.

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министърът на младежта и спорта утвърждава програма за подготовка и участие на българските спортисти на олимпийски игри след съгласуване с Българския олимпийски комитет и с лицензираните спортни организации.

(2) Програмата включва:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) задълженията на Министерството на младежта и спорта, свързани с подготовката и участието на българските спортисти в олимпийски игри;

2. критериите за определяне на проектоолимпийските състезатели и отбори, които се включват в програмата за олимпийска подготовка;

3. научното, медицинското и информационното осигуряване;

4. материално-техническото осигуряване;

5. спортните обекти и съоръжения, предоставени за олимпийската подготовка;

6. финансовото осигуряване;

7. управлението на олимпийската подготовка;

8. отчетността и контрола.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Програмата за олимпийска подготовка се реализира по годишни и етапни тренировъчни планове, които се изготвят от спортните федерации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Програмата се изпълнява от спортните федерации въз основа на договори за олимпийска подготовка, сключени с министъра на младежта и спорта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Спортните федерации изготвят експертни анализи, отчети за изпълнението на отделните етапи от подготовката и годишен отчет.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Подготовката и участието на спортисти с увреждания в олимпийски игри и в световни и европейски първенства се организират от съответните спортни федерации и се подпомагат с целеви средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта.

 

 

Глава шеста.
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ПОДГОТОВКА НА КАДРИ

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Към министъра на младежта и спорта се създава консултативно звено - Експертен съвет по физическо възпитание и спорт, чиито функции са определени в чл. 8а, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Разработването на стратегическите научни изследвания в областта на физическото възпитание и спорта се осъществява от Националната спортна академия "Васил Левски" във взаимодействие със специализираните спортни катедри в други висши училища, Министерството на младежта и спорта, българските спортни федерации и други заинтересувани ведомства и организации.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Научно-приложната дейност, свързана с контрола на учебно-тренировъчния процес в спорта за високи постижения, се осъществява от специализирано административно звено към Министерството на младежта и спорта.

Чл. 56. Експерименталната и внедрителската дейност в областта на физическото възпитание и спорта се осъществяват от специализирани екипи в рамките на съответните ведомства и организации.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министерството на младежта и спорта проучва потребностите от спортно-педагогически кадри в областта на физическото възпитание и спорта.

(2) Спортно-педагогическите кадри са учители по физическо възпитание, треньори по вид спорт, спортни методисти и инструктори.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Придобиването на професионална квалификация и правоспособност на спортно-педагогическите, треньорските и управленските кадри се осъществява във висши училища със специализирано обучение в областта на физическото възпитание и спорта в съответствие с наредбата по чл. 6, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Придобиването на професионална квалификация и правоспособност за треньори, спортни методисти или инструктори със средно образование се осъществява по реда на Закона за професионалното образование и обучение в съответствие с наредбата почл. 6, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Условията и редът за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави, с цел обучение, тренировки и управление на физическото възпитание и спорта се осъществяват в съответствие с вътрешното законодателство.

Чл. 59. Спортните федерации периодично организират курсове и семинари за обучение, подготовка и повишаване на квалификацията на съдии и на специализирани технически и административни кадри по различните видове спорт.

 

Глава седма.
СПОРТНА ЕТИКА

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министерството на младежта и спорта създава условия за запазване и развитие на моралните и етичните основи на спорта, като:

1. взаимодейства с другите държавни органи и спортните организации за утвърждаването на високи етични норми във всички обществени области, които имат връзка с физическото възпитание и спорта;

2. подпомага спортните организации, които последователно предприемат мерки за утвърждаване на спортната етика и водят борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта;

3. стимулира с парични и предметни награди спортисти и треньори, които са се отличили с висок спортен морал, спазват принципите на честната игра и на които не са налагани наказания при провеждане на тренировъчна и спортносъстезателна дейност;

4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) разработва съвместно с Министерството на образованието и науката образователни програми за запознаване със спортните идеали и принципите на честната игра;

5. осъществява надзор върху спортните организации за недопускане употребата на допингиращи средства и методи и прояви на насилие, расова и етническа дискриминация и други форми на унизително отношение към личността;

6. провежда информационни кампании съвместно с другите ведомства за популяризиране на принципите на честната игра и за предотвратяване на насилието и лошото поведение на зрителите.

