УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ"

Приет с ПМС № 53 от 11.03.2014 г. Обн. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г., изм. ДВ. бр.81 от 30 Септември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организацията на дейността, функциите, структурата и съставът на Изпълнителна агенция "Медицински одит" към министъра на здравеопазването, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.

(2) Агенцията се ръководи и се представлява от изпълнителен директор.

Чл. 3. (1) Агенцията осъществява контрол върху медицинското обслужване на гражданите и върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване.

(2) Агенцията незабавно уведомява работодателя, органите по безопасност на труда, държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и органите по опазване на околната среда за вземане на необходимите мерки в случаите, когато се установят условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които заплашват здравето на гражданите.

 

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 4. (1) Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт за контрол на медицинското обслужване на гражданите и на дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване.

(2) Изпълнителният директор на агенцията е лице със:

1. придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" и призната специалност;

2. придобита образователна и/или научна степен или специалност в областта на здравния мениджмънт;

3. пет години професионален опит в областта на управлението или контрола на здравеопазването.

(3) Трудовият договор с изпълнителния директор на агенцията се сключва, изменя и прекратява от министъра на здравеопазването съгласувано с министър-председателя.

(4) Изпълнителният директор:

1. ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията;

2. сключва договори, свързани с осъществяване дейността на агенцията;

3. носи отговорност за управлението на финансовите средства и за законосъобразното и целесъобразното им разходване;

4. издава индивидуални административни актове в кръга на своята компетентност;

5. налага принудителни административни мерки и издава наказателни постановления в случаите, предвидени със закон;

6. дава указания и задължителни предписания на лечебните заведения, свързани с медицинското обслужване, вътрешния ред и организацията на дейността им;

7. изпълнява функциите на възложител на обществени поръчки;

8. изготвя и представя на министъра на здравеопазването ежегоден доклад за дейността на агенцията;

9. определя и организира провеждането на информационна политика;

10. утвърждава структурата на административните звена в дирекциите, длъжностното разписание и вътрешните правила за работната заплата;

11. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с лицата, работещи в агенцията;

12. осигурява условия за повишаване професионалната квалификация на служителите в агенцията;

13. утвърждава методиките и правилата за осъществяване на контролната дейност на агенцията;

14. при необходимост създава комисии и работни групи със съвещателен характер, които изготвят становища и мнения в областта на медицинското обслужване на гражданите, както и участват с експертни становища в извършваните проверки на лечебни заведения;

15. издава заповеди за определяне на комисии за осъществяване на контролната дейност на агенцията;

16. утвърждава план за извършване на проверки;

17. ръководи и отговаря за разглеждането на предложения и сигнали по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

18. участва в международни инициативи, програми и проекти в областта на качеството и медицинския одит;

19. утвърждава вътрешни правила и инструкции с оглед подобряване дейността на агенцията;

20. осъществява и други дейности по управлението на агенцията, възложени му с нормативен акт или от министъра на здравеопазването.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от:

1. заместник-директора;

2. друг служител, определен със заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен случай.

(2) Правомощията на изпълнителния директор се осъществяват от заместник-директора и когато длъжността е свободна, до назначаването на изпълнителен директор, но за не повече от 30 дни.

(3) Заместник-директорът на агенцията е служител по трудово правоотношение, който се назначава и освобождава от изпълнителния директор.

(4) Изпълнителният директор на агенцията делегира със заповед правомощията на заместник-директора и определя неговите функции.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I. Общи положения

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 64 щатни бройки.

(2) Агенцията е структурирана в обща и специализирана администрация и е организирана в 4 дирекции.

(3) Структурата на дирекциите се определя със заповед на изпълнителния директор.

(4) Числеността на персонала в административните звена на агенцията е посочена вприложението.

Раздел II. Главен секретар

Чл. 7. Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията, като:

1. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена;

2. организира разпределението на задачите между административните звена на агенцията и осъществява общ контрол по изпълнението им;

3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;

4. координира и контролира дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;

5. упражнява контрол върху документооборота и съхраняването на документите в архива на агенцията;

6. организира и ръководи информационното осигуряване;

7. организира и ръководи процеса на взаимодействие и координация с органите на изпълнителната власт;

8. организира работата с предложения и сигнали по реда на глава осма отАдминистративнопроцесуалния кодекс;

9. организира, координира и контролира изготвянето на годишния доклад за състоянието на агенцията;

10. осъществява и други дейности, възложени от изпълнителния директор.

Раздел III. Обща администрация

Чл. 8. (1) Общата администрация подпомага изпълнителния директор на агенцията при осъществяване на неговите правомощия като ръководител на агенцията и осигурява дейността на звената от специализираната администрация.

(2) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно, правно, финансово и информационно осигуряване".

