УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за хората с увреждания
(редакция от 31.07.2012 г.)
 
 
 
 

Приет с ПМС № 337 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 2.02.2007 г., изм., бр. 32 от 25.03.2008 г., в сила от 1.04.2008 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. и доп., бр. 88 от 9.11.2010 г., изм., бр. 22 от 16.03.2012 г., бр. 58 от 31.07.2012 г., в сила от 8.08.2012 г.

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 
 

Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата и числеността на персонала на Агенцията за хората с увреждания, наричана по-нататък "агенцията".

 
 
 
 

Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София и с адрес на управление ул. Софроний Врачански № 104 - 106 и има статут на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика за интеграция на хората с увреждания.

(2) Агенцията извършва следните дейности:

1. създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания;

2. води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;

3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) регистрира лицата, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

5. разработва програми и финансира проекти за стимулиране стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;

6. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, социална интеграция и достъпна среда за хората с увреждания;

7. финансира целеви проекти и програми на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания;

8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) финансира целеви проекти и програми на работодатели по чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

9. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) ежегодно определя размера на администрираните от нея средства за финансиране на проектите по програмите на агенцията;

10. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) изготвя и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;

11. изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността по интеграция на хората с увреждания;

12. други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

 
 
 
 

Чл. 3. (1) Издръжката на агенцията се финансира от собствени приходи и субсидии от републиканския бюджет.

(2) Агенцията е администратор на следните собствени приходи:

1. от мероприятия и дейности, организирани с цел подпомагане интеграцията на хората с увреждания:

а) извънредни и специализирани тиражи на Държавната парично-предметна лотария и на Българския спортен тотализатор;

б) благотворителни и спортни прояви;

2. от доброволни вноски, дарения и завещания от местни или чуждестранни физически и юридически лица;

3. от глоби по Закона за интеграция на хората с увреждания;

4. от други източници.

 
 
 
 

Чл. 4. Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министър-председателя.

 
 
 
 

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2007 г., отм., бр. 32 от 2008 г.).

 
 
 
 

Глава втора
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 
 
 
 

Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на агенцията:

1. представлява, ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията, както и връзките й с други органи и организации;

2. осъществява международните й връзки и осъществява сътрудничество с публичните служби на други държави;

3. планира, разпределя и контролира използването на предоставените на агенцията финансови и материални ресурси;

4. координира и контролира изпълнението на програми и проекти по Закона за интеграция на хората с увреждания;

5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) одобрява програми и проекти в областта на интеграцията на хората с увреждания;

6. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) предоставя за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика проект на годишен план за действие и проект на бюджет на агенцията;

7. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) предлага на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване методики за финансиране на проекти на работодатели/органи по назначаване, осигуряващи трудова заетост на хора с увреждания, на проекти по програми, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания, и по целеви проекти и програми за специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;

8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) организира дейностите по регистрация на лицата, предоставящи помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и контрол върху дейността им;

9. издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;

10. прави предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на интеграцията на хората с увреждания;

11. сключва договори, свързани с дейността на агенцията;

12. представя доклади на министъра на труда и социалната политика за административното обслужване на физически и юридически лица;

13. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

14. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

15. утвърждава правилник за вътрешния ред и вътрешните правила за работната заплата;

16. утвърждава длъжностното разписание на агенцията;

17. определя със заповед работни групи и комисии за изпълнение на задачи на агенцията;

18. прави предложения пред Агенцията за държавни вземания за възстановяване на дължими суми;

19. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) ежегодно представя на главния секретар на Министерския съвет доклад за състоянието на администрацията;

20. ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика доклад за дейността на агенцията;

21. изготвя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета;

22. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) издава наказателни постановления в предвидените от закона случаи;

23. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) изпълнява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.

(2) Изпълнителният директор осъществява контакти и сътрудничество с държавни органи, национално представени организации, неправителствени организации, както и с международни организации и институции.

(3) Изпълнителният директор определя и организира осъществяването на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията.

(4) Изпълнителният директор може да възложи на главния секретар сключването, изменянето и прекратяването на трудови правоотношения, по които е страна.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.).

(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от главния секретар или от определен със заповед за всеки конкретен случай служител на ръководна длъжност в агенцията.

 
 
 
 

Глава трета
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

 
 
 
 

Чл. 6. (1) Административното ръководство на администрацията на агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор.

(2) Главният секретар:

1. ръководи и контролира функционирането на агенцията за точно спазване на нормативните актове;

2. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена, както и между административните звена на агенцията;

3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

4. осигурява условия за нормална и ефективна работа на административните звена на агенцията;

5. осъществява общ контрол за изпълнение на възложените административни задачи;

6. контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

7. изготвя годишен доклад за състоянието на административната дейност в агенцията;

8. организира пропускателния режим и охраната на сградата на агенцията;

9. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен от изпълнителния директор служител на ръководна длъжност.