Чл. 61. (1) Спортните организации:

1. разработват и популяризират ясни норми и критерии за етично поведение и прилагат подходящи стимули;

2. организират и провеждат занятия със спортистите за повишаване на тяхната спортна култура и възпитаване на дух на уважение към съперника;

3. създават спортно-технически и материални условия за участие на всички спортисти в тренировъчната и състезателната дейност при зачитане на техните потребности и лично достойнство;

4. работят съвместно с представителите на фен клубовете за популяризиране на спортните идеали и насърчаване на взаимното уважение между привържениците на отделните клубове или отбори;

5. оказват съдействие на специализираните държавни органи в борбата срещу насилието по спортните терени;

6. водят борба срещу употребата на допинг и неспортсменските прояви в тренировъчната и спортносъстезателната дейност и налагат санкции на провинилите се лица.

(2) Лицата, участващи в организацията и управлението на физическото възпитание и спорта, са длъжни да спазват обществено приетите норми на етично поведение, като дават личен пример в своята дейност.

 

Глава осма.
МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ

Чл. 62. (1) Медицинският контрол включва задължителни профилактични медицински прегледи на лицата, упражняващи физическо възпитание и спорт, и медицинско осигуряване на спортни състезания и спортно-туристически прояви.

(2) Медицински контрол се извършва в тренировъчната и състезателната дейност на спортистите, при провеждането на занимания с физически упражнения и спорт в училищата и при организирането на извънкласна и извънучилищна спортна дейност.

Чл. 63. Лицата, участващи системно в тренировъчната и спортносъстезателната дейност, подлежат на задължителни начални, периодични и предсъстезателни прегледи.

Чл. 64. (1) Началните медицински прегледи се извършват за установяване на здравословното състояние на лицата по чл. 63 и за да се изключат заболявания, които са противопоказни за участието им в тренировъчната и състезателната дейност.

(2) Всяко лице, преминало начален медицински преглед, получава медицинско удостоверение с определен срок на валидност.

Чл. 65. Периодичните медицински прегледи се извършват за установяване на въздействието на тренировъчната и спортносъстезателната дейност върху здравословното състояние на лицата по чл. 63.

Чл. 66. (1) Предсъстезателните медицински прегледи се извършват за установяване на моментното здравословно състояние на лицата, включени за участие в спортни състезания.

(2) Предсъстезателният медицински преглед е клиничен и съобразно резултатите от него се дава разрешение или забрана за участие в състезанието.

Чл. 67. (1) Медицинското осигуряване на спортни състезания и спортно-туристически прояви включва определянето на дежурни медицински лица или екипи, проверка на санитарно-хигиенното състояние на използваните спортни обекти и съоръжения, проверка на медицинската документация на участниците в отделните състезания и при необходимост - оказване на медицинска помощ на състезатели, длъжностни лица или зрители.

(2) Организаторите на спортните състезания и спортно-туристическите прояви носят отговорност за тяхното медицинско осигуряване.

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Контролът върху използването на забранени средства или методи в тренировъчната и състезателната дейност се осъществява от Антидопинговия център.

(2) Спортните федерации са длъжни да подпомагат допинговия контрол, като следят членуващите в тях клубове, както и националните отбори да не използват в своята дейност средства и методи, водещи към увреждане здравето на състезателите.

 

Глава девета.
СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел I. Разпореждане със спортни обекти и съоръжения - частна държавна и общинска собственост (Загл. доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

Чл. 69. Разпореждането със спортни обекти и съоръжения - частна държавна собственост, се извършва от ръководителите на ведомства или от областните управители.

