УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

В сила от 01.01.2003 г. Приет с ПМС № 25 от 07.02.2003 г. Обн. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.14 от 11 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 24 Април 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.32 от 25 Март 2008г., изм. ДВ. бр.71от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.74 от 21 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., изм. ДВ. бр.86 от 17 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Агенцията за социално подпомагане, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) Агенцията е администрация към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Агенцията осъществява следните дейности:

1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) предоставяне на социални помощи и на семейни помощи за деца;

2. предоставяне на социални услуги;

3. контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги;

4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социални услуги и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;

5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) регистрация на извършващи социални услуги български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридически лица, както и на физически лица, извършващи търговска дейност, и на юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство;

6. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално подпомагане в страната, които представя на министъра на труда и социалната политика;

7. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помощи и социалните услуги;

8. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) разработва единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите "Социално подпомагане" и осъществява специализиран контрол върху тях чрез инспектората;

9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) координира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги;

10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) разработва критерии и стандарти за качество на социалните услуги;

11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

(3) Агенцията е юридическо лице със седалище София и с адрес на управление ул. Триадица 2.

(4) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

Чл. 3. (1) Издръжката на агенцията се финансира от собствени приходи и субсидии от републиканския бюджет.

(2) Агенцията е администратор на следните приходи:

1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) приходи от глоби за нарушения поЗакона за социално подпомагане и по Закона за закрила на детето;

2. постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност;

3. дарения и завещания от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

4. приходи от други източници.

Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министър-председателя.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г.) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от двама заместник изпълнителни директори.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г.) Трудовите правоотношения със заместник изпълнителните директори се сключват, изменят и прекратяват от изпълнителния директор съгласувано с министъра на труда и социалната политика.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г.) Със заповед изпълнителният директор определя функции и делегира правомощия на своите заместници.

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие поради командировка или ползване на законоустановения отпуск се изпълняват от заместник изпълнителен директор, определен със заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г.) Към изпълнителния директор на агенцията се създава инспекторат.

 

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на агенцията:

1. ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията, както и връзките й с други органи и организации;

2. представлява агенцията, организира международните й връзки и осъществява сътрудничество с публичните служби на други държави;

3. планира, разпределя и контролира използването на предоставените на агенцията финансови и материални ресурси;

4. организира, координира и контролира изпълнението на програми и проекти в областта на социалното подпомагане;

5. организира и ръководи контролната дейност на агенцията;

6. издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;

7. издава наказателни постановления по Закона за социално подпомагане;

8. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) разрешава откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социални услуги и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;

9. ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика доклад за дейността на агенцията;

10. изготвя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета;

11. дава становища по проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на агенцията;

12. дава предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на социалното подпомагане;

13. сключва договори, свързани с дейността на агенцията;

14. представя доклади на министъра на труда и социалната политика за административното обслужване на физически и юридически лица;

15. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

16. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

17. утвърждава длъжностното разписание на администрацията на агенцията;

18. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.)

19. създава екипи, работни групи и комисии за изпълнение на задачи на агенцията;

20. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) прави предложения пред Националната агенция за приходите за възстановяване на дължими суми;

21. прави предложения до председателя на Държавната агенция за закрила на детето за отнемане на лицензии на физически и юридически лица, предоставящи социални услуги за деца в специализирани институции и в общността;

22. прави мотивирани предложения до кмета на съответната община за налагане на дисциплинарни наказания на длъжностни лица, нарушили законодателството по предоставяне на социални услуги в специализирани институции и в общността;

23. изпълнява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Изпълнителният директор изпълнява държавната политика по социално подпомагане, като осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи, национално представени организации, неправителствени организации, както и с международни организации и институции.

(3) Изпълнителният директор определя и организира осъществяването на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията.

(4) Изпълнителният директор може да възложи на главния секретар сключването, изменянето и прекратяването на трудови правоотношения, по които е страна.

 

Глава втора.
"А" ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ" (НОВА - ДВ, БР. 48 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2006 Г.)

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията и осъществява вътрешен одит поЗакона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на изпълнителния директор.

(4) Дирекцията по ал. 1:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от изпълнителния директор, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на Министерството на труда и социалната политика;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на изпълнителния директор независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира изпълнителния директор по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на изпълнителния директор годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министъра на труда и социалната политика в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;

12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г.) създава и прилага процедури за гарантиране на съответстващи одитни пътеки към операциите към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г.) разработва специфична методология, когато такава е необходима, за осъществяване на дейности по вътрешния одит.

