ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Примерен

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Правилникът урежда устройството, организацията на дейността и функциите на Областния съвет по условия на труд – област......................

Чл. 2. Областният съвет по условия на труд – област............. е регионален орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване безопасни и здравословни условия на труд на територията на област .................... 

 

Раздел II

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Чл. 3. Областният съвет по условия на труд:                                                                                 
1. приема регионални програми за проучване и разработване на проекти за оптимизиране на условията на труд и ги представя на фонд ,, Условия на труд „за финансиране;

2. обсъжда състоянието на дейността по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в областта или в отделни предприятия;

3. координира дейността на териториалните държавни органи по контрола на условията на труд и оказва съдействие на комитетите и групите по условия на труд;

4. създава временни структури към съвета за решаване на специфични въпроси;

5. проучва и популяризира национален и чуждестранен опит, организира срещи, семинари и други форми за стимулиране на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6. възлага проучване и разработване на проекти за подобряване условията на труд;

 

Раздел Ш

СЪСТАВ И УСТРОЙСТВО НА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД – ОБЛАСТ....................

Чл. 4. Областният съвет по условия на труд е колективен орган, който се състои от представители на регионалните структури на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и от равен на тях брой представители на Областна администрация – област....................

Чл. 5. Областният съвет по условия на труд се ръководи от Председател, който е заместник областен управител, определен със заповед от Областния управител на област ......................

Чл. 6. (1) Членовете на Областния съвет по условия на труд се определят от органите и организациите, които представляват.

(2) Представителите на регионалните структури на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите уведомяват своевременно писмено председателя за определените за членове на съвета свои представители.

(3) Смяната на членове на съвета се извършва от органите и организациите по
реда на тяхното определяне.

Чл. 7. В заседанията на Областния съвет по условия на труд участват без право на глас ръководителите на: дирекция „Инспекция по труда" , дирекция „Бюро по труда" и териториалното поделение на НОИ.

Чл. 8. (1) Председателят на Областния съвет по условия на труд:                                            
1. ръководи и координира дейността на съвета и го представлява;

2. определя датата, предлага дневния ред, свиква и ръководи заседанията на съвета;

3. кани за участие в заседанията представители  на министерства и други
ведомства и на териториалните им структури, както и представители на

юридически лица, имащи отношение към осъществяването на политиката по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

4. организира изпълнението на решенията на съвета;

5. предлага на Областния управител проекти на заповеди за определяне на състава и задачите на експертни работни групи, създадени с решение на съвета;

6. осигурява координация и взаимодействие с отрасловите и браншовите съвети по условия на труд във връзка с дейността на съвета;

7. осъществява контрол по изпълнението на решенията на съвета;

8. осигурява публичност и прозрачност на дейността на съвета.

(2) При отсъствие на председателя заседанията на Областният съвет по условия на труд се ръководят от определен от него заместник.

Чл. 9. (1) Членовете на съвета:                                                                                                       
1. участват в заседанията на съвета и внасят за обсъждане предложения, свързани с изпълнението на функциите на съвета;

2. осигуряват необходимата информация и помощ по конкретни въпроси, свързани с дейността на съвета;

3. предприемат действия за изпълнение на решенията на съвета в рамките на своите правомощия.

(2) При невъзможност членовете да участват в заседанията на съвета, представителите на регионалните структури на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите определят и упълномощават изрично писмено за конкретното заседание други свои представители с право на глас.

Чл. 10. (1) За организиране на дейността си Областният съвет по условия на труд избира секретар. Секретарят е член на съвета, служител в Областна администрация – област................

(2) Секретарят отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, изпращането, публикуването и съхранението на материалите, свързани с работата на съвета.

Чл. 11. Постоянният поименен състав на Областния съвет по условия на труд се определя със заповед на Областния управител.

Чл. 12. Председателят, секретарят и членовете на Областния съвет по условия на труд не получават възнаграждение за участието си в работата на съвета.

Чл. 13. Заседанията на Областния съвет по условия на труд се провеждат:                                     
1. по предварително приет годишен план за работа;

2. по инициатива на председателя на съвета;

3. по решение от предходно заседание на съвета;

4. при необходимост - по искане на всяка една от страните, участващи в съвета.

Чл. 14. Заседанията на съвета се провеждат и се считат за редовни, когато присъстват представители и на трите участващи в него страни - работници и служители, работодатели, областна администрация, като броят на участниците в заседанието е не по-малък от 2/3 от общия брой на членовете на съвета.

Чл. 15. (1) Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди насроченото заседание.

(2) В случай на необходимост от провеждане на извънредно заседание, секретарят на съвета уведомява незабавно председателя и изпраща материалите по предложените за разглеждане въпроси на всички членове най-малко 3 работни дни преди заседанието.

(3) Член на съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен или електронен вид като го представи на председателя на съвета.

Чл. 16. Областния съвет по условия на труд приема решенията си с консенсус.


Чл. 17. (1) В заседанията на съвета без право на глас при приемане на решения могат да участват представители на: териториални структури на държавната власт, местната власт, предприятия, ведомства и други организации, имащи отношение към разглежданите проблеми.

(2) Всеки от членовете на съвета може да привлича по един експерт по разглежданите въпроси.

Чл.  18. (1) За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват

присъстващите, дневния ред и взетите решения. Към протокола се прилагат всички писмени материали, постъпили на съответното заседание на съвета. Протоколът се подписва от председателя и секретаря.

(2) Протоколът от заседанията на съвета е публичен и се оповестява на интернет страницата на Областна администрация – област.................

Чл. 19. Кореспонденцията на Областния съвет по условия на труд се води от името на председателя на съвета и се подписва от него.

Чл. 20. Информация за работата на Областния съвет по условия на труд се публикува на интернет страницата на Областна администрация – област.............

Чл. 21. Средствата, необходими за дейността на Областния съвет по условия на труд се осигуряват от бюджета на областната администрация.

Чл. 22. По решение на Областния съвет по условия на труд, към него могат да се

създават на паритетни начала комисии и/или работни групи.

 

Раздел V

ГОДИШЕН ОТЧЕТ И АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД

Чл. 23. (1) Съветът изготвя годишен отчет за дейността си, който представя на Областния управител.

(2) Отчетът се внася за разглеждане на първото заседание на съвета на следващата

календарна година.

(3) След приемането на годишния отчет се изготвя аналитичен доклад за дейността, приетите решения и постигнатия ефект през съответната година и се изпраща на съответния ресорен министър.

Чл. 24. По искане на Областния управител или по своя инициатива съветът изготвя и представя доклади по отделни случаи.

 

Раздел VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Правилникът е разработен на основание чл. 43 от ЗЗБУТ.  

§2. Правилникът е приет с Протокол №..... от .................г., на заседание на Областния съвет по условия на труд, утвърден от Областния управител на област ............... и влиза в сила от деня на приемането му.