 
 
 
 

Глава четвърта
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

 
 
 
 

Раздел I
Структура

 
 
 
 

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) Агенцията е структурирана в обща администрация и специализирана администрация.

(2) Общата численост на персонала и структурата на агенцията са посочени в приложението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) В дирекциите изпълнителният директор може да създава отдели, а при необходимост в отделите - сектори.

 
 
 
 

Раздел II
Обща администрация

 
 
 
 

Чл. 8. Общата администрация е организирана в дирекция "Административно- правно, финансово и информационно обслужване".

 
 
 
 

Чл. 9. Дирекция "Административно-правно, финансово и информационно обслужване":

1. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземания на агенцията;

2. участва в разработването на проекти на нормативни актове, дава становища по проекти на нормативни актове;

3. разработва или контролира законосъобразното изготвяне на административните актове, договорите и други документи, свързани с дейността на агенцията;

4. оказва правна помощ на изпълнителния директор на агенцията;

5. изготвя сигнали до инспектората на МТСП, полицията и органите на досъдебното производство, когато са налице данни за извършени административни нарушения или престъпления;

6. разработва правилник за вътрешния ред и вътрешните правила за работната заплата;

7. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите в администрацията и съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;

8. организира и участва в провеждането на конкурси и комисии;

9. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите и поддържа автоматизирана система за управление на човешките ресурси;

10. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г. , в сила от 8.08.2012 г.) организира, разработва и актуализира длъжностните характеристики и участва при оценяване изпълнението на служителите в агенцията;

11. организира обучението и професионалната квалификация на служителите в агенцията;

12. организира и осигурява дейностите по работа с предложенията, сигналите, жалбите и молбите на граждани и по административното обслужване на физически и юридически лица;

13. организира и осъществява деловодната и архивната дейност, води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция;

14. планира и провежда мероприятия за привеждане на администрацията от мирновременен към извънреден режим на работа в условия на криза от военен характер;

15. подпомага изпълнителния директор при организирането и сътрудничеството с държавни органи, национално представени организации, неправителствени организации и с международни организации и институции в областта на интеграцията на хората с увреждания;

16. организира, координира и контролира дейностите, свързани с публичните изяви на изпълнителния директор, главния секретар и служителите на агенцията и по предоставянето на медиите на информация за дейността на агенцията;

17. разработва методология на счетоводната отчетност и изпълнява финансовата политика на агенцията;

18. отговаря за организацията на счетоводството и отчетността на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия;

19. разработва проекта на годишен бюджет на агенцията;

20. подготвя предложения до министъра на труда и социалната политика за необходимите корекции по изпълнението на бюджета на агенцията;

21. съставя месечни, тримесечни и годишни оборотни ведомости и отчети за касовото изпълнение на бюджета на агенцията, изготвя годишния финансов отчет на агенцията;

22. контролира ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване на финансовата дисциплина;

23. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) осъществява дейностите, свързани със системата за финансово управление и контрол;

24. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатацията и осигурява поддръжката на собствеността на агенцията, организира извършването на текущи ремонти, поправка на инвентар и съоръжения;

25. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) организира и осъществява цялостното техническо обслужване на администрацията на агенцията с транспорт, регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт, годишни прегледи;

26. (предишна т. 25 - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;

27. (предишна т. 26 - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) участва в разработването и прави предложения за информационното осигуряване и за изграждането, развитието и експлоатацията на автоматизираната информационна система на агенцията;

28. (предишна т. 27 - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) прави предложения за внедряване на нови автоматизирани информационни и комуникационни технологии в агенцията и оказва техническа и методическа помощ на служителите при експлоатацията на системния и приложния софтуер;

29. (предишна т. 28 - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) осигурява интегрирането на информационните системи на агенцията с информационните системи на други администрации и организира необходимия обмен на информация между агенцията, Министерството на труда и социалната политика и външни организации;

30. (предишна т. 29 - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) организира изготвянето и поддържането на страница на агенцията в интернет, разработва, внедрява и осигурява предоставянето на интернет услуги за клиентите на агенцията в съответствие със стратегията за изграждане на електронно правителство;

31. (предишна т. 30 - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) създава и администрира локалната компютърна мрежа в седалището на агенцията, осигурява защитата на информацията от нерегламентиран достъп;

32. (предишна т. 31 - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) поддържа, актуализира и съхранява информационната база данни по чл. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

33. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) води регистър на лицата, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

 
 
 
 

Раздел III
Специализирана администрация

 
 
 
 

Чл. 10. Специализираната администрация е организирана в дирекция "Интеграция на хората с увреждания", като включва и служители, осъществяващи своите задължения извън седалището на агенцията.

