ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, ВЪЗЛАГАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ОХРАНАТА И КОНТРОЛА В ГОРИТЕ, ЗЕМИТЕ И ВОДНИТЕ ПЛОЩИ В ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Обн. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този правилник се определят условията и редът за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост - национални паркове, резервати и поддържани резервати, включени в приложения № 1 и 2 на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

(2) Управлението, използването и мониторингът на водите и водните обекти, както и контролът върху тях и върху водностопанските системи и съоръжения, в защитените територии - изключителна държавна собственост, наричани по-нататък "защитената територия", се осъществяват в съответствие със Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му при спазване на режима на съответната защитена територия.

Чл. 2. Управлението, възлагането на дейностите по чл. 1, охраната и контролът в защитената територия се извършват съгласно националните стратегии, планове и програми в областта на околната среда, изискванията на международните договори в областта на околната среда, по които Република България е страна, и с определените със ЗЗТ, в заповедта за обявяване на защитената територия, в плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти на съответната територия:

1. цели на управление;

2. норми, режими, условия или препоръки за осъществяване на дейностите в горите, земите и водните площи; развитието на инфраструктурата и строителството; организацията на управлението и други, осигуряващи достигането на поставените цели;

3. краткосрочни и дългосрочни програми за действия, свързани с научноизследователската работа и мониторинга на компонентите на околната среда, поддържането на застрашените видове, съобщества и местообитания, екологичното възпитание и образование и др.

Чл. 3. (1) Компетентните органи на прилагане на този правилник са:

1. министърът на околната среда и водите;

2. директорите на дирекциите на националните паркове (ДНП);

3. директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

(2) Регионални органи на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по смисъла на този правилник са директорите на ДНП и на РИОСВ.

 

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ

Чл. 4. Управлението на защитената територия обхваща разработването на целите и задачите на управление; организацията и инструментариума за осъществяването му; планирането, мониторинга, отчитането, оценката и представянето на резултатите от управлението и координирането на дейностите, свързани със защитената територия, в това число и:

1. разработването, прилагането и отчитането на планове за управление;

2. организирането и осъществяването на охраната на защитената територия;

3. контрола по спазване на режима в защитената територия от физическите и юридическите лица, общините, ведомствата и учрежденията;

4. мониторинга върху качествата на компонентите на околната среда;

5. възлагането и/или извършването на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности в защитената територия;

6. възлагането на туристически дейности в защитената територия;

7. издаването на разрешителни по реда на ЗЗТ, Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),Закона за лечебните растения (ЗЛР), Закона за водите (ЗВ), Закона за лова и опазването на дивеча (ЗЛОД) и Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

8. набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните за съответната защитена територия по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър за създаването на специализирани карта и информационна система за тях.

Чл. 5. Изготвянето на планове за дейностите в защитената територия обхваща:

1. изготвяне на плана за управление за защитената територия;

2. изготвяне на годишни планове за определяне на обема на дейностите по ползване на природни ресурси, както следва:

а) план-извлечение за поддържащи и възстановителни дейности в горите;

б) план за пашата и ползването на сено;

в) план за ползването на лечебни растения;

г) план за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения;

3. изготвяне на годишни планове за дейностите на компетентните органи в защитената територия;

4. изготвяне на годишен план за мониторинг на компонентите на околната среда.

Чл. 6. Планът за управление се изготвя по реда на ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (ДВ, бр. 13 от 2000 г.).

Чл. 7. (1) Изготвянето на годишните планове за определяне на обема на дейностите по ползване на природни ресурси се извършва в зависимост от състоянието на защитената територия и в съответствие с плановете за управление, устройствените и техническите планове и проекти за съответната защитена територия.

(2) Планът за пашата и ползването на сено, планът за ползването на лечебни растения и планът за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения, се утвърждават със заповед на съответния регионален орган.

(3) Обемът на разрешените ползвания с плановете по ал. 2 за всяка година се определя в зависимост от оценката на състоянието на съответния ресурс, в резултат на анализа на данните, получени от мониторинга (наблюденията), извършван ежегодно от ДНП/РИОСВ.

(4) С годишните планове по ал. 2, в зависимост от тяхната специфика, се определят:

1. местата и площите за паша на домашни животни, ползване на сено, събиране на билки, гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения;

2. видът на домашните животни, лечебните растения и билките, които могат да се събират от тях, гъбите и горските плодове, които не са от лечебни растения;

3. броят или количеството на домашните животни, сеното, билките, гъбите и горските плодове, които не са от лечебни растения;

4. периодът, през който може де се извършва пашата, ползването на сено, събирането на билки, гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения;

5. начинът и средствата за паша, ползване на сено, събиране на билки, гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения.

(5) Плановете за поддържащи и възстановителни дейности в горите със съпътстващ добив на дървесина се изготвят от регионалните органи на МОСВ.

(6) Обемът на поддържащите и възстановителните дейности в горите със съпътстващ добив на дървесина се определя ежегодно от регионалните органи на МОСВ след извършване на оценка на състоянието на горските екосистеми.

(7) Въз основа на оценката по ал. 6 регионалните органи на МОСВ изготвят годишен план-извлечение по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, който се представя в дирекция "Национална служба за защита на природата" при МОСВ за съгласуване.

(8) След съгласуване на годишния план-извлечение регионалните органи на МОСВ изготвят оперативен (технологичен) план за извършване на поддържащите и възстановителните дейности в горите със съпътстващ добив на дървесина за съответната защитена територия.

Чл. 8. Годишните планове по чл. 5, т. 3 за дейностите на компетентните регионални органи в защитената територия обхващат дейностите, финансирани със средства от държавния бюджет; дейностите, финансирани със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), и дейностите, финансирани от други източници.

Чл. 9. (1) Плановете по чл. 5, т. 3 се изготвят съгласно устройствените правилници на регионалните органи на МОСВ.

(2) Планове по чл. 5, т. 4 се изготвят от регионалните органи на МОСВ и се съгласуват с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Чл. 10. (1) Изготвянето и одобряването на частта от годишните планове за дейностите, финансирани със средства от ПУДООС, се извършват по следния ред:

1. планове се изготвят от регионалните органи на МОСВ по образец съгласно приложение № 1и се представят в ПУДООС в два екземпляра до 30 септември на годината, предхождаща годината, за която се разработва планът;

2. в двуседмичен срок ПУДООС съгласува плановете с дирекция "Национална служба за защита на природата" в МОСВ;

3. при необходимост от изменения и/или допълнения ПУДООС връща плана на съответния регионален орган;

4. в двуседмичен срок регионалните органи извършват промените по т. 3 и връщат плановете в ПУДООС;

5. до 30 декември ПУДООС внася за разглеждане в комисията по инвестиционна политика на МОСВ плановете по т. 1 и 4;

6. до 28 февруари ПУДООС внася годишните планове за приемане от управителния съвет на ПУДООС;

7. след положително решение на управителния съвет, в 3-дневен срок ПУДООС представя годишните планове за одобряване от министъра на околната среда и водите;

8. министърът на околната среда и водите одобрява годишните планове на регионалните органи на МОСВ в двуседмичен срок от представянето им по предходната точка;

9. в 5-дневен срок след одобряването годишният план се изпраща на съответния регионален орган.

(2) За прехвърляне на средства между различните бюджетни параграфи и подпараграфи по одобрения план по ал. 1, регионалните органи на МОСВ уведомяват дирекция "Управление на финансите, собствеността, човешките ресурси и връзки с обществеността" на МОСВ за отразяване на съответните промени.

Чл. 11. (1) В случай на обективна необходимост от изменение, допълване и/или отпадане на дейности в одобрен годишен план регионалните органи на МОСВ внасят в ПУДООС проект на променен план, придружен с мотивирано писмено предложение, включително описание и обосновка на исканата промяна.

(2) Проектът на плана по ал. 1 се изготвя в рамките на общата сума на одобрения годишен план.

