ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО УСЛОВИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 18 от 8.03.1988 г.

 

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. Инспекцията по условията и безопасността на труда (наречена по-нататък "инспекцията") е специализиран орган на Министерството на транспорта (МТ) за провеждане на държавната политика в областта на условията на труда, техническия надзор на съоръженията с повишена опасност и опазване на природната среда в самоуправляващите се стопански организации (ССО), асоциирани към МТ.

Чл. 2. Инспекцията е контролен орган на МТ. Нейната структура и численост се определят от министъра на транспорта.

Чл. 3. Инспекцията осъществява своята дейност и чрез държавно-общественото начало, като:
1. организира взаимодействие с контролните органи на Българските професионални съюзи и на ССО, асоциирани към МТ, по разгръщане на цялостна система за контрол по условията и безопасността на труда;
2. сътрудничи с контролните органи на Комитета по качеството, Министерството на икономиката и планирането, Министерството на народното здраве и социалните грижи, Комитета по опазване на природната среда, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и прокуратурата при извършване на контрол по условията и безопасността на труда и опазване на природната среда.

Чл. 4. Инспекцията прилага превантивни форми на въздействие и съдействува за недопускане и своевременно преодоляване на слабостите с оглед осигуряване на безопасни условия на труд, технически надзор на съоръженията с повишена опасност и опазване на природната среда.

Чл. 5. (1) Длъжностните лица в инспекцията трябва да притежават необходимата специалност, квалификация и трудов стаж съобразно длъжностните характеристики.
(2) Възникването и прекратяването на трудовите правоотношения, атестирането и налагането на наказания на длъжностните лица от инспекцията се извършват от министъра на транспорта със съгласието на председателя на Федерацията на профсъюзните организации от транспорта.

Чл. 6. (1) Инспекцията осъществява взаимодействие с направленията и звената в МТ.
(2) При извършване на комплексни и целеви проверки министърът на транспорта включва със заповед в проверките специалисти от държавните инспекции, направленията и звената в МТ, от ССО и др.

Чл. 7. Инспекцията дава гласност на резултатите от извършените проверки сред колективите на проверяваните ССО.

Чл. 8. Инспекцията осъществява методическо ръководство на специализирания контролен орган по условията и безопасността на труда и техническия надзор на съоръженията с повишена опасност на ССО.

Чл. 9. Началникът на инспекцията участвува в атестирането на кадрите по условията и безопасността на труда и техническия надзор на съоръженията с повишена опасност в ССО.

 

Раздел II
Основни функции и задачи по условията на труда

Чл. 10. Инспекцията има следните основни функции и задачи по условията на труда:
1. осъществява контрол за спазване на трудовото законодателство в частта му за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
2. подпомага и контролира ССО в разработването на петгодишните и годишните програми и плановете по социално-икономическото развитие в частта им за създаване на безопасни и здравословни условия на труд;
3. разработва прогнози, концепции, критерии и показатели в областта на условията на труда;
4. подпомага ССО в разработването, допълнението и изменението на единни и отраслови правила, норми, стандарти и нормали по безопасността на труда. Предлага утвърждаването им по съответния ред и контролира тяхното приложение;
5. контролира и координира функционирането на системата за паспортизация на условията на труда (СПУТ) в ССО;
6. подпомага и контролира извършването на ежегодно измерване на стойностите и показателите по условията на труда от Транспортната хигиенно-епидемиологична инспекция и отрасловите лаборатории на ССО;
7. подпомага и контролира ССО за внедряване на съвременни технически средства и технологии за създаване на безопасни и здравословни условия на труд;
8. съвместно със ССО определя работниците по професии, които имат право да носят специални работни облекла и лични предпазни средства, и предлага утвърждаването им от министъра на транспорта и председателя на Федерацията на профсъюзните организации от транспорта;
9. съдействува на ССО за включване в плановете на научно-изследователските институти на проблемите, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
10. съвместно със ССО изготвя технически експертизи по условията и безопасността на труда на проектните разработки на транспортни обекти;
11. участвува в комисиите за приемане на нови или реконструирани предприятия, обекти, производства и др. и дава мнение по въпросите на условията и безопасността на труда;
12. контролира регистрирането, отчитането и анализирането на трудовите злополуки и професионалните заболявания в ССО и предлага мерки за ограничаването им;
13. участвува при разследването на обстоятелствата за аварийните смъртни злополуки и дава предписания за отстраняване на причините за допускането им;
14. подпомага ССО за внедряване на нови средства, методи и други форми на обучение по условията и безопасността на труда;
15. подпомага ССО в осъществяване обучението на ръководните и изпълнителските кадри по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и проверява техните знания;
16. подготвя периодично оценки за изпълнението на програмите и мероприятията по условията на труда, състоянието на параметрите за работната среда, трудовите злополуки и професионалните заболявания в ССО;
17. извършва проверки по условията на труда съвместно със специализирания контролен апарат на ССО, дава задължителни предписания за отстраняване на нарушенията в съответствие с изискванията на Кодекса на труда и съставя актове на нарушителите;
18. по предложение на ССО проучва и дава становища за привилегии за работа при неблагоприятни условия на труд на определени професии и дейности;
19. подпомага ССО за прилагане на ергономични правила и въвеждане на норми за промишлена естетика на работните места;
20. проучва и подготвя отговори по предложения, сигнали, жалби и молби на граждани и публикации в средствата за масова информация;
21. проучва предложения и подготвя бележки и становища за материали, изпратени от висшестоящи органи на управлението и от други министерства, асоциации и обществени организации за съгласуване с МТ.