Чл. 70. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Разпореждане със спортни обекти - частна държавна и общинска собственост, може да се извършва по изключение, когато обектите не се използват по предназначение за срок повече от 3 години.

(2) Областните управители се разпореждат със спортните обекти, представляващи недвижими имоти, след получаване на писмено съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ръководителите на ведомства се разпореждат със спортните съоръжения, представляващи движими вещи.

(3) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Разпореждането със спортни обекти и съоръжения - частна държавна собственост, се извършва по реда на Закона за държавната собственост. Разпореждането със спортни обекти - частна общинска собственост, се извършва по реда на Закона за общинската собственост и наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, приета от съответния общински съвет.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Във всички случаи на разпореждане се изисква предварително писмено съгласуване с министъра на младежта и спорта. За разпореждане със спортни обекти и съоръжения, на които се провеждат държавни първенства по определен вид спорт, се изисква становище и от съответната спортна федерация.

Раздел II. Предоставяне на спортни обекти и съоръжения - държавна и общинска собственост (Загл. доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.)

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Предоставянето на спортни обекти и съоръжения - държавна или общинска собственост, се извършва от ръководителите на ведомства, от областните управители или общинските съвети, а в случаите по чл. 50а, ал. 3 и чл. 50б от Закона за физическото възпитание и спорта - след съгласуване с министъра на младежта и спорта.

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Предоставянето на спортни обекти и съоръжения - държавна или общинска собственост, се извършва чрез:

1. отдаване под наем;

2. предоставяне за безвъзмездно ползване;

3. концесия.

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Спортни обекти или обособени части от тях - публична държавна и публична общинска собственост, могат да се отдават под наем на спортни организации по смисъла на чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта - юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Право да кандидатстват за отдаване под наем на спортни обекти - частна държавна и частна общинска собственост, имат само спортните организации по чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и спортните клубове по чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Обособените части от спортни обекти - частна държавна и частна общинска собственост, както и обособените части за обслужващи и спомагателни дейности могат да се отдават под наем на юридически и физически лица само ако това не създава пречки за използването им по тяхното основно предназначение.

(4) Не може да бъде наемател физическо или юридическо лице, за което е налице едно от следните обстоятелства:

1. обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. намира се в ликвидация;

3. ако е с отнета или прекратена спортна лицензия;

4. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;

5. лишено е от правото да упражнява търговска дейност;

6. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;

7. осъдено е с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако е било реабилитирано;

8. (нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) има просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и съоръжения - собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

(5) Ограничението по ал. 4, т. 7 се отнася и за управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица, кандидатстващи за отдаване под наем.

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Отдаването под наем се извършва пряко или чрез конкурс.

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) (1) Ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини са длъжни най-малко веднъж годишно да обявяват списък на спортните обекти и съоръжения - държавна и общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем.

(2) Списъкът се поставя на видно място в сградата на съответната администрация, на спортния обект и се публикува на съответната интернет страница.

Чл. 76. (1) В едномесечен срок от обявяването на списъка заинтересуваните лица и организации могат да подават мотивирани искания за наемане на обектите, посочени в списъка.

(2) Всяко искане трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект или съоръжение от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на общината назначава с писмена заповед комисия, която разглежда постъпилите искания.

(4) Комисията проучва всяко постъпило искане, проверява дали кандидатът отговаря на изискванията на чл. 73 и прави предложение за приемане или отхвърляне на искането.

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Пряко отдаване под наем се извършва в случай, че бъде подадено искане от лицензирана спортна организация или спортен клуб, членуващ в такава организация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането се оценява общественият принос на кандидата в спорта.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на общината със заповед одобрява за наемател кандидата или отхвърля искането.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Договорът за наем се сключва при наемна цена, определена от независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за независимите оценители.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

Чл. 78. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) В случай че не са налице основания за пряко отдаване под наем, ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на община открива процедура за конкурс.