 

Глава трета.
ИНСПЕКТОРАТ

Чл. 6. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията и осъществява специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Обхват на дейността на инспектората:

1. контрол на териториалните поделения на агенцията;

2. контрол и мониторинг на специализираните институции за социални услуги и на социалните услуги, предоставяни в общността.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Инспекторатът осъществява контрол върху дейността на агенцията и извършването на социални услуги, като:

1. организира и осъществява контролната дейност на агенцията;

2. упражнява контрол по:

а) спазването на критериите и стандартите за извършване на социални услуги;

б) отпускането на социални помощи в пари и/или в натура;

в) отпускането на семейни помощи за деца;

г) дейностите, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания;

д) приемането, разходването и отчитането на хуманитарните помощи и дарения, получени в агенцията и в териториалните й поделения;

3. упражнява контрол върху дейността на отделите за закрила на детето в дирекциите "Социално подпомагане";

4. извършва проверки по национални и международни програми, свързани с дейността по социално подпомагане;

5. извършва проверки в системата на социалното подпомагане в страната по предварително утвърден от изпълнителния директор на агенцията план или по сигнали;

6. извършва съвместни проверки с други институции и организации, свързани с дейността на агенцията;

7. анализира констатациите от направените проверки и прави предложения пред изпълнителния директор на агенцията за отстраняване на допуснатите нарушения;

8. издава административни актове за извършени нарушения при прилагането на нормативната уредба в областта на социалното подпомагане;

9. прави мотивирани предложения до изпълнителния директор на агенцията за издаването на наказателни постановления за допуснато виновно нарушаване на законодателството по социално подпомагане;

10. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) извършва контрол по законосъобразното прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) изготвя тримесечен доклад за дейността си.

 

Глава четвърта.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Раздел I. Структура

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Структурата на агенцията включва обща администрация, организирана в четири дирекции, и специализирана администрация, организирана в главна дирекция, две дирекции, регионални дирекции за социално подпомагане и дирекции "Социално подпомагане".

(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Териториални поделения на агенцията са регионалните дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекциите "Социално подпомагане".

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Общата численост на персонала, структурата на агенцията, броят и териториалният обхват на нейните поделения са посочени вприложението.

Раздел II. Главен секретар

Чл. 8. (1) Административното ръководство на администрацията на агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор.

(2) Главният секретар:

1. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на агенцията за точното спазване на нормативните актове и за изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор;

2. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена, както и между административните звена на агенцията;

3. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) осигурява условия за нормална и ефективна работа на административните звена на агенцията;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) осъществява общ контрол за изпълнение на възложените административни задачи;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) изготвя годишен доклад за състоянието на административната дейност в агенцията;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено от изпълнителния директор длъжностно лице.

Раздел II. "а" Служител по сигурността на информацията. Финансов контрольор (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.)

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор, организира и контролира поддържането на регистратури за класифицирана информация и изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на класифицираната информация, нормативните актове по прилагането му и международните договори във връзка с класифицираната информация.

(2) Служителят по сигурността на информацията:

1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;

6. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в агенцията;

7. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

8. организира и провежда обучението на служителите в агенцията в областта на защитата на класифицираната информация;

9. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Финансовият контрольор е пряко подчинен на изпълнителния директор и осъществява предварителен контрол за законосъобразност постоянно и на всички документи и действия, свързани с цялостната дейност на агенцията, в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и издадената по прилагането му методология, като:

1. извършва проверки преди вземането на решения за поемане на задължение и/или извършване на разход;

2. изисква и има право да получава всички данни и документи, включително в електронен вариант, за целите на предварителния контрол и по своя преценка прави проверки на място;

3. одобрява или отхвърля предложенията на разпоредителя за поемане на задължение и/или за извършване на разход.

Раздел III. Обща администрация

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Човешки ресурси и правно обслужване", дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" и дирекция "Анализ, административно и информационно обслужване".

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Дирекция "Човешки ресурси":

1. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

3. изготвя длъжностното и поименното разписание на администрацията и съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;

4. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;

5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) организира, разработва и актуализира длъжностните характеристики и участва при оценяването на изпълнението на служителите в администрацията на агенцията;

6. организира обучението и професионалната квалификация на служителите в администрацията на агенцията;

7. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

14. организира, координира и контролира дейностите, свързани с публичните изяви на изпълнителния директор, главния секретар и служителите на агенцията и по предоставянето на медиите на информация за дейността на агенцията.

15. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.)

Чл. 10а. (1) (Нов - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г., предишен текст на чл. 10а - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността":

1. разработва проект на годишен бюджет на агенцията;

2. разработва методологията на счетоводната отчетност и изпълнява финансовата политика на агенцията;

3. анализира, разпределя и контролира чрез системата на Единната сметка лимита на разходите на териториалните поделения на агенцията;

4. разработва методически указания на териториалните поделения на агенцията относно изготвянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджета;

5. обобщава касовите отчети на териториалните поделения на агенцията и изготвя общ касов отчет за представяне на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити;

6. контролира ефективното и законосъобразното изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства при спазването на финансовата дисциплина;

7. контролира правилното счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия и обобщава данните по счетоводните сметки - оборотните ведомости;

8. упражнява финансов контрол по приемането, разходването и отчитането на хуманитарните помощи и дарения, получени в агенцията и нейните териториални поделения;

9. изготвя общия годишен финансов отчет;

10. отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатацията и осигурява поддръжката на собствеността на агенцията, организира извършването на текущи ремонти, поправка на инвентар и съоръжения;

11. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на администрацията на агенцията с транспорт, регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт, годишни прегледи;

12. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) поддържа регистър на недвижимите имоти, предоставени за ползване на агенцията, и осъществява материално-техническото обслужване на дейността на агенцията и на териториалните й поделения и отговаря за съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;

13. изготвя анализи на обектите на агенцията, изпълнявани по реда на капиталните вложения; организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционната програма за капиталовите разходи на администрацията на агенцията; обобщава данните за цялата система;

14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

16. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

18. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) дава становище по финансовата обезпеченост при откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;

19. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) планира и провежда мероприятия за привеждане администрацията на агенцията от мирновременен към извънреден режим на работа в условията на криза от военен характер.

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дирекция "Анализ, административно и информационно обслужване":

1. планира и разработва краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на агенцията;

2. разработва анализи и прогнози по стратегическите цели на агенцията;

3. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) създава и поддържа база данни по социалните показатели - социално подпомагане, социални услуги и дейности по закрила на децата, семейни помощи за деца;

4. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) изготвя регулярни мониторингови доклади за дейностите в областта на социалното подпомагане, социалните услуги и дейностите по закрила на децата, както и семейните помощи за деца;

5. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) извършва анализ и оценка на състоянието и динамиката на социалното подпомагане, предоставянето на социални услуги и мерките по закрила на децата, както и на семейните помощи за деца;

6. анализира и обобщава тримесечните доклади от регионалните дирекции за социално подпомагане по основните показатели;

7. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) анализира статистическите данни за социалното подпомагане, семейните помощи за деца, социалните услуги и дейностите по закрила на децата в страната и прогнозира отражението им върху функционирането на системата;

8. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) разработва принципите и показателите за анализ и оценка на социалното подпомагане, семейните помощи за деца, социалните услуги и дейностите по закрила на децата;

9. изготвя анализи, прогнози и организира дейността по управление на риска в агенцията;

10. организира и координира изготвянето на годишния доклад за дейността на агенцията;

11. координира изпълнението на изследователски дейности (проучвания, допитвания, аналитични разработки и др.);

12. предлага стратегии за развитие на агенцията;

13. съставя статистически бюлетин на агенцията;

14. организира и осигурява дейностите по работа с предложенията, сигналите, жалбите и молбите на граждани и по административното обслужване на физически и юридически лица;

15. организира и отговаря за деловодната дейност на агенцията;

16. разработва и осъществява програмното и техническото осигуряване на дейността на агенцията;

17. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) осъществява сътрудничество с компетентните органи на страните - членки на Европейския съюз, като обработва и води текущата кореспонденция във връзка с обмена на информация за релевантни семейни помощи и дългосрочна грижа съгласно действащите регламенти за социална сигурност;

18. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) координира дейността на дирекциите "Социално подпомагане" във връзка с осъществяването на функциите по обмена на информация за релевантни семейни помощи и дългосрочна грижа;

19. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) осъществява методическа дейност по прилагане на регламентите за социална сигурност.

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Дирекция "Правна и обществени поръчки":

1. изготвя самостоятелно и контролира законосъобразното съставяне на административните актове, договорите и другите документи, свързани с дейността на агенцията;

2. оказва правна помощ и подпомага дейността на изпълнителния директор и на неговите заместници, както и на административните звена в агенцията, като дава мотивирани становища и предложения по правни въпроси и съгласува проекти на актове;

3. осъществява процесуалното представителство на агенцията и осигурява с правни средства събирането на вземанията й;

4. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и участва в разработването на документациите им, с изключение на процедурите на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз;

5. подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки и изготвя договорите за възлагането им, като осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, с изключение на процедурите на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз;

6. осъществява предварителен институционален контрол за законосъобразност на обществени поръчки и на договорната дейност на агенцията.

Раздел IV. Специализирана администрация

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) Специализираната администрация е организирана във:

1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Главна дирекция "Социално подпомагане", която включва регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите "Социално подпомагане";

2. дирекция "Закрила на детето";

3. дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция".

Чл. 12. Главна дирекция "Социално подпомагане":

1. координира, подпомага и оперативно ръководи дейността на териториалните поделения на агенцията;

2. осъществява методическо ръководство по:

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) предоставянето на социални, целеви и семейни помощи;

б) предоставянето на социални услуги в специализираните институции и в общността;

в) социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания;

г) (отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.)