Чл. 11. При провеждането на контролната дейност по условията на труда длъжностните лица от инспекцията имат право да:
1. посещават по всяко време ССО и техните поделения и да контролират състоянието на условията на труда;
2. спират работата на машини, съоръжения, обекти и предприятия при установяване нарушения по условията на труда, които застрашават непосредствено живота и здравето на трудещите се, като уведомяват за това преките ръководители;
3. спират незаконосъобразни решения и нареждания на стопански органи и длъжностни лица, свързани с условията на труда;
4. отстраняват от работните места ръководни и изпълнителски кадри, които не са запознати или не спазват правилата по безопасността на труда, не са снабдени със защитни средства, облекла и обувки и не притежават необходимите документи за правоспособност;
5. съставят актове за установени нарушения на Кодекса на труда и други нормативни актове.

Чл. 12. Инспекцията в изпълнение на функциите, предоставени на министъра на транспорта по Кодекса на труда, Закона за административните нарушения и наказания и други нормативни актове, е административнонаказващ орган, който:
1. сигнализира прокуратурата и следствените органи при данни за евентуално престъпление по условията и безопасността на труда;
2. контролира законосъобразността на съставените актове преди издаване на наказателни постановления.

Чл. 13. Началникът на инспекцията издава наказателни постановления по актове, съставени за нарушения на изискванията по условията на труда от длъжностните лица в инспекцията и от специализираните контролни органи на ССО, асоциирани към МТ, по реда, установен със Закона за административните нарушения и наказания и глава деветнадесета, раздел II от Кодекса на труда.

Чл. 14. Началникът на инспекцията, командирова длъжностни лица от инспекцията за осъществяване на контролната дейност.

Чл. 15. Длъжностните лица от инспекцията при осъществяване на контролната дейност по условията на труда ползуват служебен печат, пломбаж и специално работно облекло.

Чл. 16. В своята дейност по условията на труда инспекцията се ръководи методически от Централния съвет на Българските професионални съюзи.

 

Раздел III
Основни функции и задачи по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност в транспорта

Чл. 17. Инспекцията има следните основни функции и задачи по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност в ССО, асоциирани към МТ:
1. осъществява технически надзор върху съоръженията с повишена опасност в транспорта по утвърдени номенклатури;
2. осъществява методическо ръководство на специализираните контролни органи в ССО по технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
3. съвместно със ССО изготвя становища за проекти на нормативни актове по устройството и функционирането на съоръженията с повишена опасност;
4. съвместно със ССО разработва проекти на нормативни актове, правила, норми и указания, свързани с проектирането, производството, вноса, монтажа, експлоатацията и поддържането на съоръженията с повишена опасност;
5. извършва проверки и дава задължителни предписания за техническия надзор на съоръженията с повишена опасност;
6. спира изпълнението на незаконосъобразни решения или нареждания на ръководители и други длъжностни лица, свързани с техническия надзор на съоръженията с повишена опасност;
7. спира функционирането на съоръжения с повишена опасност, изградени и експлоатирани в нарушение на установените изисквания;
8. извършва експертизи при тежки аварии със съоръжения с повишена опасност;
9. съвместно със ССО разработва програми и квалификационни изисквания, критерии и условия за подготовката и придобиването на правоспособност на експлоатационните кадри на съоръженията с повишена опасност;
10. подпомага ССО за обучението на ръководните и изпълнителските кадри по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност и проверява знанията им;
11. съставя актове за установени нарушения на Закона за териториално и селищно устройство и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