 
 
 
 

Чл. 11. Дирекция "Интеграция на хората с увреждания":

1. извършва проследяване на броя и анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания;

2. осъществява планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование, медицинска и социална рехабилитация;

3. води и поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и ежегодно го актуализира;

4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) разработва методики за финансиране на:

а) проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

б) проекти по програми, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания;

в) целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

г) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) проекти по програми за рехабилитация, социална интеграция и достъпна среда за хора с увреждания;

5. участва в комисиите за оценка на проектите;

6. участва в планирането на бюджетните средства за реализиране на проектите по т. 4;

7. изготвя ежегодно анализ за ефективното разходване на предоставяните финансови средства;

8. осъществява наблюдение и отчита периодично и ежегодно изпълнението на проектите и програмите по Закона за интеграция на хората с увреждания;

9. участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегии, концепции и програми в областта на интеграцията на хората с увреждания;

10. дава становища по проекти на нормативни актове, стратегии, концепции и програми в областта на интеграцията на хората с увреждания;

11. подготвя отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица;

12. събира информацията по чл. 55, ал. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

13. разработва указания по прилагането на нормативните разпоредби за отпускане на целеви помощи за социална интеграция;

14. извършва анализ и оценка на приложението на нормативните актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;

15. осъществява сътрудничество с областните и общинските администрации, неправителствените организации и други юридически лица при осъществяването на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания;

16. дава консултации на физически и юридически лица по въпросите на интеграцията на хората с увреждания;

17. изготвя месечни отчети за дейността си;

18. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) контролира:

а) изпълнението на договорните задължения по проекти и програми;

б) изпълнението на изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

в) изпълнението на изискванията и критериите на наредбата по чл. 35, ал. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

г) използването на възстановените средства по реда на наредбата по чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания;

д) осъществяването и на други функции на агенцията.

 
 
 
 

Раздел IV
Организация на работата в агенцията

 
 
 
 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите на агенцията е с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч. със задължително присъствие на работните места от 10,00 ч. до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути.

(2) Работното време на звеното за административно обслужване е от 9,00 до 17,30 ч.

(3) Установяването на работното време по ал. 1 и 2 и контролът по спазването му се определят с вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор.

 
 
 
 

Чл. 13. (1) Документите, жалбите и писмата, изпратени до агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в деловодството.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

 
 
 
 

Чл. 14. (1) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.).

(2) Насочването на служебните преписки се извършва от изпълнителния директор.

 
 
 
 

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) Изпълнителният директор разпределя служебните преписки с резолюция до съответните директори на дирекции. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.

(2) Директорите на дирекции възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.

(3) Служебните преписки се разпределят за работа веднага след постъпването им в агенцията.

 
 
 
 

Чл. 16. На молбите и жалбите се отговаря в едномесечен срок от получаването им, ако в закон не е установен друг срок. В тези случаи срокът може да бъде удължаван, но за не повече от два месеца, ако се налага да бъде извършена проверка.

 
 
 
 

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) Изходящите от агенцията документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа имената и подписите на изготвилите и съгласувалите, както и датите на изготвяне и съгласуване.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 
 

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 7, ал. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 55 от Закона за администрацията.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 215 на Министерския съвет от 12 октомври 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на

Министерството на държавната администрация и административната реформа

(ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 112 от 2004 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 12. Министърът на държавната администрация и административната реформа да внесе в Министерския съвет предложение за изменения в нормативната уредба, регламентираща специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба.

 
 
 
 

§ 13. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 16 август 2005 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 68 от 2005 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 162 на Министерския съвет от 26 юли 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.)

 
 
 
 

§ 8. (1) Дейността в областта на изпълнение на функциите на отговорен орган по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави в рамките на Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци" на Европейския съюз преминава от Министерството на труда и социалната политика към Агенцията по заетостта, осигурена с 5 щатни бройки.

(2) Правоотношенията със служителите, осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.

.......................................................................

 
 
 
 
                               Приложение
 
 
 
 
към чл. 7, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.,
бр. 32 от 2008 г.,
в сила от 1.04.2008 г.)

    

Численост на персонала на Агенцията за хората с увреждания - 24 щатни
бройки

 

Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

8

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно, финансово и информационно обслужване"

8

Специализирана администрация

14

в т.ч.:


дирекция "Интеграция на хората с увреждания"

14