(3) Проектът на плана по ал. 1 се съгласува с дирекция "Национална служба за защита на природата" ("НСЗП") и се одобрява от министъра на околната среда и водите. В 5-дневен срок от одобряването планът се изпраща на съответния регионален орган.

(4) За прехвърляне на средства между различните бюджетни параграфи и подпараграфи по одобрения план по ал. 3 регионалните органи на МОСВ уведомяват дирекция "Управление на финансите, собствеността, човешките ресурси и връзки с обществеността" ("УФСЧРВО") на МОСВ за отразяване на съответните промени.

Чл. 12. (1) Възлагане на дейности през текущата година, извън одобрените годишни планове за дейностите, финансирани със средства от ПУДООС, се допуска:

1. в случаи на пожари, каламитети и други природни бедствия;

2. за предприемане на неотложни мерки, свързани с поддържане и/или възстановяване на популации, видове и местообитания;

3. при други непредвидими ситуации от значение за опазването на защитената територия.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 регионалните органи внасят в МОСВ обосновано искане, което се съгласува и одобрява по реда на чл. 11, ал. 3.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 регионалните органи внасят в ПУДООС обосновано предложение, което се разглежда и одобрява по реда на чл. 10, т. 6, 7 и 8.

Чл. 13. (1) Осъществяването на планираните дейности се извършва от регионалните органи на МОСВ или чрез възлагане на трети лица по реда на този правилник.

(2) Възлагането на дейностите съгласно този правилник не отменя задължението на определения за изпълнител кандидат да се снабди със съответните разрешителни/позволителни и/или други документи, които се изискват от специалните закони за извършване на дейността.

Чл. 14. (1) При осъществяването на управлението на защитената територия компетентните органи могат да възлагат на трети лица извършването на следните дейности:

1. разработване на планове за управление и на устройствени и технически планове и проекти;

2. научноизследователска дейност и екологичен мониторинг;

3. издателска, разпространителска и печатна дейност;

4. интерпретативна, информационна, образователна и рекламна дейност;

5. противопожарни дейности;

6. строителство на сгради и съоръжения за нуждите на регионалните органи на МОСВ и за обслужване на посетителите;

7. доставка на стоки и услуги;

8. съхранение и транспортиране на материали и вещи, иззети при образувано административно-наказателно производство;

9. други дейности, разрешени от ЗЗТ и плана за управление и необходими за управлението, охраната и контрола на защитената територия.

(2) Дейностите по ал. 1 се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съответно на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

Чл. 15. (1) Отчетът по изпълнението на годишните планове за дейностите на компетентните органи в защитената територия се извършва съгласно устройствените правилници на регионалните органи на МОСВ.

(2) Директорите на ДНП на всеки четири години организират и осъществяват публично обсъждане на резултатите, ефективността и ефикасността на управленската дейност спрямо поставените цели в съответния план за управление.

(3) Регионалните органи на МОСВ създават необходимата организация за финансов и оперативен вътрешен контрол по изпълнение на възложените дейности.

Чл. 16. Отчетът по изпълнението на частта от годишни планове за дейностите, финансирани със средства от ПУДООС, се извършва посредством справки и/или отчети, изготвяни и предоставяни ежегодно до 30 януари от регионалните органи на МОСВ, както следва:

1. справка за сключените договори по образец съгласно приложение № 2 - на ПУДООС и на дирекция "УФСЧРВО" на МОСВ;

2. отчет за изпълнените през годината дейности по видове и постигнати резултати по образец съгласно приложение № 3 - на ПУДООС и на дирекция "НСЗП" на МОСВ;

3. отчет на приходите и разходите от възложените дейности по пълна бюджетна класификация - на ПУДООС и на дирекция "УФСЧРВО" на МОСВ

Чл. 17. (1) Контролът по възлагането и отчитането на дейностите в защитената територия се осъществява от дирекция "Финансиране на екологични проекти и дейности" в ПУДООС, финансовите контрольори в системата на МОСВ и инспектората на МОСВ.

(2) Контролът по изпълнението на възложени поддържащи или възстановителни дейности за местообитания и/или видове в защитената територия се осъществява от дирекция "НСЗП" в МОСВ.

(3) Контролът по изпълнението на мониторинговите дейности се осъществява от ИАОС.

 

Глава трета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО В ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ

Раздел I. Общи положения

Чл. 18. По реда на този правилник могат да се възлагат на трети лица следните поддържащи и възстановителни дейности при спазване на българското законодателство, заповедта за обявяване на защитената територия, плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти на съответната територия:

1. събиране на семенен материал;

2. производство на посадъчен материал;

3. залесяване и засаждане;

4. защита от вредители и болести;

5. изграждане на противоерозионни съоръжения и рекултивация на нарушени терени;

6. регулиране на числеността на животинските видове;

7. поддържане и възстановяване на редки и изчезнали растителни и животински видове и на техните местообитания;

8. поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения без съпътстващ добив на дървесина;

9. поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения със съпътстващ добив на дървесина;

10. други дейности, свързани с поддържането и възстановяването в защитената територия.

Чл. 19. (1) Възлагането на поддържащите и възстановителните дейности по чл. 18, т. 1 - 8 и т. 10 се извършва по реда на ЗОП, съответно на НВМОП, от директора на ДНП или на РИОСВ, наричан по-нататък в тази глава "директора".

(2) Възлагането на поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения със съпътстващ добив на дървесина се извършва по предвидения в този правилник ред.

Чл. 20. (1) Поддържащите и възстановителните дейности в горските насаждения със съпътстващ добив на дървесина могат да бъдат възлагани:

1. на трето лице, като добитата дървесина остава в собственост на регионалния орган на МОСВ;

2. на трето лице, като добитата дървесина става собственост на третото лице;

3. на лице от местното население, като добитата дървесина става собственост на това лице.

(2) Директорът преценява за всеки конкретен случай коя от възможностите по ал. 1 ще приложи, като се съобразява с причините и обстоятелствата, наложили извършването на поддържащите и възстановителните дейности в горските насаждения.

(3) Когато вследствие на поддържащи и възстановителни дейности добитата дървесина остава в собственост на регионалния орган на МОСВ, директорът преценява дали тя да бъде продадена по реда на този правилник, или да остане за задоволяване на нуждите на съответната РИОСВ или ДНП.

(4) В случаите по ал. 3 директорът със заповед определя:

1. количеството, вида и категорията дървесина, необходима за изграждане, поддържане и/или ремонт на посетителски центрове, заслони, мостове, огради, маркировка, табла, табели, беседки, навеси, маси, пейки, противоерозионни и други съоръжения за обществено ползване, свързани с туризма, безопасността на посетителите и поддържането на защитената територия;

2. количеството, вида и категорията дървесина, която да бъде продадена по реда на този правилник.

Чл. 21. (1) Възлагането на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 1 се извършва по реда на ЗОП, съответно на НВМОП, от директора.

(2) Възлагането на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2 се извършва след конкурс, организиран и проведен от директора по реда на този правилник.

(3) Възлагането на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 3 се извършва по реда и при условията на издаването на разрешителните за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите по реда на чл. 50, т. 5 ЗЗТ.

Чл. 22. (1) Не се провежда конкурс по реда на този правилник за възлагане на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2, когато определената съгласно чл. 23, ал. 3 базисна цена на дървесината е до 20 000 лв.

(2) При продажба на дървесина по ал. 1 директорът изпраща покани най-малко до трима кандидати да представят оферти.

(3) В поканата директорът обявява условията, на които трябва да отговаря предложението на кандидата.

(4) Директорът определя купувач, ако са постъпили повече от едно предложение, което отговаря на предварително обявените условия.

(5) За купувач се обявява кандидатът, чието предложение отговаря на условията по ал. 3 и е предложил най-висока цена.

(6) Ако всички кандидати са предложили цени, равни или по-ниски от базисната цена на дървесината, директорът може да не определи купувач и да проведе нова процедура.