Чл. 79. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Процедурата за конкурс се открива със заповед на ръководителя на ведомството, на областния управител или кмета на община, която съдържа:

1. наименованието на обекта;

2. срока за отдаване под наем;

3. правното и фактическото основание за откриване на конкурса;

4. срока за подаване на офертите;

5. критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата;

6. мястото, деня и часа за разглеждане и оценяване на офертите;

7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) първоначалната наемна цена, определена по реда на чл. 77, ал. 3;

8. изискванията за запазване и гарантиране използването на спортния обект по предназначение;

9. времето и начина за оглед на обекта;

10. други конкурсни условия;

11. срока за валидност на офертите.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Заповедта се обявява на видно място в сградата на съответното ведомство, на областната администрация или общинския съвет най-малко 30 календарни дни преди крайния срок за подаване на офертите.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) В срока по ал. 2 извлечение от заповедта се публикува в един национален и един местен ежедневник и на съответната интернет страница. Извлечението задължително включва информацията по ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 10, както и лице и телефон за контакти.

Чл. 80. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на общината назначава със заповед комисия за провеждане на конкурса.

(2) Комисията за провеждане на конкурса се състои от председател и от двама до четирима членове, като в състава й задължително се включват юрист и икономист.

(3) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни членове, от които единият е юрист, както и възнаграждението на членовете на комисията.

(4) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват поне половината от членовете, включително нейният председател.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) За своите заседания комисията води протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола заедно с писмени мотиви към него.

Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени оферти от кандидатите за наемател в запечатан плик, върху който се отбелязват наименованието на обекта на конкурса, името и адресът на кандидата.

(2) Всяка оферта задължително включва:

1. представяне на кандидата;

2. наименование на обекта на конкурса;

3. предложение за размера на наемната цена;

4. копия от документите за закупена конкурсна документация и за внесена гаранция за участие;

5. предложения по другите конкурсни условия;

6. декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5.

(3) Допълнения и изменения във вече подадени оферти не се допускат.

Чл. 82. Когато в срока за подаване на оферти постъпи само една оферта или няма постъпила оферта, този срок може да бъде удължен.

Чл. 83. (1) След изтичането на срока за подаване на предложенията конкурсната комисия в заседание проверява дали пликовете са запечатани и ги отваря. Плик, който не отговаря на изискванията на чл. 81, ал. 1, не се отваря.

(2) Не се разглеждат предложения, които:

1. са подадени извън срока, определен със заповедта по чл. 79, ал. 1, т. 4;

2. не отговарят на изискванията на чл. 81, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Ако при разглеждане на предложенията се установи, че някой от членовете на комисията е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с някой от кандидатите в конкурса или с членове на негови управителни или контролни органи, се извършва замяна с резервен член.

(4) Ръководителят на ведомството или областният управител по предложение на комисията отстранява от участие кандидатите, чиито предложения не отговарят на условията на конкурса.

Чл. 84. (1) Оценяването на офертите и класирането на кандидатите се извършват в зависимост от включените в офертата предложения.

(2) Оценяването се извършва по следните показатели:

1. размер на предложената наемна цена;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) финансово обезпечена инвестиционна програма;

3. (нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) общественият принос на кандидата в спорта.

(3) С най-висока относителна тежест при оценка на офертите е размерът на наемната цена.

(4) При равенство в показателите за оценяване на две или повече оферти се спазват следните принципи на предимство при класиране на кандидатите:

1. (отм., предишна т. 5 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) спортни организации, развиващи спорта, за който основно е предназначен спортният обект или съоръжение, пред други спортни организации.

2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) спортни федерации пред спортни клубове;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) юридически лица с нестопанска цел пред търговци;

4. сдружения с общественополезна дейност пред сдружения, регистрирани в частна полза;

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Конкурсната комисия приключва своята работа в 14-дневен срок от отварянето на офертите и изготвя мотивиран доклад, който заедно с протоколите от проведените заседания и документацията по конкурса се предава на органа по чл. 71. Докладът съдържа предложения за определяне на кандидат, спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите кандидати.