д) създаването на условия за трудова заетост на подпомаганите лица;

е) приемането, разходването и отчитането на хуманитарните помощи и дарения;

3. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове по социално подпомагане;

4. разработва указания и методически материали по прилагането на нормативните актове в областта на социалното подпомагане;

5. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) участва в разработването на концепции, в реализирането и координирането на програми и стратегии за социална защита и социално включване на рискови групи;

6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) дава становища и предлага на изпълнителния директор на агенцията откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;

7. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) води регистър на извършващи социални услуги български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридически лица, както и на физически лица, извършващи търговска дейност, и на юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство;

8. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) извършва анализ на постъпили предложения, жалби, сигнали и молби в областта на социалното подпомагане и правата на хората с увреждания;

9. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) обработва, проверява и подготвя отговори по подадени жалби, сигнали, молби и предложения в областта на социалното подпомагане и правата на хората с увреждания;

10. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) извършва прием на граждани и дава консултации на физически и юридически лица по въпроси на социалното подпомагане и правата на хората с увреждания;

11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

12. (нова - ДВ, бр. 17 от 2010 г.) организира и провежда обучения и консултации на безработни лица за включването им в заетост, свързана с осъществяването на грижа за деца от едно- до тригодишна възраст в рамките на финансирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" проекти, изпълнявани от агенцията и/или от друга структура на държавната администрация.

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.)

Чл. 14. Регионалните дирекции за социално подпомагане:

1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) провеждат държавната политика в областта на социалното подпомагане, целеви помощи, семейните помощи за деца, закрилата на детето и рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на областта в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в обслужваните от тях области;

2. координират и контролират дейността на дирекциите "Социално подпомагане";

3. осъществяват методическа помощ на дирекциите "Социално подпомагане" по:

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) предоставянето на социални, целеви помощи и семейни помощи за деца;

б) социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания;

в) дейността за закрила на детето;

г) изпълнението на програми за трудова заетост;

д) приемането, разходването и отчитането на хуманитарни помощи и дарения;

4. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) проучват потребностите на населението в областта от социални помощи и социални услуги, координират дейностите по планиране и развитие на социалните услуги на областно ниво и участват при разработването на стратегията за развитието на социалните услуги на областно ниво;

5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) изготвят становища и правят предложения до изпълнителния директор за откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;

6. извършват проверки и подготвят отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и молби;

7. извършват анализ на постъпили предложения, жалби, сигнали и молби;

8. контролират изпълнението на мерките за закрила на детето;

9. извършват проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на детето;

10. съдействат и сътрудничат на юридически лица, осъществяващи дейности по закрила на детето;

11. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) осъществяват сътрудничество с областната и общинската администрация и с неправителствени организации при осъществяването на политиката в областта на социалната защита и социално включване на рисковите групи в областта;

12. организират и провеждат регионални съвещания по въпросите на социалното подпомагане и закрилата на детето;

13. извършват прием на граждани и дават консултации на физически и юридически лица по въпроси на социалното подпомагане, закрилата на детето и правата на хората с увреждания;

14. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) осъществяват организационно-методическа помощ и контрол върху дейността на дирекциите "Социално подпомагане";

15. поддържат и актуализират база данни на областно ниво;

16. изготвят тримесечни отчети за дейността си;

17. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) поддържат регистри на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, на осиновяващи при условията на пълно осиновяване и на утвърдените приемни семейства;

18. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) организират дейността на комисиите по приемна грижа по чл. 31, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.)

Чл. 16. Дирекциите "Социално подпомагане":

1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) провеждат държавната политика в областта на социалното и семейното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на съответните общини в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в обслужваните от тях общини;

2. издирват нуждаещите се от социална помощ лица и семейства;

3. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) извършват дейността по приемане на документите на лицата и семействата, кандидатстващи за социални помощи, целеви помощи и семейни помощи за деца;

4. извършват проверки на място, проучват документация и събират информация относно отпускането на социални помощи на лицата и семействата;

5. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) извършват цялостната дейност по отпускане, изплащане, отказване и прекратяване на социалните и целевите помощи и на семейните помощи за деца;

6. извършват дейности по социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания;

7. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) осъществяват текущата практическа дейност по закрила на детето в съответните общини;

8. извършват временно настаняване и временно прекратяване настаняването на деца при семейства на роднини и близки, в приемни семейства и в специализирани институции;

9. определят и провеждат конкретни мерки по закрилата на децата и контролират изпълнението им;

10. предоставят целева финансова помощ, предназначена за подкрепа на детето и семейството, с цел превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства;

11. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) проучват потребностите на населението от социални услуги в съответните общини;

12. извършват конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им включване в общността;

13. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) извършват дейности по извеждане и настаняване в специализирани институции, насочват потребителя към ползване на социални услуги в общността и реинтегриране;

14. консултират и работят индивидуално с всеки нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция;

15. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) правят предложения до кметовете на съответните общини за предоставяне на алтернативни услуги в общността;

16. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) правят предложения до регионални дирекции за социално подпомагане за откриване, промяна във вида и/или промяна на капацитета и закриване на социални услуги - делегирана от държавата дейност;

17. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) участват при разработването на стратегията за развитие на социалните услуги на общинско ниво;

18. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) участват в разработването на анализ на потребностите от социални услуги в общините, които обслужват;

19. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) ежегодно съгласуват годишния план за развитие на социалните услуги на общинско равнище;

20. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) координират дейностите по планиране и развитие на социалните услуги на общинско ниво;

21. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) оказват методическа помощ и съдействие на общинската администрация при предоставяне на социални услуги в общността и в специализираните институции;

22. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) извършват проверки и изготвят отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и молби по социалното подпомагане и закрилата на детето;

23. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) извършват анализ на постъпили предложения, жалби, сигнали и молби;

24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) съдействат и сътрудничат на физически и юридически лица, осъществяващи дейности по закрилата на детето и социалните услуги;

25. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., предишна т. 21, изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) осъществяват сътрудничество с общинската администрация и с неправителствени организации при осъществяването на политиката в областта на социалната закрила на рисковите групи в съответните общини;

26. (предишна т. 22, доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) извършват прием на граждани и дават консултации по въпроси на социалното и семейното подпомагане, закрилата на детето и правата на хората с увреждания;

27. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) изготвят тримесечни отчети за дейността си.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) Дирекция "Закрила на детето":

1. осъществява методическо ръководство на дейността за закрила на детето;

2. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на закрилата на детето;

3. разработва указания и методически материали по прилагането на нормативните актове в областта на закрилата на детето;

4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) ръководи методически предоставянето на социални услуги за деца;

5. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) анализира оперативни данни за състоянието на специализираните институции за социални услуги за деца и на социалните услуги за деца в общността;

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) участва в разработването на концепции, в реализирането и координирането на програми и стратегии по закрила на детето;

7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) извършва анализ на постъпили предложения, жалби, сигнали и молби в областта на закрилата на детето;

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) обработва, проверява и подготвя отговори по подадени жалби, сигнали, молби и предложения в областта на закрилата на детето;

9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) извършва прием на граждани и дава консултации на физически и юридически лица по въпроси от областта на закрилата на детето;

10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) изготвя годишен отчет по Националната програма за закрила на детето и заложените дейности в националните планове към нея, които са ангажимент на изпълнителния директор на агенцията;

12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) изготвя годишни отчетни доклади относно дейността на дирекцията;

13. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) дава становища и предлага на изпълнителния директор на агенцията откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета и закриване на социалните услуги за деца, когато са делегирани от държавата дейности;

14. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) изразява становища по подготовката, прилагането и реализирането на програми и схеми за безвъзмездно финансиране на дейности в областта на закрила на детето.

Чл. 16б. (1) (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., предишен текст на чл. 16б - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) Дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция":

1. участва в програмирането по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и в частта, която е от компетенциите на агенцията;

2. изготвя процедури и правила за управление и изпълнение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

3. въвежда и поддържа данни в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН);

4. координира и участва в дейността по провеждане на информационни кампании;

5. разработва проекти, свързани с дейността на агенцията, организира и прилага съответните процедури за тяхното реализиране, отчитане и контролиране;

6. организира и наблюдава процеса на оперативен мониторинг по проекти, финансирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", на централно и регионално ниво;

7. изготвя документи за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" съобразно утвърдената институционална рамка за управление на средствата от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

8. поддържа надеждна система за установяване, докладване и предприемане на действия срещу нередности;

9. координира и участва в дейности, свързани с други оперативни програми в частта им, свързана с компетенциите на агенцията;

10. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

12. прилага и следи за спазване изискванията на други международни донори и програми извън фондовете на Европейския съюз;

13. осъществява сътрудничество и обмен на информация със съответните ведомства на други държави, отговарящи за социалното подпомагане, закрилата на детето и интеграцията на хората с увреждания;

14. осигурява поддържането на система за повишаване административния капацитет на служители от агенцията и от териториалните й поделения за управлението на програми и проекти, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз;

15. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) изготвя бюджета на агенцията с източник - средствата от европейските фондове, и осъществява оперативното му изпълнение;

16. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) организира счетоводното отчитане на усвояваните средства по програмите от европейските фондове;

17. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) изготвя отчетите за усвоените средства от европейските фондове;

18. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) осъществява предварителния, текущия и последващия финансов контрол на усвояването на средствата от европейските фондове;

19. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) осчетоводяване на плащанията по финансирани от ЕСФ проекти;

20. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) подготвя в съответните срокове всички изисквани отчети, оборотни ведомости и осчетоводяване в изискваните срокове на всички нередности.

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Осъществяването на функциите на дирекцията по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми", назначени за срок до приключване на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", когато това е предвидено в длъжностното разписание.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) Възнагражденията на служителите по ал. 2 се финансират изцяло от техническата помощ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Раздел V. Организация на работата в агенцията

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Продължителността на работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Работното време на служителите в агенцията и в нейните териториални поделения е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) За служителите в някои от структурните звена на агенцията с оглед спецификата на изпълняваните от тях функции може да се определя работно време, различно от работното време по ал. 2.

(4) Работното време по ал. 2 и 3 се установява с акт на изпълнителния директор.

Чл. 18. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в деловодството.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл. 19. (1) Служебните преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) Насочването на служебните преписки се извършва от изпълнителния директор и/или от заместник изпълнителните директори, и/или от главния секретар.

Чл. 20. (1) Изпълнителният директор и главният секретар разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция до съответните директори на дирекции. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.