(7) При условията на ал. 5, ако всички или няколко кандидати са предложили равни цени, директорът поканва тези кандидати за провеждане на търг с явно наддаване по реда на чл. 52.

(8) Директорът сключва договор с определения за изпълнител кандидат.

(9) Договорът по ал. 8 не се сключва за цена под базисната цена на дървесината.

Раздел II. Конкурс за възлагане на трето лице извършването на поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения, като добитата дървесина става собственост на третото лице

Чл. 23. (1) Дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2 се извършват възмездно, като срещу заплащането на определена цена от лицето, определено за изпълнител на поддържащите и възстановителните дейности в горските насаждения, директорът му прехвърля правото на собственост върху добитата дървесина.

(2) Цената на дървесината по ал. 1 не може да бъде по-малка от базисната цена на дървесината.

(3) Базисната цена на дървесина по смисъла на този раздел се определя съгласно очаквания добив и представлява стойността на дървесината, определена съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 46 от 2000 г.).

(4) За извършване на съответните поддържащи и възстановителни дейности по чл. 20, ал. 1, т. 2 в горските насаждения на лицето, определено за изпълнител, не се дължи възнаграждение.

(5) Получените приходи от възложени дейности по чл. 20, ал. 1, т. 2 се внасят в ПУДООС в 20-дневен срок от постъпването им по сметката на съответния регионален орган на МОСВ.

Чл. 24. (1) Директорът открива с решение конкурсната процедура по възлагането дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2.

(2) С решението за откриване на конкурса директорът одобрява поканата и документацията за участие в процедурата.

Чл. 25. (1) Поканата за участие в конкурса съдържа:

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на съответната РИОСВ или ДНП и лице за контакт;

2. предмет на дейността - количество и/или обем;

3. място и срок за изпълнение на дейността;

4. изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите;

5. размер на гаранцията за участие;

6. критерий за оценка на предложенията;

7. срок, място, цена и начин за получаване на документацията за участие в конкурса;

8. срок и място за подаване на предложенията;

9. срок на валидност на предложенията;

10. място, дата и час на разглеждане на предложенията.

(2) В поканата може да се предвидят и допълнителни условия във връзка с изпълнението на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2.

(3) Поканата се публикува най-малко в един местен вестник, както и на Интернет страницата на съответната ДНП или РИОСВ.

(4) Срокът за подаване на предложенията не може да бъде по-кратък от 15 календарни дни от публикуване на поканата.

Чл. 26. Документацията за участие в конкурса съдържа:

1. решението за откриване на конкурсната процедура;

2. поканата за участие;

3. описание и технически характеристики на предмета на дейността по чл. 20, ал. 1, т. 2;

4. изисквания към кандидатите;

5. критерий и методика на оценяване на предложенията;

6. образец на предложение;

7. проект на договор.

Чл. 27. (1) В конкурса за възлагане на дейности по чл. 20, ал. 1, т. 2 може да участва кандидат, който:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон;

2. е регистриран в регистъра по чл. 57а от Закона за горите;

3. няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;

4. не е обявен в несъстоятелност;

5. не е в производство по ликвидация;

6. не е лишен от правото да осъществява търговска дейност.

(2) Директорът може да постави и други изисквания към кандидатите.

(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 и 6 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

(4) Изискванията по ал. 1 се отнасят и за подизпълнителите, когато кандидатът е предвидил участието на такива.

Чл. 28. (1) При изготвяне на предложението си всеки кандидат се придържа точно към обявените в конкурсната процедура условия.

(2) До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

Чл. 29. (1) Всеки кандидат в конкурсната процедура има право да представи само едно предложение.

(2) Лице, което участва като подизпълнител в предложението на друг кандидат, няма право самостоятелно да участва в конкурса и да представи предложение.

Чл. 30. (1) Всяко предложение съдържа:

1. удостоверение за актуално състояние;

2. доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени в поканата;

3. документи от компетентните органи, удостоверяващи наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 27, ал. 1;

4. декларация за подизпълнители;

5. срок за изпълнение;

6. предлагана цена;

7. срок на валидност на предложението.

(2) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1 - 3 се представят за всеки от тях.

(3) Обстоятелствата по чл. 27, ал. 1, без т. 1, могат да се удостоверят и с декларации от кандидата, но при подписване на договора с определения за изпълнител кандидат той задължително предоставя документите по ал. 1, т. 3.

Чл. 31. (1) Конкурсното предложение се представя в запечатан непрозрачен плик лично от кандидата или от упълномощен от него представител, като върху плика се посочват адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

(2) Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика по ал. 1.

(3) При подаване на предложението върху плика се отбелязват: пореден номер, дата и час на постъпването. На приносителя се издава документ, върху който се отбелязват същите данни.

(4) Не се приемат предложения, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такива пликове се връщат незабавно, като това обстоятелство се отбелязва в съответен регистър.

Чл. 32. (1) Кандидатът представя гаранция за участие в конкурса за възлагане на дейността, а избраният за изпълнител кандидат представя гаранция за изпълнение.

(2) Директорът определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 10 на сто от стойността на базисната цена на дървесината.

(3) Условията и размерът на гаранцията за изпълнение се определят в договора за изпълнение като процент от стойността на цената му, но не повече от 20 на сто.

(4) Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят под формата на парична сума.

Чл. 33. (1) Гаранциите за участие на отстранените кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичане на срока за оспорване на решението за определяне на изпълнител.

(2) Гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договор за изпълнение на дейността.

(3) При прекратяване на конкурсната процедура гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за оспорване на решението за прекратяване.

(4) Върху гаранциите по ал. 1, 2 и 3 не се дължат лихви.

Чл. 34. Гаранцията за участие се задържа, когато кандидатът в конкурса:

1. оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на офертите;

2. оспори решението на директора за определяне на изпълнител или решението за прекратяване на процедурата;

3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за изпълнение на дейността в указания срок.

Чл. 35. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение на дейността.

Чл. 36. (1) За разглеждане на конкурсните предложения със заповед на директора се назначава комисия, която се състои от 3 или 5 членове, служители в съответната РИОСВ или ДНП, като задължително в състава й се включва един правоспособен юрист.

(2) В заповедта за назначаване на комисията се определят и поне двама резервни членове.

(3) Комисията се назначава от директора след изтичане на срока за приемане на конкурсните предложения и съставът й се обявява в деня, определен за отваряне на предложенията.

(4) Разходите, свързани с дейността на комисията, са за сметка на съответната ДНП или РИОСВ.

(5) Членовете на комисията декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на дейността по чл. 20, ал. 1, т. 2;

2. не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с някой от кандидатите в конкурса или с техни подизпълнители;

3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(6) При наличие на някои от обстоятелствата по ал. 5, т. 1 и 2 съответният член на комисията следва незабавно да уведоми директора и да си направи отвод.

Чл. 37. (1) Комисията започва своята работа в определения ден и час.

(2) Кандидатите, участващи в конкурса, или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по отваряне на плика с предложенията.

(3) Комисията отваря конкурсните предложения по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието им с предварително обявените условия.

(4) Комисията в закрито заседание отваря пликовете с предлаганата цена само на допуснатите кандидати.

Чл. 38. Комисията отстранява от участие кандидат, който:

1. не е представил някой от необходимите документи съгласно чл. 30;

2. не може да участва в процедура за възлагане на дейността поради наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 27, ал. 1;

3. е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително обявените условия.

Чл. 39. Комисията оценява конкурсното предложение според един от следните критерии:

1. "най-висока предложена цена", или

2. "икономически най-изгодното предложение".

Чл. 40. (1) Комисията взема своите решения с обикновено мнозинство. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и в срок 3 работни дни писмено излага мотивите си.

(2) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията и го предава на директора заедно с всички предложения на кандидатите.

(3) Комисията приключва своята работа с предаване на протокола.