Чл. 9. Дирекция "Административно, правно, финансово и информационно осигуряване":

1. организира и координира документооборота, деловодната и архивната дейност;

2. осъществява дейностите по управление на човешките ресурси, поддържа и съхранява трудовите и служебните досиета на работещите в агенцията;

3. оказва правна помощ, изготвя и дава становища по законосъобразността на проекти на административни актове и договори, по които агенцията е страна;

4. осъществява процесуално представителство;

5. организира и координира провеждането на обществени поръчки;

6. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните предприятия счетоводни стандарти и указания;

7. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия и параграфите от Единната бюджетна класификация;

8. изготвя годишен проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на агенцията;

9. съставя месечни, тримесечни и годишен отчет за изпълнение на бюджета на агенцията;

10. изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишен счетоводен баланс;

11. организира и осъществява управлението на активите и материално-техническото снабдяване;

12. осъществява протоколната дейност и връзките с обществеността;

13. осигурява автоматизирана обработка на информацията при събиране, обобщаване и отчитане на резултатите от дейността на агенцията;

14. планира, организира и координира вътрешната и външната информационна политика на агенцията, поддържа и актуализира интернет страницата на агенцията;

15. организира обучението на служителите в агенцията;

16. организира и осигурява охранителния и пропускателния режим и транспортното обслужване.

Раздел IV. Специализирана администрация

Чл. 10. Специализираната администрация е организирана в 3 дирекции:

1. дирекция "Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения";

2. дирекция "Контрол по спазване правата на пациентите";

3. дирекция "Контрол върху здравните дейности и услуги, осигурявани от Националната здравноосигурителна каса и застрахователните дружества".

Чл. 11. Дирекция "Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения":

1. извършва проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и нормативните актове по прилагането им;

2. извършва проверки по спазването на утвърдените медицински стандарти и осигуряване качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения;

3. извършва проверки за начина, по който лечебните заведения разходват средства, предоставени им от държавния бюджет по реда на чл. 82 от Закона за здравето;

4. проверява спазването на утвърдените фармако-терапевтични ръководства и извършването на оценка на ефективността на терапията в съответствие с критериите по чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

5. подготвя проекти на мотивирани предложения:

а) по чл. 116б, т. 9 от Закона за здравето - за заличаване от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които не спазват утвърдените медицински стандарти;

б) по чл. 116б, т. 10 от Закона за здравето - за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 3а, 3б, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които не спазват утвърдените медицински стандарти;

в) по чл. 116б, т. 12 от Закона за здравето - за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;

г) по чл. 116б, т. 14 от Закона за здравето - за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки в областите на дейност на дирекцията;

д) до регионалните здравни инспекции за заличаване от регистъра на лечебните заведения, които нарушават правата на пациента, свързани със снабдяването и потреблението на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;

е) до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения, които нарушават правата на пациента, свързани със снабдяването и потреблението на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;

ж) за прекратяване на договора на управителя или изпълнителния директор на лечебното заведение по реда на чл. 64, ал. 2 от Закона за лечебните заведения;

6. съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения от извършените проверки в случаите, предвидени със закон;

7. разработва система и методическо ръководство за оценка на качеството на предоставената медицинска помощ от лечебните заведения, както и рейтинг на лечебните заведения;

8. изготвя анализи на базата на събраната и обобщената информация, отнасяща се до дейността на лечебните заведения и контролната дейност, както и оценка на въздействието върху прилагането на нормативни актове, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване;

9. анализира причините и условията за нарушенията на финансовата дисциплина, установени при медицинския контрол, и предлага мерки за отстраняването им пред компетентните органи;

10. изработва методически ръководства и инструкции за осъществяване на медицински контрол.

Чл. 12. Дирекция "Контрол по спазване правата на пациентите":

1. извършва проверки по молби, жалби и сигнали на граждани за спазването на правата на пациентите в лечебните заведения;

2. извършва проверки по молби, жалби и сигнали на граждани и юридически лица, свързани с медицинското обслужване;

3. извършва проверки по сигнали за допуснати корупционни прояви и практики в лечебните заведения;

4. подготвя проекти на мотивирани предложения:

а) по чл. 116б, т. 9 от Закона за здравето - за заличаване от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента;

б) по чл. 116б, т. 10 от Закона за здравето - за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 3а, 3б, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента;

в) по чл. 116б, т. 12 от Закона за здравето - за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;

г) по чл. 116б, т. 14 от Закона за здравето - за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки в областите на дейност на дирекцията;

5. съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения от извършените проверки в случаите, предвидени със закон.