(2) Директорите на дирекции възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.

(3) Служебните преписки се разпределят за работа веднага след постъпването им в агенцията.

Чл. 21. На молбите и жалбите се отговаря в едномесечен срок от получаването им, ако в закон не е установен друг срок. В тези случаи срокът може да бъде удължаван, но за не повече от два месеца, ако се налага да бъде извършена проверка.

Чл. 22. Изходящите от агенцията документи се съставят в 3 екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.

Чл. 23. Техническите сътрудници на изпълнителния директор и на главния секретар водят отчет за образуваните преписки. В отчета се отбелязва какъв документ, в кой ден и час е постъпил, на кого е разпределен за работа, какъв срок за изпълнение е поставен и кога е изпълнена работата.

Чл. 24. Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се разрешава след издаване на пропуск от охраната.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия.

(2) Награждаването на служителите се извършва със заповед на изпълнителния директор на агенцията въз основа на мотивиран доклад от директор на дирекция в централното управление или от директор на териториално поделение на агенцията.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г., предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) С вътрешни правила за работа, утвърдени от изпълнителния директор, могат да бъдат определени специфични правила за организация на работата в агенцията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Организацията на работа в териториалните поделения на агенцията - дирекциите "Социално подпомагане" и регионалните дирекции за социално подпомагане, се осъществява от съответните директори в рамките на тяхната компетентност, като за целта имат право да издават заповеди.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) (1) Служителите на агенцията имат право на парични средства за представително облекло за всяка календарна година.

(2) Паричните средства на служителите, назначени на трудов договор, се предоставят по реда на наредба на министъра на труда и социалната политика, а на държавните служители - по реда на наредбата по чл. 40, ал. 1 от Закона за държавния служител.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 5, ал. 7 от Закона за социално подпомагане и чл. 55 от Закона за администрацията.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 11.02.2005 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 2 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2006 Г.)

§ 34. Постановлението влиза в сила от 1 май 2006 г., с изключение на:

2. Параграф 11, т. 2, която влиза в сила от 1 април 2006 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 29 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2006 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 12 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА (ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 24.04.2007 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 17 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 април 2008 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2008 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 август 2008 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на разпоредбите на § 1, т. 4, буква "а", подбуква "бб", буква "д", подбуква "бб" и буква "е", които влизат в сила от 1 март 2010 г.

 

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2010 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 26 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2012 Г.)

§ 8. (1) Дейността в областта на изпълнение на функциите на отговорен орган по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави в рамките на Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци" на Европейския съюз преминава от Министерството на труда и социалната политика към Агенцията по заетостта, осигурена с 5 щатни бройки.

(2) Правоотношенията със служителите, осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.

§ 9. Постановлението влиза в сила 7 дни след датата на обнародването му в "Държавен вестник".

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2013 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила 10 дни след обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2014 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2014 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2014 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2014 г.

 

Приложение към чл. 7, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., предишно Приложение към чл. 7, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2007 г., в сила от 24.04.2007 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 14.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)


 

Численост на персонала на Агенцията за социално подпомагане - 4731 щатни бройки


 

Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителни директори

2

Главен секретар

1

Служител по сигурността на информацията

1

Финансов контрольор

1

Дирекция "Вътрешен одит"

10

Инспекторат

49

Обща администрация

87

в т.ч.:

 

дирекция "Човешки ресурси"

17

дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

30

дирекция "Анализ, административно и информационно обслужване"

31

дирекция "Правна и обществени поръчки"

9

Специализирана администрация

4579

в т.ч.:

 

дирекция "Закрила на детето"

13

дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция"

67

Главна дирекция "Социално подпомагане" с 28 регионални дирекции за социално подпомагане и 147 дирекции "Социално подпомагане"

4499

в т.ч.:

 

 

1. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Благоевград и с териториален обхват общините Благоевград, Кресна и Симитли;

2. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Гоце Делчев и с териториален обхват общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча;

3. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Петрич и с териториален обхват община Петрич;

4. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Разлог и териториален обхват общините Разлог и Банско;

5. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Сандански и с териториален обхват общините Сандански и Струмяни;

6. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Якоруда и с териториален обхват общините Якоруда и Белица;

7. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Айтос и с териториален обхват общините Айтос и Камено;

8. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Бургас и с териториален обхват общините Бургас и Средец;

9. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Карнобат и с териториален обхват общините Карнобат и Сунгурларе;

10. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Поморие и с териториален обхват общините Поморие и Несебър;

11. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Руен и с териториален обхват община Руен;

12. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Созопол и с териториален обхват общините Созопол и Приморско;

13. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Царево и с териториален обхват общините Царево и Малко Търново;

14. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Варна и с териториален обхват общините Варна и Аксаково;

15. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Вълчи дол и с териториален обхват общините Вълчи дол и Суворово;

16. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Девня и с териториален обхват общините Девня и Белослав;

17. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Долни чифлик и с териториален обхват общините Долни чифлик, Аврен и Бяла;

18. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Провадия и с териториален обхват общините Провадия, Ветрино и Дългопол;

19. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Велико Търново и с териториален обхват община Велико Търново;

20. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Горна Оряховица и с териториален обхват общините Горна Оряховица и Лясковец;

21. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Елена и с териториален обхват общините Елена и Златарица;

22. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Павликени и с териториален обхват общините Павликени и Сухиндол;

23. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Свищов и с териториален обхват общините Свищов и Полски Тръмбеш;

24. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Стражица и с териториален обхват община Стражица;

25. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Белоградчик и с териториален обхват общините Белоградчик и Чупрене;

26. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Брегово и с териториален обхват община Брегово;

27. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Видин и с териториален обхват общините Видин и Ново село;

28. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Димово и с териториален обхват общините Димово, Макреш и Ружинци;

29. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Кула и с териториален обхват общините Кула, Бойница и Грамада;

30. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Бяла Слатина и с териториален обхват общините Бяла Слатина и Борован;

31. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Враца и с териториален обхват общините Враца и Криводол;

32. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Козлодуй и с териториален обхват общините Козлодуй и Хайредин;

33. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Мездра и с териториален обхват общините Мездра и Роман;

34. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Оряхово и с териториален обхват общините Оряхово и Мизия;

35. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Габрово и с териториален обхват общините Габрово и Трявна;

36. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Севлиево и с териториален обхват общините Севлиево и Дряново;

37. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Балчик и с териториален обхват община Балчик;

38. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Генерал Тошево и с териториален обхват община Генерал Тошево;

39. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Добрич-град и с териториален обхват общините Добрич-град, Добрич-селска и Крушари;

40. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Каварна и с териториален обхват общините Каварна и Шабла;

41. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Тервел и с териториален обхват община Тервел;

42. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Ардино и с териториален обхват община Ардино;

43. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Джебел и с териториален обхват община Джебел;

44. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Кирково и с териториален обхват община Кирково;

45. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Крумовград и с териториален обхват община Крумовград;

46. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Кърджали и с териториален обхват общините Кърджали и Черноочене;

47. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Момчилград и с териториален обхват община Момчилград;

48. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Бобов дол и с териториален обхват община Бобов дол;

49. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Бобошево и с териториален обхват общините Бобошево, Кочериново и Рила;

50. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Дупница и с териториален обхват общините Дупница и Сапарева баня;

51. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Кюстендил и с териториален обхват общините Кюстендил, Невестино и Трекляно;

52. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Ловеч и с териториален обхват общините Ловеч, Летница и Угърчин;

53. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Луковит и с териториален обхват общините Луковит и Ябланица;

54. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Тетевен и с териториален обхват община Тетевен;

55. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Троян и с териториален обхват общините Троян и Априлци;

56. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Берковица и с териториален обхват общините Берковица и Вършец;

57. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Лом и с териториален обхват общините Лом и Вълчедръм;

58. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Брусарци и с териториален обхват общините Брусарци и Медковец

59. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Монтана и с териториален обхват общините Монтана, Бойчиновци и Якимово;

60. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Чипровци и с териториален обхват общините Чипровци и Георги Дамяново;

61. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Батак и с териториален обхват община Батак;

62. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Велинград и с териториален обхват община Велинград;

63. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Пазарджик и с териториален обхват общините Пазарджик и Лесичово;

64. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Панагюрище и с териториален обхват общините Панагюрище и Стрелча;

65. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Пещера и с териториален обхват общините Пещера и Брацигово;

66. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Ракитово и с териториален обхват община Ракитово;

67. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Септември и с териториален обхват общините Септември и Белово;

68. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Перник и с териториален обхват общините Перник и Брезник;

69. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Радомир и с териториален обхват общините Радомир, Земен и Ковачевци;

70. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Трън и с териториален обхват община Трън;

71. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Белене и с териториален обхват община Белене;

72. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Долна Митрополия и с териториален обхват общините Долна Митрополия и Долни Дъбник;

73. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Кнежа и с териториален обхват общините Кнежа и Искър;

74. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Левски и с териториален обхват община Левски;

75. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Никопол и с териториален обхват общините Никопол и Гулянци;

76. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Плевен и с териториален обхват общините Плевен и Пордим;

77. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Червен бряг и с териториален обхват община Червен бряг;

78. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Асеновград и с териториален обхват общините Асеновград и Лъки;

79. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Карлово и с териториален обхват общините Карлово и Сопот;

80. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Марица и с териториален обхват общините "Марица" и Съединение;

81. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Пловдив и с териториален обхват община Пловдив;

82. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Първомай и с териториален обхват общините Първомай и Садово;

83. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Раковски и с териториален обхват общините Раковски и Брезово;

84. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Родопи и с териториален обхват общините "Родопи" и Куклен;

85. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Стамболийски и с териториален обхват общините Стамболийски, Кричим и Перущица;

86. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Хисаря и с териториален обхват общините Хисаря и Калояново;

87. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Исперих и с териториален обхват община Исперих;

88. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Кубрат и с териториален обхват общините Кубрат и Завет;

89. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Разград и с териториален обхват общините Разград, Лозница и Цар Калоян;

90. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Самуил и с териториален обхват община Самуил;

91. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Бяла и с териториален обхват общините Бяла, Борово и Ценово;

92. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Ветово и с териториален обхват община Ветово;

93. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Две могили и с териториален обхват общините Две могили и Иваново;

94. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Русе и с териториален обхват общините Русе и Сливо поле;

95. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Алфатар и с териториален обхват общините Алфатар и Кайнарджа;

96. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Дулово и с териториален обхват община Дулово;

97. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Силистра и с териториален обхват общините Силистра и Ситово;

98. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Тутракан и с териториален обхват общините Тутракан и Главиница;

99. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Котел и с териториален обхват община Котел;

100. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Нова Загора и с териториален обхват община Нова Загора;

101. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Сливен и с териториален обхват общините Сливен и Твърдица;

102. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Девин и с териториален обхват общините Девин, Борино и Доспат;

103. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Златоград и с териториален обхват общините Златоград и Неделино;

104. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Мадан и с териториален обхват общините Мадан и Рудозем;

105. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Смолян и с териториален обхват общините Смолян, Баните и Чепеларе;

106. Дирекция "Социално подпомагане" - Сердика, със седалище София и с териториален обхват районите "Сердика" и "Надежда";

107. Дирекция "Социално подпомагане" - Връбница, със седалище София и с териториален обхват районите "Връбница" и "Нови Искър";

108. Дирекция "Социално подпомагане" - Оборище, със седалище София и с териториален обхват районите "Оборище", "Кремиковци" и "Подуяне";

109. Дирекция "Социално подпомагане" - Слатина, със седалище София и с териториален обхват районите "Слатина", "Изгрев" и "Искър";

110. Дирекция "Социално подпомагане" - Младост, със седалище София и с териториален обхват районите "Младост", "Панчарево" и "Студентски";

111. Дирекция "Социално подпомагане" - Лозенец, със седалище София и с териториален обхват районите "Лозенец", "Средец" и "Триадица";

112. Дирекция "Социално подпомагане" - Възраждане, със седалище София и с териториален обхват районите "Възраждане", "Илинден" и "Красна поляна";

113. Дирекция "Социално подпомагане" - Красно село, със седалище София и с териториален обхват районите "Красно село", "Витоша" и "Овча купел";

114. Дирекция "Социално подпомагане" - Люлин, със седалище София и с териториален обхват районите "Люлин" и "Банкя";

115. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Ботевград и с териториален обхват община Ботевград;

116. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Елин Пелин и с териториален обхват общините Елин Пелин, Горна Малина и Мирково;

117. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Етрополе и с териториален обхват община Етрополе;

118. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Ихтиман и с териториален обхват общините Ихтиман, Костенец и Долна баня;

119. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Костинброд и с териториален обхват общините Костинброд и Божурище;

120. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Пирдоп и с териториален обхват общините Пирдоп, Антон, Златица, Копривщица, Чавдар и Челопеч;

121. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Правец и с териториален обхват община Правец;

122. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Самоков и с териториален обхват община Самоков;

123. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Своге и с териториален обхват общините Своге и Годеч;

124. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Сливница и с териториален обхват общините Сливница и Драгоман;

125. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Гурково и с териториален обхват общините Гурково и Николаево;

126. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Гълъбово и с териториален обхват община Гълъбово;

127. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Казанлък и с териториален обхват общините Казанлък и Павел баня;

128. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Мъглиж и с териториален обхват община Мъглиж;

129. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Раднево и с териториален обхват община Раднево;

130. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Стара Загора и с териториален обхват общините Стара Загора и Опан;

131. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Чирпан и с териториален обхват общините Чирпан и Братя Даскалови;

132. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Омуртаг и с териториален обхват общините Омуртаг и Антоново;

133. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Попово и с териториален обхват общините Попово и Опака;

134. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Търговище и с териториален обхват община Търговище;

135. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Димитровград и с териториален обхват общините Димитровград и Симеоновград;

136. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Ивайловград и с териториален обхват общините Ивайловград и Маджарово;

137. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Свиленград и с териториален обхват общините Свиленград и Любимец;

138. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Тополовград и с териториален обхват община Тополовград;

139. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Харманли и с териториален обхват общините Харманли и Стамболово;

140. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Хасково и с териториален обхват общините Хасково и Минерални бани;

141. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище гр. Велики Преслав и с териториален обхват общините Велики Преслав, Върбица и Смядово;

142. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Венец и с териториален обхват общините Венец и Хитрино;

143. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Каолиново и с териториален обхват общините Каолиново и Никола Козлево;

144. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Нови пазар и с териториален обхват общините Нови пазар и Каспичан;

145. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Шумен и с териториален обхват община Шумен;

146. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Елхово и с териториален обхват общините Елхово и Болярово;

147. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Ямбол и с териториален обхват общините Ямбол, Стралджа и "Тунджа".