Чл. 41. (1) Директорът обявява с решение класирането на кандидатите и кандидата, избран за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията.

(2) В решението по ал. 1 се посочват и отстранените от участие в конкурса кандидати и мотивите за отстраняването им.

(3) Директорът изпраща копие от решението по ал. 1 на кандидатите в 3-дневен срок от издаването му.

Чл. 42. (1) Директорът прекратява конкурсната процедура с мотивирано решение, когато:

1. няма подадени предложения или няма допуснати кандидати;

2. допуснатите предложения не отговарят на предварително обявените условия в конкурсната процедура;

3. отпадне необходимостта за провеждане на конкурса в резултат на съществена промяна в обстоятелствата по причини, които не са могли да бъдат предвидени при откриването му;

4. всички предложения са за суми под базисната цена на дървесината;

5. класираните кандидати последователно откажат да сключат договор за изпълнение.

(2) Директорът в 5-дневен срок от прекратяване на конкурсната процедура уведомява кандидатите за това.

Чл. 43. Нов конкурс за същата дейност може да бъде проведен, когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване не е оспорено или, ако е оспорено, то спорът е решен.

Чл. 44. (1) Директорът сключва договор за възлагане на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2 с кандидата, класиран на първо място и избран за изпълнител.

(2) При отказ на кандидата, избран за изпълнител, да сключи договор договорът се сключва със следващия класиран кандидат.

(3) Договорът по ал. 1 се сключва в 15-дневен срок от обявяване на решението за избор на изпълнител на дейността.

Чл. 45. (1) Договорът не се сключва за цена под базисната цена на дървесината.

(2) Договорът не се сключва с кандидат, избран за изпълнител, който при подписване на договора не представи:

1. документите по чл. 27, ал. 1;

2. документ за внесена гаранция за изпълнение.

(3) В случаите по ал. 2 договор се сключва със следващия класиран кандидат.

Чл. 46. Решенията на директора във връзка с възлагането на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.

Раздел III. Продажба на дървесина, добита при поддържащи и възстановителни дейности по чл. 20, ал. 1, т. 1

Чл. 47. (1) Продажбата на дървесина, добита при поддържащи и възстановителни дейности по чл. 20, ал. 1, т. 1, се извършва:

1. при базисна цена на дървесината до 10 000 лв. - чрез изискване на не по-малко от три ценови оферти;

2. при базисна цена на дървесината от 10 000 до 30 000 лв. - чрез провеждане на търг с явно наддаване;

3. при базисна цена на дървесината над 30 000 лв. - чрез конкурс по реда на глава трета, раздел втори.

(2) Базисната цена на дървесината по смисъла на този раздел се определя като сума от стойността на дървесината, определена съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост,разходите за добива, съхранението и за организиране на продажбата й.

(3) Продажбата на дървесина, добита при поддържащи и възстановителни дейности по чл. 20, ал. 1, т. 1, се извършва от директора на съответната РИОСВ или ДНП.

(4) Дървесината, добита при поддържащи и възстановителни дейности по чл. 20, ал. 1, т. 1, не може да бъде продадена на цена, по-ниска от базисната цена.

(5) Получените приходи от продажбата на дървесина се внасят в ПУДООС в 20-дневен срок от постъпването им по сметката на съответния регионален орган на МОСВ.

Чл. 48. (1) При продажба на дървесина по реда на чл. 47, ал. 1, т. 1 директорът изпраща покани най-малко до трима кандидати да представят оферти.

(2) В поканата директорът обявява условията, на които трябва да отговаря предложението на кандидата.

(3) Директорът определя купувач, ако са постъпили повече от едно предложение, което отговаря на предварително обявените условия.

(4) За купувач се обявява кандидатът, чието предложение отговаря на условията по ал. 2 и е предложил най-висока цена.

(5) Ако всички кандидати са предложили цени, равни или по-ниски от базисната цена на дървесината, директорът може да не определи купувач и да проведе нова процедура.

(6) При условията на ал. 4, ако всички или няколко кандидати са предложили равни цени, директорът поканва тези кандидати за провеждане на търг с явно наддаване по реда на чл. 52.

(7) Директорът сключва договор с определения за купувач кандидат.

(8) Договорът по ал. 6 не се сключва за цена под базисната цена на дървесината.

Чл. 49. (1) Продажбата на дървесина по чл. 47, ал. 1, т. 2 се извършва чрез търг с явно наддаване.

(2) Началната тръжна цена не може да е по-ниска от базисната цена на дървесината по чл. 47, ал. 2.

Чл. 50. (1) Процедурата по продажба чрез търг с явно наддаване се открива с решение на директора, което съдържа:

1. наименованието на органа и вида на търга;

2. мястото, деня и часа на търга;

3. опис на дървесината и началната тръжна цена;

4. размера на депозита и начина на плащане;

5. други тръжни условия.

(2) С решението по ал. 1 се определя и съставът на комисията за провеждане на търга.

(3) За провеждането на търга се поставя обявление на видно място в сградата на съответната РИОСВ или ДНП, съдържащо информацията по ал. 1. Обявленията за организирането на търг с явно наддаване се публикуват в един местен вестник.

(4) Обявленията по ал. 3 се правят не по-късно от една седмица преди датата, определена за провеждане на търга.

Чл. 51. (1) Кандидатът внася депозит в размер 10 на сто от началната тръжна цена.

(2) Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията и са внесени депозити най-малко от двама кандидати.

(3) Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с един час и ако в този срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се изготвя протокол.

Чл. 52. (1) В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която започва наддаването, и определя стъпката на наддаване, която не може да бъде по-малко от 1 на сто и повече от 10 на сто от началната цена.

(2) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение е равно на определената стъпка.

(3) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва със звуков сигнал. Председателят обявява участника, спечелил търга, и предложената от него цена, след което закрива търга.

(4) Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се съставя и подписва от тръжната комисия в 3 екземпляра - по един за спечелилия търга, за комисията и за касата на продавача.

(5) Когато на повторно провеждан търг се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по обявената начална цена.

Чл. 53. (1) Предложената цена се заплаща в срок до 3 работни дни от закриване на търга, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

(2) Внесените депозити се освобождават, както следва:

1. на спечелилия търга кандидат - в 3-дневен срок от сключването на договора по ал. 1;

2. на останалите кандидати - в 3-дневен срок от заплащането на цената по ал. 1.

Чл. 54. В случай на неплащане на цената в срока по чл. 53 депозитът не се връща и продавачът служебно обявява за спечелил търга участника, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го поканва в срок до 3 работни дни да извърши плащането. Ако цената не се внесе в определения срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че дървесината не е продадена.

Чл. 55. Когато търгът е насрочен отново поради неявяване на кандидат, директорът може да намали първоначалната цена до 20 на сто еднократно, но цената не може да е по-ниска от базисната цена на дървесината, като се извършват съответните корекции в тръжната документация.

Чл. 56. За неспазване на изискванията по организацията и провеждането на търга, участниците могат да подадат жалба по реда на Закона за административното производство.

Чл. 57. Когато за дървесината, предложена на търг с явно наддаване, не се яви купувач на три последователни търга, директорът определя реда за разпореждане с нея, като може да я продаде по реда на чл. 47, ал. 1, т. 1.

 

Глава четвърта.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Раздел I. Общи положения

Чл. 58. По реда на този правилник могат да се възлагат на трети лица следните туристически дейности при спазване на българското законодателство, заповедта за обявяване на защитената територия, плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти на съответната територия:

1. изграждане и/или поддържане на туристическа инфраструктура, включително:

а) пешеходни туристически маршрути;

б) специализирани маршрути - конни, велосипедни, познавателни, екопътеки и др.;

в) маркировка и обозначения;

г) заслони, места за почивка, биваци и др.;

2. предоставяне на физически или юридически лица извършването на туристически дейности и услуги, включително:

а) ползване на специализирани маршрути за организиране и провеждане на конна езда, планинско колоездене, наблюдение на видове в дивата природа, посещения с културен и опознавателен характер и др.;

б) предоставяне на туристически, интерпретативни, образователни и други услуги;

в) извършване на развлекателни и образователни мероприятия по определени маршрути с плавателни съдове;

г) ползване на заслони, места за почивка, къмпинги, биваци, палаткови лагери и други обекти с прилежаща територия и съответната инфраструктура.