Чл. 86. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) В 7-дневен срок след получаването на доклада на конкурсната комисия ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на общината издава заповед, с която определя за наемател кандидата, спечелил конкурса.

(2) Всички кандидати се уведомяват писмено за резултатите от конкурса.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересуваните лица.

Чл. 87. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ръководителят на ведомството, областният управител или кметът на общината прекратяват със заповед конкурса, когато:

1. са подадени по-малко от две оферти;

2. нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия;

3. две или повече оферти са равностойни по показателите за оценяване и никой от кандидатите няма предимство;

4. класираните до второ място включително кандидати последователно откажат сключването на договор.

(2) Когато конкурсът е бил прекратен или е приключил, без да е подписан договор, се открива нова процедура за конкурс или се насрочват преки преговори.

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

Чл. 90. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

Чл. 91. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

Чл. 93. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

Чл. 94. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Наемният договор се сключва в писмена форма в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на наемател. Съдържанието на договора трябва да съответства на изискванията на чл. 20, ал. 1от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

(2) Наемателят е длъжен да внесе първата дължима наемна вноска в 3-дневен срок от подписването на договора.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Ако наемателят не изпълни задължението си по ал. 2, се приема, че той се е отказал, и за наемател се определя кандидатът, класиран на второ място в конкурса.

(4) Наетият спортен обект или съоръжение се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема, да го преотстъпва за ползване или да го ползва съвместно по договор с трети лица.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Когато спортният обект е многофункционален, в договора на наемателя се определят условия за ползване на обекта, части от него и/или на съоръжения от други спортни организации, които осъществяват спортна дейност в него.

Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Ръководителите на ведомства, областните управители или кметовете на общини могат да определят спортни обекти и съоръжения извън тези, включени в списъка почл. 75, които да се предоставят за безвъзмездно ползване на лицензирани спортни организации на хора с увреждания или на спортни клубове, членуващи в тях.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Организациите по ал. 1 представят мотивирано искане пред съответния орган. Към искането се представят доказателства, че кандидатът отговаря съответно на условията на ал. 1, т. 1 или на ал. 1, т. 2 и че не са налице обстоятелствата по чл. 73, ал. 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ръководителят на ведомство, областният управител или кметът на общината се произнася по искането с мотивирана заповед.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Спортните обекти и съоръжения, предоставени за ползване на организациите по ал. 1, се използват само за тренировъчна и състезателна дейност на техните членове и не могат да се отдават под наем или да се ползват съвместно по договор с трети лица. Разходите по поддръжката и експлоатацията на обектите и съоръженията се поемат от ползвателите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ползвателят се задължава с договора за ползване на имот да осигури периоди от време за безвъзмездно ползване на обекта и/или на съоръженията му от лицата по чл. 50, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, от националните отбори по различните видове спорт, от Националната спортна академия "Васил Левски", за спортна дейност на граждани, на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, осъществяващи спорт за всички, и за спорт на хора с увреждания.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Ползвателят на имот поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Съществуващите и модернизираните или новоизградените спортни обекти се поддържат в добро състояние от ползвателя, който след изтичане срока на договора ги предоставя безвъзмездно на държавата или на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначение.

(8) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) Договорът за предоставяне правото на ползване се прекратява с мотивирана заповед на ръководителя на ведомството, на областния управител или на кмета на общината, в случай че организациите по ал. 1 нарушат задълженията си по ал. 4, 5 и 6, нарушат договорните си задължения или възникне обстоятелство по чл. 73, ал. 4.

Чл. 95а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) (1) Спортни имоти - държавна и общинска собственост, могат да се предоставят на физически и юридически лица чрез концесия по реда на Закона за концесиите. Когато кандидатите са повече от един и са направили равностойни финансови предложения, предимство има този, който е спортна организация и развива спорта, за който основно е предназначен обектът.