Чл. 13. Дирекция "Контрол върху здравните дейности и услуги, осигурявани от Националната здравноосигурителна каса и застрахователните дружества":

1. следи за осигуряване от Националната здравноосигурителна каса на предоставянето на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

2. следи за осигуряване от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване на предоставянето на здравните услуги съгласно застрахователния договор;

3. подготвя информация за физическите и юридическите лица и лечебните заведения, които извършват дейност по доброволно здравно осигуряване без лиценз;

4. изготвя проект на годишен доклад до министъра на здравеопазването за състоянието и цялостната дейност по здравното осигуряване;

5. изисква и проверява договори между районни здравноосигурителни каси и изпълнители на медицинска помощ;

6. изисква и проверява договори между застрахователи по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и изпълнители на медицинска помощ;

7. изисква от Националната здравноосигурителна каса и застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване шестмесечна справка по образец, съдържаща данни за броя на обслужените лица, вида и обема на предоставените услуги по договори с районните здравноосигурителни каси и застрахователи по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;

8. съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения от извършените проверки в случаите, предвидени със закон.

 

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА

Чл. 14. (1) Работното време на служителите в агенцията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на администрацията е от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) За служителите в агенцията се въвежда работно време с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. или друг часови период с период за задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден. Редът за въвеждане на работно време с променливи граници се определя от изпълнителния директор.

Чл. 15. (1) Изпълнителният директор определя приемното време за граждани.

(2) Външни лица се допускат в сградата на агенцията след издаване на пропуск.

Чл. 16. (1) Всички документи, получени в агенцията, се регистрират в автоматизирана информационна система, като се отбелязват датата и часът на получаването.

(2) При регистрирането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

(3) Редът за образуване и движение на служебните преписки се определя с вътрешни правила, изготвени от главния секретар и утвърдени от изпълнителния директор.

Чл. 17. Дейността на агенцията се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение.

Чл. 18. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия със заповед на органа по назначаването, която се оповестява по подходящ начин.

 

Глава пета.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ

Раздел I. Общи положения 

Чл. 19. (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща.

(2) Предложенията и сигналите по ал. 1 се регистрират в автоматизираната информационна система на агенцията, водена от дирекция "Административно, правно, финансово и информационно осигуряване".

(3) Когато е необходимо предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения.

(4) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършвани преди повече от две години.

(5) Предложенията и сигналите, които не са от компетентност на изпълнителния директор на агенцията, се препращат в 7-дневен срок на компетентния орган. За препращането се уведомява подателят на предложението или сигнала.

Чл. 20. Решение по предложението или сигнала се взема от изпълнителния директор на агенцията.

Раздел II. Производство по предложения

Чл. 21. Предложенията за усъвършенстване на организацията и осъществяване дейността на агенцията или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността й се правят до изпълнителния директор.

Чл. 22. (1) Разглеждането на предложенията се възлага на комисия, определена със заповед на изпълнителния директор.

(2) В 7-дневен срок от възлагането комисията извършва проверка за допустимост.

(3) Когато се установи, че предложението е допустимо, се преценява основателността му.

(4) За изясняване на случая може да се изисква от подателя на предложението да предостави необходими документи, сведения или обяснения.

(5) Когато случаят е изяснен от фактическа и правна страна, комисията подготвя становище до изпълнителния директор с предложение за решение.

Чл. 23. (1) Решението се постановява от изпълнителния директор в сроковете, определени вчл. 118, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, и трябва да съдържа данни за подателя, естеството на предложението, фактическата обстановка по случая, решение на случая и мотивите за това.

(2) За решението се уведомява подателят на предложението и всяко трето лице, чиито права или законни интереси могат да бъдат засегнати от решението, в срока по чл. 118, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III. Производство по сигнали

Чл. 24. Сигналите за злоупотреби с власт и корупция, за лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, се подават до изпълнителния директор.

Чл. 25. Разглеждането на сигнала се възлага на комисия, определена от изпълнителния директор на агенцията, и се извършва по реда на чл. 22, ал. 2 - 5.

Чл. 26. Решението се постановява от изпълнителния директор в сроковете по чл. 121 от Административнопроцесуалния кодекс и се съобщава на подателя на сигнала и на лицата, чиито права или законни интереси се засягат, в сроковете по чл. 123, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 55 от Закона за администрацията и чл. 116а, ал. 4 от Закона за здравето.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2014 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 22. В срок до един месец от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит" утвърждават длъжностното разписание на служителите в ръководените от тях структури.

 

Приложение към чл. 6, ал. 4 (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.)


 

Обща численост на персонала на Изпълнителна агенция "Медицински одит" - 64 щатни бройки


 

Изпълнителен директор

1

Заместник-директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

16

в т.ч.:

 

дирекция "Административно, правно, финансово и информационно осигуряване"

16

Специализирана администрация

45

в т.ч.:

 

дирекция "Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения"

23

дирекция "Контрол по спазване правата на пациентите"

11

дирекция "Контрол върху здравните дейности и услуги, осигурявани от Националната здравноосигурителна каса и застрахователните дружества"

11