Чл. 59. (1) Възлагането на дейностите по чл. 58, т. 1 се извършва по реда на ЗОП, съответно на НВМОП, от директора на ДНП или на РИОСВ.

(2) Дейностите по чл. 58, т. 2, букви "а" и "б" се възлагат чрез договаряне по реда на този правилник.

(3) Дейностите по чл. 58, т. 2, букви "в" и "г" се възлагат чрез конкурс, организиран и проведен от директора на ДНП или на РИОСВ по реда на този правилник.

(4) Дейностите по чл. 58, т. 2 се възлагат за срок до 5 години.

(5) Получените приходи от възложени дейности по чл. 58, т. 2 се внасят в ПУДООС в 20-дневен срок от постъпването им по сметката на съответния регионален орган на МОСВ.

Чл. 60. При извършване на дейностите по чл. 58, т. 2 не могат да се събират посетителски такси от лицата, които посещават защитената територия, а само такси за предоставяне на съответната услуга.

Раздел II. Договаряне за възлагане на дейностите по чл. 58, т. 2, букви "а" и "б"

Чл. 61. (1) Дейностите по чл. 58, т. 2, букви "а" и "б" се извършват възмездно, като срещу заплащането на определена цена от лицето, което ги е организирало, то получава право да извършва съответната дейност в защитената територия и да ползва изградената в нея туристическа инфраструктура.

(2) Извършването на дейностите по ал. 1 е възмездно по отношение на ползването на туристическа инфраструктура в защитената територия само когато лицето, което ги е организирало, получава възнаграждение от лицата, които участват в тях.

(3) Неорганизираното извършване на дейностите по чл. 58, т. 2, букви "а" и "б" или организираното им извършване, когато лицето, което ги е организирало, не получава възнаграждение от лицата, които участват в тях, е безвъзмездно.

Чл. 62. (1) Когато лице желае да извършва организирано по смисъла на чл. 61, ал. 1 и 2 дейностите по чл. 58, т. 2, букви "а" и "б", то уведомява за това директора на съответната ДНП или РИОСВ.

(2) Директорът и лицето по ал. 1 се договарят за условията на организираното извършване на съответната дейност.

(3) Условията по ал. 2 се съобразяват с българското законодателство, заповедта за обявяване на защитената територия, плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти на съответната територия.

(4) Страните могат да се договорят за предоставяне на право на ползване на образователни и лекционни материали, собственост на съответния регионален орган на МОСВ, при осъществяването на дейностите по чл. 58, т. 2, буква "б".

(5) Предоставянето на правото на ползване по ал. 4 е възмездно.

(6) Страните могат да се договорят за поддържане на туристическата инфраструктура от лицето по ал. 1.

(7) Страните не могат да се договорят, че съответната дейност няма да бъде извършвана от други лица.

(8) За постигнатите договорености между директора на съответната ДНП или РИОСВ и лицето, което иска организирано да извършва дейностите по чл. 58, т. 2, букви "а" и "б", се подписва договор.

Раздел III. Конкурс за възлагане дейностите по чл. 58, т. 2, букви "в" и "г" 

Чл. 63. Дейностите по чл. 58, т. 2, букви "в" и "г" се извършват възмездно, като срещу заплащането на определена цена от лицето, определено за техен изпълнител, то получава право да извършва съответната дейност и правото да ползва изградената в защитената територия туристическа инфраструктура.

Чл. 64. Доколкото за конкурса по този раздел няма особени правила, прилагат се правилата на глава трета, раздел II, с изключение на разпоредбите на чл. 23, чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 32, ал. 3, чл. 42, ал. 1, т. 4 и чл. 45, ал. 1.

 

Глава пета.
ОХРАНА В ГОРИТЕ, ЗЕМИТЕ И ВОДНИТЕ ПЛОЩИ В ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ

Раздел I. Охрана на защитената територия

Чл. 65. (1) Охраната на защитената територия се организира от МОСВ.

(2) По реда на този правилник МОСВ организира охраната и на обектите по Рамсарската конвенция и другите международни договори и конвенции.

Чл. 66. С организирането и осъществяването на охраната на защитената територия се цели спазването на режимите и нормите, определени със ЗЗТ, в заповедта за обявяване на защитената територия, в плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти на съответната територия, както и опазване на горите, земите, водните площи, флората и фауната, сградите и съоръженията, собственост и/или управлявани от регионалния орган на МОСВ, предотвратяването и разкриването на нарушенията и санкционирането на нарушителите.

Чл. 67. Охраната на отделни резервати и поддържани резервати извън границите на националните паркове може да се предоставя от министъра на околната среда и водите на други органи на изпълнителната власт или на общини чрез сключване на споразумение.

Чл. 68. (1) Директорите на ДНП и РИОСВ организират и осъществяват охраната на защитената територия в своите райони.

(2) Районите по ал. 1 са териториалните обхвати на дейност и се определят с правилниците за устройството и дейността на ДНП и РИОСВ или със заповед на министъра на околната среда и водите.

(3) Директорите на ДНП могат да организират охраната на резервати и/или поддържани резервати, които граничат или са в близост до съответния национален парк, без да са включени в територията му, ако това е определено в правилника за устройството и дейността на ДНП или със заповед на министъра на околната среда и водите.

(4) Охраната в защитената територия се осъществява от паркова охрана.

(5) Служителите от парковата охрана са на пряко подчинение на директора на съответната ДНП или РИОСВ, наричан по-нататък в тази глава "директора".

Чл. 69. (1) Охраната на защитената територия, включително опазването от пожари, включва дейности по организиране и осъществяване на:

1. охрана на охранителни участъци;

2. подвижна охрана;

3. контролни пунктове.

(2) Регионалните органи на МОСВ могат да обособяват функционални звена за осъществяване на отделните видове охрана по ал. 1. Звената са групи служители от парковата охрана, обособени по функционален признак за осъществяване на отделните специализирани видове охранителни дейности по ал. 1.

(3) Регионалните органи на МОСВ могат да създават мрежа от сътрудници и доброволци, подпомагаща охранителната и контролната дейност.

(4) С цел осигуряване на постоянно взаимодействие с органите на съдебната власт, на Министерството на вътрешните работи и с други органи на държавната и общинската власт, директорът може да сключва споразумения за съдействие и сътрудничество на местно и регионално ниво.

Чл. 70. (1) Защитената територия се разделя на охранителни участъци с площ до 1500 ха.

(2) За осигуряване на ефективна охрана на защитената територия площта й може да се разделя на охранителни райони (паркови участъци или сектори), които да включват повече от един охранителен участък.

(3) Охранителният район може да включва повече от една защитена територия, когато общата им площ е по-малка или равна на 1500 ха.

(4) Охранителната дейност в охранителния район се извършва по реда и начина за осъществяване и отчитане на тази дейност в охранителните участъци.

Чл. 71. (1) Охранителните райони и охранителните участъци се създават със заповед на директора, в която се определят площта, границите и името на района или участъка.

(2) Охранителният участък се охранява от служител от парковата охрана.

(3) Охраната на охранителния район се организира, ръководи и осъществява от определено от директора длъжностно лице, което има висше образование и отговаря на условията по чл. 74, ал. 2.

Чл. 72. (1) Служителите от подвижната паркова охрана извършват контрол и охрана върху всички охранителни райони в защитената територия, част от нея или няколко защитени територии, попадащи в района на съответната ДНП или РИОСВ.

(2) Подвижната паркова охрана се състои от групи, като броят на групите, съставът им и обхватът на действие се определят със заповед на директора.