(2) Подготвителните и други действия и внасянето на предложения за предоставяне на концесия за спортните обекти и съоръжения - държавна собственост, по Закона за концесиите се извършват от съответния министър или ръководител на ведомство - първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, на което имотът е предоставен за управление.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Съгласуването по чл. 103 от Закона за концесиите се извършва и с министъра на младежта и спорта за спортни обекти и съоръжения - държавна или общинска собственост.

Раздел II. "а" Учредяване безвъзмездно право на строеж върху недвижими имоти - държавна или общинска собственост (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

Чл. 95б. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) (1) Върху недвижими имоти - публична или частна държавна собственост, с изключение на имотите - изключителна държавна собственост, може да се учредява безвъзмездно право на строеж на спортни федерации за изграждане на спортни обекти и/или съоръжения. Правото на строеж се учредява за срок не по-дълъг от 30 години. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на договора за учредяване правото на строеж.

(2) Спортната федерация по ал. 1 трябва да отговаря на условията по чл. 50г, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Правото на строеж по ал. 1 се учредява от областния управител по местонахождението на имота въз основа на решение на Министерския съвет. Решението на Министерския съвет се приема въз основа на мотивиран доклад на министъра на младежта и спорта, изготвен въз основа на предложение на комисията по чл. 50г, ал. 7 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Исканията за учредяване безвъзмездно право на строеж по ал. 1 се подават до министъра на младежта и спорта. Подадените искания се оповестяват на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и в един централен всекидневник в 7-дневен срок от постъпването им.

(5) В срок до два месеца от деня на оповестяването по реда на ал. 4 искания за учредяване безвъзмездно право на строеж могат да подават и други спортни федерации, които отговарят на условията по ал. 2.

(6) Всяко искане по ал. 5 следва да бъде мотивирано, да се отнася до конкретно определен недвижим имот - публична или частна държавна собственост, да съдържа данни за кандидата и информация за спортната му дейност. Към искането се прилагат:

1. декларация за наличие на обстоятелството по ал. 2, т. 1 и липса на обстоятелствата по чл. 50г, т. 2 - 4 от Закона за физическото възпитание и спорта;

2. документите, посочени в чл. 50г, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, доказващи наличието на изискването на ал. 2, т. 5 от същия закон;

3. идеен проект за изграждане на спортния обект и/или съоръжение - предмет на правото на строеж.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Постъпилите искания се разглеждат по реда на постъпването им в срок до един месец от изтичането на двумесечния срок от комисията по ал. 3, чийто състав и правила на работа се определят с решение на Министерския съвет. Министерството на младежта и спорта организира и осигурява необходимото материално-техническо обслужване на заседанията на комисията.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Комисията проучва всяко постъпило искане, проверява дали кандидатът отговаря на условията по ал. 2 и дали са спазени изискванията на ал. 6 и прави мотивирано предложение до министъра на младежта и спорта за приемане или отхвърляне на искането. Въз основа на предложението министърът на младежта и спорта внася в Министерския съвет мотивиран доклад.

(9) При подадени две или повече искания за учредяване право на строеж по ал. 1 върху един и същ недвижим имот комисията извършва класиране на кандидатите при спазване на условията и поредността за предимство, посочени в чл. 50г, ал. 9 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Чл. 95в. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Правото на строеж върху имоти - публична или частна общинска собственост, за изграждане на спортни обекти и/или съоръжения се учредява от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет без търг или конкурс и след получаване на становище от министъра на младежта и спорта.

(2) Условията и редът за разглеждане на исканията за учредяване право на строеж за изграждане на спортни обекти и/или съоръжения се определят с наредбите по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Чл. 95г. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Въз основа на решението на Министерския съвет по чл. 95б, ал. 3, съответно на решението на общинския съвет, областният управител, съответно кметът на общината, издава заповед и сключва договор за учредяване право на строеж със съдържанието, посочено в чл. 50г, ал. 10 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Раздел III. Публичен регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министерството на младежта и спорта води публичен регистър за всички спортни обекти и обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост, както и за спортни обекти - частна собственост, на които се провеждат държавни първенства или международни състезания по определени видове спорт.