Чл. 18. Инспекцията в изпълнение на функциите , предоставени на министъра на транспорта по Закона за териториално и селищно устройство и Закона за административните нарушения и наказания, е административнонаказващ орган, който:
1. сигнализира прокуратурата и следствените органи при установени данни за евентуално престъпление по безопасната експлоатация на съоръженията с повишена опасност;
2. проверява и контролира законосъобразността на съставените актове преди издаването на наказателните постановления.

Чл. 19. Началникът на инспекцията издава наказателни постановления по актове, съставени от длъжностните лица от инспекцията и контролните органи на ССО, асоциирани към МТ, за нарушения по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност по реда, установен със Закона за административните нарушения и наказания и глава девета от Закона за териториално и селищно устройство.

Чл. 20. Длъжностните лица от инспекцията при осъществяване дейността по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност ползуват служебен печат, пломбаж и специално работно облекло.

Чл. 21. В своята дейност по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност инспекцията се ръководи методически от Комитета по качеството.

 

Раздел IV
Основни функции и задачи по опазване на природната среда

Чл. 22. Инспекцията има следните основни функции и задачи по опазване на природната среда:
1. осъществява координация и контрол на дейността по опазване на природната реда в ССО;
2. съвместно със ССО разработва проекти за нормативни актове по опазване на природната среда за транспорта със съгласието на Комитета по опазване на природната среда;
3. участвува и подпомага ССО при разработването на петгодишните и годишните програми и плановете по социално-икономическото развитие в частта им по опазване на природната среда;
4. съвместно със ССО изготвя екологични експертизи на проектни разработки в инвестиционния процес;
5. контролира и подпомага ССО при внедряването на технологични и технически решения за опазване на природната среда;
6. извършва експертизи за работата на пречиствателните съоръжения в ССО;
7. съвместно с органите на ССО извършва проверки по опазване на природната среда и при констатирани нарушения предлага на ръководствата на ССО да вземат необходимите мерки;
8. контролира съвместно с ДАИ прилагането на Наредба № 1 на Министерството на транспорта за талон за вредности от моторните превозни средства (ДВ, бр. 17 от 1985 г.) и съставя актове на нарушителите на нормите и изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 от Закона за движението по пътищата;
9. подпомага ССО и обучението на ръководните изпълнителски кадри на ССО;
10. в своята дейност по опазване на природната среда инспекцията се ръководи методически от Комитета по опазване на природната среда.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Всички стопански организации и предприятия, асоциирани към Министерството на транспорта, и длъжностните им лица са длъжни да оказват съдействие на органите на инспекцията и да представят необходимите документи, сведения, справки и писмени обяснения във връзка с извършваните проверки.
§ 2. При извършване на проверки органите на инспекцията се легитимират със служебна карта, издадена от Министерството на транспорта.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Правилникът се издава на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за движението по пътищата и точка 2 от Постановление № 15 на МС и ЦС на БПС за по-нататъшното подобряване охраната на труда (обн., ДВ, бр. 58 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1975 г.) и във връзка с раздел
II, точка 4 от Основни насоки за опазване и възпроизводство на природната среда в Народна република България (ДВ, бр. 59 от 1977 г.); чл. 7, т. 4 от Правилника за функциите и дейността на Министерството на транспорта (ДВ, бр. 28 от 1987 г.) и чл. 3 от Правилника за технически надзор върху съоръженията с повишена опасност (ДВ, бр. 72 от 1983 г.).
§ 4. Отменят се:
1.
Правилникът за организация на работата по охраната и техническата безопасност на труда в транспорта и съобщенията от 1960 г. (необнародван);
2. Правилникът за устройството, функциите, задачите и правата на ведомствените органи по технически надзор на парните централи, парните (водогрейните) котли, съдовете под налягане и повдигателните уредби при Министерството на транспорта от 1970 г. (необнародван).