(3) Групата по ал. 2 се състои най-малко от двама служители на парковата охрана.

(4) При необходимост към служителите от подвижната паркова охрана могат да се включват и други служители, определени от директора.

(5) Подвижната паркова охрана се ръководи от определено от директора длъжностно лице, което отговаря на изискванията и условията по чл. 74.

(6) При необходимост служителите от подвижната паркова охрана към един регионален орган на МОСВ могат да участват в извършването на охрана и контрол в района на друг регионален орган на МОСВ след съгласуване между съответните директори.

Чл. 73. (1) Директорите на ДНП, а при необходимост и директорите на РИОСВ организират постоянни и/или временни контролни пунктове на подходящи за целта места.

(2) Местата и броят на постоянните контролните пунктове се определят с плановете за управление, устройствените и техническите планове и проекти за съответната територия и/или по предложение на регионалния орган на МОСВ със заповеди на министъра на околната среда и водите.

(3) Контролните пунктове се устройват и оборудват със:

1. предупредителни табели и знаци;

2. устройства за спиране на превозните средства;

3. постоянна телефонна или радиовръзка;

4. подходящи места за спиране, разминаване и други.

(4) В контролните пунктове се устройват помещения за съхраняване на иззетите или отнетите в полза на държавата вещи и доказателства.

(5) При необходимост директорът със заповед създава временни контролни пунктове на места, свързани със сезонно ползване на ресурси, натоварване с превозни средства, бракониерство и/или други дейности със сезонен, временен или конфликтен характер.

Чл. 74. (1) За служители в парковата охрана се назначават лица, които имат най-малко средно образование.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни в срок 6 месеца от назначаването им да предприемат необходимите действия за получаване на разрешително за носене, съхраняване и употреба на огнестрелно оръжие.

(3) Разходите, свързани с издаването на разрешителното за носене, съхраняване и употреба на огнестрелно оръжие на служителите от парковата охрана, както и неговата презаверка са за сметка на работодателя.

(4) При отказ за издаване или подновяване на разрешителното по ал. 2 работодателят на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда или чл. 107, ал. 1, т. 7 от Закона за държавния служител прекратява трудовото или служебното правоотношение на съответния служител паркова охрана, като лицето възстановява направените от работодателя разходи по ал. 3.

(5) Директорът може да удължи срока по ал. 2 с не повече от 4 месеца при условие, че забавянето се дължи на органа, компетентен да издаде разрешителното за носене, съхраняване и употреба на огнестрелно оръжие.

Чл. 75. (1) Служителите от парковата охрана имат право да:

1. спират и проверяват превозните средства, транспортиращи дървени материали, горски и земеделски и други продукти, включително и преработените такива, както и документите за тях, в защитената територия, в прилежащите населени места и техните землища;

2. проверяват всички документи, разрешаващи ползвания, дейности и движение в защитената територия;

3. извършват проверки за спазването на режимите и нормите, определени със ЗЗТ, в заповедта за обявяване на защитената територия, в плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти на съответната територия;

4. съставят актове на нарушителите за констатирани нарушения по ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, Закона за опазване на околната среда (ЗООС), ЗЛОД и ЗРА по реда на Закона за административните нарушения и наказания;

5. задържат вещите - предмет на нарушение, както и вещите, послужили за неговото извършване.

(2) За спиране на превозни средства служителите от парковата охрана използват стоп-палка тип "МОСВ" по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.

(3) С цел предотвратяване или пресичане на нарушенията служителите от парковата охрана имат право да осъществяват правомощията си и извън установеното работно време, извън поверения им охранителен участък, район или контролен пункт.

Чл. 76. (1) Служителите от парковата охрана при изпълнение на служебните си задължения задължително носят:

1. униформено облекло със съответните отличителни знаци;

2. служебна карта по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите;

3. късо бойно оръжие;

4. формуляри на актове за установяване на административни нарушения и дневник на парковата охрана;

5. карта на охранителния участък;

6. технически средства за мобилна телефонна връзка или радиовръзка;

7. стоп-палка по чл. 75, ал. 2;

8. маркировъчен чук по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите;

9. други помощни средства.

(2) При необходимост служителите от парковата охрана могат да ползват катери, лодки, мотоциклети, моторни шейни, служебни животни, прибори за нощно виждане, клещи, бронезащитни жилетки и друго помощно оборудване.

Чл. 77. (1) При изпълнение на специализирани акции служителите от парковата охрана могат да носят и дълго огнестрелно оръжие.

(2) Специализираните акции се извършват с писмена заповед, а при обективна невъзможност - с устно разпореждане на:

1. министъра на околната среда и водите - за районите на няколко регионални органа на МОСВ;

2. директора - за съответния район;

3. упълномощени от органите по т. 1 и 2 длъжностни лица.

(3) Специализираните акции по ал. 1 са извънредни проверки по получени сигнали, съдържащи информация за предстоящо или извършвано в момента нарушение в защитената територия, с цел неговото предотвратяване, преустановяване или установяване.

Чл. 78. (1) Служителите от парковата охрана на охранителен участък са длъжни да:

1. охраняват от незаконно ползване и дейности, увреждане и унищожаване горите, земите и водните площи, сградите, съоръженията и други обекти, собственост и/или управлявани от регионалния орган на МОСВ, в границите на поверения им охранителен участък;

2. следят за спазването на режима в защитената територия, определен със заповедта за обявяване и с плана за управление;

3. следят за спазване на противопожарните изисквания, като при пожар участват в потушаването му;

4. следят за опазването на водите и терените от замърсяване с отпадъци;

5. следят за санитарното състояние на горите и при нужда уведомяват директора;

6. опазват флората и фауната;

7. съпровождат посетителски групи, предоставят информация и оказват съдействие на посетителите;

8. поддържат връзка и взаимодействие с органите на Планинската контролно-спасителна служба, противопожарната охрана и Министерството на вътрешните работи;

9. участват при изпълнението на дейности, свързани с възстановяването на животински и растителни видове, на техните местообитания, както и на забележителни обекти на неживата природа;

10. извършват дейности, свързани с мониторинга върху качествата на компонентите на околната среда;

11. извършват проверки по сигнали и вземат необходимите мерки за залавяне на нарушителите и за задържане на вещите - предмет на нарушението, както и вещите, послужили за неговото извършване;

12. отбелязват пъновете на незаконно отсечените дървета с червена боя с маркировъчен чук по чл. 76, ал. 1, т. 8;

13. съставят констативни протоколи и актове при установени нарушения, които представят на прекия си ръководител;

14. водят дневник, заверен от директора.

(2) Служителите по ал. 1 при откриване на нарушения извън поверения им охранителен участък са длъжни да сигнализират за това на прекия си ръководител и да положат усилия за разкриване и санкциониране на нарушителя.

(3) Служители по ал. 1 и други служители на регионалния орган, определени със заповед на директора, отбелязват предвидените за отсичане дървета в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите с маркировъчния чук по чл. 76, ал. 1, т. 8.

(4) При необходимост директорът може да възлага на лицензирани лесовъди отбелязването на предвидените за отсичане дървета в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите с маркировъчен чук по чл. 76, ал. 1, т. 8.

Чл. 79. (1) Служителите от подвижната паркова охрана изпълняват задълженията по чл. 78, ал. 1, т. 2, т. 4 - 14 и ал. 2.

(2) Служителите от подвижната паркова охрана, освен изброеното по чл. 76, ал. 1, се оборудват и със:

1. фенер с три светлини;

2. бинокъл;

3. автомобил с висока проходимост;

4. други помощни средства.