(2) Публичният регистър съдържа информация, разделена тематично, както следва:

1. спортни обекти - държавна собственост;

2. спортни обекти - общинска собственост;

3. спортни обекти, управлявани от еднолични търговски дружества с държавно участие;

4. спортни обекти - частна собственост, на които се провеждат държавни първенства или международни състезания по определени видове спорт;

5. обекти за социален туризъм.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Събирането и съхраняването на информацията в публичния регистър се извършва от административно звено на Министерството на младежта и спорта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Административното звено по ал. 3 подпомага министъра на младежта и спорта при осъществяване на правомощията му, изпълнява технически дейности и дейности по организацията на достъпа до информацията, съхранявана в регистъра.

Чл. 97. (1) Публичният регистър се състои от документи на хартиен носител отделно за всеки спортен обект или обект за социален туризъм, както и компютърна база данни, съдържаща информация от документите, въз основа на които се извършва вписването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Образецът на формуляра за попълване на данни за обектите се одобрява от министъра на младежта и спорта.

Чл. 98. (1) За всеки обект в публичния регистър се вписват следните данни:

1. наименование на обекта;

2. функционално предназначение;

3. местонахождение;

4. акт за собственост;

5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) идентификация на имота по кадастрална карта, кадастрален или регулационен план;

6. вид и предназначение на имота, върху който е изграден обектът;

7. вид на застрояването и конструкция на сградите;

8. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) застроена и разгъната застроена площ на сградите;

9. предоставени права върху обекта;

10. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) информация относно сигурността на спортния обект в съответствие с изискванията на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали;

11. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) специфична информация относно техническата инфраструктура, състоянието и оборудването на спортния обект: електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, отопление, климатизация, телефонизация, охранителни системи, интернет, достъп до и в обекта и други.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Информацията за спортните обекти и обектите за социален туризъм се предоставя от ръководителите на ведомства, областните управители, кметовете на общини, спортните федерации, националните спортни организации и управителните органи на едноличните търговски дружества с държавно участие. Към попълнените формуляри се прилагат копия от актовете за собственост, от скиците на имотите и съответните документи по ал. 1, т. 10.

(3) Информацията за обектите по чл. 96, ал. 2, т. 4 се предоставя от управителните съвети на спортните федерации, провеждащи състезания в тях.

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министърът на младежта и спорта утвърждава образец на структурата и съдържанието на регистъра по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта.

Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Органите по чл. 98, ал. 2 са длъжни в едномесечен срок да представят в Министерството на младежта и спорта информация за промени в обстоятелствата по чл. 98, ал. 1, както и за:

1. ремонт на сгради и съоръжения в спортния обект, който препятства за продължителен срок използването му по предназначение;

2. съществени повреди в спортния обект в резултат на аварии или други непредвидени обстоятелства.

(2) Вписване на промени в обстоятелствата се извършва, без да се заличава информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Технически грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностните лица, водещи регистъра, като поправката се удостоверява с личен подпис и с печата на Министерството на младежта и спорта.

Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

 

Глава десета.
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ (ОТМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.01.2011 Г.)

Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

Чл. 103. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на правилника:

1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) "Професионален отбор" е група от лица, картотекирани като професионални спортисти, които осъществяват системна тренировъчна дейност и се състезават организирано по определен вид спорт от името на един спортен клуб.

2. "Талантливи деца и юноши" са ненавършили пълнолетие лица, които се занимават системно с тренировъчна и спортносъстезателна дейност, постигнали са високи спортни резултати при участие в световни и европейски първенства и са проявили способност за значимо спортно развитие.

3. "Ръководители на ведомства" са министрите, председателите на агенции и комисии и ръководителите на други държавни институции на бюджетна издръжка.

4. "Фен-клуб" е организирана група от физически лица, привърженици на спортен клуб или отбор по определен вид спорт.

5. "Принципи на честната игра" са етични правила за поведение на лицата, участващи пряко или косвено в администрирането или практикуването на физическо възпитание и спорт, с оглед гарантиране личното достойнство на всеки индивид, създаване на дух на взаимно уважение между спортуващите и предотвратяване на негативните прояви в спорта.

6. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) "Високоразряден" е спортистът по смисъла на § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта.

7. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) "Двуразов режим на тренировки" е организация на общообразователния и спортноподготвителния процес, която създава условия за занимания по спортна подготовка на учениците и график за ползване на спортните съоръжения два пъти на ден.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В 3-месечен срок от влизането в сила на правилника спортните федерации, притежаващи лицензия за спортна дейност, предлагат за утвърждаване от министъра на младежта и спорта правилниците си за правата и задълженията на спортистите аматьори, спортистите професионалисти и спортните съдии.

§ 3. В 3-месечен срок от влизането в сила на правилника ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини представят в Министерството на младежта и спорта за вписване в публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм информацията по чл. 98, ал. 1. Това задължение се отнася и за управителните съвети на спортните федерации за обектите по чл. 96, ал. 2, т. 4.

§ 4. Производствата за отдаване под наем и за разпореждане със спортни обекти и съоръжения - държавна собственост, които са открити или за които има издадена заповед за откриване преди влизането в сила на правилника, се приключват по досегашния ред.

§ 5. Правата и задълженията на спортистите, картотекирани до влизането в сила на правилника, се запазват до изтичането на срока на картотеката.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.) Министърът на младежта и спорта дава указания по прилагането на правилника.

§ 7. Правилникът се приема на основание § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 75 от 2002 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 3 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2005 Г.)

§ 7. Навсякъде в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 64 от 2003 г.), думите "министърът на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на младежта и спорта" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 13. Министрите до 30 септември 2006 г. да внесат в Министерския съвет предложения за изменения и допълнения на устройствените правилници на ръководените от тях министерства, свързани с осигуряване на административния капацитет и функциите на министерствата за изпълнение на Закона за концесиите и на Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

§ 14. Министрите до 30 септември 2006 г. да извършат необходимите промени в подзаконовите нормативни актове, издадени от тях, за привеждането им в съответствие съсЗакона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 - 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 12 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2008 Г.)

§ 33. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

§ 37. Навсякъде в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г. и бр. 100 от 2008 г.), думите "министърът на образованието и науката", "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министърът на образованието, младежта и науката", "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.01.2011 Г.)

§ 45. Навсякъде в правилника думите "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта","председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта" се заменят съответно с "министърът на физическото възпитание и спорта","министъра на физическото възпитание и спорта" и "Министерството на физическото възпитание и спорта".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.01.2011 Г.)

§ 47. Спортните организации, притежаващи спортна лицензия към датата на влизане в сила на постановлението, следва да приемат правилата по чл. 6, ал. 2 и ежегодно до 31 декември да извършват категоризация на спортните клубове - техни членове.

§ 48. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 18, който влиза в сила от учебната 2011 - 2012 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г.ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 02.11.2012 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.04.2014 Г.)

§ 30. В 6-месечен срок от влизането в сила на правилника спортните федерации, притежаващи лицензия, предлагат за утвърждаване от министъра на младежта и спорта правилници за статута на спортистите аматьори и на професионалните спортисти.

§ 31. Навсякъде в правилника:

1. Думите "спортисти професионалисти", "спортистите професионалисти" и "спортиста професионалист" се заменят съответно с "професионални спортисти", "професионалните спортисти" и "професионалния спортист".

2. Думите "Министерството на физическото възпитание и спорта", "министърът на физическото възпитание и спорта" и "министъра на физическото възпитание и спорта" се заменят съответно с "Министерството на младежта и спорта", "министърът на младежта и спорта" и "министъра на младежта и спорта".

3. Думите "Министерството на образованието, младежта и науката", "министърът на образованието, младежта и науката" и "министъра на образованието, младежта и науката" се заменят съответно с "Министерството на образованието и науката", "министърът на образованието и науката" и "министъра на образованието и науката".

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 29 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 05.09.2014 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 26, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г.)