Чл. 80. (1) Служителите от парковата охрана на контролен пункт:

1. спират и проверяват превозни средства, транспортиращи дървени материали, горски и земеделски и други продукти, включително и преработените такива;

2. задържат дървесината и продуктите по т. 1, когато не са придружени с документи, доказващи законния им произход, и/или не са маркирани по съответния ред и/или са в количества, по-големи от разрешените;

3. съставят актове на лицата, които превозват дървесина и продукти, в случаите по т. 2;

4. спират и проверяват превозните средства за наличието на взривни вещества; металотърсачи; капани, примки, арбалети, лъкове; риболовни принадлежности; пневматично или огнестрелно оръжие в сглобено и/или разглобено състояние или боеприпаси, с изключение на оръжие и боеприпаси за самоотбрана (пистолети и револвери);

5. не допускат в защитената територия превозните средства, в които са открили някои от предметите по т. 4, и уведомяват компетентните органи;

6. водят дневник за проверените превозни средства на контролен пункт и опис на задържаните вещи;

7. заверяват проверените разрешителни, позволителни и други документи с гриф "Проверено" с дата и подпис на проверяващия.

(2) Контролният пункт се ръководи от определено от директора лице, което отговаря на изискванията и условията по чл. 74.

(3) За спиране на превозни средства за проверка служителите от парковата охрана на контролен пункт използват стоп-палката по чл. 75, ал. 2.

(4) Служителите от парковата охрана на контролен пункт, освен изброеното по чл. 76, ал. 1, са оборудвани и със:

1. фенер с три светлини;

2. бинокъл;

3. автомобил с висока проходимост.

Чл. 81. Директорът, както и лицата, определени от него за осъществяване на организацията, ръководството и контрола върху служителите на парковата охрана, имат правомощията по чл. 75 - чл. 80 съобразно своята компетентност.

Чл. 82. (1) Служителите от парковата охрана на охранителен участък отчитат дейността си ежеседмично пред прекия си ръководител, като след извършване на конкретни проверки представят констативен протокол.

(2) Служителите от подвижната паркова охрана и от парковата охрана на контролен пункт отчитат дейността си ежемесечно с писмен доклад до прекия си ръководител.

(3) При констатирани нарушения и установена самоличност на нарушителя служителите от парковата охрана представят на регионалния орган на МОСВ съставените актове.

(4) Преките ръководители на служителите от парковата охрана отчитат дейността им ежемесечно с писмен доклад до регионалния орган на МОСВ.

Чл. 83. (1) За състоянието на горите, земите и водните площи в охранителния участък и за анализ на дейността на служителя от паркова охрана на участъка на всеки шест месеца се провеждат ревизии.

(2) Ревизиите по ал. 1 се извършват със заповед на директора. За резултатите от ревизията се съставя протокол в два екземпляра.

(3) След приключване на ревизиите по ал. 1 директорът може да разпореди извършването на контролни ревизии на част от охранителните участъци.

(4) В едномесечен срок след приключване на ревизиите по ал. 1 директорът представя в МОСВ обобщен доклад и анализ за дейността на парковата охрана.

(5) При предаване и приемане на охранителния участък от един служител от парковата охрана на друг се извършва ревизия.

(6) Предаването и приемането на охранителния участък или на обекти за охрана се извършват с протокол.

(7) При необходимост се извършват внезапни ревизии по разпореждане на съответния регионален орган на МОСВ.

Раздел II. Опазване на защитената територия от пожари

Чл. 84. Опазването на защитената територия от пожари е комплекс от противопожарни мероприятия и включва действия, мерки и изисквания за предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари.

Чл. 85. За всяка защитена територия се изготвят проекти или планове за противопожарно устройство с предвидени за изпълнение противопожарни мероприятия.

Чл. 86. Противопожарните мероприятия се реализират от:

1. регионалния орган на МОСВ;

2. физически лица, юридически лица или организации, на които регионалните органи на МОСВ са възложили противопожарни дейности по реда на глава втора - за сметка на регионалния орган;

3. собствениците или ползвателите на обекти; ползвателите на земи и водни площи; лицата, на които са възложени поддържащи или възстановителни дейности в горите в защитената територия, както и лицата, които извършват туристически дейности в защитената територия - за тяхна сметка.

Чл. 87. (1) Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи организират, координират, участват и контролират непосредствено изпълнението на действията, мерките, изискванията и мероприятията по опазване от пожари на горите и земите в защитената територия.

(2) Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи организират система за своевременно откриване на пожари, създават организация и участват в тяхното гасене.

Чл. 88. (1) В съответствие със своите компетенции регионалните органи на МОСВ контролират, дават предписания и/или указания, санкционират, ограничават или спират функционирането на обекти, използването на технологично оборудване и извършването на дейности в защитената територия, които са в нарушение на противопожарните мерки и изисквания за опазване от пожари.

(2) В документите, с които регионалните органи на МОСВ разрешават или съгласуват извършването на дейности в защитената територия, се вписват и задължителните мерки за опазването й от пожари.

Чл. 89. Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи създават и поддържат информационна система и база данни за пожарите в защитената територия, които съдържат най-малко:

1. дата и час на първия сигнал за избухване на пожара;

2. дата и час на първоначални действия по гасене;

3. дата и час на ликвидиране на пожара;

4. място на възникване на пожара;

5. изгорена площ;

6. характеристика на изгорената площ;

7. предполагаема причина за възникване на пожара;

8. информация, свързана с резултатите от приключило разследване на умишлени палежи;

9. засегнати консервационно значими видове и находища.

Чл. 90. Министърът на околната среда и водите:

1. организира и контролира дейностите на регионалните органи на МОСВ по изпълнение на задълженията им по опазване на защитената територия от пожари;

2. съгласува дейностите и мероприятията за опазване на защитената територия от пожари на национално ниво с други органи, организации и сдружения;

3. издава инструкция за противопожарното устройство и организацията на пожарогасене в защитената територия;

4. организира изграждането и поддържането на свързочна система за оповестяване и управление по опазването на защитената територия;

5. при повишена пожарна опасност със заповед въвежда ограничителен режим за движение и извършване на дейности в защитената територия на даден район по предложение на регионалните органи, съгласувано с териториалните органи на изпълнителната власт.

Чл. 91. Регионалните органи на МОСВ в определените им райони:

1. съгласуват с органите на Националната служба "Противопожарна и аварийна безопасност" - МВР (НСПАБ), по места и утвърждават годишни оперативни планове за противопожарните мероприятия в защитената територия в определения им район;

2. организират провеждането и възлагат извършването на противопожарните мероприятия в защитената територия;

3. събират и обобщават информацията, свързана с опазването на защитената територия от пожари и изготвят отчети за противопожарната дейност в защитената територия;

4. поддържат оперативна връзка с постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към областните администрации и с РСПАБ в случаите на повишена пожарна опасност в защитената територия и при гасене на пожари;

5. разработват програми и организират обучение на служители от регионалните органи за осигуряване на необходимата им подготовка при охраната на горите от пожари, включително и тяхното гасене;

6. организират противопожарни кампании, проектирането и изработването на знаци, табла и други нагледни материали, даващи указания или забрани, свързани с предотвратяването на пожари в защитената територия.

Чл. 92. (1) Противопожарното устройство на защитената територия включва проектирането на система от противопожарни мероприятия с цел предотвратяване възникването на горски пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение и осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене.

(2) Противопожарното устройство по ал. 1 се възлага от регионалните органи на МОСВ по задание, изготвено в съответствие с инструкцията по чл. 90, т. 3.

Чл. 93. Пожароопасният сезон в защитената територия се определя ежегодно със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 94. (1) Преди започване на пожароопасния сезон за защитената територия се изготвят оперативни планове за противопожарна дейност, които се утвърждават от съответните регионални органи на МОСВ и се съгласуват с органите на НСПАБ по места.

(2) Оперативните планове се изготвят от длъжностни лица, определени от съответните регионални органи на МОСВ.

(3) Годишните оперативни планове се изготвят в съдържание и форма съгласно инструкцията по чл. 90, т. 3.

Чл. 95. (1) За времето на пожароопасния сезон регионалните органи на МОСВ със заповед сформират противопожарни групи (звена) от служители на съответната ДНП или РИОСВ.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват ръководителите на групите (звената) и техните членове, начините за връзка с тях, техниката и инструментите, с които да действат при необходимост.

Чл. 96. Ежегодно преди началото на пожароопасния сезон регионалните органи на МОСВ осъществяват по места срещи с органите на НСПАБ, Държавна агенция "Гражданска защита", Националното управление по горите, общините, военни поделения и други организации с оглед съгласуване и планиране на общи действия при гасене на евентуално възникнали пожари.

Чл. 97. Определени от регионалните органи на МОСВ длъжностни лица съвместно с кметовете на населените места, в чиито землища е разположена защитената територия, могат да организират доброволни групи за гасене на пожари в началото на пожароопасния сезон за всяко населено място.

Чл. 98. (1) Организацията за гасене на пожари в защитената територия включва:

1. предварителна подготовка за гасене;

2. действия и мероприятия за гасенето на пожари.

(2) Мероприятията за гасене на пожари и редът за организирането им се извършват в съответствие с инструкцията по чл. 90, т. 3.

 

Глава шеста.
КОНТРОЛ В ГОРИТЕ, ЗЕМИТЕ И ВОДНИТЕ ПЛОЩИ В ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ 

Чл. 99. (1) Контролът в защитената територия включва организиране и осъществяване от компетентните органи на действия и мерки, насочени към осигуряване опазването на защитената територия; прилагането и изпълнението на действащото законодателство, плановете за управление, устройствените и техническите планове и проекти за съответната защитена територия, както и упражняването на държавна принуда в случаите на нарушения.

(2) Контролът по ал. 1 може да бъде превантивен, текущ и последващ.

(3) Контролът в защитената територия се осъществява от министъра на околната среда и водите, директорите на ДНП и РИОСВ или упълномощени от тях длъжностни лица.

Чл. 100. Министърът на околната среда и водите организира контрола върху дейността на всички собственици или ползватели в защитената територия.

Чл. 101. Регионалните органи на МОСВ контролират:

1. спазването на режима на съответната защитена територия, установен със ЗЗТ, заповедта за обявяване на защитената територия, плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти на съответната територия;

2. извършването на дейностите в съответната защитена територия;

3. прилагането на плана за управление на съответната защитена територия;

4. изпълнението на противопожарните мерки и изисквания за опазване на защитената територия от пожари.

Чл. 102. (1) Превантивният контрол в защитената територия има за цел недопускане на увреждане на защитената територия или на част от нея преди и по време на осъществяване на дейността, както и предотвратяването на нарушения и престъпления против околната среда.

(2) Превантивният контрол в защитената територия се осъществява чрез:

1. издаването на заповеди, разрешителни, предписания, съгласувателни процедури или решения в случаите, предвидени в ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, ЗЛОД, ЗРА и ЗООС, посредством поставянето на конкретни условия, мерки и изисквания при осъществяване на съответната дейност;

2. прилагането на превантивни принудителни мерки в случаите, предвидени в ЗЗТ или в другите специални закони в областта на опазването на околната среда.

(3) С оглед постигане на целите на превантивния контрол в изпълнение на своите функции компетентните органи могат да съставят предупредителни протоколи, с които дават предписания за предотвратяване на вредни последици, увреждане или замърсяване на околната среда в защитените територии.

(4) Предписанията по ал. 3 са задължителни за контролираното лице.

Чл. 103. (1) Текущият контрол в защитената територия обхваща:

1. дейността на собствениците или ползвателите на обекти в съответната защитена територия;

2. дейността на ползвателите на земи и водни площи в съответната защитена територия;

3. дейността на лицата, на които са възложени поддържащи или възстановителни дейности в горите в съответната защитена територия;

4. дейността на лицата, извършващи туристически дейности в съответната защитена територия;

5. спазването на режима на съответната защитена територия, установен със ЗЗТ, заповедта за обявяване на защитената територия, плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти на съответната територия;

6. контрол по изпълнение на издадените от компетентните органи заповеди, разрешителни, предписания, съгласувателни процедури или решения в случаите, предвидени в ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР,ЗООС, ЗЛОД и ЗРА.

(2) Текущият контрол в защитената територия се осъществява чрез извършването на проверки, наблюдения, измервания, проучвания.

(3) При извършването на текущия контрол определените от компетентните органи длъжностни лица съставят констативни протоколи.

(4) В протоколите по ал. 3 се отразяват констатираните факти и обстоятелства и при необходимост се дават задължителни преписания по чл. 79, ал. 2, т. 4 ЗЗТ с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им.

Чл. 104. Последващият контрол в защитената територия се осъществява чрез проследяване на:

1. резултатите от изпълнението на условията, мерките и изискванията, предвидени в заповедите, разрешителните, съгласувателните становища, както и от изпълнението на дейностите в защитените територии;

2. изпълнението на предписанията, дадени на контролираните лица в рамките на превантивния и текущия контрол.

Чл. 105. Прилагането на принудителни административни мерки, съставянето на актове за установяване на административни нарушения и издаването на наказателни постановления съгласно глава шеста от ЗЗТ са част от текущия и последващия контрол.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за защитените територии.

§ 2. Този правилник отменя Правилника за възлагане на дейности в защитени територии, изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 68 от 2000 г.).

§ 3. Министърът на околната среда и водите издава инструкции по прилагането на правилника.

 

 

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1


 

ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК.............................." / РИОСВ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

План за дейностите в ЗТ - изключителна държавна собственост, през ....... г.

 

 

Дейност

Мяр-

Коли-

План - разход в левове

Финансиране

Прихо-

Прог-

Забе-

 

 

 

ка

чество

 

в т. ч.

от други из-

ди - лв.

рама*

лежка

 

 

 

 

 

 

точници

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУДООС

за до-

план

лв.

органи-

 

 

 

 

 

 

 

общо:

върш-

за ... г.

 

зация

 

 

 

 

 

 

 

 

ване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от... г.

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Поддържащи и възстанови-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телни дейности в гори, земи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и водни площи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Опазване на горите от пожари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Туристическа инфраструктура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и капитално строителство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Образователни програми, ин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формационно осигуряване,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рекламни материали, посети-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телски център, обучение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Научни изследвания,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Отразяване на ЗТ в КВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Техническо оборудване,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консумативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:

 

 

 

 

 

 

 

Зам.-министър

 

Директор:

 

 

/............................/

 

/............................/

Директор "НСЗП"

 

 

 

 

/............................/

Гл. счетоводител:

 

Н-к отдел:

 

 

/............................/

 

/............................/

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 16, т. 1


 

ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК ............."/ РИОСВ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Справка за сключените договори по плана за дейности в ЗТ - изключителна

държавна собственост, през ....... г.

 

 

Договор

Изпълнител

Предмет на договора

Стойност в левове

Забележка

№/дата

(наименование/име,адрес,

 

разход

приход

 

БУЛСТАТ/ЕГН)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

 

 

Изготвил: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име и фамилия, длъжност, подпис)

 

Директор:

/............................../

Гл. счетоводител:

/.............................../

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 16, т. 2


 

ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК ................."/РИОСВ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Отчет за дейностите в ЗТ - изключителна държавна собственост, през ....... г.

 

 

Дейност

Мярка

Коли-

План - лв.

Отчет - лв.

Финансиране

Прихо-

Прог-

Забе-

 

 

 

чество

от

 

от други източ-

ди - лв.

рама*

лежка

 

 

 

 

ПУДООС

 

ници - отчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лв.

орга-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ция

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Поддържащи и възста-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новителни дейности в го-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ри, земи и водни площи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Опазване на горите от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пожари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Туристическа инфраст-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руктура и капитално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строителство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Образователни програ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми, информационно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осигуряване, рекламни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материали, посетител-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ски център, обучение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Научни изследвания,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Отразяване на ЗТ в КВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Техническо оборудване,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консумативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:

/............................../

Гл. счетоводител:

/.............................../